NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER"

Transkript

1 NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1

2 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket; Bibliotekscenter for Integration. Rapporten er del af det nationale projekt Newcomers og de nye udfordringer Bibliotekerne på forkant, der ledes af Bibliotekscenter for Integration og Greve Bibliotek. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Mere information om projektet findes på hjemmesiden September

3 Newcomers Bibliotekerne og de nye arbejdsmigranter I don t socialize with my colleagues outside work. I guess it s because they have family commitments. It is a totally different mindset. Where I have lived before everybody had a maid or nanny. Everybody! That meant we could go out spontaneously after work. That can t be done her. Everybody is gone by four. It is like there is no connection between the hours before and the hours after four. That is something I have to get used to. It s not that they are not nice, but we don t see each other outside work. (Kilde: Living and working in Denmark - An Expat perspective, Oxford Research 2010) 3

4 4

5 Indhold Indledning...6 Muligheder for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark...9 Udviklingen og tal for den nye internationale arbejdskraft i Danmark...16 Udfordringer for den udenlandske arbejdskraft i Danmark...22 Newcomers oplevelse af den første tidi Danmark...27 Nye initiativer rettet imod newcomers og deres behov...33 Bibliotekerne og gruppen af newcomers - nye muligheder...41 Kildeliste...42 Bilag

6 Indledning Arbejdsmigranter er i de seneste år kommet til Danmark i et stigende antal. Det anslås således, at der i dag befinder sig omkring såkaldte newcomers i Danmark, som er kommet hertil for at arbejde indenfor en række forskellige erhverv. Newcomers bruges i denne rapport som betegnelse for arbejdsmigranter, der er kommet til Danmark i de seneste år, ofte med det formål at udvikle deres karriere og samtidig prøve kræfter med en anden kultur. Det drejer sig dels om højtuddannet arbejdskraft indenfor områder, hvor der har været mangel på højtuddannede medarbejdere som fx ingeniører, læger eller IT-specialister, men også inden for erhverv med faglært og lavtuddannet arbejdskraft som i landbrugssektoren, byggeriet og sundhedsvæsenet er udenlandsk arbejdskraft kommet til Danmark. Denne indvandring er med til at sikre økonomisk vækst og øget produktivitet i det danske samfund 1. Der er et ønske om at Danmark, også i de kommende år, øger især sin veluddannede arbejdskraft, men dette stiller krav til modtagelsen, fastholdelsen og integration af den nye udenlandske arbejdskraft. I denne rapport giver vi et kort overblik over arbejdskraftsindvandringen til Danmark igennem de seneste år: Hvilke former for newcomers er der, hvilke lande kommer de fra, og hvilke udfordringer møder de under deres ophold her? Det er en baggrundsviden om gruppen, der kan danne afsæt for bibliotekernes udvikling af tilbud til denne gruppe af brugere. 1 Indsigt Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark også I krisetider, Dansk Industri 2009 og Polonia i København- Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn, Jens Arnholtz Hansen og Nana Wesley Hansen, FAOS, Københavns Universitet,

7 Fremskrivningen viser tydeligt, at der uanset konjunkturmæssige udsving vil være brug for at skaffe yderligere arbejdskraft på det danske arbejdsmarked i årene fremover, samt gerne at holde på den arbejdskraft, der kommer hertil. Figur 1, Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke. Kilde: Kvalificeret vækst, 2009 Indvandringen af arbejdskraft fra udlandet svinger, afhængig af de økonomiske konjunkturer. Således var indvandringen stor i 2008, men faldt i 2009 kraftigt i forbindelse med den globale finanskrise. Behovet for udenlandsk arbejdskraft bestemmes dog ikke alene af konjunkturerne. Demografiske prognoser viser tydeligt, at Danmark kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. I de kommende år går de store efterkrigsårgange på pension, mens antallet af unge, som kommer ind på arbejdsmarkedet, er langt mindre, som det fremgår af denne fremskrivning af arbejdskraftsudbud og -efterspørgsel i de kommende år (se figur 1). Ofte er det dog ikke nemt at være udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Der kan fx være en række barrierer i processen med at bosætte sig bl.a. knyttet til kontakten med forskellige offentlige myndigheder. Den danske arbejdskultur kan også med den afslappede tone, fladere struktur og samarbejde med kollegaer opleves som markant anderledes og kræve tilvænning for udlændinge. Som rapportens indledende citat viser, er arbejdsforholdene i de danske virksomheder dog langt fra den eneste faktor af betydning: Et andet forhold, der kan forkorte et ophold i Danmark, er den bredere trivsel hos den udenlandske arbejdstager og den medfølgende familie udenfor arbejdstiden. Det er især i denne sammenhæng, at de danske biblioteker har mulighed for at spille en rolle. I denne rapport skal vi først se på ad hvilke kanaler, de nye arbejdsmigran- 7

8 ter kommer; hvor mange de er, og hvor de kommer fra. Dernæst berører vi de udfordringer, som newcomers ofte oplever i forbindelse med at ankomme til og bo i Danmark. Sidst i rapporten vil vi se på de initiativer og tiltag, der er igangsat for at forbedre fastholdelsen af newcomers. Undervejs fremdrager vi den information, der måtte være særlig relevant for danske bibliotekers arbejde med denne målgruppe. 8

9 Muligheder for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark For bedre at kunne forstå bredden i gruppen af newcomers, gennemgår vi i dette afsnit de mange forskellige måder, man kan komme til Danmark for at arbejde. Det er et område, der har udviklet sig kraftigt i de seneste år, i takt med en stigende fokus på at rekruttere især højt kvalificeret arbejdskraft 2. I vores gennemgang har vi endvidere medtaget grupper som au pairs og internationale studerende, da de på flere måder grænser op til gruppen af egentlige newcomers. Adgang for statsborgere fra Norden og EU Mulighederne for at opholde sig og arbejde i Danmark afhænger i høj grad af statsborgerskab. Således behøver nordiske statsborgere slet ikke opholdstilladelse i Danmark, men kan frit bo 2 Den efterfølgende redegørelse for de forskellige regler og ordninger er hentet fra arbejde/ og arbejde her. Ud fra bl.a. EU s regler om fri mobilitet kan statsborgere fra EU samt fra Schweiz og Liechtenstein også frit rejse ind i Danmark og opholde sig her i tre måneder seks måneder, hvis de søger efter arbejde. Statsborgere herfra kan få en længerevarende opholds- og arbejdstilladelse, hvis de fx kan dokumentere, at de har lønnet arbejde eller driver selvstændig virksomhed i Danmark, og de kan endvidere tage deres familier med sig til Danmark. De kan også få en opholdstilladelse, hvis de fx er studerende ved en offentligt godkendt institution og samtidig kan forsørge sig selv. Da Danmark dog også har ønsker om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra lande udenfor Norden og Europa, er der i de seneste år blevet indført en række forskellige ordninger, der skal lette adgangen: Positivlisten, beløbsordningen, koncernordningen, greencard-ordningen, samt ordninger rettet mod forskere, selvstændige, au-pairs, 9

10 praktikanter og internationale studerende. Positivlisten er en liste over de erhverv og faggrupper, hvor der specielt er mangel på kvalificeret arbejdskraft og personer, der er uddannet inden for et af disse erhverv, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Positivlisten revurderes to gange årligt på baggrund af prognoser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er et krav til stillinger på Positivlisten, at de som minimum er på niveauet professionsbachelor, som fx sygeplejersker eller pædagoger. Positivlisten er en ganske bred ordning, og i juli 2010 fandtes her stillingsbetegnelser som fx geolog, advokat, musikpædagog, praktiserende læge, software udvikler, regnskabschef, socialrådgiver, sygeplejerske, radiograf og folkeskolelærer. Ansøgninger om opholdstilladelser igennem positivlisteordningen kræver, at man kan fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, og varigheden af opholdstilladelsen er afhængig af jobkontraktens længde. Med en opholdstilladelse under denne ordning kan man medbringe ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Beløbsordningen bevirker, at udlændinge, som er blevet tilbudt et job med en løn over et vist beløb, har særligt let adgang til at få opholds- og arbejdstilladelse. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområder eller stillingsbetegnelser. Det har heller ikke betydning, om ledig arbejdskraft i Danmark kan varetage det pågældende arbejde. Beløbsgrænsen, der 10

11 på nuværende tidspunkt er en årlig løn på kr., skal sikre, at ansættelsen sker i funktioner, der kræver efterspurgte kompetencer og kvalifikationer. Ved ansøgningen skal man ligeledes kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn og ansættelsesvilkår fremgår og ansættelsesvilkårene skal være i overensstemmelse med danske forhold. Visse stillinger indenfor sundhedsvæsnet, som eksempelvis læger, skal også have en autorisation af Sundhedsstyrelsen for at arbejde i Danmark. Man kan med en opholdstilladelse under denne ordning medbringe sin familie. Længden på opholdstilladelsen er afhængig af hvorvidt jobkontrakten er tidsbegrænset eller ej. Koncernordningen gør det muligt for ansatte i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode. Denne ordning blev indført i juli 2008 i forbindelse med ændringer i udlændingeloven. Der kan således hentes medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer fra udenlandske dele af koncernen i forbindelse med opgaver af innovativ, projektmæssig eller uddannelsesmæssig karakter. En koncernopholdstilladelse vil, indenfor gyldighedsperioden på tre år, gøre at man skiftevis kan arbejde i koncernen i udlandet og i Danmark uden at opholdstilladelsen bortfalder. Normalt vil opholdstilladelsen bortfalde, hvis udlændingen har opholdt sig udenfor landet i mere end seks måneder. Internationale koncerner får ikke automatisk tildelt denne status, da en række betingelser skal være opfyldt for at virksomheden hører under koncernbetegnelsen. Det er også muligt med en opholdstilladelse under denne ordning at medbringe ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. Greencard-ordningen gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at søge job samt efterfølgende at arbejde her. Det er en tilladelse, som gives ved individuel vurdering ud fra et pointsystem omkring sandsynligheden for at udlændinge vil finde arbejde i Danmark. 11

12 side, således at man kan beregne sine mulige point. Man skal også dokumentere, at man kan forsørge sig selv det første år i Danmark. Hvis man samtidig ansøger om opholdstilladelse for den medfølgende familie, skal man yderligere kunne dokumentere, at man kan forsørge dem. Opholdstilladelse efter greencard-ordningen gives for tre år med mulighed for forlængelse. Den er dermed ikke afhængig af mangel på arbejdskraft indenfor specifikke erhverv, men gives ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens samlede kvalifikationer og erfaringer. Der stilles heller ikke krav om, at man kan fremvise et konkret jobtilbud. For at kunne få opholdstilladelse igennem greencardordningen, skal man i alt opnå mindst 100 point, der tildeles efter kriterier som uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring, tilpasningsevne 3 og alder. De point, der kan opnås indenfor disse fem kategorier, er udførligt beskrevet på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations hjemme- 3 Tilpasningsevne bliver vurderet ud fra ens evne til at tilpasse sig det danske arbejdsmarked. Nyidanmark.dk skriver således, at der gives point for en uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig tilknytning til EU/EØS (inklusive Danmark) eller Schweiz, da dette vurderes at styrke ens muligheder for hurtigt at falde til på det danske arbejdsmarked. Hvis man tidligere har arbejdet i Europa, bidrager det altså til antallet af point i denne kategori. Forskere har især let adgang til det danske arbejdsmarked. Der skal være særlige forskningsmæssige grunde til at arbejdet skal udføres af en udlænding, men da arbejdet som forsker anses for at være så stærkt knyttet til den enkelte person, er beskæftigelsessituationen i Danmark ikke afgørende for, om man kan opnå opholds og arbejdstilladelse. Man skal kunne fremvise et konkret jobtilbud eller jobkontrakt, når man ansøger igennem forskerordningen. Man kan også opnå opholdstilladelse som forskningspraktikant til at arbejde på en forskningsinstitution, men man skal kunne forsørge sig selv, da praktikken sjældent er lønnet. For forskere hænger varigheden af opholdstilladelsen sammen med jobkontrakten. For forskningspraktikanter er den på et år med mulighed for forlængelse. Hvis man har fået en opholdstilladelse som 12

13 forsker eller forskningspraktikant, kan man medbringe sin familie. Selvstændige erhvervsdrivende kan få lov at drive virksomhed i Danmark og derved opnå opholds- og arbejdstilladelse. Økonomisk grundlag og nødvendigheden af udlændingens tilstedeværelse ved etablering og drift danner baggrund for vurdering af ansøgningerne under denne ordning. Der skal også være særlige danske erhvervsinteresser, der gør, at virksomheden skal etableres i Danmark. Man kan normalt ikke få opholds- og arbejdstilladelse til at etablere en restauration, en detailforretning, mindre handelsvirksomhed eller lignende i Danmark. En udlænding med opholdstilladelse under denne ordning har ikke krav på at få sin familie med til Danmark, men det er muligt at få en opholdstilladelse, hvis familien kan forsørge sig selv. Andre grupper af udlændinge, som foredragsholdere, repræsentanter for udenlandske firmaer på forretningsrejse, kunstnere, visse musikere og andre optrædende, professionelle idrætsudøvere, og personale i transportbranchen, har mulighed for at arbejde uden arbejdstilladelse i op til 3 måneder. Der kan dog stadig være krav om visum, hvis man har visumpligt for at kunne rejse ind i Danmark. Endelig er fx diplomater med familie og personale med arbejde i den internationale trafik helt undtaget fra de normale regler omkring opholds- og arbejdstilladelse. Au Pair-ordningen er en mulighed for udlændinge til at få opholdstilladelse ved at bo hos en værtsfamilie i Danmark. Idéen med et au-pair ophold er, at udlændinge skal komme til en værtsfamilie med hjemmeboende børn og være der på lige vilkår med resten af familien. Formålet er at au-pairs skal forbedre deres sproglige og faglige kundskaber og udvide deres kulturelle horisont. Som modydelse skal de deltage i de huslige pligter i værtsfamilien i op til fem timer om dagen. Der er krav om en uddannelse svarende til minimum 9. klassetrin, da au-pairs skal have de fornødne sproglige og kulturelle forudsætninger for at få udbytte af et au-pair ophold i Danmark. Man skal derudover være mellem år på ansøgningstidspunktet og må ikke være gift eller medbringe børn. Man skal kunne tale eller forstå et af de nordiske sprog, engelsk eller tysk, og ikke tidligere have haft opholdstilladelse i Danmark. Der er også en række krav for værtsfamilien, som skal være opfyldt, for at de kan modtage en udenlandsk 13

14 au-pair. Opholdet kan maksimalt vare 18 måneder. Praktikanter har mulighed for at få opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Denne ordning gælder for udlændinge, som skal arbejde i Danmark i en kortere periode i forbindelse med en uddannelse, som er påbegyndt i hjemlandet. Arbejdet skal have en faglig tilknytning til den påbegyndte uddannelse. Der skal være en praktikpladsgodkendelse fra arbejdspladsen, og den studerende skal dokumentere at være optaget på uddannelsen. Udenlandske praktikanter kan få ophold- og arbejdstilladelse i op til 18 måneder, dog ikke længere end den periode praktikantens arbejdskontrakt er sat til. Hvis praktikken er ulønnet, skal man kunne dokumentere, at man kan forsørge sig selv. Som praktikant har man ikke krav på at familien samtidig får opholdstilladelse, det gælder kun i særlige tilfælde, hvor der er humanitære grunde. Internationale studerende har også mulighed for at få en opholdstilladelse til at studere i Danmark, såfremt man er optaget på en videregående uddannelse som fuldtidsstuderende, eller ønsker at deltage i et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse. Der er også et forsørgelseskrav, idet den studerende skal kunne betale for studieafgiften samt forsørge sig selv under opholdet. Det er muligt for den 14

15 studerende at få sin familie til Danmark, hvis denne kan forsørge sig selv. Ud fra et ønske om efterfølgende at fastholde internationale studerende er det igennem greencard-ordningen muligt at få en opholdstilladelse på seks måneder efter afsluttet uddannelse. Derved har den studerende mulighed for at søge arbejde i Danmark. Hvis man kan finde et job med en årsindtægt på over kr. kan man forblive i Danmark. For at lette nyuddannet udenlandsk arbejdskrafts muligheder for at få opholds- og arbejdstilladelse ønsker regeringen at nedsætte denne beløbsgrænse til kr. Samlet set er der dermed en lang række forskellige ordninger hver med deres særlige krav hvorigennem udenlandsk arbejdskraft kan komme til Danmark. Der er dog stor forskel på, hvor meget de forskellige ordninger benyttes, et emne vi ser på i næste afsnit. 15

16 Udviklingen og tal for den nye internationale arbejdskraft i Danmark Figur 2 viser klart, at arbejdskrafts-indvandringen til Danmark igennem de seneste år dels er vokset kraftigt, og dels i høj grad er kommet fra EU. Denne udvikling hænger såvel sammen med den økonomiske højkonjunktur, der øgede behovet for arbejdskraft i Danmark, som med EU s udvidelse mod øst siden Figuren viser udviklingen indenfor de vigtigste ordninger for arbejdstilladelser de seneste år. Figur 2 viser, at der har været en stor stigning i antallet af årlige arbejdstilladelser i perioden fra 2004 til 2008, og at den nye udenlandske arbejdskraft Figur 2. Tilgang af udenlandsk arbejdskraft i perioden , fordelt efter ordninger for arbejdstilladelser. Tallene omfatter udelukkende antallet af meddelte tilladelser og opholdsbeviser til udenlandske borgere med henblik på beskæftigelse eller drive selvstændig virksomhed i Danmark inden for den valgte periode. Målingen omfatter borgere fra hele verdenen fordelt på borgere fra EU-lande, øvrige Europa, Nordamerika og Oceanien, Sydamerika, Afrika samt Asien. Tilgangen er opgjort på baggrund af antal meddelte arbejdstilladelser fra Udlændingeservice og udstedte opholdsbeviser fra Statsforvaltningerne. 16

17 i Danmark især kommer fra lande indenfor EU s grænser. Hvor antallet af årlige arbejdstilladelser stiger hvert år fra 2004 til 2008, kan man se, at der i 2009 sker et fald i de samlede arbejdstilladelser fra i 2008 til i Dette afspejler den økonomiske krise, der satte ind i efteråret 2008, og viser hvor dynamisk et fænomen, vi har med at gøre. Positivlisten er også præget af dette fald, da denne ordning følger konjunkturerne og dermed afspejler mangel på arbejdskraft indenfor specifikke erhverv. Det er endvidere værd at bemærke, at gruppen af lønarbejdere og selvstændige fra EU halveres fra 2008 til Figur 2 viser også, hvor mange personer, der har opnået en arbejdstilladelse i årene og stadig arbejder i Danmark i Af de personer, der i 2004 fik arbejdstilladelse i Danmark, er der i 2009 blot tilbage. Disse tal viser, at der i gruppen af udenlandsk arbejdskraft som kommer til Danmark, også er en stor udvandring, og at det dermed udgør en potentiel arbejdsmarkedsressource, hvis (dele af) gruppen kan fastholdes i Danmark. Også hvis vi ser på hvilke dele af verden, arbejdskraftsindvandrerne kommer fra, er det tydeligt at EU s udvidelse imod øst har spillet en central rolle. Figur 3 Tilgang af udenlandsk arbejdskraft i perioden , fordelt efter oprindelsesområde Den inddeling af lande som jobindsat.dk benytter sig af ser således ud for de specifikke lande: Gamle EU-lande er Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Nye EUlande er Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Europa udenfor EU er Rusland, Schweiz, Serbien og Ukraine. 17

18 Figur 3 viser dels, at især de østeuropæiske lande har stået for en væsentlig del af arbejdskraftsindvandringen, samt at det er indvandringen fra denne gruppe, der falder mest i 2009 i forbindelse med finanskrisens indflydelse på arbejdsmarkedet. Dette skyldes i høj grad et fald i beskæftigelsen i byggerisektoren, hvor mange østeuropæiske håndværkere har været ansat 4. Uanset dette konjunkturudsving forudses en mangel på arbejdskraft også indenfor byggeriet i de kommende år. Således regner man med, at fx hver 5. murer forsvinder fra arbejdsstyrken fra 2009 til 2020, og også mange andre faggrupper vil blive ramt af udbredt tilbagetrækning i de kommende år 5. Modsat tilgange fra EU-landene er tilgangen af udenlandsk arbejdskraft stabil for de øvrige landegrupper, og den har endda været klart stigende, også i 2009, for gruppen der kommer til Danmark fra Asien. Dette viser, at der er forskellige dynamikker bag tilgangen til Danmark fra forskellige lande, og at ikke alle grup- 4 Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen: Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst, Gyldendal, Arbejdsmarkedspolitisk Agenda, nr. 12, juni per har samme følsomhed i forhold til forandringer i de økonomiske konjunkturer. Ser vi på det samlede omfang af udenlandsk arbejdskraft, der i 2009 opholdt sig i Danmark (figur 4), kan vi også se, at indvandring fra såvel de gamle, som de nye EU-lande, spiller en meget central rolle Man skal også bemærke, at gruppen fra Asien er den største gruppe udenfor EU en gruppe som i de seneste år er vokset stødt, uanset konjunkturerne i den danske økonomi. Den udenlandske arbejdskraft der kommer til Danmark, er ikke jævnt fordelt over landet. De fire største byer i Danmark står ikke overraskende - for den største andel. København topper med den største andel på lidt over personer, hvorefter Århus følger med cirka 2.400, Odense med og Ålborg med Men også i hver af kommunerne Esbjerg, Vejle, Lyngby- Taarbæk og Gentofte er der bosat over 1000 newcomers. I bilag 1, bagerst i denne rapport, findes en oversigt over omfanget af udenlandsk arbejdskraft, fordelt på alle landets kommuner. 18

19 Udlændinge på ophold uden egentlig arbejdstilladelse I det foregående har vi beskrevet gruppen af newcomers, som opholder sig i Danmark med en arbejdstilladelse. I det efterfølgende ser vi på tilgrænsende grupper af udlændige, der i 2009 opholdt sig i Danmark på anden vis. En første gruppe er udenlandske studerende en stor gruppe, der endvidere ser ud til at vokse, og som ikke er nær så følsom overfor konjunkturudsving. Især to lande gør sig bemærket her det drejer sig om Kina og USA. Fordelingen mellem de væsentligste nationaliteter fremgår af figur 5. Gruppen af internationale studerende har potentiale til at blive en del af gruppen af newcomers i Danmark og har, som nævnt, mulighed for at søge et green card efter endt studie. Uanset at næsten tre fjerdedele ønsker at forblive i Danmark, forlader omkring 70 % på nuværende tidspunkt landet, mens de resterende 30 % fortsætter i et arbejdsforhold 6. En anden gruppe, der har sin egen form for opholdsgrundlag, er au-pairs. 6 Forum for Business Education: Analyse af internationale studerendes beskæftigelsessituation efter endt uddannelse i Danmark, Figur 4 Omfanget af udenlandsk arbejdskraft 2009 fordelt over oprindelsesområde Figur 5. Opholdstilladelse på studieområdet mv Som figur 6 viser, udgøres de i dag i høj grad af kvinder fra Filippinerne. Uanset at deres ophold som au-pair kun kan vare 18 måneder, er der flere der ønsker at blive for fx at studere i Danmark. Au-pair ordningen bliver ikke kategoriseret som et arbejde, eftersom 19

20 Figur 6 Figur 7 det lovmæssigt bliver betragtet som et kulturelt udvekslingsophold. De udfører dog i praksis en arbejdsfunktion, hvorfor vi også medtager dem i gruppen af newcomers i Danmark. Udenlandske praktikanter tilhører også gruppen, som har en opholdstilladelse på baggrund af et studie. Som figur 7 viser, kommer hovedparten af denne gruppe fra Ukraine. Disse praktikanter arbejder hovedsageligt i landbrugssektoren, og kan derfor betragtes som en del af den udenlandske arbejdskraft i Danmark. Landbrugets Jobservice 7 er blandt andet med til at formidle kontakten til østeuropæiske studerende på landbrugsskoler i hjemlandet. De hjælper også med de praktiske forhold omkring ansøgning om opholdstilladelse og sørger for intro- 7 duktion til Danmark for de udenlandske praktikanter. Landbrugets Jobservice har siden 2001 samarbejdet med en ukrainsk landbrugsskole for at få praktikanter til Danmark, der indenfor de fem år uddannelsen varer, kan tage på praktikophold i udlandet. 8 Denne hjælp fra Landbrugets Jobservice til udenlandske praktikanter i landbruget, kan kun tolkes, som at der er behov for praktikanter indenfor dette erhverv, som ikke kan dækkes ind med dansk arbejdskraft. Ligesom bosætningen af den udenlandske arbejdskraft, ansat med arbejdstilladelse, til dels afhænger af 8 Et eksempel er, at ved ankomst til Danmark introduceres praktikanterne for det at være landbrugspraktikant i Danmark på et to-dages seminar på Korinth Landbrugsskole på Fyn; htm 20

21 jobtype, fordeler studerende, au-pairs og praktikanter sig også forskelligt geografisk: De studerende er koncentreret omkring universitetsbyerne, praktikanterne befinder sig i landkommunerne, og au-pairs findes i fx Nordsjælland, hvor de ofte arbejder i børnefamilier med to udearbejdende forældre med gode indtægter. Dermed vil forskellige biblioteker have forskellige mulige målgrupper blandt newcomers, afhængig af deres lokalområde. KILDER: Figur 1-4 er udarbejdet ved hjælp af databanken i Den oprindelige kilde til tallene er Udlændingeregisteret, Statsforvaltningernes register over udenlandske borgere og CPR-registeret. Tallene i figur 5-7 er hentet fra Tabel C1 C5 i Udlændingeservice, Tal på udlændingeområdet pr

22 Udfordringer for den udenlandske arbejdskraft i Danmark Barrierer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Vejen til et arbejdsliv i Danmark for udenlandske arbejdstagere kan være unødig lang og kompliceret. Dette fremgår af rapporten International rekruttering Barrierekatalog udgivet af Deloitte i 2008, i forbindelse med arbejdet i en tværministeriel taskforce, der i endnu højere grad skal fremme tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft til Danmark. 9 Rapporten identificerer 21 barrierer hvoraf de følgende fem barrierer er de væsentligste. Nedenstående gennemgang kan give en fornemmelse af de forskelligartede vanskeligheder og praktiske problemer som udenlandske arbejdstagere skal forholde sig til i Danmark: 9 Den tværministerielle Taskforce havde deltagelse fra Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen, Integrationsministeriet, Skatteministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Socialministeriet og Finansministeriet. Information kun på dansk. De mange informationer som newcomers modtager fra myndighederne, er ofte kun skrevet på dansk. Newcomers bliver derfor afhængige af hjælp fra andre til kontakt med myndigheder og udfyldelse af blanketter mm. Der er endvidere større chance for misforståelser, når informationen skal oversættes og gå igennem en tredje part. Tvivl om rettigheder. Det er usikkerhed hos både arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere om, hvilke rettigheder newcomers har i forhold til velfærds- og sundhedsmæssige ydelser. Det kan være sygedagpenge, børnefamilieydelser, sundhedsbehandlinger mv. Den tvivl, der er om arbejdstagerens sociale rettigheder, kan resultere i usikkerhed omkring ansættelsen og på længere sigt bringe fastholdelsen på den danske arbejdsplads i fare. 22

23 For mange myndigheder. Det opleves som svært at finde rundt mellem de danske myndigheder og skabe sig det nødvendige overblik. Det gælder i forhold til opholdtilladelse, registreringsbevis, personnummer, skattekort, kørekort og brug af forskellige ydelser. Starten på et arbejdsliv i Danmark kan dermed blive trukket ud af en ukoordineret og kompliceret kontakt til de danske myndigheder. Sagsbehandlingen er for lang. Da opholdstilladelsen er nødvendig for at kunne gå videre til de øvrige danske myndigheder, kan en lang behandlingstid i Udlændingeservice udsætte den udenlandske arbejdstagers start på jobbet i Danmark. Ansættelsen af den udenlandske arbejdstager sker ud fra virksomhedens behov, men en langvarig behandling kan udsætte ansættelsen flere måneder. Udlændingeservice og i forhold til skatteblanketter hos SKAT. Konklusionen på Deloittes rapport er, at den manglende koordinering myndighederne imellem, gør det unødigt kompliceret for udenlandske arbejdstagere at starte på deres nye job i Danmark. I forlængelse af denne rapport der identificerede problematikker i rekrutteringsfasen, udarbejdede Deloitte også efterfølgende et løsningskatalog. En del af disse løsningsforslag handler om at få opbygget en koordineret borgerservice i rekrutterings- og ankomstfasen, således at der skabes en god indgang til livet som newcomer i Danmark. Her kan de steder, hvor borgerservice og bibliotek samarbejder om at tilbyde services, spille en særlig rolle i at gøre den første tid i Danmark mindre vanskelig. I tillæg til de praktiske og strukturelle ændringer rapporten anbefaler, påpeger den også vigtighe- Ansøgningsskemaer og blanketter er svære at udfylde. Der opstår tvivl hos både arbejdsgivere og arbejdstagere om, hvilke blanketter der skal bruges til hvad. Det gælder fx i forhold til ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse hos 23

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Kirsten Hviid, Flemming Wridt Jensen, Kasper Olesen & Mari-Ann Flyvholm Rapporten Forfattere

Læs mere

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d.

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

3/2008. Rekruttering af IT-specialister fra Indien

3/2008. Rekruttering af IT-specialister fra Indien 3/2008 DK Rekruttering af IT-specialister fra Indien En undersøgelse af markedet, danske firmaers erfaringer, indiske myndigheders forhold til oversøisk rekruttering samt andre landes praksis på området.

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Polak på det danske arbejdsmarked

Polak på det danske arbejdsmarked Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Polak på det danske arbejdsmarked Projektnummer 125605, Sags nr.: 080.06D.251 Rapport udarbejdet for BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Norden Sammenfatning af landerapporter fra forprojekt til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt

Udenlandsk arbejdskraft i Norden Sammenfatning af landerapporter fra forprojekt til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt Udenlandsk arbejdskraft i Norden Sammenfatning af landerapporter fra forprojekt til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt Kirsten Hviid og Mari-Ann Flyvholm TemaNord 2010:588 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere