NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER"

Transkript

1 NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1

2 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket; Bibliotekscenter for Integration. Rapporten er del af det nationale projekt Newcomers og de nye udfordringer Bibliotekerne på forkant, der ledes af Bibliotekscenter for Integration og Greve Bibliotek. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Mere information om projektet findes på hjemmesiden September

3 Newcomers Bibliotekerne og de nye arbejdsmigranter I don t socialize with my colleagues outside work. I guess it s because they have family commitments. It is a totally different mindset. Where I have lived before everybody had a maid or nanny. Everybody! That meant we could go out spontaneously after work. That can t be done her. Everybody is gone by four. It is like there is no connection between the hours before and the hours after four. That is something I have to get used to. It s not that they are not nice, but we don t see each other outside work. (Kilde: Living and working in Denmark - An Expat perspective, Oxford Research 2010) 3

4 4

5 Indhold Indledning...6 Muligheder for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark...9 Udviklingen og tal for den nye internationale arbejdskraft i Danmark...16 Udfordringer for den udenlandske arbejdskraft i Danmark...22 Newcomers oplevelse af den første tidi Danmark...27 Nye initiativer rettet imod newcomers og deres behov...33 Bibliotekerne og gruppen af newcomers - nye muligheder...41 Kildeliste...42 Bilag

6 Indledning Arbejdsmigranter er i de seneste år kommet til Danmark i et stigende antal. Det anslås således, at der i dag befinder sig omkring såkaldte newcomers i Danmark, som er kommet hertil for at arbejde indenfor en række forskellige erhverv. Newcomers bruges i denne rapport som betegnelse for arbejdsmigranter, der er kommet til Danmark i de seneste år, ofte med det formål at udvikle deres karriere og samtidig prøve kræfter med en anden kultur. Det drejer sig dels om højtuddannet arbejdskraft indenfor områder, hvor der har været mangel på højtuddannede medarbejdere som fx ingeniører, læger eller IT-specialister, men også inden for erhverv med faglært og lavtuddannet arbejdskraft som i landbrugssektoren, byggeriet og sundhedsvæsenet er udenlandsk arbejdskraft kommet til Danmark. Denne indvandring er med til at sikre økonomisk vækst og øget produktivitet i det danske samfund 1. Der er et ønske om at Danmark, også i de kommende år, øger især sin veluddannede arbejdskraft, men dette stiller krav til modtagelsen, fastholdelsen og integration af den nye udenlandske arbejdskraft. I denne rapport giver vi et kort overblik over arbejdskraftsindvandringen til Danmark igennem de seneste år: Hvilke former for newcomers er der, hvilke lande kommer de fra, og hvilke udfordringer møder de under deres ophold her? Det er en baggrundsviden om gruppen, der kan danne afsæt for bibliotekernes udvikling af tilbud til denne gruppe af brugere. 1 Indsigt Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark også I krisetider, Dansk Industri 2009 og Polonia i København- Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn, Jens Arnholtz Hansen og Nana Wesley Hansen, FAOS, Københavns Universitet,

7 Fremskrivningen viser tydeligt, at der uanset konjunkturmæssige udsving vil være brug for at skaffe yderligere arbejdskraft på det danske arbejdsmarked i årene fremover, samt gerne at holde på den arbejdskraft, der kommer hertil. Figur 1, Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke. Kilde: Kvalificeret vækst, 2009 Indvandringen af arbejdskraft fra udlandet svinger, afhængig af de økonomiske konjunkturer. Således var indvandringen stor i 2008, men faldt i 2009 kraftigt i forbindelse med den globale finanskrise. Behovet for udenlandsk arbejdskraft bestemmes dog ikke alene af konjunkturerne. Demografiske prognoser viser tydeligt, at Danmark kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. I de kommende år går de store efterkrigsårgange på pension, mens antallet af unge, som kommer ind på arbejdsmarkedet, er langt mindre, som det fremgår af denne fremskrivning af arbejdskraftsudbud og -efterspørgsel i de kommende år (se figur 1). Ofte er det dog ikke nemt at være udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Der kan fx være en række barrierer i processen med at bosætte sig bl.a. knyttet til kontakten med forskellige offentlige myndigheder. Den danske arbejdskultur kan også med den afslappede tone, fladere struktur og samarbejde med kollegaer opleves som markant anderledes og kræve tilvænning for udlændinge. Som rapportens indledende citat viser, er arbejdsforholdene i de danske virksomheder dog langt fra den eneste faktor af betydning: Et andet forhold, der kan forkorte et ophold i Danmark, er den bredere trivsel hos den udenlandske arbejdstager og den medfølgende familie udenfor arbejdstiden. Det er især i denne sammenhæng, at de danske biblioteker har mulighed for at spille en rolle. I denne rapport skal vi først se på ad hvilke kanaler, de nye arbejdsmigran- 7

8 ter kommer; hvor mange de er, og hvor de kommer fra. Dernæst berører vi de udfordringer, som newcomers ofte oplever i forbindelse med at ankomme til og bo i Danmark. Sidst i rapporten vil vi se på de initiativer og tiltag, der er igangsat for at forbedre fastholdelsen af newcomers. Undervejs fremdrager vi den information, der måtte være særlig relevant for danske bibliotekers arbejde med denne målgruppe. 8

9 Muligheder for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark For bedre at kunne forstå bredden i gruppen af newcomers, gennemgår vi i dette afsnit de mange forskellige måder, man kan komme til Danmark for at arbejde. Det er et område, der har udviklet sig kraftigt i de seneste år, i takt med en stigende fokus på at rekruttere især højt kvalificeret arbejdskraft 2. I vores gennemgang har vi endvidere medtaget grupper som au pairs og internationale studerende, da de på flere måder grænser op til gruppen af egentlige newcomers. Adgang for statsborgere fra Norden og EU Mulighederne for at opholde sig og arbejde i Danmark afhænger i høj grad af statsborgerskab. Således behøver nordiske statsborgere slet ikke opholdstilladelse i Danmark, men kan frit bo 2 Den efterfølgende redegørelse for de forskellige regler og ordninger er hentet fra arbejde/ og arbejde her. Ud fra bl.a. EU s regler om fri mobilitet kan statsborgere fra EU samt fra Schweiz og Liechtenstein også frit rejse ind i Danmark og opholde sig her i tre måneder seks måneder, hvis de søger efter arbejde. Statsborgere herfra kan få en længerevarende opholds- og arbejdstilladelse, hvis de fx kan dokumentere, at de har lønnet arbejde eller driver selvstændig virksomhed i Danmark, og de kan endvidere tage deres familier med sig til Danmark. De kan også få en opholdstilladelse, hvis de fx er studerende ved en offentligt godkendt institution og samtidig kan forsørge sig selv. Da Danmark dog også har ønsker om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra lande udenfor Norden og Europa, er der i de seneste år blevet indført en række forskellige ordninger, der skal lette adgangen: Positivlisten, beløbsordningen, koncernordningen, greencard-ordningen, samt ordninger rettet mod forskere, selvstændige, au-pairs, 9

10 praktikanter og internationale studerende. Positivlisten er en liste over de erhverv og faggrupper, hvor der specielt er mangel på kvalificeret arbejdskraft og personer, der er uddannet inden for et af disse erhverv, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Positivlisten revurderes to gange årligt på baggrund af prognoser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er et krav til stillinger på Positivlisten, at de som minimum er på niveauet professionsbachelor, som fx sygeplejersker eller pædagoger. Positivlisten er en ganske bred ordning, og i juli 2010 fandtes her stillingsbetegnelser som fx geolog, advokat, musikpædagog, praktiserende læge, software udvikler, regnskabschef, socialrådgiver, sygeplejerske, radiograf og folkeskolelærer. Ansøgninger om opholdstilladelser igennem positivlisteordningen kræver, at man kan fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, og varigheden af opholdstilladelsen er afhængig af jobkontraktens længde. Med en opholdstilladelse under denne ordning kan man medbringe ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Beløbsordningen bevirker, at udlændinge, som er blevet tilbudt et job med en løn over et vist beløb, har særligt let adgang til at få opholds- og arbejdstilladelse. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområder eller stillingsbetegnelser. Det har heller ikke betydning, om ledig arbejdskraft i Danmark kan varetage det pågældende arbejde. Beløbsgrænsen, der 10

11 på nuværende tidspunkt er en årlig løn på kr., skal sikre, at ansættelsen sker i funktioner, der kræver efterspurgte kompetencer og kvalifikationer. Ved ansøgningen skal man ligeledes kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn og ansættelsesvilkår fremgår og ansættelsesvilkårene skal være i overensstemmelse med danske forhold. Visse stillinger indenfor sundhedsvæsnet, som eksempelvis læger, skal også have en autorisation af Sundhedsstyrelsen for at arbejde i Danmark. Man kan med en opholdstilladelse under denne ordning medbringe sin familie. Længden på opholdstilladelsen er afhængig af hvorvidt jobkontrakten er tidsbegrænset eller ej. Koncernordningen gør det muligt for ansatte i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode. Denne ordning blev indført i juli 2008 i forbindelse med ændringer i udlændingeloven. Der kan således hentes medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer fra udenlandske dele af koncernen i forbindelse med opgaver af innovativ, projektmæssig eller uddannelsesmæssig karakter. En koncernopholdstilladelse vil, indenfor gyldighedsperioden på tre år, gøre at man skiftevis kan arbejde i koncernen i udlandet og i Danmark uden at opholdstilladelsen bortfalder. Normalt vil opholdstilladelsen bortfalde, hvis udlændingen har opholdt sig udenfor landet i mere end seks måneder. Internationale koncerner får ikke automatisk tildelt denne status, da en række betingelser skal være opfyldt for at virksomheden hører under koncernbetegnelsen. Det er også muligt med en opholdstilladelse under denne ordning at medbringe ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. Greencard-ordningen gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at søge job samt efterfølgende at arbejde her. Det er en tilladelse, som gives ved individuel vurdering ud fra et pointsystem omkring sandsynligheden for at udlændinge vil finde arbejde i Danmark. 11

12 side, således at man kan beregne sine mulige point. Man skal også dokumentere, at man kan forsørge sig selv det første år i Danmark. Hvis man samtidig ansøger om opholdstilladelse for den medfølgende familie, skal man yderligere kunne dokumentere, at man kan forsørge dem. Opholdstilladelse efter greencard-ordningen gives for tre år med mulighed for forlængelse. Den er dermed ikke afhængig af mangel på arbejdskraft indenfor specifikke erhverv, men gives ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens samlede kvalifikationer og erfaringer. Der stilles heller ikke krav om, at man kan fremvise et konkret jobtilbud. For at kunne få opholdstilladelse igennem greencardordningen, skal man i alt opnå mindst 100 point, der tildeles efter kriterier som uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring, tilpasningsevne 3 og alder. De point, der kan opnås indenfor disse fem kategorier, er udførligt beskrevet på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations hjemme- 3 Tilpasningsevne bliver vurderet ud fra ens evne til at tilpasse sig det danske arbejdsmarked. Nyidanmark.dk skriver således, at der gives point for en uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig tilknytning til EU/EØS (inklusive Danmark) eller Schweiz, da dette vurderes at styrke ens muligheder for hurtigt at falde til på det danske arbejdsmarked. Hvis man tidligere har arbejdet i Europa, bidrager det altså til antallet af point i denne kategori. Forskere har især let adgang til det danske arbejdsmarked. Der skal være særlige forskningsmæssige grunde til at arbejdet skal udføres af en udlænding, men da arbejdet som forsker anses for at være så stærkt knyttet til den enkelte person, er beskæftigelsessituationen i Danmark ikke afgørende for, om man kan opnå opholds og arbejdstilladelse. Man skal kunne fremvise et konkret jobtilbud eller jobkontrakt, når man ansøger igennem forskerordningen. Man kan også opnå opholdstilladelse som forskningspraktikant til at arbejde på en forskningsinstitution, men man skal kunne forsørge sig selv, da praktikken sjældent er lønnet. For forskere hænger varigheden af opholdstilladelsen sammen med jobkontrakten. For forskningspraktikanter er den på et år med mulighed for forlængelse. Hvis man har fået en opholdstilladelse som 12

13 forsker eller forskningspraktikant, kan man medbringe sin familie. Selvstændige erhvervsdrivende kan få lov at drive virksomhed i Danmark og derved opnå opholds- og arbejdstilladelse. Økonomisk grundlag og nødvendigheden af udlændingens tilstedeværelse ved etablering og drift danner baggrund for vurdering af ansøgningerne under denne ordning. Der skal også være særlige danske erhvervsinteresser, der gør, at virksomheden skal etableres i Danmark. Man kan normalt ikke få opholds- og arbejdstilladelse til at etablere en restauration, en detailforretning, mindre handelsvirksomhed eller lignende i Danmark. En udlænding med opholdstilladelse under denne ordning har ikke krav på at få sin familie med til Danmark, men det er muligt at få en opholdstilladelse, hvis familien kan forsørge sig selv. Andre grupper af udlændinge, som foredragsholdere, repræsentanter for udenlandske firmaer på forretningsrejse, kunstnere, visse musikere og andre optrædende, professionelle idrætsudøvere, og personale i transportbranchen, har mulighed for at arbejde uden arbejdstilladelse i op til 3 måneder. Der kan dog stadig være krav om visum, hvis man har visumpligt for at kunne rejse ind i Danmark. Endelig er fx diplomater med familie og personale med arbejde i den internationale trafik helt undtaget fra de normale regler omkring opholds- og arbejdstilladelse. Au Pair-ordningen er en mulighed for udlændinge til at få opholdstilladelse ved at bo hos en værtsfamilie i Danmark. Idéen med et au-pair ophold er, at udlændinge skal komme til en værtsfamilie med hjemmeboende børn og være der på lige vilkår med resten af familien. Formålet er at au-pairs skal forbedre deres sproglige og faglige kundskaber og udvide deres kulturelle horisont. Som modydelse skal de deltage i de huslige pligter i værtsfamilien i op til fem timer om dagen. Der er krav om en uddannelse svarende til minimum 9. klassetrin, da au-pairs skal have de fornødne sproglige og kulturelle forudsætninger for at få udbytte af et au-pair ophold i Danmark. Man skal derudover være mellem år på ansøgningstidspunktet og må ikke være gift eller medbringe børn. Man skal kunne tale eller forstå et af de nordiske sprog, engelsk eller tysk, og ikke tidligere have haft opholdstilladelse i Danmark. Der er også en række krav for værtsfamilien, som skal være opfyldt, for at de kan modtage en udenlandsk 13

14 au-pair. Opholdet kan maksimalt vare 18 måneder. Praktikanter har mulighed for at få opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Denne ordning gælder for udlændinge, som skal arbejde i Danmark i en kortere periode i forbindelse med en uddannelse, som er påbegyndt i hjemlandet. Arbejdet skal have en faglig tilknytning til den påbegyndte uddannelse. Der skal være en praktikpladsgodkendelse fra arbejdspladsen, og den studerende skal dokumentere at være optaget på uddannelsen. Udenlandske praktikanter kan få ophold- og arbejdstilladelse i op til 18 måneder, dog ikke længere end den periode praktikantens arbejdskontrakt er sat til. Hvis praktikken er ulønnet, skal man kunne dokumentere, at man kan forsørge sig selv. Som praktikant har man ikke krav på at familien samtidig får opholdstilladelse, det gælder kun i særlige tilfælde, hvor der er humanitære grunde. Internationale studerende har også mulighed for at få en opholdstilladelse til at studere i Danmark, såfremt man er optaget på en videregående uddannelse som fuldtidsstuderende, eller ønsker at deltage i et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse. Der er også et forsørgelseskrav, idet den studerende skal kunne betale for studieafgiften samt forsørge sig selv under opholdet. Det er muligt for den 14

15 studerende at få sin familie til Danmark, hvis denne kan forsørge sig selv. Ud fra et ønske om efterfølgende at fastholde internationale studerende er det igennem greencard-ordningen muligt at få en opholdstilladelse på seks måneder efter afsluttet uddannelse. Derved har den studerende mulighed for at søge arbejde i Danmark. Hvis man kan finde et job med en årsindtægt på over kr. kan man forblive i Danmark. For at lette nyuddannet udenlandsk arbejdskrafts muligheder for at få opholds- og arbejdstilladelse ønsker regeringen at nedsætte denne beløbsgrænse til kr. Samlet set er der dermed en lang række forskellige ordninger hver med deres særlige krav hvorigennem udenlandsk arbejdskraft kan komme til Danmark. Der er dog stor forskel på, hvor meget de forskellige ordninger benyttes, et emne vi ser på i næste afsnit. 15

16 Udviklingen og tal for den nye internationale arbejdskraft i Danmark Figur 2 viser klart, at arbejdskrafts-indvandringen til Danmark igennem de seneste år dels er vokset kraftigt, og dels i høj grad er kommet fra EU. Denne udvikling hænger såvel sammen med den økonomiske højkonjunktur, der øgede behovet for arbejdskraft i Danmark, som med EU s udvidelse mod øst siden Figuren viser udviklingen indenfor de vigtigste ordninger for arbejdstilladelser de seneste år. Figur 2 viser, at der har været en stor stigning i antallet af årlige arbejdstilladelser i perioden fra 2004 til 2008, og at den nye udenlandske arbejdskraft Figur 2. Tilgang af udenlandsk arbejdskraft i perioden , fordelt efter ordninger for arbejdstilladelser. Tallene omfatter udelukkende antallet af meddelte tilladelser og opholdsbeviser til udenlandske borgere med henblik på beskæftigelse eller drive selvstændig virksomhed i Danmark inden for den valgte periode. Målingen omfatter borgere fra hele verdenen fordelt på borgere fra EU-lande, øvrige Europa, Nordamerika og Oceanien, Sydamerika, Afrika samt Asien. Tilgangen er opgjort på baggrund af antal meddelte arbejdstilladelser fra Udlændingeservice og udstedte opholdsbeviser fra Statsforvaltningerne. 16

17 i Danmark især kommer fra lande indenfor EU s grænser. Hvor antallet af årlige arbejdstilladelser stiger hvert år fra 2004 til 2008, kan man se, at der i 2009 sker et fald i de samlede arbejdstilladelser fra i 2008 til i Dette afspejler den økonomiske krise, der satte ind i efteråret 2008, og viser hvor dynamisk et fænomen, vi har med at gøre. Positivlisten er også præget af dette fald, da denne ordning følger konjunkturerne og dermed afspejler mangel på arbejdskraft indenfor specifikke erhverv. Det er endvidere værd at bemærke, at gruppen af lønarbejdere og selvstændige fra EU halveres fra 2008 til Figur 2 viser også, hvor mange personer, der har opnået en arbejdstilladelse i årene og stadig arbejder i Danmark i Af de personer, der i 2004 fik arbejdstilladelse i Danmark, er der i 2009 blot tilbage. Disse tal viser, at der i gruppen af udenlandsk arbejdskraft som kommer til Danmark, også er en stor udvandring, og at det dermed udgør en potentiel arbejdsmarkedsressource, hvis (dele af) gruppen kan fastholdes i Danmark. Også hvis vi ser på hvilke dele af verden, arbejdskraftsindvandrerne kommer fra, er det tydeligt at EU s udvidelse imod øst har spillet en central rolle. Figur 3 Tilgang af udenlandsk arbejdskraft i perioden , fordelt efter oprindelsesområde Den inddeling af lande som jobindsat.dk benytter sig af ser således ud for de specifikke lande: Gamle EU-lande er Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Nye EUlande er Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Europa udenfor EU er Rusland, Schweiz, Serbien og Ukraine. 17

18 Figur 3 viser dels, at især de østeuropæiske lande har stået for en væsentlig del af arbejdskraftsindvandringen, samt at det er indvandringen fra denne gruppe, der falder mest i 2009 i forbindelse med finanskrisens indflydelse på arbejdsmarkedet. Dette skyldes i høj grad et fald i beskæftigelsen i byggerisektoren, hvor mange østeuropæiske håndværkere har været ansat 4. Uanset dette konjunkturudsving forudses en mangel på arbejdskraft også indenfor byggeriet i de kommende år. Således regner man med, at fx hver 5. murer forsvinder fra arbejdsstyrken fra 2009 til 2020, og også mange andre faggrupper vil blive ramt af udbredt tilbagetrækning i de kommende år 5. Modsat tilgange fra EU-landene er tilgangen af udenlandsk arbejdskraft stabil for de øvrige landegrupper, og den har endda været klart stigende, også i 2009, for gruppen der kommer til Danmark fra Asien. Dette viser, at der er forskellige dynamikker bag tilgangen til Danmark fra forskellige lande, og at ikke alle grup- 4 Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen: Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst, Gyldendal, Arbejdsmarkedspolitisk Agenda, nr. 12, juni per har samme følsomhed i forhold til forandringer i de økonomiske konjunkturer. Ser vi på det samlede omfang af udenlandsk arbejdskraft, der i 2009 opholdt sig i Danmark (figur 4), kan vi også se, at indvandring fra såvel de gamle, som de nye EU-lande, spiller en meget central rolle Man skal også bemærke, at gruppen fra Asien er den største gruppe udenfor EU en gruppe som i de seneste år er vokset stødt, uanset konjunkturerne i den danske økonomi. Den udenlandske arbejdskraft der kommer til Danmark, er ikke jævnt fordelt over landet. De fire største byer i Danmark står ikke overraskende - for den største andel. København topper med den største andel på lidt over personer, hvorefter Århus følger med cirka 2.400, Odense med og Ålborg med Men også i hver af kommunerne Esbjerg, Vejle, Lyngby- Taarbæk og Gentofte er der bosat over 1000 newcomers. I bilag 1, bagerst i denne rapport, findes en oversigt over omfanget af udenlandsk arbejdskraft, fordelt på alle landets kommuner. 18

19 Udlændinge på ophold uden egentlig arbejdstilladelse I det foregående har vi beskrevet gruppen af newcomers, som opholder sig i Danmark med en arbejdstilladelse. I det efterfølgende ser vi på tilgrænsende grupper af udlændige, der i 2009 opholdt sig i Danmark på anden vis. En første gruppe er udenlandske studerende en stor gruppe, der endvidere ser ud til at vokse, og som ikke er nær så følsom overfor konjunkturudsving. Især to lande gør sig bemærket her det drejer sig om Kina og USA. Fordelingen mellem de væsentligste nationaliteter fremgår af figur 5. Gruppen af internationale studerende har potentiale til at blive en del af gruppen af newcomers i Danmark og har, som nævnt, mulighed for at søge et green card efter endt studie. Uanset at næsten tre fjerdedele ønsker at forblive i Danmark, forlader omkring 70 % på nuværende tidspunkt landet, mens de resterende 30 % fortsætter i et arbejdsforhold 6. En anden gruppe, der har sin egen form for opholdsgrundlag, er au-pairs. 6 Forum for Business Education: Analyse af internationale studerendes beskæftigelsessituation efter endt uddannelse i Danmark, Figur 4 Omfanget af udenlandsk arbejdskraft 2009 fordelt over oprindelsesområde Figur 5. Opholdstilladelse på studieområdet mv Som figur 6 viser, udgøres de i dag i høj grad af kvinder fra Filippinerne. Uanset at deres ophold som au-pair kun kan vare 18 måneder, er der flere der ønsker at blive for fx at studere i Danmark. Au-pair ordningen bliver ikke kategoriseret som et arbejde, eftersom 19

20 Figur 6 Figur 7 det lovmæssigt bliver betragtet som et kulturelt udvekslingsophold. De udfører dog i praksis en arbejdsfunktion, hvorfor vi også medtager dem i gruppen af newcomers i Danmark. Udenlandske praktikanter tilhører også gruppen, som har en opholdstilladelse på baggrund af et studie. Som figur 7 viser, kommer hovedparten af denne gruppe fra Ukraine. Disse praktikanter arbejder hovedsageligt i landbrugssektoren, og kan derfor betragtes som en del af den udenlandske arbejdskraft i Danmark. Landbrugets Jobservice 7 er blandt andet med til at formidle kontakten til østeuropæiske studerende på landbrugsskoler i hjemlandet. De hjælper også med de praktiske forhold omkring ansøgning om opholdstilladelse og sørger for intro- 7 duktion til Danmark for de udenlandske praktikanter. Landbrugets Jobservice har siden 2001 samarbejdet med en ukrainsk landbrugsskole for at få praktikanter til Danmark, der indenfor de fem år uddannelsen varer, kan tage på praktikophold i udlandet. 8 Denne hjælp fra Landbrugets Jobservice til udenlandske praktikanter i landbruget, kan kun tolkes, som at der er behov for praktikanter indenfor dette erhverv, som ikke kan dækkes ind med dansk arbejdskraft. Ligesom bosætningen af den udenlandske arbejdskraft, ansat med arbejdstilladelse, til dels afhænger af 8 Et eksempel er, at ved ankomst til Danmark introduceres praktikanterne for det at være landbrugspraktikant i Danmark på et to-dages seminar på Korinth Landbrugsskole på Fyn; htm 20

21 jobtype, fordeler studerende, au-pairs og praktikanter sig også forskelligt geografisk: De studerende er koncentreret omkring universitetsbyerne, praktikanterne befinder sig i landkommunerne, og au-pairs findes i fx Nordsjælland, hvor de ofte arbejder i børnefamilier med to udearbejdende forældre med gode indtægter. Dermed vil forskellige biblioteker have forskellige mulige målgrupper blandt newcomers, afhængig af deres lokalområde. KILDER: Figur 1-4 er udarbejdet ved hjælp af databanken i Den oprindelige kilde til tallene er Udlændingeregisteret, Statsforvaltningernes register over udenlandske borgere og CPR-registeret. Tallene i figur 5-7 er hentet fra Tabel C1 C5 i Udlændingeservice, Tal på udlændingeområdet pr

22 Udfordringer for den udenlandske arbejdskraft i Danmark Barrierer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Vejen til et arbejdsliv i Danmark for udenlandske arbejdstagere kan være unødig lang og kompliceret. Dette fremgår af rapporten International rekruttering Barrierekatalog udgivet af Deloitte i 2008, i forbindelse med arbejdet i en tværministeriel taskforce, der i endnu højere grad skal fremme tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft til Danmark. 9 Rapporten identificerer 21 barrierer hvoraf de følgende fem barrierer er de væsentligste. Nedenstående gennemgang kan give en fornemmelse af de forskelligartede vanskeligheder og praktiske problemer som udenlandske arbejdstagere skal forholde sig til i Danmark: 9 Den tværministerielle Taskforce havde deltagelse fra Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen, Integrationsministeriet, Skatteministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Socialministeriet og Finansministeriet. Information kun på dansk. De mange informationer som newcomers modtager fra myndighederne, er ofte kun skrevet på dansk. Newcomers bliver derfor afhængige af hjælp fra andre til kontakt med myndigheder og udfyldelse af blanketter mm. Der er endvidere større chance for misforståelser, når informationen skal oversættes og gå igennem en tredje part. Tvivl om rettigheder. Det er usikkerhed hos både arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere om, hvilke rettigheder newcomers har i forhold til velfærds- og sundhedsmæssige ydelser. Det kan være sygedagpenge, børnefamilieydelser, sundhedsbehandlinger mv. Den tvivl, der er om arbejdstagerens sociale rettigheder, kan resultere i usikkerhed omkring ansættelsen og på længere sigt bringe fastholdelsen på den danske arbejdsplads i fare. 22

23 For mange myndigheder. Det opleves som svært at finde rundt mellem de danske myndigheder og skabe sig det nødvendige overblik. Det gælder i forhold til opholdtilladelse, registreringsbevis, personnummer, skattekort, kørekort og brug af forskellige ydelser. Starten på et arbejdsliv i Danmark kan dermed blive trukket ud af en ukoordineret og kompliceret kontakt til de danske myndigheder. Sagsbehandlingen er for lang. Da opholdstilladelsen er nødvendig for at kunne gå videre til de øvrige danske myndigheder, kan en lang behandlingstid i Udlændingeservice udsætte den udenlandske arbejdstagers start på jobbet i Danmark. Ansættelsen af den udenlandske arbejdstager sker ud fra virksomhedens behov, men en langvarig behandling kan udsætte ansættelsen flere måneder. Udlændingeservice og i forhold til skatteblanketter hos SKAT. Konklusionen på Deloittes rapport er, at den manglende koordinering myndighederne imellem, gør det unødigt kompliceret for udenlandske arbejdstagere at starte på deres nye job i Danmark. I forlængelse af denne rapport der identificerede problematikker i rekrutteringsfasen, udarbejdede Deloitte også efterfølgende et løsningskatalog. En del af disse løsningsforslag handler om at få opbygget en koordineret borgerservice i rekrutterings- og ankomstfasen, således at der skabes en god indgang til livet som newcomer i Danmark. Her kan de steder, hvor borgerservice og bibliotek samarbejder om at tilbyde services, spille en særlig rolle i at gøre den første tid i Danmark mindre vanskelig. I tillæg til de praktiske og strukturelle ændringer rapporten anbefaler, påpeger den også vigtighe- Ansøgningsskemaer og blanketter er svære at udfylde. Der opstår tvivl hos både arbejdsgivere og arbejdstagere om, hvilke blanketter der skal bruges til hvad. Det gælder fx i forhold til ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse hos 23

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft

Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft Informationsmøde i Integrationsministeriet, d. 9. oktober 2008 Specialkonsulent Rasmus Nygaard Integrationsservice Materiale Barrierekataloget

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse: Tjekliste vedrørende ansøgninger om praktik eller prøveansættelser fra udenlandske læger.... 2 Procedurebeskrivelse

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen

Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Kl. 13.30-14.00 Globaliseringens konsekvenser for udviklingen i indvandrergrupper på SPIR-projektet Om globaliseringens konsekvenser for udviklingen

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 198 Offentligt B I L A G T I L B E U Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag 10. marts 2016

Læs mere

Udenlandske eksperter i Danmark

Udenlandske eksperter i Danmark Udenlandske eksperter i Danmark Teknisk Note nr. 19 Jan Rose Skaksen Introduktion Rockwool Fondens Forskningsenhed udgav i 2009 bogen Det danske arbejdsmarked og EUudvidelsen mod øst. I bogen var der et

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008 indgået forlig om regeringens jobplan.

Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008 indgået forlig om regeringens jobplan. Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 10/2008 Løn og arbejdsforhold 11. marts 2008 Politisk aftale om jobpakke Regeringen, Dansk Folkeparti, De radikale og Ny Alliance har 28. februar 2008

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary

Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary Støttet af Integrationsministeriet har Ringkøbing Fjord Erhvervsråd i oktober 2008 gennemført en kvantitativ

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland Resume: Flere udenlandske lønmodtagere, på trods af finanskrisen. Den samlede beskæftigelse er faldet med 13.826 siden 2008 i

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

DI Den 9. november 2009 SGA

DI Den 9. november 2009 SGA DI Den 9. november 2009 SGA I det seneste år har der været en debat om behovet for internationale skoler. For at kvalificere den debat har DI spurgt en række danske virksomheder om deres behov for internationale

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere