ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler."

Transkript

1 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler Førtidspension med 50 % refusion (054868) Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3 Udgift i Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst ½-delen af helbredsmæssige eller andre grunde Udgift i Betaling til/fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner En tidligere kommune skal fortsat betale den kommunale del af pensionen, hvis personen får ophold i de i retssikkerhedslovens 9a nævnte boformer Statsrefusion Førtidspension med 35 % refusion (054869) Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3 Fra 1 januar 1999 er der 35 % statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner Udgift i

2 24 Almin delig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst ½-delen af helbredsmæssige eller andre grunde Udgift i Betaling til/fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner En tidligere kommune skal fortsat betale den kommunale del af pensionen, hvis personen får ophold i de i retssikkerhedslovens 9a nævnte boformer Statsrefusion Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter 1103(054870) Fra 1 januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse Førtidspension kan derfor ikke tilkendes, hvis det feks er muligt at varetage et fleksjob Førtidspensionen ydes i ét samlet beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt Niveauet for førtidspension for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85% heraf Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter Der er maj personer med førtidspension efter de nye regler I budgettet for 2009 er skønnet 284 helårspersoner Der er 35 % statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner Udgift i Statsrefusion

3 Sygedagpenge (055771) Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb Ministermål for 2009, som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen for 2009: De mange personer på sygedagpenge udgør en potentiel arbejdskraftreserve, hvor en intensiv, hurtig og aktiv indsats i jobcentrene vil kunne bidrage til, at flere vender hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet Antallet af personer på sygedagpenge på landsplan er således steget fra i 3 kvartal 2005 til at udgøre over fuldtidspersoner i 3 kvartal 2007, hvilket er langt mere end antallet af dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i samme periode Dette har medført en voldsomt stigende sagsbehandlings- og opfølgningsmængde for landets kommuner på sygedagpengeområdet samt øgede udgifter til sygedagpenge for både kommuner og staten Det er afgørende, at der gøres en aktiv indsats for at få de sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet Det er således vigtigt, at jobcentrene har fokus på den tidlige indsats overfor sygedagpengemodtagere, og samtidig gør en indsats for at få reduceret de langvarige sygedagpengeforløb Samlet er en målrettet indsats nødvendig for at modvirke, at de syge ender på førtidspension eller på anden måde på kanten af arbejdsmarkedet Regeringen har samtidig som målsætning, at sygefraværet skal nedbringes med 20 pct frem til 2015 Jobcentrene har kun begrænset indflydelse på udviklingen i varigheden af de korte sygedagpengeforløb, mens en tidlig og aktiv sygedagpengeopfølgning har stor betydning for varigheden af de længerevarende sygedagpengeforløb På baggrund af ovenstående udmeldes følgende nye beskæftigelsespolitiske mål for 2009: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før Med baggrund i et stigende antal og varighed af sygedagpengeforløb i Odder Kommune, er der truffet politisk beslutning om at opprioritere opfølgningen af sygedagpengesager i en periode på 2 år ved ansættelse af en socialrådgiver Denne ansættelse er sket 1 juni 2008, og udgiften til socialrådgiveren + forventet effekt af ansættelsen er sat til samlet 1 mio nettokroner, som budgettet er sænket med ift det forventede niveau uden den ekstraordinære indsats

4 26 Dagpe nge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst På denne konto budgetteres den del af udgifterne til sygedagpenge, hvor staten yder 50 % refusion (4-52 uger), samt sygedagpenge uden statsrefusion (over 52 uger) Siden ydes der ingen refusion på sygedagpenge over 52 uger Sygedagpengeudgifter med 100 % refusion (bla 0-3 uger) er budgetteret på konto 852 Ud fra det gennemsnitlige sagsantal for det seneste halvår sammenholdt med tidligere år forventes en stigning i udgifterne på området pga øget tilgang og øget varighed af sygeforløbene men en mindre stigning end på landsplan pga den ekstraordinære indsats Der sættes stærkt fokus på den tidlige indsats, på arbejdsfastholdelse og på ikke unødigt at forlænge sager udover 52 ugers varighed Der budgetteres med en forventet udgift til fravær efter 3 ugers sygdom på heraf 4-52 uger med 50% refusion heraf over 52 uger uden refusion Regresindtægter Statsrefusion Sociale formål (055772) Udgifter vedr samværsret mv med børn ( 46B og 46C) Dækning af udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret mv til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død 7 personer modtog i 2008 i gennemsnit 7170 kr Udgift i Sygebehandling og medicin mv ( 82) Økonomisk hjælp ydes personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter ifm sygebehandling, tandbehandling ol 111 personer modtog i alt i kr eller i gennemsnit 7936 kr pr person Den årlige udgift i 2009 er beregnet ud fra forbrug 2007 samt forbruget de første 4 mdr af 2008 Udgift i

5 27 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85) Økonomisk hjælp ydes personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning, etablering i bolig mm 104 personer modtog i 2007 i alt kr eller i gennemsnit 9037 kr pr person Den årlige udgift i 2009 er beregnet ud fra regnskab 2007 samt forbruget de første 4 mdr af 2008 Udgift i Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 84) Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 84 i lov om social service 51 personer modtog støtte i 2006 en stigning på ca 250 %, som skyldes en afgørelse i Den Sociale Ankestyrelse, som giver diabetikere ret til ydelsen Der forventes en fortsat stigning i ansøgninger pga øget kendskab til ordningen Udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94) og LAB ( 111) samt Lov om social service ( 119) Indtægt i Statsrefusion Kontanthjælp (055773) Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år ( 25, stk 1, nr 1, 25, stk 2, 25, stk 5 og 7, 25, stk 12, nr 1 og 13, 25A og 26,5) Her registreres udgifter til underhold til personer med forsørgerpligt overfor børn, der er i passiv forsørgelse Der er tale om fast takst, som i 2009 forventes at udgøre kr pr måned pr person I visse situationer udbetales supplement til personer, som i forvejen har indtægt Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, forbrug 2007 og primo 2008 samt forventet nedgang pga ændret lovgivning, forventes der at ville være ca 62 helårsmodtagere Udgift i

6 28 Konta nthjælp og starthjælp - særlig støtte ( 34) Her konteres udgifter til særlig støtte efter 34 til personer med særligt høje boligudgifter Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik fra udmåling af hjælp efter faste takster Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2006 forventes der at ville være 30 modtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 664 kr Udgift i Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år ( 25, stk 1, nr 2, 25, stk 3, 25, stk 5 og 7, 25, stk 12, nr 2 og stk 13, 25A og 26, stk 5) Her registreres udgifter til underhold til personer, der ikke har forsørgerpligt over for børn Hjælpen udbetales efter fast takst, som forventes at udgøre 9540 kr pr måned pr person for året 2009 Personer, som i forvejen har indtægt, kan have mulighed for at modtage supplerende hjælp Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 forventes der at ville være ca 35 helårspersoner Udgift i Kontanthjælp til personer fyldt 60 år og asylansøgere Her konteres udgifter til personer, der er fyldt 60 år og ikke modtager social pension og til asylansøgere, der har lovligt ophold i landet, men ikke er berettiget til hjælp efter udlændingelovgivningen Udgift i Kontanthjælp og starthjælp til unge ( 25, stk 1, nr 3 og 4, 25, stk 4, 25, stk 12, nr 3 og 4, 25, stk 13, 25A, og 26, stk 5) Her registreres udgifter til underhold til unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt for børn i hjemmet, og som ikke har haft væsentlige indtægter Hjælpen udbetales efter faste takster, som for 2009 forventes at udgøre: unge hjemmeboende 6148,00 kr pr måned unge udeboende 2967,00 kr pr måned

7 29 Her vil også være tale om personer, som modtager supplement til indtægter, som de har i forvejen Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 samt forventet fald pga ændret lovgivning forventes der at ville være 34 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 4059 kr Udgift i Husvilde Her registreres udgifter til genhusning af husvilde Udgift i Ikke refusionsberettigede udgifter Her registreres udgifter, hvor der sker tab af refusion pga manglende rettidighed og manglende rådighedsvurdering Udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111) samt Lov om social service ( 119) Indtægt i Statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (055775) På kontanthjælps- og aktiveringsområdet skete der fra 1 juli 2006 store ændringer på både aktivitetssiden og på finansieringen Her trådte regeringens plan En ny chance til alle i kraft, som især er en særlig indsats for de svageste ledige, og som skal medvirke til øget beskæftigelse for denne gruppe Planen har følgende hovedelementer: Unge under 25 får pligt til at tage en uddannelse på almindelige SU vilkår Styrket opfølgning for syge kontanthjælpsmodtagere 2-årig kampagne En ny chance til alle med gennemgang af alle passive kontanthjælpsmodtagere, der skal søges aktiveret og har ret og pligt til gentagne aktiveringstilbud fra timers regel for ægtefæller på kontanthjælp kan medføre bortfald af hjælp til den ene ægtefælle Refusionssatserne på kontanthjælps- og aktiveringsområdet er ændret fra , så kommunen får 35% refusion i passive perioder og 65% i aktive perioder for at stimulere en aktiv indsats

8 30 Ny chance til alle er fra 2008 afløst af lovgivning, der stiller øgede krav om gentagen aktivering for alle, ligesom kommunerne sanktioneres for manglende rettidighed i tilbud til ledige på kontanthjælp I budgetlægningen for 2009 er det forudsat, at der sker en øget aktivering af de ledige og dermed færre på passiv kontanthjælp, og at det udøver en øget aktivering giver en effekt med færre personer på offentlig forsørgelse Der blev derfor flyttet midler fra passiv til aktiv indsats, ligesom budgettet er reduceret med netto 1 mio kr med baggrund i en styrkelse af indsatsen ved ansættelse af en socialrådgiver til at varetage opfølgning og afgivelse af tilbud Overordnet målsætning for Odder Kommune: Målet er at aktivere kontanthjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked Indsatsen rettes mod uddannelse og/eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse Særlig støtte (LAS 34, jf 16, 20, 21, 23, 24 og 36) Da ydelser under aktivering skal beregnes efter samme regler som kontanthjælp, er der også personer i aktivering, som har mulighed for at få beregnet hjælp til særlig høje boligudgifter Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 forventes der at ville være 20 modtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på 237,00 kr Udgift i Aktiveringsgodtgørelse (LAB 83) Her registreres udgifter til godtgørelse til kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i aktivering Der kan efter loven udbetales op til kr 1000 pr måned pr person, som er i gang med aktivering, enten til ekstraudgifter ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, eller som en form for arbejdsdusør Pt dækker kommunen de ekstraudgifter, som en person får ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, feks nødvendige udgifter til befordring og i specielle situationer udgifter til arbejdstøj Godtgørelsen er et bruttobeløb, hvoraf der skal tilbageholdes skat 54 personer modtog ydelsen i 2007

9 31 Kom munens udgifter på denne konto indgår sammen med driftsudgifter på beskæftigelsesområdet, og udgifterne refunderes inden for et rammebeløb med 50 % fra staten Udgift i Forsørgelse af personer i tilbud efter kap 10 og 11 (LAB 38, stk 2 og 45, stk 2 og 3) Her registreres udgifter til aktivering af personer - både i forbindelse med aktivering i beskæftigelse og ved anden aktivering Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 samt forventet effekt af ændret lovgivning, forventes der at ville være 88 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 7555 kr Udgift i Løntilskud til personer i tilbud efter kap 12 (LAB 63, jf 64 stk 3) Her registreres udgifter til lønrefusion til arbejdsgivere for aktiverede kontanthjælpsmodtagere Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 samt forventet fald pga ændret sammensætning af aktiviteter, forventes der at ville være 19 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 7895 kr Udgift i Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( 25, 25A og 26, stk 5, jf 46, stk 1, 3 pkt og 47, stk 4 og 5) Her registreres udgifter i form af kontanthjælp eller starthjælp til forsørgelse for personer, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter Udgift i Statsrefusion

10 Revalidering (055880) Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres erhvervsevne via arbejde eller uddannelse Revalideringsydelse mv (LAS 52) med 65 % refusion Revalideringsydelse gives til visse personer under uddannelse, hvor der er en fastlagt erhvervsplan Der forventes brugt kr på den faste bruttorevalideringsydelse svarende til 44 helårspersoner på den høje takst og 4 helårspersoner på unge-takst Udgift i Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering (LAB 76, 78, 79, 80 og 82 og LAS 64) Der forventes i 2009 brugt kr på - følgeudgifter ifm støtte til uddannelse - kurser - psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifmrevalidering - merudgifter til bolig Udgift i Driftsudgifter ifm revalidering Her konteres udgifter til betaling af uddannelser - både forberedende skolegang på VUC klasse eller HF for personer under forrevalidering samt for personer, der deltager i kompetencegivende uddannelse Området er en del af finansieringsomlægningen på uddannelsesområdet - og beløbet er beregnet ud fra svagt stigende forbrug med baggrund i fuld kommunal finansiering Udgift i Løntilskud i fm revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 % refusion (LAB 62, jf 47, stk 2, nr 1 og 3) Placering af revalidender i offentlig og privat beskæftigelse med løntilskud (virksomhedsrevalidering) For 2009 påregnes ca 5 helårspersoner placeret med løntilskud med 65 % refusion

11 33 Udgift pr måned fremskrevet 8696 kr Udgift i Revalideringsydelse i fm virksomhedspraktik med 65 % refusion ( LAS 52, jf LAB 47,2) Revalideringsydelse gives til personer under revalideringsmæssig optræning (virksomhedspraktik ) Der forventes brugt kr på den faste bruttorevalideringsydelse svarende til ca 96 personer på den høje takst i gennemsnitlig 6 måneder Udgift i Erhvervsmodnende kurser mv ( 48 ) Her konteres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter I 2006 igangsattes kursus for sygedagpengemodtagere (Projekt Nye Veje) med det formål at forkorte sygemeldinger Dette videreføres fra medio 2008 med fokus på stressramte Udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111 samt Lov om social service 119) Indtægt i Statsrefusion Løntilskud mv til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen LAB 2, nr 6( tidligere skånejob) (055881) Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår - men som heller ikke som udgangspunkt er berettiget til førtidspension Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og 1/2, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller 1/2 af lønudgiften - afhængig af graden af nedsat arbejdsevne Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse

12 34 Her konteres udgifter til aktiverende og afprøvende foranstaltninger for personer visiteret til fleksjob Ny lovgivning medfører ret og pligt til henvisning til anden aktør efter 12 mdr på ledighedsydelse Udgift i Løntilskud til personer i skånejob med 65% refusion (LAB 63, jf 64, stk 5 og 6) Beskyttet beskæftigelse som skånejob er et tilbud til - ofte yngre -førtidspensionister, der har beskæftigelse - som regel på deltid - i private virksomheder eller offentlige institutioner Arbejdet er regulært, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca 1/3 af en normal arbejdsindsats Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca 22 kr i timen, hvortil staten yder 65% refusion Samlet ventes et forbrug på ca 26 skånejob Udgift i Ledighedsydelse under ferie med 50% refusion ( 74e og 74h) Driftsudgifter for personer i fleks- og skånejob med 50% ref Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning Mentorordning I alt afsættes i Løntilskud 1/3 af løn i fleksjob (65 % refusion) ( 72) Løntilskud 1/2 af løn i fleksjob (65 % refusion) Løntilskud 2/3 af løn i fleksjob (65 % refusion) i alt fleksjob lønmodtagere med 65 % refusion Løntilskud 1/2 til selvstændige med 65 % refusion Løntilskud 2/3 til selvstændige med 65 % refusion

13 35 Ledig hedsydelse i visitationsperiode før første fleksjob (35 % refusion) Ydes, når en person er godkendt til fleksjob men afventer etablering Pga øgning i antal fleksjobvisiterede er dette områdes udgifter stigende, men der gøres en bevidst indsats for ikke at parkere personer varigt på denne ydelse men arbejde aktivt for etablering af fleksjob Udgift i Ledighedsydelse mellem fleksjob (35 % refusion) Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 % refusion) Fleksjobpulje til kommunale institutioner Puljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner Udgift i Tab af refusion Ny lovgivning fra betyder, at kommunerne kan fratages refusion for fleksjob, hvor dokumentationsgrundlaget for bevillingen ikke er på plads Udgift i Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 % refusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 % refusion Refusion af udgifter til løntilskud mv med 65 % refusion

14 Beskæftigelsesordninger (056898) Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi Personale Der er ansat 4 holdledere i forbindelse med projektet Højmarken Disse udgifter indgår i kommunens driftsudgifter til aktivering, og refunderes således med 50 % inden for en ramme Løn Kurser og uddannelse Forsikringer personale 1047 Materiale- og aktivitetsudgifter mm Der er i budget 2009 afsat midler til beskæftigelsesmaterialer til projekter for kr Materialeudgifterne er reduceret med kr til udgifter til Blå Flag, da denne opgave forventes overført til Driftscentrets regi pga mangel på ledige, der har kompetencer, der matcher denne opgave Udgifterne indgår i kommunens driftsudgifter til aktivering og refunderes med 50 % inden for en ramme Udgift i Indtægt ved salg af produkter og ydelser Vejledning og opkvalificering Særligt tilrettelagte projekter i privat regi Udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering med kurser, skoleophold og aktivering i bla Den Økologiske Have Odder Kommune har mange ledige og især forholdsvis mange unge ledige kvinder Der kræves flere og nye tiltag herunder samarbejde med eksterne aktører for at leve op til lovgivningen, og for at få de langvarigt ledige ud på arbejdsmarkedet eller afklaret Udgift i

15 37 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb Særlige aktiverende skoleophold Her konteres udgifter til voksenundervisning på VUC samt øvrige uddannelser såsom AMU-kurser, højskole mv Udgift i Betaling for uddannelse Her konteres udgifter til aktiverede elever på daghøjskolen Udgift i Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Tilskud til Produktionsskole Kommunalt grundtilskud til Produktionsskole Udgifter vedr undervisning i dansk for aktiverede kontanthjælps-modtagere Her registreres udgifter i forbindelse med dansk undervisning af personer, som er deltager i et aktiveringstilbud i henhold til lov om aktiv socialpolitik Udgifterne er hidtil blevet registreret under integrationsområdet Efter skelnes mellem personer, som er aktiverede og ikke er aktiverede Udgift i Statsrefusion Refusion af orlovsydelser med 50% refusion Staten refunderer driftsudgifter ved aktivering med 50 % Erhvervsgrunduddannelser (033045) Der budgetteres med 4 offentlige pladser Personale Løn

16 Introduktionsprogram (054660) Forudsætninger for budget 2009: Det samlede antal personer i Odder Kommune i år 2009 omfattet af integrationsloven er 28 personer I løbet af 2009 overgår flygtninge, ankommet i 2006, til Lov om aktiv socialpolitik Ifølge landskvoten for 2009 forventer kommunen at modtage 9 flygtninge Som følge af regeringens stramning af udlændingepolitikken ses der en tendens til at antallet af asylansøgere er meget lav, hvilket tydeligvis har indflydelse på landskvoterne I 2008 gennemførtes en finansieringsomlægning af integrationsområdet Programtilskuddene og timetilskuddet på undervisning af personer indenfor og udenfor integrationsloven forsvandt og der ydes i stedet 50 % refusion på udgifter til undervisning Refusionen på ydelserne er nedsat fra 75 % til 50 % Resultattilskuddene på bestået dansk prøve og ordinær beskæftigelse bevares og tilskuddet hæves til kr/40000 kr pr tilskud Derudover er det muligt at hente resultattilskud på bestået dansk prøve i op til et år efter udløbet af introduktionsperioden, hvis denne er forlænget pga barsel eller lign Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23a Pr trådte en ny danskuddannelse i kraft Kommunen afregner nu i form af modultakster I gennemsnit koster 1 modul kr En danskuddannelse består af 6 moduler På budgetlægningstidspunktet foregår størstedelen af danskundervisningen lokalt i kommunen, hvor afregningen sker i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs med betaling pr undervisningslektion Den lokale undervisning fortsætter i 2009 efter politisk beslutning i Det Sociale Udvalg i august 2005 Udgifter til lokal undervisning Undervisning på sprogskolen Udgifter i alt i Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl Denne gruppe består bla af udlændinge over 18 år, der ikke er omfattet af integrationsloven, men som er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl Der er både tale om udlændinge der modtager forsørgelse fra kommunen og som deltager i danskundervisning som led i aktivering samt udlændinge der er selvforsørgende og

17 39 sideløbende deltager i danskundervisning Her er der typisk tale om landbrugspraktikanter, au pair piger og anden udenlandsk arbejdskraft der har arbejdstilladelse og har midlertidigt ophold i kommunen, og som har krav på danskundervisning Personer, der modtager danskundervisning som led i deltagelse i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik, står registreret på funktion 0598 Beskæftigelsesordninger, gruppering 18 Udgift i Øvrige udgifter til personer under integrationsloven Her budgetteres udgifter til hjemmevejleder, administrationsomkostninger samt to-kulturelt arbejde Udgift i Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl ifølge 14, stk 2 Pr er der mulighed for at kommunerne kan opkræve gebyrer for deltagelse i danskundervisning Det forventes, at der opkræves gebyr af 15 personer på ca 1000 kr pr person Grundtilskud for udlændingeomfattet af introduktionsprogrammet, ifølge 45, stk 4, i integrationsloven) Vedr personer, der er ankommet til Danmark efter 1 juli 2002, ydes et grundtilskud på ca3691 kr pr måned I 2009 forventes 28 personer á 3691 kr pr måned Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationsloven 45, stk 7 Der er tale om resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode eller indenfor en evt forlængelse af introduktionsperioden har bestået en danskprøve Det forventes, at 3 personer udløser et tilskud på kr Der er tale om resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktions-

18 40 period e har opnået ordinær beskæftigelse eller uddannelse Det forventes, at 3 personer udløser et tilskud på kr Resultattilskud i alt for Statsrefusion Introduktionsydelse (054661) Introduktionsydelse til udlændinge ankommet efter 1 juli 2002 med 50 % refusion Hver person over 18 år modtager ydelser som henholdsvis gift, enlig, ung hjemmeboende og ung udeboende I 2009 forventes i alt 24 personer ankommet efter 1 juli 2002 at modtage introduktionsydelse Udgift i Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge ankommet efter 1 juli 2002 med 50 % refusion Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser Det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, sygebehandling herunder medicin mm Udgift i Tolkebistand Tolkebistand betragtes som en administrativ udgift, som derfor skal budgetteres under administrationens hovedkonto 6 Statsrefusion

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.538.200

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for Arbejdsmarkedspolitik og Strategi NOTAT Dato: 18-05-2006 Sagsnr.: 307388 Dok.nr.: 1845819 PKM Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet 1. kvartal 2006

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere