Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Mikael Smed Kim Petersen Afdelingsleder og souschef Lotte Svilling deltager under behandling af sag nr. 2 og 6

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse - Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle Tilbud vedrørende danskuddannelse i Tilsyn med Vordingborg Kommunes rådighedstilsyn Orienteringssag - Implementering af beskæftigelsesreform Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Orientering fra formand og administration Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Temadrøftelse - Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). Lov nr. 474 af 1. juli 1998 med senere ændringer. Resumé Integrationsloven pålægger den enkelte kommune en række forskellige opgaver i forbindelse med modtagelse af og integration af udlændinge i Danmark. Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune varetages af Borger og Arbejdsmarked i tæt samarbejde med andre relevante forvaltningsområder. Kommunen skal udpege en koordineringsansvarlig forvaltning for alle flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Den koordineringsansvarlige forvaltning skal sikre overblik og sammenhæng i de mål og indsatser, der fastsættes af de enkelte forvaltninger i forhold til den samlede familie. I Vordingborg Kommune varetages opgaven som koordineringsansvarlig af integrationsteamet i Borger og Arbejdsmarked. Afdelingsleder Lotte Svilling vil give et oplæg om indsatsen i Vordingborg Kommune som udgangspunkt for temadrøftelsen. Sagsfremstilling Integrationsindsatsen skal medvirke til, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Det skal ske gennem en indsats, der 1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration. 2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. 3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og 4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. Målgruppen for loven er udlændinge defineret som: Flygtninge enten (1) personer, der har fået opholdstilladelse efter ansøgning om asyl (og ophold på et asylcenter), eller (2) personer, der kommer direkte til landet fra en flygtningelejr i udlandet (kaldes ofte kvoteflygtninge eller FN-flygtninge) Familiesammenførte udlændinge Indvandrere (EU-borgere, arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende, au pair m.v.) En særlig opgave i integrationsindsatsen vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge: Modtagelse i kommunen Det er Vordingborg Kommunes ansvar at modtage og introducere nyankomne udlændige til det danske samfund. Loven opstiller rammer for opgaven, men det er i vidt omfang op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen. I perioden fra en flygtning bliver visiteret til en kommune til den egentlig ankomst, er der en række opgaver, kommunens skal have løst. For at sikre en god modtagelse lægges vægt på, at flygtninge hurtigt får anvist en permanent bolig og kommer i gang med danskundervisning m.v., når flygtninge kommer til kommunen. Den periode, kommunen får til at løse denne opgave er kort højest en måned. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Herudover er der følgende fokusområder i modtagelsen: anvisning af permanent bolig hurtigst muligt start på danskundervisning inden for en måned tilbud om integrationsprogram inden for en måned indgåelse af integrationskontrakt inden for en måned tilbud om en individuel integrationsplan inden for tre måneder tilbud om en helbredsmæssig vurdering inden for tre måneder Integrationsplan og integrationsprogram Inden for de første tre måneder skal udarbejdes en integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Integrationsplanen skal bidrage til en sammenhængende og bred integrationsindsats og understøtte både den enkeltes og hele familiens integration. Derfor skal planen tage udgangspunkt i alle familiemedlemmers forudsætning uddannelse, beskæftigelse, helbred og sociale ressourcer og udfordringer. Med udgangspunkt i integrationsplanen får flygtninge og familiesammenførte udlændinge tilbud om et integrationsprogram bestående af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Integrationsprogrammet har en varighed på højest 3 år. Danskuddannelse kan dog have en varighed på op til 5 år. Hvis udlændingen er berettiget til kontanthjælp under introduktionsprogrammet, vil der være knyttet de samme regler om ret og pligt til at deltage aktivt i programmet enkelte dele, som gælder for øvrige modtagere af kontanthjælp. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte dele fastlægges i en integrationskontrakt med den enkelte udlænding. Introduktionsforløb for indvandrere Den sidste del af målgruppen for integrationsindsatsen indvandrere (EU-borgere, arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende, au pair) skal have tilbud om et introduktionsforløb. Introduktionsforløbet består af danskuddannelse - primært arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud, hvis indvandreren er berettiget til og ønsker at modtage sådanne. Målgruppe, effekt og økonomi i Vordingborg Kommune Aktuelt ultimo december 2014 har 410 borgere i Vordingborg Kommune et kontaktforløb med jobcenteret som led i integrationsloven. Heraf udgør selvforsørgende indvandrere den største gruppe 230 borgere. Der er aktuelt 156 borgere med et kontaktforløb, som modtager kontanthjælp som led i deres introduktionsprogram. Resten udgøres af øvrige bl.a. indvandrere forsørget af ægtefæller. En oversigt over antal personer, der har modtaget kontanthjælp som led i deres introduktionsprogram de seneste tre år fordelt på statsborgerskabslande er vedlagt som bilag. Mens der i 2012 var 103 flygtninge og familiesammenførte, der modtog kontanthjælp (i en kortere eller længere del af året), er dette antal steget til 170 i indeværende år. Det er (ikke uventet) gruppen af syriske flygtninge, der tegner sig for langt den største del af stigningen. Godt halvdelen af de borgere, der modtog kontanthjælp som led i et introduktionsprogram i 2012 har fortsat ultimo 2014 en aktuel bevilling i alt 60 ud af 103 borgere. 27 borgere er fortsat i gang med introduktionsprogrammet, mens 33 modtager uddannelses- eller kontanthjælp. En del af den positive effekt på godt 40 % skyldes fraflytning fra Vordingborg Kommune. Som en stikprøve på effekt er fulgt 51 flygtninge/familiesammenførte, som fik bevilget kontanthjælp den et-årige periode fra medio 2010 til medio 2011 (og som i dag har afsluttet deres introduktionsprogram): Status 18. december 2014 Antal: Procent: Ingen offentlig forsørgelse fra Vordingborg Kommune % Fraflyttet kommunen, udrejst % Kontanthjælp % 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelseshjælp 3 6 % I alt % Som udgangspunkt kompenseres kommunerne fuldt ud for udgifter, de har til introduktion af udlændinge. Kompenseringen sker på forskellig måde gennem refusion, gennem direkte tilskud knyttet til indsatsen og gennem det generelle økonomiske tilskud til kommunen. Der sker ikke en detaljeret regnskabsaflæggelse af kommunerne omkostninger som led i integrationsindsatsen på de områder, hvor integrationsborgerne er brugere af kommunens tilbud på lige fod med øvrige borgere folkeskole, dagsinstitutioner, veje m.v. Det er derfor ikke muligt at udarbejde en detaljeret balance over kommunens udgifter og indtægter på dette område. I 2014 forventes følgende omkostningerne for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område til integrationsindsatsen: Forventet regnskab 2014: 1000 kr. Midlertidige boligplaceringer flygtning 550 Integrationsprogram og introduktionsforløb, herunder Udgifter til danskundervisning Grundtilskud Resultattilskud -700 Statsrefusion Kontanthjælp som led i introduktionsprogram, herunder Ydelser Statsrefusion på ydelser I alt Udvalgets nettoomkostninger dækkes sammen med jobcenterets administrative omkostninger til integrationsindsatsen og afledte omkostninger i andre forvaltningsområder af et beløb tildelt kommunen gennem bloktilskuddet på 19,1 mio. kr. Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse vil Lotte Svilling give en mere konkret og detaljeret orientering om jobcenterets indsats på dette område som oplæg til udvalget temadrøftelse. Bilag: 1 Åben Oversigt over antal borgere på ydelse fordelt på lande.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager en generel drøftelse af integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune på grundlag af oplæg. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. Udvalget er meget tilfreds med at der bliver en mere virksomhedsrettet indsats. Der bliver ligeledes mere fokus på den koordinerede indsats. Udvalget ønsker samlet at der bliver en øget prioritering af indsatsen. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar Resumé Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014, at Centralvaskeriet Vintersbølle skulle videreføres som en kommunal virksomhed, og at administrationen skulle fremlægge beslutningsforslag om organisering af og budget for den fremtidige drift af vaskeriet. Udvalgets beslutninger er efterfølgende tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Der er udarbejdet et forslag til budget for 2015, som viser et 0-budget, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Det indstilles, at vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under Pleje og Omsorg. Dette indebærer, at budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget. Sagsfremstilling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014, at Centralvaskeriet Vintersbølle skulle videreføres som en kommunal virksomhed, og at administrationen skulle fremlægge beslutningsforslag om organisering af og budget for den fremtidige drift af vaskeriet. Udvalgets beslutninger er efterfølgende tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Efter samråd med Pleje og Omsorg indstilles det, at vaskeriet organisatorisk placeres under Pleje om Omsorg. Baggrunden herfor er, at: Vaskeriet næsten udelukkede udfører opgaver for Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg har tilgrænsende aktiviteter, og derfor vil kunne integrere vaskeriet i den øvrige drift Vaskeriet er fysisk placeret i tilknytning til nogle af Pleje og Omsorgs tilgrænsende aktiviteter (plejeboliger og madservice) i Vintersbølle Der er udarbejdet et forslag til budget for 2015, som viser et 0-budget, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Det bemærkes, at der har været et driftsunderskud i 2014, men at der er rettet op på driften, så der nu er sammenhæng mellem driften og det indtægtsmæssige grundlag. Det forventes, at vaskeriet fremover vil kunne drives i balance. Det indstilles, at vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under Pleje og Omsorg. Dette indebærer, at budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget med virkning fra 1. april Dog overføres budgettet efterfølgende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Virksomheden overdrages ledelsesmæssigt i løbet af første kvartal Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto (funktion) Drift (udgifter) Drift (udgifter)

8 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift (salg) Drift (salg) Finansiering Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Sagen behandles tillige på møde i Socialudvalget den 13. januar Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Centralvaskeri - budget for /14 Indstilling Administrationen indstiller, at vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisatorisk hører under Pleje og Omsorg, således at budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget med virkning fra 1. april 2015 Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Udvalget ønsker at driften evalueres om 3 år. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud vedrørende danskuddannelse i Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Lovgrundlag Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Lovbekendtgørelse nr. 376 af 4. april 2014 med senere ændring) Lov om integration af udlændinge i Danmark, 16 og 21 (Lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014) Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 med senere ændringer. Vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om blandt andet annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II og om køb af B-tjenesteydelser. Resumé Der orienteres om status på sagen vedrørende processen om fremtidig varetagelse af danskundervisningen til udlændinge fra 2016 til Der orienteres herunder om, hvilke krav og fokusområder, der vil blive meldt ud til udbyderne af danskundervisning, og der orienteres om tidsplanen. Sagsfremstilling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 1. oktober 2014 orienteret om, at Borger og Arbejdsmarked ville indgå kontrakt med Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI) om danskuddannelse og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for året Udvalget blev samtidig orienteret om, at Borger og Arbejdsmarked ville undersøge markedet for at sondere mulighederne og det formålstjenlige i at indhente tilbud fra yderligere en eller to andre udbydere af sprogundervisning med henblik på varetagelse af undervisningen fra Udvalget blev også orienteret om, at uddannelse er en såkaldt B-tjenesteydelse. Dette indebærer, at opgaven ikke skal i udbud og heller ikke skal annonceres, men at almindelige principper for gennemsigtighed, ligebehandling og forsvarlig økonomisk forvaltning skal overholdes. Status på sagen Undersøgelsen har vist, at det vil være relevant at bede om tilbud fra tre forskellige udbydere af danskundervisning. Administrationen har fundet de tre mest relevante udbydere. Der er lagt vægt på, at hver af de tre udbydere vil kunne løfte opgaven. Der er også lagt vægt på, at der ved at bede disse udbydere om tilbud, vil fremkomme forskellige kvalificerede bud på, hvordan opgaven kan løses. Der har været afholdt møde med hver af de tre udbydere. Administrationen præsenterede på møderne de overordnede krav til udbydernes tilbud, og udbyderne præsenterede deres indgangsvinkel til danskundervisning og deres særlige forudsætninger for at påtage sig denne opgave. De tre udbydere har den 18. december 2014 fået tilsendt proces- og tidsplanen. Krav og fokusområder Der skal fokuseres særligt på kraverne i lov om danskundervisning, herunder kravene til undervisningen, og herunder særligt kravene til struktur, indhold, tilrettelæggelse og prøveaflæggelse 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Der skal fokuseres særligt på integrationslovens forventninger til udbytte og resultat af danskundervisningen set i forhold til integrationslovens formålsbestemmelse, og der skal indgå en konkret beskrivelse af, hvordan målene kan opnås Det er et krav, at uddannelsen, som udgangspunkt, foregår i Vordingborg Kommune, og at der kan etableres undervisning forskellige steder i kommunen, fx i yderområder, efter behov Det er et krav, at undervisningen skal tilrettelægges fleksibelt. Fx således at der er mulighed for fjernundervisning, og herunder mulighed for udnyttelse af digitale redskaber. Det er også et krav, at der kan etableres undervisning på virksomheder, og at undervisningen kan kombineres med virksomhedspraktik og andre arbejdsmarkedsrettede indsatser Der skal redegøres for kvalifikationer med hensyn til undervisningskompetence, og der skal redegøres for udbyderens øvrige kompetencer, fx kompetence på områder, der kan understøtte integrationsindsatsen Synergi hvilke andre tilbud/aktiviteter ud over sprogundervisning har udbyderen, som kan understøtte integrationsindsatsen, og på hvilken måde vil disse tilbud/aktiviteter indgå. Har udbyderen fx særlige arbejdsmarkedsrettede tiltag, tiltag for ressourcesvage familier, eller aktiviteter, der kan fremme aktivt medborgerskab mv. Tidsplan Den 16. januar 2015 sendes ønske om tilbud sammen med kravspecifikationen til udbyderne Den 2. februar 2015 er der frist for afgivelse af tilbud. Den 20. februar 2015 beslutter administrationen, hvilken udbyder der skal indstilles til opgaven, og der sendes sagsfremstilling til udvalget Den 4. marts 2015 forelægges indstilling til godkendelse af udvalget Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender de overordnede rammer for krav og fokusområder. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tilsyn med Vordingborg Kommunes rådighedstilsyn Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om aktiv socialpolitik. Lov 455 af 10. juni 1997 med senere ændringer. 13 d. Resumé Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed. STAR har nu afsluttet tilsynet baseret på en stikprøvekontrol i 3. kvartal Vordingborg Kommune skal behandle styrelsens afrapportering af det samlede tilsyn på et møde i det udvalg under Kommunalbestyrelsen, som er bemyndiget på det pågældende område. Samlet set finder styrelsen, at resultatet af tilsynet med Vordingborg Kommune rådighedsadministration er tilfredsstillende. Sagsfremstilling STAR har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Vordingborg Kommune i 3. kvartal Der er udtaget 20 cpr.nr. til brug for kontrollen, men heraf er 6 sager udgået af kontrollen, fx fordi den negative hændelse lå uden for undersøgelsesperioden. Resultatet af de undersøgte 14 sager er: 11 sager ingen bemærkninger 2 sager med fejl én med sanktion en dag for meget, og én med manglende sanktion ved udeblivelse fra tilbud 1 sag, hvor styrelsen vurderer, at kommunens brev til borgeren ikke fuldt ud har opfyldt lovens krav I den sidste sag undersøger jobcenteret, om det giver anledning til ændringer i den pågældende generelle orienteringsskrivelse. På baggrund af den gennemførte kontrol vurderer styrelsen, at Vordingborg Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten. Samlet set finder styrelsen derfor, at resultatet af tilsynet er tilfredsstillende. Bilag: 1 Åben Afrapportering Vordingborg Kommune.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager resultatet af tilsyn med kommunens rådighedsadministration til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Implementering af beskæftigelsesreform Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lovforslag L 58 og L 59, Folketingets samling Resumé Folketinget har umiddelbart før jul 2014 vedtaget den lovgivning, der skal følge op om det politiske forlig fra juni 2014 om en reform af beskæftigelsesindsatsen. Udvalget modtog på mødet den 6. august en foreløbig orientering om indholdet i dette forlig. En række af de nye bestemmelser ifølge reformen er allerede trådt i kraft den 1. januar De øvrige bestemmelser træder i kraft 1. juli Sagsfremstilling Beskæftigelsesreformen er nu omsat i konkret lovgivning, og de første elementer er trådt i kraft den 1. januar Den 1. juli 2015 træder de øvrige elementer i kraft bl.a. det intensiverede kontaktforløb med de ledige i den første del af ledighedsperioden og fælles kontaktsamtaler mellem jobcenter og a- kasser. Reformen indebærer på en lang række områder nye ansvarsområder, nye opgaver og arbejdsgange for medarbejderne i jobcenteret og a-kasserne. Samtidig bygger reformens fremtidige indsats på et tæt og styrket samarbejde mellem jobcenteret og a-kasserne. Det er bl.a. det tætte samarbejde, der skal sikre, at den ledige får den rette hjælp til hurtigst muligt at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. De centrale elementer i reformen er: et intensivt og fælles kontaktforløb i den første del af ledighedsperioden en særlig indsats sidst i dagpengeperioden en tidligere indsats med målrettede tilbud uddannelsesløft målrettet ufaglært ledige en styrket virksomhedsrettet service kompetenceløft til ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser Der er endnu ikke fuldt overblik over beskæftigelsesreformens konsekvenser for budget for beskæftigelsesindsatsen i Vordingborg Kommune i De økonomiske og administrative konsekvenser af de vedtagne lovforslag skal forhandles med kommunerne. Samlet set vurderes det, at kommunerne under et vil have øgede udgifter i 2015 på 455 mio. kr. voksende til ca. 500 mio. kr. i Kommunerne forventes kompenseret herfor over henholdsvis DUT, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Samlet forventes kommunerne tilfør 333 mio. kr. i DUT-midler i 2015 og 382 mio. kr Vordingborg Kommunes andel heraf er ca. 0,8 % - eller 2½-3 mio. kr. i Heraf er ½-1 mio. kr. begrundet i øgede samtaler i jobcenteret. En pjece fra Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som beskriver intentioner med beskæftigelsesreformen, er vedlagt som bilag. Afdelingsleder Lotte Svilling fra jobcenteret vil på mødet give en mundtlig orientering om status for jobcenterets implementering af reformen. Bilag: 1 Åben Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf /14 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer. Sagsfremstilling Opgørelse over antallet af borgere mellem 18 og 64 år, der modtager en forsørgelsesydelse fra Vordingborg Kommune er vedlagt som bilag. Tallene er omregnet til fuldtidspersoner og opgjort månedsvis for de seneste to kalenderår (og for figurerne 3 kalenderår). Modtagere af a-dagpenge indgår i oversigten, selv om denne ydelse udbetales af a-kasserne og ikke af kommunen. Tal for a-dagpenge (inkl. den midlertidige arbejdsmarkedsydelse) er baseret på antal kontaktforløb i jobcenteret. Det vil overvurdere de faktiske tal. Tal for efterløn indgår ikke i oversigten, da der ikke i jobcenteret er registreringer af personer, der modtager efterløn. Samlet er der sket et lille fald i antallet af borgere, der modtager en af de nævnte forsørgelsesydelser. Bilag: 1 Åben Tidsserie 3 kalenderår for alle ydelser.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra formand og administration Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Sagsfremstilling 1. Årshjul Årshjul for 2015 er vedlagt som bilag. Ændringer eller tilføjelser er anført med rød skrift Bilag: 1 Åben Årshjul 2015.docx /14 Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Intet. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Temadrøftelse - Integrationsindsatsen i Vordingborg Kommune 1. Oversigt over antal borgere på ydelse fordelt på lande.pdf (154153/14) 3. Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle 1. Centralvaskeri - budget for 2015 (156229/14) 5. Tilsyn med Vordingborg Kommunes rådighedstilsyn 1. Afrapportering Vordingborg Kommune.pdf (151548/14) 6. Orienteringssag - Implementering af beskæftigelsesreform 1. Pjece om beskæftigelsesreformens intentioner.pdf (152237/14) 7. Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen Tidsserie 3 kalenderår for alle ydelser.pdf (152405/14) 8. Orientering fra formand og administration 1. Årshjul 2015.docx (155324/14) 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Pawlik Kurt Johansen Kim Petersen Jørn Elo Hansen Mikael Smed 17

19 Bilag: 2.1. Oversigt over antal borgere på ydelse fordelt på lande.pdf Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 Antal personer med bevilling af kontanthjælp som led i introduktionsprogram fordelt på statsborgerskab. Årene 2012, 2013 og 2014 Kontanthjælp, introduktionsprogram Afghanistan Azerbajdjan Bosnien-Hercegovina Colombia Den Demo.Rep.Congo Irak Iran Libanon Nigeria Rusland Somalia Statsløs Syrien Uganda Sum

21 Bilag: 3.1. Centralvaskeri - budget for 2015 Udvalg: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

22 Centralvaskeri - budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Centralvaskeriet Artskonto Artsopdelt I alt Personale Løn - personale Personaleforsikring Beklædning Barselspulje og psykologisk krisehjælp Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Materialer Materialer - varekøb Materialer - tj. yd. m. moms Forsikringer og erstatninger Forsikringer - tj. yd. u. moms Administrationsudgifter Kontorhold Møder Gebyrer IT, biler, inventar og materiel IT - drift og vedligehold IT - drift/vedl. - int. fakt. - u. moms IT - drift/vedl. - serviceabonnement mv Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm Materiel - drift/vedl. - varekøb Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd Leasing - IT Leasing - IT - m. moms Leasing - inventar Leasing - inventar - m. moms Leasing - materiel/køretøjer Leasing - nye køretøjer - m. moms Leasing - materiel/køretøjer - m. moms Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Leje/leasing - grunde og bygn. - u. moms Indvendig vedligeholdelse af bygninger Indvendig vedl. - entreprenørydelser Udvendig vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedl. - entreprenørydelser Forsikringer - grunde og bygninger El Forsikringer, grunde og bygn. - u. moms El-forbrug - m. moms Vand og vandafledningsafgift Vandforbrug - u. moms Varme

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere