Maskulinitet i en global kærlighedskontekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskulinitet i en global kærlighedskontekst"

Transkript

1 Maskulinitet i en global kærlighedskontekst - danske mænds aktive søgning efter en udenlandsk kone Af: Helle Hye Secher Marcussen Sanne Joy Foss Jacobsen Mie Hesselager Olsen Kristine Rømer Vejleder: Helle Stenum K1 og K2, Efterår 2012, Kultur- og Sprogmødestudier

2 "#$%&'$( "#$%&'()*+,%-#.$%,(%*/&0('*%,"*%.-0*%&*'$&*+,#1*%(2%.-''#-3*$%4*,5**6%7-6#$"%.*6%-68% 5(.*6%2'(.%6(69:*$,*'6%+(;6,'#*$%#6%-%&($,.(8*'6%+(6,*/,<%"*%-'*-%(2%&'(40*.%#$%,"*% +(6$,';+,#(6%-68%6*3(,#-,#(6%(2%.-$+;0#6#,=%#6%,"*%.*6>$%$,('#*$%-4(;,%,"*#'%-+,#1*%$*-'+"% 2('%-%5#2*%2'(.%-%6(69:*$,*'6%+(;6,'=<% "'(;3"% $*1*6% 4#(3'-&"#+-0% #6,*'1#*5$% 5#,"% 7-6#$"%.*6% 5"(% -'*% $*-'+"#63% ('% "-1*% +(.*%,(%.-,,*'% #6%,"*#'% $,('#*$<% :*%,-A*% &(#6,% (2% 8*&-',;'*% #6% &($,$,';+,;'-0#$,% -68% +(6$,';+,#1#$,%-&&'(-+"*$%,(%3*68*'%9%-68%,";$%,(%,"*%,"*('*,#+-0%+(6+*&,$%(2%.-$+;0#6#,#*$% 9%-$%&*'2('.-,#1*?%'*0-,#(6-0%-68%$"-&*8%5#,"#6%'*0-,#(6$%(2%&(5*'?%4(8#0=%*/&*'#*6+*%-68% &($#,#(6#63< % B6-0=$#$%-68%*.&"-$#$%#$%&0-+*8%(6%"(5%8#22*'*6,%&($$#4#0#,#*$?%5#$"*$?%-68%*/&*+,-,#(6$%-'*% -68%,(% 30(4-0% +0-$$% -68% #6*C;-0#,=<% D;',"*'.('*?% #6%,-0A#63% -4(;,% 5(.*6?% 2-.#0=?% 0(1*?% 4(8#*$?% -68% 8'*-.$?%,"*% #62('.-6,$>% $,('#*$% $"(5% ;$% 8#22*'*6,% 5-=$% #6% 5"#+"% +-,*3('#*$% $;+"%-$%3*68*'?%*,"6#+#,=E'-+*?%-3*?%-68%+0-$$%+-6%4*%$**6%,(%#6,*'$*+,< F6%,"#$%4-$#$%5*%+(6+0;8*%,"-,%,"*%6*3(,#-,#(6%(2%.-$+;0#6#,=%#$%&0-=*8%(;,%-.(63%.*6%-68% #6%'*0-,#(6%,(%5(.*6%5"#0*%*.4(8#*8%#6%4(8#0=%&*'2('.-6+*$?%&'-+,#+*$%-68%#8*-0$<% "*% 6(,#(6% -68% 6*3(,#-,#(6% (2%.-$+;0#6#,=% &0-=$% -6% #.&(',-6,% '(0*% #6%,"*%.(,#1*$% 2('% $**A#63%-%6(69:*$,*'6%5#2*%4;,%#,%#$%6(,%.*'*0=%-%.-,,*'%(2%8(.#6-,#(6%-68%'*$#$,-6+*%,(% 3*68*'% *C;-0#,=%,"-,% $"-&*$%,"#$% 8*$#'*<% G-,"*'?% #,% #$% -% C;*$,#(6% (2% $**A#63% +*',-#6% 2-.#0=% 1-0;*$?%+-'*?%0(1*?%-68%'((.%2('%.-6(*;1'*%#6%,"*%+(6,*/,%(2%30(4-0%0(1*<

3 Indhold 1 Introduktion Problemfelt og motivation Problemformulering og arbejdsspørgsmål Videnskabsteori og metodologi Socialkonstruktivistisk afsæt Metode og empiri Fænomenologi som metode Biografiske interviews Interviewteknik og interviewguide Analysemetode Metodologiske overvejelser Adgang til feltet Informantgruppe, forforståelser og sympatier Præsentation af informanter Teoretiske perspektiver Maskulinitet i kønsforskningen Magt Performativitet Intersektionalitet og maskulinitet Den maskuline dominans Multiple maskuliniteter Intimitetens historie Det rene forhold Opsamling Forhandlinger og konstruktioner af maskulinitet Analysestruktur Kærlighed og familie Sørens definitive valg Dans drøm om den rene kærlighed og en normal familie Pers ønske om stabilitet og nærvær Erik ønske om at gøre familie Delkonklusion... 35

4 4.3 Kropslige forhandlinger af maskulinitet Søren om at føle sig som en mand Per om højde og drøjde Thomas om styrkeprøven Dan om den overvægtige krop Erik om erotik Delkonklusion Fornuftens maskulinitet Hegemonisk og medvirkende maskulinitet Den moderne kosmopolit Fornuft og intellekt Baby Times og Rednecks Delkonklusion Marginaliseret maskulinitet Hegemonisk og marginaliseret maskulinitet Dans underordning i forhold til andre mænd Kvinder som Dans negative spejl Kvinderne markerer territorium Positionering i forhold til den anden mand Eksotificering og frygt Delkonklusion Den globale kærlighedskontekst Kærligheds kapital og global klasseposition Kvindernes migrationsstrategier Etnicitet og klasse Konklusion Litteraturliste Bilag... 71

5 "#$%&'()*%+'$ " "#$ #% &%'& () *(+,-# -./+*#%0 1# #%,#2.34&($#*#5 #$3/,&/,-#5 )3%)'+$#2/$#5 )3%-'2#*# 3$ -%'.#%/+*/63.#*3$%7.08$2/$#9#$#&6.3%9#$#&9(+)3%,7$#%(&/+*3%*+#,/$:+*#% */,,#-;%5,;#%*#&(2*%/$$3*&+3-0<"#$&=#+#%>(0*#&*3??#2&#()9/+-3+#59#+(22/$#.#2#% &($#%&/2C:,2(+*3$)/+*#%,/$#+-./+*#0D3%*/*#,&/22#%2(+$&9#%#%#(2/,&/,-#-%(.53$,#%,&3%&,#& 2/$#,; $3*& :*,39 *# *(+,-# -./+*#%0 #% *#&,; =#$ 9;,47%$#5 39 *#% #% +3$2#*#%-#+*#%+3$2#2/+-,&/2/+&#%+#&,/*#%#&>56.3%9(+-(+-399#/-3+&(-&9#*+3$2# %:,,/,-#-./+*#%0E3+&(-&F5)3%9/*2/+$,?:%#(:5G6(&#.#%0<"#$#%,;&%'&()9/+-3+#5(&6:+ );%23,,#&.#*)7%,&#$/.+#2#=2/$6#*08$=#$,-(2HI1CJK6(.##+*(+,--3+#/$#+0 L/2,#+#+*#,4#%(&9(+* M N;*(+,-%/.#% #+ 9(+* 4; *#?(&,/*#+ 4;,320*- :+*#% 3.#%,-%/)&#+ "#$%& '()*+%&,+-& +)& %.//(/0& 0#()*+O5 3$ (+*%#,&#*#% 4; /+&#%+#&&#& -(+ 9(+ )/+*# 2/$+#+*# /+*2'$ )%( 9'+*5 *#%,7$#% (,/(&/,-# -./+*#%0 P#* (& -/$$# 4; */.#%,# /+&#%+#&F*(&/+$,/*#%5 >6(&,/*#%5 *#?(&)3%( 3$ )3%#+/+$,,/*#% Q,;,39 %:,,/,-F*(+,- )3%#+/+$ 3$ &6(/F*(+,- )3%#+/+$R5 -(+ 9(+ ); #& /+*&%S- ()5 6.3%*(+ *#% 6#% &(2#, 3$ */,-:&#%#, 4; )3%,-#22/$# 9;*#% 39 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#%5 39 9'+*5 -./+*#%5,7$+/+$5 -:2&:%)3%,-#22# / #&>0 J.3%#, /+*2#*#+*#%#,#(%>66(%./);#&/+*&%S-()5(&*#%#%./,,#&#9(#%5*#%$;%/$#+/*#?(&&#%+# 6(+*2#%?20(0,39/3.#+,&;#+*#*#?(&/+*2'$39-%'.#+*#-./+*#%5&%'&6#*())#9/+/,9# 3$?#,.'%/4(%)3%632*#&01#&6(+*2#%3$,;53)&#,&/)3%?/+*#2,#9#*&6(/2(+*,-#-./+*#%5 39T/943%&U()#+-./+*#539-3,&+/+$#%+#3$39*#&#%4#+$#+#.'%*0V;+3$2#*#?(&&#% %#)#%#%#, *#% &/2 -./+*#%+#,39 T.(%#%U Q)0#-,0 )%/,-# #22#% $#+?%:$,.(%#%R W $(.:*&%S-)3%5(&7,&#:%34'/,-##22#%(,/(&/,-#-./+*#%#%,'%2/$&.(%9#3$-'%2/$#9#* &%(*/&/3+#22#.'%*/#%,(9&/*/$9#*5(&*##%)23&&#3$,#X#*#Q,##&#-,#94#2/?/2($YR0 Z#*/#%+#,-/2*%#%()3$&/2'$&#,-(?#%9#22#9*(+,-#9'+*3$-./+*#%)%(/,'%H,/#+3$ *# &/*2/$#%# N3.=#&,&(&#% 4; #+?#,&#9& 9;*#0 A& &S4/,-?/22#*#5 *#% &#$+#, 6#%5 #% #+&#+ :*,4#-:2#%#*#-./+*#%5*#%:*#2:--#+*#$/)&#%,/$)3%(&)2;*#*(+,-#9'+*)3%(2&56.(* *# #=#% [ 5 #22#%.32*#2/$#5,#X)/-,#%#*# 9'+*5 *#% :*+S&&#% )(&&/$# -./+*#%, *#,4#%(&/3+ #)&#%34632*,&/22(*#2,# \ 0Z'+*#+#?2/.#3)&#,-/2*%#&,39#+2/$#,&(-2#%5*#%#+&#+/--#-(+ #22#%/--#7+,-#%(&)/+*##+*(+,--./+*#]9'+*5*#%93*,'&&#%,/$2/$#,&/22/+$3$7+,-#% #+T$(99#2*($,U54(&%/(%-(2,-)(9/2/#,&%:-&:%#22#%9'+*5*#%:*+S&&#%-./+*#%)%()(&&/$# *#2#().#%*#+&/2,#X3$6:,(%?#=*#0E./+*#%+#?2/.#%3)&#,-/2*%#&,39*#,4#%(&#3)%#5*#% M N32F*#?(&W^^_ W N#?20(06&&4`<<GGG0&6(/)3%:90*-<)3%:9< [ N#?20(0Z#&%3#X4%#,,0*-M_0=:2/W^^a3$H./,#+W^0=(+:(%W^MM \ N#?20(01%0*-W^MW(b? M

6 4;*#+#+##22#%(+*#+9;*##%&.:+$#&&/21(+9(%-#22#%,39:*+S&&#%*#,4#%(&#5.#,&2/$# 9'+*)3%4#+$#0 1#% #-,/,&#%#%,;2#*#, $'+$,# 34)(&&#2,#% () *#+ )3%9 )3% 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#% 9#22#9 *(+,-# 9'+* 3$ -./+*#% )%( /--#F.#,&2/$# 2(+*#5 3$.3%#, /+*2#*#+*# %#,#(%>6.(% 9#* &/2(&*(++##+/+&#%#,,#)3%(&:+*#%,7$#*#&&#)#2&+'%9#%#0J*#&)72$#+*#./2./:**S?#.3%#,)($2/$#/+&#%#,,#)#2&3$93&/.(&/3+0,"-&'./0120/%"'3"1'%+45%+'$ L.3% 9'+* 9(+$#,&#*#% /.#%*#+ &%(*/&/3+#2&,#& 6(%.'%#& )3%,7%$#%+#5 #% (+&(22#& () -./+*#2/$# (%?#=*,9/$%(+&#%,&'%-&,&/$#+*#5 3$ -./+*#% :*$7% +: $3*& 6(2.*#2#+ ().#%*#+, 9/$%(+&#% QA6%#+%#/>6 3$ L3>6,>6/2* W^^W`cR0 E./+*#% )%( *#& $23?(2#,S* 3$ d,&#:%34(&%'*#%/,&/$#+*#$%(*&/2,39(:4(/%56:,6='245%#+$7%/+$,*(9#%5?(%+#4/$#%5,#x(%?#=*#%# 3$ '$&#)'22#% / *#& 9#%#.#26(.#+*#.#,&#+0 1#% #%,;2#*#, &(2# 39-7+,,4#>/)/--#;%,($#%53$9(+&(2#%*#%)3%39#+)#9/+/,#%/+$()9/$%(&/3+,?#.'$#2,#%+# QV2(9?#>6W^^c`YWR0e$&#,-(?,9/$%(&/3+#%(2&,;?23&f+?2(+*&9(+$#9/$%(&/3+,)3%9#%5,39 / 2(+$& 3.#%.#=#+*# $%(* #% -./+*#,4#>/)/-0 E./+*#%5 *#% -399#% 6#%&/2 )3% (& $/)&#,/$ 9#* 9'+*5 *# 6(% 97*& #+&#+ $#++#9-3%%#,43+*(+># #22#%./( *#%#, +#&.'%-5 -(&#$3%/,#%#, 3)&#,39 3)%# )3% &%())/>-/+$ #22#%,39 U43,&3%*%#?%:*#U Q#-,#94#2./, () K23*(.(3$8+/g:-(MYY\,39*#&)%#9$;%/h3+,&(?2#W^^[`a^R0Z#+?;*#N/+#V2(9?#>6 h3+,&(?2# -%/&/,#%#% *#++# &/2$(+$ &/2 *# -./+*#2/$# '$&#,-(?,9/$%(+&#% )3% */,-:%,/.& (& -323+/,#%# &%#*=#.#%*#+,F-./+*#% 3$ )%(&($# *#9 #+6.#% )3%9 )3% ($#+, QV2(9?#>6 W^^c`YWFYc] h3+,&(?2# W^^[`WYR0 N(9&/*/$ #% *#++# -(&#$3%/,#%/+$ 9#* &/2 (&,-(?##&?/22#*#()9'+*#+#/*#++#&S4#'$&#,-(?#%,39+3$2#5*#%6(%-7?&*#%#,?%:*0 Z#+,9(+$#,&:*/#%()*/,,#'$&#,-(?#%3)&#6(%-./+*#%+#,3939*%#=+/+$,4:+-&9#* )3-:, 4;,47%$,9;2 39 )%/./22/$6#* 3$ &.(+$,(9& -7+,9',,/$ 3$ /,- :2/$6#*5 6(%./ /9/*2#%&/*.(2$& 6#% (& )3-:,#%# 4; 9'+*#+#0 1/,,# 9'+*, 4#%,4#-&/.#%?2/.#%,='2*#+&,(&/)3-:,53$+;%)3-:,%#&&#,93*9'+*#+#5?2/.#%*#3)&#9/,&'+-#2/$$=3%&#22#% 2(&&#%2/$$=3%&5 6.(* *#% +#&34 -(+,'&&#, / &'& %#2(&/3+ &/2 */,-:%,#+ 39 #+&#+ &%())/>-/+$ #22#% 43,&3%*%#?%:*#0 1#& 6(.*# 9:2/$./,.'%#& 342($& )3% 3, (& :*#2(*# 9'+*#+#, 4#%,4#-&/.3$/,&#*#&)3-:,#%#4;-./+*#%+#5,39./:9/**#2?(%&)72&#9#%#,S94(&/)3%3$ 9;,-#/67=#%#$%(*7+,-#*#(&.'%#T&(2#%7%U)3%0h3+,&(?2#%#)2#-&#%#%2/$#2#*#,3.#%*#&&# /,/+)3%,-+/+$39-./+*#2/$'$&#,-(?,9/$%(&/3+3$-3%%#,43+*(+>#'$&#,-(?#%` 8+#>3:2*(%$:#&6(&&6#%#/,2#,,+##*&34%#,#+&&6#9#+U,,/*#3)&6#4/>&:%#5(+*&6(&/& G3:2*?#*/))/>:2&&39(/+&(/+,:))/>/#+&3?=#>&/./&S/+%#4%#,#+&/+$&6#90i#&&6/,/,+3&&6# >(,#0Z#+(+*&6#/%4#%,4#>&/.#,5J2#(%+#*5(%#j2/-#&6#G39#+j3)&#+9/,:+*#%,&33*3% $23,,#*/+,&(%-(+*,&#%#3&S4/>(2&#%9,0Qh3+,&(?2#W^^[`_R W

7 h3+,&(?2#$/.#%6#%:*&%s-)3%?#63.#&)3%(&:+*2(*#(&$#+&($#3$?#-%')&##-,/,&#%#+*# )3%*399# 3$,&#%#3&S4#%5 3$,; 6.(* (+$;% *#+ 9(+*2/$#,/*# () 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#&0 P/ 6(%,;2#*#,5 /+,4/%#%#& () h3+,&(?2#5 7+,-#& (&,7$# *# 9#%# (29/+*#2/$#5 9/+*%#,#+,(&/3+#22# 3$ +#$(&/.& 2(*#*# 6/,&3%/#% )3% *#%/$#++#9 (&?/*%($# &/2 #+ +:(+>#%/+$ ()?/22#*#&()9'+*5*#%#%/56(%.'%#&/#22#%,7$#%#&'$&#,-(?9#*#+/--#F.#,&2/$-./+*#0 J )3%,-+/+$,%(443%&#+ TZ'+* / 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#% F )3%&'22/+$#% 39 6.#%*($ 3$.32* / *(+,-# 9'+*,,(92/. 9#* :*#+2(+*,-# -./+*#%U 3$ K/&gF"36(+,#+ W^^_R 6(%./ ):+*#& /+,4/%(&/3+ 39 )3%,-+/+$,)#2&#&5 9#+,(9&/*/$ 7+,-#& #& (+*#& )3-:, #+* 4%3?2#9(&/--#+39.32*0 Z#* *#&&# 4%3=#-& 7+,-#%./,;2#*#, (& :*)3%*%#,/942/)/>#%#*#,&#%#3&S4#% 3$ 2(*# 9'+*#+#/*/,,#9/$%(&/3+,'$&#,-(?#%)%#9,&;,39#+9(+$)32*/$$%:44#9#*)3%,-#22/$# #%)(%/+$#%5 9#+/+$#% 3$ 93&/.(&/3+#% Q=)0 h3+,&(?2# W^^[`YR0 1#& $7%./ 6.#%-#+ )3% (& %39(+&/,#%#)3%632*#+##22#%+#$2/$#%#*#.32*#2/$#&/2)'2*#59#+)3%(&,7$#+S/+*,/$&./( +3$2#9(+*2/$#4#%,4#-&/.#%5*#%#%?#$%'+,#&)3%,-+/+$,9',,/$&-#+*,-(?&/20 K#++#9,S.?/3$%()/,-# /+&#%./#G, 9#* *(+,-# 9'+*5 *#% #+&#+ #% #22#% 6(%.'%#& $/)& 9#* /--#F.#,&2/$# -./+*#% #22#% 2#*#% #)&#% #+5,'&&#%./ 6#% */,,# 9'+*, )3%&'22/+$#% / >#+&%:90 L.(* $7% *#,/$ () 3.#%.#=#2,#% 3$ )3%.#+&+/+$#%5 +;% *# (-&/.& #22#%?#./*,&,7$#%(&)/+*##+-3+#:*#+)3%1(+9(%-,$%'+,#%kL.#9#%*#56.(**%799#%*#3953$ 6.(*7+,-#%*#,/$()#&)3%632*<'$&#,-(?kL.3%*(+)3%&'22#%*#39*#%#,?#.'$$%:+*#5 #%)(%/+$#% 3$ 3.#%.#=#2,#%5 +;% *# (-&/.& 3$?#./*,&,7$#% #+ -3+# :*#+ )3% 1(+9(%-k 8$ 6.3%*(+ )3%632*#% *#,/$ */%#-&# #22#% /+*/%#-&# &/2 -(&#$3%/#%,39 #-,#94#2./, -7+5 #&+/>/&#&<%(>#5 (2*#% 3$ -2(,,# / *#%#,,7$+/+$k P/ 6(% 7+,-#& (& ); /+*?2/- / 9'+*#+#, 4#%,4#-&/.#%.#* (& 67%# *#%#, #$+# )3%&'22/+$#% 3$ 6#%/$#++#9 ); #& /+*&%S- ()5 6.(* *#% )%#9,&;%,39./$&/$& / */,,# )3%&'22/+$#%0 1#&5 *#% 63.#*,($#2/$& 6(%,&;#& )%#9,39?#&S*+/+$,):2*&/9'+*#+#,,7$+/+$#%FS*#%,&)3%,-#22/$#F4#%,4#-&/.#%4;9(,-:2/+/&#& 3.#%)3%)#9/+/&#&5-7+,/*#+&/)/-(&/3+#%5-7+,%322#%3$-'%2/$6#*56.3%)3%./6(%.(2$&(&2(*# *#&&#.'%#4%3=#-&#&,)3-:,0 " [

8 ,6"-&'./012'&1)/0&+$3"'3"5&.07(889:&381;/ 8.#+,&;#+*#)($2/$#/+&#%#,,#3$93&/.(&/3+6(%2#*&&/2)72$#+*#4%3?2#9)3%9:2#%/+$` 1#$%*2)&'$%"2)*3+%&$-&0$)/4%.+%+%&*2)/0+&56)*&52/0.3()(4+4&(&*+%+/&'$%4633()-&$5& *+%+/&204(#+&/7-)()-&+'4+%&+)&(00+8#+/43(-&0#()*+9 l/2(&6='24#9#*(&?#2s,#*#&&#6(%./)3%9:2#%#&)72$#+*#(%?#=*,,47%$,9;2` M0L.3%*(+)3%632*#%9'+*#+#,/$&/2*(+,-#-./+*#%/*#%#,)%(.(2$()*#93$<#22#%&/2.(2$ () :*#+2(+*,-# -./+*#%5 3$ 6./2-#.'%*/#%,7$#% *# / #& '$&#,-(? 9#* #+ :*#+2(+*,- -./+*#k W0 L.3%*(+ )%#9$;% )3%6(+*2/+$ 3$ -3+,&%:-&/3+ () 9(,-:2/+/&#&,39 +3$#& -%34,2/$& / 9'+*#+#,)3%&'22/+$#%53$6.(*?#&S*#%*#&)3%*#%#,,7$+/+$#)&#%#+:*#+2(+*,--./+*#k [0L.3%*(+)%#9$;%)3%6(+*2/+$3$-3+,&%:-&/3+()9(,-:2/+/&#&./(43,/&/3+#%/+$/)3%632* &/2(+*%#9'+*k \0L./2-#)3%6/+*%/+$#%#%*#%)3%9'+*#+#,,7$+/+$#)&#%#+:*#+2(+*,--./+*#3$6.(*?#&S*#%*#)3%*#%#,-3+,&%:-&/3+()9(,-:2/+/&#&k c0 L.3%*(+ /+&#%,#-&/3+(2/,#%#% )3%,-#22/$# -(&#$3%/#%, (,,#5 #&+/>/&#&<%(># 3$ (2*#%/)3%&'22/+$#%+#k _0 L.3%*(+ -399#% 9'+*#+#, 6(+*2#%:9F 3$ 9:2/$6#*#% 4; *#& $23?(2# -'%2/$6#*,F 9(%-#*&/2:*&%S-/*#%#,)3%&'22/+$#%k \

9 6"<+(0$8*5.8%0'&+"'3"10%'('/'3+ Z#* *#&&# 4%3=#-& 7+,-#%./ (& :*)3%,-# #& %#2(&/.& :?#2S,& 39%;*#0 P/ 7+,-#% (& ); /+*?2/-/)3%6(+*2/+$#%3$)3%#,&/22/+$#%63,9'+*5*#%?#./*,&#22#%(-&/.&,7$#%#22#%6(%,7$& #+ /--#F.#,&2/$ -./+*#0 P3%#, #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# -(+ *#%)3% -(2*#, #-,423%(&/.5 /*#&./ /--# 4; )3%6;+* 6(% 2($& 3, )(,& 4; 4%3=#-&#&, #+*#2/$# %#&+/+$0 h32/+ C3?,3+ -2(,,/)/>#%#% #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# / *#+ #-,423%(&/.#5 *#+ *#,-%/4&/.#5 *#+ )3%-2(%#+*# 3$ *#+ #9(+>/4#%#+*# QC3?,3+ W^^W`cYF_^R0 1#+ #-,423%(&/.# #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# #% -(%(-&#%/,#%#&.#* #& 3.#%.#=#+*# )2#-,/?#2& %#,#(%>6F*#,/$+,(9&?20(0 (&,7$# (& )/+*# :*()56.(**#%#%4;,4/2/9/+*%#?#2S,&#,/&:(&/3+#%5(&,&/22#,47%$,9;23$(&,7$#+S# /+*,/$&#%,(9&.:%*#%# )'+39#+#% / +S& 2S, Q/?/*0R0 m*3.#% *#+ #-,423%(&/.# &/2$(+$5 #% *#& *#,-%/4&/.# 3$ +(%%(&/.# (,4#-& 3$,; #+ *#2 ()?#2S,+/+$#+ ().3%#, /+)3%9(+&#%, )3%&'22/+$#%0 D'+39#+323$/#+5,39./ 2'+#% 3, 34 (* 9#&3*/,-5 #% /)72$# N&#/+(% E.(2# 2/$#2#*#, /+&#%#,,#%#& / (&?#2S,#?;*# 6.(* *#% )%#9&%'*#% 3$ 6.3%*(+ *#& )%#9&%'*#% QE.(2#MYYa`_WR0 P/ 6(% *#%)3%.(2$& #+ -.(2/&(&/. 9#&3*/,- &/2$(+$5 *( *#+ 93*./%-#% %/,/-3#+ )3% (& -.(2/&(&/. )3%,-#22/$6#*?2/.#% T%#*:>#%#&U &/2 +3$#& -.(+&/&(&/.& QE.(2# MYYa`_[R0 1#& -.(2/&(&/.# )3%,-+/+$,/+&#%./#G, )3%9;2 #% O24& ()*"+)4+& :+/0%(#+3/+%& 2'& *+)& ()4+%#(+;+*+/& 3(#/#+%*+)&5+*&"+):3(0&<=&'$%4$30)()-+%&2'&5+)()-+)&5+*&*+&:+/0%+#)+&'6)$5+)+%QE.(2# MYYa`\MR0 1#& #% 342($& (&?%:$# *#++# 9#&3*#5,39 #% /+,4/%#%#& () #& )'+39#+323$/,- $%:+*2($5 *(./ +#&34,7$#% (& 34+; #& +:(+>#%#&?/22#*# () *# 4;$'2*#+*# 9'+*.#* (& ); /+*,/$& / *#%#, #%)(%/+$#% 3$ 4#%,4#-&/.#%,(9& *#%#, )3%&'22/+$ 39,/$,#2. 3$ )'+39#+#%+#/*#%#,2/.0 P/./2/*#&)72$#+*#:**S?#.3%#,./*#+,-(?,&#3%#&/,-#3.#%.#=#2,#%5)7%./.#+*#%&/2?($# &/2)'+39#+323$/#+,399#&3*#0 6,"='>+5/*'$8%&)*%+4+8%+8*"528?% N39*#&)%#9$;%().3%#,4%3?2#9)3%9:2#%/+$:+*#%,7$#%./'$%"2)*3()-3$0$)/4%.04($) () 9(,-:2/+/&#& F 3$ *#%9#* -7+,/*#+&/&#& F 6.3%)3%.3%#,./*#+,-(?,&#3%#&/,-# (),'& $%:+*2'$$#+*# #%,3>/(2-3+,&%:-&/./,&/,-0 N39?#-#+*&?#+S&&#%./5 / &/22'$ &/2 *#&,3>/(2-3+,&%:-&/./,&/,-# :*$(+$,4:+-&5 #+ )'+39#+323$/,- 9#&3*#&/2$(+$0 N39 "n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% (+,#%./ /--# )'+39#+323$/#+ 3$ -3+,&%:-&/./,9#+,39 (?,32:& (*,-/2&#5 9#+,39-39?/+#%?(%#0 P/#%-3+,&%:-&/./,&/,-#/.3%#,,S+4;(+(2S,#3?=#-&#&5,39./?#&%($&#%,39o<%>&*+'()(4($)& +4& $-& '3+%4?*(-4& '6)$5+)& A>>>B& Q"n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% W^^c`YR5 6./2-#& c

10 (),4#=2#%,/$ /.3%#, 4%3?2#9)3%9:2#%/+$0 P/,7$#% (& :+*#%,7$# *#+ )3%9#% *#+,3>/(2#.#%*#+ )3%.3%#, /+)3%9(+&#%,+(%#%# #+* (& 34+; #+ T/+*#)%(F )3%,&;#2,#U5 6./2-#& -(+.'%# )3%9;2#& / +3$2# )'+39#+323$/,-# &%(*/&/3+#% Q"n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% W^^c`M_5MpR0 13$ 6')&#%./ 3,.#*5 (& )'+39#+323$/#+ 6#22#% /--#,#% *#+,3>/(2#.#%*#+,39 #+ 3?=#-&/.& $/.#&./*#+,-(?#2/$ $#+,&(+*5 9#+,#% *#+,39-3+,&%:#%#& C(-+))+5& 5+))+/0+3(-& 5+)()-/*2))+3/+& $-& +%'2%()-O QC#+*&3%)) W^^\`[^cR0 D3%,-#22/$# )'+39#+323$/,- /+,4/%#%#*# 9#&3*/,-# %#*,-(?#%5,;,39 *#+ 2/.,.#%*#+,F?(,#%#*# /+&#%./#G9#&3*#5 #% *#%)3% %#2#.(+&# (&?#+S&&#0 J *#&?/3$%()/,-# /+&#%./#G,7$#%./+#92/$(&,47%$#;?#+&3$(&2(*#*#)3%&'22/+$#%3$)'+39#+#%5*#%#%./$&/$#)3% /+)3%9(+&#%+#5.'%#,&S%#+*# Q,# (),+/& W0W0WR0 P/,7$#% (2&,; /+*?2/- / *#%#, 2/.,.#%*#+5 9#+./ 9#+#% /--#5 (& *#++# 2/.,.#%*#+ 6.#%-#+ -(+ #22#%,-(2 T()*'--#,U Q"n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% W^^c`M_R0 P/ &($#%,;2#*#, #&./*#+,-(?,&#3%#&/,- :*$(+$,4:+-&5 6.3% *#+,3>/(2#.#%*#+ )3%,&;,./( #+ :+*#%,7$#2,# () *#+, (-&7%#%, &32-+/+$ () *#+0 P#%*#+ -(+ :*&%S--#,,39 o2d4(#+3?& D$)/4%.D4+*& :?& <+$<3+& ()& 4"+(%& +#+%?*2?& 3('+ QK(,-#22 W^^c`[pR0 N;2#*#, :+*#%,7$#%./,3>/(2# )'+39#+#%5,39 *# 34&%'*#% 63,.3%#, /+)3%9(+&#%] /--#,39 )(,&# 3$,&(?/2# )'+39#+#%5 9#+,39 )2#%&S*/$# 3$ /,(9,4/2 9#* *# (-&7%#%5 *#% #% 9#* &/2 (&,-(?# *#90 V; *#++#?($$%:+* 9#+#%./5 (& *#& -3+,&%:-&/./,&/,-# 3$ *#& )'+39#+323$/,-#4#%,4#-&/.,:442#%#%6/+(+*#+4;#++S&&/$9;*#&/2?#2S,+/+$#+().3%#, 4%3?2#9)3%9:2#%/+$0 P/./2 / *#& )72$#+*# %#)2#-&#%# 3.#%.3%#, 9#&3*#.(2$ 3$ 4%3*:-&/3+#+ () #94/%/5 9#+ /+*#+*(./2./:**S?#56.3%*(+.3%#,#94/%/4%3*:-&/3+&($#%(),'&/#+)'+39#+323$/,- 9#&3*/,-&/2$(+$0 6,6,"A?$'10$'/'3+"8'1"10%'(0 J 3.#%#+,,&#99#2,# 9#*.3%#, #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# 3$ *#& )3%632*,./,& ::*)3%,-#*# :+*#%,7$#2,#,39%;*#5?'%#%.3%#, 9#&3*/,-# &/2$(+$ &/2 #94/%/4%3*:-&/3+#+ 4%'$ () #+ )'+39#+323$/,- T&#3%#&/,- /94%3./,(&/3+U] E>>>F& :+"$#+4& '$%& 24& -=& *(%+04+& 4(3& /2-+)& /+3#&.2'"6)-(-4& 2'& '$%.*-(#)+& 4+$%(+%& $-& 5+4$*+%>O QC#+*&3%)) W^^\`WpcR0 Z#*.3%#, )2#-,/?2# 4%3=#-&*#,/$+5#%./,;2#*#,+7*&&/23$34,(&4;(&)72$#*#&#3%#&/,-#3$#94/%/,-#,43%5 *#% *:--#% 34 :+*#%.#=,5 3$ 6(% *#%)3% /--# /+*#+ /+&#%./#G#+# )(,&2($& *#+ &#3%#&/,-# %(99#0 P/ &/2,2:&&#% 3, S*#%9#%# *#& )'+39#+323$/,-# :*$(+$,4:+-&5 (& *#& 6(+*2#% 39 #%)(%/+$5,39 *#+ 342#.#, Q2/.#* #X4#%/#+>#R0 J 3.#%#+,,&#99#2,# 9#* -3+,&%:-&/./,9#+ /+&#+&/3+#+ (& 2(*# #94/%/#+ $:/*# 3$ /+,4/%#%# 3, &/2 (& /+*%#&&#.3%#, &#3%#&/,-# 3$ (+(2S&/,-# %(99# #)&#%.3%#, /+)3%9(+&#%, )3%&'22/+$#% 39 *#%#, 342#.#*# #%)(%/+$#%5 3$ 6.(* *#% *#%() 6(%,&;#& )%#9,39./$&/$& 3$ /+&#%#,,(+& :+*#% /+&#%./#G#+#0 P/./2 S*#%2/$#%#:**S?#.3%#,/+&#%./#G9#&3*#/*#&)72$#+*#0 _

11 6,6,6"B+'3&52+8*0"+$%0&4+0C8 P3%#, #94/%/?#,&;% (),S.?/3$%()/,-# /+&#%./#G, 9#* *(+,-# 9'+*5,39 #+&#+ #% #22#% 6(%.'%#& $/)& 9#* :*#+2(+*,-# -./+*#% #22#%,39,7$#% #)&#% #+ :*#+2(+*,- -./+*#0 1#?/3$%()/,-# /+&#%./#G, #% /+,4/%#%#& 3$ K/&gF"36(+,#+ 3$ #% #+ &S4# )3%&'22/+$5 *#% $;% &'& 4; *#& #+-#2&# 9#++#,-#, )3%632* &/2,/+ )3%&/*5,39 *#& )3%&'22#, 4; *#& $/.+# &/*,4:+-& / *#&&# 9#++#,-#, 2/.0 1#++# )%#9$(+$,9;*# #%,'%2/$?%:$?(% 4; $%:+*()#9+#&,)72,399#3$4#%,3+2/$#-(%(-&#%5)3%*/*#&$/.#%3,9:2/$6#*)3%(&);#& /+*?2/-//+)3%9(+&#%+#,2/.,.#%*#+0P#*(&)3%632*#3,;?+#3$,47%$#:**S?#+*#/+*&/2 /+)3%9(+&#+,,.(%)%#9)3%(&632*#3,&/2#+,&%/+$#+&/+&#%./#G$:/*#56(%./9:2/$6#*)3% (&2(*#/+)3%9(+&#+,&S%#56.(**#%#%./$&/$&/)3%&'22/+$#+01#%/$#++#9-(+./2/$#2#*#,); #+/+*,/$&/&C"#$%*2)&*+)&()4+%#(+;+*+&/+3#&2)/0.+%&$-&'$%5.3+%+%&/(-&$5&#+%*+)+)&QL(,&%:4 (&?#+S&&# 3, ()?/3$%()/,-# /+&#%./#G, #% *#& /--# )3% (& 2#*# #)&#% 3?=#-&/.# -#+*,$#%+/+$#% / */,,# )3%&'22/+$#%0 P/ -(+5,39 (+&%34323$#+ E/%,&#+ L(,&%:4 (%$:9#+&#%#%)3%5/--#?%:$#)3%&'22/+$#%+#&/2(&,/$#+3$#&3956.(**#%U./%-#2/$,-#&#U` B;*# 9#&3*/,- 3$ (+(2S&/,- #% *#&./$&/$& (& 6:,-# 4;5 (& 2/.,6/,&3%/#% /--# 2#.#%#% -#+*,$#%+/+$#%#22#%,-/2*%#%56.(**#%U./%-#2/$U,-#&#0D3%&'22/+$#%#%/--#,4#=2?/22#*#%().#%*#+5*##%-3+,&%:#%#*#3$)3%&32-#*#QL(,&%:4#&(20W^MM`Y\R0 1#&5*#%#%/+&#%#,,(+&)3%3,#%56.3%*(+/+)3%9(+&#%+#.'2$#%(&)%#9,&/22#*#2,56.(**#% 6(%.'%#&./$&/$#?#$/.#+6#*#%53$*#2,56.(**#+#+-#2&#/+)3%9(+&7+,-#%(&./*#%#?%/+$# 39,/&2/.3$*#%9#*3$,;39,/$,#2.0 D3%&'22/+$#%+# $/.#% /+*,/$& /?;*#,:?=#-&/.# #%)(%/+$#% 3$ /,3>/(2# )3%632*5 9#+?2/.#%,(9&/*/$ 3$,; #& 4%3*:-& () /+&#%(-&/3+#+ 9#22#9 )3%&'22#%#+ 3$ 2S&&#%#+0 P/ (+#%-#+*#%,;2#*#,5 (&./,39 /+&#%./#G#%# #% 9#*4%3*:>#+&#% () *#+?/3$%()/,-# )3%&'22/+$0J+)3%9(+&#%+#3%*+#%3$,&%:-&:%#%#%)3%&'22/+$#%+#/6#+632*&/2,/&:(&/3+#+3$ /+&#%./#G#%#+,39*#+(-&:#22#/+&#%(-&/3+,4(%&+#%QH+*#%,#+#&(20W^^c`MMFMW]L(,&%:4 #& (20 W^MM`Y[R0 J 9(+$# ().3%#, /+&#%./#G,,&(%&#% /+)3%9(+&#%+# )0#-,0 *#%#, )3%&'22/+$ 39 *#9,#2. 9#* (& )3%-2(%#5 6.3%*(+ *# )/- /+&#%#,,#+ )3% (&,7$# #+ -3+# / :*2(+*#&5 #22#%*#,7$#%*/%#-&##22#%/+*/%#-&#(&)/+*#:*()539*#&5*#)3%&'22#%5#%*#&5./)3%.#+&#%0 1#&&##&:*&%S-)3%56.3%*(+)3%&'22/+$#+#%,&%:-&:%#%#&:*)%(,/&:(&/3+#+3$3%/#+&#%#& 93*3,,39/+&#%./#G#%#3$*#%(99#%5./6(%,(&)3%,(9&(2#+.#*4;)3%6;+*(&)3%&'22# /+)3%9(+&#%+#39.3%#,4%3=#-&0 D3-:, / 4%3=#-&#& 2/$$#% /9/*2#%&/* 4; &32-+/+$#+ () /+)3%9(+&#%+#, -3+,&%:-&/3+#% 3$ )3%6(+*2/+$#% () 9(,-:2/+/&#& / *#%#, )3%&'22/+$#% 3$ /--# 4; (+(2S,#+ () *#+ (-&:#22# a

12 /+&#%./#G,/&:(&/3+0 P/ $;% *#%)3% /--# /+* / #+ *S?*#6#%9#+#:&/,- -3+,#-.#+,(+(2S,# ()5 6.3%*(+ /+&#%./#G,/&:(&/3+#+, /+&#%(-&/3+,4%3>#, 4;./%-#%?#&S*+/+$,4%3*:-&/3+#+0 1#&&#,-(2 /--# )3%,&;,,;*(+5 (&./ 9#+#%5 (&.3%#, )3%)3%,&;#2,#% -(+,'&&#, :* (),4/20 J #& -3+,&%:-&/./,&/,- 4#%,4#-&/. #%./?#./*,&# 395 (& *#& /--# #% 9:2/$& (& +'%9# 3, #& #94/%/,-)#2&6#2&:*#+&#3%#&/,-#)3%)3%,&;#2,#%5)3%.#+&+/+$#%3$(+&($#2,#%Q"n%./+#+3$ Z/-FZ#S#% W^^c`M[R0 Z#* :*$(+$,4:+-& /.3%#, )'+39#+323$/,-# /+*$(+$,./+-#2,7$#%.//9/*2#%&/*/--#(-&/.&(&,'&&#.3%#,)3%)3%,&;#2,#%/,4/2//+&#%./#G,/&:(&/3+#+59#+./ )3%,7$#%(&)3%632*#3,;?+#3$,'&&#)3%)3%,&;#2,#%+#/4(%#+&#,0 6,6,D"#$%0&4+0C%0*$+*"'3"+$%0&4+0C3)+(0 Z#*.3%#, /+&#%./#G, 7+,-#%./ (& ); #& /+*?2/- /.3%#, /+)3%9(+&#%, )3%6(+*2/+$#% 3$ -3+,&%:-&/3+#% () 9(,-:2/+/&#&,'%2/$& / %#2(&/3+ &/2 *#%#, '$&#,-(? #22#%,7$#+ #)&#% *#&&#0 1#&?#&S*#%5 (& /+)3%9(+&#+,;./*& 9:2/$& )3%&'22#% )%/&5 9#+ (&./ 6(% #+ %'--# &#9(#%5/+*#+)3%6./2-#./?#.'$#%.3%#,,47%$,9;2,(9&/*/$9#*5(&./)3%,7$#%(&)72$# /+)3%9(+&#+,)3%&'22/+$3$,&/22#34)72$#+*#,47%$,9;2QE.(2#W^^Y`M\\R0 P3%#, /+)3%9(+&#% #% 9#$#& )3%,-#22/$# / )3%632* &/2 &#94#%(9#+& 3$ / )3%632* &/25 6.3% 349'%-,399# *# #% 4; #-,/,&#%#+*# )3%*399#] +3$2# #% $#+#%&# 3$ &/2?($#632*#+*#5 9#+, (+*%#./%-#% 9#%#?%(9)%/ 3$ #+&#+ :./*#+*# 39 #22#% :4;./%-#*# () #-,/,&#%#+*# )3%*399#5 9#+, (+*%#./%-#% #-,&%#9& 349'%-,399# 4; *#90 N&%:-&:%#+ #%,;2#*#, ;?#+ 3$ )2#-,/?#2 3$5 2/$#2#*#, $%:+*#& /+&#%./#G#&, 4#%,3+)72,399# -(%(-&#%5 &/24(,,#& *#+ #+-#2&# /+)3%9(+& 3$ *#+ #+-#2&# /+&#%./#G,/&:(&/3+QE.(2#W^^Y`McYFM_^R0 P3%#,.#=2#*#+*# /+&#%./#G$:/*# #%,&%:-&:%#%#& 39-%/+$ +3$2# &/*,2/$#,#-.#+,#% 3$ 4#%,3+2/$#%#2(&/3+#%3$#+%'--#)3%,2($&/26='24#,47%$,9;2Q,#/+&#%./#G$:/*#/?/2($pR0 6,6,E"F$5/G8010%'(0 L#+,/$&#+ 9#* 3.#+)3% +'.+&# /+&#%./#G$:/*# 6(%.'%#&5 (& *#+,-:22#.'%# ;?#+ 3$ :+*#%,7$#+*#01#+6(%*3$6()&#&3.#%3%*+#&)3-:,4;,7$+/+$#)&#%#+:*#+2(+*,--./+*#,(9& 93&/.#% 3$ 3.#%.#=#2,#% / *#++# )3%?/+*#2,#0 J *#,S. /+&#%./#G,5./ $#++#9)7%&#5./,&#*#%,/$/9'+*#+#,)3%&'22/+$#%#+%'--#:.#+&#*#3$/+&#%#,,(+&#4%3?2#9(&/--#% 39-%/+$ 9(,-:2/+/&#&5-7+,4#%,4#-&/.#% /2-#& 2#*&# 3, &/2 (&.'2$# *#& #+*#2/$# &#3%#&/,-#3$(+(2S&/,-#)3-:,01#&&#,#%./,39#+*#2()*#+#-,423%(&/.#3$;?+#&/2$(+$5 6.3%./6(%.'%#&/+*,&/22#&4;(&2(*##94/%/#+T$:/*#U3,/4%3>#,,#+0 P3%#, (+(2S,#9#&3*#?S$$#% 4; #& -3+,&%:-&/./,&/,- :*$(+$,4:+-&5 6.3%./ :+*#%,7$#% -3+,&%:-&/3+#%3$)3%6(+*2/+$#%()9(,-:2/+/&#&/9'+*#+#,)3%&'22/+$#%0J+*2#*+/+$,./,&/ (+(2S,#+Q,#(),+/&\0MR./2(+(2S,#+,,&%:-&:%3$34?S$+/+$?2/.#?#,-%#.#&9#%#-3+-%#&0 p

13 A)&#% (& 6(.# %#)2#-&#%#& 3.#%.3%#, 9#&3*#.(2$ 3$ 4%3*:-&/3+#+ () #94/%/5./2./ / *#& )72$#+*# (),+/& %#)2#-&#%# 3.#% *# 9#%# 3.#%3%*+#*# 9#&3*323$/,-# 3.#%.#=#2,#%0 P/./2 *#,:*#+$/.##+4%',#+&(&/3+()*##+-#2&#/+)3%9(+&#%Q,#(),+/&W0[0[R0 6,D,"F(35$3"%+/"20/%0% P3%#, :9/**#2?(%# (+&($#2,#.(%5 (& *#&./22#.'%#,.'%& (& ); (*$(+$ &/2 )#2&#& 3$ )/+*# /+)3%9(+&#%5*#%.(%./22/$#&/2(&&(2#9#*3,0P/6(.*##+/*f395(&9(+$#()9'+*#+#./22#.'%#&%'&&#())3%*399#39*#%#,'$&#,-(?3$:/+&#%#,,#%#*#/(&&(2#9#*3,01#++# /*f?2#.)3%,&'%-#&()+3$2#()*#.%#*#%#(-&/3+#%5./-:++#2',#4;/+&#%+#&&#&4;34,2($ )%(=3:%+(2/,&#%#22#%)3%,-#%#5*#%,7$&#2/$+#+*#/+)3%9(+&#%0P/.(%*#,:*#+?#-S9%#*# )3%5 (&.3%#, 43,/&/3+,39 -./+*#2/$# CmhF,&:*#%#+*# -:++#.'%#?#$%'+,#+*# )3% 3, $%:+*#& /+)3%9(+&#%+#, #.#+&:#22# 34)(&&#2,#% () 3, 4;?($$%:+* () -7+5 (2*#% 3$ :**(++#2,#0 J.3%#,)7%,&#%:+*#()#F9(/2,&/29:2/$#U$(&#-##4#%,U.(%./*#%)3%:+*,-S2*#+*#3$&3$ &S*#2/$ (),&(+* )%( $'+$,# )3%*399#0 J #+ 9(/2-3%%#,43+*(+># 9#* )3%,-#%#+ l639(, K/&gF"36(+,#+%;*#*#6(+3,*3$&/2/--#(&2(*#.3%#,#$+#)72#2,#%()&(?:54/+2/$6#*3$ )3%*399#&%'*#)%#95+;%./&3$-3+&(-&&/29'+*#+#0L(+,#%)(%/+$.(%5(&*#&2(+$&6#+ (*.#=#+.(%)3%,-#%#+,)3%,&;#2,#)%#9)3%9'+*#+#,#$+#0 3$ K/&gF"36(+,#+ 2S--#*#, *#& 3, /--# (&,-(?# -3+&(-&./( /+,&/&:&/3+#22# U$(&#-##4#%,U,;,39 (*9/+/,&%(&3%#% () /+&#%+#&)3%(5,4%3$,-32#2'%#%#5 )3%#+/+$#%5 (%%(+$7%#% (),/+$2#)#,&#% 3,.0 1# #+&#+ :+*23* (&,.(%# #22#% :*&%S-&# )3%?#632*3.#%)3%(&:*2#.#%#*#%#,9#*2#99#%3$#&7+,-#39(&2(*#*#9.'%#/)%#* 3$ %#,4#-&#%# *#%#, 4%/.(&2/.0 1#%/93* 6(%./ 6()& 6#2* 9#* (& -3+&(-&# #+-#2&4#%,3+#% #+&#+ */%#-&# #22#% $#++#9 4#%,3+2/$# -3+&(-&#%0 P/ 6(% );#& -3+&(-& &/2 )/%# ().3%#, /+)3%9(+&#%$#++#9.#++#%3$)(9/2/#3$*#,/*,&#&%#./(/+&#%+#&&#&0l3()*#,/*,&+'.+&# )/-./ -3+&(-& &/2.#* (&,-%/.# */%#-&# &/2 *#9 4; #F9(/2(*%#,,#%5 *#,#2. 6(.*# 34$/.#& / )3%?/+*#2,#9#*34,2($4;>6(&)3%(01#+,/*,&#/+)3%9(+&6(%,#2.-3+&(-&#&3,,39,.(%4; #&*#?(&/+*2'$5./6(.*#,(&4;,320*-56.3%./,7$&#/+)3%9(+&#%0 K/&gF"36(+,#+,%;*39/--#(&2(*#.3%#,#$+#)72#2,#%()&(?:3$)3%*399#.'%#,&S%#+*#./,&#,/$(&.'%#+S&&/$&0P3%#,/*f395(&9'+*#+#./22#.'%#&%'&&#()(&&(2#39*#%#, '$&#,-(?5?2#. /--#?#-%')&#&5 3$.3%#, -3+,&(+&# )3%,/-%/+$#% 39 (+3+S9/&#& #%?2#.#& 97*& "2%& (00+& )$-+4& 24& /0,.3+0 D%#9 )3% *#+ )=#+*&2/$6#* 3$ /%%/&(&/3+5./ )%S$&#*#56(%./97*&/97*#-399#+6#*3$,&3%)3%&'22#2S,&63,*#)2#,&#/+)3%9(+&#%53$./ 6(%*#%)3%.'%#&9#$#&4%/./2#$#%#*#9#*9'+$*#+()#94/%/,-9(&#%/(2#0 Y

14 6,D,6"#$2'&15$%3&)990H"2'&2'&8%;0/80&"'3"8G195%+0& P3%#,/+)3%9(+&$%:44#?#,&;%()*(+,-#9'+*5*#%6(%&($#&#&(-&/.&3$?#./*,&.(2$39 (&,7$##+-./+*#)%(#&/--#F.#,&2/$&2(+*01#&./2,/$#5(&9'+*5*#%&/2)'2*/$&6(%97*&#+ :*#+2(+*,--./+*#:+*#%%#=,#5(%?#=*,34632*#202/$+05/--##%/+-2:*#%#&0P/#%-2(%3.#%5(& *#&&#-%/&#%/:9?S$$#%4;.3%#,#$+#)3%)3%,&;#2,#%()5(&*#%#%+3$#&(+*#&/,4/239-%/+$ -(&#$3%/#%+# (,,# 3$ #&+/>/&#&<%(>#5 +;% 97*#& #% )3%9/*2#&5 42(+2($& #22#% 34,7$&5 )%#9)3% +;% *#& #% &/2)'2*/$&0 P/ %/,/-#%#% *#%)3% (& %#4%3*:>#%#.3%#, #$+# )3%)3%,&;#2,#%.#*(&:*.'2$#/+)3%9(+&#%+#4;*#++#?($$%:+*0 D3% (& :*)3%*%# *#)/+/&/3+#+ () /+)3%9(+&$%:44#+ 6(.*#./ / )3%?/+*#2,# 9#* #94/%/F 4%3*:-&/3+#+ #+ */,-:,,/3+ 9#* #+ 9:2/$ /+)3%9(+&5 *#% 2; / $%'+,#2(+*#& &/2 *#++# $%:44#0 C(,9:, 6(.*# #+ 2(&/+(9#%/-(+,- -3+#5,39 6(+ 6(.*# 97*& 4; #+ )3%%#&+/+$,%#=,# / N4(+/#+5 3$,# *#&.(% &/2)'2*/$&5 9#+&# 6(+5 (& 6(+ &/2 *#2, 4(,,#*# /+* /.3%#, /+)3%9(+&$%:44#5 )3%*/ 6(+ 6(.*# )3%.(+# (& )/+*#,(99#+ 9#* 2(&/+(9#%/-(+,-# -./+*#%0 P/ )/- #+ */,-:,,/3+ 9#* 6( %)3% 3$ 6.3%*(+.3%#, ()$%'+,+/+$.(% %#2#.(+& 3$ +;#*# )%#9 &/25 (& %#2#.(+,#+,-S2*&#,.3%#, )3-:, 4; /+)3%9(+&#%+#,)3%&'22/+$#%393.#%.#=#2,#%3$)3%#,&/22/+$#%/*#+(-&/.#,7$+/+$#)&#%#+ /--#F.#,&2/$-./+*#9#*6#+?2/-4;'$&#,-(?01#&.(%*#%)3%+7*.#+*/$&5(&/+)3%9(+&#%+# 6(.*#6()&*#?#./*,&#3.#%.#=#2,#%0 N39 9#* #&6.#%& 4%3=#-&#9+# 6(%./ 4; )3%6;+* 6()& 4#%,3+2/$# 632*+/+$#% &/2 #9+#&0 1#%)3% #% *#&,'%2/$./$&/$&5 (&./ #% -2(% 3.#% *#2,.3%#, #$#+ 43,/&/3+ 3$ *#2,.3%#, #$+# 4#%,3+2/$# -3+)2/-&#%5,S94(&/#% 3$ (+&/F,S94(&/#%0 P/ #% 6#% /+,4/%#%#*# () *# &3,3>/323$#%N6#%%S2E2#/+9(++3$Z(%&6(H0h3445*#%/G5$4($)/&2)*&H(+3*;$%0QMYY[R5 (%$:9#+&#%#%)3%5(&9(+/--#,-(2()632*#,/$)%((&,-%/.#39$%:44#%59(+4;)3%6;+* 6(% )3%*399# 3.#%)3%5 9#+ (& 9(+,-(2.'%# 349'%-,39 4;5 6.3%*(+,S94(&/#% 3$ (+&/,S94(&/#% 4;./%-#% #94/%/4%3*:-&/3+#+ 3$ (+(2S,#+0 J)72$# E2#/+9(+ 3$ h344,-(2 9(+.'%# 349'%-,39 4;5 (& 9(+ -(+ -399# &/2 (&.'2$# #+ /+)3%9(+&$%:44#5 9(+ #% $3*& &/24(, 9#* (& )72#,/$ (+*#%2#*#, )%(0 Z#*.3%#,.(2$ () /+)3%9(+&$%:44# 6(% *#& *#%)3%.'%#& +7*.#+*/$& (&.'%#,'%2/$& 349'%-,39 4; (& 2(*# #94/%/#+ 2#*# (+(2S,#+ 3$/--#2(*#(+(2S,#+?23&.'%##+,4#=2/+$().3%#,#$+#)3%)3%,&;#2,#%Qh3%?/+3$N&%(:,, W^^p`M_^R0 6,D,D"-&?80$%5%+'$"52"+$2'&15$%0& J *#& )72$#+*# 4%',#+&#%#%./.3%#,,S. /+)3%9(+&#% )3% (& $/.# #& /+*&%S- () *# #+-#2&# 4#%,3+#%0 P/ 6(% () 6#+,S+ &/2 *#& 4#%,3+)72,399# #9+#.(2$& (& (+3+S9/,#%#.3%#, /+)3%9(+&#%0 " M^

15 =:&0$?3%/C/+$,&#*5#%\Y;%3$#%:**(++#&(+2'$,$(%&+#%F3$&#-+/-#%3$(%?#=*#%+:,39-3+&3%9#*(%?#=*#%0L(+#%*#%:*3.#%&/*2/$#%#?3*S?:/2*#%0L(+#%$/)&4;(+*#&;% 9#*#+-./+*#)%(C:,2(+*0l/*2/$#%#6(%6(+.'%#&*(+,-$/)&3$6(%&3&##+($#?7%+0P/ 6(%);#&-3+&(-&&/26(9.#*5(&6(+?#,.(%#*#.3%#,34,2($394%3=#-&#&4;,320*-5,396(+./,&#,&3%/+&#%#,,#)3%0 P/ 97*#% N7%#+ 3$ 6(+, %:,,/,-# -3+# / *#%#, 2#=2/$6#* / C/+$,&#*0 E3+#+ 6(%?($& >6##,#>(-#3$2(.#&-())#3$N7%#+,S+#,5./,-(2,/**#,(99#+(22#)/%#5/+*#+./,&(%&#% /+&#%./#G#&01#,/**#%4;,(99#,/*#()?3%*#&53$N7%#+(#%,/+-3+#4;%S$$#+0 N7%#+ $;%,#2. / $(+$ 9#* (& )3%&'22# 39 '$&#,-(? 3$./,&(%&#% *#%)3% /+&#%./#G#&0 L(+,+(--#% 27, 3$ -399#%,#2. /+* 4; *# &#9(#%5./ $3*&./2,+(--# 390 L(+ )3%&'22#%5 (& *#&.(% 97*#& 9#* #+ 7,&#:%34'/,- -./+*# 4; (%?#=*#&5 *#% /+,4/%#%#*# 6(9 &/2 (&,7$# #+ %:,,/,- -3+#0 L(+ 34%#&&#% #)&#% 39)(&&#+*# +#&*(&/+$F%#,#(%>6 #+ 4%3)/2 4; #+ +3%,- *(&/+$,/*#0L#%97*#%6(+)3%,-#22/$#%:,,/,-#-./+*#%5/+-20,/++:.'%#+*#-3+#5,396(+,-%/.#%,(99#+9#*0L(+-(+9'%-##+,&3%$#+,/*/$/+&#%#,,#3$&($#%&/2C:,2(+*)3%(&?#,7$#6#+*#01#&/2?%/+$#%+3$2#)#%/#%,(99#+3$6:+)2S&&#%*#%#)&#%&/21(+9(%-9#* 6(95*(*#-(+9'%-#5*#&)72#,%/$&/$&0 N7%#+6(%(22#%#*#/.3%#,9(/2-3%%#,43+*(+>#9#*6(9$/.#&-2(%&:*&%S-)3%5(&*#&.(% #&9#$#&?#./*,&.(2$(&,7$#.'-)%(*(+,-#-./+*#%0L(+2'$$#%,&3%.'$&4;432(%/&#&#+ 9#22#99(+*#+3$-./+*#+3$)3%&'22#%5(&%:,,/,-#-./+*#%5,(99#+2/$+#&9#**(+,-#5#% 9#$#&9#%#)#9/+/+#3$?2/*#01(+,-#9'+*#%39.#+*&(&&%(-&/.#)3%%:,,/,-#-./+*#%5 /*#& %:,,/,-# 9'+* /--# 6(% )(9/2/#.'%*/#%+# / 3%*#+0 N7%#+,'&&#%,&3% 4%/, 4;5 (& 4(%)3%632*#&?2/.#%4%/3%/&#%#&3$(&*#&#%+#9&(&2#.#,(99#+0J'$&#,-(?#&+S*#%*##+ $#+,/*/$%#,4#-&)3%)(9/2/#.'%*/#%+#54(%)3%632*#&3$6/+(+*#+0 N7%#+2'$$#%/--#,-=:24;5(&6(+6(%,7$&#+-./+*#()-(:-(,/,-(),&(9+/+$()-:2&:%#22# ;%,($#%59#+3$,;()6#+,S+&/25(&*#&?2/.#%+#99#%#)3%6#+*#(&?#$;,/$/*#&*(+,-# $(*#?/22#*#0J+&#22#-&3$2/$#.'%*/$6#*?#&S*#%3$,;9#$#&/)3%632*#&0N7%#+6(%*3$.'%#& /+*,&/22#&4;(&,-:22#)3%,7%$#-3+#+3$*(&&#%#+5*#%,&(*/$?3%3$,&:*#%#%/C:,2(+*5*( 6(+9#+#%59(+,-(2,/$#=(&/2o6#2#4(--#+O0L(+2'$$#%.'$&4;(&)3%&'22#6#+*#5(&*#% /--##%+3$#+&/+$/6:,#&5*#%#%6(+,59#+(&*#&#%*#%#,0 l%3*,#+./,,-#4,/,3.#%)3%.3%#,6#+,/$&/*#/+*2#*#+*#9(/2,54$(0o?/&%##%)(%/+$#%9#* )3%*399#O5:*./,#%N7%#+3$6(+,-3+#,&3%$',&)%/6#*3$$2'*#.#*(&6(.#97*&3,0L(+ :+*#%,&%#$#%5(&6(+9#$#&$#%+#./22',#.3%#,)'%*/$#%(443%&3$./,#%/*#&6#2#&($#& 9#$#&,&3%/+&#%#,,#)3%*#&(-(*#9/,-#39%;*#0 MM

16 I5$"?3%/L#2,/+$7%3$#%4&0(%?#=*,27,59#+6(%(%?#=*#&,394%3*:-&/3+,9#*(%?#=*#%4; #+)(?%/-3$.'%#&&(X(>6(:))7%/9(+$#;%0L(+#%\c3$#%#+2/$59#+2#*#%#)&#%#+9:2/$ -3+#5?20(0./(+#&*(&/+$0P/6(%);#&-3+&(-&&/26(9$#++#9#&)3%:94;/+&#%+#&&#&56.3% 6(+6(%,7$&#+&6(/2(+*,--3+#0 P/97*#%1(+4;#+,-32#/L./*3.%#56.3%./6(%);#&23.(&2;+##&23-(2#4;?/?2/3&#-#& #)&#%,-32#&/*0L(+,4/22#%*(%&/L./*3.%#&3$(+$#39:$#+56./2-#&#%$%:+*#+&/2./97*#, 6#%01(+,&;%/+*#+)3%3$.#+&#%4;3,&/9/+:&&#%)7%()&(2&&/*0L(+,&;%9#*6'+*#%+#/ 2399#+3$-/$$#%,/$2/*&:,/--#%&39-%/+$0L(+./%-#%:9/**#2?(%&.#+2/$3$%(%53$2/*& %#,#%.#%#&0P/./2?S*#4;-())#59#+6(+6(%,#2.#+>32(9#*0 1(+ )3%&'22#%5 (& 6(+ #% &%'& () (& *(+,-# -./+*#% #%,; -%'.#+*# 3$ $;%,; 9#$#& 34 / 3.#%)2(*/,-# &/+$0 L(+ 9#+#%5 (& &6(/2(+*,-# -./+*#% #% 9#%# &(-+#99#2/$#5 '%2/$# 3$ 39,3%$,):2*##+**(+,-#-./+*#%53$(&*#*(+,-#-./+*#%,3%&#%#%6(9)%()3%*/6(+#%#+,9:2#3.#%.'$&/$3$(%?#=*,27,0L(++#&*(&#%53$*%799#%39U#&(29/+*#2/$&2/.U5,396(+ -(2*#%*#&]9#*6:,5?/23$-3+#0L(+*(&#%/--#./(,4#>/)/--#&6(/F*(&/+$,/*#%59#+,-%/.#% &/2 &6(/2(+*,-# -./+*#%5 +;% *# *:--#% 34 4; *(&/+$0*-0 L(+ )3%&'22#%5 (& 6(+ 4%/9'%&,7$#%6#%?3#+*#&6(/2(+*,-#-./+*#%5)3%*/6(+/--#9#+#%*#%#%$%:+*&/2(&U/943%&#%#U #+ -./+*#5 +;% *#% (22#%#*# )/+*#, #+ 9(,,# &6(/2(+*,-# -./+*#% 6#%5,39 /--#?2/.#%?#6(+*2#&3%*#+&2/$&53$,396(+-:++#$/.##&$3*&2/.0L(+-:++#3$,;$3*&&'+-#,/$(& 97*#f+5*#%-:++#6(.#2S,&&/2(&)2S&&#&/2?($#&/2l6(/2(+*5*(6(+6(%2S,&&/2(&-399#.'-0L(+$/.#%:*&%S-)3%5(&6(+/--##%&/2)%#*,9#**#+9;*#6(+,2/.6(%:*./-2#&,/$4; 6#%/1(+9(%-5:**(++#2,#,9',,/$&5=3?9',,/$&3$)(9/2/#9',,/$&0L(+)3%&'22#%3$,;5(& 6(+/--#6(%,;9(+$#.#++#%3$5(&6(+6(%(),2:&&#&9(+$#.#+,-(?#%5)3%*/*#,-:))#*# 6(90 1(+,/$#%5(&6./,6(+-:++#5./22#6(+/--#&7.#9#*?(%#(&)2S&&#&/2l6(/2(+*3$/)3%632* &/25 6./2-#+ -./+*# 6(+./2 $; #)&#% #% 6(+ 2/$#$2(* 9#* (2*#%5 :**(++#2,#5 :*,##+*# #&>0 L(+ -%(. #%5 (& 6:+,-(2 6(.# +3$#& 9#22#9 7%#%+#5 (& 6:+ /--# #% 4%3,&/&:#%#& #22#% #+U$32**/$$#%U53$(&6:+#2,-#%6(9)3%*#+6(+#%0L(+7+,-#%*#%:*3.#%/--#(&)3%,7%$# 6#+*#,)(9/2/#/l6(/2(+*0 P/6(%,.'%&.#*(&(),2:&&#/+&#%./#G#&3$*#&./%-#%,39391(+$#%+#./2?2/.#3$,+(--#0 L(+./%-#%/*#&6#2#&($#&#+,9:2##+,393$$2(*)3%5(&././,#%/+&#%#,,#)3%6(90L(+ #%6='24,393$,/$#%5./#%.#2-39+#&/2(&,-%/.#&/26(956./,*#%#%9#%#6(+-(+6='24# 9#*0 MW

17 -0&"?3%&'&4;N2($#2,#3$(%?#=*#%,39#+&%#4%#+7%F./-(%0L(+#%#+2/$3$2#*#%#)&#%#+ -./+*#)%(#+&#+)%(H)%/-(5l6(/2(+*#22#%D/2/44/+#%+#0L(+6(%&##+($#?7%+)%(&/*2/$#%# )3%632* 3$ 6(%.'%#& -3%&.(%/$& *(+,- $/)& )3% +3$2# ;%,/*#+0 P/ 6(% );#& -3+&(-& &/2 6(9 $#++#9#&)3%:94;+#&&#&56.3%6(+6(%,7$&%;*3956.3%*(+9(+-(+-399#/-3+&(-& 9#*&6(/2(+*,-##22#%)/2/44/+,-#-./+*#%/1(+9(%-0 P/ 97*#% V#% 4; #+ >()#.#* N2($#2,#,&(&/3+0 L(+ #% #+,4/+-#2 9(+* 9#* 2/*&,&%/&6;%5 3$,#%'2*%#:*#+*,/+#\[;%0L(+#%/97*#-399#+*#3$.#+2/$53$./);%#+-34-())# 3$,+(--#% 2/*& 39.3%#, 4%3=#-&0 V#%?#$S+*#% 6:%&/$& (& )3%&'22# 39,/+,7$+/+$ #)&#% #+ &6(/2(+*,- -./+*#5,;./ 9;,-S+*# 3, (& 6/.# */-&()3+#+ )%#9 3$ $; / $(+$ 9#* *#& #$#+&2/$#/+&#%./#G0 L(+, 4%/9'%# $%:+* &/2 (&,7$# #+ :*#+2(+*,- Q4%/9'%& &6(/2(+*,-R -3+# #%.(%9#+5 +'%.'%#&5 )(9/2/#+ 3$ 796#*#+5,39 6(+ 9#+#% 6:+ -(+ $/.#0 L(+,-S+*#%,/$ (& :+*#%,&%#$#5(&O+'%.'%O/--#,-(29/,)3%,&;,,39+3$#&9(+-(+-7?#/#+6(2.&/9#0L(+ )3%&'22#%5(&6(+)/-/+,4/%(&/3+#+&/2,/+,7$+/+$)%(lPF4%3$%(99#&OD%(l6(/2(+*&/2l6SO 9#+,6(+.(%.#*(&?2/.#,-/2&)%(,/+)3%6#+.'%#+*#*(+,-#-3+#0V#%6(%&%#&##+($#?7%+ 9#* )3%,-#22/$# 4(%&+#%#0 m*3.#%.(%9#+ 3$ +'%.'%#& 7+,-#% V#% 3$,; #+ -./+*#5 *#% 4(,,#%6(9/67=*#3$*%7=*#3$6(+,/$#%,#2.5(&)3%*/6(+#%2/22#3$&S+*6(%6(+?%:$ )3%#+5*#%#%2/$#,;*(+53$*#&#%&6(/2'+*#%#)3%*#&9#,&#0L(+,7$#%*3$#+-./+*#*#% (22#%#*##%/1(+9(%-5*(6(+#%9#$#&?(+$#)3%(&?2/.#,+S*&)3%4#+$#0L(+&(2#%9#,& 394#+$#3$3967=*#<.'$&3$2/*&39:*,##+*#3$(2*#%0H&-./+*#+4(,,#%6(9/67=*# 3$.'$& 3$ /--#,+S*#% 6(9 )3% 4#+$# 2(*#% &/2 (&.'%# *#&./$&/$,&# )3%5 (& 6:+ #% *#+ %/$&/$#)3%6(90L(+6(%,7$&,/*#+W^^\5/+*&/2./*#%#:*#+6#2*0 V#% #% $#+#%#2&.#+2/$5 ;?#+ 3$ '%2/$0 L(+ )3%&'22#% 3, 9#$#& %*(+ &6(/2'+*#%#5 )/2/44/+#%#3$7,&#:%34'#%#3$*#%#,-:2&:%#%5*3$3)&#%#2(&/.&)(?:2#%#+*#0A-,#94#2./, )3%&'22#% 6(+ 39 T*# -:G(/&/,-# #9/%(&#%U 3$ %*(+ %:,,#%# #% 2/$#,39 432(--#% Q,#2.39 6(+ (2*%/$ 6(%.'%#& / C:,2(+*R0 L(+ #% 9#$#& 349'%-,39 4;5 (& *#& 6(+,/$#%,-(2.'%#?%:$?(%& )3% 3, 3$ /942/>/& 3$,; 4;5 39 *#& 6(+,/$#% #% 432/&/,- -3%%#-&0 L(+ #% &/2 &/*#% 2/*& /+*/%#-&# $%'+,#3.#%,-%/*#+*# 3$,47%$#%<6#+&S*#%?20(0 &/2.3%#, (2*#%5 67=*#<.'$&5 >/./2,&(&:, 3$ #+ #+-#2& $(+$ &/2,/& #$#& -7+,3%$(+0 P/ )72#% 3, *3$ /--#,39,;*(+:&%S$$#/6(+,,#2,-(?5*(6(+./%-#%)3%632*,./,T6(%927,U3$34%/$&/$&.#29#+#+*#/ )3%632*&/2(&6='24#3,9#*.3%#,4%3=#-&0 V;,47%$,9;2#&39)%#9&/*#+,.(%#%V#%5(&6(+)3%&,'&&#%9#*(&,7$#&/26(+?2/.#%\c5 9#+*#%#)&#%/--#2'+$#%#0 M[

18 J&+*"?3%:*#+)3%D%#*#%/>/(3$#%:**(++#&&79%#%3$/+$#+/7%59#+6(%(%?#=*#&#+*#2;%,39?#,&S%#%()#+?3G2/+$6(2/+*#+6(+$/-4;4#+,/3+0L(+#% ;%3$6(%.'%#&*(+,- $/)&59#+?2#.#+-#9(+*#)&#%[c;%,'$&#,-(?01#)/-/+$#+?7%+5*(A%/-/--#-(+0L(+6(% *#%#)&#%.'%#&$/)&9#*#+&6(/2(+*,--./+*#5,396(+97*&#/1(+9(%-59#++:#%,-/2& )%(0P/6(%);#&-3+&(-&&/26(9$#++#94#%,3+2/$&+#&.'%-0 1(./(+-399#%,7+*($#)&#%9/**($&/2A%/-,6:,5?2/.#%./&($#&$3*&/93*0A%/-/+,/,&#%#% 4;5(&./,-(22;+#,:&,-33$./,9(22&(2-#%9#**#&,(99#0P/6(%&($#&-($#9#*3$A%/- 2(.#%#,4%#,,3-())#&/23,(22#0L(+?3%/#&4'+&6:,9#*9(,,#%()-:+,&4;.'$$#+#j #& 6:, 6(+?;*# 6(% *#2& 9#*,/+ ()*7*# *(+,-# -3+#5 *#% *7*# () -%')& 3$ *#%#)&#%,/+ &6(/2(+*,-#-3+#56(++:#%,-/2&)%(,(9&6#+*#,,7+8,>(%0 1(./,&(%&#%/+&#%./#G#&3$,47%$#%&/26(+,?($$%:+*5$;%6(+/):2*$(+$9#*(&)3%&'22# 6#2#,/+ 6/,&3%/#5 :*#+./?#67.#% (&,&/22# 9(+$#,47%$,9;20 L(+,+(--#% 9#$#& ;?#+&5./%-#%.#2)3%?#%#*& 3$ *#& 2(*#% &/25 (& 6(+ )72#%,/$ &%S$ /.3%#,,#2,-(?0 L(+ )3%&'22#%5 6.3%*(+6(+,-3+#*7*#56.3%+;%3$6.(**#%*#%#)&#%*%3$6(9&/2P/#&+(90 l:%#+ &/2 P/#&+(9 #% #&?#,7$ 63, #+.#+5 *#%?3% *#%5 3$ A%/-?2/.#% *S?& )(,>/+#%#& () 2(+*#&3$-:2&:%#+01#&?2/.#%,(9&/*/$,&(%&#+4;?#-#+*&,-(?#&9#*(,/(&/,-#-./+*#%j #22#%4/$#%F,396(+,#2.?#,-%/.#%*#90L(+)3%&'22#%5(&6(+97*#%./#&+(9#,/,-#L(3 4;Wp;%5*#)3%#2,-#%,/$53$6:+7+,-#%(&?2/.#$/)&3$-399#9#*6(9&/21(+9(%-0L(+?#,2:&&#%*3$5(&*#&/--##%+3$#+$3*/*#5*(6(+9#+#%56(+,2/./1(+9(%-/--#./2.'%# +3$#&)3%#+5*#%#%,;:+$0L:+?2/.#%,#+#%#$/)&9#*#+&S,-9(+*,396:++:?3%3$6(%?7%+9#*0 A%/-.#+*#%6=#9&/21(+9(%-/$#+3$97*#%+3$2#&6(/2(+*,-#-./+*#%5,396(+?#$S+*#% (&,#,9#*01#%/$#++#9?2/.#%6(+/+&%3*:>#%#&&/2I/+5#+&6(/2(+*,--./+*#5*#%6(%.'%#& *(+,-$/)&3$?3#&/1(+9(%-/[^;%0m*3.#%8,>(%6(%6:+.3-,+#?7%+0A%/-7+,-#%(&,/-%#*# /,-5*#?2/.#%$/)&3$I/+3$8,>(%)2S&&#%/+*0J)72$#A%/-?2/.#%*#&*3$ #)&#%);;%%#2/$/3+#+*#%,-/22#%*#9(*5/*#&I/+#%,&'%-&&%3#+*#?:**6/,&53$4%/3%/&#%#% *#&&#9#$#&67=&01#?2/.#%,-/2&3$A%/-9;/--#2'+$#%#,#8,>(%5,396(+#22#%,6(.*# -+S&&#&#&,&'%-&?;+*&/20L(+,/$#%*3$5(&8,>(%&/&39-%/+$,/+)7*,#2,*($,+/$#%,/$/+* )3%?/53$,;6(%A%/-#+2/22#$(.#&/26(90 A%/-6(%#)&#%,/&'$&#,-(?9#*I/+6()&+3$2#?#-#+*&,-(?#%9#*(+*%#(,/(&/,-#-./+*#%5 9#+?3%,&(*/$ (2#+#0 L(+./2 $#%+# &/2?($# &/2 P/#&+(9 3$ 9;,-#?3,'&&#,/$ $%:+*#&,/+ )3%-'%2/$6#* )3% 2(+*#& 3$ *# 9(+$# -3+&(-&#% 6(+ #)&#%6;+*#+ 6(% );#& *#%0 A%/- :+*#%,&%#$#% )2#%# $(+$#5 (& (,/(&/,-# 4/$#% #% 9#$#& #%3&/,-#5,9:--# 3$ 39,3%$,):2*#0 N(9&/*/$ )3%&'22#% 6(+5 (& 9(+$# () 4/$#%+# #% :*# #)&#% #& /,-?#*%# 2/. 9#* #+ #:%34'/,-9(+*0 M\

19 KL'158?3% >#+&%(2& / E7?#+6(.+ 3$ (%?#=*#%,39,#%./>#9(+($#% 63, #&,&7%%# &#2#,#2,-(?0L(+#%\Y;%3$#%$/)&9#*#+%:,,/,--./+*#5,396(+6(%97*&./(+#&*(&/+$0 1#6(%.'%#&$/)&/+/;%3$6(%/--#?7%+0P/6(%);#&-3+&(-&&/26(9$#++#94#%,3+2/$& +#&.'%-0 P/(+-399#%&/2l639(,U,&3%#2#=2/$6#*#+)%#*($#)&#%)S%()&#+0P/)(2*#%+#9&/,+(-3$ l639(,./%-#%9#$#&;?#+5/97*#-399#+*#3$,+(--#,(2/$0l(+?s*#%4;%7*./+59#+./ 632*#%3,&/2-())#0P/6(%-($#9#*0P/);%#,4%#,,3,#%.#%#&/)/+#,9;-344#%0 J+&#%./#G#&,&(%&#% 3$ /,'% #9+#%,39 6(+, (%?#=*#5 C:,2(+*,<N-&0 V#&#%,?3%$, 6/,&3%/#5 %#=,#% 3$,#+#%#./+ )3%&'22#% l639(, $#%+# 3$ 2'+$# 390 L(+,./*#+ #% 9#$#&,&3% 4; */,,# 39%;*#%0 1#& #%5 +(&:%2/$& /*&,.'%#%# (& -399# /+* 4; 9#%# 4%/.(&# #9+#%5,;,39&/2.(2$<)%(.(2$()%:,,/,-#<*(+,-#-./+*#%5#&+/>/&#&3$)3%*399#01#&#%&S*#2/$&5(& */,,#,47%$,9;2#%9#%##+*#2().3%#,)3%)3%,&;#2,#3$)3-:,#+*()l639(,U0 l639(,?#,-%/.#%,7$+/+$#+4;+#&&#&,39)3%632*,./,&/2)'2*/$5/*#&6(+&/2)'2*/$&6(.*#,#&#+(%&/-#239#+*(+,-9(+*3$6(+,%:,,/,-#-3+#3$#+*(&/+$,/*#*#6(.*#2(.#&0 L(+?#,-%/.#% 97*#& 9#* -3+#+ 3$ '$&#,-(?#&,39 /--# +3$#&,4#>/#2& 3$ 2/$#,39 (22# (+*%#)3%632*01#6(.*#$3*-#9/,(99#+3$2'%&#6/+(+*#+$%:+*/$&(&-#+*#./(9(/2, 3$ &#2#)3+,(9&(2#% /+*#+ *# 97*&#, / C:,2(+*0 D3% l639(,.(% *#&./$&/$& (& *# -:++#,(99#+/+&#22#-&:#2&3$6:93%9',,/$&0L(+)3%&'22#%39*#%#,2/.,396#2&(29/+*#2/$&0 1# 6(% &3 -(&&# 3$ #&,399#%6:, / N.#%/$# 3$ *# #2,-#%?#$$# (& %#=,# 9#$#&0 E3+#+ #% :+/.#%,/&#&,:**(++#& 9#* #& $3*& =3? 6#% / 1(+9(%-0 L:+ #% 3$,; 2/$#,39 (22# (+*%# -./+*#%5 9;,-#?3%&,#& )%( *#& )#9/+/+# O*:2*SF*(2*SO,39 6(+ -(2*#% *#&0 1#.(2$&# (& 4%/3%/&#%#(&6:+6:%&/$&,-:22#2'%#*(+,-3$:*4;(%?#=*,9(%-#*#&0l639(,)3%&'22#%5(& 6:+$#%+#./22#6(.#6()&?7%+59#+6(+)%(.(2$&#*#&0 I/$# *( /+&#%./#G#& #%,2:&5-399#% 6(+, -3+# 6=#90 L:+ #% 3$,; 9#$#&.#+2/$ 3$,+(--#,(2/$ 3$ /+&#%#,,#%#& /.3%#, 4%3=#-&0 L:+ 34)3%*%#% 3, &/2 (&,47%$# &/2 9'+*#+#, (),(.+5)3%.#+&+/+$#%56.(**#9(+$2#%3$6;?#%4;5+;%*#,7$#%#+-3+#01(l639(,6(%?:*&&%#*=#$(+$5&(--#%./=(&/2%7*./+#+j3$);%,#%.#%#&*S%H9(%3+#3$32/.#+59#+,./,2:*%#%9#*l639(,3$6(+,-3+#/+',&#+#+&/9#0 l639(,#%$#+#%#2&9#$#&$%/+#+*#3$=3-#+*#5,#2.,/--#%5;?#+3$.#+2/$/,/&-%34,,4%3$5 3$3$,;9#*#+-2(%)3%&'22/+$39,/$,#2.3$6.#96(+#%0 Mc

20 M+1?3%/P3%*/+$?3%$3$(%?#=*#%,392(,&?/2>6(:))7%)3%#&9#*/>/+(2)/%9(0L(+#%\c;% 3$#%$/)&9#*#+&6(/2(+*,--./+*#5,396(+6(%97*&/l6(/2(+*01#6(%.'%#&$/)&/a;%0P/ 6(%);#&-3+&(-&&/26(9$#++#94#%,3+2/$&+#&.'%-0E/9#%.3%#,4/23&/+)3%9(+&0 E/9 &($#% /93* 3,.#*?:,,&344#,&#*#&0 L(+ #% %(% 3$,9/2#+*# 3$./,#% 3, 6#+ &/2,/+ 2(,&?/256.3%./(22#&%#,'&&#%3,/+*0E/9#%2(,&?/2>6(:))7%3$,-(23.#%+(&&#/?/2#+0L(+,/**#%4;,/+,#+$9#+,./,/**#%4;*#&3)3%%#,&#,'*#%:+*#%/+&#%./#G#&0L(+?S*#%4; *(+,-.(+*3$./?S*#%4;>63-32(*#0 1#&#%2/*&,.'%&(&);$(+$/,(9&(2#+53$E/9./%-#%$#+#%&3$);%%7*#-/+*#%3$7%#%9#+,./,+(--#%0P/,&(%&#%9#*2/*&,9(22&(2-53$4%7.#%*#%.#*(&,-(?##+(),2(44#&,&#9+/+$ 3$&/22/*9#22#93,0E/9,.(%#%-3%&4;,47%$,9;2#+#3$)3%&'22#%/--#2(+$&3$:**S?#+*# 39,/$,#2.3$,/&2/.0P/34$/.#%6:%&/$&.3%#,)7%,&#:*$(.#()#+/+&#%./#G$:/*#)3%/,&#*#& (&?#.'$# 3, 2/*& )%#9 3$ &/2?($# 9#22#9 )72,399#,47%$,9;2 3$ 2/*& 9/+*%# )72,399#,47%$,9;20 E/9 )3%&'22#%5 (& 6(+ )7%6#+ (2*%/$ 6(.*# )3%#,&/22#&,/$ (& ); #+ :*#+2(+*,- -3+#0 L(+ 6(.*# #+ *(+,- -'%#,&#5 9#+ *# $/- )%( 6/+(+*#+5 )3%*/ 6(+ (%?#=*#*#,; 9#$#&0 N39 2(,&?/2>6(:))7%.(%6(++3$2#$(+$#.'-/)2#%#9;+#*#%56./2-#&6(+,*(.'%#+*#-'%#,&# /--# -:++# (>>#4&#%#0 A)&#%?%:**#&,4:%$&# #+ () 6(+,.#++#% 39 6(+./22# 9#* &/2 l6(/2(+*53$e/9,/$#%5(&*#&?2#.#+,43+&(+?#,2:&+/+$0l(+6(.*#.'%#&/l6(/2(+*&%# $(+$#3$,#&(+*%#&6(/2(+*,-#4/$#%5)7%6(+97*&#,/++:.'%#+*#-3+#0L(+:+*#%,&%#$#% (&*#97*&#6/+(+*#+&/2)'2*/$&0L(+/+./&#%#*#6#+*#&/21(+9(%-53$6:+.(%4;?#,7$63, 6(9&%#$(+$#5)7%*#?#,2:&&#*#(&?2/.#$/)&0 L(+)3%&'22#%5(&6(+,=3?#%9#$#&:)3%:*,/$#2/$&3$6(+/--##%,;9#$#&6=#99#0L(+, +:.'%#+*# &6(/2(+*,-# -3+# -(+?#*%# &32#%#%# 6(+, =3? #+* 6(+, &/*2/$#%# *(+,-# -'%#,&#0 1#&?#$%:+*#% 6(+ 9#*5 (& *# / l6(/2(+* /--# $;%,; 9#$#& 34 / &/*5,39./ $7% 6#%6=#99#0 V;,47%$,9;2#& 39 )3%*399# )%( 39.#%*#+#+ )3%&'22#% E/9 39,/+,7,&#%5 *#% #% 4,S-323$/F:**(++#&5 3$ /--#.(% (>>#4&#%#+*# 3.#%)3% 6(+, '$&#,-(? 9#* #+ &6(/2(+*,- -./+*#0L(+,/$#%*3$5(&6(+/--#.#*6.3%)3%0 D2#%# &/+$ )3%?2/.#% :./,,# / /+&#%./#G#& 3$./ :+*2(*#% (& $%(.# S*#%2/$#%# / *#&5 *( *#&./%-#%&/25(&6(+/--##%&%S$.#*(&)3%&'22#9#%#0 H2&/(2&./%-#%E/9%(%5/97*#-399#+*#5$%/+#%9#$#&52/*&$#+#%&53$:,/--#%4;56.3%)3% *#&#%/+&#%#,,(+&)3%3,(&,+(--#9#*6(90P/3.#%.#=#%5(&./+',&#$(+$,-(2$7%#9#%# :*()(&)3%&'22#5(&/+)3%9(+&#+?(%#,-(2,+(--#27,3$(&./+3-,-(2,&344#6(956./,*#& 6(+)3%&'22#%#%/%%#2#.(+&0 M_

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com RUDEHEJS jli 2014 www.klokkerholm.com ALFA ROMEO 145 (930) 199407 200101 00021801 Vindesløfter, 2/4-drs, med elektronisk motor, elektrisk, foran til venstre 0000060609653 00021802 Vindesløfter, 2/4-drs,

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

4.1 Lineære Transformationer

4.1 Lineære Transformationer SEKTION 41 LINEÆRE TRANSFORMATIONER 41 Lineære Transformationer Definition 411 ([L], s 175) Lad V, W være F-vektorrum En lineær transformation L : V W er en afbildning, som respekterer lineær struktur,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

!" #$%&'#!(# $)#*+,,-

! #$%&'#!(# $)#*+,,- " #$%&'#(# $)#*+,,- " #$%&'#(# " # $ % $)#*+,,- $#./$/"#'#$$'01 $&$$$&$ '&2$&111$"1# $3 %$4('4#1 &5#"#6&"5#"$ $#6$(1 7$10)8#(#$& 90&1##(%#$4('4# $&'41#$ $#./$/1$#'0&:#4;

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Aurehøj Gymnasiums studiecafé

Aurehøj Gymnasiums studiecafé Uge 2: Den 5.-8. januar 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Martha Jacobi Siri Vulpius BC BC Asta W Tobias W Louise B Anne Fabricius Anton D Martha Jacobi TA TA CL Tobias W CL Uge 3: Den 12.-15. januar

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Lb. Nr Fabrikat Type KatNr Litra Embal Kommentarer v055 Buco Ølvogn DSB Albani v067 DSB Lukket Godsvogn DSB Kødvogn v116 DSB Personvogn AT 209 Nej

Lb. Nr Fabrikat Type KatNr Litra Embal Kommentarer v055 Buco Ølvogn DSB Albani v067 DSB Lukket Godsvogn DSB Kødvogn v116 DSB Personvogn AT 209 Nej v055 Buco Ølvogn DSB Albani v067 DSB Lukket Godsvogn DSB Kødvogn v116 DSB Personvogn AT 209 Nej v117 DSB Personvogn CL 1501 Nej v118 DSB Personvogn AT 209 Nej v122 DSB 2 stk. undervogn som ny Nej v123

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten

Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten Den 14. november 2013 Nikoline Holm Kjærgaard Gymnasieskolernes Lærerforening Vesterbrogade 16 1620 københavn V Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten Hermed fremsendes den afsluttende

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

"#$!%$"&'(!")*!+,*-$"),./0!

#$!%$&'(!)*!+,*-$),./0! "#%"&'")*+,*-"),./0 "."."-*,*1231**,%-+,*-"),./ -+.'*,.41*+',441++#4,"-")* *&45"*-61#"-6*".)'5,+3"4'12 '5*-+.'*1.'5-1"-'12'5 53#+1)#.41.*&+# 789:;?:

Læs mere

LOKALPLAN 07-006 BOLIGOMRÅDE, GODSKE LINDENOVS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUG 1983

LOKALPLAN 07-006 BOLIGOMRÅDE, GODSKE LINDENOVS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUG 1983 LOKALPLAN 07-006 BOLIGOMRÅDE, GODSKE LINDENOVS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING \ AUG 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------- - ---------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens Servitutter

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

!"##$ %% %!&' ""##* + ' "$# 5### %% %. /0 +* "#1% "1##* 2

!##$ %% %!&' ##* + ' $# 5### %% %. /0 +* #1% 1##* 2 !"##$!&' ()" ""##* +,-. /0 +* "#1 "1##* 2,- 34 1 ' "$# 5### 6 4 &7 1 )** +, 4 84 & 4 8 4 4 * * & 4 *4!4! "4 8 #$ 4 4& 9 4* 2 -,$ '.""/0.1112+ '. -+,!48 4"##$ "##$48 4 4 1++ 3 4,++15 4,1,3:, ( ++,4, ; 44

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO SV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning 3 26 49 72 B DE http://www.bosch-hausgeraete.de

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1. Herlev kommune

LOKALPLAN NR. 1. Herlev kommune LOKALPLAN NR. 1 i Herlev kommune Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 1 vedrører kædehusbebyggelsen ved Rørløkken og Vingetoften. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere