Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Mikael Smed Kim Petersen Afdelingsleder og souschef Lotte Svilling deltager under behandling af sag nr. 2 og 6

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse - Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle Tilbud vedrørende danskuddannelse i Tilsyn med Vordingborg Kommunes rådighedstilsyn Orienteringssag - Implementering af beskæftigelsesreform Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Orientering fra formand og administration Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Temadrøftelse - Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). Lov nr. 474 af 1. juli 1998 med senere ændringer. Resumé Integrationsloven pålægger den enkelte kommune en række forskellige opgaver i forbindelse med modtagelse af og integration af udlændinge i Danmark. Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune varetages af Borger og Arbejdsmarked i tæt samarbejde med andre relevante forvaltningsområder. Kommunen skal udpege en koordineringsansvarlig forvaltning for alle flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Den koordineringsansvarlige forvaltning skal sikre overblik og sammenhæng i de mål og indsatser, der fastsættes af de enkelte forvaltninger i forhold til den samlede familie. I Vordingborg Kommune varetages opgaven som koordineringsansvarlig af integrationsteamet i Borger og Arbejdsmarked. Afdelingsleder Lotte Svilling vil give et oplæg om indsatsen i Vordingborg Kommune som udgangspunkt for temadrøftelsen. Sagsfremstilling Integrationsindsatsen skal medvirke til, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Det skal ske gennem en indsats, der 1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration. 2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. 3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og 4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. Målgruppen for loven er udlændinge defineret som: Flygtninge enten (1) personer, der har fået opholdstilladelse efter ansøgning om asyl (og ophold på et asylcenter), eller (2) personer, der kommer direkte til landet fra en flygtningelejr i udlandet (kaldes ofte kvoteflygtninge eller FN-flygtninge) Familiesammenførte udlændinge Indvandrere (EU-borgere, arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende, au pair m.v.) En særlig opgave i integrationsindsatsen vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge: Modtagelse i kommunen Det er Vordingborg Kommunes ansvar at modtage og introducere nyankomne udlændige til det danske samfund. Loven opstiller rammer for opgaven, men det er i vidt omfang op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen. I perioden fra en flygtning bliver visiteret til en kommune til den egentlig ankomst, er der en række opgaver, kommunens skal have løst. For at sikre en god modtagelse lægges vægt på, at flygtninge hurtigt får anvist en permanent bolig og kommer i gang med danskundervisning m.v., når flygtninge kommer til kommunen. Den periode, kommunen får til at løse denne opgave er kort højest en måned. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Herudover er der følgende fokusområder i modtagelsen: anvisning af permanent bolig hurtigst muligt start på danskundervisning inden for en måned tilbud om integrationsprogram inden for en måned indgåelse af integrationskontrakt inden for en måned tilbud om en individuel integrationsplan inden for tre måneder tilbud om en helbredsmæssig vurdering inden for tre måneder Integrationsplan og integrationsprogram Inden for de første tre måneder skal udarbejdes en integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Integrationsplanen skal bidrage til en sammenhængende og bred integrationsindsats og understøtte både den enkeltes og hele familiens integration. Derfor skal planen tage udgangspunkt i alle familiemedlemmers forudsætning uddannelse, beskæftigelse, helbred og sociale ressourcer og udfordringer. Med udgangspunkt i integrationsplanen får flygtninge og familiesammenførte udlændinge tilbud om et integrationsprogram bestående af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Integrationsprogrammet har en varighed på højest 3 år. Danskuddannelse kan dog have en varighed på op til 5 år. Hvis udlændingen er berettiget til kontanthjælp under introduktionsprogrammet, vil der være knyttet de samme regler om ret og pligt til at deltage aktivt i programmet enkelte dele, som gælder for øvrige modtagere af kontanthjælp. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte dele fastlægges i en integrationskontrakt med den enkelte udlænding. Introduktionsforløb for indvandrere Den sidste del af målgruppen for integrationsindsatsen indvandrere (EU-borgere, arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende, au pair) skal have tilbud om et introduktionsforløb. Introduktionsforløbet består af danskuddannelse - primært arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud, hvis indvandreren er berettiget til og ønsker at modtage sådanne. Målgruppe, effekt og økonomi i Vordingborg Kommune Aktuelt ultimo december 2014 har 410 borgere i Vordingborg Kommune et kontaktforløb med jobcenteret som led i integrationsloven. Heraf udgør selvforsørgende indvandrere den største gruppe 230 borgere. Der er aktuelt 156 borgere med et kontaktforløb, som modtager kontanthjælp som led i deres introduktionsprogram. Resten udgøres af øvrige bl.a. indvandrere forsørget af ægtefæller. En oversigt over antal personer, der har modtaget kontanthjælp som led i deres introduktionsprogram de seneste tre år fordelt på statsborgerskabslande er vedlagt som bilag. Mens der i 2012 var 103 flygtninge og familiesammenførte, der modtog kontanthjælp (i en kortere eller længere del af året), er dette antal steget til 170 i indeværende år. Det er (ikke uventet) gruppen af syriske flygtninge, der tegner sig for langt den største del af stigningen. Godt halvdelen af de borgere, der modtog kontanthjælp som led i et introduktionsprogram i 2012 har fortsat ultimo 2014 en aktuel bevilling i alt 60 ud af 103 borgere. 27 borgere er fortsat i gang med introduktionsprogrammet, mens 33 modtager uddannelses- eller kontanthjælp. En del af den positive effekt på godt 40 % skyldes fraflytning fra Vordingborg Kommune. Som en stikprøve på effekt er fulgt 51 flygtninge/familiesammenførte, som fik bevilget kontanthjælp den et-årige periode fra medio 2010 til medio 2011 (og som i dag har afsluttet deres introduktionsprogram): Status 18. december 2014 Antal: Procent: Ingen offentlig forsørgelse fra Vordingborg Kommune % Fraflyttet kommunen, udrejst % Kontanthjælp % 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelseshjælp 3 6 % I alt % Som udgangspunkt kompenseres kommunerne fuldt ud for udgifter, de har til introduktion af udlændinge. Kompenseringen sker på forskellig måde gennem refusion, gennem direkte tilskud knyttet til indsatsen og gennem det generelle økonomiske tilskud til kommunen. Der sker ikke en detaljeret regnskabsaflæggelse af kommunerne omkostninger som led i integrationsindsatsen på de områder, hvor integrationsborgerne er brugere af kommunens tilbud på lige fod med øvrige borgere folkeskole, dagsinstitutioner, veje m.v. Det er derfor ikke muligt at udarbejde en detaljeret balance over kommunens udgifter og indtægter på dette område. I 2014 forventes følgende omkostningerne for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område til integrationsindsatsen: Forventet regnskab 2014: 1000 kr. Midlertidige boligplaceringer flygtning 550 Integrationsprogram og introduktionsforløb, herunder Udgifter til danskundervisning Grundtilskud Resultattilskud -700 Statsrefusion Kontanthjælp som led i introduktionsprogram, herunder Ydelser Statsrefusion på ydelser I alt Udvalgets nettoomkostninger dækkes sammen med jobcenterets administrative omkostninger til integrationsindsatsen og afledte omkostninger i andre forvaltningsområder af et beløb tildelt kommunen gennem bloktilskuddet på 19,1 mio. kr. Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse vil Lotte Svilling give en mere konkret og detaljeret orientering om jobcenterets indsats på dette område som oplæg til udvalget temadrøftelse. Bilag: 1 Åben Oversigt over antal borgere på ydelse fordelt på lande.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager en generel drøftelse af integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune på grundlag af oplæg. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. Udvalget er meget tilfreds med at der bliver en mere virksomhedsrettet indsats. Der bliver ligeledes mere fokus på den koordinerede indsats. Udvalget ønsker samlet at der bliver en øget prioritering af indsatsen. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar Resumé Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014, at Centralvaskeriet Vintersbølle skulle videreføres som en kommunal virksomhed, og at administrationen skulle fremlægge beslutningsforslag om organisering af og budget for den fremtidige drift af vaskeriet. Udvalgets beslutninger er efterfølgende tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Der er udarbejdet et forslag til budget for 2015, som viser et 0-budget, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Det indstilles, at vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under Pleje og Omsorg. Dette indebærer, at budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget. Sagsfremstilling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014, at Centralvaskeriet Vintersbølle skulle videreføres som en kommunal virksomhed, og at administrationen skulle fremlægge beslutningsforslag om organisering af og budget for den fremtidige drift af vaskeriet. Udvalgets beslutninger er efterfølgende tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Efter samråd med Pleje og Omsorg indstilles det, at vaskeriet organisatorisk placeres under Pleje om Omsorg. Baggrunden herfor er, at: Vaskeriet næsten udelukkede udfører opgaver for Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg har tilgrænsende aktiviteter, og derfor vil kunne integrere vaskeriet i den øvrige drift Vaskeriet er fysisk placeret i tilknytning til nogle af Pleje og Omsorgs tilgrænsende aktiviteter (plejeboliger og madservice) i Vintersbølle Der er udarbejdet et forslag til budget for 2015, som viser et 0-budget, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Det bemærkes, at der har været et driftsunderskud i 2014, men at der er rettet op på driften, så der nu er sammenhæng mellem driften og det indtægtsmæssige grundlag. Det forventes, at vaskeriet fremover vil kunne drives i balance. Det indstilles, at vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under Pleje og Omsorg. Dette indebærer, at budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget med virkning fra 1. april Dog overføres budgettet efterfølgende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Virksomheden overdrages ledelsesmæssigt i løbet af første kvartal Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto (funktion) Drift (udgifter) Drift (udgifter)

8 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift (salg) Drift (salg) Finansiering Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Sagen behandles tillige på møde i Socialudvalget den 13. januar Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Centralvaskeri - budget for /14 Indstilling Administrationen indstiller, at vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisatorisk hører under Pleje og Omsorg, således at budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget med virkning fra 1. april 2015 Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Udvalget ønsker at driften evalueres om 3 år. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud vedrørende danskuddannelse i Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Lovgrundlag Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Lovbekendtgørelse nr. 376 af 4. april 2014 med senere ændring) Lov om integration af udlændinge i Danmark, 16 og 21 (Lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014) Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 med senere ændringer. Vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om blandt andet annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II og om køb af B-tjenesteydelser. Resumé Der orienteres om status på sagen vedrørende processen om fremtidig varetagelse af danskundervisningen til udlændinge fra 2016 til Der orienteres herunder om, hvilke krav og fokusområder, der vil blive meldt ud til udbyderne af danskundervisning, og der orienteres om tidsplanen. Sagsfremstilling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 1. oktober 2014 orienteret om, at Borger og Arbejdsmarked ville indgå kontrakt med Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI) om danskuddannelse og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for året Udvalget blev samtidig orienteret om, at Borger og Arbejdsmarked ville undersøge markedet for at sondere mulighederne og det formålstjenlige i at indhente tilbud fra yderligere en eller to andre udbydere af sprogundervisning med henblik på varetagelse af undervisningen fra Udvalget blev også orienteret om, at uddannelse er en såkaldt B-tjenesteydelse. Dette indebærer, at opgaven ikke skal i udbud og heller ikke skal annonceres, men at almindelige principper for gennemsigtighed, ligebehandling og forsvarlig økonomisk forvaltning skal overholdes. Status på sagen Undersøgelsen har vist, at det vil være relevant at bede om tilbud fra tre forskellige udbydere af danskundervisning. Administrationen har fundet de tre mest relevante udbydere. Der er lagt vægt på, at hver af de tre udbydere vil kunne løfte opgaven. Der er også lagt vægt på, at der ved at bede disse udbydere om tilbud, vil fremkomme forskellige kvalificerede bud på, hvordan opgaven kan løses. Der har været afholdt møde med hver af de tre udbydere. Administrationen præsenterede på møderne de overordnede krav til udbydernes tilbud, og udbyderne præsenterede deres indgangsvinkel til danskundervisning og deres særlige forudsætninger for at påtage sig denne opgave. De tre udbydere har den 18. december 2014 fået tilsendt proces- og tidsplanen. Krav og fokusområder Der skal fokuseres særligt på kraverne i lov om danskundervisning, herunder kravene til undervisningen, og herunder særligt kravene til struktur, indhold, tilrettelæggelse og prøveaflæggelse 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Der skal fokuseres særligt på integrationslovens forventninger til udbytte og resultat af danskundervisningen set i forhold til integrationslovens formålsbestemmelse, og der skal indgå en konkret beskrivelse af, hvordan målene kan opnås Det er et krav, at uddannelsen, som udgangspunkt, foregår i Vordingborg Kommune, og at der kan etableres undervisning forskellige steder i kommunen, fx i yderområder, efter behov Det er et krav, at undervisningen skal tilrettelægges fleksibelt. Fx således at der er mulighed for fjernundervisning, og herunder mulighed for udnyttelse af digitale redskaber. Det er også et krav, at der kan etableres undervisning på virksomheder, og at undervisningen kan kombineres med virksomhedspraktik og andre arbejdsmarkedsrettede indsatser Der skal redegøres for kvalifikationer med hensyn til undervisningskompetence, og der skal redegøres for udbyderens øvrige kompetencer, fx kompetence på områder, der kan understøtte integrationsindsatsen Synergi hvilke andre tilbud/aktiviteter ud over sprogundervisning har udbyderen, som kan understøtte integrationsindsatsen, og på hvilken måde vil disse tilbud/aktiviteter indgå. Har udbyderen fx særlige arbejdsmarkedsrettede tiltag, tiltag for ressourcesvage familier, eller aktiviteter, der kan fremme aktivt medborgerskab mv. Tidsplan Den 16. januar 2015 sendes ønske om tilbud sammen med kravspecifikationen til udbyderne Den 2. februar 2015 er der frist for afgivelse af tilbud. Den 20. februar 2015 beslutter administrationen, hvilken udbyder der skal indstilles til opgaven, og der sendes sagsfremstilling til udvalget Den 4. marts 2015 forelægges indstilling til godkendelse af udvalget Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender de overordnede rammer for krav og fokusområder. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tilsyn med Vordingborg Kommunes rådighedstilsyn Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om aktiv socialpolitik. Lov 455 af 10. juni 1997 med senere ændringer. 13 d. Resumé Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed. STAR har nu afsluttet tilsynet baseret på en stikprøvekontrol i 3. kvartal Vordingborg Kommune skal behandle styrelsens afrapportering af det samlede tilsyn på et møde i det udvalg under Kommunalbestyrelsen, som er bemyndiget på det pågældende område. Samlet set finder styrelsen, at resultatet af tilsynet med Vordingborg Kommune rådighedsadministration er tilfredsstillende. Sagsfremstilling STAR har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Vordingborg Kommune i 3. kvartal Der er udtaget 20 cpr.nr. til brug for kontrollen, men heraf er 6 sager udgået af kontrollen, fx fordi den negative hændelse lå uden for undersøgelsesperioden. Resultatet af de undersøgte 14 sager er: 11 sager ingen bemærkninger 2 sager med fejl én med sanktion en dag for meget, og én med manglende sanktion ved udeblivelse fra tilbud 1 sag, hvor styrelsen vurderer, at kommunens brev til borgeren ikke fuldt ud har opfyldt lovens krav I den sidste sag undersøger jobcenteret, om det giver anledning til ændringer i den pågældende generelle orienteringsskrivelse. På baggrund af den gennemførte kontrol vurderer styrelsen, at Vordingborg Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten. Samlet set finder styrelsen derfor, at resultatet af tilsynet er tilfredsstillende. Bilag: 1 Åben Afrapportering Vordingborg Kommune.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager resultatet af tilsyn med kommunens rådighedsadministration til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Implementering af beskæftigelsesreform Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lovforslag L 58 og L 59, Folketingets samling Resumé Folketinget har umiddelbart før jul 2014 vedtaget den lovgivning, der skal følge op om det politiske forlig fra juni 2014 om en reform af beskæftigelsesindsatsen. Udvalget modtog på mødet den 6. august en foreløbig orientering om indholdet i dette forlig. En række af de nye bestemmelser ifølge reformen er allerede trådt i kraft den 1. januar De øvrige bestemmelser træder i kraft 1. juli Sagsfremstilling Beskæftigelsesreformen er nu omsat i konkret lovgivning, og de første elementer er trådt i kraft den 1. januar Den 1. juli 2015 træder de øvrige elementer i kraft bl.a. det intensiverede kontaktforløb med de ledige i den første del af ledighedsperioden og fælles kontaktsamtaler mellem jobcenter og a- kasser. Reformen indebærer på en lang række områder nye ansvarsområder, nye opgaver og arbejdsgange for medarbejderne i jobcenteret og a-kasserne. Samtidig bygger reformens fremtidige indsats på et tæt og styrket samarbejde mellem jobcenteret og a-kasserne. Det er bl.a. det tætte samarbejde, der skal sikre, at den ledige får den rette hjælp til hurtigst muligt at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. De centrale elementer i reformen er: et intensivt og fælles kontaktforløb i den første del af ledighedsperioden en særlig indsats sidst i dagpengeperioden en tidligere indsats med målrettede tilbud uddannelsesløft målrettet ufaglært ledige en styrket virksomhedsrettet service kompetenceløft til ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser Der er endnu ikke fuldt overblik over beskæftigelsesreformens konsekvenser for budget for beskæftigelsesindsatsen i Vordingborg Kommune i De økonomiske og administrative konsekvenser af de vedtagne lovforslag skal forhandles med kommunerne. Samlet set vurderes det, at kommunerne under et vil have øgede udgifter i 2015 på 455 mio. kr. voksende til ca. 500 mio. kr. i Kommunerne forventes kompenseret herfor over henholdsvis DUT, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Samlet forventes kommunerne tilfør 333 mio. kr. i DUT-midler i 2015 og 382 mio. kr Vordingborg Kommunes andel heraf er ca. 0,8 % - eller 2½-3 mio. kr. i Heraf er ½-1 mio. kr. begrundet i øgede samtaler i jobcenteret. En pjece fra Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som beskriver intentioner med beskæftigelsesreformen, er vedlagt som bilag. Afdelingsleder Lotte Svilling fra jobcenteret vil på mødet give en mundtlig orientering om status for jobcenterets implementering af reformen. Bilag: 1 Åben Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf /14 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer. Sagsfremstilling Opgørelse over antallet af borgere mellem 18 og 64 år, der modtager en forsørgelsesydelse fra Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag. Tallene er omregnet til fuldtidspersoner og opgjort månedsvis for de seneste to kalenderår (og for figurerne 3 kalenderår). Modtagere af a-dagpenge indgår i oversigten, selv om denne ydelse udbetales af a-kasserne og ikke af kommunen. Tal for a-dagpenge (inkl. den midlertidige arbejdsmarkedsydelse) er baseret på antal kontaktforløb i jobcenteret. Det vil overvurdere de faktiske tal. Tal for efterløn indgår ikke i oversigten, da der ikke i jobcenteret er registreringer af personer, der modtager efterløn. Samlet er der sket et lille fald i antallet af borgere, der modtager en af de nævnte forsørgelsesydelser. Bilag: 1 Åben Tidsserie 3 kalenderår for alle ydelser.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra formand og administration Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Sagsfremstilling 1. Årshjul Årshjul for 2015 er vedlagt som bilag. Ændringer eller tilføjelser er anført med rød skrift Bilag: 1 Åben Årshjul 2015.docx /14 Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Intet. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Temadrøftelse - Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune 1. Oversigt over antal borgere på ydelse fordelt på lande.pdf (154153/14) 3. Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle 1. Centralvaskeri - budget for 2015 (156229/14) 5. Tilsyn med Vordingborg Kommunes rådighedstilsyn 1. Afrapportering Vordingborg Kommune.pdf (151548/14) 6. Orienteringssag - Implementering af beskæftigelsesreform 1. Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf (152237/14) 7. Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Tidsserie 3 kalenderår for alle ydelser.pdf (152405/14) 8. Orientering fra formand og administration 1. Årshjul 2015.docx (155324/14) 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Pawlik Kurt Johansen Kim Petersen Jørn Elo Hansen Mikael Smed 17

19 Bilag: 2.1. Oversigt over antal borgere på ydelse fordelt på lande.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 Antal personer med bevilling af kontanthjælp som led i introduktionsprogram fordelt på statsborgerskab. Årene 2012, 2013 og 2014 Kontanthjælp, introduktionsprogram Afghanistan Azerbajdjan Bosnien-Hercegovina Colombia Den Demo.Rep.Congo Irak Iran Libanon Nigeria Rusland Somalia Statsløs Syrien Uganda Sum

21 Bilag: 3.1. Centralvaskeri - budget for 2015 Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

22 Centralvaskeri - budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Centralvaskeriet Artskonto Artsopdelt I alt Personale Løn - personale Personaleforsikring Beklædning Barselspulje og psykologisk krisehjælp Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer Materialer - varekøb Materialer - tj. yd. m. moms Forsikringer og erstatninger Forsikringer - tj. yd. u. moms Administrationsudgifter Kontorhold Møder Gebyrer IT, biler, inventar og materiel IT - drift og vedligehold IT - drift/vedl. - int. fakt. - u. moms IT - drift/vedl. - serviceabonnement mv Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm Materiel - drift/vedl. - varekøb Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd Leasing - IT Leasing - IT - m. moms Leasing - inventar Leasing - inventar - m. moms Leasing - materiel/køretøjer Leasing - nye køretøjer - m. moms Leasing - materiel/køretøjer - m. moms Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Leje/leasing - grunde og bygn. - u. moms Indvendig vedligeholdelse af bygninger Indvendig vedl. - entreprenørydelser Udvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedl. - entreprenørydelser Forsikringer - grunde og bygninger El Forsikringer, grunde og bygn. - u. moms El-forbrug - m. moms Vand og vandafledningsafgift Vandforbrug - u. moms Varme

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem HØRING OM: Sagsnr. xxxx Doknr. xxxx Dato December 2014 Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: Marian Aagaard, Morten Lundgreen, Hansi Petersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere