Uddannelseshandleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelseshandleplan"

Transkript

1 Uddannelseshandleplan Uddannelse i praksis For elever & studerende i MSB

2 Udarbejdet i januar 2018 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold & Beskæftigelse Uddannelseshandleplanen er godkendt i Direktionen i MSB d. 1. marts 2018 er gældende fra april 2018 og revideres igen i 2021.

3 Indhold Forord...4 Hvem omhandler uddannelseshandleplanen...4 Uddannelseshandleplan...5 Læringsmiljø...6 Et godt læringsmiljø i MSB betyder, at...6 Det fælles...7 Vejlederopgaven - Kompetencer til at uddanne i praksis... 7 Intern opkvalificering af praksisundervisere...7 I MSB betyder det, at... 7 Det tværprofessionelle - praksisfællesskaber...8 Fysiske rammer for læring i praksis...8 Organisering af uddannelsesopgaven i Sociale Forhold og Beskæftigelse... 9 Organisering af uddannelsesopgaveni MSB Organiseringen af uddannelsesopgaven i MSB betyder, at...10 Kompetenceforhold...10 Opgaver der varetages centralt i uddannelsesteamet...11 Opgaver der varetages lokalt i praktikudvalgene...12

4 Forord I Sociale Forhold & Beskæftigelse har vi en fælles opgave med at uddanne fremtidens medarbejdere. Uddannelseshandleplanen er en handlingsorienteret fortælling om MSB som et attraktivt uddannelsessted og arbejdsplads. Her er fremtidens medarbejderroller i spil og læring er i højsæde. Uddannelseshandleplanen i MSB er også en fortælling ind i den store Aarhus- fortælling, der beskriver, hvordan vi sammen skaber rammerne for vækst og velfærd. Vi lægger vægt på at være en by, der har et stærkt uddannelsesliv og kvalificerede medarbejdere, attraktive jobs, og hvor der er plads til alle og brug for alle. citat: målene i Aarhusfortællingen. MSB vil professionalisere uddannelsesopgaven i praksis og styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. MSBs værdier og faglige strategier skal være en væsentlig del af det at uddanne i praksis. Elever og studerende skal mødes af veluddannede vejledere og veltilrettelagte læringsforløb. Uddannelse af elever og studerende er en fælles opgave for alle ledere og medarbejdere. Uddannelseshandleplanen for elever og studerende er retningsgivende for uddannelsesaktiviteterne i MSB. Elever og studerende, der uddannes i praksis i MSB, er forskellige - der er forskellige bekendtgørelser og studieordninger. Det fælles er, at elever og studerende alle er forbi MSB i kortere eller længere perioder af deres studietid. Alle elever og studerende i MSB skal opleve et kvalificeret uddannelsestilbud og i forløbet få viden om hele MSB og de strategier, der er i spil, og hvilke forventninger der er til fremtidens medarbejdere. For at realisere handleplanens intention kræver det en overordnet organisering af uddannelsesopgaven, hvorfor den fremtidige organisering er en del af uddannelseshandleplanen. Med udgangspunkt i uddannelseshandleplanen, udarbejdes der lokale kvalitetsaftaler, således at handleplanen omsættes under hensyntagen til de forskellige kontekster, der er i organisationen. Hvem omhandler uddannelseshandleplanen: Uddannelseshandleplanen omhandler alle de medarbejdere og ledere, der beskæftiger sig med uddannelse i praksis. Handleplanen indbefatter alle studerende og elever, der i løbet af deres uddannelsesforløb er i praktik i MSB som et led i deres uddannelse. 4

5 Uddannelseshandleplan Tilgange uddannelsesopgaven i MSB At uddanne i praksis er at uddanne til fremtiden med udgangspunkt i nutiden med erfaringerne fra fortiden. MSB producerer vi uddannelse i tæt tilknytning til kerneopgaven. Det er fremtidens medarbejdere, vi er med til at forme. Det er medarbejdere og ledere i MSB, der i løbet af praktikforløbet skaber grundlaget for, at de studerende og eleverne som færdiguddannede søger arbejde i Aarhus Kommune. Når vi siger MSB, så mener vi alle medarbejdere i MSB. Vi er fælles om uddannelsesopgaven. Alle medarbejdere har et ansvar for at skabe det gode læringsmiljø, være rollemodeller og reflektere over egen praksis og være åbne for det, studerende og elever bidrager med. Tilgangen betyder i MSB, at: Uddannelsesopgaven italesættes som en vigtig opgave i tæt tilknytning til kerneopgaven i MSB, som alle medarbejdere og ledere bidrager til. Det sker bl.a. via MED-systemet. Den lokale ledelse får kompetenceudvikling, der matcher uddannelsesopgaven. Medarbejdere der arbejder med uddannelse i praksis er ambassadører for MSBs strategier. Det er både i forhold til den enkelte elev eller studerende og i forhold til uddannelsesinstitutionerne. I MSB er vi et attraktivt uddannelsessted. Vi skaber de gode læringsmiljøer. Vi tager godt imod de studerende og eleverne, så de bliver en del af fællesskabet på arbejdspladserne. Læring foregår i relationer. Derfor er det vigtigt, at elever og studerende oplever sig inkluderet og oplever, at de bidrager med værdi, og de bliver set som en ressource. Uddannelsesopgaven er også et fælles ansvar mellem MSB og uddannelsesinstitutionerne, hvor læring er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Det stiller krav til MSB som uddannelsessted. Den lokale ledelse har det overordnede ansvar for, at de grundlæggende rammer er på plads på uddannelsesstedet, at det gode læringsmiljø skabes, og der er den nødvendige tid til uddannelses- og vejledningsopgaven. 5

6 Læringsmiljø Læringsmiljøet kan defineres som summen af muligheder for læring. Et velfungerende læringsmiljø er altafgørende for kvaliteten af uddannelsen i praksis. Læring er, hvordan elever og studerende bedst lærer, både på det faglige, det sociale og det personlige plan, og hvordan de selv er aktive i læringsprocessen. Det gode læringsmiljø understøtter læringsprocessen på alle planer. Der etableres lokale praktikudvalg (se afsnit om organisering), der har det overordnede ansvar for rammerne for de gode læringsmiljøer. Et godt læringsmiljø i MSB betyder, at: Praktikudvalget understøtter lokalt de gode læringsmiljøer. Medarbejderne tager ansvar for at skabe det gode læringsmiljø lokalt. Praktikvejlederne har ansvaret for at tilrettelægge det konkrete læringsforløb for eleven eller den studerende. Fra centralt hold understøtter Organisation og Ledelse arbejdet med læringsmiljø ved at udarbejde kompetenceforløb for vejledere og materialer fx i form af intro-kit. Studerende og elever møder: Uddannede vejledere. Tilrettelagte læringsforløb. En indføring i MSBs organisering og strategier. 6

7 Det fælles Når elever og studerende har deres læring i praksis, kommer de med forskellige studieretninger, og der er stor variation i hvilke opgaver, der løses på praktikstederne. Der er forskel i hvilke faglige metoder der anvendes, og hvordan der arbejdes med den studerendes læringsmål. Det fælles på tværs af alle studieretninger er, at alle studerende og elever skal have en grundlæggende læring om de værdier, vi står på i MSB, og hvor i organisationen de selv bidrager til at løse velfærdsopgaverne. Vejlederopgaven - Kompetencer til at uddanne i praksis: Dét at uddanne i praksis og være vejleder, kræver særlige læringsmæssige kompetencer. De fleste uddannelsesretninger udbyder vejlederuddannelser, der er tilpasset de enkelte studieretninger. Ud over studieretningernes vejlederuddannelse etableres der løbende kompetenceudvikling for vejlederne i MSB. På kurserne sættes fokus på det særlige i uddannelsesopgaven i MSB. Kurserne indeholder både kendskab til MSBs organisering og strategier, samt didaktiske metoder og viden om forskellige læringsstile. Intern opkvalificering af praksisundervisere Praksisundervisere er de medarbejdere og ledere i MSB, som varetager undervisningsopgaver på uddannelsesinstitutionerne. I MSB betyder det, at: Der udarbejdes et start-kit, som alle studerende og elever i MSB introduceres for. Praktikudvalget og praktikvejlederen har ansvaret for, at kittet omsættes i den lokale kontekst. Det vil sige, at det bliver tydeligt for studerende og elever, hvordan MSBs strategier er omsat på det lokale praktiksted. Der centralt er udarbejdet en kvalitetsstandard for vejlederopgaven både i forhold til kompetencer og rammen for udførelse af opgaven, vejlederopgavens omfang (timetal) m.m. Alle praktikvejledere uddannes til vejlederopgaven. Der afsættes ressourcer til vejlederuddannelse og efteruddannelse. Praktikstederne gør brug af de vejlederuddannelser, efteruddannelse og temadage, der udbydes af uddannelsesinstitutionerne eller alternativt de interne tilbud via MSB-akademiet. Alle praktikvejledere deltager i de interne vejlederkurser, der udbydes i MSB akademiet. Praktikudvalgene tilrettelægger og vedligeholder tværprofessionelle netværk og praksisfællesskaber. Vejledere på tværs af studieretninger samarbejder om lærings- opgaven og planlægger fælles seminarer for de studerende. Alle elever og studerende skal have fysiske rammer, der gør det muligt, at udføre det daglige arbejde. Det betyder, at den studerende har adgang til kontorplads, IT og til div. elektroniske dokumentationsprogrammer. På sigt etableres der en særlig opkvalificering til praksisundervisere. Praksisunderviserne er ambassadører for MSB. Kurset klæder ambassadørerne på med formidlingskompetencer og forventninger til rollen som ambassadør for MSB. 7

8 Det tværprofessionelle - praksisfællesskaber At kunne arbejde på tværs af fag og afdelinger/forvaltninger/ magistratsafdelinger/sektorer er vigtige kompetencer for fremtidens medarbejdere og er vigtige elementer i uddannelsesforløbene på uddannelsesinstitutionerne. Dette skal også være et vigtigt element, når der uddannes i praksis. Der skal derfor etableres læringsrum, hvor elever og studerende, på tværs af studieretninger, mødes og modtager fælles undervisning og skaber netværk og praksisfællesskaber, hvor elever og studerende lærer sammen. Praktikudvalgene tilrettelægger og vedligeholder tværprofessionelle netværk og praksisfællesskaber. Vejledere på tværs af studieretninger samarbejder om læringsopgaven og planlægger fælles seminarer for de studerende. Fysiske rammer for læring i praksis Elever og studerende har de nødvendige rammer for deres læring. Der udarbejdes en minimumsstandard for dette. 8

9 Organisering af uddannelsesopgaven i Sociale Forhold og Beskæftigelse 9

10 Organisering af uddannelsesopgaven i MSB I Sociale Forhold og Beskæftigelse er det at producere uddannelse en opgave, der er tæt knyttet til kerneopgaven, og det afspejles i organiseringen af opgaven. Organiseringen afspejler de behov, der er i organisationen og hos samarbejdspartnere i forhold til at løse uddannelsesopgaven. Organisationen er opbygget med et centralt uddannelsesteam i Organisation og Ledelse, der fungerer som indgangen til MSB for uddannelsesinstitutionerne og de medarbejdere, der arbejder med uddannelse i MSB. Det er i Uddannelsesteamet, at uddannelsesindsatsen overordnet koordineres. Den daglige uddannelsesopgave løses lokalt i MSBs syv driftsområder. Det er i driftsområderne uddannelsesopgaven udføres i konkrete læringsmiljøer. Uddannelsesopgaven i MSB er organiseret dels i et centralt uddannelsesteam og i en række praktikudvalg i driftsområderne. Det centrale uddannelsesteam understøtter samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, og har den løbende kontakt og koordinering med uddannelserne samt understøtter og servicerer praktikudvalgene. Der oprettes praktikudvalg i de enkelte driftsområder. Der er stor variation i, hvor mange studerende og elever, der er i de syv driftsområder. Derfor opretter driftsområderne de praktikudvalg, det giver mening lokalt. Det vil sige, at der kan oprettes praktikudvalg på et center eller på tværs af flere centre. Der kan også oprettes praktikudvalg på tværs af driftsområder hvis der eksempelvis er få studerende og elever. Praktikudvalgene refererer til drifts- eller centerchef. Organiseringen af praktikudvalget, hvem der sidder i det, mødekadence etc. besluttes i driftsområdet alt efter, hvordan opgaven løses bedst muligt lokalt. Som udgangspunkt er både praktikvejledere og lokal ledelse repræsenteret i praktikudvalget. Organiseringen af uddannelsesopgaven i MSB betyder, at: Koordineringen af uddannelsesindsatsen er samlet, så der er én indgang. Dermed sikres effektiv kommunikation og kvalitet i opgaveløsningen for alle, der arbejder med uddannelsesindsatsen i MSB og hos uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesteamet er en del af Organisation & Ledelse og har indsigt i og styr på uddannelsesretninger, bekendtgørelser på området m.v. Kompetenceforhold Direktionen har det overordnede ansvar for uddannelsesindsatsen i MSB, og kontakten til uddannelsesinstitutionerne på det strategiske niveau. Uddannelse dagsordensættes, af uddannelsesteamet, på direktionsmøde efter behov og som minimum én gang om året. Uddannelsesteamet etableres med tilstrækkelige kompetencer til at varetage uddannelsesopgaven, som direktionen definerer den. Uddannelsesteamet har kompetence til at godkende og følge op på de lokale kvalitetsaftaler samt til at indgå i drøftelser med driftscheferne om uoverensstemmelser mellem uddannelseshandleplanens anvisninger og den praktiske omsætning i praktikudvalget fx vedr. uddannelse og efteruddannelse af praktikvejledere. Uddannelsesteamet indgår samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutionerne om den praktiske udførelse af den fælles uddannelsesopgave, herunder aftaler om fx håndtering af studerende på særlige vilkår. Praktikudvalgene har kompetencen til at organisere uddannelsesforpligtigelsen lokalt, fordele elever og studerende på konkrete arbejdspladser. Praktikudvalgene udarbejder den lokale kvalitetsaftale med driftschefens og uddannelsesteamets godkendelse og sikrer omsætningen af aftalen herunder, at praktikvejledere uddannes efter den fastlagte plan i kvalitetsaftalen. 10

11 Den lokale afdelingsleder forestår den daglige ledelse af vejlederne og samarbejder med praktikudvalgene om uddannelsesopgavens udførelse Opgaver der varetages centralt i uddannelsesteamet: Understøttelse af direktionens overordnede mål med uddannelse i praksis. Den løbende kontakt til uddannelsesinstitutionerne og uddannelsesinstitutionernes indgang til MSB. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om nye aftaler, bekendtgørelser, ny lovgivning. Og i forlængelse der af at praktikudvalgene får den information og det materiale, der skal til for at kunne uddanne elever og studerende i MSB. Understøtte arbejdet med elever og studerende lokalt. I samarbejde med de lokale praktikudvalg sikres, at der er overensstemmelse mellem MSBs strategier og skolernes undervisning. Der udvikles intromateriale/start-kit omhandlende MSBs strategier til elever og studerende. Praktikudvalgene, praktikvejledere og ledere, kan hente hjælp, sparring og vejledning ved udfordringer, der ikke kan løses i praktikudvalgene. Koordineringen af praksisundervisere, der underviser på uddannelses- institutionerne. Understøttelse af fordelingen af elever og studerende sker efter faste fordelingsnøgler til driftsområderne. Det er praktikudvalgene, der sørger for den konkrete placering af elever og studerende i driftsområderne. Koordinering af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne omkring praksisforskning i MSB. Planlægning, i samarbejde med MSB-Akademiet, af kompetenceudvikling for praktikvejledere og praksisundervisere. Indgå i diverse samarbejdsfora og udvalg ved uddannelsesinstitutionerne. Indgå i tværmagistratslige samarbejdsfora om uddannelsesopgaven i Aarhus Kommune.

12 Samarbejde med Region Midt og andre relevante parter om uddannelsesopgaven. Servicering af chef- og politisk niveau ved deres deltagelse i diverse fora i uddannelsessammenhæng. Omsætning af politiske og tværmagistratslige aftaler på uddannelsesområdet. Opgaver der varetages lokalt i praktikudvalgene: Omsætte uddannelseshandleplanen lokalt. Sikre at elever og studerende, der er i driftsområdet får en kompetent og praksisnær uddannelse/praktik. Herunder at MSBs strategier indgår i praktikforløbet. Fordele elever og studerende til praktikstederne. Understøtte de lokale læringsmiljøer for studerende og vejledere. Kobling af start-kit til lokale introforløb. Understøtte at tværfaglige praksisfællesskaber/netværk etableres. Håndtere eventuelle udfordringer i praktikforløb og sikre dialog på tværs af praktiksteder. 12

13

Uddannelse i praksis

Uddannelse i praksis Uddannelse i praksis Lokal kvalitetsaftale om uddannelse i praksis Sociale Forhold & Beskæftigelse Uddannelseshandleplanen MSB Indledning Denne lokale kvalitetsaftale sætter fælles retningslinjer for,

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere

Kompetenceprogram for praktikvejledere i SUF

Kompetenceprogram for praktikvejledere i SUF Kompetenceprogram for praktikvejledere i SUF Indhold: Formål side 3 Organisering af uddannelsesopgaven side 4 Eksempler på organiseringer side 6 Uddannelsesplan side 8 Kompetencekatalog side 9 Rollebeskrivelser

Læs mere

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode Tema: Pædagogens praksis

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode Tema: Pædagogens praksis B. Uddannelsesplan for første praktikperiode Tema: Pædagogens praksis Kompetencemål: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Strategi for uddannelsesindsatsen overfor elever og studerende i Sundhed og Omsorg Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Uddannelse

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Fremtidens medarbejdere. - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi?

Fremtidens medarbejdere. - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi? Fremtidens medarbejdere - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi? Ledetrådene og Aarhusfortællingen - den fælles kerneopgave Ny leder- og medarbejderroller Hvad siger vores strategi?

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Strategi for uddannelsesindsatsen overfor elever og studerende i Sundhed og Omsorg Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Den gode uddannelsesinstitution

Den gode uddannelsesinstitution Den gode uddannelsesinstitution LSE NE UDDAN PRAKTIK Pædagog En guide for praktikvejledere og ledere Haderslev kommune modtager hvert år mellem 50 60 pædagogstuderende i lønnede praktikforløb af et halvt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE April 2017 1 RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN... 6 April 2017 2 1 INDLEDNING

Læs mere

Hvorfor interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor interprofessionel læring og samarbejde? I dag er det ikke nok at være en faglig dygtig sundhedsprofessionel. Den sundhedsprofessionelle skal kunne indgå i et tværprofessionelt - og tværsektorielt

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Strategi for HF & VUC Klar,

Strategi for HF & VUC Klar, Strategi for HF & VUC Klar, 2019 2022 Vision HF & VUC Klar er førstevalget for alle, der ønsker en voksenuddannelse. Med kombinationen af kompetencegivende uddannelse og blik for den enkeltes udvikling

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Praktik der virker. Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10

Praktik der virker. Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10 Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10 Praktik der virker Jytte Hansen, Uddannelseskonsulent Center for Organisation Ellen Kjær, Uddannelseskonsulent Lokalområde Indre by/østerbro www.kk.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden og Rambøll Management Consulting

Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden og Rambøll Management Consulting Specialpædagogisk støtte og inklusion på ungdomsuddannelserne for personer med psykiske funktionsnedsættelser et indblik i resultaterne fra et systematisk litteraturstudie Camilla Brørup Dyssegaard, Ren

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag FPDG Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 2019-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Faglige kompetencer og dannelse... 4 3. Pædagogiske og didaktiske principper... 6 4. God undervisning på

Læs mere

Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere

Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere Sundhed, Pleje & Omsorg 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Baggrund...1 Vision & Formål kompetenceudvikling i Sundhed, Pleje & Omsorg...1 Vision...1

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Skolemål og praktikmål. Opgaver BEDRE KOBLING MELLEM SKOLE OG PRAKTIK MED TILTAGET PLAKAT OG SIGNATURPROJEKT GRUNDFORLØB

Skolemål og praktikmål. Opgaver BEDRE KOBLING MELLEM SKOLE OG PRAKTIK MED TILTAGET PLAKAT OG SIGNATURPROJEKT GRUNDFORLØB Opgaver BEDRE KOBLING MELLEM SKOLE OG PRAKTIK MED TILTAGET PLAKAT OG SIGNATURPROJEKT Plakat og signaturprojekt i tema 2 i Evaluering af projekter i puljen til vidensunderstøttelse af implementering af

Læs mere

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen Samarbejdsstruktur for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen verion: feb..2007 Indholdsfortegnelse: Forord/formål... side 3 Indledning... side

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Information om 2. praktik. Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014

Information om 2. praktik. Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014 Information om 2. praktik Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014 Praktikkernes tre temaer: Den pædagogiske relation Den pædagogiske institution Den pædagogiske profession Den pædagogiske Relation

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

STRATEGI Version

STRATEGI Version STRATEGI 2018-2022 1 Forord til strategi 2018-2022 Neden for følger strategi 2018-2022 for EUC Nordvestsjælland. Strategien bygger på følgende fem principper: 1. Vores arbejde understøtter altid den overordnede

Læs mere

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST. Veje til ny viden. - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST. Veje til ny viden. - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved UDDANNELSERNES BY NÆSTVED VÆKST OG UDDANNELSE UDKAST Veje til ny viden - En del af Næstved Kommunes vision Mærk Næstved VÆKST OG UDVIKLING Sammen om fremtiden I Næstved Kommune skal uddannelse være for

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING. Kommunernes egen forening og læringspartner

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING. Kommunernes egen forening og læringspartner CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING Kommunernes egen forening og læringspartner COK er specialister i kommunal udvikling, læring og kompetenceudvikling Som kommunernes egen forening og læringspartner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Workshop vedrørende praktikplanen

Workshop vedrørende praktikplanen Gør tanke til handling VIA University College Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på Udførerområderne Slides kan findes på: Praktik.via.dk Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Inspirationskatalog. Rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale på Sundheds- og Ældreområdet i Frederiksberg Kommune

Inspirationskatalog. Rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale på Sundheds- og Ældreområdet i Frederiksberg Kommune Inspirationskatalog Rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale på Sundheds- og Ældreområdet i Frederiksberg Kommune 1. udgave Maj 2019 1 Formålet med inspirationskataloget er at inspirere

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Partnerskabsaftaler XXXXXXX XXXXXXXXX Ref.: ANPE Dato: Juni 2013 Partnerskabsaftale mellem xx Kommune og Læreruddannelsen VIA University

Læs mere

Den studerendes plan for 2. praktik, inkl. udtalelse Rev

Den studerendes plan for 2. praktik, inkl. udtalelse Rev Den studerendes plan for 2. praktik, inkl. udtalelse Rev. 05.05.16 Praktiksted Fritidscenter Ydre Valby Praktikvejleder Studerende Praktikansvarlig underviser 2. praktikperiode Skole- og fritidspædagogik

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, mellem læreruddannelsen Metropol og xx skole

Samarbejdsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, mellem læreruddannelsen Metropol og xx skole :\Users\riju\Dropbox\Partnerskabsaftaler\Samarbejdsaftale mellem læreruddannelsen Metropol og en fri skole 2016-2017.docx Samarbejdsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, 2016-2021 mellem

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Dagsorden Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg Ernæring og Sundhedsuddannelsen Mødedato: Tidspunkt: Mødested: Mødelokale: Tirsdag den 4. oktober 14.00 16.00 Monofagligt møde Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D002 Deltagere:

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune April 2013 Dok.nr. 108149-13 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgivning

Læs mere

NVL konference Nynäshamn maj 2008 Lis Boysen Professionshøjskolen København

NVL konference Nynäshamn maj 2008 Lis Boysen Professionshøjskolen København NVL konference Nynäshamn 14 15. maj 2008 Professionshøjskolen København 1 Oplægget og diskussionen vil tage afsæt i case 61, der trækker typer af voksenuddannelser i Danmark frem. Der relateres til proces

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Faglige pejlemærker for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Baggrund Som led i projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR er der udviklet faglige pejlemærker for den tidlige

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Notat Status over it strategi Dagtilbud & Skole

Notat Status over it strategi Dagtilbud & Skole Notat Status over it strategi Dagtilbud & Skole 2016-2020 14. marts 2018 Formål Målet er, at børn og elever i Assens Kommune bliver kritiske undersøgere, analyserende modtagere, kreative producenter og

Læs mere

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD Samarbejdsaftale Ergoterapeutuddannelsen Et praktiksted er et ledelsesmæssigt afgrænset område, der er godkendt af UC SYD som uddannelsessted for 1. Indledning studerende

Læs mere

Standard for den gode praktik

Standard for den gode praktik Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse nr. 339 af 06/04 2016 om akkreditering

Læs mere