Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Mikael Smed Kim Petersen Afdelingsleder og souschef Lotte Svilling deltager under behandling af sag nr. 2 og 6

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse - Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle Tilbud vedrørende danskuddannelse i Tilsyn med Vordingborg Kommunes rådighedstilsyn Orienteringssag - Implementering af beskæftigelsesreform Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Orientering fra formand og administration Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Temadrøftelse - Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). Lov nr. 474 af 1. juli 1998 med senere ændringer. Resumé Integrationsloven pålægger den enkelte kommune en række forskellige opgaver i forbindelse med modtagelse af og integration af udlændinge i Danmark. Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune varetages af Borger og Arbejdsmarked i tæt samarbejde med andre relevante forvaltningsområder. Kommunen skal udpege en koordineringsansvarlig forvaltning for alle flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Den koordineringsansvarlige forvaltning skal sikre overblik og sammenhæng i de mål og indsatser, der fastsættes af de enkelte forvaltninger i forhold til den samlede familie. I Vordingborg Kommune varetages opgaven som koordineringsansvarlig af integrationsteamet i Borger og Arbejdsmarked. Afdelingsleder Lotte Svilling vil give et oplæg om indsatsen i Vordingborg Kommune som udgangspunkt for temadrøftelsen. Sagsfremstilling Integrationsindsatsen skal medvirke til, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Det skal ske gennem en indsats, der 1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration. 2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. 3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og 4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. Målgruppen for loven er udlændinge defineret som: Flygtninge enten (1) personer, der har fået opholdstilladelse efter ansøgning om asyl (og ophold på et asylcenter), eller (2) personer, der kommer direkte til landet fra en flygtningelejr i udlandet (kaldes ofte kvoteflygtninge eller FN-flygtninge) Familiesammenførte udlændinge Indvandrere (EU-borgere, arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende, au pair m.v.) En særlig opgave i integrationsindsatsen vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge: Modtagelse i kommunen Det er Vordingborg Kommunes ansvar at modtage og introducere nyankomne udlændige til det danske samfund. Loven opstiller rammer for opgaven, men det er i vidt omfang op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen. I perioden fra en flygtning bliver visiteret til en kommune til den egentlig ankomst, er der en række opgaver, kommunens skal have løst. For at sikre en god modtagelse lægges vægt på, at flygtninge hurtigt får anvist en permanent bolig og kommer i gang med danskundervisning m.v., når flygtninge kommer til kommunen. Den periode, kommunen får til at løse denne opgave er kort højest en måned. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Herudover er der følgende fokusområder i modtagelsen: anvisning af permanent bolig hurtigst muligt start på danskundervisning inden for en måned tilbud om integrationsprogram inden for en måned indgåelse af integrationskontrakt inden for en måned tilbud om en individuel integrationsplan inden for tre måneder tilbud om en helbredsmæssig vurdering inden for tre måneder Integrationsplan og integrationsprogram Inden for de første tre måneder skal udarbejdes en integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Integrationsplanen skal bidrage til en sammenhængende og bred integrationsindsats og understøtte både den enkeltes og hele familiens integration. Derfor skal planen tage udgangspunkt i alle familiemedlemmers forudsætning uddannelse, beskæftigelse, helbred og sociale ressourcer og udfordringer. Med udgangspunkt i integrationsplanen får flygtninge og familiesammenførte udlændinge tilbud om et integrationsprogram bestående af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Integrationsprogrammet har en varighed på højest 3 år. Danskuddannelse kan dog have en varighed på op til 5 år. Hvis udlændingen er berettiget til kontanthjælp under introduktionsprogrammet, vil der være knyttet de samme regler om ret og pligt til at deltage aktivt i programmet enkelte dele, som gælder for øvrige modtagere af kontanthjælp. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte dele fastlægges i en integrationskontrakt med den enkelte udlænding. Introduktionsforløb for indvandrere Den sidste del af målgruppen for integrationsindsatsen indvandrere (EU-borgere, arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende, au pair) skal have tilbud om et introduktionsforløb. Introduktionsforløbet består af danskuddannelse - primært arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud, hvis indvandreren er berettiget til og ønsker at modtage sådanne. Målgruppe, effekt og økonomi i Vordingborg Kommune Aktuelt ultimo december 2014 har 410 borgere i Vordingborg Kommune et kontaktforløb med jobcenteret som led i integrationsloven. Heraf udgør selvforsørgende indvandrere den største gruppe 230 borgere. Der er aktuelt 156 borgere med et kontaktforløb, som modtager kontanthjælp som led i deres introduktionsprogram. Resten udgøres af øvrige bl.a. indvandrere forsørget af ægtefæller. En oversigt over antal personer, der har modtaget kontanthjælp som led i deres introduktionsprogram de seneste tre år fordelt på statsborgerskabslande er vedlagt som bilag. Mens der i 2012 var 103 flygtninge og familiesammenførte, der modtog kontanthjælp (i en kortere eller længere del af året), er dette antal steget til 170 i indeværende år. Det er (ikke uventet) gruppen af syriske flygtninge, der tegner sig for langt den største del af stigningen. Godt halvdelen af de borgere, der modtog kontanthjælp som led i et introduktionsprogram i 2012 har fortsat ultimo 2014 en aktuel bevilling i alt 60 ud af 103 borgere. 27 borgere er fortsat i gang med introduktionsprogrammet, mens 33 modtager uddannelses- eller kontanthjælp. En del af den positive effekt på godt 40 % skyldes fraflytning fra Vordingborg Kommune. Som en stikprøve på effekt er fulgt 51 flygtninge/familiesammenførte, som fik bevilget kontanthjælp den et-årige periode fra medio 2010 til medio 2011 (og som i dag har afsluttet deres introduktionsprogram): Status 18. december 2014 Antal: Procent: Ingen offentlig forsørgelse fra Vordingborg Kommune % Fraflyttet kommunen, udrejst % Kontanthjælp % 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelseshjælp 3 6 % I alt % Som udgangspunkt kompenseres kommunerne fuldt ud for udgifter, de har til introduktion af udlændinge. Kompenseringen sker på forskellig måde gennem refusion, gennem direkte tilskud knyttet til indsatsen og gennem det generelle økonomiske tilskud til kommunen. Der sker ikke en detaljeret regnskabsaflæggelse af kommunerne omkostninger som led i integrationsindsatsen på de områder, hvor integrationsborgerne er brugere af kommunens tilbud på lige fod med øvrige borgere folkeskole, dagsinstitutioner, veje m.v. Det er derfor ikke muligt at udarbejde en detaljeret balance over kommunens udgifter og indtægter på dette område. I 2014 forventes følgende omkostningerne for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område til integrationsindsatsen: Forventet regnskab 2014: 1000 kr. Midlertidige boligplaceringer flygtning 550 Integrationsprogram og introduktionsforløb, herunder Udgifter til danskundervisning Grundtilskud Resultattilskud -700 Statsrefusion Kontanthjælp som led i introduktionsprogram, herunder Ydelser Statsrefusion på ydelser I alt Udvalgets nettoomkostninger dækkes sammen med jobcenterets administrative omkostninger til integrationsindsatsen og afledte omkostninger i andre forvaltningsområder af et beløb tildelt kommunen gennem bloktilskuddet på 19,1 mio. kr. Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse vil Lotte Svilling give en mere konkret og detaljeret orientering om jobcenterets indsats på dette område som oplæg til udvalget temadrøftelse. Bilag: 1 Åben Oversigt over antal borgere på ydelse fordelt på lande.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager en generel drøftelse af integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune på grundlag af oplæg. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. Udvalget er meget tilfreds med at der bliver en mere virksomhedsrettet indsats. Der bliver ligeledes mere fokus på den koordinerede indsats. Udvalget ønsker samlet at der bliver en øget prioritering af indsatsen. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar Resumé Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014, at Centralvaskeriet Vintersbølle skulle videreføres som en kommunal virksomhed, og at administrationen skulle fremlægge beslutningsforslag om organisering af og budget for den fremtidige drift af vaskeriet. Udvalgets beslutninger er efterfølgende tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Der er udarbejdet et forslag til budget for 2015, som viser et 0-budget, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Det indstilles, at vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under Pleje og Omsorg. Dette indebærer, at budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget. Sagsfremstilling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014, at Centralvaskeriet Vintersbølle skulle videreføres som en kommunal virksomhed, og at administrationen skulle fremlægge beslutningsforslag om organisering af og budget for den fremtidige drift af vaskeriet. Udvalgets beslutninger er efterfølgende tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Efter samråd med Pleje og Omsorg indstilles det, at vaskeriet organisatorisk placeres under Pleje om Omsorg. Baggrunden herfor er, at: Vaskeriet næsten udelukkede udfører opgaver for Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg har tilgrænsende aktiviteter, og derfor vil kunne integrere vaskeriet i den øvrige drift Vaskeriet er fysisk placeret i tilknytning til nogle af Pleje og Omsorgs tilgrænsende aktiviteter (plejeboliger og madservice) i Vintersbølle Der er udarbejdet et forslag til budget for 2015, som viser et 0-budget, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Det bemærkes, at der har været et driftsunderskud i 2014, men at der er rettet op på driften, så der nu er sammenhæng mellem driften og det indtægtsmæssige grundlag. Det forventes, at vaskeriet fremover vil kunne drives i balance. Det indstilles, at vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under Pleje og Omsorg. Dette indebærer, at budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget med virkning fra 1. april Dog overføres budgettet efterfølgende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Virksomheden overdrages ledelsesmæssigt i løbet af første kvartal Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto (funktion) Drift (udgifter) Drift (udgifter)

8 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift (salg) Drift (salg) Finansiering Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Sagen behandles tillige på møde i Socialudvalget den 13. januar Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Centralvaskeri - budget for /14 Indstilling Administrationen indstiller, at vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisatorisk hører under Pleje og Omsorg, således at budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget med virkning fra 1. april 2015 Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Udvalget ønsker at driften evalueres om 3 år. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud vedrørende danskuddannelse i Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Lovgrundlag Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Lovbekendtgørelse nr. 376 af 4. april 2014 med senere ændring) Lov om integration af udlændinge i Danmark, 16 og 21 (Lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014) Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 med senere ændringer. Vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om blandt andet annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II og om køb af B-tjenesteydelser. Resumé Der orienteres om status på sagen vedrørende processen om fremtidig varetagelse af danskundervisningen til udlændinge fra 2016 til Der orienteres herunder om, hvilke krav og fokusområder, der vil blive meldt ud til udbyderne af danskundervisning, og der orienteres om tidsplanen. Sagsfremstilling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 1. oktober 2014 orienteret om, at Borger og Arbejdsmarked ville indgå kontrakt med Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI) om danskuddannelse og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for året Udvalget blev samtidig orienteret om, at Borger og Arbejdsmarked ville undersøge markedet for at sondere mulighederne og det formålstjenlige i at indhente tilbud fra yderligere en eller to andre udbydere af sprogundervisning med henblik på varetagelse af undervisningen fra Udvalget blev også orienteret om, at uddannelse er en såkaldt B-tjenesteydelse. Dette indebærer, at opgaven ikke skal i udbud og heller ikke skal annonceres, men at almindelige principper for gennemsigtighed, ligebehandling og forsvarlig økonomisk forvaltning skal overholdes. Status på sagen Undersøgelsen har vist, at det vil være relevant at bede om tilbud fra tre forskellige udbydere af danskundervisning. Administrationen har fundet de tre mest relevante udbydere. Der er lagt vægt på, at hver af de tre udbydere vil kunne løfte opgaven. Der er også lagt vægt på, at der ved at bede disse udbydere om tilbud, vil fremkomme forskellige kvalificerede bud på, hvordan opgaven kan løses. Der har været afholdt møde med hver af de tre udbydere. Administrationen præsenterede på møderne de overordnede krav til udbydernes tilbud, og udbyderne præsenterede deres indgangsvinkel til danskundervisning og deres særlige forudsætninger for at påtage sig denne opgave. De tre udbydere har den 18. december 2014 fået tilsendt proces- og tidsplanen. Krav og fokusområder Der skal fokuseres særligt på kraverne i lov om danskundervisning, herunder kravene til undervisningen, og herunder særligt kravene til struktur, indhold, tilrettelæggelse og prøveaflæggelse 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Der skal fokuseres særligt på integrationslovens forventninger til udbytte og resultat af danskundervisningen set i forhold til integrationslovens formålsbestemmelse, og der skal indgå en konkret beskrivelse af, hvordan målene kan opnås Det er et krav, at uddannelsen, som udgangspunkt, foregår i Vordingborg Kommune, og at der kan etableres undervisning forskellige steder i kommunen, fx i yderområder, efter behov Det er et krav, at undervisningen skal tilrettelægges fleksibelt. Fx således at der er mulighed for fjernundervisning, og herunder mulighed for udnyttelse af digitale redskaber. Det er også et krav, at der kan etableres undervisning på virksomheder, og at undervisningen kan kombineres med virksomhedspraktik og andre arbejdsmarkedsrettede indsatser Der skal redegøres for kvalifikationer med hensyn til undervisningskompetence, og der skal redegøres for udbyderens øvrige kompetencer, fx kompetence på områder, der kan understøtte integrationsindsatsen Synergi hvilke andre tilbud/aktiviteter ud over sprogundervisning har udbyderen, som kan understøtte integrationsindsatsen, og på hvilken måde vil disse tilbud/aktiviteter indgå. Har udbyderen fx særlige arbejdsmarkedsrettede tiltag, tiltag for ressourcesvage familier, eller aktiviteter, der kan fremme aktivt medborgerskab mv. Tidsplan Den 16. januar 2015 sendes ønske om tilbud sammen med kravspecifikationen til udbyderne Den 2. februar 2015 er der frist for afgivelse af tilbud. Den 20. februar 2015 beslutter administrationen, hvilken udbyder der skal indstilles til opgaven, og der sendes sagsfremstilling til udvalget Den 4. marts 2015 forelægges indstilling til godkendelse af udvalget Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender de overordnede rammer for krav og fokusområder. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tilsyn med Vordingborg Kommunes rådighedstilsyn Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om aktiv socialpolitik. Lov 455 af 10. juni 1997 med senere ændringer. 13 d. Resumé Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed. STAR har nu afsluttet tilsynet baseret på en stikprøvekontrol i 3. kvartal Vordingborg Kommune skal behandle styrelsens afrapportering af det samlede tilsyn på et møde i det udvalg under Kommunalbestyrelsen, som er bemyndiget på det pågældende område. Samlet set finder styrelsen, at resultatet af tilsynet med Vordingborg Kommune rådighedsadministration er tilfredsstillende. Sagsfremstilling STAR har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Vordingborg Kommune i 3. kvartal Der er udtaget 20 cpr.nr. til brug for kontrollen, men heraf er 6 sager udgået af kontrollen, fx fordi den negative hændelse lå uden for undersøgelsesperioden. Resultatet af de undersøgte 14 sager er: 11 sager ingen bemærkninger 2 sager med fejl én med sanktion en dag for meget, og én med manglende sanktion ved udeblivelse fra tilbud 1 sag, hvor styrelsen vurderer, at kommunens brev til borgeren ikke fuldt ud har opfyldt lovens krav I den sidste sag undersøger jobcenteret, om det giver anledning til ændringer i den pågældende generelle orienteringsskrivelse. På baggrund af den gennemførte kontrol vurderer styrelsen, at Vordingborg Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten. Samlet set finder styrelsen derfor, at resultatet af tilsynet er tilfredsstillende. Bilag: 1 Åben Afrapportering Vordingborg Kommune.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager resultatet af tilsyn med kommunens rådighedsadministration til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Implementering af beskæftigelsesreform Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lovforslag L 58 og L 59, Folketingets samling Resumé Folketinget har umiddelbart før jul 2014 vedtaget den lovgivning, der skal følge op om det politiske forlig fra juni 2014 om en reform af beskæftigelsesindsatsen. Udvalget modtog på mødet den 6. august en foreløbig orientering om indholdet i dette forlig. En række af de nye bestemmelser ifølge reformen er allerede trådt i kraft den 1. januar De øvrige bestemmelser træder i kraft 1. juli Sagsfremstilling Beskæftigelsesreformen er nu omsat i konkret lovgivning, og de første elementer er trådt i kraft den 1. januar Den 1. juli 2015 træder de øvrige elementer i kraft bl.a. det intensiverede kontaktforløb med de ledige i den første del af ledighedsperioden og fælles kontaktsamtaler mellem jobcenter og a- kasser. Reformen indebærer på en lang række områder nye ansvarsområder, nye opgaver og arbejdsgange for medarbejderne i jobcenteret og a-kasserne. Samtidig bygger reformens fremtidige indsats på et tæt og styrket samarbejde mellem jobcenteret og a-kasserne. Det er bl.a. det tætte samarbejde, der skal sikre, at den ledige får den rette hjælp til hurtigst muligt at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. De centrale elementer i reformen er: et intensivt og fælles kontaktforløb i den første del af ledighedsperioden en særlig indsats sidst i dagpengeperioden en tidligere indsats med målrettede tilbud uddannelsesløft målrettet ufaglært ledige en styrket virksomhedsrettet service kompetenceløft til ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser Der er endnu ikke fuldt overblik over beskæftigelsesreformens konsekvenser for budget for beskæftigelsesindsatsen i Vordingborg Kommune i De økonomiske og administrative konsekvenser af de vedtagne lovforslag skal forhandles med kommunerne. Samlet set vurderes det, at kommunerne under et vil have øgede udgifter i 2015 på 455 mio. kr. voksende til ca. 500 mio. kr. i Kommunerne forventes kompenseret herfor over henholdsvis DUT, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Samlet forventes kommunerne tilfør 333 mio. kr. i DUT-midler i 2015 og 382 mio. kr Vordingborg Kommunes andel heraf er ca. 0,8 % - eller 2½-3 mio. kr. i Heraf er ½-1 mio. kr. begrundet i øgede samtaler i jobcenteret. En pjece fra Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som beskriver intentioner med beskæftigelsesreformen, er vedlagt som bilag. Afdelingsleder Lotte Svilling fra jobcenteret vil på mødet give en mundtlig orientering om status for jobcenterets implementering af reformen. Bilag: 1 Åben Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf /14 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer. Sagsfremstilling Opgørelse over antallet af borgere mellem 18 og 64 år, der modtager en forsørgelsesydelse fra Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag. Tallene er omregnet til fuldtidspersoner og opgjort månedsvis for de seneste to kalenderår (og for figurerne 3 kalenderår). Modtagere af a-dagpenge indgår i oversigten, selv om denne ydelse udbetales af a-kasserne og ikke af kommunen. Tal for a-dagpenge (inkl. den midlertidige arbejdsmarkedsydelse) er baseret på antal kontaktforløb i jobcenteret. Det vil overvurdere de faktiske tal. Tal for efterløn indgår ikke i oversigten, da der ikke i jobcenteret er registreringer af personer, der modtager efterløn. Samlet er der sket et lille fald i antallet af borgere, der modtager en af de nævnte forsørgelsesydelser. Bilag: 1 Åben Tidsserie 3 kalenderår for alle ydelser.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra formand og administration Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Sagsfremstilling 1. Årshjul Årshjul for 2015 er vedlagt som bilag. Ændringer eller tilføjelser er anført med rød skrift Bilag: 1 Åben Årshjul 2015.docx /14 Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Intet. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Temadrøftelse - Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune 1. Oversigt over antal borgere på ydelse fordelt på lande.pdf (154153/14) 3. Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle 1. Centralvaskeri - budget for 2015 (156229/14) 5. Tilsyn med Vordingborg Kommunes rådighedstilsyn 1. Afrapportering Vordingborg Kommune.pdf (151548/14) 6. Orienteringssag - Implementering af beskæftigelsesreform 1. Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf (152237/14) 7. Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Tidsserie 3 kalenderår for alle ydelser.pdf (152405/14) 8. Orientering fra formand og administration 1. Årshjul 2015.docx (155324/14) 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Pawlik Kurt Johansen Kim Petersen Jørn Elo Hansen Mikael Smed 17

19 Bilag: 2.1. Oversigt over antal borgere på ydelse fordelt på lande.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 Antal personer med bevilling af kontanthjælp som led i introduktionsprogram fordelt på statsborgerskab. Årene 2012, 2013 og 2014 Kontanthjælp, introduktionsprogram Afghanistan Azerbajdjan Bosnien-Hercegovina Colombia Den Demo.Rep.Congo Irak Iran Libanon Nigeria Rusland Somalia Statsløs Syrien Uganda Sum

21 Bilag: 3.1. Centralvaskeri - budget for 2015 Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

22 Centralvaskeri - budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Centralvaskeriet Artskonto Artsopdelt I alt Personale Løn - personale Personaleforsikring Beklædning Barselspulje og psykologisk krisehjælp Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer Materialer - varekøb Materialer - tj. yd. m. moms Forsikringer og erstatninger Forsikringer - tj. yd. u. moms Administrationsudgifter Kontorhold Møder Gebyrer IT, biler, inventar og materiel IT - drift og vedligehold IT - drift/vedl. - int. fakt. - u. moms IT - drift/vedl. - serviceabonnement mv Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm Materiel - drift/vedl. - varekøb Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd Leasing - IT Leasing - IT - m. moms Leasing - inventar Leasing - inventar - m. moms Leasing - materiel/køretøjer Leasing - nye køretøjer - m. moms Leasing - materiel/køretøjer - m. moms Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Leje/leasing - grunde og bygn. - u. moms Indvendig vedligeholdelse af bygninger Indvendig vedl. - entreprenørydelser Udvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedl. - entreprenørydelser Forsikringer - grunde og bygninger El Forsikringer, grunde og bygn. - u. moms El-forbrug - m. moms Vand og vandafledningsafgift Vandforbrug - u. moms Varme

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Status på beskæftigelsesindsatsreformen Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesindsatsreformen Den 18. juni 2014 forlig (S, RV, V, DF, C) om reform

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREFORMEN

BESKÆFTIGELSESREFORMEN Fælles for alle initiativer Intensiveret og individuel indsats Uddannelsesløft og virksomhedsrettede tilbud Virksomhedsservice Partsinddragelse BESKÆFTIGELSESREFORMEN Reformens lovforslag sendt i høring

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere