Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Lokal status for ministermålene og de hermed forbundne udfordringer 4 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer Overblik over samtlige identificerede udfordringer for Om de udvalgte udfordringer Hvorfor indsatsen for ikke-vestlige udlændinge ikke henregnes til de særlige udfordringer Den borgerrettede indsats Den virksomhedsrettede indsats Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen De budgetmæssige rammer Bilag 28 Beskæftigelsesministerens mål 1 28 Beskæftigelsesministerens mål 3 33 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø efter 1. kvartal Gennemsnitligt antal ledige samt ledige i pct. af forsikrede i Sorø fordelt på a-kassegrupper, køn og alder jun Gennemsnitligt antal ledige samt ledige i pct. af forsikrede i Sorø, fordelt på a-kassegrupper og a- kasser, jun-2006 og jun Nøgletal om arbejdsmarkedet i Sorø 49 2

3 Indledning Staten og kommunen i jobcentret skal som ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen årligt udarbejde en fælles beskæftigelsesplan, der fastlægger, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Nærværende beskæftigelsesplan sætter kursen for jobcentrets virke i Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at sikre at virksomhederne i og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcentret varetager samtlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start-, kontanthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, fleks- og skånejobbere samt sygedagpengemodtagere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i tilknytning til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af partnerskabsaftaler og voksenlærlingeaftaler mv.. På tværs af de nævnte opgavefelter er det jobcentrets ambition at fremme opkvalificering, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, dvs. staten og kommunen, forventer, at jobcentret i 2008 skal servicere over borgere og ca virksomheder. Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. Beskæftigelsesplanen rummer en beskrivelse af de væsentligste udfordringer og indsatsområder på det lokale arbejdsmarked og udgør derved et fælles afsæt for en fortsat effektiv indsats. Der henvises til etableringsaftalen (2006) for en nærmere beskrivelse af jobcentrets organisatoriske forhold. Sorø den Gro Thoen Jobcenterchef (staten i jobcentret) Jesper Rahn Jensen Jobcenterchef (kommunen i jobcentret) 3

4 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 Beskæftigelsesministeren har genudmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- eller starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. Ny chance-målene retter sig mod målgruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og målene lyder: o 25 pct. skal være i gang med en uddannelse eller i job om to år o 15 pct. skal i løbet af de kommende to år være i stand til at forsørge sig selv o Målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af tiden i løbet af de kommende to år. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed forbundne udfordringer Ad 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt Jobcenter Sorø har opnået rigtig gode resultater på dette indsatsområde det seneste år. For kontant- og starthjælpsmodtagere udgør arbejdskraftreserven nu 76 % svarende til gennemsnittet for Østdanmark, mens arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere med 33 % i dag er blandt de absolut laveste i Østdanmark (gennemsnit 41 %) 1. 1 Kilde: AMS.dk, data fra DREAM opgjort for perioden uge 12, 2006 uge 11, Vedlagt som bilag. 4

5 Arbejdskraftreserven under ét er reduceret med 17,7 % i Sorø i årsperioden 2. kvartal kvartal 2007 sammenlignet med årsperioden 3. kvartal kvartal Det er også i sammenligning med andre jobcentre en meget markant reduktion. Jobcenter Sorø ønsker at udnytte den fortsat gunstige situation på arbejdsmarkedet til at realisere et yderligere fald i arbejdskraftreserven. Jobcentret forventer at kunne realisere et fortsat fald for samtlige ledige uanset forsikringsstatus. RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 1 Trods store reduktioner er der fortsat et væsentligt spillerum for at nedbringe arbejdskraftreserven. Udfordringen er at udnytte dette Arbejdskraftreserven blandt forsikrede ledige reduceres yderligere til maksimalt 30 % ved udgangen af 2008 (stat) Arbejdskraftreserven blandt kontant- og starthjælpsmodtagere reduceres yderligere til maksimalt 70 % ved udgangen af 2008 (kommune) STRATEGI/INDSATS Deltidsansatte kvinder Der er for mange deltidsansatte kvinder i den statslige målgruppe, herunder en del, der er ansat på områder, der er kendetegnet ved mangel på arbejdskraft (f.eks. sosu). Jobcentret vil i 2008 iværksætte en særlig indsats på dette område Øget aktiveringsindsats Kommunen i jobcentret vil sml. de øvrige udfordringer, der er beskrevet nedenfor sætte massivt ind på at øge brugen af aktivering og straksaktivering, der er målrettet ordinær ansættelse Ad 2: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- eller starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Jobcenter Sorø kan i foreløbige opgørelser fremvise fremragende resultater af ny chance indsatsen, der har til formål at få langvarige kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse, jf. ministerens mål 2. Status efter 1. kvartal 2007 er, at målene 1 og 2 er nået for målgruppen i Sorø Kommune: Sorø 3. kv Sorø 1. kv Hele landet 1. kv Mål 1 25 pct. skal være i gang med en uddan- 47,3 % 46,1 % 10,1 % 2 Efter BR Hovedstaden og Sjælland: Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø efter 1. kvartal 2007, s. 3. Det tilsvarende fald i Østdanmark udgjorde 12,5 % mens faldet for jobcentre med tilsvarende rammevilkår udgjorde 14,2 % i perioden. Notatet vedlagt som bilag. 5

6 nelse eller i job om to år Mål 2 15 pct. skal i løbet af de kommende to år være i stand til at forsørge sig selv 20,6 % 30,1 % 6,7 % Mål 3 Gruppen skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af tiden i løbet af de kommende to år 7,2 % 9,0 % 12,1 % Som det fremgår af tabellen har Jobcenter Sorø nået målene for de to første målsætninger, hvorimod der skal sættes særligt ind på, at resultaterne vedrørende mål 3 om aktiveringsgrad forbedres betydeligt. Her ligger Sorø med en aktiveringsgrad for målgruppen på 9 % under landsgennemsnittet på 12,1 % - og endnu længere fra det udmeldte mål om, at målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 % af tiden med ydelse. 3 Jobcenter Sorøs væsentligste udfordring i tilknytning til ny chance indsatsen er derfor nu at øge brugen af relevant aktivering, så flere langvarigt ledige får en chance for at komme nærmere arbejdsmarkedet. Jobcenter Sorø vil udvide ambitionen om at øge aktiveringsgraden yderligere, således, at den ikke begrænses sig til målgruppen for ny chance indsatsen, men favner samtlige ikke-forsikrede ledige. Formål hermed er at bryde fødekæden til langvarig ledighed samt at nedbringe arbejdskraftreserven, sml. ministerens mål 1. For gruppen af kontanthjælpsmodtagere som helhed udgjorde aktiveringsgraden i årsperioden 2. kvartal 2006 til 1. kvartal ,5 % i Sorø mod 20,1 % på landsplan 4. RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 2 Det går godt med ny chance indsatsen, men der er for mange passive ikkeforsikrede ledige i og udenfor målgruppen for ny chance. Udfordringen er at fastholde de flotte resultater for mål 1 og 2 samt at øge målrettet brug af aktivering Beskæftigelsesministerens kampagnemål: 25 % pct. af målgruppen for ny chance skal være i gang med en uddannelse eller i job ved kampagnens afslutning medio 2008 (kommune) 15 pct. af målgruppen for ny chance skal opgjort ved kampagnens afslutning medio 2008 være i stand til at forsørge sig selv (kommune) 3 Resultaterne af indsatsen for ny chance-målgruppen kan følges på den særlige kampagnehjemmeside, (barometer) 4 Kilde: Jobindsats DK, Overblik, kontanthjælp B2. 6

7 Målgruppen for ny chance skal være i aktivitet i mindst 40 pct. ved opgørelse ved kampagnens afslutning medio 2008 (kommune) Desuden: Aktiveringsgraden for samtlige ikke-forsikrede ledige øges i 2008, så den ved årets udgang mindst udgør 25 % (kommune STRATEGI/INDSATS Fokus på resultater og arbejdsgange Jobcentret har i 2007 indledt resultataflønning og LEAN-processer, hvor aktiveringsgraden indgår som et væsentligt fokuspunkt Aktivering Nye kontanthjælpsansøgere straksaktiveres i tilbud, hvor der lægges betydelig vægt på jobsøgning. Indtil maj 2008 sker straksaktiveringen dels i et kommunalt tilbud (12 pladser), og dels ved to andre aktører (hver 6 pladser). Herefter evalueres effekten, og der træffes beslutning om den fortsatte strategi Længerevarende kontanthjælpsmodtagere aktiveres i overensstemmelse med bestemmelserne om ret og pligt med henblik på ordinær beskæftigelse eller bevægelse mod arbejdsmarkedet Aktivering kommer kun på tale, hvor der ikke umiddelbart kan anvises beskæftigelse, og al aktivering i Sorø Kommune gennemføres med det primære succeskriterium, at det skal føre til ordinær beskæftigelse Ad 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før Ministerens udmeldte mål 3 om nedbringelse af antallet af unge under 30 år på forsørgelsesydelser udgør en væsentlig udfordring for Jobcenter Sorø. Ikke mindst, når det gælder de unge kontanthjælpsmodtagere, som er overrepræsenteret i Sorø Kommune, som tilmed ofte er uden uddannelse og som følgelig har en tendens til at blive længe i systemet med risiko for, at den enkeltes ledighedsproblem udvikler sig langvarigt. Jobcenter Sorø har i 2007 initieret en målgruppeanalyse, der har til formål at etablere et solidt udgangspunkt for en kvalificeret indsats for ungegruppen. En opgørelse for helårsperioden 2. kvartal uge uge viser, at Sorø havde 323 berørte dagpengemodtagere (57 helårspersoner) og 360 berørte kontanthjælpsmodtagere (186 helårspersoner) under 30 år. 5 Dagpengemodtagerne er som hovedregel kort tid i systemet, og giver ikke anledning til større generel bekymring. 5 Kilde: Ams.dk, bilagsmateriale til ministerens mål 3: antal berørte og helårspersoner, unge år, data fra DREAM. Vedlagt som bilag. Det bemærkes, at tallene afviger fra de tal, der indgår i kontanthjælpsover- 7

8 Derimod træder udfordringen i særlig grad frem ved det relativt beskedne gab mellem berørte og helårspersoner for kontanthjælpsmodtagernes vedkommende. De unge kontanthjælpsmodtagere forbliver for længe i systemet, og selv om afgangen for de unge ydelsesmodtagere under ét er højere i Sorø, end andetsteds 6, vil det være en prioriteret udfordring for Jobcenter Sorø i 2008, at få de unge hurtigere tilbage på arbejde eller i uddannelse/opkvalificering. Ikke mindst fordi udfordringen i så høj grad flugter med både arbejdsmarkedets behov, den demografiske udvikling samt velfærdsforligets intentioner om, at flere unge skal have en uddannelse. RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 3 Trods en positiv udvikling er der fortsat for mange unge på overførselsindkomster, særligt kontanthjælp. Udfordringen er at ændre yderligere på dette Antallet af unge under 30 år (opgjort som helårspersoner), der modtager a-dagpenge reduceres i 2008 med 15 % i forhold til året før (stat) Antallet af unge under 30 år (opgjort som helårspersoner), der modtager kontanthjælp reduceres i 2008 med 15 % i forhold til året før (kommune) Udslusningen af yngre kontanthjælpsmodtagere (til og med 29 år) til ordinær uddannelse i 2008 øges med mindst 2 procentpoint i forhold til Dvs. mindst 15 % skal afgå til uddannelse i (kommune) STRATEGI/INDSATS Målgruppeanalyse Der gennemføres en analyse af målgruppen med henblik på udviklingen langsigtet strategi på området Udvikling af samarbejdet med UU, uddannelsesinstitutioner m.v. Samarbejdet med de centrale vejlednings- og uddannelsesaktører skal styrkes, og herunder i forøget grad forankres i jobcentret Tilskyndelse til uddannelse Unge ledige uden uddannelse skal i videst muligt omfang tilskyndes og motiveres til at tage en uddannelse, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes blik B1 på jobindsats.dk, hvoraf fremgår, at Sorø i helårsperioden 2. kvartal kvartal 2007 havde 111 helårspersoner under 30 år på kontanthjælp. Derfor resultatmål formuleret i relative termer (%). 6 Ifølge jobindsats.dk, kontanthjælp B1, er gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere opgjort som helårspersoner for perioden 2. kvartal kvartal 2007 reduceret med 26,6 % i forhold til helåret forud. Den tilsvarende reduktion i sammenligningskommunerne (kommuner med tilsvarende rammevilkår) udgjorde 17,9 %. 7 Seneste kendte tal på årsbasis er en opgørelse for perioden uge 12, 2006 uge 11, 2007, hvor 247 unge mellem år afgik fra kontanthjælp. Heraf gik 33 unge i uddannelse svarende til 13 %. Anden afgang sker primært til selvforsørgelse (74 %), subsidiært til fx fleksjob, revalidering, førtidspension, udvandring, død. Kilde: AMS.dk, bilagsmateriale om ministerens mål, tabel 1, data fra DREAM. Vedlagt som bilag. Målsætningen om en forbedring på 2 procentpoint svarer til en forbedring på ca. 15 %. 8

9 Jobcenter Sorø vil herunder benytte sig af mulighederne for at pålægge yngre modtagere af forsørgelsesydelser at gennemføre en uddannelse efter eget valg, jf. velfærdsforligs- og ny chance lovgivningen Opkvalificering og vejledning rettet mod mangelområder Jobcentret vil i samarbejde med virksomheder, nabojobcentre m.v. at tage initiativer, der drejer og forøger udbuddet af arbejdskraft i retning af de flaskehalsbrancher, der kan konstateres på det sjællandske arbejdsmarked. Aktuelle indsatsområder er bl.a. sundheds- og sosu-områderne, bygge/anlæg, transport og diverse privat service. De ledige skal generelt støttes i at søge mod de brancher og jobtyper, der mangler ledige hænder, sml. også udfordring 4. 9

10 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer I dette kapitel beskrives de særlige udfordringer for Jobcenter Sorø i Den opmærksomme læser kan bemærke nogle gentagelser, der skyldes hensyn til de formkrav, der er til beskæftigelsesplanen. Nedennævnte udfordringer er identificeret på baggrund af - Ministerens udmeldte mål og tilhørende bilagsmateriale - Beskæftigelsesregionens Nøgletal Jobcenterklynge 3, Nulpunktsanalyse - Beskæftigelsesregionens Sigtelinier og målsætninger beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2008 samt tillægsmateriale om ny chance m.v. - Beskæftigelsesregionens Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø efter 1. kvartal Mploy-analyse for LBR og Arbejdsmarkedsudvalget i Sorø Kommune (i forbindelse med konference den 11. april 2007) - Diverse data og rapporter fra jobindsats.dk (juni 2007) - Egne analyser og opgørelser 2.1 Overblik over samtlige identificerede udfordringer for 2008 Udfordring 1 Trods store reduktioner er der fortsat et væsentligt spillerum for at nedbringe arbejdskraftreserven. Udfordringen er at udnytte dette Udfordring 2 Det går godt med ny chance indsatsen, men der er for mange passive ikke-forsikrede ledige i og udenfor målgruppen for ny chance. Udfordringen er at fastholde de flotte resultater for mål 1 og 2 samt at øge målrettet brug af aktivering Udfordring 3 Trods en positiv udvikling er der fortsat for mange unge på overførselsindkomster, særligt kontanthjælp. Udfordringen er at ændre yderligere på dette Udfordring 4 Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne. Jobcenter Sorø vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. 10

11 Udfordring 5 Jobcenter Sorø har gennem set antallet af sygedagpengemodtagere stige i takt med at ledigheden er nedbragt. Jobcentret vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Udfordring 6 Der er fortsat alt for mange ledige fleksjobvisiterede i Sorø. Jobcentret vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Udfordring 7 Virksomhederne er endnu ikke i vane med, at (det ny) Jobcenter Sorø er den naturlige samarbejdspartner i enhver beskæftigelsesmæssig henseende. Det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. 2.2 Om de udvalgte udfordringer Udfordringerne 1-3 knytter sig som det er fremgået af kapitel 1 til ministerens udmeldte mål, og kommenteres ikke yderligere i dette kapitel. Ad udfordring 4 Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne. Jobcenter Sorø vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Der er fortsat en del ledige samtidigt med, at der er en del ledige jobs. Det skyldes for en stor del, at der er utilstrækkelig overensstemmelse mellem arbejdsmarkedets og arbejdsgivernes krav til arbejdskraften og de lediges faktiske kvalifikationer. Udviklingen viser dermed allerede tydeligt, at det er væsentligt at imødegå ubalancer mellem arten af efterspørgslen og sammensætningen af udbudet, idet en faldende arbejdsstyrke skal erstattes med grupper, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet pga. få ressourcer og utilstrækkelige kvalifikationer. Det kræver, at jobcentret sammen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere bidrager til opkvalificering af gruppen af ufaglærte ledige. 54 % af de ledige i Sorø er i dag uden uddannelse, mens det samme kun gælder for 23 % af de beskæftigede. 8 De lediges kvalifikationsunderskud er uheldigt i lyset af, at vi i de kommende år vil opleve, at faglærte i stort tal vil forlade arbejdsmarkedet. 8 Kilde: Mploy s beregninger for LBR i Sorø Kommune, april

12 I tilknytning til opkvalificeringsopgaven har jobcentret en udfordring i forhold til i samarbejde med virksomheder, nabojobcentre m.v. - at tage initiativer, der drejer og forøger udbuddet af arbejdskraft i retning af de flaskehalsbrancher, der kan konstateres på det sjællandske arbejdsmarked. Aktuelle indsatsområder er bl.a. sundheds- og sosu-områderne, bygge/anlæg, transport og diverse privat service. De ledige skal generelt støttes i at søge mod de brancher og jobtyper, der mangler ledige hænder. Ad udfordring 5 Jobcenter Sorø har gennem set antallet af sygedagpengemodtagere stige i takt med at ledigheden er nedbragt. Jobcentret vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Det fornyede pres på sygefraværsindsatsen afspejler blandt andet arbejdsmarkedsområdets ofte fremhævede forbundne kar. Konkret oplever Jobcenter Sorø, at de glædelige gode tider, hvor mange med hidtil begrænset arbejdsmarkedstilknytning kommer i job, har en mindre heldig bagside: En del af arbejdsmarkedets svageste dukker op i sygedagpengesystemet efter en periode med selvforsørgelse. Det er derfor en væsentlig udfordring at sikre en effektiv forebyggelsesindsats samt en god og velkoordineret opfølgning af sygedagpengeforløbene, så de syge sikres en både hurtig og holdbar tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Gruppen af sygedagpengemodtagere udgør 26,2% af den samlede jobcentermålgruppe i Sorø mod 20,9% på landsplan (her: opgjort som helårspersoner 2006). 9 Denne overrepræsentation afspejler et potentiale for hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Udfordringen på sygedagpengeområdet indbyder til, at der både skal holdes fast i tidlig indsats og god og tæt opfølgning samt udvikles nye metoder, herunder i samarbejde med a-kasser, arbejdsgivere m.v., jf. kapitel 3. Et LBR-støttet projekt bestående af en tidlig parallel sundhedsfaglig indsats overfor sygemeldte med stress og depression har i 2007 kvalificeret jobcentrets arbejde med de sygemeldte, og erfaringer herfra skal indarbejdes i den fremadrettede indsats, herunder ikke mindst i forbindelse med forebyggelse af langvarige forløb. Jobcenter Sorø anslår, at 40 % af sygedagpengeforløbene kan henføres til stress eller depression, og at der i 80 % af disse tilfælde indgår en arbejdsmiljødimension. Af de resterende 60 % af sygedagpengeforløbene anslår jobcentret, at ca. halvdelen tidligt i forløb kan identificeres som sager, der har væsentlig risiko for at udvikle sig langvarigt. Ad udfordring 6 Der er fortsat alt for mange ledige fleksjobvisiterede i Sorø. Jobcentret vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Der er generelt / på landsplan uforholdsmæssigt mange ledige fleksjobvisiterede, idet udbuddet af fleksjob slet ikke har kunnet følge med den vedvarende tilgang til ordningen. Problematikken er markant i Sorø, hvor modtagere af ledighedsydelse udgør 3,2 % af jobcentrets samledes målgruppe. Det er 9 Kilde: Tallene opgjort af Mploy for LBR i Sorø Kommune, april

13 33 % mere, end gennemsnittet på landsplan (2,4 %). 10 Overrepræsentationen skyldes blandt andet, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i Sorø er fortsat med at stige, mens sammenlignelige jobcentre har oplevet et fald. 11 Det er centralt, at de fleksjobvisiterede ikke går ledige så længe, at restarbejdsevnen og motivationen går tabt. Derfor består udfordringen både i at skabe ny bevægelse i gruppen af langvarige modtagere af ledighedsydelse, og i at sikre, at fødekæden til langvarig ledighed brydes. Udfordringen er jobcentrets, men dens løsning forudsætter, at også arbejdsgivere, de involverede andre aktører samt den enkelte fleksjobvisiterede yder hver deres Hvorfor indsatsen for ikke-vestlige udlændinge ikke henregnes til de særlige udfordringer Sorø Kommune har et forholdsvist beskedent antal borgere, der er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Det drejer sig aktuelt om ca. 40 personer, hvoraf 17 modtager introduktionsydelse 12, dvs. hovedparten er selvforsørgende/forsørges af ægtefællen. Derudover har Sorø Kommune yderligere et antal udlændinge udenfor integrationsloven (au pair personer, praktikanter, arbejdstagere m.v.), der deltager i et kommunalt tilbud efter danskuddannelsesloven. Jobcentret vil lægge vægt på at udbygge sine resultater i forhold til de nyankomne udenlandske borgere, herunder ved forsat prioritering af en effektiv indsats for at bringe ledige udlændinge i beskæftigelse eller uddannelse samt ved at sikre opfølgning i forhold til danskuddannelse. Endelig vil jobcentret lægge vægt på at give et kvalificeret og fleksibelt danskuddannelsestilbud til alle berettigede udlændinge uanset målgruppe, så kursisterne har mulighed for at deltage i danskuddannelse parallelt med ordinær uddannelse eller beskæftigelse hhv. deltagelse i beskæftigelsesfremmende tilbud m.v.. Udover de nævnte udlændingegrupper har jobcentret et mindre antal udlændinge i målgrupper, der er omfattet af den generelle beskæftigelseslovgivning. Disse borgere skal som jobcentrets øvrige brugere have relevante og effektive tilbud. Det er jobcentrets opfattelse, at dette sker bedst i jobcentrets generelle teams, frem for ved oprettelse af et særligt etnisk team. Integrationsindsatsen er et fokusområde, men i Sorø er der ikke tale om en egentlig særlig udfordring pga. det meget begrænsede antal udlændinge fra ikke-vestlige lande. I kapitlerne 1, 3 og 4 er beskrevet hvilke strategi/indsatser og målsætninger, der skal bestemme retningen, når jobcentret går i clinch med de udpegede særlige udfordringer for Kilde: Tallene opgjort af Mploy for LBR i Sorø Kommune, april Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø efter 1. kvartal 2007, s. 3. Det fremgår desværre ikke af notatet, hvilken periode, der er målt på. 12 Sorø Kommunes tal, opgjort april

14 Det understreges, at Jobcenter Sorø i tillæg til det intensive arbejde med at leve op til de fremhævede særlige udfordringer vil vægte at sikre forsat tilfredsstillende resultater på de øvrige driftsområder. 14

15 3. Den borgerrettede indsats Alle, der henvender sig jobcentret, skal mødes med en indsats, der har et klart og entydigt fokus på beskæftigelse. I flest mulige tilfælde sigtes på helt ordinær beskæftigelse og på, at ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere vendes i døren. De, der har brug for det bringes i job eller uddannelse via en målrettet indsats. For ledige kontant- og starthjælpsmodtagere, der vurderes at være arbejdsmarkedsparate (matchkategori 1, 2 og 3), igangsættes en hurtig erhvervsrettet indsats primært rettet mod job, men eventuel også mod uddannelse på ordinære vilkår. Straksaktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere indgår som et centralt redskab i jobcentrets bestræbelser på hurtigt at bringe ledige kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse. Derudover vil jobcentret typisk henvise de ledige til virksomhedspraktik og løntilskud på private og offentlige arbejdspladser samt når det gælder ufaglærte - til uddannelsesforløb. Det er centralt at sikre opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige. Herunder vil jobcentret fortsat sikre, at alle kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, får taget deres sag op til grundig behandling jf. Ny chance for alle. Den første opgørelse af resultaterne af ny chance indsatsen har som allerede nævnt vist, at Jobcenter Sorø har klaret sig rigtig godt i forhold til kampagnens mål 1 og 2 om job/uddannelse/selvforsørgelse, mens resultaterne i henhold til mål 3 om aktiveringsgrad er under landsgennemsnittet. Jobcenter Sorø vil derfor sætte betydeligt ind for at fremme målopfyldelsen på dette område. Den gunstige konjunktursituation skal fortsat udnyttes til at bringe flere ledige uanset målgruppe - i beskæftigelse. Jobcentret vil som led i det individuelle kontaktforløb følge op på lediges jobsøgning og foretage vurdering/afprøvning af rådigheden (her: kontanthjælpsmodtager) i forbindelse med de aftalte kontakter, hvor der følges op på jobsøgningen og dens resultater. Borgere med særlige behov skal vejledes om deres særlige muligheder. Fx skal handicappede vejledes om mulighederne for personlig assistance, støtteperson, hjælpemidler, isbryderordningen m.v. Som en opfølgning på LBR s projekt i 2007 om nedbringelse af arbejdskraftreserven for de dagpengeberettigede ledige vil Jobcenter Sorø lave en opfølgning og igangsætte initiativer i Målgrupperne har været sygemeldte, ledige som har andre problemer end ledighed, langtidsledige, og fokus på deltidsledighed. Dette indebærer et fremadrettet samarbejde mellem staten i jobcentret og Team Sygefravær samt samarbejde med a-kasserne og andre aktører. Når det gælder deltidsledighed udgøres målgruppen primært af kvinder, hvorfor opgaven får et særlig kønsperspektiv. Indsatsområder vil kunne være et samarbejde med arbejdsgivere om fuldtidsansættelse, opfølgning på andre aktører og bonusordning, hvor de ledige går i arbejde med mere end 20 timer. Langtidsledige vil blive særligt behovsafdækket for at undersøge hvad der skal til for at de kommer nærmere arbejdsmarkedet, det kan være særlig vejledningsforløb, brug af jobspor etc. Jobcenter Sorø har flere ledige seniorer. Når det gælder de ledige på dagpenge, vil de blive omfattet af serviceudbuddet og henvises til anden aktør. Der påregnes også et samarbejde med det lokale Seniorerhverv. 15

16 I det følgende beskrives, hvilke målsætninger og strategier/indsatser, der sætter retningen for Jobcenter Sorøs arbejde med hver enkelt af de beskrevne særlige udfordringer i RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 4 Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne. Udfordringen er at ændre på dette. Anvendelse af voksenlærlingeordningen øges med 30 % i 2008 sammenlignet med 2007 (fælles) Der etableres 4 konkrete forløb, der tilbydes ufaglærte ledige med henblik på afklaring til flaskehalsbrancher (fælles) STRATEGI/INDSATS Partnerskabsaftaler I 2008 indgås mindst to og gerne flere partnerskabsaftaler med større virksomheder. Indslusning og opkvalificering af ledige skal være omdrejningspunktet. Formålet er dobbelt: at opnå resultater i forhold til de ledige samt at opnå erfaringer med partnerskabsaftaler som løftestang for et intensiveret samarbejde med virksomhederne Rotationsprojekter Arbejdsgivere har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse når en medarbejder deltager i uddannelse og en ledig tiltræder som vikar. Formålet er en opkvalificering af både beskæftigede og ledige. Der er særlige regler på området Revalidering Jobcenter Sorøs brug af revalidering som redskab har været noget svingende. Jobcentret vil derfor i 2008 efterse sin revalideringspraksis med det formål at sikre, at der revalideres i relevant omfang og i overensstemmelse med lovgivningens intentioner samt arbejdsmarkedets og målgruppens behov Samarbejde om opkvalificering Jobcenter Sorø ser a-kasserne og de faglige organisationer som væsentlige samarbejdspartnere i forhold til ambitionen om at mindske uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 5 Jobcenter Sorø har gennem set antallet af sygedagpengemod- Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge reduceres med 5 % i 2008 opgjort per løbende år 13 (kommune) 13 Den forholdsvist beskedne målsætning skal ses i lyset af, at der gennem en længerevarende periode har været et opadgående pres på sygedagpengene. Således er antallet af fuldtidsmodtagere steget med 15 % i 16

17 tagere stige i takt med, at ledigheden er nedbragt. Udfordringen er at ændre på dette. Antallet af helårspersoner, der har modtaget sygedagpenge i over 52 uger reduceres med 10 % i den tilsvarende periode (kommune) STRATEGI/INDSATS Samarbejde med a-kasser Der samarbejdes med udvalgte a-kasser om en effektiv indsats i tilfælde, hvor personer tilbagevendende cirkulerer mellem forskellige ydelser, herunder a-dagpenge og s-dagpenge Samarbejde med virksomheder og læger Der søges et tæt samarbejde med virksomheder og læger, herunder for at sikre, at ingen borgere er fuldtidsygemeldte pga. ukendskab til reglerne om delvis raskmelding og for at understøtte og udvikle forebyggende indsatser på arbejdspladserne. Der kan fx samarbejdes om rundbordssamtaler, hvor alle implicerede parter deltager Forebyggelsesstrategi I 2008 gennemføres en undersøgelse / afdækning blandt sygedagpengemodtagerne af branchemønstre og sygefraværets årsag med henblik på udvikling af en langsigtet forebyggelsesstrategi RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 6 Der er fortsat alt for mange ledige fleksjobvisiterede i Sorø. Udfordringen er at ændre på dette. Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse reduceres i 2008 med 15 % opgjort per løbende år (kommune) 14 STRATEGI/INDSATS Inddragelse af andre aktører Der samarbejdes med 2 3 andre aktører om formidling af fleksjob til langvarigt ledige fleksjobvisiterede. Der anvendes en betalingsmodel, hvorefter 75 % af honoraret afhænger af de andre aktørers faktiske resultater Fokus på visitering, rådighed og genvurdering Det er løbende fokus på visitation og genvurdering af fleksjobtilkendelser og rådighed Sorø Kommune i det rullende år fra 2. kvartal kvartal 2006 til 2. kvartal kvartal Kilde: Jobindsats.dk, Overblik, sygedagpenge, Tabel Senest kendte opgørelse opgjort for perioden 2. kvartal kvartal 2007 viser 75 helårspersoner på ledighedsydelse. En reduktion på 15 % svarer til, at målgruppen reduceres til maksimalt 64 personer, hvilket skal ses i lyset af, at målsætningens udgangspunkt er et aktuelt opadgående pres på fleksjobordningen. Kilde: Jobindsats.dk, Overblik, ledighedsydelse, tabel 1. 17

18 Revalidering Jobcenter Sorøs brug af revalidering som redskab har været noget svingende. Jobcentret vil derfor i 2008 efterse sin revalideringspraksis med det formål at sikre, at der revalideres i relevant omfang og i overensstemmelse med lovgivningens intentioner samt arbejdsmarkedets og målgruppens behov. Herunder vil jobcentret sikre, at der er den rigtige balance mellem tilkendelse af revalidering på den ene side, og fleksjob på den anden Udfordring 7 knytter sig til den virksomhedsrettede indsats, og behandles derfor i kapitel 4 nedenfor. 18

19 4. Den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Sorø er nystartet pr. 1. januar I 2008 vil jobcentret derfor i høj grad fortsat have behov for at markere og markedsføre sig som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner, jf. udfordring 7. Udfordring 7 Virksomhederne er endnu ikke i vane med, at (det ny) Jobcenter Sorø er den naturlige samarbejdspartner i enhver beskæftigelsesmæssig henseende. Det er blandt de væsentligste udfordringer for 2008 at ændre på dette. Udfordring 7 er formuleret i generelle vendinger, da jobcentret på dette område har et væsentligt udviklingsarbejde foran sig. Der er derfor en længere række initiativer på vej fra jobcentret, sml. strategi/indsats i tabellen nedenfor. Jobcenter Sorøs virksomhedsrettede indsats skal medvirke til: o At løse virksomhedernes arbejdskraftbehov hurtigt og effektivt. Processen for rekruttering af arbejdskraft til virksomheder vil afhænge af virksomhedernes ønsker og behov. Jobcentret tilbyder at støtte virksomheder i selv at annoncere efter den ønskede arbejdskraft på jobnet.dk og medvirker til at lægge stillingsopslag på jobnet.dk. Jobcentret sikrer endvidere en effektiv formidling af arbejdskraft gennem udsøgning og henvisning af arbejdssøgende ved behov, når virksomhederne indsender stillingsopslag til jobcentret o At sikre fastholdelse og opkvalificering af de mest udsatte på arbejdsmarkedet. Herunder ved dialog med virksomhederne om fastholdelse af sygemeldte personer og personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet, fx via job på særlige vilkår eller tiltag i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Endvidere inddrages virksomhederne aktivt i opkvalificering af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, fx via løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation o At skabe en effektiv flaskehalsforebyggende indsats også i samarbejde med nabojobcentrene. Jobcentret vurderer løbende perspektiverne i at etablere særlige tilrettelagte forløb inden for de fagområder, der præges af stor og udækket efterspørgsel efter arbejdskraft, og hvortil til der kan ydes tilskud fra den regionale flaskehalsbevilling. Tilsvarende vil jobcentret i 2008 have meget fokus på anvendelsen af voksenlærlingeordningen for ufaglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere o At indsamle informationer om virksomhedernes aktuelle og fremtidige arbejdskraftbehov o At virksomhedskontakten koordineres mellem aktørerne på tværs af jobcentre, således at virksomhederne på et større arbejdsmarked i og udenfor hjemkommunen oplever en sammenhængende og professionel offentlig beskæftigelsesindsats o I 2008 er der fortsat en særlig opgave i at vænne de lokale virksomheder til, at jobcentret i Sorø er den nye naturlige samarbejdspartner. Den virksomhedsrettede indsats skal i høj grad bidrage til synlighed om dette. 19

20 Ad udfordring 7 Virksomhederne er endnu ikke i vane med, at (det ny) Jobcenter Sorø er den naturlige samarbejdspartner i enhver beskæftigelsesmæssig henseende. Det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Jobcenter Sorø har et tværgående team af virksomhedskonsulenter, der varetager det virksomhedsopsøgende arbejde for jobcentrets øvrige teams. Der består imidlertid en væsentlig udfordring i, at jobcentret er en nyskabelse, der ikke er født med et veletableret virksomhedsnetværk. Derfor vil det også i 2008 være nødvendigt at tage initiativer i samarbejde med LBR, virksomhederne og deres eksisterende netværk m.v., så Jobcenter Sorø også i forhold til virksomhederne kan udfylde sin rolle som et beskæftigelsesfagligt kraftcenter. Det er en stor og helt central udfordringen at få virksomhederne til at bidrage på tværs af samtlige indsatsområder. Derudover hører det med til udfordringen, at der skal indarbejdes nye elementer i virksomhedssamarbejdet. Det kan være i form af partnerskaber, eller andre aftaler, der kan fremme udplacering af ledige og/eller opkvalificering af ledige eller allerede beskæftigede (det sidste i sammenhæng med, at ledige sluses ind i bunden af virksomheden). Jobcenter Sorø ser som noget naturligt at samarbejde med Sorø Turist- og Erhvervsråd, der har et væsentligt aktiv i sit kendskab til det lokale erhvervsliv. Samarbejdet er indledt i 2007 med gennemførslen af en fælles virksomhedsundersøgelse samt ved gensidig inddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af henholdsvis kommunens erhvervsstrategi og jobcentrets strategi for den virksomhedsrettede indsats RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 7 Virksomhederne er endnu ikke i vane med, at (det ny) Jobcenter Sorø er den naturlige samarbejdspartner i enhver beskæftigelsesmæssig henseende. Det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Partnerskabsaftaler I 2008 indgås mindst to og gerne flere partnerskabsaftaler med større virksomheder. Indslusning og opkvalificering af ledige skal være omdrejningspunktet. Formålet er dobbelt: at opnå resultater i forhold til de ledige samt at opnå erfaringer med partnerskabsaftaler som redskab til et intensiveret samarbejde med virksomhederne (fælles) Konkrete opsøgende tiltag I 2008 gennemføres en jobmesse og 2 3 konkrete virksomhedsrettede kampagner med bestemte formål for øje, sml. strategi/indsats nedenfor (fælles) STRATEGI/INDSATS Indgåelse af partnerskabsaftaler En virksomhed kan indgå aftale med Jobcenter Sorø om rekrutteringsforløb for ledige i form af virk- 20

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2009 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2010 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Rødovre Høje-Taastrup

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision Slagelse

Resultatrevision Slagelse Resultatrevision 2009 - Slagelse Område: Sammenligningsgrundlag: Slagelse Jobcentre med rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Faxe Gladsaxe Greve Halsnæs Helsingør Køge Næstved Østdanmark Ringsted Østdanmark Ringsted Næstved

Læs mere

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007. Notat Jobcenter Arbejdsmarkedspolitisk sekretariat Tolderlundsvej 2, 5. sal 5000 Odense C Tlf. 66131372 Fax E-mail JobcenterSAF@odense.dk Statistik vedr. ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen for

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008

Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008 2. juli 2008 1. Indledning I dette notat gennemgås resultaterne af indsatsen i Østdanmark hos Andre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området Tema: Den virksomhedsrettede indsats Program 09.00-09.05 Velkomst og præsentation af dagens program 09.05-10.00 Status på implementering

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere