NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER"

Transkript

1 NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1

2 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket; Bibliotekscenter for Integration. Rapporten er del af det nationale projekt Newcomers og de nye udfordringer Bibliotekerne på forkant, der ledes af Bibliotekscenter for Integration og Greve Bibliotek. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Mere information om projektet findes på hjemmesiden September

3 Newcomers Bibliotekerne og de nye arbejdsmigranter I don t socialize with my colleagues outside work. I guess it s because they have family commitments. It is a totally different mindset. Where I have lived before everybody had a maid or nanny. Everybody! That meant we could go out spontaneously after work. That can t be done her. Everybody is gone by four. It is like there is no connection between the hours before and the hours after four. That is something I have to get used to. It s not that they are not nice, but we don t see each other outside work. (Kilde: Living and working in Denmark - An Expat perspective, Oxford Research 2010) 3

4 4

5 Indhold Indledning...6 Muligheder for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark...9 Udviklingen og tal for den nye internationale arbejdskraft i Danmark...16 Udfordringer for den udenlandske arbejdskraft i Danmark...22 Newcomers oplevelse af den første tidi Danmark...27 Nye initiativer rettet imod newcomers og deres behov...33 Bibliotekerne og gruppen af newcomers - nye muligheder...41 Kildeliste...42 Bilag

6 Indledning Arbejdsmigranter er i de seneste år kommet til Danmark i et stigende antal. Det anslås således, at der i dag befinder sig omkring såkaldte newcomers i Danmark, som er kommet hertil for at arbejde indenfor en række forskellige erhverv. Newcomers bruges i denne rapport som betegnelse for arbejdsmigranter, der er kommet til Danmark i de seneste år, ofte med det formål at udvikle deres karriere og samtidig prøve kræfter med en anden kultur. Det drejer sig dels om højtuddannet arbejdskraft indenfor områder, hvor der har været mangel på højtuddannede medarbejdere som fx ingeniører, læger eller IT-specialister, men også inden for erhverv med faglært og lavtuddannet arbejdskraft som i landbrugssektoren, byggeriet og sundhedsvæsenet er udenlandsk arbejdskraft kommet til Danmark. Denne indvandring er med til at sikre økonomisk vækst og øget produktivitet i det danske samfund 1. Der er et ønske om at Danmark, også i de kommende år, øger især sin veluddannede arbejdskraft, men dette stiller krav til modtagelsen, fastholdelsen og integration af den nye udenlandske arbejdskraft. I denne rapport giver vi et kort overblik over arbejdskraftsindvandringen til Danmark igennem de seneste år: Hvilke former for newcomers er der, hvilke lande kommer de fra, og hvilke udfordringer møder de under deres ophold her? Det er en baggrundsviden om gruppen, der kan danne afsæt for bibliotekernes udvikling af tilbud til denne gruppe af brugere. 1 Indsigt Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark også I krisetider, Dansk Industri 2009 og Polonia i København- Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn, Jens Arnholtz Hansen og Nana Wesley Hansen, FAOS, Københavns Universitet,

7 Fremskrivningen viser tydeligt, at der uanset konjunkturmæssige udsving vil være brug for at skaffe yderligere arbejdskraft på det danske arbejdsmarked i årene fremover, samt gerne at holde på den arbejdskraft, der kommer hertil. Figur 1, Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke. Kilde: Kvalificeret vækst, 2009 Indvandringen af arbejdskraft fra udlandet svinger, afhængig af de økonomiske konjunkturer. Således var indvandringen stor i 2008, men faldt i 2009 kraftigt i forbindelse med den globale finanskrise. Behovet for udenlandsk arbejdskraft bestemmes dog ikke alene af konjunkturerne. Demografiske prognoser viser tydeligt, at Danmark kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. I de kommende år går de store efterkrigsårgange på pension, mens antallet af unge, som kommer ind på arbejdsmarkedet, er langt mindre, som det fremgår af denne fremskrivning af arbejdskraftsudbud og -efterspørgsel i de kommende år (se figur 1). Ofte er det dog ikke nemt at være udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Der kan fx være en række barrierer i processen med at bosætte sig bl.a. knyttet til kontakten med forskellige offentlige myndigheder. Den danske arbejdskultur kan også med den afslappede tone, fladere struktur og samarbejde med kollegaer opleves som markant anderledes og kræve tilvænning for udlændinge. Som rapportens indledende citat viser, er arbejdsforholdene i de danske virksomheder dog langt fra den eneste faktor af betydning: Et andet forhold, der kan forkorte et ophold i Danmark, er den bredere trivsel hos den udenlandske arbejdstager og den medfølgende familie udenfor arbejdstiden. Det er især i denne sammenhæng, at de danske biblioteker har mulighed for at spille en rolle. I denne rapport skal vi først se på ad hvilke kanaler, de nye arbejdsmigran- 7

8 ter kommer; hvor mange de er, og hvor de kommer fra. Dernæst berører vi de udfordringer, som newcomers ofte oplever i forbindelse med at ankomme til og bo i Danmark. Sidst i rapporten vil vi se på de initiativer og tiltag, der er igangsat for at forbedre fastholdelsen af newcomers. Undervejs fremdrager vi den information, der måtte være særlig relevant for danske bibliotekers arbejde med denne målgruppe. 8

9 Muligheder for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark For bedre at kunne forstå bredden i gruppen af newcomers, gennemgår vi i dette afsnit de mange forskellige måder, man kan komme til Danmark for at arbejde. Det er et område, der har udviklet sig kraftigt i de seneste år, i takt med en stigende fokus på at rekruttere især højt kvalificeret arbejdskraft 2. I vores gennemgang har vi endvidere medtaget grupper som au pairs og internationale studerende, da de på flere måder grænser op til gruppen af egentlige newcomers. Adgang for statsborgere fra Norden og EU Mulighederne for at opholde sig og arbejde i Danmark afhænger i høj grad af statsborgerskab. Således behøver nordiske statsborgere slet ikke opholdstilladelse i Danmark, men kan frit bo 2 Den efterfølgende redegørelse for de forskellige regler og ordninger er hentet fra arbejde/ og arbejde her. Ud fra bl.a. EU s regler om fri mobilitet kan statsborgere fra EU samt fra Schweiz og Liechtenstein også frit rejse ind i Danmark og opholde sig her i tre måneder seks måneder, hvis de søger efter arbejde. Statsborgere herfra kan få en længerevarende opholds- og arbejdstilladelse, hvis de fx kan dokumentere, at de har lønnet arbejde eller driver selvstændig virksomhed i Danmark, og de kan endvidere tage deres familier med sig til Danmark. De kan også få en opholdstilladelse, hvis de fx er studerende ved en offentligt godkendt institution og samtidig kan forsørge sig selv. Da Danmark dog også har ønsker om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra lande udenfor Norden og Europa, er der i de seneste år blevet indført en række forskellige ordninger, der skal lette adgangen: Positivlisten, beløbsordningen, koncernordningen, greencard-ordningen, samt ordninger rettet mod forskere, selvstændige, au-pairs, 9

10 praktikanter og internationale studerende. Positivlisten er en liste over de erhverv og faggrupper, hvor der specielt er mangel på kvalificeret arbejdskraft og personer, der er uddannet inden for et af disse erhverv, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Positivlisten revurderes to gange årligt på baggrund af prognoser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er et krav til stillinger på Positivlisten, at de som minimum er på niveauet professionsbachelor, som fx sygeplejersker eller pædagoger. Positivlisten er en ganske bred ordning, og i juli 2010 fandtes her stillingsbetegnelser som fx geolog, advokat, musikpædagog, praktiserende læge, software udvikler, regnskabschef, socialrådgiver, sygeplejerske, radiograf og folkeskolelærer. Ansøgninger om opholdstilladelser igennem positivlisteordningen kræver, at man kan fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, og varigheden af opholdstilladelsen er afhængig af jobkontraktens længde. Med en opholdstilladelse under denne ordning kan man medbringe ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Beløbsordningen bevirker, at udlændinge, som er blevet tilbudt et job med en løn over et vist beløb, har særligt let adgang til at få opholds- og arbejdstilladelse. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområder eller stillingsbetegnelser. Det har heller ikke betydning, om ledig arbejdskraft i Danmark kan varetage det pågældende arbejde. Beløbsgrænsen, der 10

11 på nuværende tidspunkt er en årlig løn på kr., skal sikre, at ansættelsen sker i funktioner, der kræver efterspurgte kompetencer og kvalifikationer. Ved ansøgningen skal man ligeledes kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn og ansættelsesvilkår fremgår og ansættelsesvilkårene skal være i overensstemmelse med danske forhold. Visse stillinger indenfor sundhedsvæsnet, som eksempelvis læger, skal også have en autorisation af Sundhedsstyrelsen for at arbejde i Danmark. Man kan med en opholdstilladelse under denne ordning medbringe sin familie. Længden på opholdstilladelsen er afhængig af hvorvidt jobkontrakten er tidsbegrænset eller ej. Koncernordningen gør det muligt for ansatte i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode. Denne ordning blev indført i juli 2008 i forbindelse med ændringer i udlændingeloven. Der kan således hentes medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer fra udenlandske dele af koncernen i forbindelse med opgaver af innovativ, projektmæssig eller uddannelsesmæssig karakter. En koncernopholdstilladelse vil, indenfor gyldighedsperioden på tre år, gøre at man skiftevis kan arbejde i koncernen i udlandet og i Danmark uden at opholdstilladelsen bortfalder. Normalt vil opholdstilladelsen bortfalde, hvis udlændingen har opholdt sig udenfor landet i mere end seks måneder. Internationale koncerner får ikke automatisk tildelt denne status, da en række betingelser skal være opfyldt for at virksomheden hører under koncernbetegnelsen. Det er også muligt med en opholdstilladelse under denne ordning at medbringe ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. Greencard-ordningen gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at søge job samt efterfølgende at arbejde her. Det er en tilladelse, som gives ved individuel vurdering ud fra et pointsystem omkring sandsynligheden for at udlændinge vil finde arbejde i Danmark. 11

12 side, således at man kan beregne sine mulige point. Man skal også dokumentere, at man kan forsørge sig selv det første år i Danmark. Hvis man samtidig ansøger om opholdstilladelse for den medfølgende familie, skal man yderligere kunne dokumentere, at man kan forsørge dem. Opholdstilladelse efter greencard-ordningen gives for tre år med mulighed for forlængelse. Den er dermed ikke afhængig af mangel på arbejdskraft indenfor specifikke erhverv, men gives ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens samlede kvalifikationer og erfaringer. Der stilles heller ikke krav om, at man kan fremvise et konkret jobtilbud. For at kunne få opholdstilladelse igennem greencardordningen, skal man i alt opnå mindst 100 point, der tildeles efter kriterier som uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring, tilpasningsevne 3 og alder. De point, der kan opnås indenfor disse fem kategorier, er udførligt beskrevet på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations hjemme- 3 Tilpasningsevne bliver vurderet ud fra ens evne til at tilpasse sig det danske arbejdsmarked. Nyidanmark.dk skriver således, at der gives point for en uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig tilknytning til EU/EØS (inklusive Danmark) eller Schweiz, da dette vurderes at styrke ens muligheder for hurtigt at falde til på det danske arbejdsmarked. Hvis man tidligere har arbejdet i Europa, bidrager det altså til antallet af point i denne kategori. Forskere har især let adgang til det danske arbejdsmarked. Der skal være særlige forskningsmæssige grunde til at arbejdet skal udføres af en udlænding, men da arbejdet som forsker anses for at være så stærkt knyttet til den enkelte person, er beskæftigelsessituationen i Danmark ikke afgørende for, om man kan opnå opholds og arbejdstilladelse. Man skal kunne fremvise et konkret jobtilbud eller jobkontrakt, når man ansøger igennem forskerordningen. Man kan også opnå opholdstilladelse som forskningspraktikant til at arbejde på en forskningsinstitution, men man skal kunne forsørge sig selv, da praktikken sjældent er lønnet. For forskere hænger varigheden af opholdstilladelsen sammen med jobkontrakten. For forskningspraktikanter er den på et år med mulighed for forlængelse. Hvis man har fået en opholdstilladelse som 12

13 forsker eller forskningspraktikant, kan man medbringe sin familie. Selvstændige erhvervsdrivende kan få lov at drive virksomhed i Danmark og derved opnå opholds- og arbejdstilladelse. Økonomisk grundlag og nødvendigheden af udlændingens tilstedeværelse ved etablering og drift danner baggrund for vurdering af ansøgningerne under denne ordning. Der skal også være særlige danske erhvervsinteresser, der gør, at virksomheden skal etableres i Danmark. Man kan normalt ikke få opholds- og arbejdstilladelse til at etablere en restauration, en detailforretning, mindre handelsvirksomhed eller lignende i Danmark. En udlænding med opholdstilladelse under denne ordning har ikke krav på at få sin familie med til Danmark, men det er muligt at få en opholdstilladelse, hvis familien kan forsørge sig selv. Andre grupper af udlændinge, som foredragsholdere, repræsentanter for udenlandske firmaer på forretningsrejse, kunstnere, visse musikere og andre optrædende, professionelle idrætsudøvere, og personale i transportbranchen, har mulighed for at arbejde uden arbejdstilladelse i op til 3 måneder. Der kan dog stadig være krav om visum, hvis man har visumpligt for at kunne rejse ind i Danmark. Endelig er fx diplomater med familie og personale med arbejde i den internationale trafik helt undtaget fra de normale regler omkring opholds- og arbejdstilladelse. Au Pair-ordningen er en mulighed for udlændinge til at få opholdstilladelse ved at bo hos en værtsfamilie i Danmark. Idéen med et au-pair ophold er, at udlændinge skal komme til en værtsfamilie med hjemmeboende børn og være der på lige vilkår med resten af familien. Formålet er at au-pairs skal forbedre deres sproglige og faglige kundskaber og udvide deres kulturelle horisont. Som modydelse skal de deltage i de huslige pligter i værtsfamilien i op til fem timer om dagen. Der er krav om en uddannelse svarende til minimum 9. klassetrin, da au-pairs skal have de fornødne sproglige og kulturelle forudsætninger for at få udbytte af et au-pair ophold i Danmark. Man skal derudover være mellem år på ansøgningstidspunktet og må ikke være gift eller medbringe børn. Man skal kunne tale eller forstå et af de nordiske sprog, engelsk eller tysk, og ikke tidligere have haft opholdstilladelse i Danmark. Der er også en række krav for værtsfamilien, som skal være opfyldt, for at de kan modtage en udenlandsk 13

14 au-pair. Opholdet kan maksimalt vare 18 måneder. Praktikanter har mulighed for at få opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Denne ordning gælder for udlændinge, som skal arbejde i Danmark i en kortere periode i forbindelse med en uddannelse, som er påbegyndt i hjemlandet. Arbejdet skal have en faglig tilknytning til den påbegyndte uddannelse. Der skal være en praktikpladsgodkendelse fra arbejdspladsen, og den studerende skal dokumentere at være optaget på uddannelsen. Udenlandske praktikanter kan få ophold- og arbejdstilladelse i op til 18 måneder, dog ikke længere end den periode praktikantens arbejdskontrakt er sat til. Hvis praktikken er ulønnet, skal man kunne dokumentere, at man kan forsørge sig selv. Som praktikant har man ikke krav på at familien samtidig får opholdstilladelse, det gælder kun i særlige tilfælde, hvor der er humanitære grunde. Internationale studerende har også mulighed for at få en opholdstilladelse til at studere i Danmark, såfremt man er optaget på en videregående uddannelse som fuldtidsstuderende, eller ønsker at deltage i et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse. Der er også et forsørgelseskrav, idet den studerende skal kunne betale for studieafgiften samt forsørge sig selv under opholdet. Det er muligt for den 14

15 studerende at få sin familie til Danmark, hvis denne kan forsørge sig selv. Ud fra et ønske om efterfølgende at fastholde internationale studerende er det igennem greencard-ordningen muligt at få en opholdstilladelse på seks måneder efter afsluttet uddannelse. Derved har den studerende mulighed for at søge arbejde i Danmark. Hvis man kan finde et job med en årsindtægt på over kr. kan man forblive i Danmark. For at lette nyuddannet udenlandsk arbejdskrafts muligheder for at få opholds- og arbejdstilladelse ønsker regeringen at nedsætte denne beløbsgrænse til kr. Samlet set er der dermed en lang række forskellige ordninger hver med deres særlige krav hvorigennem udenlandsk arbejdskraft kan komme til Danmark. Der er dog stor forskel på, hvor meget de forskellige ordninger benyttes, et emne vi ser på i næste afsnit. 15

16 Udviklingen og tal for den nye internationale arbejdskraft i Danmark Figur 2 viser klart, at arbejdskrafts-indvandringen til Danmark igennem de seneste år dels er vokset kraftigt, og dels i høj grad er kommet fra EU. Denne udvikling hænger såvel sammen med den økonomiske højkonjunktur, der øgede behovet for arbejdskraft i Danmark, som med EU s udvidelse mod øst siden Figuren viser udviklingen indenfor de vigtigste ordninger for arbejdstilladelser de seneste år. Figur 2 viser, at der har været en stor stigning i antallet af årlige arbejdstilladelser i perioden fra 2004 til 2008, og at den nye udenlandske arbejdskraft Figur 2. Tilgang af udenlandsk arbejdskraft i perioden , fordelt efter ordninger for arbejdstilladelser. Tallene omfatter udelukkende antallet af meddelte tilladelser og opholdsbeviser til udenlandske borgere med henblik på beskæftigelse eller drive selvstændig virksomhed i Danmark inden for den valgte periode. Målingen omfatter borgere fra hele verdenen fordelt på borgere fra EU-lande, øvrige Europa, Nordamerika og Oceanien, Sydamerika, Afrika samt Asien. Tilgangen er opgjort på baggrund af antal meddelte arbejdstilladelser fra Udlændingeservice og udstedte opholdsbeviser fra Statsforvaltningerne. 16

17 i Danmark især kommer fra lande indenfor EU s grænser. Hvor antallet af årlige arbejdstilladelser stiger hvert år fra 2004 til 2008, kan man se, at der i 2009 sker et fald i de samlede arbejdstilladelser fra i 2008 til i Dette afspejler den økonomiske krise, der satte ind i efteråret 2008, og viser hvor dynamisk et fænomen, vi har med at gøre. Positivlisten er også præget af dette fald, da denne ordning følger konjunkturerne og dermed afspejler mangel på arbejdskraft indenfor specifikke erhverv. Det er endvidere værd at bemærke, at gruppen af lønarbejdere og selvstændige fra EU halveres fra 2008 til Figur 2 viser også, hvor mange personer, der har opnået en arbejdstilladelse i årene og stadig arbejder i Danmark i Af de personer, der i 2004 fik arbejdstilladelse i Danmark, er der i 2009 blot tilbage. Disse tal viser, at der i gruppen af udenlandsk arbejdskraft som kommer til Danmark, også er en stor udvandring, og at det dermed udgør en potentiel arbejdsmarkedsressource, hvis (dele af) gruppen kan fastholdes i Danmark. Også hvis vi ser på hvilke dele af verden, arbejdskraftsindvandrerne kommer fra, er det tydeligt at EU s udvidelse imod øst har spillet en central rolle. Figur 3 Tilgang af udenlandsk arbejdskraft i perioden , fordelt efter oprindelsesområde Den inddeling af lande som jobindsat.dk benytter sig af ser således ud for de specifikke lande: Gamle EU-lande er Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Nye EUlande er Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Europa udenfor EU er Rusland, Schweiz, Serbien og Ukraine. 17

18 Figur 3 viser dels, at især de østeuropæiske lande har stået for en væsentlig del af arbejdskraftsindvandringen, samt at det er indvandringen fra denne gruppe, der falder mest i 2009 i forbindelse med finanskrisens indflydelse på arbejdsmarkedet. Dette skyldes i høj grad et fald i beskæftigelsen i byggerisektoren, hvor mange østeuropæiske håndværkere har været ansat 4. Uanset dette konjunkturudsving forudses en mangel på arbejdskraft også indenfor byggeriet i de kommende år. Således regner man med, at fx hver 5. murer forsvinder fra arbejdsstyrken fra 2009 til 2020, og også mange andre faggrupper vil blive ramt af udbredt tilbagetrækning i de kommende år 5. Modsat tilgange fra EU-landene er tilgangen af udenlandsk arbejdskraft stabil for de øvrige landegrupper, og den har endda været klart stigende, også i 2009, for gruppen der kommer til Danmark fra Asien. Dette viser, at der er forskellige dynamikker bag tilgangen til Danmark fra forskellige lande, og at ikke alle grup- 4 Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen: Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst, Gyldendal, Arbejdsmarkedspolitisk Agenda, nr. 12, juni per har samme følsomhed i forhold til forandringer i de økonomiske konjunkturer. Ser vi på det samlede omfang af udenlandsk arbejdskraft, der i 2009 opholdt sig i Danmark (figur 4), kan vi også se, at indvandring fra såvel de gamle, som de nye EU-lande, spiller en meget central rolle Man skal også bemærke, at gruppen fra Asien er den største gruppe udenfor EU en gruppe som i de seneste år er vokset stødt, uanset konjunkturerne i den danske økonomi. Den udenlandske arbejdskraft der kommer til Danmark, er ikke jævnt fordelt over landet. De fire største byer i Danmark står ikke overraskende - for den største andel. København topper med den største andel på lidt over personer, hvorefter Århus følger med cirka 2.400, Odense med og Ålborg med Men også i hver af kommunerne Esbjerg, Vejle, Lyngby- Taarbæk og Gentofte er der bosat over 1000 newcomers. I bilag 1, bagerst i denne rapport, findes en oversigt over omfanget af udenlandsk arbejdskraft, fordelt på alle landets kommuner. 18

19 Udlændinge på ophold uden egentlig arbejdstilladelse I det foregående har vi beskrevet gruppen af newcomers, som opholder sig i Danmark med en arbejdstilladelse. I det efterfølgende ser vi på tilgrænsende grupper af udlændige, der i 2009 opholdt sig i Danmark på anden vis. En første gruppe er udenlandske studerende en stor gruppe, der endvidere ser ud til at vokse, og som ikke er nær så følsom overfor konjunkturudsving. Især to lande gør sig bemærket her det drejer sig om Kina og USA. Fordelingen mellem de væsentligste nationaliteter fremgår af figur 5. Gruppen af internationale studerende har potentiale til at blive en del af gruppen af newcomers i Danmark og har, som nævnt, mulighed for at søge et green card efter endt studie. Uanset at næsten tre fjerdedele ønsker at forblive i Danmark, forlader omkring 70 % på nuværende tidspunkt landet, mens de resterende 30 % fortsætter i et arbejdsforhold 6. En anden gruppe, der har sin egen form for opholdsgrundlag, er au-pairs. 6 Forum for Business Education: Analyse af internationale studerendes beskæftigelsessituation efter endt uddannelse i Danmark, Figur 4 Omfanget af udenlandsk arbejdskraft 2009 fordelt over oprindelsesområde Figur 5. Opholdstilladelse på studieområdet mv Som figur 6 viser, udgøres de i dag i høj grad af kvinder fra Filippinerne. Uanset at deres ophold som au-pair kun kan vare 18 måneder, er der flere der ønsker at blive for fx at studere i Danmark. Au-pair ordningen bliver ikke kategoriseret som et arbejde, eftersom 19

20 Figur 6 Figur 7 det lovmæssigt bliver betragtet som et kulturelt udvekslingsophold. De udfører dog i praksis en arbejdsfunktion, hvorfor vi også medtager dem i gruppen af newcomers i Danmark. Udenlandske praktikanter tilhører også gruppen, som har en opholdstilladelse på baggrund af et studie. Som figur 7 viser, kommer hovedparten af denne gruppe fra Ukraine. Disse praktikanter arbejder hovedsageligt i landbrugssektoren, og kan derfor betragtes som en del af den udenlandske arbejdskraft i Danmark. Landbrugets Jobservice 7 er blandt andet med til at formidle kontakten til østeuropæiske studerende på landbrugsskoler i hjemlandet. De hjælper også med de praktiske forhold omkring ansøgning om opholdstilladelse og sørger for intro- 7 duktion til Danmark for de udenlandske praktikanter. Landbrugets Jobservice har siden 2001 samarbejdet med en ukrainsk landbrugsskole for at få praktikanter til Danmark, der indenfor de fem år uddannelsen varer, kan tage på praktikophold i udlandet. 8 Denne hjælp fra Landbrugets Jobservice til udenlandske praktikanter i landbruget, kan kun tolkes, som at der er behov for praktikanter indenfor dette erhverv, som ikke kan dækkes ind med dansk arbejdskraft. Ligesom bosætningen af den udenlandske arbejdskraft, ansat med arbejdstilladelse, til dels afhænger af 8 Et eksempel er, at ved ankomst til Danmark introduceres praktikanterne for det at være landbrugspraktikant i Danmark på et to-dages seminar på Korinth Landbrugsskole på Fyn; htm 20

21 jobtype, fordeler studerende, au-pairs og praktikanter sig også forskelligt geografisk: De studerende er koncentreret omkring universitetsbyerne, praktikanterne befinder sig i landkommunerne, og au-pairs findes i fx Nordsjælland, hvor de ofte arbejder i børnefamilier med to udearbejdende forældre med gode indtægter. Dermed vil forskellige biblioteker have forskellige mulige målgrupper blandt newcomers, afhængig af deres lokalområde. KILDER: Figur 1-4 er udarbejdet ved hjælp af databanken i Den oprindelige kilde til tallene er Udlændingeregisteret, Statsforvaltningernes register over udenlandske borgere og CPR-registeret. Tallene i figur 5-7 er hentet fra Tabel C1 C5 i Udlændingeservice, Tal på udlændingeområdet pr

22 Udfordringer for den udenlandske arbejdskraft i Danmark Barrierer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Vejen til et arbejdsliv i Danmark for udenlandske arbejdstagere kan være unødig lang og kompliceret. Dette fremgår af rapporten International rekruttering Barrierekatalog udgivet af Deloitte i 2008, i forbindelse med arbejdet i en tværministeriel taskforce, der i endnu højere grad skal fremme tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft til Danmark. 9 Rapporten identificerer 21 barrierer hvoraf de følgende fem barrierer er de væsentligste. Nedenstående gennemgang kan give en fornemmelse af de forskelligartede vanskeligheder og praktiske problemer som udenlandske arbejdstagere skal forholde sig til i Danmark: 9 Den tværministerielle Taskforce havde deltagelse fra Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen, Integrationsministeriet, Skatteministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Socialministeriet og Finansministeriet. Information kun på dansk. De mange informationer som newcomers modtager fra myndighederne, er ofte kun skrevet på dansk. Newcomers bliver derfor afhængige af hjælp fra andre til kontakt med myndigheder og udfyldelse af blanketter mm. Der er endvidere større chance for misforståelser, når informationen skal oversættes og gå igennem en tredje part. Tvivl om rettigheder. Det er usikkerhed hos både arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere om, hvilke rettigheder newcomers har i forhold til velfærds- og sundhedsmæssige ydelser. Det kan være sygedagpenge, børnefamilieydelser, sundhedsbehandlinger mv. Den tvivl, der er om arbejdstagerens sociale rettigheder, kan resultere i usikkerhed omkring ansættelsen og på længere sigt bringe fastholdelsen på den danske arbejdsplads i fare. 22

23 For mange myndigheder. Det opleves som svært at finde rundt mellem de danske myndigheder og skabe sig det nødvendige overblik. Det gælder i forhold til opholdtilladelse, registreringsbevis, personnummer, skattekort, kørekort og brug af forskellige ydelser. Starten på et arbejdsliv i Danmark kan dermed blive trukket ud af en ukoordineret og kompliceret kontakt til de danske myndigheder. Sagsbehandlingen er for lang. Da opholdstilladelsen er nødvendig for at kunne gå videre til de øvrige danske myndigheder, kan en lang behandlingstid i Udlændingeservice udsætte den udenlandske arbejdstagers start på jobbet i Danmark. Ansættelsen af den udenlandske arbejdstager sker ud fra virksomhedens behov, men en langvarig behandling kan udsætte ansættelsen flere måneder. Udlændingeservice og i forhold til skatteblanketter hos SKAT. Konklusionen på Deloittes rapport er, at den manglende koordinering myndighederne imellem, gør det unødigt kompliceret for udenlandske arbejdstagere at starte på deres nye job i Danmark. I forlængelse af denne rapport der identificerede problematikker i rekrutteringsfasen, udarbejdede Deloitte også efterfølgende et løsningskatalog. En del af disse løsningsforslag handler om at få opbygget en koordineret borgerservice i rekrutterings- og ankomstfasen, således at der skabes en god indgang til livet som newcomer i Danmark. Her kan de steder, hvor borgerservice og bibliotek samarbejder om at tilbyde services, spille en særlig rolle i at gøre den første tid i Danmark mindre vanskelig. I tillæg til de praktiske og strukturelle ændringer rapporten anbefaler, påpeger den også vigtighe- Ansøgningsskemaer og blanketter er svære at udfylde. Der opstår tvivl hos både arbejdsgivere og arbejdstagere om, hvilke blanketter der skal bruges til hvad. Det gælder fx i forhold til ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse hos 23

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Barrierekatalog Task force til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft November 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE

NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE Vennen fik dem til Midtjylland For Jurek begyndte vejen til Danmark med, at han blev kontaktet af en af sine gamle venner fra skolen. Hans ven Rafai var taget

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE

NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE Vennen fik dem til Midtjylland For Jurek begyndte vejen til Danmark med, at han blev kontaktet af en af sine gamle venner fra skolen. Hans ven Rafai var taget

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/migr_outlook-2012-en International Migration Outlook 2012 Sammendrag på dansk Opbremsningen i migrationen til OECD-landene

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere