Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009"

Transkript

1 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

2 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

3 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Telefon: Fax: E-post: Hjemmeside: Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 2000 Udgivet: maj 2009 ISBN-nr.: (trykt udgave) ISBN-nr.: (elektronisk udgave) Pris kr. 250 (inkl. moms) ved henvendelse til: Schultz Grafisk Herstedvang 10 A Albertslund Tlf.: Fax.:

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...16 Information om tilbud efter dagtilbudsloven...16 Sammenlignelig brugerinformation...17 Central evalueringsfunktion...18 Vejledningens struktur...18 Læsevejledning Vejledningsbistand Tilbudstyper...21 Vejledningens begreber...21 Forkortelser Del Kapitel 1 Anvendelsesområde Betingelser for retten til ydelser Børn af grænsegængere Børn af diplomater Én plads pr. barn Kapitel 2 FN's børnekonvention Generelt om Børnekonventionen Børns ret til et familieliv Børns medbestemmelse Kapitel 3 Formål for dag-, fritids- og klubtilbud m.v Formålsbestemmelsernes funktion Overordnet formålsbestemmelse for alle tilbud efter dagtilbudsloven Trivsel, udvikling og læring Familiens fleksibilitet og valgmuligheder med barnet i centrum Forebyggende indsats Sammenhæng og kontinuitet Kapitel 4 Sammenhængende børnepolitik og mål og rammer Sammenhængende børnepolitik Formål Forebyggende indsats Indbyrdes sammenhæng mellem tilbud Mål og rammer

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Ansvarsfordeling Lederen af det enkelte dag-, fritids- og klubtilbud Ansvaret for opgaveløsningen Ansvar for kommunale dag-, fritids- og klubtilbud m.v Kommunalbestyrelsen og ledelsen af det enkelte kommunale tilbud Delegation fra kommunalbestyrelsen til ledelsen af kommunale tilbud Ansvar for selvejende dag-, fritids- og klubtilbud Institutionsbestyrelsen og ledelsen af det enkelte tilbud Tilrettelæggelse af ledelsesstrukturen Mere information om strukturændringer på dagtilbudsområdet Kapitel 6 Støtte efter dagtilbudsloven til børn og unge Støtte efter dagtilbudsloven Tildeling af støtte efter dagtilbudsloven Forpligtelsens omfang Privat pasning og pasning af egne børn Støtte til børn med plads i et kommunalt eller selvejende dag-, fritids- eller klubtilbud i en anden kommune Støtte til børn i privatinstitutioner Støtte i tilbud efter dagtilbudsloven til børn anbragt uden for hjemmet eller i privat familiepleje Nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Integration af særlige dag-, fritids- eller klubtilbud i almene tilbud Samarbejdspartnere...61 Kapitel 7 Tilsyn Hvilke tilbud omfatter tilsynet? Selvejende institutioner Private fritidshjem og klubtilbud m.v Privatinstitutioner Plads i et tilbud i en anden kommune Private pasningsordninger Hvem udfører tilsynet Tilrettelæggelsen af tilsynet Rammer for tilsynet Offentliggørelse af rammer for tilsynet Udførelsen af tilsynet Indholdet af tilsynet Det pædagogiske indhold i tilbuddene Sikkerhed, hygiejne med videre Overgreb på børn og unge Forsikringer og tilsynspligt Sovestillinger Barneseler

6 Indholdsfortegnelse Sikker transport Legetøj Hygiejne Røgfri miljøer Indendørsareal Legepladser Øvrig information Indhentelse af børneattester...76 Del Kapitel 8 Formål for dagtilbud Miljø for trivsel, sundhed, udvikling og læring Samarbejde med forældrene Overgang til skole og fritidstilbud Medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati Kapitel 9 Forsyningsforpligtelsen og dagtilbudsstrukturen Forsyningsforpligtelsen Tilbud omfattet af forsyningsforpligtelsen Dagtilbudsstrukturen Pladstyper Åbningstider Lukkedage Kommuneaftale Kapitel 10 Etablering og drift af dagtilbud Dagtilbud som daginstitutioner Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner Aftale som grundlag for driften af den selvejende daginstitution Annonceringspligt efter tilbudsloven Indgåelse af aftale Aftalens indhold Ændring eller opsigelse af en driftsaftale Opgørelse af en selvejende daginstitutions formue ved opsigelse af driftsaftale Forholdet til forvaltningsloven og offentlighedsloven Privatinstitutioner Etablering og godkendelse Godkendelseskriterier Dagtilbud i private hjem og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø Kommunal dagpleje Dagplejerens fravær Privat dagpleje

7 Indholdsfortegnelse Aftale om drift Godkendelse af kommunale og private dagplejere og dagplejehjem Godkendelseskriterier Dagplejehjemmets rammer Personlige forhold Antal børn Egne børn Kapitel 11 Pasningsgaranti og optagelse i dagtilbud Pasningsgaranti Hvilke tilbud opfylder pasningsgarantien Hvornår skal kommunalbestyrelsen tilbyde en plads Plads i forlængelse af barsel Plads i andre situationer Meddelelse om frister og garantidato Brud på pasningsgarantien Konsekvenser af brud på pasningsgarantien I forhold til de børn som ikke kan få plads fra garantidatoen Konsekvenser i forhold til alle børn i dagtilbud i kommunen Optagelse i dagtilbud under den kommunale anvisning Optagelseskompetencen Delegation af optagelseskompetencen Tidsmæssigt omfang af en plads i dagtilbud Anslået sagsbehandlingstid Retningslinjer for optagelse Retningslinjernes indhold Anvisning af en plads Forældrenes ønsker Anvisning af plads i dagpleje Venteliste Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Retningslinjer for optagelse i selvejende daginstitutioner og privat dagpleje med optagelseskompetence Optagelse i privatinstitutioner Retningslinjer for optagelse af børn i privatinstitutioner Optagelse i dagtilbud i anden kommune Børn med behov for støtte Lukning for optagelse på venteliste for børn fra andre kommuner Bevaring af plads ved flytning Opsigelse, flytning og udmeldelse Opsigelse Flytning Ophør Udmeldelse af dagtilbud Midlertidig udmeldelse

8 Indholdsfortegnelse Kapitel 12 Tilskud til dagtilbud og forældrebetaling Tilskud og forældrenes egenbetaling til en plads i dagtilbud under den kommunale anvisning Størrelsen af kommunalbestyrelsens tilskud Størrelsen af forældrenes egenbetaling Grundprincipper for forældrebetaling Forældrebetaling ved en halvtids-/deltidsplads eller ved brug af familiefleksordninger Udgifter pr. barn Regulering af tilskud og forældrenes egenbetaling Loft over forældrebetaling Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling Bruttodriftsudgift Opgørelse af de bugetterede bruttodriftsudgiften Hvad kan indgå i beregningsgrundlaget Anlægsudgifter og ejendomsrelaterede udgifter Lønudgifter Støttepædagoger Anden støtteindsats Sprogvurdering af 3-årige børn Pensionsopsparinger Tolkeudgifter Børnerelaterede udgifter Moms Rådgivning Tilsyn Administration Ansatte i den kommunale forvaltning (pædagogiske konsulenter m.fl.) Administrationstilskud til selvejende daginstitutioner Hvornår skal administrationstilskud gives? Administrationstilskuddets størrelse Administrationstilskud i henhold til en aftale Ingen selvejende daginstitutioner i kommunen modtager administrationstilskud på grundlag af en aftale med kommunalbestyrelsen Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i privat dagpleje Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i privatinstitution Driftstilskud Bygningstilskud Administrationstilskud Forældrenes egenbetaling Regler for det tyske mindretal Tilskud til en plads i dagtilbud i en anden kommune Opholdskommunens tilskud til en plads i dagtilbud i en anden kommune

9 Indholdsfortegnelse Forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud i en anden kommune Ekstra tilskud fra opholdskommunen til dagtilbud i en anden kommune Børn anbragt uden for hjemmet eller i privat familiepleje Tilskud til børn af grænsegængere Fripladstilskud og søskendetilskud Økonomisk fripladstilskud Beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud Fripladstilskuddets beregning Indtægtsændringer og efterregulering Økonomisk fripladstilskud til børn i privatinstitution Økonomisk fripladstilskud til barn i privat dagpleje Søskendetilskud Størrelsen af søskendetilskud Søskende optaget i samme dagtilbud med samme takst billigste plads Søskende optaget i dagtilbud i en anden kommune billigste plads Søskendetilskud til børn i privatinstitutioner Søskendetilskud ved privat pasning Pasning af egne børn Søskendetilskud ved ophold i dagtilbud af behandlingsmæssige grunde Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde Betingelser for behandlingsmæssigt fripladstilskud Fra hvilket tidspunkt kan behandlingsmæssigt fripladstilskud gives Børn i privatinstitution Socialpædagogisk fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud som målrettet værktøj Delegation af kompetence til at tildele socialpædagogisk fripladstilskud Tilskud og egenbetaling i kommuner der i 2009 i alle daginstitutioner tilbyder frokostmåltid i henhold til dagtilbudsloven Størrelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling Tilskud og forældrenes egenbetaling ved plads i anden kommune eller i privatinstitution Økonomisk fripladstilskud Fripladstilskud til plads i anden kommune eller privatinstitution, når opholdskommunen tilbyder frokost i alle daginstitutioner Børn med særlige kostbehov Beregning af tilskud til børn med særlige behov Beregning af tilskud til børn med særlige kostbehov derhar plads i en anden kommune eller plads i en privatinstitution Fripladstilskud til børn med særlige kostbehov

10 Indholdsfortegnelse Kapitel 13 Mad i daginstitutioner Frokostmåltid i alle daginstitutioner Kommunens organisering og tilrettelæggelse af frokostmåltidet Frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen Hvad er et sundt frokostmåltid? Frokostmåltid er omfattet af fripladstilskud og søskendetilskud Private pasningsordninger og dagplejen er undtaget fra tilbud om frokostmåltid Hvem kan undtages fra frokostmåltidet Godkendelse af køkkenfaciliteter i kommunale og selvejende daginstitutioner Godkendelse af køkkenfaciliteter i privatinstitutioner Forældrebetalte madordninger I hvilke dagtilbud kan der oprettes forældrebetalte madordninger Tilbud om etablering af madordning Deltagelse i forældrebetalte madordninger Tilrettelæggelse af en forældrebetalt madordning Pris for forældrebetalt madordning Udgifter til madordningen Administration af madordningen Økonomisk tilskud til forældrebetalt madordning Andre regler Kapitel 14 Forældreindflydelse i dagtilbud Forældreindflydelse i kommunale daginstitutioner Retskrav på forældrebestyrelse i en kommunal daginstitution Rammer for forældrebestyrelsen i kommunale daginstitutioner Forældrebestyrelsens sammensætning i kommunale daginstitutioner Forældrerepræsentanter Medarbejderrepræsentanter Ikke ledelsesrepræsentanter Samarbejde med alle forældre Forældrebestyrelsens minimumskompetencer Principperne for daginstitutionens arbejde Principper for anvendelsen af en budgetramme Forældrebestyrelsens indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsen Forældrebestyrelsens indstillingsret ved ansættelse af personalet Fortrolige oplysninger og private forhold Delegation af yderligere kompetence til forældrebestyrelsen Kompetence, der kan delegeres til forældrebestyrelsen Kompetence, der ikke kan delegeres til forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsens dispositioner Forældreindflydelse i den kommunale dagpleje Retskrav på forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje Rammer for forældrebestyrelsens arbejde i den kommunale dagpleje - vedtægt

11 Indholdsfortegnelse Forældrebestyrelsens sammensætning i den kommunale dagpleje Samarbejde med alle forældre Forældrebestyrelsens minimumskompetence i den kommunale dagpleje Principperne for den kommunale dagpleje Principper for anvendelsen af den kommunale dagplejes budgetramme Forældrebestyrelsens indstillingsret og ret til deltagelse - ledelsen Forældrebestyrelsens indstillingsret - personalet Fortrolige oplysninger og private forhold Delegation af yderligere kompetence til forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje Kompetence, der kan delegeres til forældrebestyrelsen Kompetence, der ikke kan delegeres til forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsens dispositioner Forældreindflydelse i selvejende daginstitutioner Retskrav på forældrebestyrelse i en selvejende daginstitution Vedtægten i den selvejende daginstitution rammen for forældrebestyrelsens arbejde Den enstrengede model én bestyrelse Institutionsbestyrelsens sammensætning Institutionsbestyrelsens kompetence Den tostrengede model en forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse Sammensætning af forældrebestyrelsen Sammensætning af institutionsbestyrelsen Forældrebestyrelsens minimumskompetencer Delegation af kompetence fra institutionsbestyrelsen til forældrebestyrelsen Kommunalbestyrelsens opgaver der ikke kan delegeres til institutionsbestyrelsen eller forældrebestyrelsen Forældreindflydelse i privatinstitutioner Forældreindflydelse i privat dagpleje Uenigheder mellem forældrebestyrelse, dagtilbudsledelse og kommunalbestyrelse Tavshedspligt og underretningspligt Kapitel 15 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Formål med den pædagogiske læreplan Tilbud omfattet af kravet om pædagogiske læreplaner Temaer i den pædagogiske læreplan Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling og børnemiljøvurderinger Sociale kompetencer Sociale kompetencer og børnemiljøvurderinger Sproglig udvikling Pædagogiske læreplaner og sprogvurdering Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener

12 Indholdsfortegnelse Kulturelle udtryksformer og værdier Indholdet i den pædagogiske læreplan Dagtilbuddets værdier, principper og læringsforståelse Læringsmål i forhold til seks læreplanstemaer Pædagogiske metoder og aktiviteter til indfrielse af dagtilbuddets læringsmål Børn med særlige behov Ansvar for udarbejdelse og offentliggørelse Godkendelse af den pædagogiske læreplan Evaluering af den pædagogiske læreplan Sammenhæng mellem pædagogisk praksis og mål Dokumentation som grundlag for evaluering Opfølgning på og formidling af evalueringen Inddragelse af forældrebestyrelsen Mere information om pædagogiske læreplaner Kapitel 16 Sprogvurdering Formål med sprogvurdering Sprogvurdering - et tilbud til 3-årige børn Oplysning om mulighed for dagtilbud Mål og rammer for sprogvurdering Tilrettelæggelsen af sprogvurdering Hvem udfører sprogvurderingen? Inspiration til materiale til sprogvurdering Forældreinddragelse Pædagogisk opfølgning Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats Vejledningsmateriale Kapitel 17 Børnemiljøvurdering i dagtilbud Alle dagtilbud skal udarbejde en børnemiljøvurdering Formål med børnemiljøvurderinger Børneperspektiv Det fysiske, det psykiske og det æstetiske børnemiljø Børnemiljøvurderingens udarbejdelse Kortlægning Beskrivelse Handlingsplan Revidering af børnemiljøvurdering Inddragelse af forældrebestyrelsen Offentliggørelse Rådgivning hos Dansk Center for Undervisningsmiljø

13 Indholdsfortegnelse Del Kapitel 18 Formål med fritidshjem Børnemiljøets betydning Selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter Sproglige udtryksformer Æstetiske og kropslige udtryksformer Sundhed og kendskab til naturen Særlig indsats Medansvar og medbestemmelse Forståelse for demokratiske værdier Andre fritidstilbud i kommunen Overgang mellem fritidshjem og skole Mulighed for lektielæsning Kapitel 19 Forsyningsforpligtelsen og fritidshjemsstrukturen Forsyningsforpligtelsen Tilbud omfattet af forsyningsforpligtelsen Fritidshjemsstrukturen Kapitel 20 Etablering og drift af fritidshjem Kommunale fritidshjem Selvejende fritidshjem Private fritidshjem Aftale med privat fritidshjem Driftsgaranti Kapitel 21 Optagelse i fritidshjem Optagelse i fritidshjem under den kommunale anvisning Retningslinjer for optagelse Retningslinjernes indhold Anvisning af en plads Behovsdato Venteliste for optagelse Optagelse i private fritidshjem Retningslinjer for optagelse af børn i private fritidshjem Plads i fritidshjem i anden kommune Bevaring af plads ved flytning Lukning for optagelse på venteliste for børn fra andre kommuner Opsigelse, flytning og udmeldelse

14 Indholdsfortegnelse Kapitel 22 Tilskud til fritidshjem og forældrebetaling Tilskud og forældrenes egenbetaling til en plads i kommunale eller selvejende fritidshjem Størrelsen af kommunalbestyrelsens tilskud Størrelsen af forældrenes egenbetaling Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrebetalingen Administrationstilskud til selvejende fritidshjem Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i et privat fritidshjem Plads i fritidshjem i en anden kommune Opholdskommunens tilskud til en plads i fritidshjem i en anden kommune Forældrenes egenbetaling Økonomisk fripladstilskud Søskende tilskud Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde Socialpædagogisk fripladstilskud Kapitel 23 Mad i fritidshjem Mad som en del af fritidshjemsydelsen Forældrebetalte madordninger Kapitel 24 Forældreindflydelse i fritidshjem Forældreindflydelse i kommunale fritidshjem Forældreindflydelse i selvejende fritidshjem Forældreindflydelse i private fritidshjem Uenigheder mellem forældrebestyrelse, fritidshjemsledelse og kommunalbestyrelse Tavshedspligt og underretningspligt Kapitel 25 Børnemiljøvurdering i fritidshjem Alle fritidshjem skal udarbejde en børnemiljøvurdering Del Kapitel 26 Formål med klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Alsidig udvikling og selvstændighed Det sociale fællesskab Samarbejde med børn og unge Kommunens generelle fritidstilbud Særlig rolle i det sociale arbejde Målrettet udsatte børn og unge Kendskab til aktivitets-, kultur- og fritidsliv Uddannelse og arbejdsmuligheder Kommunalbestyrelsens ansvar Samarbejde med forældre

15 Indholdsfortegnelse Kapitel 27 Forsyningsforpligtelsen og klubtilbudsstrukturen Forsyningsforpligtelsen Tilbud omfattet af forsyningsforpligtelsen Klubtilbudsstrukturen Bred vifte af tilbud Aldersgruppe Åbningstider Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Kommunale klubtilbud m.v Selvejende klubtilbud m.v Klubtilbuddets vedtægt og forretningsorden Private klubtilbud m.v Indgåelse af aftale Aftalens indhold Forholdet til forvaltningsloven og offentlighedsloven Kapitel 29 Optagelse m.v. i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i opholdskommunen Plads i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i anden kommune Bevaring af plads ved flytning Lukning for optagelse på venteliste for børn fra andre kommuner Opsigelse, flytning og udmeldelse Kapitel 30 Tilskud og forældrebetaling til en plads i klubtilbud m.v Tilskud og forældrenes egenbetaling til en plads i kommunale eller selvejende klubtilbud Størrelsen af kommunalbestyrelsens tilskud Størrelsen af forældrenes egenbetaling Betalingsfrihed og betalingsdifferentiering Beregningsgrundlaget for kommunalbestyrelsens tilskud og forældrebetalingen Tilskud og forældrenes egenbetaling ved en plads i et privat klubtilbud Forældrenes egenbetaling Plads i et klubtilbud i en anden kommune Opholdskommunens tilskud til en plads i klubtilbud m.v. i en anden kommune Forældrenes egenbetaling for en plads i klubtilbud i en anden kommune Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Socialpædagogisk fripladstilskud

16 Indholdsfortegnelse 30.7 Børn og unge med nedsat funktionsevne Særlige indtægter, aktiviteter og arrangementer Kapitel 31 Bruger- og forældreindflydelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud Brugernes ret til indflydelse Formel indflydelse i klubtilbud m.v Klubråd Uformel indflydelse i klubtilbud m.v Forældreindflydelse Brugerne i forældrebestyrelsen Tilrettelæggelse i forhold til brugerne Brugernes stemmeret Valg af medlemsrepræsentanter Støtte til unge bestyrelsesrepræsentanter Tavshedspligt og underretningspligt Del Kapitel 32 Etablering og drift af private pasningsordninger Karakteristika og formål Tilladelse til at etablere en privat pasningsordning Tilsyn med private pasningsordninger Kapitel 33 Tilskud til privat pasning Anvendelse og formål Ordningens omfang Tilskud i stedet for dagtilbudsplads Ansøgning om tilskud Barnet skal passes af andre end forældrene selv Tilrettelæggelse af privat pasning Tilskud i sammenhæng med andre ydelser Aftale om pasning Forpligtelser og rettigheder Forældrene som arbejdsgivere Passeren er selvstændig erhvervsdrivende Anden regulering af betydning for aftalen og aftaleforholdet Godkendelse af aftale betingelse for tilskud Godkendelse af passerens personlige forudsætninger og af de fysiske rammer Godkendelse af de økonomiske forhold Tilskuddets størrelse Udbetaling af tilskud Anvendelse af tilskuddet Kommunalbestyrelsens tilbud om administration

17 Indholdsfortegnelse 33.7 Søskendetilskud Ændring og ophør af tilskud til privat pasning Tilsyn Kombinationstilbud Beregning af tilskud og forældrebetaling for et kombinationstilbud Kapitel 34 Pasning af egne børn Kommunalbestyrelsens tilbud Hvilke børn og aldersgrupper Betingelser for at modtage tilskud til pasning af egne børn Ikke tilskud samtidig med en plads i dagtilbud Ingen offentlig overførselsindkomst eller arbejdsindtægt Opholdskrav Udbetalingstidspunkt Antal tilskud pr. husstand og tilskudsperiodens længde Tilskuddets størrelse Loft for tilskuddets størrelse Overgang til dagtilbud Afslag på tilskud af hensyn til barnet Tilsyn med en forælder, der passer egne børn Del Kapitel 35 Administration Betaling og tilbagebetaling Inddrivelse Kapitel 36 Forsøg Formål Godkendelse Ansøgning Ophør Kapitel 37 Klageadgang Klagemulighed Retlig efterprøvelse af afgørelser Folketingets Ombudsmand Yderligere oplysninger om klageadgang Kapitel 38 Retssikkerhedsloven, de forvaltningsretlige regler og grundlæggende princippers betydning for dagtilbudsområdet Retssikkerhedsloven Officialprincippet pligten til at undersøge Processuel skadevirkning

18 Indholdsfortegnelse Borgerens medvirken Kendskab til rettigheder og pligter Hvis du vil vide mere Den almindelige forvaltningsret Forvaltningsloven Vejledningspligt Partshøring Inhabilitet Parters aktindsigt Tavshedspligt Begrundelse De forvaltningsretlige grundprincipper Legalitetsprincippet krav om hjemmel Princippet om saglig forvaltning Lighedsprincippet Proportionalitetsprincippet Offentlighedsloven Ændring af begunstigende forvaltningsakter Kapitel 39 Puljeordninger Puljeordninger som driftsform Ændring af driftsaftalen Tilskud og egenbetaling for en plads i en puljeordning Kommunalbestyrelsens tilskud til puljeordninger Forældrenes egenbetaling for en plads i en puljeordning Tilskud til en plads i en puljeordning i en anden kommune Øvrige regler Bilag Bilag 1 Uddrag af Bekendgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område ( 1-4, og 16) Bilag 2 Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 3 Udtalelse fra Civilstyrelsen vedr. fonde Bilag 4 Oversigt over hjemmesider med oplysninger relevante for dagtilbudsområdet Bilag 4 Eksempler

19 Indledning Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Vejledningen har virkning fra 11. maj 2009 og afløser følgende vejledning: Vejledning nr. 26 af 26. maj 2008 om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Vejledningen er udarbejdet på baggrund af lovteksten, bekendtgørelsen om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (dagtilbudsbekendtgørelsen) og praksis på området. Vejledningen indeholder også en kortfattet beskrivelse af de regler i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der har betydning for behandlingen af sager efter dagtilbudsloven. Vejledningen samler og behandler ligesom dagtilbudsloven reglerne på dag-, fritids- og klubområdet i én samlet vejledning. Vejledningen indeholder dels en videreførelse af det relevante og aktuelle vejledningsstof i de hidtidige vejledninger på området, dels en gennemgang og fortolkning af reglerne i dagtilbudsloven og i dagtilbudsbekendtgørelsen. Vejledningen omfatter alene tilbud til børn og unge efter lov om dag-, fritids- og klubtilbud og således ikke tilbud, der er oprettet efter anden lovgivning. Vejledningen henvender sig først og fremmest til fagpersoner inden for området både i forvaltningen og i tilbuddene til forældrebestyrelser samt til interesseorganisationer på dag-, fritids- og klubtilbudsområdet. Vejledningen er imidlertid også tiltænkt forældre og andre, der ønsker at kende reglerne på dag-, fritids- og klubtilbudsområdet nærmere. Information om tilbud efter dagtilbudsloven Med dagtilbudsloven er der sat fokus på at skabe større åbenhed om ydelsen i private og offentlige tilbud i den enkelte kommune. Således skal kommunerne og tilbuddene offentliggøre en række oplysninger om dag-, fritids-, og klubtilbud. Information om dag-, fritids og klubtilbudsydelsen skal give de enkelte familier indsigt i rammerne for 16

20 Indledning tilbuddene og understøtte familierne, når de skal vælge tilbud. Ligeledes skal informationen medvirke til forventningsafstemning mellem forældrene og kommunen eller de enkelte tilbud. Herudover skal information om tilbud efter loven sammen med en øget grad af evaluering sikre en løbende erfaringsudveksling og kvalitetsudvikling på både dagtilbudsniveau og kommunalt niveau. Det er forudsat, at offentliggørelsen på kommunalt niveau er elektronisk på f.eks. kommunens hjemmeside. På institutionsniveau kan offentliggørelse ske elektronisk, såfremt tilbuddet har adgang til elektronisk offentliggørelse. Sammenlignelig brugerinformation Ud over dagtilbudslovens fokus på offentliggørelse af oplysninger om dag-, fritids- og klubtilbud er der ved lov nr. 253 af 28. marts 2006 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner indført en landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation. Private og offentlige dagtilbud, herunder kommunale dagtilbud, selvejende daginstitutioner, puljeordninger og godkendte privatinstitutioner, skal udarbejde sammenlignelig brugerinformation. Reglerne omfatter kun dagtilbud og således ikke fritidshjem, klubtilbud eller private pasningsordninger. Den landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation er praktiseret ved etableringen af en IT-portal På portalen er der for hver kommune information om dagtilbud til børn i alderen 0 år og op til skolestart. Samtidig er der information om hvert enkelt dagtilbud i kommunen. De tilbud, der findes oplysninger om på portalen, er kommunale dagtilbud institutioner og dagpleje, selvejende daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. IT-portalen er således med til at understøtte borgernes frie valg, så borgerne på et kvalificeret grundlag kan vælge netop det tilbud, der passer den enkelte bedst. De nærmere regler om udarbejdelse af sammenlignelig brugerinformation er fastsat i bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2007 om sammenlignelig brugerinformation. Bekendtgørelsen fastlægger både de overordnede rammer for den nye ordning og de konkrete informationsparametre, som skal indgå i ordningen. Central evalueringsfunktion Efter dagtilbudsloven er der oprettet en central evaluerings- og rådgivningsfunktion for dagtilbud. Funktionen varetages af Danmarks 17

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Temamøde om dagtilbud marts 2010 NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Dagtilbudsloven Reglerne for dagtilbudsområdet blev pr. 1. august 2007 samlet i en selvstændig lov. Dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Sønderborg Kommune Jnr. 16.05.00.I02 Børn og Uddannelse april 2007 /EP/HF Ajourført 07.03.2013/ep korrektion på pkt. 6 afsnit 3 22.03.2013 Ajourført 28.11.2013 Korrektion takster 2014 Ajourført 04.12.2014

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER

GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER GUIDE TIL OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTIONER Januar 2013 OPRETTELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER FOR BØRN I ALDEREN 0-6 ÅR POLITISK BAGGRUND Første oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

1 of 39 04/10/2010 10:19

1 of 39 04/10/2010 10:19 1 of 39 04/10/2010 10:19 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 573 af 24/06/2005 Historisk (Serviceloven (gælder efter kommunalreformen)) Offentliggørelsesdato: 25-06-2005 Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere