MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN"

Transkript

1 MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 3: INTERVIEWUNDERSØGELSE MAJ 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Baggrund Formål Gennemførelse og metode Konklusioner og anbefalinger Detailresultater Om valget at blive i Danmark versus at flytte tilbage til Grønland Segmentet Ressourcestærke med rødder i Grønland Segmentet Forankrede i Danmark Segmentet Utilfredse med grønlandske forhold Segmentet Mentalt hjemme i Grønland Perspektivering: Sammenligning med gruppen af færinger i Danmark Bilag: DNAG spørgeguide Undersøgelsen er udarbejdet af Suni Poulsen fra: 2 DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

3 FORORD Grønlændere i Danmark en kilde til vækst og udvikling Den Nordatlantiske Gruppe har længe arbejdet på at skabe mere viden om de grøn lændere, der lever, studerer og arbejder i Danmark. Vores ønske har især været at få nuanceret opfattelsen af en minoritet i Danmark, som i offentligheden og pressen fremstilles noget ensidigt som socialt belastede. Der er ingen tvivl om, at der et stort antal grønlændere, der falder ind under den kategori. Men der er samtidig viser vores undersøgelse en endnu større del af de omkring grønlænderne i Danmark, der er veluddannede, ressourcestærke og særdeles velfungerende. Mange af dem er i gang med lige præcis de uddannelser, som både det danske og det grønlandske arbejdsmarked kommer til at efterspørge i årene frem. I en tid, hvor Grønland bliver mere og mere selvstyrende, er der stor interesse i at få denne gruppe af veluddannede mennesker til at vende tilbage til Grønland. Dette hæfte er den tredje og sidste del af Den Nordatlantiske Gruppes undersøgelse af grønlændere i Danmark. Første del (udgivet 2007) var en komplet oversigt over antallet af grønlændere, der lever i Danmark, af deres alder, geografiske spredning, uddannelse og beskæftigelse. Anden del af undersøgelsen (udgivet 2011) bestod af en spørgeskemaundersøgelse lavet i samarbejde med Grønlands Statistik. Den beskrev årsagerne til, hvorfor grønlændere tager til Danmark og hvad de tænker om at bo i Danmark sammenlignet med at bo i Grønland. Denne tredje og sidste del går i dybden med spørgsmålet om, hvad der skal til for at få grønlænderne i Danmark til at vende tilbage til Grønland. Den baserer sig på interview med den gruppe af grønlændere (1. generation), der nøgternt set er mest interessant for det grønlandske samfund og erhvervsliv. De interviewede beskriver deres holdning til Grønland og fortæller om de følelser, de har for landet og spørgsmålet om at flytte hjem en dag. De giver også forslag til, hvad de mener, man kunne ændre i det grønlandske samfund for at øge lysten til at flytte tilbage. Den viden, som denne og de to forrige undersøgelser tilvejebringer, er uhyre vigtig, i og med at det grønlandske samfund på den ene side er i en rivende udvikling økonomisk, industrielt og politisk og på den anden side oplever en stor fraflytning. Det paradoks udgør en af landets væsentligste udfordringer. Undersøgelsen her viser imidlertid, at de grønlandske myndigheder og det grønlandske erhvervsliv rent faktisk kan gøre en del for at imødegå udfordringen, hvis man investerer i uddannelse, boliger og sociale tiltag. Man kan også målrette rekrutteringen af arbejdskraft mod gruppen af grønlændere i Danmark og designe arbejdsophold til dem. Jeg håber, at undersøgelsen bidrager til et nyt syn på grønlændere i Danmark som en af de væsentligste kilder til vækst og velfærd i Grønland. I et lille samfund som det grønlandske er menneskerne, når alt kommer til alt, vores vigtigste ressource. Tak til medarbejderne i Den Nordatlantiske Gruppe og til konsulentfirmaet Marketminds for et godt og berigende samarbejde. Og tak til Kommuneqarfik Sermersooq for sponsorstøtte til dette hæfte. Juliane Henningsen DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN 3

4 BAGGRUND Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget har gennemført en undersøgelse om grønlændere i Danmark. Projektet ligner den tidligere undersøgelse, gruppen lavede om færinger i Danmark. Første del en demografisk analyse Første del af undersøgelsen omfattede en statistisk opgørelse og demografisk beskrivelse af grønlændere i Danmark. Den viste, at 1., 2. og 3. generation af grønlændere i Danmark tilsammen udgør personer. Medtages kun 1. generations grønlændere er tallet Dette er danske statsborgere, som er registreret født i Grønland og er bosiddende i Danmark eksklusive de personer, hvis forældre begge er født i Danmark. Opgørelsen viste, at der blandt grønlændere i Danmark er en forholdsvis stor gruppe af personer med social-økonomiske udfordringer såsom arbejdsløshed. Opgørelsen viste imidlertid også, at der samtidig er en stor gruppe ressourcestærke grønlændere i Danmark herunder mange studerende ved højere læreanstalter samt færdiguddannede læger, jurister, tandlæger og sygeplejersker. Det var netop et af undersøgelsens oprindelige formål at udfordre det til tider negative syn, der er på grønlændere i Danmark, ved at skaffe faktuel og nuanceret viden om gruppen. Anden del en spørgeskemaundersøgelse Anden del var en spørgeskemaundersøgelse blandt 479 grønlændere i Danmark mellem 20 og 49 år. Datamaterialet kommer fra en større mobilitetsundersøgelse, foretaget af Grønlands Statistik i 2010 i samarbejde med Den Nordatlantiske Gruppe. Undersøgelsen viste, at den største årsag til at grønlændere flytter til Danmark i første omgang er, at de kommer hertil som børn sammen med deres forældre. Den næststørste årsag er, at de flytter til Danmark for at studere og få sig en uddannelse. På tredjepladsen kommer, at de flytter sammen med en dansk kæreste eller ægtefælle i Danmark. Knapt en tredjedel af de adspurgte overvejer ofte eller lejlighedsvis at flytte tilbage til Grønland. Blandt dem finder man særligt de studerende. Alt i alt er dette tal ikke overvældende. Dog er det positivt, at særligt de studerende giver udtryk for, at de vil tilbage til Grønland, eftersom det særligt er uddannede folk, man mangler i Grønland. Analysen af spørgeskemaundersøgelsen viste fire segmenter af grønlændere i Danmark: 4 DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

5 1. Ressourcestærke med rødder i Grønland (30% af de adspurgte) Fungerer godt i både det danske og det grønlandske samfund er vokset op i Grønland Positive over for det grønlandske samfund Vil gerne flytte tilbage til Grønland 2. Forankrede i Danmark (33% af de adspurgte) Føler sig som danskere med størst tilknytning til Danmark ofte flyttet fra Grønland som børn Ikke specielt interesserede i grønlandske samfundsforhold Overvejer ikke at flytte til Grønland 3. Utilfredse med grønlandske forhold (21% af de adspurgte) Tilknytning til både Danmark og Grønland og føler sig både som grønlændere og danskere, eventuelt lidt mere som danskere ofte kvinder mellem 40 og 49 år i parforhold med en dansker og med børn Negative over for det grønlandske samfund Overvejer ikke/kun lidt at flytte til Grønland 4. Mentalt hjemme i Grønland (16% af de adspurgte) Stærkest tilknytning til Grønland er ofte flyttet til Danmark som voksne for at studere Mindre integrerede i det danske samfund end de øvrige segmenter Er positive over for det grønlandske samfund, men lettere bekymrede over visse forhold i Grønland Tredje og sidste del gennemførelse af personlige interview Nærværende hæfte er tredje og sidste del af undersøgelsen. Den baserer sig på 26 personlige interview med 1. generations grønlændere, som repræsenterer de fire segmenter, og som er valgt ud blandt de 479 personer, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen (del 2). Personerne deltog dels i fokusgruppeinterview, dels en-til-en dybdeinterview og interview via . DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN 5

6 FORMÅL Det overordnede formål med undersøgelsen er at få overblik over og indsigt i den del af Grønlands befolkning, der lever og udvikler sig med Danmark som geografisk ramme. Mere specifikt skal den belyse, hvordan man kan få flere grønlændere til at flytte tilbage til Grønland. For at belyse disse spørgsmål, er der i de personlige interview specifikt fokuseret på følgende: Identitetsfølelse som grønlænder i Danmark Hvad bygger den helt konkret på? Hvordan udvikler den sig over tid, og hvilke faktorer er særligt udslagsgivende i denne sammenhæng? Praktisk relation til Grønland Hvilken frekvens og type af direkte forbindelse til Grønland? Hvilket netværk har de blandt grønlændere i Danmark henholdsvis Grønland og hvilken betydning tillægges disse kontakter? Tilbageflytningstilbøjelighed Hvordan udvikler tilbøjeligheden sig over tid og livsfaser? Hvad er de væsentligste ingredienser i udviklingen? Hvilke ydre faktorer påvirker tilbøjeligheden, f.eks. politiske strømninger, samfundsændringer og/eller ændring i familiesituationen i Grønland eller i Danmark? Interviewundersøgelsen skal selvfølgelig også teste, om de udledte segmenter fra undersøgelsens del 2 giver god mening, og om der er forskellige initiativer, som vil kunne øge tilbageflytningstilbøjeligheden blandt de forskellige segmenter. 6 DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

7 GENNEMFØRELSE OG METODE Denne 3. del af undersøgelsen bygger på kvalitative data fra følgende kilder: 2 såkaldte fokusgrupper af 2 timers varighed Gennemført marts 2011 i København Tilsammen 16 personer deltager (primært tilhørende segment 1 og 2) 4 en-til-en dybdeinterview af ca. 1 times varighed Gennemført marts og april 2011 i Århus og omegn (primært tilhørende segment 3 og 4) 6 interview med enkeltpersoner Gennemført i april 2011 Herudover bygger analysen også på del 1 og 2 af undersøgelsen, altså den statistisk/demografiske analyse og spørgeskemaundersøgelsen. Endelig inddrages øvrigt relevant materiale, herunder undersøgelsen Mobilitet i Grønland gennemført af mobilitetsstyregruppen, Nuuk 2010, i samarbejde med Den Nordatlantiske Gruppe. Der er indsamlet meget statistisk materiale forud for denne kvalitative analyse. Formålet med del 3 kan derfor også ses som et forsøg på at komme ind bag statistikkerne og få ord og følelser på de forskellige resultater. Den kvalitative metode Den kvalitative metode, der bruges i denne undersøgelse, er en anerkendt forskningsmetode, som særligt anvendes ved udredning af meget komplicerede og/eller nærgående/intime problemstillinger, og når der er et behov for at gå mere dybt til værks for at forstå et givent område. Den adskiller sig fra den kvantitative metode på følgende måder: Den er helhedsorienteret og problemforfølgende, således at man kan forfølge et argument til dets følelsesmæssige/ intuitive udgangspunkt Den fortæller intet om repræsentativitet, dvs. hvor mange der mener det ene eller det andet. I stedet er den orienteret mod en nuanceret kortlægning af holdninger og rationelle samt irrationelle opfattelser af en given problemstilling DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN 7

8 KONKLUSION OG ANBEFALINGER Segmenteringen fra del 2 af undersøgelsen bekræftes Segmenteringen i 4 grupper fra undersøgelsen om grønlændere i Danmark del 2 bekræftes i denne tredje og sidste del. Det bekræftes, at de 4 segmenter 1. Ressourcestærke med rødder i Grønland 2. Forankrede i Danmark 3. Utilfredse med grønlandske forhold 4. Mentalt hjemme i Grønland repræsenterer reelle grupperinger af holdninger blandt 1. generations grønlændere i Danmark. Segmenteringen er således et holdbart og nyttigt værktøj, når man vil undersøge, hvordan man får flere grønlændere tilbage til Grønland. Substantielle barrierer mod at øge tilbageflytningstilbøjeligheden Deltagerne oplever mange væsentlige barrierer mod at flytte tilbage til Grønland. Flertallet af 1. generations grønlændere længes tilbage til familie, den storslåede natur og kulturen i form af maden, fritidsaktiviteterne og den mere afslappede tilgang til dagligdagen. Samtidig oplever de gennemgående, at Grønland ikke tilbyder en tidssvarende samfundsmæssig ramme for en moderne tilværelse særlig ikke for småbørnsfamilier. Hertil er forhold som infrastruktur, det politiske system, boligmuligheder, skolesystem og sygehusvæsen på et for lavt niveau, mens social ulighed, antallet af socialt udfordrede personer og f.eks. etniske konflikter befinder sig på et for højt niveau. Grønlænderne i Danmark er generelt ambivalente, når det handler om at vende tilbage til Grønland. Dog fremstår Danmark gennemgående som det mere attraktive valg, idet landet tilbyder en mere behagelig og moderne samfundsmæssig ramme for tilværelsen. At optimere tilbageflytningstilbøjeligheden blandt grønlændere i Danmark er således en langvarig proces, der kræver substantiel udvikling af de fysiske og sociale forhold i Grønland. Så godt som alle er åbne for et tidsbegrænset arbejdsophold Ud fra denne interviewundersøgelse tyder alt dog på, at Grønland sidder i kroppen hos alle, der har oplevet landet. Naturen 8 DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

9 og kulturen opleves som noget helt særligt og noget, som man kontinuerligt længes tilbage til. Flertallet i interviewundersøgelsen giver udtryk for, at de meget gerne vil til Grønland igen i en periode typisk gennem et arbejdsophold eller et vikariat. Mange undersøger da også løbende muligheden for at realisere dette ønske. Selv blandt segmentet Forankrede i Danmark er der enkelte, der kom til Danmark som børn og er etablerede i Danmark med dansk familie, men som alligevel længes efter Grønland og aktivt afsøger mulighederne for et tidsbegrænset arbejdsophold deroppe. Der snakkes og skrives en del om såkaldt brain-drain i udkantsområder, dvs. at personer med højere uddannelse og stærke kompetencer fravælger områderne også områderne i Nordatlanten. Der er intet i denne undersøgelse, som tyder på, at det inden for nær fremtid er muligt at vende denne tendens og skabe såkaldt brain-gain. Dog er der en udpræget åbenhed over for tidsbegrænsede arbejdsophold. Den vidner om, at Grønland kan skabe et brain-flow, hvor man løbende sikrer sig de nødvendige kompetence-profiler til at udvikle samfundet, men uden at man nødvendigvis stiler mod at beholde personerne mere permanent som beboere. I et vist omfang kan man sige, at de hårde statistiske data fra mobilitetsundersøgelsen bekræftes af de bløde, mere helhedsorienterede data fra denne interviewundersøgelse i og med, at grønlændere i et forholdsvis stort omfang er åbne over for mobilitet/at flytte. Gennemstrømningen af kompetence-profiler er samtidig helt nødvendig for at løfte det samfundsmæssige udviklingsniveau i Grønland og for at vende tendensen med fraflytning til tilbageflytning overordnet set. Man kunne forestille sig, at en del af personerne, der tager et tidsbegrænset arbejdsophold, vælger at bosætte sig i Grønland. Og i takt med at samfundet udvikles, burde denne tendens til at vælge at blive permanent, øges tilsvarende. Grønland har en lang tradition for lignende kortvarige arbejdsophold. Men konceptet skal udvikles til en form, der bedst tjener landets målsætninger og målrettes grønlænderne i Danmark i højere grad, end det har været tilfældet tidligere. Udarbejdelsen af konkrete strategier eller design for midlertidige arbejdsophold bør således forankres bredt på tværs af det offentlige system og erhvervslivet. Der er mange muligheder for at styrke og udbygge de aktiviteter, som allerede er i gang herunder praktik- eller udvekslingsophold til grønlændere, som studerer i Danmark eller mentorordninger mellem dem og det grønlandske erhvervsliv. En proaktiv formidling af disse muligheder til grønlænderne i Danmark er helt essentiel. Det er ikke DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN 9

10 nok blot at skabe mulighederne og indrykke et par annoncer i blade og på nettet: Antallet af grønlændere i Danmark er overskueligt, og man bør derfor, i det omfang det er muligt, kontakte dem direkte og fortælle, hvad man ønsker af dem, samt hvad de har mulighed for. Om de enkelte segmenter De enkelte segmenter kan kategoriseres efter deres følelsesmæssige tilknytning til Grønland versus deres tilknytning til Danmark. Hermed fås følgende figur: Tilknytning til Danmark Forankrede i DK Føler sig primært som danskere Relevante som arbejdere i perioder Utilfredse med GL Føler tilknytning til både Danmark og Grønland Udviklingsniveau overtrumfer nationalfølelse Ressourcestærke Både tilknytning til Danmark og Grønland Mest relevante at få tilbage nu og på sigt Mentalt hjemme i GL Føler sig som grønlændere vil gerne hjem Risiko for at de slår rødder i Danmark Tilknytning til Grønland Det mest relevante segment at satse på, når det gælder om at få grønlændere tilbage til Grønland, er Ressourcestærke med rødder. De føler sig delvist som grønlændere, og de har en interesse i at komme tilbage i kortere eller længere perioder. De Utilfredse med grønlandske forhold føler sig også som både danskere og grønlændere, men hos dette segement vinder hensynet til levestandard og samfundsudvikling over nationalfølelsen. Segmentet Mentalt hjemme i Grønland er dem, der med størst sandsynlighed vil flytte tilbage. De føler sig ikke hjemme i Danmark. Over for dette segment handler det om at holde kontakten ved lige, så de ikke slår rødder i Danmark. Her hjælper den årlige tur/retur billet under studier angiveligt godt. En del i dette segment vil sandsynligvis blive i Grønland, især hvis landet udvider udbuddet af efter- og videreuddannelse. Det sidste segment Forankrede i Danmark føler sig primært som danskere. De er ikke et segment, som Grønland kan satse langsigtet på i bestræbelserne på at udvikle og kompetenceopruste landet. De kan dog i en overgangsfase bidrage til udvikling via vikariater og andre former for kortvarige arbejdsophold. 10 DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

11 DETAILRESULTATER Om valget at blive i Danmark versus at flytte tilbage til Grønland Blandt 1. generations grønlændere er valget mellem at blive i Danmark eller flytte tilbage til Grønland præget af ambivalente følelser. Jeg har mine rødder i Grønland. Min familie og mange af mine venner er i Grønland. Jeg savner at køre i hundeslæde og gå på jagt. Jeg har snakket med en ven, der lige er kommet tilbage fra moskusjagt. Det er jo fantastisk; udsigten til at mangle de ting, er næsten ubærlig (Ressourcestærk med rødder i Grønland, mand) Jeg har jo familien deroppe, og jeg har naturen. Jeg kan mærke, at jeg hører til deroppe. Bare det, når man træder ud af flyet og trækker vejret, så kan man mærke, at man hører til. Man kan mærke, at yes!, det er her, jeg hører til (Ressourcestærk med rødder i Grønland, kvinde) Grønlands natur og kultur udgør en stor tiltrækningskraft På den ene side fortæller langt hovedparten af grønlænderne i Danmark om en gennemgående længsel tilbage til Grønland. Udover længsel efter familien fremhæver de særligt Grønlands storslåede natur som noget, de savner. Danmark beskrives i sammenligning som gråt, vådt, kedeligt, trist eller intetsigende. Herudover længes de tilbage til den stærke tradition, der er i Grønland for at dyrke friluftsaktiviteter som jagt, fiskeri, ski/ snowboard og tage på ture med speedbåd eller hundeslæde. Udover at disse aktiviteter er sjove i sig selv, så ses de også som et udtryk for en mere afslappet tilgang til tilværelsen, i modsætning til en højere grad af karrierefokus i Danmark. Endelig påpeger flere, at jobmulighederne er gode i Grønland, såfremt man har en videregående uddannelse. Sammenfattende fremhæver deltagerne følgende faktorer, der taler stærkt for at flytte tilbage til Grønland: Familien Man længes efter forældre, søskende, juleaften med hele familien, runde fødselsdage, mv. Man ønsker at give sine børn (født i Danmark) muligheden for at opleve Grønland og stifte bekendtskab med sproget. Naturen Man savner den smukke natur med storslåede fjelde, vidtstrakte fjorde og klar luft. Kulturen Man længes efter den mere afslappede tilgang til dagligdagen og friluftsaktiviteterne, den gode mad og det gode sammenhold. Karrieremuligheder Det opleves forholdsvis let at få adgang til attraktive stillinger, hvis man har en videregående uddannelse. DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN 11

12 Der er en generel oplevelse af, at der mangler uddannede folk i Grønland, og at man med en relevant uddannelse hurtigere kan få ansvar og bredere erfaringer end i Danmark. Niveauet af samfundsudviklingen udgør den største barriere mod at flytte tilbage til Grønland Op imod disse stærkt positive faktorer, der taler for en tilbageflytning, fremhæver deltagerne på den anden side en række negative faktorer, der opleves som barrierer mod at flytte tilbage og bosætte sig i Grønland. Den røde tråd gennem disse, set med deltagernes øjne, er, at Grønland har et udviklingsniveau, som endnu ikke er fuldt på højde med det danske. Det drejer sig både om den fysiske og samfundsmæssige udbygning af landet samt om den sociale udvikling. Konkret fremhæver grønlænderne i Danmark følgende forhold, der opleves som barrierer mod at flytte tilbage til Grønland: Man kan komme til Australi en for samme pris, som det koster at flyve til Grønland. Hvorfor skal det være så dyrt? (Ressourcestærk med rødder i Grønland, mand) Jeg overvejer meget ofte at flytte tilbage. Hvis man har en god uddannelse og kommer tilbage til Grønland, så er det relativt nemt at finde et godt job og leve komfortabelt. Men jeg har svært ved at lukke øjnene for den ulighed, der er. Det står rigtigt slemt til med de svageste i samfundet. Det siger noget om samfundet; at der er noget, som ikke er i orden. Der er et kæmpe skel mellem dem, som har, og dem som ikke har (Ressourcestærk med rødder i Grønland, mand) Begrænset infrastruktur Deltagerne mener, at flyforbindelserne både indenrigs og udenrigs er for dyre og for få Nogle føler sig isoleret som bosiddende i Grønland. Der er langt til den nærmeste by eller bygd. Det er meget langt og dyrt at komme til Danmark, og særligt rejser videre ud i Europa eller den øvrige verden virker voldsomme i tid og penge Stor social ulighed Der er en oplevelse af, at Grønland er delt op i en veletableret klasse og en stor gruppe af mere eller mindre socialt udfordrede Nogle påpeger, at man i Nuuk nærmest kan isolere sig i kredsen af veletablerede personer, og at man dermed let kan fortrænge, hvor mange der slås med sociale problemer Flere påpeger, at såfremt de flytter tilbage til Grønland, vil de automatisk indgå i en overklasse i forhold til de mange socialt udfordrede, hvilket de finder utiltalende At bo i Grønland med bevidstheden om de socialt udfordrede i landet forbindes med skyldfølelse og dårlig samvittighed 12 DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

13 Det primære for mig er, at jeg ved, at skolegangen er meget dårlig i Grønland. Den vil jeg ikke byde mine børn. Man læser og hører, at lærerne ofte er syge, og nogle gange dukker vikarerne heller ikke op. Børnene skal have en god uddannelse og et godt fundament, og det får de ikke, hvis man naivt tror, at det er okay at gå i skole deroppe (Ressourcestærk med rødder i Grønland, kvinde) Jeg synes, at politikerne er noget nær det værste. Der har været en lille gruppe, der har styret Grønland i meget lang tid, og det har virket meget som nepotisme (Forankret i Danmark, mand) Det er svært at finde en bolig i Nuuk. Og det er meget dyrt (Ressourcestærk med rødder i Grønland, kvinde) Et utidssvarende niveau i uddannelsessystemet Særligt småbørnsforældre ønsker at give deres børn en solid skolegang i Danmark. Flere vurderer, at det faglige niveau i det grønlandske uddannelsessystem halter sammenlignet med det faglige niveau i Danmark. Eksempelvis nævnes manglen på lærervikarer som noget, der forårsager mange aflysninger af timer. Man kender til initiativet Den gode skole, men det påpeges samtidigt, at der er langt fra et slogan til reel forandring, og at det vil tage lang tid at modernisere skolevæsenet. Etnisk baserede konflikter Grønland for grønlændere : Nogle oplever modvilje mod danskere og i en vis udstrækning dem, der er halvt danske, halvt grønlandske. Der fortælles om, at man som ung fik en snebold i nakken og blev kaldt dumme dansker. Man oplever endvidere, at der bliver kigget skævt til en, når man eksempelvis beder om en pakke cigaretter på dansk nede hos købmanden. Utilfredsstillende niveau i den politiske styring Nogle vurderer, at venne-/familietjenester og korruption har været et problem Deltagerne er bevidste om de nye politiske strømninger, men påpeger, at de nye og yngre politikere ikke har bevist deres duelighed endnu Højt niveau af sociale problemer Flere nævner problemer som alkoholisme, kriminalitet, druk og slåskampe i gadebilledet, misrøgt og seksuelt misbrug af børn, høj selvmordsrate og alarmerende høj drabs- og drabsforsøgsrate Ringe boligmuligheder Nogle siger, at det er svært at finde ungdomsboliger, samt at der er få lejeboliger og købeboliger. Det er en direkte årsag til, at nogle måtte flytte fra Grønland, f.eks. i forbindelse med skilsmisse, hvor den ene part skulle finde et nyt sted at bo Nogle fortæller, at man arbejder med at rette op på boligproblemet i Grønland, men anken nævnes stadigvæk blandt de interviewede grønlændere i Danmark DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN 13

14 Kernen i valget mellem Danmark og Grønland er valget mellem en tidssvarende ramme om tilværelsen versus en meget smuk, men reelt utidssvarende samfundsramme Danmark Den behagelige, mere tidssvarende tilværelse Grønland Den meget smukke natur, den mere afbalancerede tilgang til tilværelsen Valget for grønlænderne i Danmark handler altså om den stærke følelsesmæssige tilknytning til familien, naturen og kulturen i Grønland på den ene side og ønsket om at leve i et fuldt ud moderne og velorganiseret samfund på den anden side. Flertallet i undersøgelsen fortæller, at de oplever et sug indeni, når de tænker på Grønland, og at de savner landet meget. På den anden side oplever de også forholdene som utidssvarende som samfundsramme for tilværelsen særligt, når man har ægtefælle og børn sammenlignet med Danmark. De familiemæssige rødder er ofte splittet op: Det er sjældent noget entydigt fravalg af familien, hvis man fravælger Grønland og vælger Danmark til Hvad der taler yderligere for at blive i Danmark i stedet for at flytte tilbage til Grønland er, at flertallet har familiemedlemmer, der bor i Danmark. Savnet af familien i Grønland bliver derfor i en vis grad dæmpet med tilstedeværelsen af noget familie i Danmark. Flere forhold gør sig gældende her: Blandt andet har en del danske gæstearbejdere i Grønland fået en kæreste eller ægtefælle under deres ophold og har slået sig ned mere permanent i 14 DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

15 landet. Efterkommere af disse har dermed både bedsteforældre, fætre, kusiner, osv. i Grønland såvel som i Danmark. Herudover er der tradition for, at grønlændere tager til Danmark for at studere eller arbejde. Hermed har grønlændere, der flytter til Danmark, ofte søskende, fætre, kusiner, eller eventuelt den ene forælder i Danmark. Selvom de familiemæssige rødder typisk er forankret i Grønland, oplever et flertal i denne interviewundersøgelse altså også, at de har en del af deres rødder forankret i Danmark. Nogle fortæller, at disse rødder er endog meget komplekse, eksempelvis ved at den ene forælder er dansk og den anden grønlandsk, men hvor den danske forælder p.t. bor i Grønland, mens den grønlandske forælder er bosiddende i Danmark. Grønland som det ideelle sted for tidsbegrænsede arbejdsophold? Udsigterne til at præge tilbageflytningstilbøjeligheden blandt grønlændere i Danmark i positiv retning fremstår ikke umiddelbart som overvældende. Der er imidlertid en påfaldende holdning, som deles bredt af grønlænderne i interviewundersøgelsen: De overvejer så godt som alle at tage kortere ophold i Grønland, typisk gennem et arbejde i længere eller kortere tid, så de kan dyrke familie og venner, natur og kultur en overgang. Dette ønske er til stede blandt alle segmenter og er særligt udpræget blandt Ressourcestærke med rødder og Forankrede i Danmark. I dette sidste segment findes eksempelvis succesfulde danske erhvervsfolk, der oprindeligt er født af danske forældre i Grønland, og som rejste tilbage til Danmark, mens de var børn. Det varierer meget, hvor lang en periode deltagerne forestiller sig, et arbejdsophold skal vare de nævner alt fra et ½ til 1 år og op til 3-4 år. Alt i alt står Grønland altså over for en stor opgave, før samfundet opleves som tillokkende at flytte tilbage til fra en tilværelse som grønlænder i Danmark. Men på den positive side har naturen og kulturen i Grønland så stor en tiltrækningskraft, at langt størstedelen af grønlændere i Danmark længes tilbage og er åbne for idéen om at komme tilbage i en tidsbegrænset periode. Grønland har altså en unik mulighed for at rekruttere og skabe en gennemstrømning af ressourcestærke grønlændere til landet i kortere eller længere perioder. Chancen for at de, der får kortvarige arbejdsophold, bliver boende, er til stede og jo mere den samfundsmæssige udvikling kommer på niveau, jo mere øges denne chance. DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN 15

16 Jeg kan sagtens finde på om 5 år at sige, at nu tager jeg til Nuuk. Jeg har to dejlige børnebørn i Grønland. Det trækker rigtigt meget. Men jeg skal blive gammel i Danmark. Her kan man nemmere få hjælp til alt. I Grønland kan man nærmest sidde og passe sig selv, tror jeg (Ressourcestærk med rødder i Grønland, kvinde) Segmentet Ressourcestærke med rødder i Grønland Hovedparten af deltagerne i denne 3. del af undersøgelsen om grønlændere i Danmark tilhører 1. generation og falder ind under segmentet Ressourcestærke med rødder i Grønland. De er primært studerende på videregående uddannelser eller personer med uddannelse, der har en aktiv karriere. Gruppen bekræfter i høj grad resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen (del 2). Det er dem, der længes mest tilbage til Grønland. Længslen forstærkes dog af en meget nærværende ambivalens: På den ene side fortæller de om, at de ikke vil fanges i Danmark, og at de derfor tænker meget over, hvilke nationaliteter de bliver kæreste med, hvornår de skal have børn, osv. Men mens de længes tilbage, fortæller de omvendt om en angst for, at de vil blive fanget i Grønland, såfremt de flytter derop. De frygter, at de afskærer sig selv og deres eventuelle familie fra de bedre uddannelsesmuligheder og den mere solide samfundsmæssige ramme omkring tilværelsen i Danmark. Ofte giver denne ambivalens sig udslag i, at de dagdrømmer om tidsbegrænsede arbejdsophold i Grønland. I fokusgrupperne og en-til-en dybdeinterview lægger personer fra Ressourcestærke med rødder i Grønland ud med at fortælle meget dybtfølt om naturen, kulturen og længslen efter Grønland, hvorefter de bruger den resterende tid på at forholde sig kritisk til mangler i det samfundsmæssige udviklingsniveau i samme land. At flytte til Grønland i en kortere eller længere periode beskrives i en vis udstrækning som en egoistisk handling for dem, idet de samfundsmæssige rammer landet p.t. har at byde på, opleves som utidssvarende for en familie specielt med små børn og ægtefælle/kæreste af en anden nationalitet. Både spørgeskemaundersøgelsen samt deltagerne i denne interviewundersøgelse viser, at Ressourcestærke med rødder i Grønland er karakteriseret af personer, som er i gang med eller allerede har en videregående uddannelse. De er således ikke bange for, at de ikke kan få et spændende job i Grønland og oplever tværtimod Grønland som en mulighed for at få større ansvar og udfordringer end i Danmark, hvor konkurrencen mellem de veluddannede er større. Det er primært familielivet de er bekymrede for på lang sigt. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at Ressourcestærke med rødder i Grønland er segmentet, som er mest bekymrede for, at deres børn skal vokse op i det grønlandske samfund og gå i den grønlandske folkeskole. 16 DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

17 Endelig identificerer de sig bredt med Grønland, og de oplever en eventuelt tilbageflytning som en automatisk indlemning i en form for overklasse i samfundet, hvor de samtidig er meget bevidste om alle de grønlændere, som slås med sociale udfordringer. Flere tager afstand fra denne position. Jeg er født af danske forældre og opvokset i Grønland. Jeg kom til Danmark, da jeg skulle på kostskole. Jeg er gift med en dansk kvinde, som er læge, og jeg har tit joket med, at hun sagtens kan få et job i Grønland. Vi kunne måske tage et halvt års orlov og tage derop. I mange år har jeg haft en idé om, at jeg vil prøve at arbejde i Grønland i en periode (Forankret i Danmark, mand) Jeg har ikke været i Grønland, siden jeg flyttede derfra som barn. Jeg tænkte på at tage derop så sent som i forrige måned, da mit vikariat hernede sluttede. Men jeg har en søn i folkeskolen, og jeg synes ikke, at jeg vil byde ham skolevæsenet i Grønland. Så det bliver først aktuelt om 8-10 år, når han bliver stor nok til at klare sig selv. Jeg tænker lidt på vikariater, men de er ofte 2 år. Det synes jeg er for lang tid (Forankret i Danmark, kvinde) Segmentet Forankrede i Danmark Der deltager en del Forankrede i Danmark i undersøgelsen. I overensstemmelse med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen drejer det sig om personer, der oplever sig som danskere og som har boet langt størstedelen af deres liv i Danmark. De har dog gennemgående et romantisk billede af Grønland og deler de øvrige segmenters oplevelse af en smuk og storslået natur samt en anderledes og meget appellerende kultur sammenlignet med den danske. Lidt overraskende siger flertallet af de Forankrede i Danmark, at de i perioder aktivt har afprøvet mulighederne for at tage et arbejdsophold i Grønland. De beskriver ofte, at de har forhandlet om dette med deres typisk danske ægtefælle og deres børn. Det fremgår tydeligt af deres overvejelser, at det ikke blot er en dagdrøm men et reelt ønske, de har handlet proaktivt på. Dette segment er ikke et, som Grønland kan satse på, når det kommer til at øge tilbøjeligheden til permanent tilbageflytning. Segmentet repræsenterer dog nogle kompetencer i Danmark med et positivt forhold til Grønland, og de er således et oplagt rekrutteringspotentiale for tidsbegrænsede opgaver. Segmentet Utilfredse med grønlandske forhold Kun enkelte der indgår i denne interviewundersøgelse, tilhører segmentet Utilfredse med grønlandske forhold. Denne del af analysen fungerer derfor mere som en eksemplificering af de holdninger, der præger segmentet, end som en reel belysning af de Utilfredse med grønlandske forhold. I overensstemmelse med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen (del 2) fremstår deltagerne i dette segment som nogle, der på den ene side bevidst har fravalgt Grønland, men som på den anden side bibeholder en løbende tilknytning til landet. I segmentet findes primært faglærte uden videregående uddannelse, som generelt kan få en højere levestandard i Danmark end i Grønland. Igen i overensstemmelse med spørgeskemaundersøgelsen fremhæver de fordelene ved Danmark i form af bedre sociale ydelser eksempelvis i forbindelse med perioder med arbejdsløshed og bedre boligmuligheder. DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN 17

18 Som konkret eksempel på, hvorfor en tilbageflytning til Grønland fravælges, nævnes at man i givet fald: Skal bo på sofaen hos familie og venner Vil få svært ved at finde et velbetalt job Vil være i konkurrence med danske/udenlandske faglærte/ håndværkere om de potentielle stillinger De fleste af mine venner er grønlandske (Utilfreds med grøn landske forhold, mand) Jeg savner Grønland en gang imellem, især i august måned, når der er rensdyrjagt. Der kunne jeg godt tænke mig at stå lige imellem min storebror og hans kæreste. Ellers tænker jeg aldrig over det. Jeg har taget den beslutning, at flytte til Danmark, og jeg bliver boende her. Jeg har en god lejlighed her, godt arbejde og gode kollegaer. Her vil jeg være (Utilfreds med grønlandske forhold, mand) Jeg har den holdning, at man selv skal skabe sig et job (Mentalt hjemme i Grønland, mand) Det der adskiller Utilfredse med grønlandske forhold mest fra de øvrige tre segmenter i spørgeskemaundersøgelsen, er at: De oplever de økonomiske og sociale støtteordninger i Grønland som for dårlige De oplever det svært og for dyrt at finde et sted at bo De oplever priser på flybilletter til og fra Grønland som værende for høje De sparsomme data fra nærværende interviewundersøgelse bekræfter billedet af, at segmentet delvist består af mobile faglærte og funktionærer, der dog vil opleve et fald i levestandard, såfremt de flytter tilbage til Grønland. Netop det økonomiske/ levestandardmæssige lader til at have en prioritet i segmentet. Billedet af at de alligevel delvist føler sig som grønlændere og stadig vedligeholder kontakten til Grønland, bekræftes imidlertid også. Personerne i interviewundersøgelsen følger med i grønlandske medier, deres netværk består i høj grad af andre grønlændere i Danmark, de deltager i grønlandske arrangementer, mv. Potentialet for i højere grad at få dette segment tilbage til Grønland er mere langsigtet og vil kræve, at samfundsudviklingen i Grønland kommer på niveau med udviklingen i Danmark. Segmentet Mentalt hjemme i Grønland Igen deltager der kun enkelte fra segmentet Mentalt hjemme i Grønland i denne interviewundersøgelse. Og igen bekræfter de resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen (del 2). Det drejer sig om personer, der i bund og grund føler sig som grønlændere og som føler sig fremmede i Danmark. De giver alle udtryk for, at de på længere sigt gerne vil tilbage til Grønland for at bo, når de er færdige med deres studier, når kæresten er færdig med sine studier, når børnene er blevet ældre, o.l. Hvis hensigten er at beholde ressourcestærke personer i Grønland, virker det sandsynligt, at man vil kunne forhindre segmentet i at flytte til Danmark, hvis man satsede på at udbygge mulighederne for videregående uddannelse i Grønland. En del af dem er i Danmark, fordi de har fået en dansk kæreste eller ægtefælle. Her er udbygning og re-design af tidsbe- 18 DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

19 grænsede arbejdsophold en oplagt måde at sørge for at holde kontakten ved lige med gruppen og gøre det mere attraktivt for dem at bo i Grønland igen. Der er sparsomt materiale om dette segment i denne tredje del af undersøgelsen. Men de data der foreligger, tyder klart på, at et tidsbegrænset ophold i Grønland for nogle vil være det skub, der skal til, for at de vælger at bosætte sig permanent. Perspektivering: Sammenligning med gruppen af færinger i Danmark Den Nordatlantiske Gruppe har gennemført en tilsvarende undersøgelse blandt færinger i Danmark også med formålet at belyse tilbøjeligheden til at flytte tilbage. Det er oplagt at sammenligne resultaterne fra disse to undersøgelser. Grupperne er sammenlignelige, og begge grupper har i større eller mindre omfang følelsesmæssig tilknytning til hjemlandet, hvor de ofte er efterspurgt arbejdskraft. I lyset af undersøgelsen blandt færinger i Danmark står det helt skarpt, at beslutningen om at flytte tilbage til Grønland versus at blive i Danmark er en kategorisk anderledes beslutning end færingernes beslutning om at flytte tilbage til Færøerne eller ej. Det fremgik af Den Nordatlantiske Gruppes undersøgelse, at færingerne i vid udstrækning står og vejer diverse fordele ved tilværelsen i Danmark op mod diverse fordele ved en tilværelse på Færøerne, når de skal træffe en afgørelse. Færingernes afgørelse baserer sig kun i meget begrænset omfang på ulemper ved de to samfund. Sat på spidsen er færingernes valg en overskudssituation, hvor de overvejer: Den mere anonyme tilværelse med flere udfoldelsesmuligheder i Danmark versus de tættere sociale og familiemæssige bånd på Færøerne og det noget mere afslappede forhold til arbejdsliv og karriere 1. generations færingerne i Danmark står i bund og grund over for en valgsituation med to positive alternativer. Til sammenligning står grønlænderne over for en anderledes beslutning. Der indgår klare fordele samt ulemper i deres overvejelser. Når de stilles over for beslutningen om at flytte tilbage, fylder frustration og bekymringer over manglerne i den grønlandske samfundsmæssige udvikling klart mest. DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN 19

20 Ja, de længes så godt som alle tilbage men nej, Grønland opleves endnu at være et stykke bagud i forhold til Danmark og Skandinavien, når det kommer til at kunne tilbyde en tidssvarende velfærdsstatslig ramme omkring tilværelsen. I den færøske undersøgelse kom det frem, at færinger i Danmark løbende overvejer at flytte tilbage til Færøerne, f.eks. når de får børn, når de skal skifte job, eller når børnene er blevet voksne. Sat på spidsen står Grønland over for den modsatte situation: Grønlændere i Danmark fortæller om alle de forskellige livsfaser i tilværelsen i Grønland, hvor de føler det oplagt at flytte til Danmark. De nævner bl.a.: Videregående uddannelse Første bolig/ ny bolig Evt. skilsmisse Folkeskole/ gymnasium Første arbejde/ nyt arbejde Når børnene skal i skole Evt. sygdom Alle disse forskellige livsfaser fremhæves som potentielle tidspunkter, hvor det er en fordel at flytte fra Grønland til Danmark, idet Danmark samfundsmæssigt er bedre i stand til at imødekomme de behov, man har som borger. Flere af deltagerne i undersøgelsen er også flyttet til Danmark ved overgange mellem disse livsfaser. Og når de taler om at flytte tilbage til Grønland, understreger de hurtigt, at tilbageflytningen nok bliver (tids)begrænset, til når de løber ind i den første, anden eller tredje overgang. 20 DEN NORDATLANTISKE GRUPPE MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen.

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. I forbindelse med oprettelsen af den landsdækkende forening INOOQAT besluttede foreningen at afdække

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg?

Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg? 21. august 2009 Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg? To hovedvinkler 1) Erhverv 2) Mennesker og kulturmøde Formål med projektet: Give et dækkende billede af Grønland i Aalborg, fordi det

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Indledning I denne rapport har jeg valgt at arbejde med Automatisering, det er for det meste noget der foregår på en computer, da den kan det samme som en lommeregner, og meget mere.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse . - En spørgeskemaundersøgelse Marts 2003 Forord Vi hører ofte udtalelser om, at de ældre medarbejdere bør blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Ikke mindst set i lyset af de faldende årgange.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N Selv efter unge fra landets udkantsområder er flyttet væk, føler de stort ansvar for deres hjemegn. Nyt projekt forsøger

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC.

NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC. NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC. Vigtigheden af de unges bosætning Sammenhæng mellem boligsituationer i et individs liv Boligkarriere

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet MÅL OG VISIONER FOR INUIT ATAQATIGIIT I FOLKETINGET 2015-2019 Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet APRIL 2016 INUIT ATAQATIGIIT FOLKETINGIMI Mål og visioner 2015-19 I den kommende valgperiode

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere