ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler."

Transkript

1 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler Førtidspension med 50 % refusion (054868) Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3 Udgift i Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst ½-delen af helbredsmæssige eller andre grunde Udgift i Betaling til/fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner En tidligere kommune skal fortsat betale den kommunale del af pensionen, hvis personen får ophold i de i retssikkerhedslovens 9a nævnte boformer Statsrefusion Førtidspension med 35 % refusion (054869) Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3 Fra 1 januar 1999 er der 35 % statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner Udgift i

2 24 Almin delig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst ½-delen af helbredsmæssige eller andre grunde Udgift i Betaling til/fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner En tidligere kommune skal fortsat betale den kommunale del af pensionen, hvis personen får ophold i de i retssikkerhedslovens 9a nævnte boformer Statsrefusion Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter 1103(054870) Fra 1 januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse Førtidspension kan derfor ikke tilkendes, hvis det feks er muligt at varetage et fleksjob Førtidspensionen ydes i ét samlet beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt Niveauet for førtidspension for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85% heraf Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter Der er maj personer med førtidspension efter de nye regler I budgettet for 2009 er skønnet 284 helårspersoner Der er 35 % statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner Udgift i Statsrefusion

3 Sygedagpenge (055771) Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb Ministermål for 2009, som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen for 2009: De mange personer på sygedagpenge udgør en potentiel arbejdskraftreserve, hvor en intensiv, hurtig og aktiv indsats i jobcentrene vil kunne bidrage til, at flere vender hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet Antallet af personer på sygedagpenge på landsplan er således steget fra i 3 kvartal 2005 til at udgøre over fuldtidspersoner i 3 kvartal 2007, hvilket er langt mere end antallet af dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i samme periode Dette har medført en voldsomt stigende sagsbehandlings- og opfølgningsmængde for landets kommuner på sygedagpengeområdet samt øgede udgifter til sygedagpenge for både kommuner og staten Det er afgørende, at der gøres en aktiv indsats for at få de sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet Det er således vigtigt, at jobcentrene har fokus på den tidlige indsats overfor sygedagpengemodtagere, og samtidig gør en indsats for at få reduceret de langvarige sygedagpengeforløb Samlet er en målrettet indsats nødvendig for at modvirke, at de syge ender på førtidspension eller på anden måde på kanten af arbejdsmarkedet Regeringen har samtidig som målsætning, at sygefraværet skal nedbringes med 20 pct frem til 2015 Jobcentrene har kun begrænset indflydelse på udviklingen i varigheden af de korte sygedagpengeforløb, mens en tidlig og aktiv sygedagpengeopfølgning har stor betydning for varigheden af de længerevarende sygedagpengeforløb På baggrund af ovenstående udmeldes følgende nye beskæftigelsespolitiske mål for 2009: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før Med baggrund i et stigende antal og varighed af sygedagpengeforløb i Odder Kommune, er der truffet politisk beslutning om at opprioritere opfølgningen af sygedagpengesager i en periode på 2 år ved ansættelse af en socialrådgiver Denne ansættelse er sket 1 juni 2008, og udgiften til socialrådgiveren + forventet effekt af ansættelsen er sat til samlet 1 mio nettokroner, som budgettet er sænket med ift det forventede niveau uden den ekstraordinære indsats

4 26 Dagpe nge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst På denne konto budgetteres den del af udgifterne til sygedagpenge, hvor staten yder 50 % refusion (4-52 uger), samt sygedagpenge uden statsrefusion (over 52 uger) Siden ydes der ingen refusion på sygedagpenge over 52 uger Sygedagpengeudgifter med 100 % refusion (bla 0-3 uger) er budgetteret på konto 852 Ud fra det gennemsnitlige sagsantal for det seneste halvår sammenholdt med tidligere år forventes en stigning i udgifterne på området pga øget tilgang og øget varighed af sygeforløbene men en mindre stigning end på landsplan pga den ekstraordinære indsats Der sættes stærkt fokus på den tidlige indsats, på arbejdsfastholdelse og på ikke unødigt at forlænge sager udover 52 ugers varighed Der budgetteres med en forventet udgift til fravær efter 3 ugers sygdom på heraf 4-52 uger med 50% refusion heraf over 52 uger uden refusion Regresindtægter Statsrefusion Sociale formål (055772) Udgifter vedr samværsret mv med børn ( 46B og 46C) Dækning af udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret mv til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død 7 personer modtog i 2008 i gennemsnit 7170 kr Udgift i Sygebehandling og medicin mv ( 82) Økonomisk hjælp ydes personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter ifm sygebehandling, tandbehandling ol 111 personer modtog i alt i kr eller i gennemsnit 7936 kr pr person Den årlige udgift i 2009 er beregnet ud fra forbrug 2007 samt forbruget de første 4 mdr af 2008 Udgift i

5 27 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85) Økonomisk hjælp ydes personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning, etablering i bolig mm 104 personer modtog i 2007 i alt kr eller i gennemsnit 9037 kr pr person Den årlige udgift i 2009 er beregnet ud fra regnskab 2007 samt forbruget de første 4 mdr af 2008 Udgift i Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 84) Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 84 i lov om social service 51 personer modtog støtte i 2006 en stigning på ca 250 %, som skyldes en afgørelse i Den Sociale Ankestyrelse, som giver diabetikere ret til ydelsen Der forventes en fortsat stigning i ansøgninger pga øget kendskab til ordningen Udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94) og LAB ( 111) samt Lov om social service ( 119) Indtægt i Statsrefusion Kontanthjælp (055773) Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år ( 25, stk 1, nr 1, 25, stk 2, 25, stk 5 og 7, 25, stk 12, nr 1 og 13, 25A og 26,5) Her registreres udgifter til underhold til personer med forsørgerpligt overfor børn, der er i passiv forsørgelse Der er tale om fast takst, som i 2009 forventes at udgøre kr pr måned pr person I visse situationer udbetales supplement til personer, som i forvejen har indtægt Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, forbrug 2007 og primo 2008 samt forventet nedgang pga ændret lovgivning, forventes der at ville være ca 62 helårsmodtagere Udgift i

6 28 Konta nthjælp og starthjælp - særlig støtte ( 34) Her konteres udgifter til særlig støtte efter 34 til personer med særligt høje boligudgifter Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik fra udmåling af hjælp efter faste takster Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2006 forventes der at ville være 30 modtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 664 kr Udgift i Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år ( 25, stk 1, nr 2, 25, stk 3, 25, stk 5 og 7, 25, stk 12, nr 2 og stk 13, 25A og 26, stk 5) Her registreres udgifter til underhold til personer, der ikke har forsørgerpligt over for børn Hjælpen udbetales efter fast takst, som forventes at udgøre 9540 kr pr måned pr person for året 2009 Personer, som i forvejen har indtægt, kan have mulighed for at modtage supplerende hjælp Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 forventes der at ville være ca 35 helårspersoner Udgift i Kontanthjælp til personer fyldt 60 år og asylansøgere Her konteres udgifter til personer, der er fyldt 60 år og ikke modtager social pension og til asylansøgere, der har lovligt ophold i landet, men ikke er berettiget til hjælp efter udlændingelovgivningen Udgift i Kontanthjælp og starthjælp til unge ( 25, stk 1, nr 3 og 4, 25, stk 4, 25, stk 12, nr 3 og 4, 25, stk 13, 25A, og 26, stk 5) Her registreres udgifter til underhold til unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt for børn i hjemmet, og som ikke har haft væsentlige indtægter Hjælpen udbetales efter faste takster, som for 2009 forventes at udgøre: unge hjemmeboende 6148,00 kr pr måned unge udeboende 2967,00 kr pr måned

7 29 Her vil også være tale om personer, som modtager supplement til indtægter, som de har i forvejen Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 samt forventet fald pga ændret lovgivning forventes der at ville være 34 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 4059 kr Udgift i Husvilde Her registreres udgifter til genhusning af husvilde Udgift i Ikke refusionsberettigede udgifter Her registreres udgifter, hvor der sker tab af refusion pga manglende rettidighed og manglende rådighedsvurdering Udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111) samt Lov om social service ( 119) Indtægt i Statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (055775) På kontanthjælps- og aktiveringsområdet skete der fra 1 juli 2006 store ændringer på både aktivitetssiden og på finansieringen Her trådte regeringens plan En ny chance til alle i kraft, som især er en særlig indsats for de svageste ledige, og som skal medvirke til øget beskæftigelse for denne gruppe Planen har følgende hovedelementer: Unge under 25 får pligt til at tage en uddannelse på almindelige SU vilkår Styrket opfølgning for syge kontanthjælpsmodtagere 2-årig kampagne En ny chance til alle med gennemgang af alle passive kontanthjælpsmodtagere, der skal søges aktiveret og har ret og pligt til gentagne aktiveringstilbud fra timers regel for ægtefæller på kontanthjælp kan medføre bortfald af hjælp til den ene ægtefælle Refusionssatserne på kontanthjælps- og aktiveringsområdet er ændret fra , så kommunen får 35% refusion i passive perioder og 65% i aktive perioder for at stimulere en aktiv indsats

8 30 Ny chance til alle er fra 2008 afløst af lovgivning, der stiller øgede krav om gentagen aktivering for alle, ligesom kommunerne sanktioneres for manglende rettidighed i tilbud til ledige på kontanthjælp I budgetlægningen for 2009 er det forudsat, at der sker en øget aktivering af de ledige og dermed færre på passiv kontanthjælp, og at det udøver en øget aktivering giver en effekt med færre personer på offentlig forsørgelse Der blev derfor flyttet midler fra passiv til aktiv indsats, ligesom budgettet er reduceret med netto 1 mio kr med baggrund i en styrkelse af indsatsen ved ansættelse af en socialrådgiver til at varetage opfølgning og afgivelse af tilbud Overordnet målsætning for Odder Kommune: Målet er at aktivere kontanthjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked Indsatsen rettes mod uddannelse og/eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse Særlig støtte (LAS 34, jf 16, 20, 21, 23, 24 og 36) Da ydelser under aktivering skal beregnes efter samme regler som kontanthjælp, er der også personer i aktivering, som har mulighed for at få beregnet hjælp til særlig høje boligudgifter Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 forventes der at ville være 20 modtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på 237,00 kr Udgift i Aktiveringsgodtgørelse (LAB 83) Her registreres udgifter til godtgørelse til kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i aktivering Der kan efter loven udbetales op til kr 1000 pr måned pr person, som er i gang med aktivering, enten til ekstraudgifter ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, eller som en form for arbejdsdusør Pt dækker kommunen de ekstraudgifter, som en person får ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, feks nødvendige udgifter til befordring og i specielle situationer udgifter til arbejdstøj Godtgørelsen er et bruttobeløb, hvoraf der skal tilbageholdes skat 54 personer modtog ydelsen i 2007

9 31 Kom munens udgifter på denne konto indgår sammen med driftsudgifter på beskæftigelsesområdet, og udgifterne refunderes inden for et rammebeløb med 50 % fra staten Udgift i Forsørgelse af personer i tilbud efter kap 10 og 11 (LAB 38, stk 2 og 45, stk 2 og 3) Her registreres udgifter til aktivering af personer - både i forbindelse med aktivering i beskæftigelse og ved anden aktivering Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 samt forventet effekt af ændret lovgivning, forventes der at ville være 88 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 7555 kr Udgift i Løntilskud til personer i tilbud efter kap 12 (LAB 63, jf 64 stk 3) Her registreres udgifter til lønrefusion til arbejdsgivere for aktiverede kontanthjælpsmodtagere Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 samt forventet fald pga ændret sammensætning af aktiviteter, forventes der at ville være 19 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 7895 kr Udgift i Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( 25, 25A og 26, stk 5, jf 46, stk 1, 3 pkt og 47, stk 4 og 5) Her registreres udgifter i form af kontanthjælp eller starthjælp til forsørgelse for personer, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter Udgift i Statsrefusion

10 Revalidering (055880) Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres erhvervsevne via arbejde eller uddannelse Revalideringsydelse mv (LAS 52) med 65 % refusion Revalideringsydelse gives til visse personer under uddannelse, hvor der er en fastlagt erhvervsplan Der forventes brugt kr på den faste bruttorevalideringsydelse svarende til 44 helårspersoner på den høje takst og 4 helårspersoner på unge-takst Udgift i Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering (LAB 76, 78, 79, 80 og 82 og LAS 64) Der forventes i 2009 brugt kr på - følgeudgifter ifm støtte til uddannelse - kurser - psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifmrevalidering - merudgifter til bolig Udgift i Driftsudgifter ifm revalidering Her konteres udgifter til betaling af uddannelser - både forberedende skolegang på VUC klasse eller HF for personer under forrevalidering samt for personer, der deltager i kompetencegivende uddannelse Området er en del af finansieringsomlægningen på uddannelsesområdet - og beløbet er beregnet ud fra svagt stigende forbrug med baggrund i fuld kommunal finansiering Udgift i Løntilskud i fm revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 % refusion (LAB 62, jf 47, stk 2, nr 1 og 3) Placering af revalidender i offentlig og privat beskæftigelse med løntilskud (virksomhedsrevalidering) For 2009 påregnes ca 5 helårspersoner placeret med løntilskud med 65 % refusion

11 33 Udgift pr måned fremskrevet 8696 kr Udgift i Revalideringsydelse i fm virksomhedspraktik med 65 % refusion ( LAS 52, jf LAB 47,2) Revalideringsydelse gives til personer under revalideringsmæssig optræning (virksomhedspraktik ) Der forventes brugt kr på den faste bruttorevalideringsydelse svarende til ca 96 personer på den høje takst i gennemsnitlig 6 måneder Udgift i Erhvervsmodnende kurser mv ( 48 ) Her konteres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter I 2006 igangsattes kursus for sygedagpengemodtagere (Projekt Nye Veje) med det formål at forkorte sygemeldinger Dette videreføres fra medio 2008 med fokus på stressramte Udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111 samt Lov om social service 119) Indtægt i Statsrefusion Løntilskud mv til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen LAB 2, nr 6( tidligere skånejob) (055881) Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår - men som heller ikke som udgangspunkt er berettiget til førtidspension Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og 1/2, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller 1/2 af lønudgiften - afhængig af graden af nedsat arbejdsevne Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse

12 34 Her konteres udgifter til aktiverende og afprøvende foranstaltninger for personer visiteret til fleksjob Ny lovgivning medfører ret og pligt til henvisning til anden aktør efter 12 mdr på ledighedsydelse Udgift i Løntilskud til personer i skånejob med 65% refusion (LAB 63, jf 64, stk 5 og 6) Beskyttet beskæftigelse som skånejob er et tilbud til - ofte yngre -førtidspensionister, der har beskæftigelse - som regel på deltid - i private virksomheder eller offentlige institutioner Arbejdet er regulært, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca 1/3 af en normal arbejdsindsats Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca 22 kr i timen, hvortil staten yder 65% refusion Samlet ventes et forbrug på ca 26 skånejob Udgift i Ledighedsydelse under ferie med 50% refusion ( 74e og 74h) Driftsudgifter for personer i fleks- og skånejob med 50% ref Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning Mentorordning I alt afsættes i Løntilskud 1/3 af løn i fleksjob (65 % refusion) ( 72) Løntilskud 1/2 af løn i fleksjob (65 % refusion) Løntilskud 2/3 af løn i fleksjob (65 % refusion) i alt fleksjob lønmodtagere med 65 % refusion Løntilskud 1/2 til selvstændige med 65 % refusion Løntilskud 2/3 til selvstændige med 65 % refusion

13 35 Ledig hedsydelse i visitationsperiode før første fleksjob (35 % refusion) Ydes, når en person er godkendt til fleksjob men afventer etablering Pga øgning i antal fleksjobvisiterede er dette områdes udgifter stigende, men der gøres en bevidst indsats for ikke at parkere personer varigt på denne ydelse men arbejde aktivt for etablering af fleksjob Udgift i Ledighedsydelse mellem fleksjob (35 % refusion) Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 % refusion) Fleksjobpulje til kommunale institutioner Puljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner Udgift i Tab af refusion Ny lovgivning fra betyder, at kommunerne kan fratages refusion for fleksjob, hvor dokumentationsgrundlaget for bevillingen ikke er på plads Udgift i Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 % refusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 % refusion Refusion af udgifter til løntilskud mv med 65 % refusion

14 Beskæftigelsesordninger (056898) Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi Personale Der er ansat 4 holdledere i forbindelse med projektet Højmarken Disse udgifter indgår i kommunens driftsudgifter til aktivering, og refunderes således med 50 % inden for en ramme Løn Kurser og uddannelse Forsikringer personale 1047 Materiale- og aktivitetsudgifter mm Der er i budget 2009 afsat midler til beskæftigelsesmaterialer til projekter for kr Materialeudgifterne er reduceret med kr til udgifter til Blå Flag, da denne opgave forventes overført til Driftscentrets regi pga mangel på ledige, der har kompetencer, der matcher denne opgave Udgifterne indgår i kommunens driftsudgifter til aktivering og refunderes med 50 % inden for en ramme Udgift i Indtægt ved salg af produkter og ydelser Vejledning og opkvalificering Særligt tilrettelagte projekter i privat regi Udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering med kurser, skoleophold og aktivering i bla Den Økologiske Have Odder Kommune har mange ledige og især forholdsvis mange unge ledige kvinder Der kræves flere og nye tiltag herunder samarbejde med eksterne aktører for at leve op til lovgivningen, og for at få de langvarigt ledige ud på arbejdsmarkedet eller afklaret Udgift i

15 37 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb Særlige aktiverende skoleophold Her konteres udgifter til voksenundervisning på VUC samt øvrige uddannelser såsom AMU-kurser, højskole mv Udgift i Betaling for uddannelse Her konteres udgifter til aktiverede elever på daghøjskolen Udgift i Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Tilskud til Produktionsskole Kommunalt grundtilskud til Produktionsskole Udgifter vedr undervisning i dansk for aktiverede kontanthjælps-modtagere Her registreres udgifter i forbindelse med dansk undervisning af personer, som er deltager i et aktiveringstilbud i henhold til lov om aktiv socialpolitik Udgifterne er hidtil blevet registreret under integrationsområdet Efter skelnes mellem personer, som er aktiverede og ikke er aktiverede Udgift i Statsrefusion Refusion af orlovsydelser med 50% refusion Staten refunderer driftsudgifter ved aktivering med 50 % Erhvervsgrunduddannelser (033045) Der budgetteres med 4 offentlige pladser Personale Løn

16 Introduktionsprogram (054660) Forudsætninger for budget 2009: Det samlede antal personer i Odder Kommune i år 2009 omfattet af integrationsloven er 28 personer I løbet af 2009 overgår flygtninge, ankommet i 2006, til Lov om aktiv socialpolitik Ifølge landskvoten for 2009 forventer kommunen at modtage 9 flygtninge Som følge af regeringens stramning af udlændingepolitikken ses der en tendens til at antallet af asylansøgere er meget lav, hvilket tydeligvis har indflydelse på landskvoterne I 2008 gennemførtes en finansieringsomlægning af integrationsområdet Programtilskuddene og timetilskuddet på undervisning af personer indenfor og udenfor integrationsloven forsvandt og der ydes i stedet 50 % refusion på udgifter til undervisning Refusionen på ydelserne er nedsat fra 75 % til 50 % Resultattilskuddene på bestået dansk prøve og ordinær beskæftigelse bevares og tilskuddet hæves til kr/40000 kr pr tilskud Derudover er det muligt at hente resultattilskud på bestået dansk prøve i op til et år efter udløbet af introduktionsperioden, hvis denne er forlænget pga barsel eller lign Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23a Pr trådte en ny danskuddannelse i kraft Kommunen afregner nu i form af modultakster I gennemsnit koster 1 modul kr En danskuddannelse består af 6 moduler På budgetlægningstidspunktet foregår størstedelen af danskundervisningen lokalt i kommunen, hvor afregningen sker i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs med betaling pr undervisningslektion Den lokale undervisning fortsætter i 2009 efter politisk beslutning i Det Sociale Udvalg i august 2005 Udgifter til lokal undervisning Undervisning på sprogskolen Udgifter i alt i Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl Denne gruppe består bla af udlændinge over 18 år, der ikke er omfattet af integrationsloven, men som er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl Der er både tale om udlændinge der modtager forsørgelse fra kommunen og som deltager i danskundervisning som led i aktivering samt udlændinge der er selvforsørgende og

17 39 sideløbende deltager i danskundervisning Her er der typisk tale om landbrugspraktikanter, au pair piger og anden udenlandsk arbejdskraft der har arbejdstilladelse og har midlertidigt ophold i kommunen, og som har krav på danskundervisning Personer, der modtager danskundervisning som led i deltagelse i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik, står registreret på funktion 0598 Beskæftigelsesordninger, gruppering 18 Udgift i Øvrige udgifter til personer under integrationsloven Her budgetteres udgifter til hjemmevejleder, administrationsomkostninger samt to-kulturelt arbejde Udgift i Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl ifølge 14, stk 2 Pr er der mulighed for at kommunerne kan opkræve gebyrer for deltagelse i danskundervisning Det forventes, at der opkræves gebyr af 15 personer på ca 1000 kr pr person Grundtilskud for udlændingeomfattet af introduktionsprogrammet, ifølge 45, stk 4, i integrationsloven) Vedr personer, der er ankommet til Danmark efter 1 juli 2002, ydes et grundtilskud på ca3691 kr pr måned I 2009 forventes 28 personer á 3691 kr pr måned Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationsloven 45, stk 7 Der er tale om resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode eller indenfor en evt forlængelse af introduktionsperioden har bestået en danskprøve Det forventes, at 3 personer udløser et tilskud på kr Der er tale om resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktions-

18 40 period e har opnået ordinær beskæftigelse eller uddannelse Det forventes, at 3 personer udløser et tilskud på kr Resultattilskud i alt for Statsrefusion Introduktionsydelse (054661) Introduktionsydelse til udlændinge ankommet efter 1 juli 2002 med 50 % refusion Hver person over 18 år modtager ydelser som henholdsvis gift, enlig, ung hjemmeboende og ung udeboende I 2009 forventes i alt 24 personer ankommet efter 1 juli 2002 at modtage introduktionsydelse Udgift i Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge ankommet efter 1 juli 2002 med 50 % refusion Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser Det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, sygebehandling herunder medicin mm Udgift i Tolkebistand Tolkebistand betragtes som en administrativ udgift, som derfor skal budgetteres under administrationens hovedkonto 6 Statsrefusion

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere