Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009"

Transkript

1 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

2 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

3 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Telefon: Fax: E-post: Hjemmeside: Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 2000 Udgivet: maj 2009 ISBN-nr.: (trykt udgave) ISBN-nr.: (elektronisk udgave) Pris kr. 250 (inkl. moms) ved henvendelse til: Schultz Grafisk Herstedvang 10 A Albertslund Tlf.: Fax.:

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...16 Information om tilbud efter dagtilbudsloven...16 Sammenlignelig brugerinformation...17 Central evalueringsfunktion...18 Vejledningens struktur...18 Læsevejledning Vejledningsbistand Tilbudstyper...21 Vejledningens begreber...21 Forkortelser Del Kapitel 1 Anvendelsesområde Betingelser for retten til ydelser Børn af grænsegængere Børn af diplomater Én plads pr. barn Kapitel 2 FN's børnekonvention Generelt om Børnekonventionen Børns ret til et familieliv Børns medbestemmelse Kapitel 3 Formål for dag-, fritids- og klubtilbud m.v Formålsbestemmelsernes funktion Overordnet formålsbestemmelse for alle tilbud efter dagtilbudsloven Trivsel, udvikling og læring Familiens fleksibilitet og valgmuligheder med barnet i centrum Forebyggende indsats Sammenhæng og kontinuitet Kapitel 4 Sammenhængende børnepolitik og mål og rammer Sammenhængende børnepolitik Formål Forebyggende indsats Indbyrdes sammenhæng mellem tilbud Mål og rammer

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Ansvarsfordeling Lederen af det enkelte dag-, fritids- og klubtilbud Ansvaret for opgaveløsningen Ansvar for kommunale dag-, fritids- og klubtilbud m.v Kommunalbestyrelsen og ledelsen af det enkelte kommunale tilbud Delegation fra kommunalbestyrelsen til ledelsen af kommunale tilbud Ansvar for selvejende dag-, fritids- og klubtilbud Institutionsbestyrelsen og ledelsen af det enkelte tilbud Tilrettelæggelse af ledelsesstrukturen Mere information om strukturændringer på dagtilbudsområdet Kapitel 6 Støtte efter dagtilbudsloven til børn og unge Støtte efter dagtilbudsloven Tildeling af støtte efter dagtilbudsloven Forpligtelsens omfang Privat pasning og pasning af egne børn Støtte til børn med plads i et kommunalt eller selvejende dag-, fritids- eller klubtilbud i en anden kommune Støtte til børn i privatinstitutioner Støtte i tilbud efter dagtilbudsloven til børn anbragt uden for hjemmet eller i privat familiepleje Nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Integration af særlige dag-, fritids- eller klubtilbud i almene tilbud Samarbejdspartnere...61 Kapitel 7 Tilsyn Hvilke tilbud omfatter tilsynet? Selvejende institutioner Private fritidshjem og klubtilbud m.v Privatinstitutioner Plads i et tilbud i en anden kommune Private pasningsordninger Hvem udfører tilsynet Tilrettelæggelsen af tilsynet Rammer for tilsynet Offentliggørelse af rammer for tilsynet Udførelsen af tilsynet Indholdet af tilsynet Det pædagogiske indhold i tilbuddene Sikkerhed, hygiejne med videre Overgreb på børn og unge Forsikringer og tilsynspligt Sovestillinger Barneseler

6 Indholdsfortegnelse Sikker transport Legetøj Hygiejne Røgfri miljøer Indendørsareal Legepladser Øvrig information Indhentelse af børneattester...76 Del Kapitel 8 Formål for dagtilbud Miljø for trivsel, sundhed, udvikling og læring Samarbejde med forældrene Overgang til skole og fritidstilbud Medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati Kapitel 9 Forsyningsforpligtelsen og dagtilbudsstrukturen Forsyningsforpligtelsen Tilbud omfattet af forsyningsforpligtelsen Dagtilbudsstrukturen Pladstyper Åbningstider Lukkedage Kommuneaftale Kapitel 10 Etablering og drift af dagtilbud Dagtilbud som daginstitutioner Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner Aftale som grundlag for driften af den selvejende daginstitution Annonceringspligt efter tilbudsloven Indgåelse af aftale Aftalens indhold Ændring eller opsigelse af en driftsaftale Opgørelse af en selvejende daginstitutions formue ved opsigelse af driftsaftale Forholdet til forvaltningsloven og offentlighedsloven Privatinstitutioner Etablering og godkendelse Godkendelseskriterier Dagtilbud i private hjem og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø Kommunal dagpleje Dagplejerens fravær Privat dagpleje

7 Indholdsfortegnelse Aftale om drift Godkendelse af kommunale og private dagplejere og dagplejehjem Godkendelseskriterier Dagplejehjemmets rammer Personlige forhold Antal børn Egne børn Kapitel 11 Pasningsgaranti og optagelse i dagtilbud Pasningsgaranti Hvilke tilbud opfylder pasningsgarantien Hvornår skal kommunalbestyrelsen tilbyde en plads Plads i forlængelse af barsel Plads i andre situationer Meddelelse om frister og garantidato Brud på pasningsgarantien Konsekvenser af brud på pasningsgarantien I forhold til de børn som ikke kan få plads fra garantidatoen Konsekvenser i forhold til alle børn i dagtilbud i kommunen Optagelse i dagtilbud under den kommunale anvisning Optagelseskompetencen Delegation af optagelseskompetencen Tidsmæssigt omfang af en plads i dagtilbud Anslået sagsbehandlingstid Retningslinjer for optagelse Retningslinjernes indhold Anvisning af en plads Forældrenes ønsker Anvisning af plads i dagpleje Venteliste Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Retningslinjer for optagelse i selvejende daginstitutioner og privat dagpleje med optagelseskompetence Optagelse i privatinstitutioner Retningslinjer for optagelse af børn i privatinstitutioner Optagelse i dagtilbud i anden kommune Børn med behov for støtte Lukning for optagelse på venteliste for børn fra andre kommuner Bevaring af plads ved flytning Opsigelse, flytning og udmeldelse Opsigelse Flytning Ophør Udmeldelse af dagtilbud Midlertidig udmeldelse

8 Indholdsfortegnelse Kapitel 12 Tilskud til dagtilbud og forældrebetaling Tilskud og forældrenes egenbetaling til en plads i dagtilbud under den kommunale anvisning Størrelsen af kommunalbestyrelsens tilskud Størrelsen af forældrenes egenbetaling Grundprincipper for forældrebetaling Forældrebetaling ved en halvtids-/deltidsplads eller ved brug af familiefleksordninger Udgifter pr. barn Regulering af tilskud og forældrenes egenbetaling Loft over forældrebetaling Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling Bruttodriftsudgift Opgørelse af de bugetterede bruttodriftsudgiften Hvad kan indgå i beregningsgrundlaget Anlægsudgifter og ejendomsrelaterede udgifter Lønudgifter Støttepædagoger Anden støtteindsats Sprogvurdering af 3-årige børn Pensionsopsparinger Tolkeudgifter Børnerelaterede udgifter Moms Rådgivning Tilsyn Administration Ansatte i den kommunale forvaltning (pædagogiske konsulenter m.fl.) Administrationstilskud til selvejende daginstitutioner Hvornår skal administrationstilskud gives? Administrationstilskuddets størrelse Administrationstilskud i henhold til en aftale Ingen selvejende daginstitutioner i kommunen modtager administrationstilskud på grundlag af en aftale med kommunalbestyrelsen Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i privat dagpleje Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i privatinstitution Driftstilskud Bygningstilskud Administrationstilskud Forældrenes egenbetaling Regler for det tyske mindretal Tilskud til en plads i dagtilbud i en anden kommune Opholdskommunens tilskud til en plads i dagtilbud i en anden kommune

9 Indholdsfortegnelse Forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud i en anden kommune Ekstra tilskud fra opholdskommunen til dagtilbud i en anden kommune Børn anbragt uden for hjemmet eller i privat familiepleje Tilskud til børn af grænsegængere Fripladstilskud og søskendetilskud Økonomisk fripladstilskud Beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud Fripladstilskuddets beregning Indtægtsændringer og efterregulering Økonomisk fripladstilskud til børn i privatinstitution Økonomisk fripladstilskud til barn i privat dagpleje Søskendetilskud Størrelsen af søskendetilskud Søskende optaget i samme dagtilbud med samme takst billigste plads Søskende optaget i dagtilbud i en anden kommune billigste plads Søskendetilskud til børn i privatinstitutioner Søskendetilskud ved privat pasning Pasning af egne børn Søskendetilskud ved ophold i dagtilbud af behandlingsmæssige grunde Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde Betingelser for behandlingsmæssigt fripladstilskud Fra hvilket tidspunkt kan behandlingsmæssigt fripladstilskud gives Børn i privatinstitution Socialpædagogisk fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud som målrettet værktøj Delegation af kompetence til at tildele socialpædagogisk fripladstilskud Tilskud og egenbetaling i kommuner der i 2009 i alle daginstitutioner tilbyder frokostmåltid i henhold til dagtilbudsloven Størrelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling Tilskud og forældrenes egenbetaling ved plads i anden kommune eller i privatinstitution Økonomisk fripladstilskud Fripladstilskud til plads i anden kommune eller privatinstitution, når opholdskommunen tilbyder frokost i alle daginstitutioner Børn med særlige kostbehov Beregning af tilskud til børn med særlige behov Beregning af tilskud til børn med særlige kostbehov derhar plads i en anden kommune eller plads i en privatinstitution Fripladstilskud til børn med særlige kostbehov

10 Indholdsfortegnelse Kapitel 13 Mad i daginstitutioner Frokostmåltid i alle daginstitutioner Kommunens organisering og tilrettelæggelse af frokostmåltidet Frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen Hvad er et sundt frokostmåltid? Frokostmåltid er omfattet af fripladstilskud og søskendetilskud Private pasningsordninger og dagplejen er undtaget fra tilbud om frokostmåltid Hvem kan undtages fra frokostmåltidet Godkendelse af køkkenfaciliteter i kommunale og selvejende daginstitutioner Godkendelse af køkkenfaciliteter i privatinstitutioner Forældrebetalte madordninger I hvilke dagtilbud kan der oprettes forældrebetalte madordninger Tilbud om etablering af madordning Deltagelse i forældrebetalte madordninger Tilrettelæggelse af en forældrebetalt madordning Pris for forældrebetalt madordning Udgifter til madordningen Administration af madordningen Økonomisk tilskud til forældrebetalt madordning Andre regler Kapitel 14 Forældreindflydelse i dagtilbud Forældreindflydelse i kommunale daginstitutioner Retskrav på forældrebestyrelse i en kommunal daginstitution Rammer for forældrebestyrelsen i kommunale daginstitutioner Forældrebestyrelsens sammensætning i kommunale daginstitutioner Forældrerepræsentanter Medarbejderrepræsentanter Ikke ledelsesrepræsentanter Samarbejde med alle forældre Forældrebestyrelsens minimumskompetencer Principperne for daginstitutionens arbejde Principper for anvendelsen af en budgetramme Forældrebestyrelsens indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsen Forældrebestyrelsens indstillingsret ved ansættelse af personalet Fortrolige oplysninger og private forhold Delegation af yderligere kompetence til forældrebestyrelsen Kompetence, der kan delegeres til forældrebestyrelsen Kompetence, der ikke kan delegeres til forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsens dispositioner Forældreindflydelse i den kommunale dagpleje Retskrav på forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje Rammer for forældrebestyrelsens arbejde i den kommunale dagpleje - vedtægt

11 Indholdsfortegnelse Forældrebestyrelsens sammensætning i den kommunale dagpleje Samarbejde med alle forældre Forældrebestyrelsens minimumskompetence i den kommunale dagpleje Principperne for den kommunale dagpleje Principper for anvendelsen af den kommunale dagplejes budgetramme Forældrebestyrelsens indstillingsret og ret til deltagelse - ledelsen Forældrebestyrelsens indstillingsret - personalet Fortrolige oplysninger og private forhold Delegation af yderligere kompetence til forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje Kompetence, der kan delegeres til forældrebestyrelsen Kompetence, der ikke kan delegeres til forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsens dispositioner Forældreindflydelse i selvejende daginstitutioner Retskrav på forældrebestyrelse i en selvejende daginstitution Vedtægten i den selvejende daginstitution rammen for forældrebestyrelsens arbejde Den enstrengede model én bestyrelse Institutionsbestyrelsens sammensætning Institutionsbestyrelsens kompetence Den tostrengede model en forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse Sammensætning af forældrebestyrelsen Sammensætning af institutionsbestyrelsen Forældrebestyrelsens minimumskompetencer Delegation af kompetence fra institutionsbestyrelsen til forældrebestyrelsen Kommunalbestyrelsens opgaver der ikke kan delegeres til institutionsbestyrelsen eller forældrebestyrelsen Forældreindflydelse i privatinstitutioner Forældreindflydelse i privat dagpleje Uenigheder mellem forældrebestyrelse, dagtilbudsledelse og kommunalbestyrelse Tavshedspligt og underretningspligt Kapitel 15 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Formål med den pædagogiske læreplan Tilbud omfattet af kravet om pædagogiske læreplaner Temaer i den pædagogiske læreplan Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling og børnemiljøvurderinger Sociale kompetencer Sociale kompetencer og børnemiljøvurderinger Sproglig udvikling Pædagogiske læreplaner og sprogvurdering Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener

12 Indholdsfortegnelse Kulturelle udtryksformer og værdier Indholdet i den pædagogiske læreplan Dagtilbuddets værdier, principper og læringsforståelse Læringsmål i forhold til seks læreplanstemaer Pædagogiske metoder og aktiviteter til indfrielse af dagtilbuddets læringsmål Børn med særlige behov Ansvar for udarbejdelse og offentliggørelse Godkendelse af den pædagogiske læreplan Evaluering af den pædagogiske læreplan Sammenhæng mellem pædagogisk praksis og mål Dokumentation som grundlag for evaluering Opfølgning på og formidling af evalueringen Inddragelse af forældrebestyrelsen Mere information om pædagogiske læreplaner Kapitel 16 Sprogvurdering Formål med sprogvurdering Sprogvurdering - et tilbud til 3-årige børn Oplysning om mulighed for dagtilbud Mål og rammer for sprogvurdering Tilrettelæggelsen af sprogvurdering Hvem udfører sprogvurderingen? Inspiration til materiale til sprogvurdering Forældreinddragelse Pædagogisk opfølgning Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats Vejledningsmateriale Kapitel 17 Børnemiljøvurdering i dagtilbud Alle dagtilbud skal udarbejde en børnemiljøvurdering Formål med børnemiljøvurderinger Børneperspektiv Det fysiske, det psykiske og det æstetiske børnemiljø Børnemiljøvurderingens udarbejdelse Kortlægning Beskrivelse Handlingsplan Revidering af børnemiljøvurdering Inddragelse af forældrebestyrelsen Offentliggørelse Rådgivning hos Dansk Center for Undervisningsmiljø

13 Indholdsfortegnelse Del Kapitel 18 Formål med fritidshjem Børnemiljøets betydning Selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter Sproglige udtryksformer Æstetiske og kropslige udtryksformer Sundhed og kendskab til naturen Særlig indsats Medansvar og medbestemmelse Forståelse for demokratiske værdier Andre fritidstilbud i kommunen Overgang mellem fritidshjem og skole Mulighed for lektielæsning Kapitel 19 Forsyningsforpligtelsen og fritidshjemsstrukturen Forsyningsforpligtelsen Tilbud omfattet af forsyningsforpligtelsen Fritidshjemsstrukturen Kapitel 20 Etablering og drift af fritidshjem Kommunale fritidshjem Selvejende fritidshjem Private fritidshjem Aftale med privat fritidshjem Driftsgaranti Kapitel 21 Optagelse i fritidshjem Optagelse i fritidshjem under den kommunale anvisning Retningslinjer for optagelse Retningslinjernes indhold Anvisning af en plads Behovsdato Venteliste for optagelse Optagelse i private fritidshjem Retningslinjer for optagelse af børn i private fritidshjem Plads i fritidshjem i anden kommune Bevaring af plads ved flytning Lukning for optagelse på venteliste for børn fra andre kommuner Opsigelse, flytning og udmeldelse

14 Indholdsfortegnelse Kapitel 22 Tilskud til fritidshjem og forældrebetaling Tilskud og forældrenes egenbetaling til en plads i kommunale eller selvejende fritidshjem Størrelsen af kommunalbestyrelsens tilskud Størrelsen af forældrenes egenbetaling Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrebetalingen Administrationstilskud til selvejende fritidshjem Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i et privat fritidshjem Plads i fritidshjem i en anden kommune Opholdskommunens tilskud til en plads i fritidshjem i en anden kommune Forældrenes egenbetaling Økonomisk fripladstilskud Søskende tilskud Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde Socialpædagogisk fripladstilskud Kapitel 23 Mad i fritidshjem Mad som en del af fritidshjemsydelsen Forældrebetalte madordninger Kapitel 24 Forældreindflydelse i fritidshjem Forældreindflydelse i kommunale fritidshjem Forældreindflydelse i selvejende fritidshjem Forældreindflydelse i private fritidshjem Uenigheder mellem forældrebestyrelse, fritidshjemsledelse og kommunalbestyrelse Tavshedspligt og underretningspligt Kapitel 25 Børnemiljøvurdering i fritidshjem Alle fritidshjem skal udarbejde en børnemiljøvurdering Del Kapitel 26 Formål med klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Alsidig udvikling og selvstændighed Det sociale fællesskab Samarbejde med børn og unge Kommunens generelle fritidstilbud Særlig rolle i det sociale arbejde Målrettet udsatte børn og unge Kendskab til aktivitets-, kultur- og fritidsliv Uddannelse og arbejdsmuligheder Kommunalbestyrelsens ansvar Samarbejde med forældre

15 Indholdsfortegnelse Kapitel 27 Forsyningsforpligtelsen og klubtilbudsstrukturen Forsyningsforpligtelsen Tilbud omfattet af forsyningsforpligtelsen Klubtilbudsstrukturen Bred vifte af tilbud Aldersgruppe Åbningstider Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Kommunale klubtilbud m.v Selvejende klubtilbud m.v Klubtilbuddets vedtægt og forretningsorden Private klubtilbud m.v Indgåelse af aftale Aftalens indhold Forholdet til forvaltningsloven og offentlighedsloven Kapitel 29 Optagelse m.v. i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen Plads i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune Bevaring af plads ved flytning Lukning for optagelse på venteliste for børn fra andre kommuner Opsigelse, flytning og udmeldelse Kapitel 30 Tilskud og forældrebetaling til en plads i klubtilbud m.v Tilskud og forældrenes egenbetaling til en plads i kommunale eller selvejende klubtilbud Størrelsen af kommunalbestyrelsens tilskud Størrelsen af forældrenes egenbetaling Betalingsfrihed og betalingsdifferentiering Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrebetalingen Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i et privat klubtilbud Forældrenes egenbetaling Plads i et klubtilbud i en anden kommune Opholdskommunens tilskud til en plads i klubtilbud m.v. i en anden kommune Forældrenes egenbetaling for en plads i klubtilbud i en anden kommune Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Socialpædagogisk fripladstilskud

16 Indholdsfortegnelse 30.7 Børn og unge med nedsat funktionsevne Særlige indtægter, aktiviteter og arrangementer Kapitel 31 Bruger- og forældreindflydelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud Brugernes ret til indflydelse Formel indflydelse i klubtilbud m.v Klubråd Uformel indflydelse i klubtilbud m.v Forældreindflydelse Brugerne i forældrebestyrelsen Tilrettelæggelse i forhold til brugerne Brugernes stemmeret Valg af medlemsrepræsentanter Støtte til unge bestyrelsesrepræsentanter Tavshedspligt og underretningspligt Del Kapitel 32 Etablering og drift af private pasningsordninger Karakteristika og formål Tilladelse til at etablere en privat pasningsordning Tilsyn med private pasningsordninger Kapitel 33 Tilskud til privat pasning Anvendelse og formål Ordningens omfang Tilskud i stedet for dagtilbudsplads Ansøgning om tilskud Barnet skal passes af andre end forældrene selv Tilrettelæggelse af privat pasning Tilskud i sammenhæng med andre ydelser Aftale om pasning Forpligtelser og rettigheder Forældrene som arbejdsgivere Passeren er selvstændig erhvervsdrivende Anden regulering af betydning for aftalen og aftaleforholdet Godkendelse af aftale betingelse for tilskud Godkendelse af passerens personlige forudsætninger og af de fysiske rammer Godkendelse af de økonomiske forhold Tilskuddets størrelse Udbetaling af tilskud Anvendelse af tilskuddet Kommunalbestyrelsens tilbud om administration

17 Indholdsfortegnelse 33.7 Søskendetilskud Ændring og ophør af tilskud til privat pasning Tilsyn Kombinationstilbud Beregning af tilskud og forældrebetaling for et kombinationstilbud Kapitel 34 Pasning af egne børn Kommunalbestyrelsens tilbud Hvilke børn og aldersgrupper Betingelser for at modtage tilskud til pasning af egne børn Ikke tilskud samtidig med en plads i dagtilbud Ingen offentlig overførselsindkomst eller arbejdsindtægt Opholdskrav Udbetalingstidspunkt Antal tilskud pr. husstand og tilskudsperiodens længde Tilskuddets størrelse Loft for tilskuddets størrelse Overgang til dagtilbud Afslag på tilskud af hensyn til barnet Tilsyn med en forælder, der passer egne børn Del Kapitel 35 Administration Betaling og tilbagebetaling Inddrivelse Kapitel 36 Forsøg Formål Godkendelse Ansøgning Ophør Kapitel 37 Klageadgang Klagemulighed Retlig efterprøvelse af afgørelser Folketingets Ombudsmand Yderligere oplysninger om klageadgang Kapitel 38 Retssikkerhedsloven, de forvaltningsretlige regler og grundlæggende princippers betydning for dagtilbudsområdet Retssikkerhedsloven Officialprincippet pligten til at undersøge Processuel skadevirkning

18 Indholdsfortegnelse Borgerens medvirken Kendskab til rettigheder og pligter Hvis du vil vide mere Den almindelige forvaltningsret Forvaltningsloven Vejledningspligt Partshøring Inhabilitet Parters aktindsigt Tavshedspligt Begrundelse De forvaltningsretlige grundprincipper Legalitetsprincippet krav om hjemmel Princippet om saglig forvaltning Lighedsprincippet Proportionalitetsprincippet Offentlighedsloven Ændring af begunstigende forvaltningsakter Kapitel 39 Puljeordninger Puljeordninger som driftsform Ændring af driftsaftalen Tilskud og egenbetaling for en plads i en puljeordning Kommunalbestyrelsens tilskud til puljeordninger Forældrenes egenbetaling for en plads i en puljeordning Tilskud til en plads i en puljeordning i en anden kommune Øvrige regler Bilag Bilag 1 Uddrag af Bekendgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område ( 1-4, og 16) Bilag 2 Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 3 Udtalelse fra Civilstyrelsen vedr. fonde Bilag 4 Oversigt over hjemmesider med oplysninger relevante for dagtilbudsområdet Bilag 4 Eksempler

19 Indledning Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Vejledningen har virkning fra 11. maj 2009 og afløser følgende vejledning: Vejledning nr. 26 af 26. maj 2008 om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Vejledningen er udarbejdet på baggrund af lovteksten, bekendtgørelsen om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (dagtilbudsbekendtgørelsen) og praksis på området. Vejledningen indeholder også en kortfattet beskrivelse af de regler i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der har betydning for behandlingen af sager efter dagtilbudsloven. Vejledningen samler og behandler ligesom dagtilbudsloven reglerne på dag-, fritids- og klubområdet i én samlet vejledning. Vejledningen indeholder dels en videreførelse af det relevante og aktuelle vejledningsstof i de hidtidige vejledninger på området, dels en gennemgang og fortolkning af reglerne i dagtilbudsloven og i dagtilbudsbekendtgørelsen. Vejledningen omfatter alene tilbud til børn og unge efter lov om dag-, fritids- og klubtilbud og således ikke tilbud, der er oprettet efter anden lovgivning. Vejledningen henvender sig først og fremmest til fagpersoner inden for området både i forvaltningen og i tilbuddene til forældrebestyrelser samt til interesseorganisationer på dag-, fritids- og klubtilbudsområdet. Vejledningen er imidlertid også tiltænkt forældre og andre, der ønsker at kende reglerne på dag-, fritids- og klubtilbudsområdet nærmere. Information om tilbud efter dagtilbudsloven Med dagtilbudsloven er der sat fokus på at skabe større åbenhed om ydelsen i private og offentlige tilbud i den enkelte kommune. Således skal kommunerne og tilbuddene offentliggøre en række oplysninger om dag-, fritids-, og klubtilbud. Information om dag-, fritids og klubtilbudsydelsen skal give de enkelte familier indsigt i rammerne for 16

20 Indledning tilbuddene og understøtte familierne, når de skal vælge tilbud. Ligeledes skal informationen medvirke til forventningsafstemning mellem forældrene og kommunen eller de enkelte tilbud. Herudover skal information om tilbud efter loven sammen med en øget grad af evaluering sikre en løbende erfaringsudveksling og kvalitetsudvikling på både dagtilbudsniveau og kommunalt niveau. Det er forudsat, at offentliggørelsen på kommunalt niveau er elektronisk på f.eks. kommunens hjemmeside. På institutionsniveau kan offentliggørelse ske elektronisk, såfremt tilbuddet har adgang til elektronisk offentliggørelse. Sammenlignelig brugerinformation Ud over dagtilbudslovens fokus på offentliggørelse af oplysninger om dag-, fritids- og klubtilbud er der ved lov nr. 253 af 28. marts 2006 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner indført en landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation. Private og offentlige dagtilbud, herunder kommunale dagtilbud, selvejende daginstitutioner, puljeordninger og godkendte privatinstitutioner, skal udarbejde sammenlignelig brugerinformation. Reglerne omfatter kun dagtilbud og således ikke fritidshjem, klubtilbud eller private pasningsordninger. Den landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation er praktiseret ved etableringen af en IT-portal På portalen er der for hver kommune information om dagtilbud til børn i alderen 0 år og op til skolestart. Samtidig er der information om hvert enkelt dagtilbud i kommunen. De tilbud, der findes oplysninger om på portalen, er kommunale dagtilbud institutioner og dagpleje, selvejende daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. IT-portalen er således med til at understøtte borgernes frie valg, så borgerne på et kvalificeret grundlag kan vælge netop det tilbud, der passer den enkelte bedst. De nærmere regler om udarbejdelse af sammenlignelig brugerinformation er fastsat i bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2007 om sammenlignelig brugerinformation. Bekendtgørelsen fastlægger både de overordnede rammer for den nye ordning og de konkrete informationsparametre, som skal indgå i ordningen. Central evalueringsfunktion Efter dagtilbudsloven er der oprettet en central evaluerings- og rådgivningsfunktion for dagtilbud. Funktionen varetages af Danmarks 17

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere