Maskulinitet i en global kærlighedskontekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskulinitet i en global kærlighedskontekst"

Transkript

1 Maskulinitet i en global kærlighedskontekst - danske mænds aktive søgning efter en udenlandsk kone Af: Helle Hye Secher Marcussen Sanne Joy Foss Jacobsen Mie Hesselager Olsen Kristine Rømer Vejleder: Helle Stenum K1 og K2, Efterår 2012, Kultur- og Sprogmødestudier

2 "#$%&'$( "#$%&'()*+,%-#.$%,(%*/&0('*%,"*%.-0*%&*'$&*+,#1*%(2%.-''#-3*$%4*,5**6%7-6#$"%.*6%-68% 5(.*6%2'(.%6(69:*$,*'6%+(;6,'#*$%#6%-%&($,.(8*'6%+(6,*/,<%"*%-'*-%(2%&'(40*.%#$%,"*% +(6$,';+,#(6%-68%6*3(,#-,#(6%(2%.-$+;0#6#,=%#6%,"*%.*6>$%$,('#*$%-4(;,%,"*#'%-+,#1*%$*-'+"% 2('%-%5#2*%2'(.%-%6(69:*$,*'6%+(;6,'=<% "'(;3"% $*1*6% 4#(3'-&"#+-0% #6,*'1#*5$% 5#,"% 7-6#$"%.*6% 5"(% -'*% $*-'+"#63% ('% "-1*% +(.*%,(%.-,,*'% #6%,"*#'% $,('#*$<% :*%,-A*% &(#6,% (2% 8*&-',;'*% #6% &($,$,';+,;'-0#$,% -68% +(6$,';+,#1#$,%-&&'(-+"*$%,(%3*68*'%9%-68%,";$%,(%,"*%,"*('*,#+-0%+(6+*&,$%(2%.-$+;0#6#,#*$% 9%-$%&*'2('.-,#1*?%'*0-,#(6-0%-68%$"-&*8%5#,"#6%'*0-,#(6$%(2%&(5*'?%4(8#0=%*/&*'#*6+*%-68% &($#,#(6#63< % B6-0=$#$%-68%*.&"-$#$%#$%&0-+*8%(6%"(5%8#22*'*6,%&($$#4#0#,#*$?%5#$"*$?%-68%*/&*+,-,#(6$%-'*% -68%,(% 30(4-0% +0-$$% -68% #6*C;-0#,=<% D;',"*'.('*?% #6%,-0A#63% -4(;,% 5(.*6?% 2-.#0=?% 0(1*?% 4(8#*$?% -68% 8'*-.$?%,"*% #62('.-6,$>% $,('#*$% $"(5% ;$% 8#22*'*6,% 5-=$% #6% 5"#+"% +-,*3('#*$% $;+"%-$%3*68*'?%*,"6#+#,=E'-+*?%-3*?%-68%+0-$$%+-6%4*%$**6%,(%#6,*'$*+,< F6%,"#$%4-$#$%5*%+(6+0;8*%,"-,%,"*%6*3(,#-,#(6%(2%.-$+;0#6#,=%#$%&0-=*8%(;,%-.(63%.*6%-68% #6%'*0-,#(6%,(%5(.*6%5"#0*%*.4(8#*8%#6%4(8#0=%&*'2('.-6+*$?%&'-+,#+*$%-68%#8*-0$<% "*% 6(,#(6% -68% 6*3(,#-,#(6% (2%.-$+;0#6#,=% &0-=$% -6% #.&(',-6,% '(0*% #6%,"*%.(,#1*$% 2('% $**A#63%-%6(69:*$,*'6%5#2*%4;,%#,%#$%6(,%.*'*0=%-%.-,,*'%(2%8(.#6-,#(6%-68%'*$#$,-6+*%,(% 3*68*'% *C;-0#,=%,"-,% $"-&*$%,"#$% 8*$#'*<% G-,"*'?% #,% #$% -% C;*$,#(6% (2% $**A#63% +*',-#6% 2-.#0=% 1-0;*$?%+-'*?%0(1*?%-68%'((.%2('%.-6(*;1'*%#6%,"*%+(6,*/,%(2%30(4-0%0(1*<

3 Indhold 1 Introduktion Problemfelt og motivation Problemformulering og arbejdsspørgsmål Videnskabsteori og metodologi Socialkonstruktivistisk afsæt Metode og empiri Fænomenologi som metode Biografiske interviews Interviewteknik og interviewguide Analysemetode Metodologiske overvejelser Adgang til feltet Informantgruppe, forforståelser og sympatier Præsentation af informanter Teoretiske perspektiver Maskulinitet i kønsforskningen Magt Performativitet Intersektionalitet og maskulinitet Den maskuline dominans Multiple maskuliniteter Intimitetens historie Det rene forhold Opsamling Forhandlinger og konstruktioner af maskulinitet Analysestruktur Kærlighed og familie Sørens definitive valg Dans drøm om den rene kærlighed og en normal familie Pers ønske om stabilitet og nærvær Erik ønske om at gøre familie Delkonklusion... 35

4 4.3 Kropslige forhandlinger af maskulinitet Søren om at føle sig som en mand Per om højde og drøjde Thomas om styrkeprøven Dan om den overvægtige krop Erik om erotik Delkonklusion Fornuftens maskulinitet Hegemonisk og medvirkende maskulinitet Den moderne kosmopolit Fornuft og intellekt Baby Times og Rednecks Delkonklusion Marginaliseret maskulinitet Hegemonisk og marginaliseret maskulinitet Dans underordning i forhold til andre mænd Kvinder som Dans negative spejl Kvinderne markerer territorium Positionering i forhold til den anden mand Eksotificering og frygt Delkonklusion Den globale kærlighedskontekst Kærligheds kapital og global klasseposition Kvindernes migrationsstrategier Etnicitet og klasse Konklusion Litteraturliste Bilag... 71

5 "#$%&'()*%+'$ " "#$ #% &%'& () *(+,-# -./+*#%0 1# #%,#2.34&($#*#5 #$3/,&/,-#5 )3%)'+$#2/$#5 )3%-'2#*# 3$ -%'.#%/+*/63.#*3$%7.08$2/$#9#$#&6.3%9#$#&9(+)3%,7$#%(&/+*3%*+#,/$:+*#% */,,#-;%5,;#%*#&(2*%/$$3*&+3-0<"#$&=#+#%>(0*#&*3??#2&#()9/+-3+#59#+(22/$#.#2#% &($#%&/2C:,2(+*3$)/+*#%,/$#+-./+*#0D3%*/*#,&/22#%2(+$&9#%#%#(2/,&/,-#-%(.53$,#%,&3%&,#& 2/$#,; $3*& :*,39 *# *(+,-# -./+*#%0 #% *#&,; =#$ 9;,47%$#5 39 *#% #% +3$2#*#%-#+*#%+3$2#2/+-,&/2/+&#%+#&,/*#%#&>56.3%9(+-(+-399#/-3+&(-&9#*+3$2# %:,,/,-#-./+*#%0E3+&(-&F5)3%9/*2/+$,?:%#(:5G6(&#.#%0<"#$#%,;&%'&()9/+-3+#5(&6:+ );%23,,#&.#*)7%,&#$/.+#2#=2/$6#*08$=#$,-(2HI1CJK6(.##+*(+,--3+#/$#+0 L/2,#+#+*#,4#%(&9(+* M N;*(+,-%/.#% #+ 9(+* 4; *#?(&,/*#+ 4;,320*- :+*#% 3.#%,-%/)&#+ "#$%& '()*+%&,+-& +)& %.//(/0& 0#()*+O5 3$ (+*%#,&#*#% 4; /+&#%+#&&#& -(+ 9(+ )/+*# 2/$+#+*# /+*2'$ )%( 9'+*5 *#%,7$#% (,/(&/,-# -./+*#%0 P#* (& -/$$# 4; */.#%,# /+&#%+#&F*(&/+$,/*#%5 >6(&,/*#%5 *#?(&)3%( 3$ )3%#+/+$,,/*#% Q,;,39 %:,,/,-F*(+,- )3%#+/+$ 3$ &6(/F*(+,- )3%#+/+$R5 -(+ 9(+ ); #& /+*&%S- ()5 6.3%*(+ *#% 6#% &(2#, 3$ */,-:&#%#, 4; )3%,-#22/$# 9;*#% 39 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#%5 39 9'+*5 -./+*#%5,7$+/+$5 -:2&:%)3%,-#22# / #&>0 J.3%#, /+*2#*#+*#%#,#(%>66(%./);#&/+*&%S-()5(&*#%#%./,,#&#9(#%5*#%$;%/$#+/*#?(&&#%+# 6(+*2#%?20(0,39/3.#+,&;#+*#*#?(&/+*2'$39-%'.#+*#-./+*#%5&%'&6#*())#9/+/,9# 3$?#,.'%/4(%)3%632*#&01#&6(+*2#%3$,;53)&#,&/)3%?/+*#2,#9#*&6(/2(+*,-#-./+*#%5 39T/943%&U()#+-./+*#539-3,&+/+$#%+#3$39*#&#%4#+$#+#.'%*0V;+3$2#*#?(&&#% %#)#%#%#, *#% &/2 -./+*#%+#,39 T.(%#%U Q)0#-,0 )%/,-# #22#% $#+?%:$,.(%#%R W $(.:*&%S-)3%5(&7,&#:%34'/,-##22#%(,/(&/,-#-./+*#%#%,'%2/$&.(%9#3$-'%2/$#9#* &%(*/&/3+#22#.'%*/#%,(9&/*/$9#*5(&*##%)23&&#3$,#X#*#Q,##&#-,#94#2/?/2($YR0 Z#*/#%+#,-/2*%#%()3$&/2'$&#,-(?#%9#22#9*(+,-#9'+*3$-./+*#%)%(/,'%H,/#+3$ *# &/*2/$#%# N3.=#&,&(&#% 4; #+?#,&#9& 9;*#0 A& &S4/,-?/22#*#5 *#% &#$+#, 6#%5 #% #+&#+ :*,4#-:2#%#*#-./+*#%5*#%:*#2:--#+*#$/)&#%,/$)3%(&)2;*#*(+,-#9'+*)3%(2&56.(* *# #=#% [ 5 #22#%.32*#2/$#5,#X)/-,#%#*# 9'+*5 *#% :*+S&&#% )(&&/$# -./+*#%, *#,4#%(&/3+ #)&#%34632*,&/22(*#2,# \ 0Z'+*#+#?2/.#3)&#,-/2*%#&,39#+2/$#,&(-2#%5*#%#+&#+/--#-(+ #22#%/--#7+,-#%(&)/+*##+*(+,--./+*#]9'+*5*#%93*,'&&#%,/$2/$#,&/22/+$3$7+,-#% #+T$(99#2*($,U54(&%/(%-(2,-)(9/2/#,&%:-&:%#22#%9'+*5*#%:*+S&&#%-./+*#%)%()(&&/$# *#2#().#%*#+&/2,#X3$6:,(%?#=*#0E./+*#%+#?2/.#%3)&#,-/2*%#&,39*#,4#%(&#3)%#5*#% M N32F*#?(&W^^_ W N#?20(06&&4`<<GGG0&6(/)3%:90*-<)3%:9< [ N#?20(0Z#&%3#X4%#,,0*-M_0=:2/W^^a3$H./,#+W^0=(+:(%W^MM \ N#?20(01%0*-W^MW(b? M

6 4;*#+#+##22#%(+*#+9;*##%&.:+$#&&/21(+9(%-#22#%,39:*+S&&#%*#,4#%(&#5.#,&2/$# 9'+*)3%4#+$#0 1#% #-,/,&#%#%,;2#*#, $'+$,# 34)(&&#2,#% () *#+ )3%9 )3% 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#% 9#22#9 *(+,-# 9'+* 3$ -./+*#% )%( /--#F.#,&2/$# 2(+*#5 3$.3%#, /+*2#*#+*# %#,#(%>6.(% 9#* &/2(&*(++##+/+&#%#,,#)3%(&:+*#%,7$#*#&&#)#2&+'%9#%#0J*#&)72$#+*#./2./:**S?#.3%#,)($2/$#/+&#%#,,#)#2&3$93&/.(&/3+0,"-&'./0120/%"'3"1'%+45%+'$ L.3% 9'+* 9(+$#,&#*#% /.#%*#+ &%(*/&/3+#2&,#& 6(%.'%#& )3%,7%$#%+#5 #% (+&(22#& () -./+*#2/$# (%?#=*,9/$%(+&#%,&'%-&,&/$#+*#5 3$ -./+*#% :*$7% +: $3*& 6(2.*#2#+ ().#%*#+, 9/$%(+&#% QA6%#+%#/>6 3$ L3>6,>6/2* W^^W`cR0 E./+*#% )%( *#& $23?(2#,S* 3$ d,&#:%34(&%'*#%/,&/$#+*#$%(*&/2,39(:4(/%56:,6='245%#+$7%/+$,*(9#%5?(%+#4/$#%5,#x(%?#=*#%# 3$ '$&#)'22#% / *#& 9#%#.#26(.#+*#.#,&#+0 1#% #%,;2#*#, &(2# 39-7+,,4#>/)/--#;%,($#%53$9(+&(2#%*#%)3%39#+)#9/+/,#%/+$()9/$%(&/3+,?#.'$#2,#%+# QV2(9?#>6W^^c`YWR0e$&#,-(?,9/$%(&/3+#%(2&,;?23&f+?2(+*&9(+$#9/$%(&/3+,)3%9#%5,39 / 2(+$& 3.#%.#=#+*# $%(* #% -./+*#,4#>/)/-0 E./+*#%5 *#% -399#% 6#%&/2 )3% (& $/)&#,/$ 9#* 9'+*5 *# 6(% 97*& #+&#+ $#++#9-3%%#,43+*(+># #22#%./( *#%#, +#&.'%-5 -(&#$3%/,#%#, 3)&#,39 3)%# )3% &%())/>-/+$ #22#%,39 U43,&3%*%#?%:*#U Q#-,#94#2./, () K23*(.(3$8+/g:-(MYY\,39*#&)%#9$;%/h3+,&(?2#W^^[`a^R0Z#+?;*#N/+#V2(9?#>6 h3+,&(?2# -%/&/,#%#% *#++# &/2$(+$ &/2 *# -./+*#2/$# '$&#,-(?,9/$%(+&#% )3% */,-:%,/.& (& -323+/,#%# &%#*=#.#%*#+,F-./+*#% 3$ )%(&($# *#9 #+6.#% )3%9 )3% ($#+, QV2(9?#>6 W^^c`YWFYc] h3+,&(?2# W^^[`WYR0 N(9&/*/$ #% *#++# -(&#$3%/,#%/+$ 9#* &/2 (&,-(?##&?/22#*#()9'+*#+#/*#++#&S4#'$&#,-(?#%,39+3$2#5*#%6(%-7?&*#%#,?%:*0 Z#+,9(+$#,&:*/#%()*/,,#'$&#,-(?#%3)&#6(%-./+*#%+#,3939*%#=+/+$,4:+-&9#* )3-:, 4;,47%$,9;2 39 )%/./22/$6#* 3$ &.(+$,(9& -7+,9',,/$ 3$ /,- :2/$6#*5 6(%./ /9/*2#%&/*.(2$& 6#% (& )3-:,#%# 4; 9'+*#+#0 1/,,# 9'+*, 4#%,4#-&/.#%?2/.#%,='2*#+&,(&/)3-:,53$+;%)3-:,%#&&#,93*9'+*#+#5?2/.#%*#3)&#9/,&'+-#2/$$=3%&#22#% 2(&&#%2/$$=3%&5 6.(* *#% +#&34 -(+,'&&#, / &'& %#2(&/3+ &/2 */,-:%,#+ 39 #+&#+ &%())/>-/+$ #22#% 43,&3%*%#?%:*#0 1#& 6(.*# 9:2/$./,.'%#& 342($& )3% 3, (& :*#2(*# 9'+*#+#, 4#%,4#-&/.3$/,&#*#&)3-:,#%#4;-./+*#%+#5,39./:9/**#2?(%&)72&#9#%#,S94(&/)3%3$ 9;,-#/67=#%#$%(*7+,-#*#(&.'%#T&(2#%7%U)3%0h3+,&(?2#%#)2#-&#%#%2/$#2#*#,3.#%*#&&# /,/+)3%,-+/+$39-./+*#2/$'$&#,-(?,9/$%(&/3+3$-3%%#,43+*(+>#'$&#,-(?#%` 8+#>3:2*(%$:#&6(&&6#%#/,2#,,+##*&34%#,#+&&6#9#+U,,/*#3)&6#4/>&:%#5(+*&6(&/& G3:2*?#*/))/>:2&&39(/+&(/+,:))/>/#+&3?=#>&/./&S/+%#4%#,#+&/+$&6#90i#&&6/,/,+3&&6# >(,#0Z#+(+*&6#/%4#%,4#>&/.#,5J2#(%+#*5(%#j2/-#&6#G39#+j3)&#+9/,:+*#%,&33*3% $23,,#*/+,&(%-(+*,&#%#3&S4/>(2&#%9,0Qh3+,&(?2#W^^[`_R W

7 h3+,&(?2#$/.#%6#%:*&%s-)3%?#63.#&)3%(&:+*2(*#(&$#+&($#3$?#-%')&##-,/,&#%#+*# )3%*399# 3$,&#%#3&S4#%5 3$,; 6.(* (+$;% *#+ 9(+*2/$#,/*# () 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#&0 P/ 6(%,;2#*#,5 /+,4/%#%#& () h3+,&(?2#5 7+,-#& (&,7$# *# 9#%# (29/+*#2/$#5 9/+*%#,#+,(&/3+#22# 3$ +#$(&/.& 2(*#*# 6/,&3%/#% )3% *#%/$#++#9 (&?/*%($# &/2 #+ +:(+>#%/+$ ()?/22#*#&()9'+*5*#%#%/56(%.'%#&/#22#%,7$#%#&'$&#,-(?9#*#+/--#F.#,&2/$-./+*#0 J )3%,-+/+$,%(443%&#+ TZ'+* / 9/$%(&/3+,'$&#,-(?#% F )3%&'22/+$#% 39 6.#%*($ 3$.32* / *(+,-# 9'+*,,(92/. 9#* :*#+2(+*,-# -./+*#%U 3$ K/&gF"36(+,#+ W^^_R 6(%./ ):+*#& /+,4/%(&/3+ 39 )3%,-+/+$,)#2&#&5 9#+,(9&/*/$ 7+,-#& #& (+*#& )3-:, #+* 4%3?2#9(&/--#+39.32*0 Z#* *#&&# 4%3=#-& 7+,-#%./,;2#*#, (& :*)3%*%#,/942/)/>#%#*#,&#%#3&S4#% 3$ 2(*# 9'+*#+#/*/,,#9/$%(&/3+,'$&#,-(?#%)%#9,&;,39#+9(+$)32*/$$%:44#9#*)3%,-#22/$# #%)(%/+$#%5 9#+/+$#% 3$ 93&/.(&/3+#% Q=)0 h3+,&(?2# W^^[`YR0 1#& $7%./ 6.#%-#+ )3% (& %39(+&/,#%#)3%632*#+##22#%+#$2/$#%#*#.32*#2/$#&/2)'2*#59#+)3%(&,7$#+S/+*,/$&./( +3$2#9(+*2/$#4#%,4#-&/.#%5*#%#%?#$%'+,#&)3%,-+/+$,9',,/$&-#+*,-(?&/20 K#++#9,S.?/3$%()/,-# /+&#%./#G, 9#* *(+,-# 9'+*5 *#% #+&#+ #% #22#% 6(%.'%#& $/)& 9#* /--#F.#,&2/$# -./+*#% #22#% 2#*#% #)&#% #+5,'&&#%./ 6#% */,,# 9'+*, )3%&'22/+$#% / >#+&%:90 L.(* $7% *#,/$ () 3.#%.#=#2,#% 3$ )3%.#+&+/+$#%5 +;% *# (-&/.& #22#%?#./*,&,7$#%(&)/+*##+-3+#:*#+)3%1(+9(%-,$%'+,#%kL.#9#%*#56.(**%799#%*#3953$ 6.(*7+,-#%*#,/$()#&)3%632*<'$&#,-(?kL.3%*(+)3%&'22#%*#39*#%#,?#.'$$%:+*#5 #%)(%/+$#% 3$ 3.#%.#=#2,#%5 +;% *# (-&/.& 3$?#./*,&,7$#% #+ -3+# :*#+ )3% 1(+9(%-k 8$ 6.3%*(+ )3%632*#% *#,/$ */%#-&# #22#% /+*/%#-&# &/2 -(&#$3%/#%,39 #-,#94#2./, -7+5 #&+/>/&#&<%(>#5 (2*#% 3$ -2(,,# / *#%#,,7$+/+$k P/ 6(% 7+,-#& (& ); /+*?2/- / 9'+*#+#, 4#%,4#-&/.#%.#* (& 67%# *#%#, #$+# )3%&'22/+$#% 3$ 6#%/$#++#9 ); #& /+*&%S- ()5 6.(* *#% )%#9,&;%,39./$&/$& / */,,# )3%&'22/+$#%0 1#&5 *#% 63.#*,($#2/$& 6(%,&;#& )%#9,39?#&S*+/+$,):2*&/9'+*#+#,,7$+/+$#%FS*#%,&)3%,-#22/$#F4#%,4#-&/.#%4;9(,-:2/+/&#& 3.#%)3%)#9/+/&#&5-7+,/*#+&/)/-(&/3+#%5-7+,%322#%3$-'%2/$6#*56.3%)3%./6(%.(2$&(&2(*# *#&&#.'%#4%3=#-&#&,)3-:,0 " [

8 ,6"-&'./012'&1)/0&+$3"'3"5&.07(889:&381;/ 8.#+,&;#+*#)($2/$#/+&#%#,,#3$93&/.(&/3+6(%2#*&&/2)72$#+*#4%3?2#9)3%9:2#%/+$` 1#$%*2)&'$%"2)*3+%&$-&0$)/4%.+%+%&*2)/0+&56)*&52/0.3()(4+4&(&*+%+/&'$%4633()-&$5& *+%+/&204(#+&/7-)()-&+'4+%&+)&(00+8#+/43(-&0#()*+9 l/2(&6='24#9#*(&?#2s,#*#&&#6(%./)3%9:2#%#&)72$#+*#(%?#=*,,47%$,9;2` M0L.3%*(+)3%632*#%9'+*#+#,/$&/2*(+,-#-./+*#%/*#%#,)%(.(2$()*#93$<#22#%&/2.(2$ () :*#+2(+*,-# -./+*#%5 3$ 6./2-#.'%*/#%,7$#% *# / #& '$&#,-(? 9#* #+ :*#+2(+*,- -./+*#k W0 L.3%*(+ )%#9$;% )3%6(+*2/+$ 3$ -3+,&%:-&/3+ () 9(,-:2/+/&#&,39 +3$#& -%34,2/$& / 9'+*#+#,)3%&'22/+$#%53$6.(*?#&S*#%*#&)3%*#%#,,7$+/+$#)&#%#+:*#+2(+*,--./+*#k [0L.3%*(+)%#9$;%)3%6(+*2/+$3$-3+,&%:-&/3+()9(,-:2/+/&#&./(43,/&/3+#%/+$/)3%632* &/2(+*%#9'+*k \0L./2-#)3%6/+*%/+$#%#%*#%)3%9'+*#+#,,7$+/+$#)&#%#+:*#+2(+*,--./+*#3$6.(*?#&S*#%*#)3%*#%#,-3+,&%:-&/3+()9(,-:2/+/&#&k c0 L.3%*(+ /+&#%,#-&/3+(2/,#%#% )3%,-#22/$# -(&#$3%/#%, (,,#5 #&+/>/&#&<%(># 3$ (2*#%/)3%&'22/+$#%+#k _0 L.3%*(+ -399#% 9'+*#+#, 6(+*2#%:9F 3$ 9:2/$6#*#% 4; *#& $23?(2# -'%2/$6#*,F 9(%-#*&/2:*&%S-/*#%#,)3%&'22/+$#%k \

9 6"<+(0$8*5.8%0'&+"'3"10%'('/'3+ Z#* *#&&# 4%3=#-& 7+,-#%./ (& :*)3%,-# #& %#2(&/.& :?#2S,& 39%;*#0 P/ 7+,-#% (& ); /+*?2/-/)3%6(+*2/+$#%3$)3%#,&/22/+$#%63,9'+*5*#%?#./*,&#22#%(-&/.&,7$#%#22#%6(%,7$& #+ /--#F.#,&2/$ -./+*#0 P3%#, #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# -(+ *#%)3% -(2*#, #-,423%(&/.5 /*#&./ /--# 4; )3%6;+* 6(% 2($& 3, )(,& 4; 4%3=#-&#&, #+*#2/$# %#&+/+$0 h32/+ C3?,3+ -2(,,/)/>#%#% #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# / *#+ #-,423%(&/.#5 *#+ *#,-%/4&/.#5 *#+ )3%-2(%#+*# 3$ *#+ #9(+>/4#%#+*# QC3?,3+ W^^W`cYF_^R0 1#+ #-,423%(&/.# #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# #% -(%(-&#%/,#%#&.#* #& 3.#%.#=#+*# )2#-,/?#2& %#,#(%>6F*#,/$+,(9&?20(0 (&,7$# (& )/+*# :*()56.(**#%#%4;,4/2/9/+*%#?#2S,&#,/&:(&/3+#%5(&,&/22#,47%$,9;23$(&,7$#+S# /+*,/$&#%,(9&.:%*#%# )'+39#+#% / +S& 2S, Q/?/*0R0 m*3.#% *#+ #-,423%(&/.# &/2$(+$5 #% *#& *#,-%/4&/.# 3$ +(%%(&/.# (,4#-& 3$,; #+ *#2 ()?#2S,+/+$#+ ().3%#, /+)3%9(+&#%, )3%&'22/+$#%0 D'+39#+323$/#+5,39./ 2'+#% 3, 34 (* 9#&3*/,-5 #% /)72$# N&#/+(% E.(2# 2/$#2#*#, /+&#%#,,#%#& / (&?#2S,#?;*# 6.(* *#% )%#9&%'*#% 3$ 6.3%*(+ *#& )%#9&%'*#% QE.(2#MYYa`_WR0 P/ 6(% *#%)3%.(2$& #+ -.(2/&(&/. 9#&3*/,- &/2$(+$5 *( *#+ 93*./%-#% %/,/-3#+ )3% (& -.(2/&(&/. )3%,-#22/$6#*?2/.#% T%#*:>#%#&U &/2 +3$#& -.(+&/&(&/.& QE.(2# MYYa`_[R0 1#& -.(2/&(&/.# )3%,-+/+$,/+&#%./#G, )3%9;2 #% O24& ()*"+)4+& :+/0%(#+3/+%& 2'& *+)& ()4+%#(+;+*+/& 3(#/#+%*+)&5+*&"+):3(0&<=&'$%4$30)()-+%&2'&5+)()-+)&5+*&*+&:+/0%+#)+&'6)$5+)+%QE.(2# MYYa`\MR0 1#& #% 342($& (&?%:$# *#++# 9#&3*#5,39 #% /+,4/%#%#& () #& )'+39#+323$/,- $%:+*2($5 *(./ +#&34,7$#% (& 34+; #& +:(+>#%#&?/22#*# () *# 4;$'2*#+*# 9'+*.#* (& ); /+*,/$& / *#%#, #%)(%/+$#% 3$ 4#%,4#-&/.#%,(9& *#%#, )3%&'22/+$ 39,/$,#2. 3$ )'+39#+#%+#/*#%#,2/.0 P/./2/*#&)72$#+*#:**S?#.3%#,./*#+,-(?,&#3%#&/,-#3.#%.#=#2,#%5)7%./.#+*#%&/2?($# &/2)'+39#+323$/#+,399#&3*#0 6,"='>+5/*'$8%&)*%+4+8%+8*"528?% N39*#&)%#9$;%().3%#,4%3?2#9)3%9:2#%/+$:+*#%,7$#%./'$%"2)*3()-3$0$)/4%.04($) () 9(,-:2/+/&#& F 3$ *#%9#* -7+,/*#+&/&#& F 6.3%)3%.3%#,./*#+,-(?,&#3%#&/,-# (),'& $%:+*2'$$#+*# #%,3>/(2-3+,&%:-&/./,&/,-0 N39?#-#+*&?#+S&&#%./5 / &/22'$ &/2 *#&,3>/(2-3+,&%:-&/./,&/,-# :*$(+$,4:+-&5 #+ )'+39#+323$/,- 9#&3*#&/2$(+$0 N39 "n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% (+,#%./ /--# )'+39#+323$/#+ 3$ -3+,&%:-&/./,9#+,39 (?,32:& (*,-/2&#5 9#+,39-39?/+#%?(%#0 P/#%-3+,&%:-&/./,&/,-#/.3%#,,S+4;(+(2S,#3?=#-&#&5,39./?#&%($&#%,39o<%>&*+'()(4($)& +4& $-& '3+%4?*(-4& '6)$5+)& A>>>B& Q"n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% W^^c`YR5 6./2-#& c

10 (),4#=2#%,/$ /.3%#, 4%3?2#9)3%9:2#%/+$0 P/,7$#% (& :+*#%,7$# *#+ )3%9#% *#+,3>/(2#.#%*#+ )3%.3%#, /+)3%9(+&#%,+(%#%# #+* (& 34+; #+ T/+*#)%(F )3%,&;#2,#U5 6./2-#& -(+.'%# )3%9;2#& / +3$2# )'+39#+323$/,-# &%(*/&/3+#% Q"n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% W^^c`M_5MpR0 13$ 6')&#%./ 3,.#*5 (& )'+39#+323$/#+ 6#22#% /--#,#% *#+,3>/(2#.#%*#+,39 #+ 3?=#-&/.& $/.#&./*#+,-(?#2/$ $#+,&(+*5 9#+,#% *#+,39-3+,&%:#%#& C(-+))+5& 5+))+/0+3(-& 5+)()-/*2))+3/+& $-& +%'2%()-O QC#+*&3%)) W^^\`[^cR0 D3%,-#22/$# )'+39#+323$/,- /+,4/%#%#*# 9#&3*/,-# %#*,-(?#%5,;,39 *#+ 2/.,.#%*#+,F?(,#%#*# /+&#%./#G9#&3*#5 #% *#%)3% %#2#.(+&# (&?#+S&&#0 J *#&?/3$%()/,-# /+&#%./#G,7$#%./+#92/$(&,47%$#;?#+&3$(&2(*#*#)3%&'22/+$#%3$)'+39#+#%5*#%#%./$&/$#)3% /+)3%9(+&#%+#5.'%#,&S%#+*# Q,# (),+/& W0W0WR0 P/,7$#% (2&,; /+*?2/- / *#%#, 2/.,.#%*#+5 9#+./ 9#+#% /--#5 (& *#++# 2/.,.#%*#+ 6.#%-#+ -(+ #22#%,-(2 T()*'--#,U Q"n%./+#+ 3$ Z/-FZ#S#% W^^c`M_R0 P/ &($#%,;2#*#, #&./*#+,-(?,&#3%#&/,- :*$(+$,4:+-&5 6.3% *#+,3>/(2#.#%*#+ )3%,&;,./( #+ :+*#%,7$#2,# () *#+, (-&7%#%, &32-+/+$ () *#+0 P#%*#+ -(+ :*&%S--#,,39 o2d4(#+3?& D$)/4%.D4+*& :?& <+$<3+& ()& 4"+(%& +#+%?*2?& 3('+ QK(,-#22 W^^c`[pR0 N;2#*#, :+*#%,7$#%./,3>/(2# )'+39#+#%5,39 *# 34&%'*#% 63,.3%#, /+)3%9(+&#%] /--#,39 )(,&# 3$,&(?/2# )'+39#+#%5 9#+,39 )2#%&S*/$# 3$ /,(9,4/2 9#* *# (-&7%#%5 *#% #% 9#* &/2 (&,-(?# *#90 V; *#++#?($$%:+* 9#+#%./5 (& *#& -3+,&%:-&/./,&/,-# 3$ *#& )'+39#+323$/,-#4#%,4#-&/.,:442#%#%6/+(+*#+4;#++S&&/$9;*#&/2?#2S,+/+$#+().3%#, 4%3?2#9)3%9:2#%/+$0 P/./2 / *#& )72$#+*# %#)2#-&#%# 3.#%.3%#, 9#&3*#.(2$ 3$ 4%3*:-&/3+#+ () #94/%/5 9#+ /+*#+*(./2./:**S?#56.3%*(+.3%#,#94/%/4%3*:-&/3+&($#%(),'&/#+)'+39#+323$/,- 9#&3*/,-&/2$(+$0 6,6,"A?$'10$'/'3+"8'1"10%'(0 J 3.#%#+,,&#99#2,# 9#*.3%#, #%-#+*#2,#,/+&#%#,,# 3$ *#& )3%632*,./,& ::*)3%,-#*# :+*#%,7$#2,#,39%;*#5?'%#%.3%#, 9#&3*/,-# &/2$(+$ &/2 #94/%/4%3*:-&/3+#+ 4%'$ () #+ )'+39#+323$/,- T&#3%#&/,- /94%3./,(&/3+U] E>>>F& :+"$#+4& '$%& 24& -=& *(%+04+& 4(3& /2-+)& /+3#&.2'"6)-(-4& 2'& '$%.*-(#)+& 4+$%(+%& $-& 5+4$*+%>O QC#+*&3%)) W^^\`WpcR0 Z#*.3%#, )2#-,/?2# 4%3=#-&*#,/$+5#%./,;2#*#,+7*&&/23$34,(&4;(&)72$#*#&#3%#&/,-#3$#94/%/,-#,43%5 *#% *:--#% 34 :+*#%.#=,5 3$ 6(% *#%)3% /--# /+*#+ /+&#%./#G#+# )(,&2($& *#+ &#3%#&/,-# %(99#0 P/ &/2,2:&&#% 3, S*#%9#%# *#& )'+39#+323$/,-# :*$(+$,4:+-&5 (& *#& 6(+*2#% 39 #%)(%/+$5,39 *#+ 342#.#, Q2/.#* #X4#%/#+>#R0 J 3.#%#+,,&#99#2,# 9#* -3+,&%:-&/./,9#+ /+&#+&/3+#+ (& 2(*# #94/%/#+ $:/*# 3$ /+,4/%#%# 3, &/2 (& /+*%#&&#.3%#, &#3%#&/,-# 3$ (+(2S&/,-# %(99# #)&#%.3%#, /+)3%9(+&#%, )3%&'22/+$#% 39 *#%#, 342#.#*# #%)(%/+$#%5 3$ 6.(* *#% *#%() 6(%,&;#& )%#9,39./$&/$& 3$ /+&#%#,,(+& :+*#% /+&#%./#G#+#0 P/./2 S*#%2/$#%#:**S?#.3%#,/+&#%./#G9#&3*#/*#&)72$#+*#0 _

11 6,6,6"B+'3&52+8*0"+$%0&4+0C8 P3%#, #94/%/?#,&;% (),S.?/3$%()/,-# /+&#%./#G, 9#* *(+,-# 9'+*5,39 #+&#+ #% #22#% 6(%.'%#& $/)& 9#* :*#+2(+*,-# -./+*#% #22#%,39,7$#% #)&#% #+ :*#+2(+*,- -./+*#0 1#?/3$%()/,-# /+&#%./#G, #% /+,4/%#%#& 3$ K/&gF"36(+,#+ 3$ #% #+ &S4# )3%&'22/+$5 *#% $;% &'& 4; *#& #+-#2&# 9#++#,-#, )3%632* &/2,/+ )3%&/*5,39 *#& )3%&'22#, 4; *#& $/.+# &/*,4:+-& / *#&&# 9#++#,-#, 2/.0 1#++# )%#9$(+$,9;*# #%,'%2/$?%:$?(% 4; $%:+*()#9+#&,)72,399#3$4#%,3+2/$#-(%(-&#%5)3%*/*#&$/.#%3,9:2/$6#*)3%(&);#& /+*?2/-//+)3%9(+&#%+#,2/.,.#%*#+0P#*(&)3%632*#3,;?+#3$,47%$#:**S?#+*#/+*&/2 /+)3%9(+&#+,,.(%)%#9)3%(&632*#3,&/2#+,&%/+$#+&/+&#%./#G$:/*#56(%./9:2/$6#*)3% (&2(*#/+)3%9(+&#+,&S%#56.(**#%#%./$&/$&/)3%&'22/+$#+01#%/$#++#9-(+./2/$#2#*#,); #+/+*,/$&/&C"#$%*2)&*+)&()4+%#(+;+*+&/+3#&2)/0.+%&$-&'$%5.3+%+%&/(-&$5&#+%*+)+)&QL(,&%:4 (&?#+S&&# 3, ()?/3$%()/,-# /+&#%./#G, #% *#& /--# )3% (& 2#*# #)&#% 3?=#-&/.# -#+*,$#%+/+$#% / */,,# )3%&'22/+$#%0 P/ -(+5,39 (+&%34323$#+ E/%,&#+ L(,&%:4 (%$:9#+&#%#%)3%5/--#?%:$#)3%&'22/+$#%+#&/2(&,/$#+3$#&3956.(**#%U./%-#2/$,-#&#U` B;*# 9#&3*/,- 3$ (+(2S&/,- #% *#&./$&/$& (& 6:,-# 4;5 (& 2/.,6/,&3%/#% /--# 2#.#%#% -#+*,$#%+/+$#%#22#%,-/2*%#%56.(**#%U./%-#2/$U,-#&#0D3%&'22/+$#%#%/--#,4#=2?/22#*#%().#%*#+5*##%-3+,&%:#%#*#3$)3%&32-#*#QL(,&%:4#&(20W^MM`Y\R0 1#&5*#%#%/+&#%#,,(+&)3%3,#%56.3%*(+/+)3%9(+&#%+#.'2$#%(&)%#9,&/22#*#2,56.(**#% 6(%.'%#&./$&/$#?#$/.#+6#*#%53$*#2,56.(**#+#+-#2&#/+)3%9(+&7+,-#%(&./*#%#?%/+$# 39,/&2/.3$*#%9#*3$,;39,/$,#2.0 D3%&'22/+$#%+# $/.#% /+*,/$& /?;*#,:?=#-&/.# #%)(%/+$#% 3$ /,3>/(2# )3%632*5 9#+?2/.#%,(9&/*/$ 3$,; #& 4%3*:-& () /+&#%(-&/3+#+ 9#22#9 )3%&'22#%#+ 3$ 2S&&#%#+0 P/ (+#%-#+*#%,;2#*#,5 (&./,39 /+&#%./#G#%# #% 9#*4%3*:>#+&#% () *#+?/3$%()/,-# )3%&'22/+$0J+)3%9(+&#%+#3%*+#%3$,&%:-&:%#%#%)3%&'22/+$#%+#/6#+632*&/2,/&:(&/3+#+3$ /+&#%./#G#%#+,39*#+(-&:#22#/+&#%(-&/3+,4(%&+#%QH+*#%,#+#&(20W^^c`MMFMW]L(,&%:4 #& (20 W^MM`Y[R0 J 9(+$# ().3%#, /+&#%./#G,,&(%&#% /+)3%9(+&#%+# )0#-,0 *#%#, )3%&'22/+$ 39 *#9,#2. 9#* (& )3%-2(%#5 6.3%*(+ *# )/- /+&#%#,,#+ )3% (&,7$# #+ -3+# / :*2(+*#&5 #22#%*#,7$#%*/%#-&##22#%/+*/%#-&#(&)/+*#:*()539*#&5*#)3%&'22#%5#%*#&5./)3%.#+&#%0 1#&&##&:*&%S-)3%56.3%*(+)3%&'22/+$#+#%,&%:-&:%#%#&:*)%(,/&:(&/3+#+3$3%/#+&#%#& 93*3,,39/+&#%./#G#%#3$*#%(99#%5./6(%,(&)3%,(9&(2#+.#*4;)3%6;+*(&)3%&'22# /+)3%9(+&#%+#39.3%#,4%3=#-&0 D3-:, / 4%3=#-&#& 2/$$#% /9/*2#%&/* 4; &32-+/+$#+ () /+)3%9(+&#%+#, -3+,&%:-&/3+#% 3$ )3%6(+*2/+$#% () 9(,-:2/+/&#& / *#%#, )3%&'22/+$#% 3$ /--# 4; (+(2S,#+ () *#+ (-&:#22# a

12 /+&#%./#G,/&:(&/3+0 P/ $;% *#%)3% /--# /+* / #+ *S?*#6#%9#+#:&/,- -3+,#-.#+,(+(2S,# ()5 6.3%*(+ /+&#%./#G,/&:(&/3+#+, /+&#%(-&/3+,4%3>#, 4;./%-#%?#&S*+/+$,4%3*:-&/3+#+0 1#&&#,-(2 /--# )3%,&;,,;*(+5 (&./ 9#+#%5 (&.3%#, )3%)3%,&;#2,#% -(+,'&&#, :* (),4/20 J #& -3+,&%:-&/./,&/,- 4#%,4#-&/. #%./?#./*,&# 395 (& *#& /--# #% 9:2/$& (& +'%9# 3, #& #94/%/,-)#2&6#2&:*#+&#3%#&/,-#)3%)3%,&;#2,#%5)3%.#+&+/+$#%3$(+&($#2,#%Q"n%./+#+3$ Z/-FZ#S#% W^^c`M[R0 Z#* :*$(+$,4:+-& /.3%#, )'+39#+323$/,-# /+*$(+$,./+-#2,7$#%.//9/*2#%&/*/--#(-&/.&(&,'&&#.3%#,)3%)3%,&;#2,#%/,4/2//+&#%./#G,/&:(&/3+#+59#+./ )3%,7$#%(&)3%632*#3,;?+#3$,'&&#)3%)3%,&;#2,#%+#/4(%#+&#,0 6,6,D"#$%0&4+0C%0*$+*"'3"+$%0&4+0C3)+(0 Z#*.3%#, /+&#%./#G, 7+,-#%./ (& ); #& /+*?2/- /.3%#, /+)3%9(+&#%, )3%6(+*2/+$#% 3$ -3+,&%:-&/3+#% () 9(,-:2/+/&#&,'%2/$& / %#2(&/3+ &/2 *#%#, '$&#,-(? #22#%,7$#+ #)&#% *#&&#0 1#&?#&S*#%5 (& /+)3%9(+&#+,;./*& 9:2/$& )3%&'22#% )%/&5 9#+ (&./ 6(% #+ %'--# &#9(#%5/+*#+)3%6./2-#./?#.'$#%.3%#,,47%$,9;2,(9&/*/$9#*5(&./)3%,7$#%(&)72$# /+)3%9(+&#+,)3%&'22/+$3$,&/22#34)72$#+*#,47%$,9;2QE.(2#W^^Y`M\\R0 P3%#, /+)3%9(+&#% #% 9#$#& )3%,-#22/$# / )3%632* &/2 &#94#%(9#+& 3$ / )3%632* &/25 6.3% 349'%-,399# *# #% 4; #-,/,&#%#+*# )3%*399#] +3$2# #% $#+#%&# 3$ &/2?($#632*#+*#5 9#+, (+*%#./%-#% 9#%#?%(9)%/ 3$ #+&#+ :./*#+*# 39 #22#% :4;./%-#*# () #-,/,&#%#+*# )3%*399#5 9#+, (+*%#./%-#% #-,&%#9& 349'%-,399# 4; *#90 N&%:-&:%#+ #%,;2#*#, ;?#+ 3$ )2#-,/?#2 3$5 2/$#2#*#, $%:+*#& /+&#%./#G#&, 4#%,3+)72,399# -(%(-&#%5 &/24(,,#& *#+ #+-#2&# /+)3%9(+& 3$ *#+ #+-#2&# /+&#%./#G,/&:(&/3+QE.(2#W^^Y`McYFM_^R0 P3%#,.#=2#*#+*# /+&#%./#G$:/*# #%,&%:-&:%#%#& 39-%/+$ +3$2# &/*,2/$#,#-.#+,#% 3$ 4#%,3+2/$#%#2(&/3+#%3$#+%'--#)3%,2($&/26='24#,47%$,9;2Q,#/+&#%./#G$:/*#/?/2($pR0 6,6,E"F$5/G8010%'(0 L#+,/$&#+ 9#* 3.#+)3% +'.+&# /+&#%./#G$:/*# 6(%.'%#&5 (& *#+,-:22#.'%# ;?#+ 3$ :+*#%,7$#+*#01#+6(%*3$6()&#&3.#%3%*+#&)3-:,4;,7$+/+$#)&#%#+:*#+2(+*,--./+*#,(9& 93&/.#% 3$ 3.#%.#=#2,#% / *#++# )3%?/+*#2,#0 J *#,S. /+&#%./#G,5./ $#++#9)7%&#5./,&#*#%,/$/9'+*#+#,)3%&'22/+$#%#+%'--#:.#+&#*#3$/+&#%#,,(+&#4%3?2#9(&/--#% 39-%/+$ 9(,-:2/+/&#&5-7+,4#%,4#-&/.#% /2-#& 2#*&# 3, &/2 (&.'2$# *#& #+*#2/$# &#3%#&/,-#3$(+(2S&/,-#)3-:,01#&&#,#%./,39#+*#2()*#+#-,423%(&/.#3$;?+#&/2$(+$5 6.3%./6(%.'%#&/+*,&/22#&4;(&2(*##94/%/#+T$:/*#U3,/4%3>#,,#+0 P3%#, (+(2S,#9#&3*#?S$$#% 4; #& -3+,&%:-&/./,&/,- :*$(+$,4:+-&5 6.3%./ :+*#%,7$#% -3+,&%:-&/3+#%3$)3%6(+*2/+$#%()9(,-:2/+/&#&/9'+*#+#,)3%&'22/+$#%0J+*2#*+/+$,./,&/ (+(2S,#+Q,#(),+/&\0MR./2(+(2S,#+,,&%:-&:%3$34?S$+/+$?2/.#?#,-%#.#&9#%#-3+-%#&0 p

13 A)&#% (& 6(.# %#)2#-&#%#& 3.#%.3%#, 9#&3*#.(2$ 3$ 4%3*:-&/3+#+ () #94/%/5./2./ / *#& )72$#+*# (),+/& %#)2#-&#%# 3.#% *# 9#%# 3.#%3%*+#*# 9#&3*323$/,-# 3.#%.#=#2,#%0 P/./2 *#,:*#+$/.##+4%',#+&(&/3+()*##+-#2&#/+)3%9(+&#%Q,#(),+/&W0[0[R0 6,D,"F(35$3"%+/"20/%0% P3%#, :9/**#2?(%# (+&($#2,#.(%5 (& *#&./22#.'%#,.'%& (& ); (*$(+$ &/2 )#2&#& 3$ )/+*# /+)3%9(+&#%5*#%.(%./22/$#&/2(&&(2#9#*3,0P/6(.*##+/*f395(&9(+$#()9'+*#+#./22#.'%#&%'&&#())3%*399#39*#%#,'$&#,-(?3$:/+&#%#,,#%#*#/(&&(2#9#*3,01#++# /*f?2#.)3%,&'%-#&()+3$2#()*#.%#*#%#(-&/3+#%5./-:++#2',#4;/+&#%+#&&#&4;34,2($ )%(=3:%+(2/,&#%#22#%)3%,-#%#5*#%,7$&#2/$+#+*#/+)3%9(+&#%0P/.(%*#,:*#+?#-S9%#*# )3%5 (&.3%#, 43,/&/3+,39 -./+*#2/$# CmhF,&:*#%#+*# -:++#.'%#?#$%'+,#+*# )3% 3, $%:+*#& /+)3%9(+&#%+#, #.#+&:#22# 34)(&&#2,#% () 3, 4;?($$%:+* () -7+5 (2*#% 3$ :**(++#2,#0 J.3%#,)7%,&#%:+*#()#F9(/2,&/29:2/$#U$(&#-##4#%,U.(%./*#%)3%:+*,-S2*#+*#3$&3$ &S*#2/$ (),&(+* )%( $'+$,# )3%*399#0 J #+ 9(/2-3%%#,43+*(+># 9#* )3%,-#%#+ l639(, K/&gF"36(+,#+%;*#*#6(+3,*3$&/2/--#(&2(*#.3%#,#$+#)72#2,#%()&(?:54/+2/$6#*3$ )3%*399#&%'*#)%#95+;%./&3$-3+&(-&&/29'+*#+#0L(+,#%)(%/+$.(%5(&*#&2(+$&6#+ (*.#=#+.(%)3%,-#%#+,)3%,&;#2,#)%#9)3%9'+*#+#,#$+#0 3$ K/&gF"36(+,#+ 2S--#*#, *#& 3, /--# (&,-(?# -3+&(-&./( /+,&/&:&/3+#22# U$(&#-##4#%,U,;,39 (*9/+/,&%(&3%#% () /+&#%+#&)3%(5,4%3$,-32#2'%#%#5 )3%#+/+$#%5 (%%(+$7%#% (),/+$2#)#,&#% 3,.0 1# #+&#+ :+*23* (&,.(%# #22#% :*&%S-&# )3%?#632*3.#%)3%(&:*2#.#%#*#%#,9#*2#99#%3$#&7+,-#39(&2(*#*#9.'%#/)%#* 3$ %#,4#-&#%# *#%#, 4%/.(&2/.0 1#%/93* 6(%./ 6()& 6#2* 9#* (& -3+&(-&# #+-#2&4#%,3+#% #+&#+ */%#-&# #22#% $#++#9 4#%,3+2/$# -3+&(-&#%0 P/ 6(% );#& -3+&(-& &/2 )/%# ().3%#, /+)3%9(+&#%$#++#9.#++#%3$)(9/2/#3$*#,/*,&#&%#./(/+&#%+#&&#&0l3()*#,/*,&+'.+&# )/-./ -3+&(-& &/2.#* (&,-%/.# */%#-&# &/2 *#9 4; #F9(/2(*%#,,#%5 *#,#2. 6(.*# 34$/.#& / )3%?/+*#2,#9#*34,2($4;>6(&)3%(01#+,/*,&#/+)3%9(+&6(%,#2.-3+&(-&#&3,,39,.(%4; #&*#?(&/+*2'$5./6(.*#,(&4;,320*-56.3%./,7$&#/+)3%9(+&#%0 K/&gF"36(+,#+,%;*39/--#(&2(*#.3%#,#$+#)72#2,#%()&(?:3$)3%*399#.'%#,&S%#+*#./,&#,/$(&.'%#+S&&/$&0P3%#,/*f395(&9'+*#+#./22#.'%#&%'&&#()(&&(2#39*#%#, '$&#,-(?5?2#. /--#?#-%')&#&5 3$.3%#, -3+,&(+&# )3%,/-%/+$#% 39 (+3+S9/&#& #%?2#.#& 97*& "2%& (00+& )$-+4& 24& /0,.3+0 D%#9 )3% *#+ )=#+*&2/$6#* 3$ /%%/&(&/3+5./ )%S$&#*#56(%./97*&/97*#-399#+6#*3$,&3%)3%&'22#2S,&63,*#)2#,&#/+)3%9(+&#%53$./ 6(%*#%)3%.'%#&9#$#&4%/./2#$#%#*#9#*9'+$*#+()#94/%/,-9(&#%/(2#0 Y

14 6,D,6"#$2'&15$%3&)990H"2'&2'&8%;0/80&"'3"8G195%+0& P3%#,/+)3%9(+&$%:44#?#,&;%()*(+,-#9'+*5*#%6(%&($#&#&(-&/.&3$?#./*,&.(2$39 (&,7$##+-./+*#)%(#&/--#F.#,&2/$&2(+*01#&./2,/$#5(&9'+*5*#%&/2)'2*/$&6(%97*&#+ :*#+2(+*,--./+*#:+*#%%#=,#5(%?#=*,34632*#202/$+05/--##%/+-2:*#%#&0P/#%-2(%3.#%5(& *#&&#-%/&#%/:9?S$$#%4;.3%#,#$+#)3%)3%,&;#2,#%()5(&*#%#%+3$#&(+*#&/,4/239-%/+$ -(&#$3%/#%+# (,,# 3$ #&+/>/&#&<%(>#5 +;% 97*#& #% )3%9/*2#&5 42(+2($& #22#% 34,7$&5 )%#9)3% +;% *#& #% &/2)'2*/$&0 P/ %/,/-#%#% *#%)3% (& %#4%3*:>#%#.3%#, #$+# )3%)3%,&;#2,#%.#*(&:*.'2$#/+)3%9(+&#%+#4;*#++#?($$%:+*0 D3% (& :*)3%*%# *#)/+/&/3+#+ () /+)3%9(+&$%:44#+ 6(.*#./ / )3%?/+*#2,# 9#* #94/%/F 4%3*:-&/3+#+ #+ */,-:,,/3+ 9#* #+ 9:2/$ /+)3%9(+&5 *#% 2; / $%'+,#2(+*#& &/2 *#++# $%:44#0 C(,9:, 6(.*# #+ 2(&/+(9#%/-(+,- -3+#5,39 6(+ 6(.*# 97*& 4; #+ )3%%#&+/+$,%#=,# / N4(+/#+5 3$,# *#&.(% &/2)'2*/$&5 9#+&# 6(+5 (& 6(+ &/2 *#2, 4(,,#*# /+* /.3%#, /+)3%9(+&$%:44#5 )3%*/ 6(+ 6(.*# )3%.(+# (& )/+*#,(99#+ 9#* 2(&/+(9#%/-(+,-# -./+*#%0 P/ )/- #+ */,-:,,/3+ 9#* 6( %)3% 3$ 6.3%*(+.3%#, ()$%'+,+/+$.(% %#2#.(+& 3$ +;#*# )%#9 &/25 (& %#2#.(+,#+,-S2*&#,.3%#, )3-:, 4; /+)3%9(+&#%+#,)3%&'22/+$#%393.#%.#=#2,#%3$)3%#,&/22/+$#%/*#+(-&/.#,7$+/+$#)&#%#+ /--#F.#,&2/$-./+*#9#*6#+?2/-4;'$&#,-(?01#&.(%*#%)3%+7*.#+*/$&5(&/+)3%9(+&#%+# 6(.*#6()&*#?#./*,&#3.#%.#=#2,#%0 N39 9#* #&6.#%& 4%3=#-&#9+# 6(%./ 4; )3%6;+* 6()& 4#%,3+2/$# 632*+/+$#% &/2 #9+#&0 1#%)3% #% *#&,'%2/$./$&/$&5 (&./ #% -2(% 3.#% *#2,.3%#, #$#+ 43,/&/3+ 3$ *#2,.3%#, #$+# 4#%,3+2/$# -3+)2/-&#%5,S94(&/#% 3$ (+&/F,S94(&/#%0 P/ #% 6#% /+,4/%#%#*# () *# &3,3>/323$#%N6#%%S2E2#/+9(++3$Z(%&6(H0h3445*#%/G5$4($)/&2)*&H(+3*;$%0QMYY[R5 (%$:9#+&#%#%)3%5(&9(+/--#,-(2()632*#,/$)%((&,-%/.#39$%:44#%59(+4;)3%6;+* 6(% )3%*399# 3.#%)3%5 9#+ (& 9(+,-(2.'%# 349'%-,39 4;5 6.3%*(+,S94(&/#% 3$ (+&/,S94(&/#% 4;./%-#% #94/%/4%3*:-&/3+#+ 3$ (+(2S,#+0 J)72$# E2#/+9(+ 3$ h344,-(2 9(+.'%# 349'%-,39 4;5 (& 9(+ -(+ -399# &/2 (&.'2$# #+ /+)3%9(+&$%:44#5 9(+ #% $3*& &/24(, 9#* (& )72#,/$ (+*#%2#*#, )%(0 Z#*.3%#,.(2$ () /+)3%9(+&$%:44# 6(% *#& *#%)3%.'%#& +7*.#+*/$& (&.'%#,'%2/$& 349'%-,39 4; (& 2(*# #94/%/#+ 2#*# (+(2S,#+ 3$/--#2(*#(+(2S,#+?23&.'%##+,4#=2/+$().3%#,#$+#)3%)3%,&;#2,#%Qh3%?/+3$N&%(:,, W^^p`M_^R0 6,D,D"-&?80$%5%+'$"52"+$2'&15$%0& J *#& )72$#+*# 4%',#+&#%#%./.3%#,,S. /+)3%9(+&#% )3% (& $/.# #& /+*&%S- () *# #+-#2&# 4#%,3+#%0 P/ 6(% () 6#+,S+ &/2 *#& 4#%,3+)72,399# #9+#.(2$& (& (+3+S9/,#%#.3%#, /+)3%9(+&#%0 " M^

15 =:&0$?3%/C/+$,&#*5#%\Y;%3$#%:**(++#&(+2'$,$(%&+#%F3$&#-+/-#%3$(%?#=*#%+:,39-3+&3%9#*(%?#=*#%0L(+#%*#%:*3.#%&/*2/$#%#?3*S?:/2*#%0L(+#%$/)&4;(+*#&;% 9#*#+-./+*#)%(C:,2(+*0l/*2/$#%#6(%6(+.'%#&*(+,-$/)&3$6(%&3&##+($#?7%+0P/ 6(%);#&-3+&(-&&/26(9.#*5(&6(+?#,.(%#*#.3%#,34,2($394%3=#-&#&4;,320*-5,396(+./,&#,&3%/+&#%#,,#)3%0 P/ 97*#% N7%#+ 3$ 6(+, %:,,/,-# -3+# / *#%#, 2#=2/$6#* / C/+$,&#*0 E3+#+ 6(%?($& >6##,#>(-#3$2(.#&-())#3$N7%#+,S+#,5./,-(2,/**#,(99#+(22#)/%#5/+*#+./,&(%&#% /+&#%./#G#&01#,/**#%4;,(99#,/*#()?3%*#&53$N7%#+(#%,/+-3+#4;%S$$#+0 N7%#+ $;%,#2. / $(+$ 9#* (& )3%&'22# 39 '$&#,-(? 3$./,&(%&#% *#%)3% /+&#%./#G#&0 L(+,+(--#% 27, 3$ -399#%,#2. /+* 4; *# &#9(#%5./ $3*&./2,+(--# 390 L(+ )3%&'22#%5 (& *#&.(% 97*#& 9#* #+ 7,&#:%34'/,- -./+*# 4; (%?#=*#&5 *#% /+,4/%#%#*# 6(9 &/2 (&,7$# #+ %:,,/,- -3+#0 L(+ 34%#&&#% #)&#% 39)(&&#+*# +#&*(&/+$F%#,#(%>6 #+ 4%3)/2 4; #+ +3%,- *(&/+$,/*#0L#%97*#%6(+)3%,-#22/$#%:,,/,-#-./+*#%5/+-20,/++:.'%#+*#-3+#5,396(+,-%/.#%,(99#+9#*0L(+-(+9'%-##+,&3%$#+,/*/$/+&#%#,,#3$&($#%&/2C:,2(+*)3%(&?#,7$#6#+*#01#&/2?%/+$#%+3$2#)#%/#%,(99#+3$6:+)2S&&#%*#%#)&#%&/21(+9(%-9#* 6(95*(*#-(+9'%-#5*#&)72#,%/$&/$&0 N7%#+6(%(22#%#*#/.3%#,9(/2-3%%#,43+*(+>#9#*6(9$/.#&-2(%&:*&%S-)3%5(&*#&.(% #&9#$#&?#./*,&.(2$(&,7$#.'-)%(*(+,-#-./+*#%0L(+2'$$#%,&3%.'$&4;432(%/&#&#+ 9#22#99(+*#+3$-./+*#+3$)3%&'22#%5(&%:,,/,-#-./+*#%5,(99#+2/$+#&9#**(+,-#5#% 9#$#&9#%#)#9/+/+#3$?2/*#01(+,-#9'+*#%39.#+*&(&&%(-&/.#)3%%:,,/,-#-./+*#%5 /*#& %:,,/,-# 9'+* /--# 6(% )(9/2/#.'%*/#%+# / 3%*#+0 N7%#+,'&&#%,&3% 4%/, 4;5 (& 4(%)3%632*#&?2/.#%4%/3%/&#%#&3$(&*#&#%+#9&(&2#.#,(99#+0J'$&#,-(?#&+S*#%*##+ $#+,/*/$%#,4#-&)3%)(9/2/#.'%*/#%+#54(%)3%632*#&3$6/+(+*#+0 N7%#+2'$$#%/--#,-=:24;5(&6(+6(%,7$&#+-./+*#()-(:-(,/,-(),&(9+/+$()-:2&:%#22# ;%,($#%59#+3$,;()6#+,S+&/25(&*#&?2/.#%+#99#%#)3%6#+*#(&?#$;,/$/*#&*(+,-# $(*#?/22#*#0J+&#22#-&3$2/$#.'%*/$6#*?#&S*#%3$,;9#$#&/)3%632*#&0N7%#+6(%*3$.'%#& /+*,&/22#&4;(&,-:22#)3%,7%$#-3+#+3$*(&&#%#+5*#%,&(*/$?3%3$,&:*#%#%/C:,2(+*5*( 6(+9#+#%59(+,-(2,/$#=(&/2o6#2#4(--#+O0L(+2'$$#%.'$&4;(&)3%&'22#6#+*#5(&*#% /--##%+3$#+&/+$/6:,#&5*#%#%6(+,59#+(&*#&#%*#%#,0 l%3*,#+./,,-#4,/,3.#%)3%.3%#,6#+,/$&/*#/+*2#*#+*#9(/2,54$(0o?/&%##%)(%/+$#%9#* )3%*399#O5:*./,#%N7%#+3$6(+,-3+#,&3%$',&)%/6#*3$$2'*#.#*(&6(.#97*&3,0L(+ :+*#%,&%#$#%5(&6(+9#$#&$#%+#./22',#.3%#,)'%*/$#%(443%&3$./,#%/*#&6#2#&($#& 9#$#&,&3%/+&#%#,,#)3%*#&(-(*#9/,-#39%;*#0 MM

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 OIOUBL. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om OIOUBL

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 OIOUBL. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om OIOUBL Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 OIOUBL Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om OIOUBL Indledning Indledning... 3 Brugeropsætning af OIOUBL... 4 Mapping... 7 Opsætning af XML konvertering...

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE www.hella.com/wiperblades Viskerblade fra HELLA Som førende partner til de mest kendte europæiske køretøjsproducenter har HELLA siden 1899 udviklet kvalitetskomponenter

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010

LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010 LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010 INDHOLD Vælg batteri 4 Produktsortiment 12 Expert Endurance 12 Expert 14 Professional Power 16 Professional 18 Forklaringer og bemærkninger 23 Tabel 25 Tabel

Læs mere

Forsøg med ny æglægningsrace og forsøg med transportable hønsehuse På Svanholm Gods år 1999 og år 2000

Forsøg med ny æglægningsrace og forsøg med transportable hønsehuse På Svanholm Gods år 1999 og år 2000 Kortfattet rapport om projektet : Forsøg med ny æglægningsrace og forsøg med transportable hønsehuse På Svanholm Gods år 1999 og år 2 Udviklingsprojekter Økologisk jordbrugsproduktion j.nr. 93S-2462-Å99-739

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

"""'" hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge

' hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge G Plantebeskyttelse Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen Forsøgsarbejdet I 1988 har hovedsagelig været en videreforeise af foregående Ars forseg med såvel mar kedsforte som ikke markedsførte produkter.

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere