ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler."

Transkript

1 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler Førtidspension med 50 % refusion (054868) Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3 Udgift i Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst ½-delen af helbredsmæssige eller andre grunde Udgift i Betaling til/fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner En tidligere kommune skal fortsat betale den kommunale del af pensionen, hvis personen får ophold i de i retssikkerhedslovens 9a nævnte boformer Statsrefusion Førtidspension med 35 % refusion (054869) Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3 Fra 1 januar 1999 er der 35 % statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner Udgift i

2 24 Almin delig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst ½-delen af helbredsmæssige eller andre grunde Udgift i Betaling til/fra andre kommuner Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner En tidligere kommune skal fortsat betale den kommunale del af pensionen, hvis personen får ophold i de i retssikkerhedslovens 9a nævnte boformer Statsrefusion Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter 1103(054870) Fra 1 januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse Førtidspension kan derfor ikke tilkendes, hvis det feks er muligt at varetage et fleksjob Førtidspensionen ydes i ét samlet beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt Niveauet for førtidspension for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85% heraf Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter Der er maj personer med førtidspension efter de nye regler I budgettet for 2009 er skønnet 284 helårspersoner Der er 35 % statsrefusion på nytilkendte førtidspensioner Udgift i Statsrefusion

3 Sygedagpenge (055771) Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb Ministermål for 2009, som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen for 2009: De mange personer på sygedagpenge udgør en potentiel arbejdskraftreserve, hvor en intensiv, hurtig og aktiv indsats i jobcentrene vil kunne bidrage til, at flere vender hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet Antallet af personer på sygedagpenge på landsplan er således steget fra i 3 kvartal 2005 til at udgøre over fuldtidspersoner i 3 kvartal 2007, hvilket er langt mere end antallet af dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i samme periode Dette har medført en voldsomt stigende sagsbehandlings- og opfølgningsmængde for landets kommuner på sygedagpengeområdet samt øgede udgifter til sygedagpenge for både kommuner og staten Det er afgørende, at der gøres en aktiv indsats for at få de sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet Det er således vigtigt, at jobcentrene har fokus på den tidlige indsats overfor sygedagpengemodtagere, og samtidig gør en indsats for at få reduceret de langvarige sygedagpengeforløb Samlet er en målrettet indsats nødvendig for at modvirke, at de syge ender på førtidspension eller på anden måde på kanten af arbejdsmarkedet Regeringen har samtidig som målsætning, at sygefraværet skal nedbringes med 20 pct frem til 2015 Jobcentrene har kun begrænset indflydelse på udviklingen i varigheden af de korte sygedagpengeforløb, mens en tidlig og aktiv sygedagpengeopfølgning har stor betydning for varigheden af de længerevarende sygedagpengeforløb På baggrund af ovenstående udmeldes følgende nye beskæftigelsespolitiske mål for 2009: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før Med baggrund i et stigende antal og varighed af sygedagpengeforløb i Odder Kommune, er der truffet politisk beslutning om at opprioritere opfølgningen af sygedagpengesager i en periode på 2 år ved ansættelse af en socialrådgiver Denne ansættelse er sket 1 juni 2008, og udgiften til socialrådgiveren + forventet effekt af ansættelsen er sat til samlet 1 mio nettokroner, som budgettet er sænket med ift det forventede niveau uden den ekstraordinære indsats

4 26 Dagpe nge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst På denne konto budgetteres den del af udgifterne til sygedagpenge, hvor staten yder 50 % refusion (4-52 uger), samt sygedagpenge uden statsrefusion (over 52 uger) Siden ydes der ingen refusion på sygedagpenge over 52 uger Sygedagpengeudgifter med 100 % refusion (bla 0-3 uger) er budgetteret på konto 852 Ud fra det gennemsnitlige sagsantal for det seneste halvår sammenholdt med tidligere år forventes en stigning i udgifterne på området pga øget tilgang og øget varighed af sygeforløbene men en mindre stigning end på landsplan pga den ekstraordinære indsats Der sættes stærkt fokus på den tidlige indsats, på arbejdsfastholdelse og på ikke unødigt at forlænge sager udover 52 ugers varighed Der budgetteres med en forventet udgift til fravær efter 3 ugers sygdom på heraf 4-52 uger med 50% refusion heraf over 52 uger uden refusion Regresindtægter Statsrefusion Sociale formål (055772) Udgifter vedr samværsret mv med børn ( 46B og 46C) Dækning af udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret mv til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død 7 personer modtog i 2008 i gennemsnit 7170 kr Udgift i Sygebehandling og medicin mv ( 82) Økonomisk hjælp ydes personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter ifm sygebehandling, tandbehandling ol 111 personer modtog i alt i kr eller i gennemsnit 7936 kr pr person Den årlige udgift i 2009 er beregnet ud fra forbrug 2007 samt forbruget de første 4 mdr af 2008 Udgift i

5 27 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85) Økonomisk hjælp ydes personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning, etablering i bolig mm 104 personer modtog i 2007 i alt kr eller i gennemsnit 9037 kr pr person Den årlige udgift i 2009 er beregnet ud fra regnskab 2007 samt forbruget de første 4 mdr af 2008 Udgift i Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 84) Udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 84 i lov om social service 51 personer modtog støtte i 2006 en stigning på ca 250 %, som skyldes en afgørelse i Den Sociale Ankestyrelse, som giver diabetikere ret til ydelsen Der forventes en fortsat stigning i ansøgninger pga øget kendskab til ordningen Udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94) og LAB ( 111) samt Lov om social service ( 119) Indtægt i Statsrefusion Kontanthjælp (055773) Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år ( 25, stk 1, nr 1, 25, stk 2, 25, stk 5 og 7, 25, stk 12, nr 1 og 13, 25A og 26,5) Her registreres udgifter til underhold til personer med forsørgerpligt overfor børn, der er i passiv forsørgelse Der er tale om fast takst, som i 2009 forventes at udgøre kr pr måned pr person I visse situationer udbetales supplement til personer, som i forvejen har indtægt Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, forbrug 2007 og primo 2008 samt forventet nedgang pga ændret lovgivning, forventes der at ville være ca 62 helårsmodtagere Udgift i

6 28 Konta nthjælp og starthjælp - særlig støtte ( 34) Her konteres udgifter til særlig støtte efter 34 til personer med særligt høje boligudgifter Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik fra udmåling af hjælp efter faste takster Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2006 forventes der at ville være 30 modtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 664 kr Udgift i Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år ( 25, stk 1, nr 2, 25, stk 3, 25, stk 5 og 7, 25, stk 12, nr 2 og stk 13, 25A og 26, stk 5) Her registreres udgifter til underhold til personer, der ikke har forsørgerpligt over for børn Hjælpen udbetales efter fast takst, som forventes at udgøre 9540 kr pr måned pr person for året 2009 Personer, som i forvejen har indtægt, kan have mulighed for at modtage supplerende hjælp Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 forventes der at ville være ca 35 helårspersoner Udgift i Kontanthjælp til personer fyldt 60 år og asylansøgere Her konteres udgifter til personer, der er fyldt 60 år og ikke modtager social pension og til asylansøgere, der har lovligt ophold i landet, men ikke er berettiget til hjælp efter udlændingelovgivningen Udgift i Kontanthjælp og starthjælp til unge ( 25, stk 1, nr 3 og 4, 25, stk 4, 25, stk 12, nr 3 og 4, 25, stk 13, 25A, og 26, stk 5) Her registreres udgifter til underhold til unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt for børn i hjemmet, og som ikke har haft væsentlige indtægter Hjælpen udbetales efter faste takster, som for 2009 forventes at udgøre: unge hjemmeboende 6148,00 kr pr måned unge udeboende 2967,00 kr pr måned

7 29 Her vil også være tale om personer, som modtager supplement til indtægter, som de har i forvejen Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 samt forventet fald pga ændret lovgivning forventes der at ville være 34 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 4059 kr Udgift i Husvilde Her registreres udgifter til genhusning af husvilde Udgift i Ikke refusionsberettigede udgifter Her registreres udgifter, hvor der sker tab af refusion pga manglende rettidighed og manglende rådighedsvurdering Udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111) samt Lov om social service ( 119) Indtægt i Statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (055775) På kontanthjælps- og aktiveringsområdet skete der fra 1 juli 2006 store ændringer på både aktivitetssiden og på finansieringen Her trådte regeringens plan En ny chance til alle i kraft, som især er en særlig indsats for de svageste ledige, og som skal medvirke til øget beskæftigelse for denne gruppe Planen har følgende hovedelementer: Unge under 25 får pligt til at tage en uddannelse på almindelige SU vilkår Styrket opfølgning for syge kontanthjælpsmodtagere 2-årig kampagne En ny chance til alle med gennemgang af alle passive kontanthjælpsmodtagere, der skal søges aktiveret og har ret og pligt til gentagne aktiveringstilbud fra timers regel for ægtefæller på kontanthjælp kan medføre bortfald af hjælp til den ene ægtefælle Refusionssatserne på kontanthjælps- og aktiveringsområdet er ændret fra , så kommunen får 35% refusion i passive perioder og 65% i aktive perioder for at stimulere en aktiv indsats

8 30 Ny chance til alle er fra 2008 afløst af lovgivning, der stiller øgede krav om gentagen aktivering for alle, ligesom kommunerne sanktioneres for manglende rettidighed i tilbud til ledige på kontanthjælp I budgetlægningen for 2009 er det forudsat, at der sker en øget aktivering af de ledige og dermed færre på passiv kontanthjælp, og at det udøver en øget aktivering giver en effekt med færre personer på offentlig forsørgelse Der blev derfor flyttet midler fra passiv til aktiv indsats, ligesom budgettet er reduceret med netto 1 mio kr med baggrund i en styrkelse af indsatsen ved ansættelse af en socialrådgiver til at varetage opfølgning og afgivelse af tilbud Overordnet målsætning for Odder Kommune: Målet er at aktivere kontanthjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked Indsatsen rettes mod uddannelse og/eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse Særlig støtte (LAS 34, jf 16, 20, 21, 23, 24 og 36) Da ydelser under aktivering skal beregnes efter samme regler som kontanthjælp, er der også personer i aktivering, som har mulighed for at få beregnet hjælp til særlig høje boligudgifter Udfra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 forventes der at ville være 20 modtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på 237,00 kr Udgift i Aktiveringsgodtgørelse (LAB 83) Her registreres udgifter til godtgørelse til kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i aktivering Der kan efter loven udbetales op til kr 1000 pr måned pr person, som er i gang med aktivering, enten til ekstraudgifter ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, eller som en form for arbejdsdusør Pt dækker kommunen de ekstraudgifter, som en person får ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, feks nødvendige udgifter til befordring og i specielle situationer udgifter til arbejdstøj Godtgørelsen er et bruttobeløb, hvoraf der skal tilbageholdes skat 54 personer modtog ydelsen i 2007

9 31 Kom munens udgifter på denne konto indgår sammen med driftsudgifter på beskæftigelsesområdet, og udgifterne refunderes inden for et rammebeløb med 50 % fra staten Udgift i Forsørgelse af personer i tilbud efter kap 10 og 11 (LAB 38, stk 2 og 45, stk 2 og 3) Her registreres udgifter til aktivering af personer - både i forbindelse med aktivering i beskæftigelse og ved anden aktivering Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 samt forventet effekt af ændret lovgivning, forventes der at ville være 88 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 7555 kr Udgift i Løntilskud til personer i tilbud efter kap 12 (LAB 63, jf 64 stk 3) Her registreres udgifter til lønrefusion til arbejdsgivere for aktiverede kontanthjælpsmodtagere Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr sag, ultimo 2007 og primo 2008 samt forventet fald pga ændret sammensætning af aktiviteter, forventes der at ville være 19 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr måned på ca 7895 kr Udgift i Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( 25, 25A og 26, stk 5, jf 46, stk 1, 3 pkt og 47, stk 4 og 5) Her registreres udgifter i form af kontanthjælp eller starthjælp til forsørgelse for personer, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter Udgift i Statsrefusion

10 Revalidering (055880) Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres erhvervsevne via arbejde eller uddannelse Revalideringsydelse mv (LAS 52) med 65 % refusion Revalideringsydelse gives til visse personer under uddannelse, hvor der er en fastlagt erhvervsplan Der forventes brugt kr på den faste bruttorevalideringsydelse svarende til 44 helårspersoner på den høje takst og 4 helårspersoner på unge-takst Udgift i Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering (LAB 76, 78, 79, 80 og 82 og LAS 64) Der forventes i 2009 brugt kr på - følgeudgifter ifm støtte til uddannelse - kurser - psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifmrevalidering - merudgifter til bolig Udgift i Driftsudgifter ifm revalidering Her konteres udgifter til betaling af uddannelser - både forberedende skolegang på VUC klasse eller HF for personer under forrevalidering samt for personer, der deltager i kompetencegivende uddannelse Området er en del af finansieringsomlægningen på uddannelsesområdet - og beløbet er beregnet ud fra svagt stigende forbrug med baggrund i fuld kommunal finansiering Udgift i Løntilskud i fm revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 % refusion (LAB 62, jf 47, stk 2, nr 1 og 3) Placering af revalidender i offentlig og privat beskæftigelse med løntilskud (virksomhedsrevalidering) For 2009 påregnes ca 5 helårspersoner placeret med løntilskud med 65 % refusion

11 33 Udgift pr måned fremskrevet 8696 kr Udgift i Revalideringsydelse i fm virksomhedspraktik med 65 % refusion ( LAS 52, jf LAB 47,2) Revalideringsydelse gives til personer under revalideringsmæssig optræning (virksomhedspraktik ) Der forventes brugt kr på den faste bruttorevalideringsydelse svarende til ca 96 personer på den høje takst i gennemsnitlig 6 måneder Udgift i Erhvervsmodnende kurser mv ( 48 ) Her konteres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter I 2006 igangsattes kursus for sygedagpengemodtagere (Projekt Nye Veje) med det formål at forkorte sygemeldinger Dette videreføres fra medio 2008 med fokus på stressramte Udgift i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50% refusion ( LAS 91, 93 og 94 og LAB 111 samt Lov om social service 119) Indtægt i Statsrefusion Løntilskud mv til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen LAB 2, nr 6( tidligere skånejob) (055881) Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår - men som heller ikke som udgangspunkt er berettiget til førtidspension Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og 1/2, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller 1/2 af lønudgiften - afhængig af graden af nedsat arbejdsevne Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse

12 34 Her konteres udgifter til aktiverende og afprøvende foranstaltninger for personer visiteret til fleksjob Ny lovgivning medfører ret og pligt til henvisning til anden aktør efter 12 mdr på ledighedsydelse Udgift i Løntilskud til personer i skånejob med 65% refusion (LAB 63, jf 64, stk 5 og 6) Beskyttet beskæftigelse som skånejob er et tilbud til - ofte yngre -førtidspensionister, der har beskæftigelse - som regel på deltid - i private virksomheder eller offentlige institutioner Arbejdet er regulært, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca 1/3 af en normal arbejdsindsats Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca 22 kr i timen, hvortil staten yder 65% refusion Samlet ventes et forbrug på ca 26 skånejob Udgift i Ledighedsydelse under ferie med 50% refusion ( 74e og 74h) Driftsudgifter for personer i fleks- og skånejob med 50% ref Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning Mentorordning I alt afsættes i Løntilskud 1/3 af løn i fleksjob (65 % refusion) ( 72) Løntilskud 1/2 af løn i fleksjob (65 % refusion) Løntilskud 2/3 af løn i fleksjob (65 % refusion) i alt fleksjob lønmodtagere med 65 % refusion Løntilskud 1/2 til selvstændige med 65 % refusion Løntilskud 2/3 til selvstændige med 65 % refusion

13 35 Ledig hedsydelse i visitationsperiode før første fleksjob (35 % refusion) Ydes, når en person er godkendt til fleksjob men afventer etablering Pga øgning i antal fleksjobvisiterede er dette områdes udgifter stigende, men der gøres en bevidst indsats for ikke at parkere personer varigt på denne ydelse men arbejde aktivt for etablering af fleksjob Udgift i Ledighedsydelse mellem fleksjob (35 % refusion) Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 % refusion) Fleksjobpulje til kommunale institutioner Puljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner Udgift i Tab af refusion Ny lovgivning fra betyder, at kommunerne kan fratages refusion for fleksjob, hvor dokumentationsgrundlaget for bevillingen ikke er på plads Udgift i Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 % refusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 % refusion Refusion af udgifter til løntilskud mv med 65 % refusion

14 Beskæftigelsesordninger (056898) Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi Personale Der er ansat 4 holdledere i forbindelse med projektet Højmarken Disse udgifter indgår i kommunens driftsudgifter til aktivering, og refunderes således med 50 % inden for en ramme Løn Kurser og uddannelse Forsikringer personale 1047 Materiale- og aktivitetsudgifter mm Der er i budget 2009 afsat midler til beskæftigelsesmaterialer til projekter for kr Materialeudgifterne er reduceret med kr til udgifter til Blå Flag, da denne opgave forventes overført til Driftscentrets regi pga mangel på ledige, der har kompetencer, der matcher denne opgave Udgifterne indgår i kommunens driftsudgifter til aktivering og refunderes med 50 % inden for en ramme Udgift i Indtægt ved salg af produkter og ydelser Vejledning og opkvalificering Særligt tilrettelagte projekter i privat regi Udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering med kurser, skoleophold og aktivering i bla Den Økologiske Have Odder Kommune har mange ledige og især forholdsvis mange unge ledige kvinder Der kræves flere og nye tiltag herunder samarbejde med eksterne aktører for at leve op til lovgivningen, og for at få de langvarigt ledige ud på arbejdsmarkedet eller afklaret Udgift i

15 37 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb Særlige aktiverende skoleophold Her konteres udgifter til voksenundervisning på VUC samt øvrige uddannelser såsom AMU-kurser, højskole mv Udgift i Betaling for uddannelse Her konteres udgifter til aktiverede elever på daghøjskolen Udgift i Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Tilskud til Produktionsskole Kommunalt grundtilskud til Produktionsskole Udgifter vedr undervisning i dansk for aktiverede kontanthjælps-modtagere Her registreres udgifter i forbindelse med dansk undervisning af personer, som er deltager i et aktiveringstilbud i henhold til lov om aktiv socialpolitik Udgifterne er hidtil blevet registreret under integrationsområdet Efter skelnes mellem personer, som er aktiverede og ikke er aktiverede Udgift i Statsrefusion Refusion af orlovsydelser med 50% refusion Staten refunderer driftsudgifter ved aktivering med 50 % Erhvervsgrunduddannelser (033045) Der budgetteres med 4 offentlige pladser Personale Løn

16 Introduktionsprogram (054660) Forudsætninger for budget 2009: Det samlede antal personer i Odder Kommune i år 2009 omfattet af integrationsloven er 28 personer I løbet af 2009 overgår flygtninge, ankommet i 2006, til Lov om aktiv socialpolitik Ifølge landskvoten for 2009 forventer kommunen at modtage 9 flygtninge Som følge af regeringens stramning af udlændingepolitikken ses der en tendens til at antallet af asylansøgere er meget lav, hvilket tydeligvis har indflydelse på landskvoterne I 2008 gennemførtes en finansieringsomlægning af integrationsområdet Programtilskuddene og timetilskuddet på undervisning af personer indenfor og udenfor integrationsloven forsvandt og der ydes i stedet 50 % refusion på udgifter til undervisning Refusionen på ydelserne er nedsat fra 75 % til 50 % Resultattilskuddene på bestået dansk prøve og ordinær beskæftigelse bevares og tilskuddet hæves til kr/40000 kr pr tilskud Derudover er det muligt at hente resultattilskud på bestået dansk prøve i op til et år efter udløbet af introduktionsperioden, hvis denne er forlænget pga barsel eller lign Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23a Pr trådte en ny danskuddannelse i kraft Kommunen afregner nu i form af modultakster I gennemsnit koster 1 modul kr En danskuddannelse består af 6 moduler På budgetlægningstidspunktet foregår størstedelen af danskundervisningen lokalt i kommunen, hvor afregningen sker i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs med betaling pr undervisningslektion Den lokale undervisning fortsætter i 2009 efter politisk beslutning i Det Sociale Udvalg i august 2005 Udgifter til lokal undervisning Undervisning på sprogskolen Udgifter i alt i Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl Denne gruppe består bla af udlændinge over 18 år, der ikke er omfattet af integrationsloven, men som er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl Der er både tale om udlændinge der modtager forsørgelse fra kommunen og som deltager i danskundervisning som led i aktivering samt udlændinge der er selvforsørgende og

17 39 sideløbende deltager i danskundervisning Her er der typisk tale om landbrugspraktikanter, au pair piger og anden udenlandsk arbejdskraft der har arbejdstilladelse og har midlertidigt ophold i kommunen, og som har krav på danskundervisning Personer, der modtager danskundervisning som led i deltagelse i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik, står registreret på funktion 0598 Beskæftigelsesordninger, gruppering 18 Udgift i Øvrige udgifter til personer under integrationsloven Her budgetteres udgifter til hjemmevejleder, administrationsomkostninger samt to-kulturelt arbejde Udgift i Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl ifølge 14, stk 2 Pr er der mulighed for at kommunerne kan opkræve gebyrer for deltagelse i danskundervisning Det forventes, at der opkræves gebyr af 15 personer på ca 1000 kr pr person Grundtilskud for udlændingeomfattet af introduktionsprogrammet, ifølge 45, stk 4, i integrationsloven) Vedr personer, der er ankommet til Danmark efter 1 juli 2002, ydes et grundtilskud på ca3691 kr pr måned I 2009 forventes 28 personer á 3691 kr pr måned Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationsloven 45, stk 7 Der er tale om resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode eller indenfor en evt forlængelse af introduktionsperioden har bestået en danskprøve Det forventes, at 3 personer udløser et tilskud på kr Der er tale om resultattilskud for udlændinge, der inden for en 3-årig introduktions-

18 40 period e har opnået ordinær beskæftigelse eller uddannelse Det forventes, at 3 personer udløser et tilskud på kr Resultattilskud i alt for Statsrefusion Introduktionsydelse (054661) Introduktionsydelse til udlændinge ankommet efter 1 juli 2002 med 50 % refusion Hver person over 18 år modtager ydelser som henholdsvis gift, enlig, ung hjemmeboende og ung udeboende I 2009 forventes i alt 24 personer ankommet efter 1 juli 2002 at modtage introduktionsydelse Udgift i Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge ankommet efter 1 juli 2002 med 50 % refusion Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser Det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, sygebehandling herunder medicin mm Udgift i Tolkebistand Tolkebistand betragtes som en administrativ udgift, som derfor skal budgetteres under administrationens hovedkonto 6 Statsrefusion

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere