BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet. Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet. Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg"

Transkript

1 BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1986

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/Kobenhavn KiOO-138-bet.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Nuværende retstilstand for medlemmer af folkekirken under ophold i udlandet 8 A. Medlemskab af folkekirken 8 B. Adgang til kirkelig betjening 9 a. I udlandet 9 1. Medlemmer af menigheder under "Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne" 9 2. Medlemmer af menigheder under "Dansk Kirke i udlandet" 3. Andre 10 b. Her i landet 10 C. Beskatningsforhold Bopæl bevaret her i landet Bopal opgivet her i landet Dobbeltbeskatningsoverenskomster 14 D. Fradragsret for gaver og løbende ydelser Gaver Løbende ydelser 15 udvalgets overvejelser og forslag 16 A. Medlemskab af folkekirken-kirkelig betjening af udlandsdanskere 16 B. Forslag til bekendtgørelse om medlemskab af folkekirken 17 C. Forslagets konsekvenser for "Dansk Kirke i udlandet" 19 D. Beskatningsforhold 19 E. Forslag til ændret affattelse af lov om folkekirkens økonomi 18, stk F. Tilskud til "Dansk Kirke i Udlandet" til præsteløn? 21 Bilag 23 Bilagsfortegnelse 24

4

5 5 INDLEDNING Den 28. juni 1985 tilskrev kirkeministeriet biskop Johannes w. Jacobsen, Viborg, således: "Ministeriet anmoder Dem herved om at indtræde som formand for et udvalg, som skal have til opgave at overveje, om det måtte være rimeligt og muligt at tilvejebringe en ordning, således at medlemmer af folkekirken bevarer deres medlemskab under midlertidigt ophold i udlandet. Ifølge den nugældende ordning vil medlemmer af folkekirken, der tager bopæl i udlandet, almindeligvis ophøre med at være medlemmer, da folkekirkens område er territorialt begrænset. Dette gælder således også de af selskabet "Dansk Kirke i Udlandet" udsendte præster og de menigheder, der slutter sig til disse. Undtagne fra denne regel er de af selskabet "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" udsendte præster samt danske udvandrere, der slutter sig til sømandspræsternes menigheder, jfr. kgl. resolution af 31. maj ) samt instruks af 25. september ). I de seneste år har imidlertid en stadigt større kreds af danske statsborgere, der er bosiddende i udlandet, tilkendegivet interesse for at bevare medlemskabet af folkekirken, idet det for mange føles som et kulturchok, at man uanset en kortere årrækkes ophold i udlandet automatisk mister sit medlemskab ved flytning til udlandet. Den stigende interesse for at bevare medlemskabet af folkekirken, der markant har vist sig i de danske menigheder i Bruxelles og Paris, skal ses på baggrund af den øgede mobilitet over landegrænserne, der har udviklet sig siden begyndelsen af 1970-erne, og navnlig i den heraf følgende tendens til at danske statsborgere tager midlertidigt ophold i udlandet. I)bilag 10 )bilag 11

6 6 Man skal i denne forbindelse henlede opmærksomheden på, at der med bestemmelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, der indføjedes i 1980, er givet en række persongrupper valgret, selv om de opholder sig i udlandet. Til grund for denne ændring ligger delbetænkning nr. 893 af 1980 fra indenrigsministeriets valglovsudvalg. Det drejer sig om følgende persongrupper, der herefter har valgret: 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og de med disse personer samlevende ægtefæller anses for at have fast bopæl her i riget. Stk.2 Endvidere anses følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og de med disse personer samlevende ægtefæller for at have fast bopæl her i riget: a. Personer, der er udsendt for at forrette tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening. b. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem. c. Personer, der er udsendt for at forrette tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation. d. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. e. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde. F. Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de under litra a til e nævnte personer. På denne baggrund skal ministeriet anmode udvalget om at overveje, om der bør gives samme persongrupper mulighed for at bevare deres medlemskab af folkekirken under deres

7 7 midlertidige ophold i udlandet. Såfremt udvalget måtte nå til det resultat, at medlemskabet af folkekirken bør bevares under midlertidigt ophold i udlandet, bedes udvalget overveje problemerne vedrørende de pågældendes præstelige betjening her i landet under midlertidigt ophold. Endvidere bedes det overvejet, på hvilken måde der bør føres tilsyn med præster for danske menigheder i udlandet, hvis disse anses for at virke som præster inden for folkekirken og om, der bør tillægges udskrifter af de af præsterne førte kirkebøger borgerlig gyldighed. Endelig bedes det overvejet, om der ved en tilføjelse til 5 18, stk. 3 i lov om folkekirkens økonomi 1 ) eller på anden måde bør skabes hjemmel for, at kirkeskat (kirkelige afgifter), der udredes af personer i udlandet, der er skattepligtige til en dansk kommune, kan overføres til en dansk menighed i udlandet, som den pågældende person har sluttet sig til. udvalget kan tilkalde særligt sagkyndige til forhandling og er iøvrigt bemyndiget til at indhente alle oplysninger, der anses for nødvendige for udvalgets arbejde. Man har samtidig hermed anmodet Den danske Præsteforening om at ville udpege et medlem af udvalget, ligesom ministeriet har anmodet generalsekretær i DKU Egon Christiansen om at indtræde i udvalget. Endvidere har man samtidig anmodet indenrigsministeriet og skattedepartementet om hver at udpege en kontaktmand til at bistå udvalget i skattespørgsmål. Til at repræsentere kirkeministeriet i udvalget er udpeget ekspeditionssekretær Torben Jensen og ekspeditionssekretær Ebbe Korvin. Som sekretær for udvalget er udpeget fuldmægtig Carsten Oalsgaard Jørgensen. 1)bilag 2

8 8 Man anmoder Dem om at bekræfte, at De er villig til at påtage Dem hvervet som formand for udvalget." Den danske Præsteforening udpegede sognepræst Jakob Grosbøll som sin repræsentant i udvalget. Indenrigsministeriet udpegede fuldmægtig Claus Wilhjelm som kontaktmand til at bistå udvalget i skattespørgsmål. Skattedepartementet udpegede henholdsvis fuldmægtig Jens William Grav og fuldmægtig Kirsten Hvelplund som kontaktmænd i skattespørgsmål. Udvalget har afholdt 5 møder. Formanden og generalsekretæren for "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" er blevet orienteret om arbejdet i udvalget. Udvalget har afsluttet sit arbejde i oktober måned 1986 med afgivelse af denne betænkning. København, den 31. oktober Egon Christiansen. Jakob Grosbøll. Johannes W. Jacobsen (formand) Torben Jensen. Ebbe Korvin. /Carsten Dalsgaard Jørgensen (udvalgets sekretær). NUV4RENDE RETSTILSTAND FOR MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN UNDER OPHOLD I UDLANOET. A. MEDLEMSKAB AF FOLKEKIRKEN. Ifølge den nuværende ordning vil medlemmer af folkekirken, der tager ophold i udlandet og opgiver bopælen her i landet, almindeligvis ophøre med at være med-

9 9 lemmer, da folkekirkens område er territorialt begrænset. Dette gælder således også de af selskabet "Dansk Kirke i udlandet" udsendte præster og de menigheder, der slutter sig til disse. undtagelsen fra denne regel er de af selskabet "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" udsendte præster samt personer, der slutter sig til sømandspræsternes menigheder, jfr. kgl. resolution af 31. maj 1869 (bilag 10) samt instruks af 25. september (bilag 11). S. ADGANG TIL KIRKELIG BETJENING. a. I UDLANDET. 1. Medlemmer af menigheder under "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne". Personer, der slutter sig til en menighed, som betjenes af en præst, der er ansat af "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne", bevarer deres medlemskab af folkekirken. Dette skyldes, at Sømandskirkens præster i henhold til kgl. res. af 31. maj 1869 (bilag 10) anerkendes som præster i folkekirken. Disse personer har ret til betjening i den stedlige Sømandskirke. Folkekirken som sådan har ingen pligt til at sørge for deres betjening. Sømandskirkens præster kan ikke med hjemmel i den danske lovgivning foretage vielse med borgerlig gyldighed uden særlig bemyndigelse fra kirkeministeriet, dåbshandlinger har ikke virkning som borgerlig navngivelse, og udskrifter af de af præsterne i "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" førte kirkebøger er uden borgerlig gyldighed i Danmark. Der er således ikke knyttet særlige retlige følger til det medlemskab, som er tillagt medlemmer af Sømandskirkens menigheder. 2. Medlemmer af menigheder under "Dansk Kirke i Ud-

10 10 landet". Personer, der slutter sig til en menighed, som betjenes af en præst, der er ansat af "Dansk Kirke i Udlandet", bevarer ikke deres medlemskab af folkekirken, da DKU's præster ikke modtager anerkendelse som præster i folkekirken. Folkekirken har ingen pligt til at sørge for deres betjening i udlandet. De har ret til kirkelig betjening i henhold til det regulativ, som gælder for den stedlige DKU-menighed. 3. Andre. Personer, der ikke slutter sig til en dansk menighed i udlandet, mister deres medlemskab af folkekirken. Ingen har pligt til at yde dem kirkelig betjening. ÏL. HER I LANDET. Medlemmer af folkekirken, der tager midlertidigt ophold i udlandet og opgiver deres hidtidige bopæl, har ingen ret til at få udført kirkelige handlinger her i landet. Dette fremgår af bestemmelsen i i 20 i lov nr. 218 af 23. april 1986 om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. (bilag 1). Heri bestemmes det, at et medlem af folkekirken kun har ret til kirkelig betjening af præsten eller præsterne for den menighed, hvortil medlemmet hører, - og en person, der ikke har bopæl her i landet, er ikke medlem af en herværende menighed. Dette gælder også personer, der under midlertidigt ophold i udlandet er medlem af menigheder tilknyttet "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne", uanset at de pågældende anses for at være medlemmer af folkekirken.

11 11 C- BESKATNINGSFORHOLD. r 1. Personer, der anses for at have bopæl her i landet herunder personer, der er ansat i EF eller gør tieneste ved NATO. Ifølge lov om kommunal indkomstskat S 1 (bilag 4) er enhver person, der er indkomstskattepligtig til staten efter $ 1 i lov om opkrævning af indkomstskat og formueskat for personer m.v. (kildeskatteloven) (bilag 3) pligtig at svare kommunal indkomstskat - og dermed kirkelige afgifter - hvis den pågældende er medlem af folkekirken,jfr. lov af 19. december 1984 om folkekirkens økonomi $ 18 (bilag 2). Ifølge 1, nr 1 i kildeskatteloven påhviler der personer, der har ophold i udlandet, pligt til at svare indkomst- og formueskat til staten, såfremt de har bopæl her i landet. i Ved fastlæggelsen af bopælsbegrebet lægges der i praksis vægt på, om den pågældende har helårsbolig til rådighed eller ved andre foranstaltninger tilkendegiver, at vedkommende agter at have hjemsted her i landet. Bevarelse af sommerhus anses almindeligvis ikke for bevaret bopæl. Om skattepligten kan anses for bevaret ved fraflytning beror på en samlet bedømmelse af skatteyderens forhold. Almindeligvis vedvarer skattepligten så længe den pågældende disponerer over en helårsbolig her i landet. Selvom en person, der har bevaret bopæl her i landet, opholder sig varigt i udlandet, består den fulde skattepligt her i landet. Det er således uden betydning, hvor længe udlandsopholdet varer. Det afgørende for skattepligten er, at den pågældende har bopæl her i landet.

12 12 Ifølge overenskomst (bilag 8) mellem deltagerne i den nordatlantiske traktat vedrørende status for disses styrker samt protokollat (bilag 7) vedrørende Det europæiske Fælleskabs privilegier og immuniteter betragtes såvel personer, der gør tjeneste ved Nato, som personer, der er ansat i EF, som om de har bevaret deres bopæl her i landet. Disse bestemmelser finder ligeledes anvendelse på ægtefæller, i det omfang disse ikke er selverhvervende og på børn, som personen tager vare på og forsørger. Ifølge kildeskattelovens 1, nr. 4, påhviler skattepligten til staten endvidere danske statsborgere, der gør tjeneste eller varigt opholder sig ombord på skibe med hjemsted i Danmark, med mindre de godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i landet. For så vidt angår indtægten ombord træder sømandsskat i henhold til lov om sømandsskat (bekendtgørelse nr. 560 af 19. oktober 1982) i stedet for indkomstskat til stat og kommune, herunder kirkelige afgifter. I overensstemmelse med det ovenfor anførte, er personer, der tilhører de fornævnte persongrupper, tillige, såfremt de er medlemmer af folkekirken, pligtige at svare kirkeskat (kirkelige afgifter) her i landet, uanset at de opholder sig i udlandet. 2. Personer, der har taget ophold i udlandet, og som har opgivet bopælen her i landet. Sådanne personer er ikke pligtige at betale kirkeskat her i landet, selvom de ved udrejsen var medlemmer af folkekirken. Såfremt de pågældende a. 1.inden for de sidste 4 år har haft bopæl her i landet og

13 13 2.ikke godtgør at være undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne for derboende personer (kildeskattelovens 1, nr. 2) eller b. de er danske statsborgere, som af den danske stat er udsendt til tjeneste uden for riget (kildeskattelovens f 1, nr. 5), er de i henhold til den kommunale indkomstskattelov 2, stk. 4, (bilag 4) pligtige til i stedet for at svare sædvanlig kommunal indkomstskat at betale et beløb til staten, hvilket beløb fastsættes på grundlag af de for beregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter i Københavns kommune gældende regler. Det beløb, der pålignes efter denne bestemmelse, er udelukkende et statskattebeløb, hvori der ikke indgår kirkelige afgifter, og som skal betales af alle, uanset om de pågældende ved udrejsen var medlemmer af folkekirken. Den pågældende bestemmelse i den kommunale indkomstskattelov blev indført som et led i kildeskattereformen. I bemærkningerne til lovforslaget oplystes (bilag 21), at de omhandlede personer efter udrejsen ville mangle en bopælskommune her i landet, og det var derfor forudsat, at de for årene efter udrejsen skulle svare kommunal indkomstskat i den kommune, hvor de senest havde haft ophold. Da en sådan regel, som navnlig ville have betydning for udenrigstjene= stens medarbejdere, undertiden ville kunne virke tilfældigt, fandt man det under lovforslagets behandling rettest, for at opnå en ensartet beskatning af samtlige de i kilde-, skattelovens 1 nr. 2 og 5 omfattede personer, at ændre bestemmelsen som ovenfor anført. Da ordningen gælder, uanset om skatteyderen er medlem af folkekirken, må man gå ud fra, at udformningen af ordningen på dette punkt er baseret på, at det er normalt, at personer, som betaler kommuneskat, også pålignes kirkelige af-

14 gifter (kirkeskat) Dobbeltbeskatninosoverenskomster. Regeringen har bemyndigelse til under forbehold af gensidighed at indgå overenskomster med udlandet til undgåelse af dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatningsoverenskomsternes formål er at lempe eller ophæve international dobbeltbeskatning, hvorimod en dobbeltbcckatningsaftale ikke kan skærpe beskatningen. Ingen af de af Danmark hidtil indgåede dobbeltbeskatningsaftaler er helt ens. FRADRAGSRET FOR GAVER OG LØBENDE YDELSER. (BILAG 22) 1. Gaver. Ligningslovens 8 A (bilag 5) giver adgang til i et vist omfang at fratrække gaver ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i alment velgørende eller på anden måde almen nyttige øjemed til fordel for en større kreds af personer. Retten til fradrag er betinget af, at statsskattedirektoratet, for det indkomstår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening m.v. som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Både "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" og "Dansk Kirke i Udlandet" er godkendt til at modtage gaver med fradragsvirkning. Det er ikke alle gavebeløb, der ydes til sådanne foreninger, der kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der skal ialt være givet mindst 300 kr. i årets løb. Når denne betingelse opfyldes, gives der fradrag

15 15 for det beløb, hvormed de omhandlede gaver tilsammen overstiger 300 kr., og det højeste fradrag, der kan opnås, er 1000 kr. I forbindelse med den nye skattereform pr. 1/ er der indført nye regler på gaveområdet. Det er imidlertid over for udvalget blevet oplyst, at statsskattedirektoratet efter al sandsynlighed fortsat vil kunne godkende "Dansk Kirke i Udlandet" og "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" som modtagere af gaver med fradragsvirkning. 2. Løbende ydelser. Efter ligningslovens 14, stk. 3, (bilag 5) er der ubegrænset fradragsret for løbende ydelser til institutioner, som er godkendt efter ligningslovens 8 A. udvalgets kontaktpersoner fra statsskattedirektoratet har oplyst, at disse regler praktiseres således, at midlerne skal administreres her i landet. Men det kan godt tillades, at de bruges i udlandet. Der må blot ikke være tale om, at pengene er Øremærket til brug i udlandet, f.eks. til en bestemt menighed. Den ovenfor omtalte bestemmelse i ligningslovens S 14, stk. 3, er ophævet ved lov nr. 149 af 19. marts 1986 om ændring af ligningsloven. I stedet er der indsat en bestemmelse i ligningslovens $ 12, stk. 3, (bilag 6) om fradrag for løbende ydelser til institutioner og religiøse samfund m.v., hvis disse er godkendt af statsskattedirektoratet. Lovændringen betyder, at retten til at fradrage udgifter til ensidigt påtagne løbende ydelser til godkendte religiøse samfund er begrænset. For personer kan fradraget efter 1/ udgøre indtil 15 % af skatteyderens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Skatteyderen kan dog altid fradrage indtil kr. årligt uafhængig af sin indkomst.

16 16 Som religiøse samfund i denne henseende anses sammenslutninger eller forsamlinger (religionssamfund), hvis primære formal er gudsdyrkelse efter nærmere udformet lære og ritus, og som er hjemmehørende her i landet. Foreninger, stiftelser og institutioner m.v. kan blive godkendt, hvis de er hjemmehørende her i landet, er almennyttige og anvender deres midler til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, om "Dansk Kirke i Udlandet" og "Dansk SØmandskirke i fremmede Havne" vil blive godkendt af statsskattedirektoratet som berettiget til at modtage løbende ydelser med den virkning, at yderen får fradrag efter den nye bestemmelse i ligningslovens 5 12, stk. 3. UDMLGEIS.aVEEVEJELSER.OG-EQRSLÅG. A. HFHI FMSKAR AF FOI KFKTRKFN - KTRKF1 TH RFTJFNTNH AF Ufl- I ANnSHANSKFRF Det er i kommissoriet pålagt udvalget at overveje, om der bør gives mulighed for at bevare medlemskab af folkekirken under ophold i udlandet, når dette ophold er af midlertidig karakter. I de seneste år har mange danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, ytret ønske om at bevare medlemskabet af folkekirken. Tabet af medlemskab berører dem dybt, og de har et levende ønske om under besøg i hjemlandet at være berettiget til kirkelig betjening af folkekirkens præster. Der er i udvalget en udpræget forståelse for udlandsdanskernes Ønsker, og der opnåedes hurtigt enighed om, at der bør gennemføres en ændring i den nuværende retstilstand, således at medlemmer folkekirken, der tager midlertidigt ophold i udlandet, bevarer deres medlemskab af

17 17 folkekirken og tillagges ret til kirkelig betjening under besøg i Danmark. Endvidere opnåedes der enighed om, efter hvilke kriterier det skal afgøres, om opholdet i udlandet kan anses for at være af blot midlertidig karakter, og om hvorledes udlandsdanskernes behov for kirkelig betjening under besøg i Danmark kan opfyldes. Endelig var der i udvalget enighed om, at den kirkelige betjening i udlandet måtte varetages af de af "Dansk Kirke i udlandet" og Dansk SØmandskirke i fremmede Havne" udsendte præster, således som det hidtil har været tilfældet. Det er udvalgets opfattelse, at den påtænkte ændring i retstilstanden vil kunne gennemføres ved en kgl. resolution. Udvalget har i overensstemmelse hermed udarbejdet følgende forslag til: B. BfKFNDTnPlRFI SF flm MFHl FMSKAR AF Ffll KFKTRKFN Efter indstilling fra ministeriet har Hendes Majestæt Dronningen den fastsat følgende: J 1. Medlemskab af folkekirken bevares under midlertidigt ophold i udlandet. Stk.2. Følgende personer anses for at have midlertidigt ophold i udlandet: 1. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, samt personer, der er udsendt for at forrette tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller hjælpeorganisation eller af en herværende privat virksomhed eller forening. 2. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem. 3. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 4. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige

18 13 grunde. 5. Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytning til riget ganske må sidestilles med de under 1-4 nævnte personer. 6. De under 1-5 nævnte personers samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 Ar Personer, der midlertidigt opholder sig i udlandet, har under besøg i Danmark ret til betjening af præsten for den menighed de tilhørte, da de tog ophold i udlandet. Præsten kan kræve dokumentation for rekvirentens tilhørsforhold til menigheden. 3.1 udlandet har folkekirkens medlemmer ret til betjening af præsterne for menigheder under "Dansk Kirke i Udlandet" og "Dansk SØmandskirke i fremmede Havne" samt af præster, der er udsendt af folkekirken til betjening af danske i udlandet. Betjeningen sker i overensstemmelse med de for de lokale menigheder gældende bestemmelser. Kirkeministeriet, den Det er udvalgets tanke, at den i bekendtgørelsens $ 2 foreslåede kirkelige betjening under ophold her i landet praktiseres således, at rekvirenten henvender sig til præsten på det sted, hvor han sidst havde bopæl inden afrejsen til udlandet. Det påhviler herefter præsten at undersøge, om bekendtgørelsens betingelser er opfyldt. Afslår præsten ønsket om kirkelig betjening, kan afgørelsen indankes for kirkeministeriet. På denne måde vil der efterhånden udvikle sig en praksis i ministeriet for behandlingen af disse spørgsmål. Udvalget finder, at ordningen skal gøres så uformel som muligt, således at for eksempel anvendelse af trykte ansøgningsblanketter undgås. Der skal dog peges på den mulighed, at den kirkebogsførende sognepræst ved tilførslen om den kirkelige handling i anmærkningsrubrikken

19 19 anfører en bemærkning om på hvilket grundlag, han har påtaget sig at udføre den kirkelige handling. C. EÛRSLAGEISJœUSEKVENSFR FDS-DKU. Gennemføres den foreslåede nyordning, vil DKlTs præster fremtidig blive medlemmer af folkekirken - ligesom det allerede nu er tilfældet for Sømandskirkens præster i kraft af disses kongelige anerkendelse. udvalget har overvejet, om det ville være ønskeligt, at også ansættelsen som præst for en af DKlTs menigheder forudsatte en kongelig anerkendelse, hvilket ville medføre en formel ligestilling mellem DKtTs og Sømandskirkens præster. Da ordningen med kgl. anerkendelse af Sømandskirkens præster etableredes, var den af reel betydning for menighedernes medlemmer, idet den medførte, at de af præsterne udførte kirkelige handlinger (ægtevielse, dåb m.v.) blev tillagt borgerlig gyldighed i Danmark. Dette medførte nødvendigheden af, at præsterne førte autoriserede ministerialbøger og var under tilsyn af biskoppen over Sjællands stift (nu: Københavns biskop). Men således er forholdet ikke længere. Sømandskirkens præster kan - lige så lidt som DKlTs præster - ikke foretage ægtevielser med borgerlig gyldighed uden særlig bemyndigelse fra kirkeministeriet. Dåbshandlinger har ikke virkning som borgerlig navngivelse, og udskrifter af kirkebøgerne er uden borgerlig gyldighed i Danmark. Begrundelsen for ordningen er således for en del faldet bort, og der er efter udvalgets opfattelse ikke tilstrækkelig anledning til nu at udvide denne ordning (kgl. anerkendelse af præsten, særligt tilsyn med denne, autorisation af ministerialbøger) til også at omfatte DKtTs præster. D. RFSKA TN TNnSFDRHni (1 I kommissoriet er udvalget blevet anmodet om at overveje, om der ved en tilføjelse til 18, stk. 3, i lov om folke-

20 20 kirkens økonomi (bilag 2) eller på anden måde bør skabes hjemmel for, at kirkeskat (kirkelige afgifter), der udredes af personer i udlandet, som er skattepligtige til en dansk kommune, kan overføres til en dansk menighed i udlandet, som den pågældende person har sluttet sig til. Det drejer sig her om kirkeskat, der udredes af personer, som uanset midlertidigt ophold i udlandet anses for at have bevaret bopælen her i landet - og som allerede under den nuværende retstilstand må anses for at være medlemmer af folkekirken. De pågældende er ganske vist berettiget til kirkelig betjening i "bopælssognet", men denne ret er under opholdet i udlandet mest af teoretisk interesse. Det er klart, at der kunne etableres en ordning, hvorefter den her i landet betalte kirkeskat mod dokumentation for skatteyderens tilhørsforhold til en dansk menighed i udlandet blev overført til denne menighed. Når udvalget alligevel ikke har ment at kunne gå ind for en sådan ordning, skyldes det, at den efter udsagn fra de til udvalget knyttede skatteretskyndige fra indenrigsministeriet og skattedepartementet vil være praktisk og teknisk meget vanskelig at administrere. Sådanne betænkeligheder gør sig ikke gældende i forbindelse med en anden løsningsmodel, som efter udvalgets opfattelse er at foretrække, nemlig at den skattepligtige mod dokumentation for betalt medlemsbidrag til en dansk menighed i udlandet helt fritages for påligning af kirkeskat her i landet. En ganske tilsvarende ordning findes allerede for medlemmer af herværende valgmenigheder og Skt. Petri tyske menighed i København, jfr. 18, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, og denne ordning har det ifølge de skatteretskyndiges udsagn på intet tidspunkt voldt kommunerne vanskeligheder at administrere, udvalget kan herefter anbefale fremsættelsen af følgende:

21 21 E. RIRSI AK TTI JSNDRFT AFFATTE $f AF IDV OM FniKFKTRKFNS gtk. 3. Ved ligningen bortses fra medlemmer af valgmenigheder, Skt. Petri tyske menighed og personer, der opholder sig i udlandet og som dokumenterer medlemskab af en derværende menighed under "Dansk Kirke i udlandet" eller "Dansk Søraandskirke i fremmede Havne". F. TTlSKim TTI DKll TJI PRJfSTFl ØN? Under drøftelsen af mulighederne for overførsel af her i landet betalt kirkeskat til danske menigheder i udlandet kom udvalget også ind på mulighederne for overførsel til folkekirken af den del af det til staten i henhold den kommunale indkomstskattelovs 2, stk. 4, af udlandsdanskere indbetalte beløb, der er beregnet på grundlag af kirkeskatteprocenten i København. Statsskattedirektoratet har overfor udvalget oplyst (bilag 23), at det omhandlede beløb i 1984 udgjorde kr. 788 personer var skattepligtige i henhold til den nævnte lovbestemmelse, men af disse havde 427 en skattepligtig indtægt, der lå under den skattepligtige bundgrænse. Beløbet er således indbetalt af 361 skatteydere. De skatteopkrævende myndigheder er uden kendskab til, om skatteyderne var medlemmer af folkekirken, da de tog ophold i udlandet. udvalget ville finde det rimeligt, at den del - formentlig langt den største - af det omhandlede beløb, der hidrører fra tidligere medlemmer af folkekirken, på en eller anden måde kom de danske menigheder i udlandet til gode. En direkte overførsel til de menigheder de respektive indbetalere tilhører, er dog næppe mulig af tekniske grunde, men dette fører udvalget til at fremsætte nedennævnte forslag til ydelse af tilskud til visse af DKU's menigheder. At antallet af danskere, der har midlertidigt ophold i udlandet er steget betydeligt i de senere år, skyldes ikke mindst Danmarks optagelse i EF. Der er opstået en stor koloni af danske i Bruxelles (bilag 18), og dette har gjort

22 22 det nødvendigt for DKU at ansætte en dansk præst til betjening af den derværende menighed. Også den danske menighed i Paris, der ligeledes betjenes af en af DKU ansat præst, er af betydelig størrelse (bilag 19). Denne menighed tæller traditionelt blandt sine medlemmer mange studerende og au-pair piger og er til stor hjælp for disse under de fremmede forhold. Når bortses fra Sydslesvig, hvor ganske særlige forhold gør sig gældende, modtager "Dansk Kirke i Udlandet* kun i ringe omfang støtte til sit virke blandt danske i udlandet. Der ydes således et samlet årligt tilskud på kr. til au-pairarbejdet i London, Bruxelles og Paris. Endvidere ydes der et tilskud på kr. til vedligeholdelse af den danske kirke i Paris, der ejes af den danske stat. De betydelige udgifter til præstelønninger og lokaler m.m. er man henvist til at dække gennem indsamlinger og gavebeløb. Udvalget anser det for særdeles rimeligt og ønskeligt, om der kunne ydes DKU et tilskud til afholdelse af lønnen til præster i menigheder, hvor der findes et særligt stort antal danske, der er på midlertidigt ophold i udlandet - som for eksempel i Bruxelles og Paris. Det henstilles til overvejelse, om tilskuddet kunne fastsættes til 40 \ svarende til det tilskud, som staten yder til afholdelse af herværende folkekirkepræsters lønninger. Der ville i ydelsen af et sådant tilskud ligge en rimelig anerkendelse af DKU s s store arbejde for danske i udlandet - en anerkendelse der for længst er blevet Sømandskirken i fremmede Havne til del.

23 23 B I L A G

24 24 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1. Uddrag af lov nr. 218 af 23. april 1986 om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. Bilag 2. uddrag af lov nr. 645 af 19. december 1984 om folkekirkens økonomi. Bilag 3. uddrag af lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat) (lovbekendtgørelse nr. 396 af 18. juli 1984). Bilag 4. Uddrag af lov om kommunal indkomstskat (lovbekendtgørelse nr. 492 af 24. september 1984) Bilag 5. Uddrag af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) (lovbekendtgørelse nr. 405 af 2. september 1985) Bilag 6. Uddrag af lov nr. 149 af 18. marts 1986 om ændring af ligningsloven (Begrænsning af fradragsretten for løbende ydelser). Bilag 7. Uddrag af Protokol vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter. Bilag 8. Uddrag af overenskomst mellem deltagerne i Den nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker. Bilag 9. Uddrag af Protokol om status for internationale militære hovedkvarterer oprettet i henhold til Den nordatlantiske Traktat. Bilag 10. Skrivelse af 8. juni 1869 fra ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet til biskoppen over Sjællands stift (indeholdende kgl. resolution af 31. maj 1869). Bilag 11. Instruks af 25. september 1940 for præster, der er udsendt af "Den danske forening til evangeliets forkyndelse for skandinaviske søfolk i fremmede havne". Bilag 12. Bilag 13. Bilag 14. Bilag 15. Bilag 16. Love for Dansk SØmandskirke i fremmede Havne. Love for Den danske Kirke i London. Vedtægter for Dansk Kirke i Udlandet. Vedtægter for den Danske Kirke i Bruxelles. Kirkeministeriets skrivelse af 20. oktober 1982 (om overførsel af kirkeskattebeløb til udlandet). Bilag 17. Kirkeskatteordningen mellem Evangelische Kirche i Vestberlin og den danske kirke i Berlin. Bilag 18. Bilag 19. Bilag 20. Bilag 21. Bilag 22. Bilag 23. Oplysninger om danske i Bruxelles. Oplysninger om danske i Paris. Oplysninger om danske på "Solkysten", Spanien. Brevveksling med indenrigsministeriet. Brevveksling med skattedepartementet. Brevveksling med Københavns skattedirektorat og statsskattedirektoratet.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. LBK nr 330 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25665/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om bestyrelse

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 E-mail via www.http:///skat.dk/kontakt Hjemmeside www.skat.dk BEK nr. 837 af 6. august 2008 1. Godkendelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere