Maskulinitet i en global kærlighedskontekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskulinitet i en global kærlighedskontekst"

Transkript

1 Maskulinitet i en global kærlighedskontekst - danske mænds aktive søgning efter en udenlandsk kone Af: Helle Hye Secher Marcussen Sanne Joy Foss Jacobsen Mie Hesselager Olsen Kristine Rømer Vejleder: Helle Stenum K1 og K2, Efterår 2012, Kultur- og Sprogmødestudier

2 "#$%&'$( "#$%&'()*+,%-#.$%,(%*/&0('*%,"*%.-0*%&*'$&*+,#1*%(2%.-''#-3*$%4*,5**6%7-6#$"%.*6%-68% 5(.*6%2'(.%6(69:*$,*'6%+(;6,'#*$%#6%-%&($,.(8*'6%+(6,*/,<%"*%-'*-%(2%&'(40*.%#$%,"*% +(6$,';+,#(6%-68%6*3(,#-,#(6%(2%.-$+;0#6#,=%#6%,"*%.*6>$%$,('#*$%-4(;,%,"*#'%-+,#1*%$*-'+"% 2('%-%5#2*%2'(.%-%6(69:*$,*'6%+(;6,'=<% "'(;3"% $*1*6% 4#(3'-&"#+-0% #6,*'1#*5$% 5#,"% 7-6#$"%.*6% 5"(% -'*% $*-'+"#63% ('% "-1*% +(.*%,(%.-,,*'% #6%,"*#'% $,('#*$<% :*%,-A*% &(#6,% (2% 8*&-',;'*% #6% &($,$,';+,;'-0#$,% -68% +(6$,';+,#1#$,%-&&'(-+"*$%,(%3*68*'%9%-68%,";$%,(%,"*%,"*('*,#+-0%+(6+*&,$%(2%.-$+;0#6#,#*$% 9%-$%&*'2('.-,#1*?%'*0-,#(6-0%-68%$"-&*8%5#,"#6%'*0-,#(6$%(2%&(5*'?%4(8#0=%*/&*'#*6+*%-68% &($#,#(6#63< % B6-0=$#$%-68%*.&"-$#$%#$%&0-+*8%(6%"(5%8#22*'*6,%&($$#4#0#,#*$?%5#$"*$?%-68%*/&*+,-,#(6$%-'*% -68%,(% 30(4-0% +0-$$% -68% #6*C;-0#,=<% D;',"*'.('*?% #6%,-0A#63% -4(;,% 5(.*6?% 2-.#0=?% 0(1*?% 4(8#*$?% -68% 8'*-.$?%,"*% #62('.-6,$>% $,('#*$% $"(5% ;$% 8#22*'*6,% 5-=$% #6% 5"#+"% +-,*3('#*$% $;+"%-$%3*68*'?%*,"6#+#,=E'-+*?%-3*?%-68%+0-$$%+-6%4*%$**6%,(%#6,*'$*+,< F6%,"#$%4-$#$%5*%+(6+0;8*%,"-,%,"*%6*3(,#-,#(6%(2%.-$+;0#6#,=%#$%&0-=*8%(;,%-.(63%.*6%-68% #6%'*0-,#(6%,(%5(.*6%5"#0*%*.4(8#*8%#6%4(8#0=%&*'2('.-6+*$?%&'-+,#+*$%-68%#8*-0$<% "*% 6(,#(6% -68% 6*3(,#-,#(6% (2%.-$+;0#6#,=% &0-=$% -6% #.&(',-6,% '(0*% #6%,"*%.(,#1*$% 2('% $**A#63%-%6(69:*$,*'6%5#2*%4;,%#,%#$%6(,%.*'*0=%-%.-,,*'%(2%8(.#6-,#(6%-68%'*$#$,-6+*%,(% 3*68*'% *C;-0#,=%,"-,% $"-&*$%,"#$% 8*$#'*<% G-,"*'?% #,% #$% -% C;*$,#(6% (2% $**A#63% +*',-#6% 2-.#0=% 1-0;*$?%+-'*?%0(1*?%-68%'((.%2('%.-6(*;1'*%#6%,"*%+(6,*/,%(2%30(4-0%0(1*<

3 Indhold 1 Introduktion Problemfelt og motivation Problemformulering og arbejdsspørgsmål Videnskabsteori og metodologi Socialkonstruktivistisk afsæt Metode og empiri Fænomenologi som metode Biografiske interviews Interviewteknik og interviewguide Analysemetode Metodologiske overvejelser Adgang til feltet Informantgruppe, forforståelser og sympatier Præsentation af informanter Teoretiske perspektiver Maskulinitet i kønsforskningen Magt Performativitet Intersektionalitet og maskulinitet Den maskuline dominans Multiple maskuliniteter Intimitetens historie Det rene forhold Opsamling Forhandlinger og konstruktioner af maskulinitet Analysestruktur Kærlighed og familie Sørens definitive valg Dans drøm om den rene kærlighed og en normal familie Pers ønske om stabilitet og nærvær Erik ønske om at gøre familie Delkonklusion... 35

4 4.3 Kropslige forhandlinger af maskulinitet Søren om at føle sig som en mand Per om højde og drøjde Thomas om styrkeprøven Dan om den overvægtige krop Erik om erotik Delkonklusion Fornuftens maskulinitet Hegemonisk og medvirkende maskulinitet Den moderne kosmopolit Fornuft og intellekt Baby Times og Rednecks Delkonklusion Marginaliseret maskulinitet Hegemonisk og marginaliseret maskulinitet Dans underordning i forhold til andre mænd Kvinder som Dans negative spejl Kvinderne markerer territorium Positionering i forhold til den anden mand Eksotificering og frygt Delkonklusion Den globale kærlighedskontekst Kærligheds kapital og global klasseposition Kvindernes migrationsstrategier Etnicitet og klasse Konklusion Litteraturliste Bilag... 71

5 "#$%&'()*%+'$ " "#$ #% &%'& () *(+,-# -./+*#%0 1# #%,#2.34&($#*#5 #$3/,&/,-#5 )3%)'+$#2/$#5 )3%-'2#*# 3$ -%'.#%/+*/63.#*3$%7.08$2/$#9#$#&6.3%9#$#&9(+)3%,7$#%(&/+*3%*+#,/$:+*#% */,,#-;%5,;#%*#&(2*%/$$3*&+3-0<"#$&=#+#%>(0*#&*3??#2&#()9/+-3+#59#+(22/$#.#2#% &($#%&/2C:,2(+*3$)/+*#%,/$#+-./+*#0D3%*/*#,&/22#%2(+$&9#%#%#(2/,&/,-#-%(.53$,#%,&3%&,#& 2/$#,; $3*& :*,39 *# *(+,-# -./+*#%0 #% *#&,; =#$ 9;,47%$#5 39 *#% #% +3$2#*#%-#+*#%+3$2#2/+-,&/2/+&#%+#&,/*#%#&>56.3%9(+-(+-399#/-3+&(-&9#*+3$2# %:,,/,-#-./+*#%0E3+&(-&F5)3%9/*2/+$,?:%#(:5G6(&#.#%0<"#$#%,;&%'&()9/+-3+#5(&6:+ );%23,,#&.#*)7%,&#$/.+#2#=2/$6#*08$=#$,-(2HI1CJK6(.##+*(+,--3+#/$#+0 L/2,#+#+*#,4#%(&9(+* M N;*(+,-%/.#% #+ 9(+* 4; *#?(&,/*#+ 4;,320*- :+*#% 3.#%,-%/)&#+ "#$%& '()*+%&,+-& +)& %.//(/0& 0#()*+O5 3$ (+*%#,&#*#% 4; /+&#%+#&&#& -(+ 9(+ )/+*# 2/$+#+*# /+*2'$ )%( 9'+*5 *#%,7$#% (,/(&/,-# -./+*#%0 P#* (& -/$$# 4; */.#%,# /+&#%+#&F*(&/+$,/*#%5 >6(&,/*#%5 *#?(&)3%( 3$ )3%#+/+$,,/*#% Q,;,39 %:,,/,-F*(+,- )3%#+/+$ 3$ &6(/F*(+,- )3%#+/+$R5 -(+ 9(+ ); #& /+*&%S- ()5 6.3%*(+ *#% 6#% &(2#, 3$ */,-:&#%#, 4; )3%,-#22/$# 9;*#% 39 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#%5 39 9'+*5 -./+*#%5,7$+/+$5 -:2&:%)3%,-#22# / #&>0 J.3%#, /+*2#*#+*#%#,#(%>66(%./);#&/+*&%S-()5(&*#%#%./,,#&#9(#%5*#%$;%/$#+/*#?(&&#%+# 6(+*2#%?20(0,39/3.#+,&;#+*#*#?(&/+*2'$39-%'.#+*#-./+*#%5&%'&6#*())#9/+/,9# 3$?#,.'%/4(%)3%632*#&01#&6(+*2#%3$,;53)&#,&/)3%?/+*#2,#9#*&6(/2(+*,-#-./+*#%5 39T/943%&U()#+-./+*#539-3,&+/+$#%+#3$39*#&#%4#+$#+#.'%*0V;+3$2#*#?(&&#% %#)#%#%#, *#% &/2 -./+*#%+#,39 T.(%#%U Q)0#-,0 )%/,-# #22#% $#+?%:$,.(%#%R W $(.:*&%S-)3%5(&7,&#:%34'/,-##22#%(,/(&/,-#-./+*#%#%,'%2/$&.(%9#3$-'%2/$#9#* &%(*/&/3+#22#.'%*/#%,(9&/*/$9#*5(&*##%)23&&#3$,#X#*#Q,##&#-,#94#2/?/2($YR0 Z#*/#%+#,-/2*%#%()3$&/2'$&#,-(?#%9#22#9*(+,-#9'+*3$-./+*#%)%(/,'%H,/#+3$ *# &/*2/$#%# N3.=#&,&(&#% 4; #+?#,&#9& 9;*#0 A& &S4/,-?/22#*#5 *#% &#$+#, 6#%5 #% #+&#+ :*,4#-:2#%#*#-./+*#%5*#%:*#2:--#+*#$/)&#%,/$)3%(&)2;*#*(+,-#9'+*)3%(2&56.(* *# #=#% [ 5 #22#%.32*#2/$#5,#X)/-,#%#*# 9'+*5 *#% :*+S&&#% )(&&/$# -./+*#%, *#,4#%(&/3+ #)&#%34632*,&/22(*#2,# \ 0Z'+*#+#?2/.#3)&#,-/2*%#&,39#+2/$#,&(-2#%5*#%#+&#+/--#-(+ #22#%/--#7+,-#%(&)/+*##+*(+,--./+*#]9'+*5*#%93*,'&&#%,/$2/$#,&/22/+$3$7+,-#% #+T$(99#2*($,U54(&%/(%-(2,-)(9/2/#,&%:-&:%#22#%9'+*5*#%:*+S&&#%-./+*#%)%()(&&/$# *#2#().#%*#+&/2,#X3$6:,(%?#=*#0E./+*#%+#?2/.#%3)&#,-/2*%#&,39*#,4#%(&#3)%#5*#% M N32F*#?(&W^^_ W N#?20(06&&4`<<GGG0&6(/)3%:90*-<)3%:9< [ N#?20(0Z#&%3#X4%#,,0*-M_0=:2/W^^a3$H./,#+W^0=(+:(%W^MM \ N#?20(01%0*-W^MW(b? M

6 4;*#+#+##22#%(+*#+9;*##%&.:+$#&&/21(+9(%-#22#%,39:*+S&&#%*#,4#%(&#5.#,&2/$# 9'+*)3%4#+$#0 1#% #-,/,&#%#%,;2#*#, $'+$,# 34)(&&#2,#% () *#+ )3%9 )3% 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#% 9#22#9 *(+,-# 9'+* 3$ -./+*#% )%( /--#F.#,&2/$# 2(+*#5 3$.3%#, /+*2#*#+*# %#,#(%>6.(% 9#* &/2(&*(++##+/+&#%#,,#)3%(&:+*#%,7$#*#&&#)#2&+'%9#%#0J*#&)72$#+*#./2./:**S?#.3%#,)($2/$#/+&#%#,,#)#2&3$93&/.(&/3+0,"-&'./0120/%"'3"1'%+45%+'$ L.3% 9'+* 9(+$#,&#*#% /.#%*#+ &%(*/&/3+#2&,#& 6(%.'%#& )3%,7%$#%+#5 #% (+&(22#& () -./+*#2/$# (%?#=*,9/$%(+&#%,&'%-&,&/$#+*#5 3$ -./+*#% :*$7% +: $3*& 6(2.*#2#+ ().#%*#+, 9/$%(+&#% QA6%#+%#/>6 3$ L3>6,>6/2* W^^W`cR0 E./+*#% )%( *#& $23?(2#,S* 3$ d,&#:%34(&%'*#%/,&/$#+*#$%(*&/2,39(:4(/%56:,6='245%#+$7%/+$,*(9#%5?(%+#4/$#%5,#x(%?#=*#%# 3$ '$&#)'22#% / *#& 9#%#.#26(.#+*#.#,&#+0 1#% #%,;2#*#, &(2# 39-7+,,4#>/)/--#;%,($#%53$9(+&(2#%*#%)3%39#+)#9/+/,#%/+$()9/$%(&/3+,?#.'$#2,#%+# QV2(9?#>6W^^c`YWR0e$&#,-(?,9/$%(&/3+#%(2&,;?23&f+?2(+*&9(+$#9/$%(&/3+,)3%9#%5,39 / 2(+$& 3.#%.#=#+*# $%(* #% -./+*#,4#>/)/-0 E./+*#%5 *#% -399#% 6#%&/2 )3% (& $/)&#,/$ 9#* 9'+*5 *# 6(% 97*& #+&#+ $#++#9-3%%#,43+*(+># #22#%./( *#%#, +#&.'%-5 -(&#$3%/,#%#, 3)&#,39 3)%# )3% &%())/>-/+$ #22#%,39 U43,&3%*%#?%:*#U Q#-,#94#2./, () K23*(.(3$8+/g:-(MYY\,39*#&)%#9$;%/h3+,&(?2#W^^[`a^R0Z#+?;*#N/+#V2(9?#>6 h3+,&(?2# -%/&/,#%#% *#++# &/2$(+$ &/2 *# -./+*#2/$# '$&#,-(?,9/$%(+&#% )3% */,-:%,/.& (& -323+/,#%# &%#*=#.#%*#+,F-./+*#% 3$ )%(&($# *#9 #+6.#% )3%9 )3% ($#+, QV2(9?#>6 W^^c`YWFYc] h3+,&(?2# W^^[`WYR0 N(9&/*/$ #% *#++# -(&#$3%/,#%/+$ 9#* &/2 (&,-(?##&?/22#*#()9'+*#+#/*#++#&S4#'$&#,-(?#%,39+3$2#5*#%6(%-7?&*#%#,?%:*0 Z#+,9(+$#,&:*/#%()*/,,#'$&#,-(?#%3)&#6(%-./+*#%+#,3939*%#=+/+$,4:+-&9#* )3-:, 4;,47%$,9;2 39 )%/./22/$6#* 3$ &.(+$,(9& -7+,9',,/$ 3$ /,- :2/$6#*5 6(%./ /9/*2#%&/*.(2$& 6#% (& )3-:,#%# 4; 9'+*#+#0 1/,,# 9'+*, 4#%,4#-&/.#%?2/.#%,='2*#+&,(&/)3-:,53$+;%)3-:,%#&&#,93*9'+*#+#5?2/.#%*#3)&#9/,&'+-#2/$$=3%&#22#% 2(&&#%2/$$=3%&5 6.(* *#% +#&34 -(+,'&&#, / &'& %#2(&/3+ &/2 */,-:%,#+ 39 #+&#+ &%())/>-/+$ #22#% 43,&3%*%#?%:*#0 1#& 6(.*# 9:2/$./,.'%#& 342($& )3% 3, (& :*#2(*# 9'+*#+#, 4#%,4#-&/.3$/,&#*#&)3-:,#%#4;-./+*#%+#5,39./:9/**#2?(%&)72&#9#%#,S94(&/)3%3$ 9;,-#/67=#%#$%(*7+,-#*#(&.'%#T&(2#%7%U)3%0h3+,&(?2#%#)2#-&#%#%2/$#2#*#,3.#%*#&&# /,/+)3%,-+/+$39-./+*#2/$'$&#,-(?,9/$%(&/3+3$-3%%#,43+*(+>#'$&#,-(?#%` 8+#>3:2*(%$:#&6(&&6#%#/,2#,,+##*&34%#,#+&&6#9#+U,,/*#3)&6#4/>&:%#5(+*&6(&/& G3:2*?#*/))/>:2&&39(/+&(/+,:))/>/#+&3?=#>&/./&S/+%#4%#,#+&/+$&6#90i#&&6/,/,+3&&6# >(,#0Z#+(+*&6#/%4#%,4#>&/.#,5J2#(%+#*5(%#j2/-#&6#G39#+j3)&#+9/,:+*#%,&33*3% $23,,#*/+,&(%-(+*,&#%#3&S4/>(2&#%9,0Qh3+,&(?2#W^^[`_R W

7 h3+,&(?2#$/.#%6#%:*&%s-)3%?#63.#&)3%(&:+*2(*#(&$#+&($#3$?#-%')&##-,/,&#%#+*# )3%*399# 3$,&#%#3&S4#%5 3$,; 6.(* (+$;% *#+ 9(+*2/$#,/*# () 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#&0 P/ 6(%,;2#*#,5 /+,4/%#%#& () h3+,&(?2#5 7+,-#& (&,7$# *# 9#%# (29/+*#2/$#5 9/+*%#,#+,(&/3+#22# 3$ +#$(&/.& 2(*#*# 6/,&3%/#% )3% *#%/$#++#9 (&?/*%($# &/2 #+ +:(+>#%/+$ ()?/22#*#&()9'+*5*#%#%/56(%.'%#&/#22#%,7$#%#&'$&#,-(?9#*#+/--#F.#,&2/$-./+*#0 J )3%,-+/+$,%(443%&#+ TZ'+* / 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#% F )3%&'22/+$#% 39 6.#%*($ 3$.32* / *(+,-# 9'+*,,(92/. 9#* :*#+2(+*,-# -./+*#%U 3$ K/&gF"36(+,#+ W^^_R 6(%./ ):+*#& /+,4/%(&/3+ 39 )3%,-+/+$,)#2&#&5 9#+,(9&/*/$ 7+,-#& #& (+*#& )3-:, #+* 4%3?2#9(&/--#+39.32*0 Z#* *#&&# 4%3=#-& 7+,-#%./,;2#*#, (& :*)3%*%#,/942/)/>#%#*#,&#%#3&S4#% 3$ 2(*# 9'+*#+#/*/,,#9/$%(&/3+,'$&#,-(?#%)%#9,&;,39#+9(+$)32*/$$%:44#9#*)3%,-#22/$# #%)(%/+$#%5 9#+/+$#% 3$ 93&/.(&/3+#% Q=)0 h3+,&(?2# W^^[`YR0 1#& $7%./ 6.#%-#+ )3% (& %39(+&/,#%#)3%632*#+##22#%+#$2/$#%#*#.32*#2/$#&/2)'2*#59#+)3%(&,7$#+S/+*,/$&./( +3$2#9(+*2/$#4#%,4#-&/.#%5*#%#%?#$%'+,#&)3%,-+/+$,9',,/$&-#+*,-(?&/20 K#++#9,S.?/3$%()/,-# /+&#%./#G, 9#* *(+,-# 9'+*5 *#% #+&#+ #% #22#% 6(%.'%#& $/)& 9#* /--#F.#,&2/$# -./+*#% #22#% 2#*#% #)&#% #+5,'&&#%./ 6#% */,,# 9'+*, )3%&'22/+$#% / >#+&%:90 L.(* $7% *#,/$ () 3.#%.#=#2,#% 3$ )3%.#+&+/+$#%5 +;% *# (-&/.& #22#%?#./*,&,7$#%(&)/+*##+-3+#:*#+)3%1(+9(%-,$%'+,#%kL.#9#%*#56.(**%799#%*#3953$ 6.(*7+,-#%*#,/$()#&)3%632*<'$&#,-(?kL.3%*(+)3%&'22#%*#39*#%#,?#.'$$%:+*#5 #%)(%/+$#% 3$ 3.#%.#=#2,#%5 +;% *# (-&/.& 3$?#./*,&,7$#% #+ -3+# :*#+ )3% 1(+9(%-k 8$ 6.3%*(+ )3%632*#% *#,/$ */%#-&# #22#% /+*/%#-&# &/2 -(&#$3%/#%,39 #-,#94#2./, -7+5 #&+/>/&#&<%(>#5 (2*#% 3$ -2(,,# / *#%#,,7$+/+$k P/ 6(% 7+,-#& (& ); /+*?2/- / 9'+*#+#, 4#%,4#-&/.#%.#* (& 67%# *#%#, #$+# )3%&'22/+$#% 3$ 6#%/$#++#9 ); #& /+*&%S- ()5 6.(* *#% )%#9,&;%,39./$&/$& / */,,# )3%&'22/+$#%0 1#&5 *#% 63.#*,($#2/$& 6(%,&;#& )%#9,39?#&S*+/+$,):2*&/9'+*#+#,,7$+/+$#%FS*#%,&)3%,-#22/$#F4#%,4#-&/.#%4;9(,-:2/+/&#& 3.#%)3%)#9/+/&#&5-7+,/*#+&/)/-(&/3+#%5-7+,%322#%3$-'%2/$6#*56.3%)3%./6(%.(2$&(&2(*# *#&&#.'%#4%3=#-&#&,)3-:,0 " [

8 ,6"-&'./012'&1)/0&+$3"'3"5&.07(889:&381;/ 8.#+,&;#+*#)($2/$#/+&#%#,,#3$93&/.(&/3+6(%2#*&&/2)72$#+*#4%3?2#9)3%9:2#%/+$` 1#$%*2)&'$%"2)*3+%&$-&0$)/4%.+%+%&*2)/0+&56)*&52/0.3()(4+4&(&*+%+/&'$%4633()-&$5& *+%+/&204(#+&/7-)()-&+'4+%&+)&(00+8#+/43(-&0#()*+9 l/2(&6='24#9#*(&?#2s,#*#&&#6(%./)3%9:2#%#&)72$#+*#(%?#=*,,47%$,9;2` M0L.3%*(+)3%632*#%9'+*#+#,/$&/2*(+,-#-./+*#%/*#%#,)%(.(2$()*#93$<#22#%&/2.(2$ () :*#+2(+*,-# -./+*#%5 3$ 6./2-#.'%*/#%,7$#% *# / #& '$&#,-(? 9#* #+ :*#+2(+*,- -./+*#k W0 L.3%*(+ )%#9$;% )3%6(+*2/+$ 3$ -3+,&%:-&/3+ () 9(,-:2/+/&#&,39 +3$#& -%34,2/$& / 9'+*#+#,)3%&'22/+$#%53$6.(*?#&S*#%*#&)3%*#%#,,7$+/+$#)&#%#+:*#+2(+*,--./+*#k [0L.3%*(+)%#9$;%)3%6(+*2/+$3$-3+,&%:-&/3+()9(,-:2/+/&#&./(43,/&/3+#%/+$/)3%632* &/2(+*%#9'+*k \0L./2-#)3%6/+*%/+$#%#%*#%)3%9'+*#+#,,7$+/+$#)&#%#+:*#+2(+*,--./+*#3$6.(*?#&S*#%*#)3%*#%#,-3+,&%:-&/3+()9(,-:2/+/&#&k c0 L.3%*(+ /+&#%,#-&/3+(2/,#%#% )3%,-#22/$# -(&#$3%/#%, (,,#5 #&+/>/&#&<%(># 3$ (2*#%/)3%&'22/+$#%+#k _0 L.3%*(+ -399#% 9'+*#+#, 6(+*2#%:9F 3$ 9:2/$6#*#% 4; *#& $23?(2# -'%2/$6#*,F 9(%-#*&/2:*&%S-/*#%#,)3%&'22/+$#%k \

9 6"<+(0$8*5.8%0'&+"'3"10%'('/'3+ Z#* *#&&# 4%3=#-& 7+,-#%./ (& :*)3%,-# #& %#2(&/.& :?#2S,& 39%;*#0 P/ 7+,-#% (& ); /+*?2/-/)3%6(+*2/+$#%3$)3%#,&/22/+$#%63,9'+*5*#%?#./*,&#22#%(-&/.&,7$#%#22#%6(%,7$& #+ /--#F.#,&2/$ -./+*#0 P3%#, #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# -(+ *#%)3% -(2*#, #-,423%(&/.5 /*#&./ /--# 4; )3%6;+* 6(% 2($& 3, )(,& 4; 4%3=#-&#&, #+*#2/$# %#&+/+$0 h32/+ C3?,3+ -2(,,/)/>#%#% #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# / *#+ #-,423%(&/.#5 *#+ *#,-%/4&/.#5 *#+ )3%-2(%#+*# 3$ *#+ #9(+>/4#%#+*# QC3?,3+ W^^W`cYF_^R0 1#+ #-,423%(&/.# #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# #% -(%(-&#%/,#%#&.#* #& 3.#%.#=#+*# )2#-,/?#2& %#,#(%>6F*#,/$+,(9&?20(0 (&,7$# (& )/+*# :*()56.(**#%#%4;,4/2/9/+*%#?#2S,&#,/&:(&/3+#%5(&,&/22#,47%$,9;23$(&,7$#+S# /+*,/$&#%,(9&.:%*#%# )'+39#+#% / +S& 2S, Q/?/*0R0 m*3.#% *#+ #-,423%(&/.# &/2$(+$5 #% *#& *#,-%/4&/.# 3$ +(%%(&/.# (,4#-& 3$,; #+ *#2 ()?#2S,+/+$#+ ().3%#, /+)3%9(+&#%, )3%&'22/+$#%0 D'+39#+323$/#+5,39./ 2'+#% 3, 34 (* 9#&3*/,-5 #% /)72$# N&#/+(% E.(2# 2/$#2#*#, /+&#%#,,#%#& / (&?#2S,#?;*# 6.(* *#% )%#9&%'*#% 3$ 6.3%*(+ *#& )%#9&%'*#% QE.(2#MYYa`_WR0 P/ 6(% *#%)3%.(2$& #+ -.(2/&(&/. 9#&3*/,- &/2$(+$5 *( *#+ 93*./%-#% %/,/-3#+ )3% (& -.(2/&(&/. )3%,-#22/$6#*?2/.#% T%#*:>#%#&U &/2 +3$#& -.(+&/&(&/.& QE.(2# MYYa`_[R0 1#& -.(2/&(&/.# )3%,-+/+$,/+&#%./#G, )3%9;2 #% O24& ()*"+)4+& :+/0%(#+3/+%& 2'& *+)& ()4+%#(+;+*+/& 3(#/#+%*+)&5+*&"+):3(0&<=&'$%4$30)()-+%&2'&5+)()-+)&5+*&*+&:+/0%+#)+&'6)$5+)+%QE.(2# MYYa`\MR0 1#& #% 342($& (&?%:$# *#++# 9#&3*#5,39 #% /+,4/%#%#& () #& )'+39#+323$/,- $%:+*2($5 *(./ +#&34,7$#% (& 34+; #& +:(+>#%#&?/22#*# () *# 4;$'2*#+*# 9'+*.#* (& ); /+*,/$& / *#%#, #%)(%/+$#% 3$ 4#%,4#-&/.#%,(9& *#%#, )3%&'22/+$ 39,/$,#2. 3$ )'+39#+#%+#/*#%#,2/.0 P/./2/*#&)72$#+*#:**S?#.3%#,./*#+,-(?,&#3%#&/,-#3.#%.#=#2,#%5)7%./.#+*#%&/2?($# &/2)'+39#+323$/#+,399#&3*#0 6,"='>+5/*'$8%&)*%+4+8%+8*"528?% N39*#&)%#9$;%().3%#,4%3?2#9)3%9:2#%/+$:+*#%,7$#%./'$%"2)*3()-3$0$)/4%.04($) () 9(,-:2/+/&#& F 3$ *#%9#* -7+,/*#+&/&#& F 6.3%)3%.3%#,./*#+,-(?,&#3%#&/,-# (),'& $%:+*2'$$#+*# #%,3>/(2-3+,&%:-&/./,&/,-0 N39?#-#+*&?#+S&&#%./5 / &/22'$ &/2 *#&,3>/(2-3+,&%:-&/./,&/,-# :*$(+$,4:+-&5 #+ )'+39#+323$/,- 9#&3*#&/2$(+$0 N39 "n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% (+,#%./ /--# )'+39#+323$/#+ 3$ -3+,&%:-&/./,9#+,39 (?,32:& (*,-/2&#5 9#+,39-39?/+#%?(%#0 P/#%-3+,&%:-&/./,&/,-#/.3%#,,S+4;(+(2S,#3?=#-&#&5,39./?#&%($&#%,39o<%>&*+'()(4($)& +4& $-& '3+%4?*(-4& '6)$5+)& A>>>B& Q"n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% W^^c`YR5 6./2-#& c

10 (),4#=2#%,/$ /.3%#, 4%3?2#9)3%9:2#%/+$0 P/,7$#% (& :+*#%,7$# *#+ )3%9#% *#+,3>/(2#.#%*#+ )3%.3%#, /+)3%9(+&#%,+(%#%# #+* (& 34+; #+ T/+*#)%(F )3%,&;#2,#U5 6./2-#& -(+.'%# )3%9;2#& / +3$2# )'+39#+323$/,-# &%(*/&/3+#% Q"n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% W^^c`M_5MpR0 13$ 6')&#%./ 3,.#*5 (& )'+39#+323$/#+ 6#22#% /--#,#% *#+,3>/(2#.#%*#+,39 #+ 3?=#-&/.& $/.#&./*#+,-(?#2/$ $#+,&(+*5 9#+,#% *#+,39-3+,&%:#%#& C(-+))+5& 5+))+/0+3(-& 5+)()-/*2))+3/+& $-& +%'2%()-O QC#+*&3%)) W^^\`[^cR0 D3%,-#22/$# )'+39#+323$/,- /+,4/%#%#*# 9#&3*/,-# %#*,-(?#%5,;,39 *#+ 2/.,.#%*#+,F?(,#%#*# /+&#%./#G9#&3*#5 #% *#%)3% %#2#.(+&# (&?#+S&&#0 J *#&?/3$%()/,-# /+&#%./#G,7$#%./+#92/$(&,47%$#;?#+&3$(&2(*#*#)3%&'22/+$#%3$)'+39#+#%5*#%#%./$&/$#)3% /+)3%9(+&#%+#5.'%#,&S%#+*# Q,# (),+/& W0W0WR0 P/,7$#% (2&,; /+*?2/- / *#%#, 2/.,.#%*#+5 9#+./ 9#+#% /--#5 (& *#++# 2/.,.#%*#+ 6.#%-#+ -(+ #22#%,-(2 T()*'--#,U Q"n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% W^^c`M_R0 P/ &($#%,;2#*#, #&./*#+,-(?,&#3%#&/,- :*$(+$,4:+-&5 6.3% *#+,3>/(2#.#%*#+ )3%,&;,./( #+ :+*#%,7$#2,# () *#+, (-&7%#%, &32-+/+$ () *#+0 P#%*#+ -(+ :*&%S--#,,39 o2d4(#+3?& D$)/4%.D4+*& :?& <+$<3+& ()& 4"+(%& +#+%?*2?& 3('+ QK(,-#22 W^^c`[pR0 N;2#*#, :+*#%,7$#%./,3>/(2# )'+39#+#%5,39 *# 34&%'*#% 63,.3%#, /+)3%9(+&#%] /--#,39 )(,&# 3$,&(?/2# )'+39#+#%5 9#+,39 )2#%&S*/$# 3$ /,(9,4/2 9#* *# (-&7%#%5 *#% #% 9#* &/2 (&,-(?# *#90 V; *#++#?($$%:+* 9#+#%./5 (& *#& -3+,&%:-&/./,&/,-# 3$ *#& )'+39#+323$/,-#4#%,4#-&/.,:442#%#%6/+(+*#+4;#++S&&/$9;*#&/2?#2S,+/+$#+().3%#, 4%3?2#9)3%9:2#%/+$0 P/./2 / *#& )72$#+*# %#)2#-&#%# 3.#%.3%#, 9#&3*#.(2$ 3$ 4%3*:-&/3+#+ () #94/%/5 9#+ /+*#+*(./2./:**S?#56.3%*(+.3%#,#94/%/4%3*:-&/3+&($#%(),'&/#+)'+39#+323$/,- 9#&3*/,-&/2$(+$0 6,6,"A?$'10$'/'3+"8'1"10%'(0 J 3.#%#+,,&#99#2,# 9#*.3%#, #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# 3$ *#& )3%632*,./,& ::*)3%,-#*# :+*#%,7$#2,#,39%;*#5?'%#%.3%#, 9#&3*/,-# &/2$(+$ &/2 #94/%/4%3*:-&/3+#+ 4%'$ () #+ )'+39#+323$/,- T&#3%#&/,- /94%3./,(&/3+U] E>>>F& :+"$#+4& '$%& 24& -=& *(%+04+& 4(3& /2-+)& /+3#&.2'"6)-(-4& 2'& '$%.*-(#)+& 4+$%(+%& $-& 5+4$*+%>O QC#+*&3%)) W^^\`WpcR0 Z#*.3%#, )2#-,/?2# 4%3=#-&*#,/$+5#%./,;2#*#,+7*&&/23$34,(&4;(&)72$#*#&#3%#&/,-#3$#94/%/,-#,43%5 *#% *:--#% 34 :+*#%.#=,5 3$ 6(% *#%)3% /--# /+*#+ /+&#%./#G#+# )(,&2($& *#+ &#3%#&/,-# %(99#0 P/ &/2,2:&&#% 3, S*#%9#%# *#& )'+39#+323$/,-# :*$(+$,4:+-&5 (& *#& 6(+*2#% 39 #%)(%/+$5,39 *#+ 342#.#, Q2/.#* #X4#%/#+>#R0 J 3.#%#+,,&#99#2,# 9#* -3+,&%:-&/./,9#+ /+&#+&/3+#+ (& 2(*# #94/%/#+ $:/*# 3$ /+,4/%#%# 3, &/2 (& /+*%#&&#.3%#, &#3%#&/,-# 3$ (+(2S&/,-# %(99# #)&#%.3%#, /+)3%9(+&#%, )3%&'22/+$#% 39 *#%#, 342#.#*# #%)(%/+$#%5 3$ 6.(* *#% *#%() 6(%,&;#& )%#9,39./$&/$& 3$ /+&#%#,,(+& :+*#% /+&#%./#G#+#0 P/./2 S*#%2/$#%#:**S?#.3%#,/+&#%./#G9#&3*#/*#&)72$#+*#0 _

11 6,6,6"B+'3&52+8*0"+$%0&4+0C8 P3%#, #94/%/?#,&;% (),S.?/3$%()/,-# /+&#%./#G, 9#* *(+,-# 9'+*5,39 #+&#+ #% #22#% 6(%.'%#& $/)& 9#* :*#+2(+*,-# -./+*#% #22#%,39,7$#% #)&#% #+ :*#+2(+*,- -./+*#0 1#?/3$%()/,-# /+&#%./#G, #% /+,4/%#%#& 3$ K/&gF"36(+,#+ 3$ #% #+ &S4# )3%&'22/+$5 *#% $;% &'& 4; *#& #+-#2&# 9#++#,-#, )3%632* &/2,/+ )3%&/*5,39 *#& )3%&'22#, 4; *#& $/.+# &/*,4:+-& / *#&&# 9#++#,-#, 2/.0 1#++# )%#9$(+$,9;*# #%,'%2/$?%:$?(% 4; $%:+*()#9+#&,)72,399#3$4#%,3+2/$#-(%(-&#%5)3%*/*#&$/.#%3,9:2/$6#*)3%(&);#& /+*?2/-//+)3%9(+&#%+#,2/.,.#%*#+0P#*(&)3%632*#3,;?+#3$,47%$#:**S?#+*#/+*&/2 /+)3%9(+&#+,,.(%)%#9)3%(&632*#3,&/2#+,&%/+$#+&/+&#%./#G$:/*#56(%./9:2/$6#*)3% (&2(*#/+)3%9(+&#+,&S%#56.(**#%#%./$&/$&/)3%&'22/+$#+01#%/$#++#9-(+./2/$#2#*#,); #+/+*,/$&/&C"#$%*2)&*+)&()4+%#(+;+*+&/+3#&2)/0.+%&$-&'$%5.3+%+%&/(-&$5&#+%*+)+)&QL(,&%:4 (&?#+S&&# 3, ()?/3$%()/,-# /+&#%./#G, #% *#& /--# )3% (& 2#*# #)&#% 3?=#-&/.# -#+*,$#%+/+$#% / */,,# )3%&'22/+$#%0 P/ -(+5,39 (+&%34323$#+ E/%,&#+ L(,&%:4 (%$:9#+&#%#%)3%5/--#?%:$#)3%&'22/+$#%+#&/2(&,/$#+3$#&3956.(**#%U./%-#2/$,-#&#U` B;*# 9#&3*/,- 3$ (+(2S&/,- #% *#&./$&/$& (& 6:,-# 4;5 (& 2/.,6/,&3%/#% /--# 2#.#%#% -#+*,$#%+/+$#%#22#%,-/2*%#%56.(**#%U./%-#2/$U,-#&#0D3%&'22/+$#%#%/--#,4#=2?/22#*#%().#%*#+5*##%-3+,&%:#%#*#3$)3%&32-#*#QL(,&%:4#&(20W^MM`Y\R0 1#&5*#%#%/+&#%#,,(+&)3%3,#%56.3%*(+/+)3%9(+&#%+#.'2$#%(&)%#9,&/22#*#2,56.(**#% 6(%.'%#&./$&/$#?#$/.#+6#*#%53$*#2,56.(**#+#+-#2&#/+)3%9(+&7+,-#%(&./*#%#?%/+$# 39,/&2/.3$*#%9#*3$,;39,/$,#2.0 D3%&'22/+$#%+# $/.#% /+*,/$& /?;*#,:?=#-&/.# #%)(%/+$#% 3$ /,3>/(2# )3%632*5 9#+?2/.#%,(9&/*/$ 3$,; #& 4%3*:-& () /+&#%(-&/3+#+ 9#22#9 )3%&'22#%#+ 3$ 2S&&#%#+0 P/ (+#%-#+*#%,;2#*#,5 (&./,39 /+&#%./#G#%# #% 9#*4%3*:>#+&#% () *#+?/3$%()/,-# )3%&'22/+$0J+)3%9(+&#%+#3%*+#%3$,&%:-&:%#%#%)3%&'22/+$#%+#/6#+632*&/2,/&:(&/3+#+3$ /+&#%./#G#%#+,39*#+(-&:#22#/+&#%(-&/3+,4(%&+#%QH+*#%,#+#&(20W^^c`MMFMW]L(,&%:4 #& (20 W^MM`Y[R0 J 9(+$# ().3%#, /+&#%./#G,,&(%&#% /+)3%9(+&#%+# )0#-,0 *#%#, )3%&'22/+$ 39 *#9,#2. 9#* (& )3%-2(%#5 6.3%*(+ *# )/- /+&#%#,,#+ )3% (&,7$# #+ -3+# / :*2(+*#&5 #22#%*#,7$#%*/%#-&##22#%/+*/%#-&#(&)/+*#:*()539*#&5*#)3%&'22#%5#%*#&5./)3%.#+&#%0 1#&&##&:*&%S-)3%56.3%*(+)3%&'22/+$#+#%,&%:-&:%#%#&:*)%(,/&:(&/3+#+3$3%/#+&#%#& 93*3,,39/+&#%./#G#%#3$*#%(99#%5./6(%,(&)3%,(9&(2#+.#*4;)3%6;+*(&)3%&'22# /+)3%9(+&#%+#39.3%#,4%3=#-&0 D3-:, / 4%3=#-&#& 2/$$#% /9/*2#%&/* 4; &32-+/+$#+ () /+)3%9(+&#%+#, -3+,&%:-&/3+#% 3$ )3%6(+*2/+$#% () 9(,-:2/+/&#& / *#%#, )3%&'22/+$#% 3$ /--# 4; (+(2S,#+ () *#+ (-&:#22# a

12 /+&#%./#G,/&:(&/3+0 P/ $;% *#%)3% /--# /+* / #+ *S?*#6#%9#+#:&/,- -3+,#-.#+,(+(2S,# ()5 6.3%*(+ /+&#%./#G,/&:(&/3+#+, /+&#%(-&/3+,4%3>#, 4;./%-#%?#&S*+/+$,4%3*:-&/3+#+0 1#&&#,-(2 /--# )3%,&;,,;*(+5 (&./ 9#+#%5 (&.3%#, )3%)3%,&;#2,#% -(+,'&&#, :* (),4/20 J #& -3+,&%:-&/./,&/,- 4#%,4#-&/. #%./?#./*,&# 395 (& *#& /--# #% 9:2/$& (& +'%9# 3, #& #94/%/,-)#2&6#2&:*#+&#3%#&/,-#)3%)3%,&;#2,#%5)3%.#+&+/+$#%3$(+&($#2,#%Q"n%./+#+3$ Z/-FZ#S#% W^^c`M[R0 Z#* :*$(+$,4:+-& /.3%#, )'+39#+323$/,-# /+*$(+$,./+-#2,7$#%.//9/*2#%&/*/--#(-&/.&(&,'&&#.3%#,)3%)3%,&;#2,#%/,4/2//+&#%./#G,/&:(&/3+#+59#+./ )3%,7$#%(&)3%632*#3,;?+#3$,'&&#)3%)3%,&;#2,#%+#/4(%#+&#,0 6,6,D"#$%0&4+0C%0*$+*"'3"+$%0&4+0C3)+(0 Z#*.3%#, /+&#%./#G, 7+,-#%./ (& ); #& /+*?2/- /.3%#, /+)3%9(+&#%, )3%6(+*2/+$#% 3$ -3+,&%:-&/3+#% () 9(,-:2/+/&#&,'%2/$& / %#2(&/3+ &/2 *#%#, '$&#,-(? #22#%,7$#+ #)&#% *#&&#0 1#&?#&S*#%5 (& /+)3%9(+&#+,;./*& 9:2/$& )3%&'22#% )%/&5 9#+ (&./ 6(% #+ %'--# &#9(#%5/+*#+)3%6./2-#./?#.'$#%.3%#,,47%$,9;2,(9&/*/$9#*5(&./)3%,7$#%(&)72$# /+)3%9(+&#+,)3%&'22/+$3$,&/22#34)72$#+*#,47%$,9;2QE.(2#W^^Y`M\\R0 P3%#, /+)3%9(+&#% #% 9#$#& )3%,-#22/$# / )3%632* &/2 &#94#%(9#+& 3$ / )3%632* &/25 6.3% 349'%-,399# *# #% 4; #-,/,&#%#+*# )3%*399#] +3$2# #% $#+#%&# 3$ &/2?($#632*#+*#5 9#+, (+*%#./%-#% 9#%#?%(9)%/ 3$ #+&#+ :./*#+*# 39 #22#% :4;./%-#*# () #-,/,&#%#+*# )3%*399#5 9#+, (+*%#./%-#% #-,&%#9& 349'%-,399# 4; *#90 N&%:-&:%#+ #%,;2#*#, ;?#+ 3$ )2#-,/?#2 3$5 2/$#2#*#, $%:+*#& /+&#%./#G#&, 4#%,3+)72,399# -(%(-&#%5 &/24(,,#& *#+ #+-#2&# /+)3%9(+& 3$ *#+ #+-#2&# /+&#%./#G,/&:(&/3+QE.(2#W^^Y`McYFM_^R0 P3%#,.#=2#*#+*# /+&#%./#G$:/*# #%,&%:-&:%#%#& 39-%/+$ +3$2# &/*,2/$#,#-.#+,#% 3$ 4#%,3+2/$#%#2(&/3+#%3$#+%'--#)3%,2($&/26='24#,47%$,9;2Q,#/+&#%./#G$:/*#/?/2($pR0 6,6,E"F$5/G8010%'(0 L#+,/$&#+ 9#* 3.#+)3% +'.+&# /+&#%./#G$:/*# 6(%.'%#&5 (& *#+,-:22#.'%# ;?#+ 3$ :+*#%,7$#+*#01#+6(%*3$6()&#&3.#%3%*+#&)3-:,4;,7$+/+$#)&#%#+:*#+2(+*,--./+*#,(9& 93&/.#% 3$ 3.#%.#=#2,#% / *#++# )3%?/+*#2,#0 J *#,S. /+&#%./#G,5./ $#++#9)7%&#5./,&#*#%,/$/9'+*#+#,)3%&'22/+$#%#+%'--#:.#+&#*#3$/+&#%#,,(+&#4%3?2#9(&/--#% 39-%/+$ 9(,-:2/+/&#&5-7+,4#%,4#-&/.#% /2-#& 2#*&# 3, &/2 (&.'2$# *#& #+*#2/$# &#3%#&/,-#3$(+(2S&/,-#)3-:,01#&&#,#%./,39#+*#2()*#+#-,423%(&/.#3$;?+#&/2$(+$5 6.3%./6(%.'%#&/+*,&/22#&4;(&2(*##94/%/#+T$:/*#U3,/4%3>#,,#+0 P3%#, (+(2S,#9#&3*#?S$$#% 4; #& -3+,&%:-&/./,&/,- :*$(+$,4:+-&5 6.3%./ :+*#%,7$#% -3+,&%:-&/3+#%3$)3%6(+*2/+$#%()9(,-:2/+/&#&/9'+*#+#,)3%&'22/+$#%0J+*2#*+/+$,./,&/ (+(2S,#+Q,#(),+/&\0MR./2(+(2S,#+,,&%:-&:%3$34?S$+/+$?2/.#?#,-%#.#&9#%#-3+-%#&0 p

13 A)&#% (& 6(.# %#)2#-&#%#& 3.#%.3%#, 9#&3*#.(2$ 3$ 4%3*:-&/3+#+ () #94/%/5./2./ / *#& )72$#+*# (),+/& %#)2#-&#%# 3.#% *# 9#%# 3.#%3%*+#*# 9#&3*323$/,-# 3.#%.#=#2,#%0 P/./2 *#,:*#+$/.##+4%',#+&(&/3+()*##+-#2&#/+)3%9(+&#%Q,#(),+/&W0[0[R0 6,D,"F(35$3"%+/"20/%0% P3%#, :9/**#2?(%# (+&($#2,#.(%5 (& *#&./22#.'%#,.'%& (& ); (*$(+$ &/2 )#2&#& 3$ )/+*# /+)3%9(+&#%5*#%.(%./22/$#&/2(&&(2#9#*3,0P/6(.*##+/*f395(&9(+$#()9'+*#+#./22#.'%#&%'&&#())3%*399#39*#%#,'$&#,-(?3$:/+&#%#,,#%#*#/(&&(2#9#*3,01#++# /*f?2#.)3%,&'%-#&()+3$2#()*#.%#*#%#(-&/3+#%5./-:++#2',#4;/+&#%+#&&#&4;34,2($ )%(=3:%+(2/,&#%#22#%)3%,-#%#5*#%,7$&#2/$+#+*#/+)3%9(+&#%0P/.(%*#,:*#+?#-S9%#*# )3%5 (&.3%#, 43,/&/3+,39 -./+*#2/$# CmhF,&:*#%#+*# -:++#.'%#?#$%'+,#+*# )3% 3, $%:+*#& /+)3%9(+&#%+#, #.#+&:#22# 34)(&&#2,#% () 3, 4;?($$%:+* () -7+5 (2*#% 3$ :**(++#2,#0 J.3%#,)7%,&#%:+*#()#F9(/2,&/29:2/$#U$(&#-##4#%,U.(%./*#%)3%:+*,-S2*#+*#3$&3$ &S*#2/$ (),&(+* )%( $'+$,# )3%*399#0 J #+ 9(/2-3%%#,43+*(+># 9#* )3%,-#%#+ l639(, K/&gF"36(+,#+%;*#*#6(+3,*3$&/2/--#(&2(*#.3%#,#$+#)72#2,#%()&(?:54/+2/$6#*3$ )3%*399#&%'*#)%#95+;%./&3$-3+&(-&&/29'+*#+#0L(+,#%)(%/+$.(%5(&*#&2(+$&6#+ (*.#=#+.(%)3%,-#%#+,)3%,&;#2,#)%#9)3%9'+*#+#,#$+#0 3$ K/&gF"36(+,#+ 2S--#*#, *#& 3, /--# (&,-(?# -3+&(-&./( /+,&/&:&/3+#22# U$(&#-##4#%,U,;,39 (*9/+/,&%(&3%#% () /+&#%+#&)3%(5,4%3$,-32#2'%#%#5 )3%#+/+$#%5 (%%(+$7%#% (),/+$2#)#,&#% 3,.0 1# #+&#+ :+*23* (&,.(%# #22#% :*&%S-&# )3%?#632*3.#%)3%(&:*2#.#%#*#%#,9#*2#99#%3$#&7+,-#39(&2(*#*#9.'%#/)%#* 3$ %#,4#-&#%# *#%#, 4%/.(&2/.0 1#%/93* 6(%./ 6()& 6#2* 9#* (& -3+&(-&# #+-#2&4#%,3+#% #+&#+ */%#-&# #22#% $#++#9 4#%,3+2/$# -3+&(-&#%0 P/ 6(% );#& -3+&(-& &/2 )/%# ().3%#, /+)3%9(+&#%$#++#9.#++#%3$)(9/2/#3$*#,/*,&#&%#./(/+&#%+#&&#&0l3()*#,/*,&+'.+&# )/-./ -3+&(-& &/2.#* (&,-%/.# */%#-&# &/2 *#9 4; #F9(/2(*%#,,#%5 *#,#2. 6(.*# 34$/.#& / )3%?/+*#2,#9#*34,2($4;>6(&)3%(01#+,/*,&#/+)3%9(+&6(%,#2.-3+&(-&#&3,,39,.(%4; #&*#?(&/+*2'$5./6(.*#,(&4;,320*-56.3%./,7$&#/+)3%9(+&#%0 K/&gF"36(+,#+,%;*39/--#(&2(*#.3%#,#$+#)72#2,#%()&(?:3$)3%*399#.'%#,&S%#+*#./,&#,/$(&.'%#+S&&/$&0P3%#,/*f395(&9'+*#+#./22#.'%#&%'&&#()(&&(2#39*#%#, '$&#,-(?5?2#. /--#?#-%')&#&5 3$.3%#, -3+,&(+&# )3%,/-%/+$#% 39 (+3+S9/&#& #%?2#.#& 97*& "2%& (00+& )$-+4& 24& /0,.3+0 D%#9 )3% *#+ )=#+*&2/$6#* 3$ /%%/&(&/3+5./ )%S$&#*#56(%./97*&/97*#-399#+6#*3$,&3%)3%&'22#2S,&63,*#)2#,&#/+)3%9(+&#%53$./ 6(%*#%)3%.'%#&9#$#&4%/./2#$#%#*#9#*9'+$*#+()#94/%/,-9(&#%/(2#0 Y

14 6,D,6"#$2'&15$%3&)990H"2'&2'&8%;0/80&"'3"8G195%+0& P3%#,/+)3%9(+&$%:44#?#,&;%()*(+,-#9'+*5*#%6(%&($#&#&(-&/.&3$?#./*,&.(2$39 (&,7$##+-./+*#)%(#&/--#F.#,&2/$&2(+*01#&./2,/$#5(&9'+*5*#%&/2)'2*/$&6(%97*&#+ :*#+2(+*,--./+*#:+*#%%#=,#5(%?#=*,34632*#202/$+05/--##%/+-2:*#%#&0P/#%-2(%3.#%5(& *#&&#-%/&#%/:9?S$$#%4;.3%#,#$+#)3%)3%,&;#2,#%()5(&*#%#%+3$#&(+*#&/,4/239-%/+$ -(&#$3%/#%+# (,,# 3$ #&+/>/&#&<%(>#5 +;% 97*#& #% )3%9/*2#&5 42(+2($& #22#% 34,7$&5 )%#9)3% +;% *#& #% &/2)'2*/$&0 P/ %/,/-#%#% *#%)3% (& %#4%3*:>#%#.3%#, #$+# )3%)3%,&;#2,#%.#*(&:*.'2$#/+)3%9(+&#%+#4;*#++#?($$%:+*0 D3% (& :*)3%*%# *#)/+/&/3+#+ () /+)3%9(+&$%:44#+ 6(.*#./ / )3%?/+*#2,# 9#* #94/%/F 4%3*:-&/3+#+ #+ */,-:,,/3+ 9#* #+ 9:2/$ /+)3%9(+&5 *#% 2; / $%'+,#2(+*#& &/2 *#++# $%:44#0 C(,9:, 6(.*# #+ 2(&/+(9#%/-(+,- -3+#5,39 6(+ 6(.*# 97*& 4; #+ )3%%#&+/+$,%#=,# / N4(+/#+5 3$,# *#&.(% &/2)'2*/$&5 9#+&# 6(+5 (& 6(+ &/2 *#2, 4(,,#*# /+* /.3%#, /+)3%9(+&$%:44#5 )3%*/ 6(+ 6(.*# )3%.(+# (& )/+*#,(99#+ 9#* 2(&/+(9#%/-(+,-# -./+*#%0 P/ )/- #+ */,-:,,/3+ 9#* 6( %)3% 3$ 6.3%*(+.3%#, ()$%'+,+/+$.(% %#2#.(+& 3$ +;#*# )%#9 &/25 (& %#2#.(+,#+,-S2*&#,.3%#, )3-:, 4; /+)3%9(+&#%+#,)3%&'22/+$#%393.#%.#=#2,#%3$)3%#,&/22/+$#%/*#+(-&/.#,7$+/+$#)&#%#+ /--#F.#,&2/$-./+*#9#*6#+?2/-4;'$&#,-(?01#&.(%*#%)3%+7*.#+*/$&5(&/+)3%9(+&#%+# 6(.*#6()&*#?#./*,&#3.#%.#=#2,#%0 N39 9#* #&6.#%& 4%3=#-&#9+# 6(%./ 4; )3%6;+* 6()& 4#%,3+2/$# 632*+/+$#% &/2 #9+#&0 1#%)3% #% *#&,'%2/$./$&/$&5 (&./ #% -2(% 3.#% *#2,.3%#, #$#+ 43,/&/3+ 3$ *#2,.3%#, #$+# 4#%,3+2/$# -3+)2/-&#%5,S94(&/#% 3$ (+&/F,S94(&/#%0 P/ #% 6#% /+,4/%#%#*# () *# &3,3>/323$#%N6#%%S2E2#/+9(++3$Z(%&6(H0h3445*#%/G5$4($)/&2)*&H(+3*;$%0QMYY[R5 (%$:9#+&#%#%)3%5(&9(+/--#,-(2()632*#,/$)%((&,-%/.#39$%:44#%59(+4;)3%6;+* 6(% )3%*399# 3.#%)3%5 9#+ (& 9(+,-(2.'%# 349'%-,39 4;5 6.3%*(+,S94(&/#% 3$ (+&/,S94(&/#% 4;./%-#% #94/%/4%3*:-&/3+#+ 3$ (+(2S,#+0 J)72$# E2#/+9(+ 3$ h344,-(2 9(+.'%# 349'%-,39 4;5 (& 9(+ -(+ -399# &/2 (&.'2$# #+ /+)3%9(+&$%:44#5 9(+ #% $3*& &/24(, 9#* (& )72#,/$ (+*#%2#*#, )%(0 Z#*.3%#,.(2$ () /+)3%9(+&$%:44# 6(% *#& *#%)3%.'%#& +7*.#+*/$& (&.'%#,'%2/$& 349'%-,39 4; (& 2(*# #94/%/#+ 2#*# (+(2S,#+ 3$/--#2(*#(+(2S,#+?23&.'%##+,4#=2/+$().3%#,#$+#)3%)3%,&;#2,#%Qh3%?/+3$N&%(:,, W^^p`M_^R0 6,D,D"-&?80$%5%+'$"52"+$2'&15$%0& J *#& )72$#+*# 4%',#+&#%#%./.3%#,,S. /+)3%9(+&#% )3% (& $/.# #& /+*&%S- () *# #+-#2&# 4#%,3+#%0 P/ 6(% () 6#+,S+ &/2 *#& 4#%,3+)72,399# #9+#.(2$& (& (+3+S9/,#%#.3%#, /+)3%9(+&#%0 " M^

15 =:&0$?3%/C/+$,&#*5#%\Y;%3$#%:**(++#&(+2'$,$(%&+#%F3$&#-+/-#%3$(%?#=*#%+:,39-3+&3%9#*(%?#=*#%0L(+#%*#%:*3.#%&/*2/$#%#?3*S?:/2*#%0L(+#%$/)&4;(+*#&;% 9#*#+-./+*#)%(C:,2(+*0l/*2/$#%#6(%6(+.'%#&*(+,-$/)&3$6(%&3&##+($#?7%+0P/ 6(%);#&-3+&(-&&/26(9.#*5(&6(+?#,.(%#*#.3%#,34,2($394%3=#-&#&4;,320*-5,396(+./,&#,&3%/+&#%#,,#)3%0 P/ 97*#% N7%#+ 3$ 6(+, %:,,/,-# -3+# / *#%#, 2#=2/$6#* / C/+$,&#*0 E3+#+ 6(%?($& >6##,#>(-#3$2(.#&-())#3$N7%#+,S+#,5./,-(2,/**#,(99#+(22#)/%#5/+*#+./,&(%&#% /+&#%./#G#&01#,/**#%4;,(99#,/*#()?3%*#&53$N7%#+(#%,/+-3+#4;%S$$#+0 N7%#+ $;%,#2. / $(+$ 9#* (& )3%&'22# 39 '$&#,-(? 3$./,&(%&#% *#%)3% /+&#%./#G#&0 L(+,+(--#% 27, 3$ -399#%,#2. /+* 4; *# &#9(#%5./ $3*&./2,+(--# 390 L(+ )3%&'22#%5 (& *#&.(% 97*#& 9#* #+ 7,&#:%34'/,- -./+*# 4; (%?#=*#&5 *#% /+,4/%#%#*# 6(9 &/2 (&,7$# #+ %:,,/,- -3+#0 L(+ 34%#&&#% #)&#% 39)(&&#+*# +#&*(&/+$F%#,#(%>6 #+ 4%3)/2 4; #+ +3%,- *(&/+$,/*#0L#%97*#%6(+)3%,-#22/$#%:,,/,-#-./+*#%5/+-20,/++:.'%#+*#-3+#5,396(+,-%/.#%,(99#+9#*0L(+-(+9'%-##+,&3%$#+,/*/$/+&#%#,,#3$&($#%&/2C:,2(+*)3%(&?#,7$#6#+*#01#&/2?%/+$#%+3$2#)#%/#%,(99#+3$6:+)2S&&#%*#%#)&#%&/21(+9(%-9#* 6(95*(*#-(+9'%-#5*#&)72#,%/$&/$&0 N7%#+6(%(22#%#*#/.3%#,9(/2-3%%#,43+*(+>#9#*6(9$/.#&-2(%&:*&%S-)3%5(&*#&.(% #&9#$#&?#./*,&.(2$(&,7$#.'-)%(*(+,-#-./+*#%0L(+2'$$#%,&3%.'$&4;432(%/&#&#+ 9#22#99(+*#+3$-./+*#+3$)3%&'22#%5(&%:,,/,-#-./+*#%5,(99#+2/$+#&9#**(+,-#5#% 9#$#&9#%#)#9/+/+#3$?2/*#01(+,-#9'+*#%39.#+*&(&&%(-&/.#)3%%:,,/,-#-./+*#%5 /*#& %:,,/,-# 9'+* /--# 6(% )(9/2/#.'%*/#%+# / 3%*#+0 N7%#+,'&&#%,&3% 4%/, 4;5 (& 4(%)3%632*#&?2/.#%4%/3%/&#%#&3$(&*#&#%+#9&(&2#.#,(99#+0J'$&#,-(?#&+S*#%*##+ $#+,/*/$%#,4#-&)3%)(9/2/#.'%*/#%+#54(%)3%632*#&3$6/+(+*#+0 N7%#+2'$$#%/--#,-=:24;5(&6(+6(%,7$&#+-./+*#()-(:-(,/,-(),&(9+/+$()-:2&:%#22# ;%,($#%59#+3$,;()6#+,S+&/25(&*#&?2/.#%+#99#%#)3%6#+*#(&?#$;,/$/*#&*(+,-# $(*#?/22#*#0J+&#22#-&3$2/$#.'%*/$6#*?#&S*#%3$,;9#$#&/)3%632*#&0N7%#+6(%*3$.'%#& /+*,&/22#&4;(&,-:22#)3%,7%$#-3+#+3$*(&&#%#+5*#%,&(*/$?3%3$,&:*#%#%/C:,2(+*5*( 6(+9#+#%59(+,-(2,/$#=(&/2o6#2#4(--#+O0L(+2'$$#%.'$&4;(&)3%&'22#6#+*#5(&*#% /--##%+3$#+&/+$/6:,#&5*#%#%6(+,59#+(&*#&#%*#%#,0 l%3*,#+./,,-#4,/,3.#%)3%.3%#,6#+,/$&/*#/+*2#*#+*#9(/2,54$(0o?/&%##%)(%/+$#%9#* )3%*399#O5:*./,#%N7%#+3$6(+,-3+#,&3%$',&)%/6#*3$$2'*#.#*(&6(.#97*&3,0L(+ :+*#%,&%#$#%5(&6(+9#$#&$#%+#./22',#.3%#,)'%*/$#%(443%&3$./,#%/*#&6#2#&($#& 9#$#&,&3%/+&#%#,,#)3%*#&(-(*#9/,-#39%;*#0 MM

16 I5$"?3%/L#2,/+$7%3$#%4&0(%?#=*,27,59#+6(%(%?#=*#&,394%3*:-&/3+,9#*(%?#=*#%4; #+)(?%/-3$.'%#&&(X(>6(:))7%/9(+$#;%0L(+#%\c3$#%#+2/$59#+2#*#%#)&#%#+9:2/$ -3+#5?20(0./(+#&*(&/+$0P/6(%);#&-3+&(-&&/26(9$#++#9#&)3%:94;/+&#%+#&&#&56.3% 6(+6(%,7$&#+&6(/2(+*,--3+#0 P/97*#%1(+4;#+,-32#/L./*3.%#56.3%./6(%);#&23.(&2;+##&23-(2#4;?/?2/3&#-#& #)&#%,-32#&/*0L(+,4/22#%*(%&/L./*3.%#&3$(+$#39:$#+56./2-#&#%$%:+*#+&/2./97*#, 6#%01(+,&;%/+*#+)3%3$.#+&#%4;3,&/9/+:&&#%)7%()&(2&&/*0L(+,&;%9#*6'+*#%+#/ 2399#+3$-/$$#%,/$2/*&:,/--#%&39-%/+$0L(+./%-#%:9/**#2?(%&.#+2/$3$%(%53$2/*& %#,#%.#%#&0P/./2?S*#4;-())#59#+6(+6(%,#2.#+>32(9#*0 1(+ )3%&'22#%5 (& 6(+ #% &%'& () (& *(+,-# -./+*#% #%,; -%'.#+*# 3$ $;%,; 9#$#& 34 / 3.#%)2(*/,-# &/+$0 L(+ 9#+#%5 (& &6(/2(+*,-# -./+*#% #% 9#%# &(-+#99#2/$#5 '%2/$# 3$ 39,3%$,):2*##+**(+,-#-./+*#%53$(&*#*(+,-#-./+*#%,3%&#%#%6(9)%()3%*/6(+#%#+,9:2#3.#%.'$&/$3$(%?#=*,27,0L(++#&*(&#%53$*%799#%39U#&(29/+*#2/$&2/.U5,396(+ -(2*#%*#&]9#*6:,5?/23$-3+#0L(+*(&#%/--#./(,4#>/)/--#&6(/F*(&/+$,/*#%59#+,-%/.#% &/2 &6(/2(+*,-# -./+*#%5 +;% *# *:--#% 34 4; *(&/+$0*-0 L(+ )3%&'22#%5 (& 6(+ 4%/9'%&,7$#%6#%?3#+*#&6(/2(+*,-#-./+*#%5)3%*/6(+/--#9#+#%*#%#%$%:+*&/2(&U/943%&#%#U #+ -./+*#5 +;% *#% (22#%#*# )/+*#, #+ 9(,,# &6(/2(+*,-# -./+*#% 6#%5,39 /--#?2/.#%?#6(+*2#&3%*#+&2/$&53$,396(+-:++#$/.##&$3*&2/.0L(+-:++#3$,;$3*&&'+-#,/$(& 97*#f+5*#%-:++#6(.#2S,&&/2(&)2S&&#&/2?($#&/2l6(/2(+*5*(6(+6(%2S,&&/2(&-399#.'-0L(+$/.#%:*&%S-)3%5(&6(+/--##%&/2)%#*,9#**#+9;*#6(+,2/.6(%:*./-2#&,/$4; 6#%/1(+9(%-5:**(++#2,#,9',,/$&5=3?9',,/$&3$)(9/2/#9',,/$&0L(+)3%&'22#%3$,;5(& 6(+/--#6(%,;9(+$#.#++#%3$5(&6(+6(%(),2:&&#&9(+$#.#+,-(?#%5)3%*/*#,-:))#*# 6(90 1(+,/$#%5(&6./,6(+-:++#5./22#6(+/--#&7.#9#*?(%#(&)2S&&#&/2l6(/2(+*3$/)3%632* &/25 6./2-#+ -./+*# 6(+./2 $; #)&#% #% 6(+ 2/$#$2(* 9#* (2*#%5 :**(++#2,#5 :*,##+*# #&>0 L(+ -%(. #%5 (& 6:+,-(2 6(.# +3$#& 9#22#9 7%#%+#5 (& 6:+ /--# #% 4%3,&/&:#%#& #22#% #+U$32**/$$#%U53$(&6:+#2,-#%6(9)3%*#+6(+#%0L(+7+,-#%*#%:*3.#%/--#(&)3%,7%$# 6#+*#,)(9/2/#/l6(/2(+*0 P/6(%,.'%&.#*(&(),2:&&#/+&#%./#G#&3$*#&./%-#%,39391(+$#%+#./2?2/.#3$,+(--#0 L(+./%-#%/*#&6#2#&($#&#+,9:2##+,393$$2(*)3%5(&././,#%/+&#%#,,#)3%6(90L(+ #%6='24,393$,/$#%5./#%.#2-39+#&/2(&,-%/.#&/26(956./,*#%#%9#%#6(+-(+6='24# 9#*0 MW

17 -0&"?3%&'&4;N2($#2,#3$(%?#=*#%,39#+&%#4%#+7%F./-(%0L(+#%#+2/$3$2#*#%#)&#%#+ -./+*#)%(#+&#+)%(H)%/-(5l6(/2(+*#22#%D/2/44/+#%+#0L(+6(%&##+($#?7%+)%(&/*2/$#%# )3%632* 3$ 6(%.'%#& -3%&.(%/$& *(+,- $/)& )3% +3$2# ;%,/*#+0 P/ 6(% );#& -3+&(-& &/2 6(9 $#++#9#&)3%:94;+#&&#&56.3%6(+6(%,7$&%;*3956.3%*(+9(+-(+-399#/-3+&(-& 9#*&6(/2(+*,-##22#%)/2/44/+,-#-./+*#%/1(+9(%-0 P/ 97*#% V#% 4; #+ >()#.#* N2($#2,#,&(&/3+0 L(+ #% #+,4/+-#2 9(+* 9#* 2/*&,&%/&6;%5 3$,#%'2*%#:*#+*,/+#\[;%0L(+#%/97*#-399#+*#3$.#+2/$53$./);%#+-34-())# 3$,+(--#% 2/*& 39.3%#, 4%3=#-&0 V#%?#$S+*#% 6:%&/$& (& )3%&'22# 39,/+,7$+/+$ #)&#% #+ &6(/2(+*,- -./+*#5,;./ 9;,-S+*# 3, (& 6/.# */-&()3+#+ )%#9 3$ $; / $(+$ 9#* *#& #$#+&2/$#/+&#%./#G0 L(+, 4%/9'%# $%:+* &/2 (&,7$# #+ :*#+2(+*,- Q4%/9'%& &6(/2(+*,-R -3+# #%.(%9#+5 +'%.'%#&5 )(9/2/#+ 3$ 796#*#+5,39 6(+ 9#+#% 6:+ -(+ $/.#0 L(+,-S+*#%,/$ (& :+*#%,&%#$#5(&O+'%.'%O/--#,-(29/,)3%,&;,,39+3$#&9(+-(+-7?#/#+6(2.&/9#0L(+ )3%&'22#%5(&6(+)/-/+,4/%(&/3+#+&/2,/+,7$+/+$)%(lPF4%3$%(99#&OD%(l6(/2(+*&/2l6SO 9#+,6(+.(%.#*(&?2/.#,-/2&)%(,/+)3%6#+.'%#+*#*(+,-#-3+#0V#%6(%&%#&##+($#?7%+ 9#* )3%,-#22/$# 4(%&+#%#0 m*3.#%.(%9#+ 3$ +'%.'%#& 7+,-#% V#% 3$,; #+ -./+*#5 *#% 4(,,#%6(9/67=*#3$*%7=*#3$6(+,/$#%,#2.5(&)3%*/6(+#%2/22#3$&S+*6(%6(+?%:$ )3%#+5*#%#%2/$#,;*(+53$*#&#%&6(/2'+*#%#)3%*#&9#,&#0L(+,7$#%*3$#+-./+*#*#% (22#%#*##%/1(+9(%-5*(6(+#%9#$#&?(+$#)3%(&?2/.#,+S*&)3%4#+$#0L(+&(2#%9#,& 394#+$#3$3967=*#<.'$&3$2/*&39:*,##+*#3$(2*#%0H&-./+*#+4(,,#%6(9/67=*# 3$.'$& 3$ /--#,+S*#% 6(9 )3% 4#+$# 2(*#% &/2 (&.'%# *#&./$&/$,&# )3%5 (& 6:+ #% *#+ %/$&/$#)3%6(90L(+6(%,7$&,/*#+W^^\5/+*&/2./*#%#:*#+6#2*0 V#% #% $#+#%#2&.#+2/$5 ;?#+ 3$ '%2/$0 L(+ )3%&'22#% 3, 9#$#& %*(+ &6(/2'+*#%#5 )/2/44/+#%#3$7,&#:%34'#%#3$*#%#,-:2&:%#%5*3$3)&#%#2(&/.&)(?:2#%#+*#0A-,#94#2./, )3%&'22#% 6(+ 39 T*# -:G(/&/,-# #9/%(&#%U 3$ %*(+ %:,,#%# #% 2/$#,39 432(--#% Q,#2.39 6(+ (2*%/$ 6(%.'%#& / C:,2(+*R0 L(+ #% 9#$#& 349'%-,39 4;5 (& *#& 6(+,/$#%,-(2.'%#?%:$?(%& )3% 3, 3$ /942/>/& 3$,; 4;5 39 *#& 6(+,/$#% #% 432/&/,- -3%%#-&0 L(+ #% &/2 &/*#% 2/*& /+*/%#-&# $%'+,#3.#%,-%/*#+*# 3$,47%$#%<6#+&S*#%?20(0 &/2.3%#, (2*#%5 67=*#<.'$&5 >/./2,&(&:, 3$ #+ #+-#2& $(+$ &/2,/& #$#& -7+,3%$(+0 P/ )72#% 3, *3$ /--#,39,;*(+:&%S$$#/6(+,,#2,-(?5*(6(+./%-#%)3%632*,./,T6(%927,U3$34%/$&/$&.#29#+#+*#/ )3%632*&/2(&6='24#3,9#*.3%#,4%3=#-&0 V;,47%$,9;2#&39)%#9&/*#+,.(%#%V#%5(&6(+)3%&,'&&#%9#*(&,7$#&/26(+?2/.#%\c5 9#+*#%#)&#%/--#2'+$#%#0 M[

18 J&+*"?3%:*#+)3%D%#*#%/>/(3$#%:**(++#&&79%#%3$/+$#+/7%59#+6(%(%?#=*#&#+*#2;%,39?#,&S%#%()#+?3G2/+$6(2/+*#+6(+$/-4;4#+,/3+0L(+#% ;%3$6(%.'%#&*(+,- $/)&59#+?2#.#+-#9(+*#)&#%[c;%,'$&#,-(?01#)/-/+$#+?7%+5*(A%/-/--#-(+0L(+6(% *#%#)&#%.'%#&$/)&9#*#+&6(/2(+*,--./+*#5,396(+97*&#/1(+9(%-59#++:#%,-/2& )%(0P/6(%);#&-3+&(-&&/26(9$#++#94#%,3+2/$&+#&.'%-0 1(./(+-399#%,7+*($#)&#%9/**($&/2A%/-,6:,5?2/.#%./&($#&$3*&/93*0A%/-/+,/,&#%#% 4;5(&./,-(22;+#,:&,-33$./,9(22&(2-#%9#**#&,(99#0P/6(%&($#&-($#9#*3$A%/- 2(.#%#,4%#,,3-())#&/23,(22#0L(+?3%/#&4'+&6:,9#*9(,,#%()-:+,&4;.'$$#+#j #& 6:, 6(+?;*# 6(% *#2& 9#*,/+ ()*7*# *(+,-# -3+#5 *#% *7*# () -%')& 3$ *#%#)&#%,/+ &6(/2(+*,-#-3+#56(++:#%,-/2&)%(,(9&6#+*#,,7+8,>(%0 1(./,&(%&#%/+&#%./#G#&3$,47%$#%&/26(+,?($$%:+*5$;%6(+/):2*$(+$9#*(&)3%&'22# 6#2#,/+ 6/,&3%/#5 :*#+./?#67.#% (&,&/22# 9(+$#,47%$,9;20 L(+,+(--#% 9#$#& ;?#+&5./%-#%.#2)3%?#%#*& 3$ *#& 2(*#% &/25 (& 6(+ )72#%,/$ &%S$ /.3%#,,#2,-(?0 L(+ )3%&'22#%5 6.3%*(+6(+,-3+#*7*#56.3%+;%3$6.(**#%*#%#)&#%*%3$6(9&/2P/#&+(90 l:%#+ &/2 P/#&+(9 #% #&?#,7$ 63, #+.#+5 *#%?3% *#%5 3$ A%/-?2/.#% *S?& )(,>/+#%#& () 2(+*#&3$-:2&:%#+01#&?2/.#%,(9&/*/$,&(%&#+4;?#-#+*&,-(?#&9#*(,/(&/,-#-./+*#%j #22#%4/$#%F,396(+,#2.?#,-%/.#%*#90L(+)3%&'22#%5(&6(+97*#%./#&+(9#,/,-#L(3 4;Wp;%5*#)3%#2,-#%,/$53$6:+7+,-#%(&?2/.#$/)&3$-399#9#*6(9&/21(+9(%-0L(+?#,2:&&#%*3$5(&*#&/--##%+3$#+$3*/*#5*(6(+9#+#%56(+,2/./1(+9(%-/--#./2.'%# +3$#&)3%#+5*#%#%,;:+$0L:+?2/.#%,#+#%#$/)&9#*#+&S,-9(+*,396:++:?3%3$6(%?7%+9#*0 A%/-.#+*#%6=#9&/21(+9(%-/$#+3$97*#%+3$2#&6(/2(+*,-#-./+*#%5,396(+?#$S+*#% (&,#,9#*01#%/$#++#9?2/.#%6(+/+&%3*:>#%#&&/2I/+5#+&6(/2(+*,--./+*#5*#%6(%.'%#& *(+,-$/)&3$?3#&/1(+9(%-/[^;%0m*3.#%8,>(%6(%6:+.3-,+#?7%+0A%/-7+,-#%(&,/-%#*# /,-5*#?2/.#%$/)&3$I/+3$8,>(%)2S&&#%/+*0J)72$#A%/-?2/.#%*#&*3$ #)&#%);;%%#2/$/3+#+*#%,-/22#%*#9(*5/*#&I/+#%,&'%-&&%3#+*#?:**6/,&53$4%/3%/&#%#% *#&&#9#$#&67=&01#?2/.#%,-/2&3$A%/-9;/--#2'+$#%#,#8,>(%5,396(+#22#%,6(.*# -+S&&#&#&,&'%-&?;+*&/20L(+,/$#%*3$5(&8,>(%&/&39-%/+$,/+)7*,#2,*($,+/$#%,/$/+* )3%?/53$,;6(%A%/-#+2/22#$(.#&/26(90 A%/-6(%#)&#%,/&'$&#,-(?9#*I/+6()&+3$2#?#-#+*&,-(?#%9#*(+*%#(,/(&/,-#-./+*#%5 9#+?3%,&(*/$ (2#+#0 L(+./2 $#%+# &/2?($# &/2 P/#&+(9 3$ 9;,-#?3,'&&#,/$ $%:+*#&,/+ )3%-'%2/$6#* )3% 2(+*#& 3$ *# 9(+$# -3+&(-&#% 6(+ #)&#%6;+*#+ 6(% );#& *#%0 A%/- :+*#%,&%#$#% )2#%# $(+$#5 (& (,/(&/,-# 4/$#% #% 9#$#& #%3&/,-#5,9:--# 3$ 39,3%$,):2*#0 N(9&/*/$ )3%&'22#% 6(+5 (& 9(+$# () 4/$#%+# #% :*# #)&#% #& /,-?#*%# 2/. 9#* #+ #:%34'/,-9(+*0 M\

19 KL'158?3% >#+&%(2& / E7?#+6(.+ 3$ (%?#=*#%,39,#%./>#9(+($#% 63, #&,&7%%# &#2#,#2,-(?0L(+#%\Y;%3$#%$/)&9#*#+%:,,/,--./+*#5,396(+6(%97*&./(+#&*(&/+$0 1#6(%.'%#&$/)&/+/;%3$6(%/--#?7%+0P/6(%);#&-3+&(-&&/26(9$#++#94#%,3+2/$& +#&.'%-0 P/(+-399#%&/2l639(,U,&3%#2#=2/$6#*#+)%#*($#)&#%)S%()&#+0P/)(2*#%+#9&/,+(-3$ l639(,./%-#%9#$#&;?#+5/97*#-399#+*#3$,+(--#,(2/$0l(+?s*#%4;%7*./+59#+./ 632*#%3,&/2-())#0P/6(%-($#9#*0P/);%#,4%#,,3,#%.#%#&/)/+#,9;-344#%0 J+&#%./#G#&,&(%&#% 3$ /,'% #9+#%,39 6(+, (%?#=*#5 C:,2(+*,<N-&0 V#&#%,?3%$, 6/,&3%/#5 %#=,#% 3$,#+#%#./+ )3%&'22#% l639(, $#%+# 3$ 2'+$# 390 L(+,./*#+ #% 9#$#&,&3% 4; */,,# 39%;*#%0 1#& #%5 +(&:%2/$& /*&,.'%#%# (& -399# /+* 4; 9#%# 4%/.(&# #9+#%5,;,39&/2.(2$<)%(.(2$()%:,,/,-#<*(+,-#-./+*#%5#&+/>/&#&3$)3%*399#01#&#%&S*#2/$&5(& */,,#,47%$,9;2#%9#%##+*#2().3%#,)3%)3%,&;#2,#3$)3-:,#+*()l639(,U0 l639(,?#,-%/.#%,7$+/+$#+4;+#&&#&,39)3%632*,./,&/2)'2*/$5/*#&6(+&/2)'2*/$&6(.*#,#&#+(%&/-#239#+*(+,-9(+*3$6(+,%:,,/,-#-3+#3$#+*(&/+$,/*#*#6(.*#2(.#&0 L(+?#,-%/.#% 97*#& 9#* -3+#+ 3$ '$&#,-(?#&,39 /--# +3$#&,4#>/#2& 3$ 2/$#,39 (22# (+*%#)3%632*01#6(.*#$3*-#9/,(99#+3$2'%&#6/+(+*#+$%:+*/$&(&-#+*#./(9(/2, 3$ &#2#)3+,(9&(2#% /+*#+ *# 97*&#, / C:,2(+*0 D3% l639(,.(% *#&./$&/$& (& *# -:++#,(99#+/+&#22#-&:#2&3$6:93%9',,/$&0L(+)3%&'22#%39*#%#,2/.,396#2&(29/+*#2/$&0 1# 6(% &3 -(&&# 3$ #&,399#%6:, / N.#%/$# 3$ *# #2,-#%?#$$# (& %#=,# 9#$#&0 E3+#+ #% :+/.#%,/&#&,:**(++#& 9#* #& $3*& =3? 6#% / 1(+9(%-0 L:+ #% 3$,; 2/$#,39 (22# (+*%# -./+*#%5 9;,-#?3%&,#& )%( *#& )#9/+/+# O*:2*SF*(2*SO,39 6(+ -(2*#% *#&0 1#.(2$&# (& 4%/3%/&#%#(&6:+6:%&/$&,-:22#2'%#*(+,-3$:*4;(%?#=*,9(%-#*#&0l639(,)3%&'22#%5(& 6:+$#%+#./22#6(.#6()&?7%+59#+6(+)%(.(2$&#*#&0 I/$# *( /+&#%./#G#& #%,2:&5-399#% 6(+, -3+# 6=#90 L:+ #% 3$,; 9#$#&.#+2/$ 3$,+(--#,(2/$ 3$ /+&#%#,,#%#& /.3%#, 4%3=#-&0 L:+ 34)3%*%#% 3, &/2 (&,47%$# &/2 9'+*#+#, (),(.+5)3%.#+&+/+$#%56.(**#9(+$2#%3$6;?#%4;5+;%*#,7$#%#+-3+#01(l639(,6(%?:*&&%#*=#$(+$5&(--#%./=(&/2%7*./+#+j3$);%,#%.#%#&*S%H9(%3+#3$32/.#+59#+,./,2:*%#%9#*l639(,3$6(+,-3+#/+',&#+#+&/9#0 l639(,#%$#+#%#2&9#$#&$%/+#+*#3$=3-#+*#5,#2.,/--#%5;?#+3$.#+2/$/,/&-%34,,4%3$5 3$3$,;9#*#+-2(%)3%&'22/+$39,/$,#2.3$6.#96(+#%0 Mc

20 M+1?3%/P3%*/+$?3%$3$(%?#=*#%,392(,&?/2>6(:))7%)3%#&9#*/>/+(2)/%9(0L(+#%\c;% 3$#%$/)&9#*#+&6(/2(+*,--./+*#5,396(+6(%97*&/l6(/2(+*01#6(%.'%#&$/)&/a;%0P/ 6(%);#&-3+&(-&&/26(9$#++#94#%,3+2/$&+#&.'%-0E/9#%.3%#,4/23&/+)3%9(+&0 E/9 &($#% /93* 3,.#*?:,,&344#,&#*#&0 L(+ #% %(% 3$,9/2#+*# 3$./,#% 3, 6#+ &/2,/+ 2(,&?/256.3%./(22#&%#,'&&#%3,/+*0E/9#%2(,&?/2>6(:))7%3$,-(23.#%+(&&#/?/2#+0L(+,/**#%4;,/+,#+$9#+,./,/**#%4;*#&3)3%%#,&#,'*#%:+*#%/+&#%./#G#&0L(+?S*#%4; *(+,-.(+*3$./?S*#%4;>63-32(*#0 1#&#%2/*&,.'%&(&);$(+$/,(9&(2#+53$E/9./%-#%$#+#%&3$);%%7*#-/+*#%3$7%#%9#+,./,+(--#%0P/,&(%&#%9#*2/*&,9(22&(2-53$4%7.#%*#%.#*(&,-(?##+(),2(44#&,&#9+/+$ 3$&/22/*9#22#93,0E/9,.(%#%-3%&4;,47%$,9;2#+#3$)3%&'22#%/--#2(+$&3$:**S?#+*# 39,/$,#2.3$,/&2/.0P/34$/.#%6:%&/$&.3%#,)7%,&#:*$(.#()#+/+&#%./#G$:/*#)3%/,&#*#& (&?#.'$# 3, 2/*& )%#9 3$ &/2?($# 9#22#9 )72,399#,47%$,9;2 3$ 2/*& 9/+*%# )72,399#,47%$,9;20 E/9 )3%&'22#%5 (& 6(+ )7%6#+ (2*%/$ 6(.*# )3%#,&/22#&,/$ (& ); #+ :*#+2(+*,- -3+#0 L(+ 6(.*# #+ *(+,- -'%#,&#5 9#+ *# $/- )%( 6/+(+*#+5 )3%*/ 6(+ (%?#=*#*#,; 9#$#&0 N39 2(,&?/2>6(:))7%.(%6(++3$2#$(+$#.'-/)2#%#9;+#*#%56./2-#&6(+,*(.'%#+*#-'%#,&# /--# -:++# (>>#4&#%#0 A)&#%?%:**#&,4:%$&# #+ () 6(+,.#++#% 39 6(+./22# 9#* &/2 l6(/2(+*53$e/9,/$#%5(&*#&?2#.#+,43+&(+?#,2:&+/+$0l(+6(.*#.'%#&/l6(/2(+*&%# $(+$#3$,#&(+*%#&6(/2(+*,-#4/$#%5)7%6(+97*&#,/++:.'%#+*#-3+#0L(+:+*#%,&%#$#% (&*#97*&#6/+(+*#+&/2)'2*/$&0L(+/+./&#%#*#6#+*#&/21(+9(%-53$6:+.(%4;?#,7$63, 6(9&%#$(+$#5)7%*#?#,2:&&#*#(&?2/.#$/)&0 L(+)3%&'22#%5(&6(+,=3?#%9#$#&:)3%:*,/$#2/$&3$6(+/--##%,;9#$#&6=#99#0L(+, +:.'%#+*# &6(/2(+*,-# -3+# -(+?#*%# &32#%#%# 6(+, =3? #+* 6(+, &/*2/$#%# *(+,-# -'%#,&#0 1#&?#$%:+*#% 6(+ 9#*5 (& *# / l6(/2(+* /--# $;%,; 9#$#& 34 / &/*5,39./ $7% 6#%6=#99#0 V;,47%$,9;2#& 39 )3%*399# )%( 39.#%*#+#+ )3%&'22#% E/9 39,/+,7,&#%5 *#% #% 4,S-323$/F:**(++#&5 3$ /--#.(% (>>#4&#%#+*# 3.#%)3% 6(+, '$&#,-(? 9#* #+ &6(/2(+*,- -./+*#0L(+,/$#%*3$5(&6(+/--#.#*6.3%)3%0 D2#%# &/+$ )3%?2/.#% :./,,# / /+&#%./#G#& 3$./ :+*2(*#% (& $%(.# S*#%2/$#%# / *#&5 *( *#&./%-#%&/25(&6(+/--##%&%S$.#*(&)3%&'22#9#%#0 H2&/(2&./%-#%E/9%(%5/97*#-399#+*#5$%/+#%9#$#&52/*&$#+#%&53$:,/--#%4;56.3%)3% *#&#%/+&#%#,,(+&)3%3,(&,+(--#9#*6(90P/3.#%.#=#%5(&./+',&#$(+$,-(2$7%#9#%# :*()(&)3%&'22#5(&/+)3%9(+&#+?(%#,-(2,+(--#27,3$(&./+3-,-(2,&344#6(956./,*#& 6(+)3%&'22#%#%/%%#2#.(+&0 M_

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

!"##$ %% %!&' ""##* + ' "$# 5### %% %. /0 +* "#1% "1##* 2

!##$ %% %!&' ##* + ' $# 5### %% %. /0 +* #1% 1##* 2 !"##$!&' ()" ""##* +,-. /0 +* "#1 "1##* 2,- 34 1 ' "$# 5### 6 4 &7 1 )** +, 4 84 & 4 8 4 4 * * & 4 *4!4! "4 8 #$ 4 4& 9 4* 2 -,$ '.""/0.1112+ '. -+,!48 4"##$ "##$48 4 4 1++ 3 4,++15 4,1,3:, ( ++,4, ; 44

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev 1 Foreningens navn og område Foreningens navn er: Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev. Dens hjemsted er Herlev Kommune. Foreningens område er matr.nr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

B Bjælke/kvadrat 1 Danske Spil A/S 2 Danske Lotteri Spil A/S 3 Danske Licens Spil A/S G Grønt DS mønster Y Gult DS mønster. .xxx

B Bjælke/kvadrat 1 Danske Spil A/S 2 Danske Lotteri Spil A/S 3 Danske Licens Spil A/S G Grønt DS mønster Y Gult DS mønster. .xxx I 1.1 Filnavne De 8 karakterer: 1 2 3 4 5 6 7 8. xxx Filnavne Filnavnene består af 8 karakterer samt angivelse af filformat. 1.+2. ART 3. LOGO 4. TYPE Te Terningen Ds Danske Spil ww danskespil.dk Lo Lotto

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə. JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j- - 03 stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Mono lasertoner Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider. Canon EP-S Lasertoner

Mono lasertoner Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider. Canon EP-S Lasertoner Side 1 Mono lasertoner CANEP-22 Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider CANEP-32 Canon EP-32 sort toner - 5.000 sider CANEP-52 Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider CANEP-A Canon EP-A Lasertoner CANEP-E

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?(

!!  #  $ % % &  ' ( ) * * + ( (, &  (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&(6.(85900.(/:0#'.( 4/4-;<=>44-;?( "#$%&'")*"$+%+",*$-&.$"$/%0''"$%1'/#".$ +%+",*.++"#$ "#$%&$')*#+,-.#'*/#0'1234-244"5/&$67,$" 89:;;;;-?@A3-BCD#'*EF$:#G707H&IF+77H&*JH0 " # " $ % % & " ' ) * * +, & " -.'/&01.231.45$6.73,&"6.85900./:0#'."

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter.

Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter. PRISLISTE Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter. liste pr. 1. marts 2015 111010 7034351110104 10114957 TRESKRUE SENK ELF 3,0X12 A100 PZ1 HELGJ HERDET

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Cross Lejer/kit og Rep. Kit Cross Lager/kit och Rep.kit Cross Lager/kit und Rep.kit

Cross Lejer/kit og Rep. Kit Cross Lager/kit och Rep.kit Cross Lager/kit und Rep.kit Max MC Import AB www.maxmc.se info@maxmc.se Cross Lejer/kit og Rep. Kit Cross Lager/kit och Rep.kit Cross Lager/kit und Rep.kit Juni 2013. Priser og specifikationer kan ændres. Juni 2013. Priser och specifikationer

Læs mere

for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Lokalplan nr. 378 Hillerød

for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Lokalplan nr. 378 Hillerød for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Lokalplan nr. 378 Hillerød 2010 Hillerød Kommune nr. 378 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN PERSONALE 2013-2014 LÆRERNE PÅ ROSENGÅRDSKOLEN Anette Djurhuus AD Anette Kjær AJ Orlov Lis Andersen AN Annette Pedersen AP Allan Pedersen AT Birgitte Geertsen BG Birgitte

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ICDP-indsatser i hverdagens skolepraksis på Charlotteskolen, Vejle

ICDP-indsatser i hverdagens skolepraksis på Charlotteskolen, Vejle +,-./#0$1'21%3#45%3$'6%011789%:3'71#1:;,4'39822%1789%09%?3'01@312%$A0$%31%0

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere