BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet. Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet. Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg"

Transkript

1 BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1986

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/Kobenhavn KiOO-138-bet.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Nuværende retstilstand for medlemmer af folkekirken under ophold i udlandet 8 A. Medlemskab af folkekirken 8 B. Adgang til kirkelig betjening 9 a. I udlandet 9 1. Medlemmer af menigheder under "Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne" 9 2. Medlemmer af menigheder under "Dansk Kirke i udlandet" 3. Andre 10 b. Her i landet 10 C. Beskatningsforhold Bopæl bevaret her i landet Bopal opgivet her i landet Dobbeltbeskatningsoverenskomster 14 D. Fradragsret for gaver og løbende ydelser Gaver Løbende ydelser 15 udvalgets overvejelser og forslag 16 A. Medlemskab af folkekirken-kirkelig betjening af udlandsdanskere 16 B. Forslag til bekendtgørelse om medlemskab af folkekirken 17 C. Forslagets konsekvenser for "Dansk Kirke i udlandet" 19 D. Beskatningsforhold 19 E. Forslag til ændret affattelse af lov om folkekirkens økonomi 18, stk F. Tilskud til "Dansk Kirke i Udlandet" til præsteløn? 21 Bilag 23 Bilagsfortegnelse 24

4

5 5 INDLEDNING Den 28. juni 1985 tilskrev kirkeministeriet biskop Johannes w. Jacobsen, Viborg, således: "Ministeriet anmoder Dem herved om at indtræde som formand for et udvalg, som skal have til opgave at overveje, om det måtte være rimeligt og muligt at tilvejebringe en ordning, således at medlemmer af folkekirken bevarer deres medlemskab under midlertidigt ophold i udlandet. Ifølge den nugældende ordning vil medlemmer af folkekirken, der tager bopæl i udlandet, almindeligvis ophøre med at være medlemmer, da folkekirkens område er territorialt begrænset. Dette gælder således også de af selskabet "Dansk Kirke i Udlandet" udsendte præster og de menigheder, der slutter sig til disse. Undtagne fra denne regel er de af selskabet "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" udsendte præster samt danske udvandrere, der slutter sig til sømandspræsternes menigheder, jfr. kgl. resolution af 31. maj ) samt instruks af 25. september ). I de seneste år har imidlertid en stadigt større kreds af danske statsborgere, der er bosiddende i udlandet, tilkendegivet interesse for at bevare medlemskabet af folkekirken, idet det for mange føles som et kulturchok, at man uanset en kortere årrækkes ophold i udlandet automatisk mister sit medlemskab ved flytning til udlandet. Den stigende interesse for at bevare medlemskabet af folkekirken, der markant har vist sig i de danske menigheder i Bruxelles og Paris, skal ses på baggrund af den øgede mobilitet over landegrænserne, der har udviklet sig siden begyndelsen af 1970-erne, og navnlig i den heraf følgende tendens til at danske statsborgere tager midlertidigt ophold i udlandet. I)bilag 10 )bilag 11

6 6 Man skal i denne forbindelse henlede opmærksomheden på, at der med bestemmelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, der indføjedes i 1980, er givet en række persongrupper valgret, selv om de opholder sig i udlandet. Til grund for denne ændring ligger delbetænkning nr. 893 af 1980 fra indenrigsministeriets valglovsudvalg. Det drejer sig om følgende persongrupper, der herefter har valgret: 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og de med disse personer samlevende ægtefæller anses for at have fast bopæl her i riget. Stk.2 Endvidere anses følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og de med disse personer samlevende ægtefæller for at have fast bopæl her i riget: a. Personer, der er udsendt for at forrette tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening. b. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem. c. Personer, der er udsendt for at forrette tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation. d. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. e. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde. F. Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de under litra a til e nævnte personer. På denne baggrund skal ministeriet anmode udvalget om at overveje, om der bør gives samme persongrupper mulighed for at bevare deres medlemskab af folkekirken under deres

7 7 midlertidige ophold i udlandet. Såfremt udvalget måtte nå til det resultat, at medlemskabet af folkekirken bør bevares under midlertidigt ophold i udlandet, bedes udvalget overveje problemerne vedrørende de pågældendes præstelige betjening her i landet under midlertidigt ophold. Endvidere bedes det overvejet, på hvilken måde der bør føres tilsyn med præster for danske menigheder i udlandet, hvis disse anses for at virke som præster inden for folkekirken og om, der bør tillægges udskrifter af de af præsterne førte kirkebøger borgerlig gyldighed. Endelig bedes det overvejet, om der ved en tilføjelse til 5 18, stk. 3 i lov om folkekirkens økonomi 1 ) eller på anden måde bør skabes hjemmel for, at kirkeskat (kirkelige afgifter), der udredes af personer i udlandet, der er skattepligtige til en dansk kommune, kan overføres til en dansk menighed i udlandet, som den pågældende person har sluttet sig til. udvalget kan tilkalde særligt sagkyndige til forhandling og er iøvrigt bemyndiget til at indhente alle oplysninger, der anses for nødvendige for udvalgets arbejde. Man har samtidig hermed anmodet Den danske Præsteforening om at ville udpege et medlem af udvalget, ligesom ministeriet har anmodet generalsekretær i DKU Egon Christiansen om at indtræde i udvalget. Endvidere har man samtidig anmodet indenrigsministeriet og skattedepartementet om hver at udpege en kontaktmand til at bistå udvalget i skattespørgsmål. Til at repræsentere kirkeministeriet i udvalget er udpeget ekspeditionssekretær Torben Jensen og ekspeditionssekretær Ebbe Korvin. Som sekretær for udvalget er udpeget fuldmægtig Carsten Oalsgaard Jørgensen. 1)bilag 2

8 8 Man anmoder Dem om at bekræfte, at De er villig til at påtage Dem hvervet som formand for udvalget." Den danske Præsteforening udpegede sognepræst Jakob Grosbøll som sin repræsentant i udvalget. Indenrigsministeriet udpegede fuldmægtig Claus Wilhjelm som kontaktmand til at bistå udvalget i skattespørgsmål. Skattedepartementet udpegede henholdsvis fuldmægtig Jens William Grav og fuldmægtig Kirsten Hvelplund som kontaktmænd i skattespørgsmål. Udvalget har afholdt 5 møder. Formanden og generalsekretæren for "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" er blevet orienteret om arbejdet i udvalget. Udvalget har afsluttet sit arbejde i oktober måned 1986 med afgivelse af denne betænkning. København, den 31. oktober Egon Christiansen. Jakob Grosbøll. Johannes W. Jacobsen (formand) Torben Jensen. Ebbe Korvin. /Carsten Dalsgaard Jørgensen (udvalgets sekretær). NUV4RENDE RETSTILSTAND FOR MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN UNDER OPHOLD I UDLANOET. A. MEDLEMSKAB AF FOLKEKIRKEN. Ifølge den nuværende ordning vil medlemmer af folkekirken, der tager ophold i udlandet og opgiver bopælen her i landet, almindeligvis ophøre med at være med-

9 9 lemmer, da folkekirkens område er territorialt begrænset. Dette gælder således også de af selskabet "Dansk Kirke i udlandet" udsendte præster og de menigheder, der slutter sig til disse. undtagelsen fra denne regel er de af selskabet "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" udsendte præster samt personer, der slutter sig til sømandspræsternes menigheder, jfr. kgl. resolution af 31. maj 1869 (bilag 10) samt instruks af 25. september (bilag 11). S. ADGANG TIL KIRKELIG BETJENING. a. I UDLANDET. 1. Medlemmer af menigheder under "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne". Personer, der slutter sig til en menighed, som betjenes af en præst, der er ansat af "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne", bevarer deres medlemskab af folkekirken. Dette skyldes, at Sømandskirkens præster i henhold til kgl. res. af 31. maj 1869 (bilag 10) anerkendes som præster i folkekirken. Disse personer har ret til betjening i den stedlige Sømandskirke. Folkekirken som sådan har ingen pligt til at sørge for deres betjening. Sømandskirkens præster kan ikke med hjemmel i den danske lovgivning foretage vielse med borgerlig gyldighed uden særlig bemyndigelse fra kirkeministeriet, dåbshandlinger har ikke virkning som borgerlig navngivelse, og udskrifter af de af præsterne i "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" førte kirkebøger er uden borgerlig gyldighed i Danmark. Der er således ikke knyttet særlige retlige følger til det medlemskab, som er tillagt medlemmer af Sømandskirkens menigheder. 2. Medlemmer af menigheder under "Dansk Kirke i Ud-

10 10 landet". Personer, der slutter sig til en menighed, som betjenes af en præst, der er ansat af "Dansk Kirke i Udlandet", bevarer ikke deres medlemskab af folkekirken, da DKU's præster ikke modtager anerkendelse som præster i folkekirken. Folkekirken har ingen pligt til at sørge for deres betjening i udlandet. De har ret til kirkelig betjening i henhold til det regulativ, som gælder for den stedlige DKU-menighed. 3. Andre. Personer, der ikke slutter sig til en dansk menighed i udlandet, mister deres medlemskab af folkekirken. Ingen har pligt til at yde dem kirkelig betjening. ÏL. HER I LANDET. Medlemmer af folkekirken, der tager midlertidigt ophold i udlandet og opgiver deres hidtidige bopæl, har ingen ret til at få udført kirkelige handlinger her i landet. Dette fremgår af bestemmelsen i i 20 i lov nr. 218 af 23. april 1986 om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. (bilag 1). Heri bestemmes det, at et medlem af folkekirken kun har ret til kirkelig betjening af præsten eller præsterne for den menighed, hvortil medlemmet hører, - og en person, der ikke har bopæl her i landet, er ikke medlem af en herværende menighed. Dette gælder også personer, der under midlertidigt ophold i udlandet er medlem af menigheder tilknyttet "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne", uanset at de pågældende anses for at være medlemmer af folkekirken.

11 11 C- BESKATNINGSFORHOLD. r 1. Personer, der anses for at have bopæl her i landet herunder personer, der er ansat i EF eller gør tieneste ved NATO. Ifølge lov om kommunal indkomstskat S 1 (bilag 4) er enhver person, der er indkomstskattepligtig til staten efter $ 1 i lov om opkrævning af indkomstskat og formueskat for personer m.v. (kildeskatteloven) (bilag 3) pligtig at svare kommunal indkomstskat - og dermed kirkelige afgifter - hvis den pågældende er medlem af folkekirken,jfr. lov af 19. december 1984 om folkekirkens økonomi $ 18 (bilag 2). Ifølge 1, nr 1 i kildeskatteloven påhviler der personer, der har ophold i udlandet, pligt til at svare indkomst- og formueskat til staten, såfremt de har bopæl her i landet. i Ved fastlæggelsen af bopælsbegrebet lægges der i praksis vægt på, om den pågældende har helårsbolig til rådighed eller ved andre foranstaltninger tilkendegiver, at vedkommende agter at have hjemsted her i landet. Bevarelse af sommerhus anses almindeligvis ikke for bevaret bopæl. Om skattepligten kan anses for bevaret ved fraflytning beror på en samlet bedømmelse af skatteyderens forhold. Almindeligvis vedvarer skattepligten så længe den pågældende disponerer over en helårsbolig her i landet. Selvom en person, der har bevaret bopæl her i landet, opholder sig varigt i udlandet, består den fulde skattepligt her i landet. Det er således uden betydning, hvor længe udlandsopholdet varer. Det afgørende for skattepligten er, at den pågældende har bopæl her i landet.

12 12 Ifølge overenskomst (bilag 8) mellem deltagerne i den nordatlantiske traktat vedrørende status for disses styrker samt protokollat (bilag 7) vedrørende Det europæiske Fælleskabs privilegier og immuniteter betragtes såvel personer, der gør tjeneste ved Nato, som personer, der er ansat i EF, som om de har bevaret deres bopæl her i landet. Disse bestemmelser finder ligeledes anvendelse på ægtefæller, i det omfang disse ikke er selverhvervende og på børn, som personen tager vare på og forsørger. Ifølge kildeskattelovens 1, nr. 4, påhviler skattepligten til staten endvidere danske statsborgere, der gør tjeneste eller varigt opholder sig ombord på skibe med hjemsted i Danmark, med mindre de godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i landet. For så vidt angår indtægten ombord træder sømandsskat i henhold til lov om sømandsskat (bekendtgørelse nr. 560 af 19. oktober 1982) i stedet for indkomstskat til stat og kommune, herunder kirkelige afgifter. I overensstemmelse med det ovenfor anførte, er personer, der tilhører de fornævnte persongrupper, tillige, såfremt de er medlemmer af folkekirken, pligtige at svare kirkeskat (kirkelige afgifter) her i landet, uanset at de opholder sig i udlandet. 2. Personer, der har taget ophold i udlandet, og som har opgivet bopælen her i landet. Sådanne personer er ikke pligtige at betale kirkeskat her i landet, selvom de ved udrejsen var medlemmer af folkekirken. Såfremt de pågældende a. 1.inden for de sidste 4 år har haft bopæl her i landet og

13 13 2.ikke godtgør at være undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne for derboende personer (kildeskattelovens 1, nr. 2) eller b. de er danske statsborgere, som af den danske stat er udsendt til tjeneste uden for riget (kildeskattelovens f 1, nr. 5), er de i henhold til den kommunale indkomstskattelov 2, stk. 4, (bilag 4) pligtige til i stedet for at svare sædvanlig kommunal indkomstskat at betale et beløb til staten, hvilket beløb fastsættes på grundlag af de for beregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter i Københavns kommune gældende regler. Det beløb, der pålignes efter denne bestemmelse, er udelukkende et statskattebeløb, hvori der ikke indgår kirkelige afgifter, og som skal betales af alle, uanset om de pågældende ved udrejsen var medlemmer af folkekirken. Den pågældende bestemmelse i den kommunale indkomstskattelov blev indført som et led i kildeskattereformen. I bemærkningerne til lovforslaget oplystes (bilag 21), at de omhandlede personer efter udrejsen ville mangle en bopælskommune her i landet, og det var derfor forudsat, at de for årene efter udrejsen skulle svare kommunal indkomstskat i den kommune, hvor de senest havde haft ophold. Da en sådan regel, som navnlig ville have betydning for udenrigstjene= stens medarbejdere, undertiden ville kunne virke tilfældigt, fandt man det under lovforslagets behandling rettest, for at opnå en ensartet beskatning af samtlige de i kilde-, skattelovens 1 nr. 2 og 5 omfattede personer, at ændre bestemmelsen som ovenfor anført. Da ordningen gælder, uanset om skatteyderen er medlem af folkekirken, må man gå ud fra, at udformningen af ordningen på dette punkt er baseret på, at det er normalt, at personer, som betaler kommuneskat, også pålignes kirkelige af-

14 gifter (kirkeskat) Dobbeltbeskatninosoverenskomster. Regeringen har bemyndigelse til under forbehold af gensidighed at indgå overenskomster med udlandet til undgåelse af dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatningsoverenskomsternes formål er at lempe eller ophæve international dobbeltbeskatning, hvorimod en dobbeltbcckatningsaftale ikke kan skærpe beskatningen. Ingen af de af Danmark hidtil indgåede dobbeltbeskatningsaftaler er helt ens. FRADRAGSRET FOR GAVER OG LØBENDE YDELSER. (BILAG 22) 1. Gaver. Ligningslovens 8 A (bilag 5) giver adgang til i et vist omfang at fratrække gaver ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i alment velgørende eller på anden måde almen nyttige øjemed til fordel for en større kreds af personer. Retten til fradrag er betinget af, at statsskattedirektoratet, for det indkomstår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening m.v. som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Både "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" og "Dansk Kirke i Udlandet" er godkendt til at modtage gaver med fradragsvirkning. Det er ikke alle gavebeløb, der ydes til sådanne foreninger, der kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der skal ialt være givet mindst 300 kr. i årets løb. Når denne betingelse opfyldes, gives der fradrag

15 15 for det beløb, hvormed de omhandlede gaver tilsammen overstiger 300 kr., og det højeste fradrag, der kan opnås, er 1000 kr. I forbindelse med den nye skattereform pr. 1/ er der indført nye regler på gaveområdet. Det er imidlertid over for udvalget blevet oplyst, at statsskattedirektoratet efter al sandsynlighed fortsat vil kunne godkende "Dansk Kirke i Udlandet" og "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" som modtagere af gaver med fradragsvirkning. 2. Løbende ydelser. Efter ligningslovens 14, stk. 3, (bilag 5) er der ubegrænset fradragsret for løbende ydelser til institutioner, som er godkendt efter ligningslovens 8 A. udvalgets kontaktpersoner fra statsskattedirektoratet har oplyst, at disse regler praktiseres således, at midlerne skal administreres her i landet. Men det kan godt tillades, at de bruges i udlandet. Der må blot ikke være tale om, at pengene er Øremærket til brug i udlandet, f.eks. til en bestemt menighed. Den ovenfor omtalte bestemmelse i ligningslovens S 14, stk. 3, er ophævet ved lov nr. 149 af 19. marts 1986 om ændring af ligningsloven. I stedet er der indsat en bestemmelse i ligningslovens $ 12, stk. 3, (bilag 6) om fradrag for løbende ydelser til institutioner og religiøse samfund m.v., hvis disse er godkendt af statsskattedirektoratet. Lovændringen betyder, at retten til at fradrage udgifter til ensidigt påtagne løbende ydelser til godkendte religiøse samfund er begrænset. For personer kan fradraget efter 1/ udgøre indtil 15 % af skatteyderens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Skatteyderen kan dog altid fradrage indtil kr. årligt uafhængig af sin indkomst.

16 16 Som religiøse samfund i denne henseende anses sammenslutninger eller forsamlinger (religionssamfund), hvis primære formal er gudsdyrkelse efter nærmere udformet lære og ritus, og som er hjemmehørende her i landet. Foreninger, stiftelser og institutioner m.v. kan blive godkendt, hvis de er hjemmehørende her i landet, er almennyttige og anvender deres midler til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, om "Dansk Kirke i Udlandet" og "Dansk SØmandskirke i fremmede Havne" vil blive godkendt af statsskattedirektoratet som berettiget til at modtage løbende ydelser med den virkning, at yderen får fradrag efter den nye bestemmelse i ligningslovens 5 12, stk. 3. UDMLGEIS.aVEEVEJELSER.OG-EQRSLÅG. A. HFHI FMSKAR AF FOI KFKTRKFN - KTRKF1 TH RFTJFNTNH AF Ufl- I ANnSHANSKFRF Det er i kommissoriet pålagt udvalget at overveje, om der bør gives mulighed for at bevare medlemskab af folkekirken under ophold i udlandet, når dette ophold er af midlertidig karakter. I de seneste år har mange danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, ytret ønske om at bevare medlemskabet af folkekirken. Tabet af medlemskab berører dem dybt, og de har et levende ønske om under besøg i hjemlandet at være berettiget til kirkelig betjening af folkekirkens præster. Der er i udvalget en udpræget forståelse for udlandsdanskernes Ønsker, og der opnåedes hurtigt enighed om, at der bør gennemføres en ændring i den nuværende retstilstand, således at medlemmer folkekirken, der tager midlertidigt ophold i udlandet, bevarer deres medlemskab af

17 17 folkekirken og tillagges ret til kirkelig betjening under besøg i Danmark. Endvidere opnåedes der enighed om, efter hvilke kriterier det skal afgøres, om opholdet i udlandet kan anses for at være af blot midlertidig karakter, og om hvorledes udlandsdanskernes behov for kirkelig betjening under besøg i Danmark kan opfyldes. Endelig var der i udvalget enighed om, at den kirkelige betjening i udlandet måtte varetages af de af "Dansk Kirke i udlandet" og Dansk SØmandskirke i fremmede Havne" udsendte præster, således som det hidtil har været tilfældet. Det er udvalgets opfattelse, at den påtænkte ændring i retstilstanden vil kunne gennemføres ved en kgl. resolution. Udvalget har i overensstemmelse hermed udarbejdet følgende forslag til: B. BfKFNDTnPlRFI SF flm MFHl FMSKAR AF Ffll KFKTRKFN Efter indstilling fra ministeriet har Hendes Majestæt Dronningen den fastsat følgende: J 1. Medlemskab af folkekirken bevares under midlertidigt ophold i udlandet. Stk.2. Følgende personer anses for at have midlertidigt ophold i udlandet: 1. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, samt personer, der er udsendt for at forrette tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller hjælpeorganisation eller af en herværende privat virksomhed eller forening. 2. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem. 3. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 4. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige

18 13 grunde. 5. Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytning til riget ganske må sidestilles med de under 1-4 nævnte personer. 6. De under 1-5 nævnte personers samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 Ar Personer, der midlertidigt opholder sig i udlandet, har under besøg i Danmark ret til betjening af præsten for den menighed de tilhørte, da de tog ophold i udlandet. Præsten kan kræve dokumentation for rekvirentens tilhørsforhold til menigheden. 3.1 udlandet har folkekirkens medlemmer ret til betjening af præsterne for menigheder under "Dansk Kirke i Udlandet" og "Dansk SØmandskirke i fremmede Havne" samt af præster, der er udsendt af folkekirken til betjening af danske i udlandet. Betjeningen sker i overensstemmelse med de for de lokale menigheder gældende bestemmelser. Kirkeministeriet, den Det er udvalgets tanke, at den i bekendtgørelsens $ 2 foreslåede kirkelige betjening under ophold her i landet praktiseres således, at rekvirenten henvender sig til præsten på det sted, hvor han sidst havde bopæl inden afrejsen til udlandet. Det påhviler herefter præsten at undersøge, om bekendtgørelsens betingelser er opfyldt. Afslår præsten ønsket om kirkelig betjening, kan afgørelsen indankes for kirkeministeriet. På denne måde vil der efterhånden udvikle sig en praksis i ministeriet for behandlingen af disse spørgsmål. Udvalget finder, at ordningen skal gøres så uformel som muligt, således at for eksempel anvendelse af trykte ansøgningsblanketter undgås. Der skal dog peges på den mulighed, at den kirkebogsførende sognepræst ved tilførslen om den kirkelige handling i anmærkningsrubrikken

19 19 anfører en bemærkning om på hvilket grundlag, han har påtaget sig at udføre den kirkelige handling. C. EÛRSLAGEISJœUSEKVENSFR FDS-DKU. Gennemføres den foreslåede nyordning, vil DKlTs præster fremtidig blive medlemmer af folkekirken - ligesom det allerede nu er tilfældet for Sømandskirkens præster i kraft af disses kongelige anerkendelse. udvalget har overvejet, om det ville være ønskeligt, at også ansættelsen som præst for en af DKlTs menigheder forudsatte en kongelig anerkendelse, hvilket ville medføre en formel ligestilling mellem DKtTs og Sømandskirkens præster. Da ordningen med kgl. anerkendelse af Sømandskirkens præster etableredes, var den af reel betydning for menighedernes medlemmer, idet den medførte, at de af præsterne udførte kirkelige handlinger (ægtevielse, dåb m.v.) blev tillagt borgerlig gyldighed i Danmark. Dette medførte nødvendigheden af, at præsterne førte autoriserede ministerialbøger og var under tilsyn af biskoppen over Sjællands stift (nu: Københavns biskop). Men således er forholdet ikke længere. Sømandskirkens præster kan - lige så lidt som DKlTs præster - ikke foretage ægtevielser med borgerlig gyldighed uden særlig bemyndigelse fra kirkeministeriet. Dåbshandlinger har ikke virkning som borgerlig navngivelse, og udskrifter af kirkebøgerne er uden borgerlig gyldighed i Danmark. Begrundelsen for ordningen er således for en del faldet bort, og der er efter udvalgets opfattelse ikke tilstrækkelig anledning til nu at udvide denne ordning (kgl. anerkendelse af præsten, særligt tilsyn med denne, autorisation af ministerialbøger) til også at omfatte DKtTs præster. D. RFSKA TN TNnSFDRHni (1 I kommissoriet er udvalget blevet anmodet om at overveje, om der ved en tilføjelse til 18, stk. 3, i lov om folke-

20 20 kirkens økonomi (bilag 2) eller på anden måde bør skabes hjemmel for, at kirkeskat (kirkelige afgifter), der udredes af personer i udlandet, som er skattepligtige til en dansk kommune, kan overføres til en dansk menighed i udlandet, som den pågældende person har sluttet sig til. Det drejer sig her om kirkeskat, der udredes af personer, som uanset midlertidigt ophold i udlandet anses for at have bevaret bopælen her i landet - og som allerede under den nuværende retstilstand må anses for at være medlemmer af folkekirken. De pågældende er ganske vist berettiget til kirkelig betjening i "bopælssognet", men denne ret er under opholdet i udlandet mest af teoretisk interesse. Det er klart, at der kunne etableres en ordning, hvorefter den her i landet betalte kirkeskat mod dokumentation for skatteyderens tilhørsforhold til en dansk menighed i udlandet blev overført til denne menighed. Når udvalget alligevel ikke har ment at kunne gå ind for en sådan ordning, skyldes det, at den efter udsagn fra de til udvalget knyttede skatteretskyndige fra indenrigsministeriet og skattedepartementet vil være praktisk og teknisk meget vanskelig at administrere. Sådanne betænkeligheder gør sig ikke gældende i forbindelse med en anden løsningsmodel, som efter udvalgets opfattelse er at foretrække, nemlig at den skattepligtige mod dokumentation for betalt medlemsbidrag til en dansk menighed i udlandet helt fritages for påligning af kirkeskat her i landet. En ganske tilsvarende ordning findes allerede for medlemmer af herværende valgmenigheder og Skt. Petri tyske menighed i København, jfr. 18, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, og denne ordning har det ifølge de skatteretskyndiges udsagn på intet tidspunkt voldt kommunerne vanskeligheder at administrere, udvalget kan herefter anbefale fremsættelsen af følgende:

21 21 E. RIRSI AK TTI JSNDRFT AFFATTE $f AF IDV OM FniKFKTRKFNS gtk. 3. Ved ligningen bortses fra medlemmer af valgmenigheder, Skt. Petri tyske menighed og personer, der opholder sig i udlandet og som dokumenterer medlemskab af en derværende menighed under "Dansk Kirke i udlandet" eller "Dansk Søraandskirke i fremmede Havne". F. TTlSKim TTI DKll TJI PRJfSTFl ØN? Under drøftelsen af mulighederne for overførsel af her i landet betalt kirkeskat til danske menigheder i udlandet kom udvalget også ind på mulighederne for overførsel til folkekirken af den del af det til staten i henhold den kommunale indkomstskattelovs 2, stk. 4, af udlandsdanskere indbetalte beløb, der er beregnet på grundlag af kirkeskatteprocenten i København. Statsskattedirektoratet har overfor udvalget oplyst (bilag 23), at det omhandlede beløb i 1984 udgjorde kr. 788 personer var skattepligtige i henhold til den nævnte lovbestemmelse, men af disse havde 427 en skattepligtig indtægt, der lå under den skattepligtige bundgrænse. Beløbet er således indbetalt af 361 skatteydere. De skatteopkrævende myndigheder er uden kendskab til, om skatteyderne var medlemmer af folkekirken, da de tog ophold i udlandet. udvalget ville finde det rimeligt, at den del - formentlig langt den største - af det omhandlede beløb, der hidrører fra tidligere medlemmer af folkekirken, på en eller anden måde kom de danske menigheder i udlandet til gode. En direkte overførsel til de menigheder de respektive indbetalere tilhører, er dog næppe mulig af tekniske grunde, men dette fører udvalget til at fremsætte nedennævnte forslag til ydelse af tilskud til visse af DKU's menigheder. At antallet af danskere, der har midlertidigt ophold i udlandet er steget betydeligt i de senere år, skyldes ikke mindst Danmarks optagelse i EF. Der er opstået en stor koloni af danske i Bruxelles (bilag 18), og dette har gjort

22 22 det nødvendigt for DKU at ansætte en dansk præst til betjening af den derværende menighed. Også den danske menighed i Paris, der ligeledes betjenes af en af DKU ansat præst, er af betydelig størrelse (bilag 19). Denne menighed tæller traditionelt blandt sine medlemmer mange studerende og au-pair piger og er til stor hjælp for disse under de fremmede forhold. Når bortses fra Sydslesvig, hvor ganske særlige forhold gør sig gældende, modtager "Dansk Kirke i Udlandet* kun i ringe omfang støtte til sit virke blandt danske i udlandet. Der ydes således et samlet årligt tilskud på kr. til au-pairarbejdet i London, Bruxelles og Paris. Endvidere ydes der et tilskud på kr. til vedligeholdelse af den danske kirke i Paris, der ejes af den danske stat. De betydelige udgifter til præstelønninger og lokaler m.m. er man henvist til at dække gennem indsamlinger og gavebeløb. Udvalget anser det for særdeles rimeligt og ønskeligt, om der kunne ydes DKU et tilskud til afholdelse af lønnen til præster i menigheder, hvor der findes et særligt stort antal danske, der er på midlertidigt ophold i udlandet - som for eksempel i Bruxelles og Paris. Det henstilles til overvejelse, om tilskuddet kunne fastsættes til 40 \ svarende til det tilskud, som staten yder til afholdelse af herværende folkekirkepræsters lønninger. Der ville i ydelsen af et sådant tilskud ligge en rimelig anerkendelse af DKU s s store arbejde for danske i udlandet - en anerkendelse der for længst er blevet Sømandskirken i fremmede Havne til del.

23 23 B I L A G

24 24 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1. Uddrag af lov nr. 218 af 23. april 1986 om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. Bilag 2. uddrag af lov nr. 645 af 19. december 1984 om folkekirkens økonomi. Bilag 3. uddrag af lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat) (lovbekendtgørelse nr. 396 af 18. juli 1984). Bilag 4. Uddrag af lov om kommunal indkomstskat (lovbekendtgørelse nr. 492 af 24. september 1984) Bilag 5. Uddrag af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (lovbekendtgørelse nr. 405 af 2. september 1985) Bilag 6. Uddrag af lov nr. 149 af 18. marts 1986 om ændring af ligningsloven (Begrænsning af fradragsretten for løbende ydelser). Bilag 7. Uddrag af Protokol vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter. Bilag 8. Uddrag af overenskomst mellem deltagerne i Den nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker. Bilag 9. Uddrag af Protokol om status for internationale militære hovedkvarterer oprettet i henhold til Den nordatlantiske Traktat. Bilag 10. Skrivelse af 8. juni 1869 fra ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet til biskoppen over Sjællands stift (indeholdende kgl. resolution af 31. maj 1869). Bilag 11. Instruks af 25. september 1940 for præster, der er udsendt af "Den danske forening til evangeliets forkyndelse for skandinaviske søfolk i fremmede havne". Bilag 12. Bilag 13. Bilag 14. Bilag 15. Bilag 16. Love for Dansk SØmandskirke i fremmede Havne. Love for Den danske Kirke i London. Vedtægter for Dansk Kirke i Udlandet. Vedtægter for den Danske Kirke i Bruxelles. Kirkeministeriets skrivelse af 20. oktober 1982 (om overførsel af kirkeskattebeløb til udlandet). Bilag 17. Kirkeskatteordningen mellem Evangelische Kirche i Vestberlin og den danske kirke i Berlin. Bilag 18. Bilag 19. Bilag 20. Bilag 21. Bilag 22. Bilag 23. Oplysninger om danske i Bruxelles. Oplysninger om danske i Paris. Oplysninger om danske på "Solkysten", Spanien. Brevveksling med indenrigsministeriet. Brevveksling med skattedepartementet. Brevveksling med Københavns skattedirektorat og statsskattedirektoratet.

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Side 1 af 10 Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en overenskomst om bistand i skattesager,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for kirke - fælles for kirkerne i Holbæk Provsti TKSTREGULTIV for KIRKEN I For benyttelse af kirken. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en anden af ham dertil

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0 wireless factory aps galionsvej 52 dk-1437 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Non profit Gode råd og informationer om indsamling via SMS. 12. december 2012 Version 1.0 Velkommen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere