Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Lokal status for ministermålene og de hermed forbundne udfordringer 4 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer Overblik over samtlige identificerede udfordringer for Om de udvalgte udfordringer Hvorfor indsatsen for ikke-vestlige udlændinge ikke henregnes til de særlige udfordringer Den borgerrettede indsats Den virksomhedsrettede indsats Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen De budgetmæssige rammer Bilag 28 Beskæftigelsesministerens mål 1 28 Beskæftigelsesministerens mål 3 33 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø efter 1. kvartal Gennemsnitligt antal ledige samt ledige i pct. af forsikrede i Sorø fordelt på a-kassegrupper, køn og alder jun Gennemsnitligt antal ledige samt ledige i pct. af forsikrede i Sorø, fordelt på a-kassegrupper og a- kasser, jun-2006 og jun Nøgletal om arbejdsmarkedet i Sorø 49 2

3 Indledning Staten og kommunen i jobcentret skal som ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen årligt udarbejde en fælles beskæftigelsesplan, der fastlægger, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Nærværende beskæftigelsesplan sætter kursen for jobcentrets virke i Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at sikre at virksomhederne i og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcentret varetager samtlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start-, kontanthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, fleks- og skånejobbere samt sygedagpengemodtagere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i tilknytning til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af partnerskabsaftaler og voksenlærlingeaftaler mv.. På tværs af de nævnte opgavefelter er det jobcentrets ambition at fremme opkvalificering, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, dvs. staten og kommunen, forventer, at jobcentret i 2008 skal servicere over borgere og ca virksomheder. Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. Beskæftigelsesplanen rummer en beskrivelse af de væsentligste udfordringer og indsatsområder på det lokale arbejdsmarked og udgør derved et fælles afsæt for en fortsat effektiv indsats. Der henvises til etableringsaftalen (2006) for en nærmere beskrivelse af jobcentrets organisatoriske forhold. Sorø den Gro Thoen Jobcenterchef (staten i jobcentret) Jesper Rahn Jensen Jobcenterchef (kommunen i jobcentret) 3

4 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 Beskæftigelsesministeren har genudmeldt nedenstående beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- eller starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. Ny chance-målene retter sig mod målgruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og målene lyder: o 25 pct. skal være i gang med en uddannelse eller i job om to år o 15 pct. skal i løbet af de kommende to år være i stand til at forsørge sig selv o Målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af tiden i løbet af de kommende to år. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed forbundne udfordringer Ad 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt Jobcenter Sorø har opnået rigtig gode resultater på dette indsatsområde det seneste år. For kontant- og starthjælpsmodtagere udgør arbejdskraftreserven nu 76 % svarende til gennemsnittet for Østdanmark, mens arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere med 33 % i dag er blandt de absolut laveste i Østdanmark (gennemsnit 41 %) 1. 1 Kilde: AMS.dk, data fra DREAM opgjort for perioden uge 12, 2006 uge 11, Vedlagt som bilag. 4

5 Arbejdskraftreserven under ét er reduceret med 17,7 % i Sorø i årsperioden 2. kvartal kvartal 2007 sammenlignet med årsperioden 3. kvartal kvartal Det er også i sammenligning med andre jobcentre en meget markant reduktion. Jobcenter Sorø ønsker at udnytte den fortsat gunstige situation på arbejdsmarkedet til at realisere et yderligere fald i arbejdskraftreserven. Jobcentret forventer at kunne realisere et fortsat fald for samtlige ledige uanset forsikringsstatus. RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 1 Trods store reduktioner er der fortsat et væsentligt spillerum for at nedbringe arbejdskraftreserven. Udfordringen er at udnytte dette Arbejdskraftreserven blandt forsikrede ledige reduceres yderligere til maksimalt 30 % ved udgangen af 2008 (stat) Arbejdskraftreserven blandt kontant- og starthjælpsmodtagere reduceres yderligere til maksimalt 70 % ved udgangen af 2008 (kommune) STRATEGI/INDSATS Deltidsansatte kvinder Der er for mange deltidsansatte kvinder i den statslige målgruppe, herunder en del, der er ansat på områder, der er kendetegnet ved mangel på arbejdskraft (f.eks. sosu). Jobcentret vil i 2008 iværksætte en særlig indsats på dette område Øget aktiveringsindsats Kommunen i jobcentret vil sml. de øvrige udfordringer, der er beskrevet nedenfor sætte massivt ind på at øge brugen af aktivering og straksaktivering, der er målrettet ordinær ansættelse Ad 2: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- eller starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Jobcenter Sorø kan i foreløbige opgørelser fremvise fremragende resultater af ny chance indsatsen, der har til formål at få langvarige kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse, jf. ministerens mål 2. Status efter 1. kvartal 2007 er, at målene 1 og 2 er nået for målgruppen i Sorø Kommune: Sorø 3. kv Sorø 1. kv Hele landet 1. kv Mål 1 25 pct. skal være i gang med en uddan- 47,3 % 46,1 % 10,1 % 2 Efter BR Hovedstaden og Sjælland: Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø efter 1. kvartal 2007, s. 3. Det tilsvarende fald i Østdanmark udgjorde 12,5 % mens faldet for jobcentre med tilsvarende rammevilkår udgjorde 14,2 % i perioden. Notatet vedlagt som bilag. 5

6 nelse eller i job om to år Mål 2 15 pct. skal i løbet af de kommende to år være i stand til at forsørge sig selv 20,6 % 30,1 % 6,7 % Mål 3 Gruppen skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af tiden i løbet af de kommende to år 7,2 % 9,0 % 12,1 % Som det fremgår af tabellen har Jobcenter Sorø nået målene for de to første målsætninger, hvorimod der skal sættes særligt ind på, at resultaterne vedrørende mål 3 om aktiveringsgrad forbedres betydeligt. Her ligger Sorø med en aktiveringsgrad for målgruppen på 9 % under landsgennemsnittet på 12,1 % - og endnu længere fra det udmeldte mål om, at målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 % af tiden med ydelse. 3 Jobcenter Sorøs væsentligste udfordring i tilknytning til ny chance indsatsen er derfor nu at øge brugen af relevant aktivering, så flere langvarigt ledige får en chance for at komme nærmere arbejdsmarkedet. Jobcenter Sorø vil udvide ambitionen om at øge aktiveringsgraden yderligere, således, at den ikke begrænses sig til målgruppen for ny chance indsatsen, men favner samtlige ikke-forsikrede ledige. Formål hermed er at bryde fødekæden til langvarig ledighed samt at nedbringe arbejdskraftreserven, sml. ministerens mål 1. For gruppen af kontanthjælpsmodtagere som helhed udgjorde aktiveringsgraden i årsperioden 2. kvartal 2006 til 1. kvartal ,5 % i Sorø mod 20,1 % på landsplan 4. RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 2 Det går godt med ny chance indsatsen, men der er for mange passive ikkeforsikrede ledige i og udenfor målgruppen for ny chance. Udfordringen er at fastholde de flotte resultater for mål 1 og 2 samt at øge målrettet brug af aktivering Beskæftigelsesministerens kampagnemål: 25 % pct. af målgruppen for ny chance skal være i gang med en uddannelse eller i job ved kampagnens afslutning medio 2008 (kommune) 15 pct. af målgruppen for ny chance skal opgjort ved kampagnens afslutning medio 2008 være i stand til at forsørge sig selv (kommune) 3 Resultaterne af indsatsen for ny chance-målgruppen kan følges på den særlige kampagnehjemmeside, (barometer) 4 Kilde: Jobindsats DK, Overblik, kontanthjælp B2. 6

7 Målgruppen for ny chance skal være i aktivitet i mindst 40 pct. ved opgørelse ved kampagnens afslutning medio 2008 (kommune) Desuden: Aktiveringsgraden for samtlige ikke-forsikrede ledige øges i 2008, så den ved årets udgang mindst udgør 25 % (kommune STRATEGI/INDSATS Fokus på resultater og arbejdsgange Jobcentret har i 2007 indledt resultataflønning og LEAN-processer, hvor aktiveringsgraden indgår som et væsentligt fokuspunkt Aktivering Nye kontanthjælpsansøgere straksaktiveres i tilbud, hvor der lægges betydelig vægt på jobsøgning. Indtil maj 2008 sker straksaktiveringen dels i et kommunalt tilbud (12 pladser), og dels ved to andre aktører (hver 6 pladser). Herefter evalueres effekten, og der træffes beslutning om den fortsatte strategi Længerevarende kontanthjælpsmodtagere aktiveres i overensstemmelse med bestemmelserne om ret og pligt med henblik på ordinær beskæftigelse eller bevægelse mod arbejdsmarkedet Aktivering kommer kun på tale, hvor der ikke umiddelbart kan anvises beskæftigelse, og al aktivering i Sorø Kommune gennemføres med det primære succeskriterium, at det skal føre til ordinær beskæftigelse Ad 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før Ministerens udmeldte mål 3 om nedbringelse af antallet af unge under 30 år på forsørgelsesydelser udgør en væsentlig udfordring for Jobcenter Sorø. Ikke mindst, når det gælder de unge kontanthjælpsmodtagere, som er overrepræsenteret i Sorø Kommune, som tilmed ofte er uden uddannelse og som følgelig har en tendens til at blive længe i systemet med risiko for, at den enkeltes ledighedsproblem udvikler sig langvarigt. Jobcenter Sorø har i 2007 initieret en målgruppeanalyse, der har til formål at etablere et solidt udgangspunkt for en kvalificeret indsats for ungegruppen. En opgørelse for helårsperioden 2. kvartal uge uge viser, at Sorø havde 323 berørte dagpengemodtagere (57 helårspersoner) og 360 berørte kontanthjælpsmodtagere (186 helårspersoner) under 30 år. 5 Dagpengemodtagerne er som hovedregel kort tid i systemet, og giver ikke anledning til større generel bekymring. 5 Kilde: Ams.dk, bilagsmateriale til ministerens mål 3: antal berørte og helårspersoner, unge år, data fra DREAM. Vedlagt som bilag. Det bemærkes, at tallene afviger fra de tal, der indgår i kontanthjælpsover- 7

8 Derimod træder udfordringen i særlig grad frem ved det relativt beskedne gab mellem berørte og helårspersoner for kontanthjælpsmodtagernes vedkommende. De unge kontanthjælpsmodtagere forbliver for længe i systemet, og selv om afgangen for de unge ydelsesmodtagere under ét er højere i Sorø, end andetsteds 6, vil det være en prioriteret udfordring for Jobcenter Sorø i 2008, at få de unge hurtigere tilbage på arbejde eller i uddannelse/opkvalificering. Ikke mindst fordi udfordringen i så høj grad flugter med både arbejdsmarkedets behov, den demografiske udvikling samt velfærdsforligets intentioner om, at flere unge skal have en uddannelse. RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 3 Trods en positiv udvikling er der fortsat for mange unge på overførselsindkomster, særligt kontanthjælp. Udfordringen er at ændre yderligere på dette Antallet af unge under 30 år (opgjort som helårspersoner), der modtager a-dagpenge reduceres i 2008 med 15 % i forhold til året før (stat) Antallet af unge under 30 år (opgjort som helårspersoner), der modtager kontanthjælp reduceres i 2008 med 15 % i forhold til året før (kommune) Udslusningen af yngre kontanthjælpsmodtagere (til og med 29 år) til ordinær uddannelse i 2008 øges med mindst 2 procentpoint i forhold til Dvs. mindst 15 % skal afgå til uddannelse i (kommune) STRATEGI/INDSATS Målgruppeanalyse Der gennemføres en analyse af målgruppen med henblik på udviklingen langsigtet strategi på området Udvikling af samarbejdet med UU, uddannelsesinstitutioner m.v. Samarbejdet med de centrale vejlednings- og uddannelsesaktører skal styrkes, og herunder i forøget grad forankres i jobcentret Tilskyndelse til uddannelse Unge ledige uden uddannelse skal i videst muligt omfang tilskyndes og motiveres til at tage en uddannelse, så uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige mindskes blik B1 på jobindsats.dk, hvoraf fremgår, at Sorø i helårsperioden 2. kvartal kvartal 2007 havde 111 helårspersoner under 30 år på kontanthjælp. Derfor resultatmål formuleret i relative termer (%). 6 Ifølge jobindsats.dk, kontanthjælp B1, er gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere opgjort som helårspersoner for perioden 2. kvartal kvartal 2007 reduceret med 26,6 % i forhold til helåret forud. Den tilsvarende reduktion i sammenligningskommunerne (kommuner med tilsvarende rammevilkår) udgjorde 17,9 %. 7 Seneste kendte tal på årsbasis er en opgørelse for perioden uge 12, 2006 uge 11, 2007, hvor 247 unge mellem år afgik fra kontanthjælp. Heraf gik 33 unge i uddannelse svarende til 13 %. Anden afgang sker primært til selvforsørgelse (74 %), subsidiært til fx fleksjob, revalidering, førtidspension, udvandring, død. Kilde: AMS.dk, bilagsmateriale om ministerens mål, tabel 1, data fra DREAM. Vedlagt som bilag. Målsætningen om en forbedring på 2 procentpoint svarer til en forbedring på ca. 15 %. 8

9 Jobcenter Sorø vil herunder benytte sig af mulighederne for at pålægge yngre modtagere af forsørgelsesydelser at gennemføre en uddannelse efter eget valg, jf. velfærdsforligs- og ny chance lovgivningen Opkvalificering og vejledning rettet mod mangelområder Jobcentret vil i samarbejde med virksomheder, nabojobcentre m.v. at tage initiativer, der drejer og forøger udbuddet af arbejdskraft i retning af de flaskehalsbrancher, der kan konstateres på det sjællandske arbejdsmarked. Aktuelle indsatsområder er bl.a. sundheds- og sosu-områderne, bygge/anlæg, transport og diverse privat service. De ledige skal generelt støttes i at søge mod de brancher og jobtyper, der mangler ledige hænder, sml. også udfordring 4. 9

10 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer I dette kapitel beskrives de særlige udfordringer for Jobcenter Sorø i Den opmærksomme læser kan bemærke nogle gentagelser, der skyldes hensyn til de formkrav, der er til beskæftigelsesplanen. Nedennævnte udfordringer er identificeret på baggrund af - Ministerens udmeldte mål og tilhørende bilagsmateriale - Beskæftigelsesregionens Nøgletal Jobcenterklynge 3, Nulpunktsanalyse - Beskæftigelsesregionens Sigtelinier og målsætninger beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2008 samt tillægsmateriale om ny chance m.v. - Beskæftigelsesregionens Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø efter 1. kvartal Mploy-analyse for LBR og Arbejdsmarkedsudvalget i Sorø Kommune (i forbindelse med konference den 11. april 2007) - Diverse data og rapporter fra jobindsats.dk (juni 2007) - Egne analyser og opgørelser 2.1 Overblik over samtlige identificerede udfordringer for 2008 Udfordring 1 Trods store reduktioner er der fortsat et væsentligt spillerum for at nedbringe arbejdskraftreserven. Udfordringen er at udnytte dette Udfordring 2 Det går godt med ny chance indsatsen, men der er for mange passive ikke-forsikrede ledige i og udenfor målgruppen for ny chance. Udfordringen er at fastholde de flotte resultater for mål 1 og 2 samt at øge målrettet brug af aktivering Udfordring 3 Trods en positiv udvikling er der fortsat for mange unge på overførselsindkomster, særligt kontanthjælp. Udfordringen er at ændre yderligere på dette Udfordring 4 Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne. Jobcenter Sorø vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. 10

11 Udfordring 5 Jobcenter Sorø har gennem set antallet af sygedagpengemodtagere stige i takt med at ledigheden er nedbragt. Jobcentret vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Udfordring 6 Der er fortsat alt for mange ledige fleksjobvisiterede i Sorø. Jobcentret vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Udfordring 7 Virksomhederne er endnu ikke i vane med, at (det ny) Jobcenter Sorø er den naturlige samarbejdspartner i enhver beskæftigelsesmæssig henseende. Det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. 2.2 Om de udvalgte udfordringer Udfordringerne 1-3 knytter sig som det er fremgået af kapitel 1 til ministerens udmeldte mål, og kommenteres ikke yderligere i dette kapitel. Ad udfordring 4 Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne. Jobcenter Sorø vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Der er fortsat en del ledige samtidigt med, at der er en del ledige jobs. Det skyldes for en stor del, at der er utilstrækkelig overensstemmelse mellem arbejdsmarkedets og arbejdsgivernes krav til arbejdskraften og de lediges faktiske kvalifikationer. Udviklingen viser dermed allerede tydeligt, at det er væsentligt at imødegå ubalancer mellem arten af efterspørgslen og sammensætningen af udbudet, idet en faldende arbejdsstyrke skal erstattes med grupper, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet pga. få ressourcer og utilstrækkelige kvalifikationer. Det kræver, at jobcentret sammen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere bidrager til opkvalificering af gruppen af ufaglærte ledige. 54 % af de ledige i Sorø er i dag uden uddannelse, mens det samme kun gælder for 23 % af de beskæftigede. 8 De lediges kvalifikationsunderskud er uheldigt i lyset af, at vi i de kommende år vil opleve, at faglærte i stort tal vil forlade arbejdsmarkedet. 8 Kilde: Mploy s beregninger for LBR i Sorø Kommune, april

12 I tilknytning til opkvalificeringsopgaven har jobcentret en udfordring i forhold til i samarbejde med virksomheder, nabojobcentre m.v. - at tage initiativer, der drejer og forøger udbuddet af arbejdskraft i retning af de flaskehalsbrancher, der kan konstateres på det sjællandske arbejdsmarked. Aktuelle indsatsområder er bl.a. sundheds- og sosu-områderne, bygge/anlæg, transport og diverse privat service. De ledige skal generelt støttes i at søge mod de brancher og jobtyper, der mangler ledige hænder. Ad udfordring 5 Jobcenter Sorø har gennem set antallet af sygedagpengemodtagere stige i takt med at ledigheden er nedbragt. Jobcentret vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Det fornyede pres på sygefraværsindsatsen afspejler blandt andet arbejdsmarkedsområdets ofte fremhævede forbundne kar. Konkret oplever Jobcenter Sorø, at de glædelige gode tider, hvor mange med hidtil begrænset arbejdsmarkedstilknytning kommer i job, har en mindre heldig bagside: En del af arbejdsmarkedets svageste dukker op i sygedagpengesystemet efter en periode med selvforsørgelse. Det er derfor en væsentlig udfordring at sikre en effektiv forebyggelsesindsats samt en god og velkoordineret opfølgning af sygedagpengeforløbene, så de syge sikres en både hurtig og holdbar tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Gruppen af sygedagpengemodtagere udgør 26,2% af den samlede jobcentermålgruppe i Sorø mod 20,9% på landsplan (her: opgjort som helårspersoner 2006). 9 Denne overrepræsentation afspejler et potentiale for hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Udfordringen på sygedagpengeområdet indbyder til, at der både skal holdes fast i tidlig indsats og god og tæt opfølgning samt udvikles nye metoder, herunder i samarbejde med a-kasser, arbejdsgivere m.v., jf. kapitel 3. Et LBR-støttet projekt bestående af en tidlig parallel sundhedsfaglig indsats overfor sygemeldte med stress og depression har i 2007 kvalificeret jobcentrets arbejde med de sygemeldte, og erfaringer herfra skal indarbejdes i den fremadrettede indsats, herunder ikke mindst i forbindelse med forebyggelse af langvarige forløb. Jobcenter Sorø anslår, at 40 % af sygedagpengeforløbene kan henføres til stress eller depression, og at der i 80 % af disse tilfælde indgår en arbejdsmiljødimension. Af de resterende 60 % af sygedagpengeforløbene anslår jobcentret, at ca. halvdelen tidligt i forløb kan identificeres som sager, der har væsentlig risiko for at udvikle sig langvarigt. Ad udfordring 6 Der er fortsat alt for mange ledige fleksjobvisiterede i Sorø. Jobcentret vurderer, at det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Der er generelt / på landsplan uforholdsmæssigt mange ledige fleksjobvisiterede, idet udbuddet af fleksjob slet ikke har kunnet følge med den vedvarende tilgang til ordningen. Problematikken er markant i Sorø, hvor modtagere af ledighedsydelse udgør 3,2 % af jobcentrets samledes målgruppe. Det er 9 Kilde: Tallene opgjort af Mploy for LBR i Sorø Kommune, april

13 33 % mere, end gennemsnittet på landsplan (2,4 %). 10 Overrepræsentationen skyldes blandt andet, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i Sorø er fortsat med at stige, mens sammenlignelige jobcentre har oplevet et fald. 11 Det er centralt, at de fleksjobvisiterede ikke går ledige så længe, at restarbejdsevnen og motivationen går tabt. Derfor består udfordringen både i at skabe ny bevægelse i gruppen af langvarige modtagere af ledighedsydelse, og i at sikre, at fødekæden til langvarig ledighed brydes. Udfordringen er jobcentrets, men dens løsning forudsætter, at også arbejdsgivere, de involverede andre aktører samt den enkelte fleksjobvisiterede yder hver deres Hvorfor indsatsen for ikke-vestlige udlændinge ikke henregnes til de særlige udfordringer Sorø Kommune har et forholdsvist beskedent antal borgere, der er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Det drejer sig aktuelt om ca. 40 personer, hvoraf 17 modtager introduktionsydelse 12, dvs. hovedparten er selvforsørgende/forsørges af ægtefællen. Derudover har Sorø Kommune yderligere et antal udlændinge udenfor integrationsloven (au pair personer, praktikanter, arbejdstagere m.v.), der deltager i et kommunalt tilbud efter danskuddannelsesloven. Jobcentret vil lægge vægt på at udbygge sine resultater i forhold til de nyankomne udenlandske borgere, herunder ved forsat prioritering af en effektiv indsats for at bringe ledige udlændinge i beskæftigelse eller uddannelse samt ved at sikre opfølgning i forhold til danskuddannelse. Endelig vil jobcentret lægge vægt på at give et kvalificeret og fleksibelt danskuddannelsestilbud til alle berettigede udlændinge uanset målgruppe, så kursisterne har mulighed for at deltage i danskuddannelse parallelt med ordinær uddannelse eller beskæftigelse hhv. deltagelse i beskæftigelsesfremmende tilbud m.v.. Udover de nævnte udlændingegrupper har jobcentret et mindre antal udlændinge i målgrupper, der er omfattet af den generelle beskæftigelseslovgivning. Disse borgere skal som jobcentrets øvrige brugere have relevante og effektive tilbud. Det er jobcentrets opfattelse, at dette sker bedst i jobcentrets generelle teams, frem for ved oprettelse af et særligt etnisk team. Integrationsindsatsen er et fokusområde, men i Sorø er der ikke tale om en egentlig særlig udfordring pga. det meget begrænsede antal udlændinge fra ikke-vestlige lande. I kapitlerne 1, 3 og 4 er beskrevet hvilke strategi/indsatser og målsætninger, der skal bestemme retningen, når jobcentret går i clinch med de udpegede særlige udfordringer for Kilde: Tallene opgjort af Mploy for LBR i Sorø Kommune, april Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø efter 1. kvartal 2007, s. 3. Det fremgår desværre ikke af notatet, hvilken periode, der er målt på. 12 Sorø Kommunes tal, opgjort april

14 Det understreges, at Jobcenter Sorø i tillæg til det intensive arbejde med at leve op til de fremhævede særlige udfordringer vil vægte at sikre forsat tilfredsstillende resultater på de øvrige driftsområder. 14

15 3. Den borgerrettede indsats Alle, der henvender sig jobcentret, skal mødes med en indsats, der har et klart og entydigt fokus på beskæftigelse. I flest mulige tilfælde sigtes på helt ordinær beskæftigelse og på, at ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere vendes i døren. De, der har brug for det bringes i job eller uddannelse via en målrettet indsats. For ledige kontant- og starthjælpsmodtagere, der vurderes at være arbejdsmarkedsparate (matchkategori 1, 2 og 3), igangsættes en hurtig erhvervsrettet indsats primært rettet mod job, men eventuel også mod uddannelse på ordinære vilkår. Straksaktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere indgår som et centralt redskab i jobcentrets bestræbelser på hurtigt at bringe ledige kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse. Derudover vil jobcentret typisk henvise de ledige til virksomhedspraktik og løntilskud på private og offentlige arbejdspladser samt når det gælder ufaglærte - til uddannelsesforløb. Det er centralt at sikre opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige. Herunder vil jobcentret fortsat sikre, at alle kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, får taget deres sag op til grundig behandling jf. Ny chance for alle. Den første opgørelse af resultaterne af ny chance indsatsen har som allerede nævnt vist, at Jobcenter Sorø har klaret sig rigtig godt i forhold til kampagnens mål 1 og 2 om job/uddannelse/selvforsørgelse, mens resultaterne i henhold til mål 3 om aktiveringsgrad er under landsgennemsnittet. Jobcenter Sorø vil derfor sætte betydeligt ind for at fremme målopfyldelsen på dette område. Den gunstige konjunktursituation skal fortsat udnyttes til at bringe flere ledige uanset målgruppe - i beskæftigelse. Jobcentret vil som led i det individuelle kontaktforløb følge op på lediges jobsøgning og foretage vurdering/afprøvning af rådigheden (her: kontanthjælpsmodtager) i forbindelse med de aftalte kontakter, hvor der følges op på jobsøgningen og dens resultater. Borgere med særlige behov skal vejledes om deres særlige muligheder. Fx skal handicappede vejledes om mulighederne for personlig assistance, støtteperson, hjælpemidler, isbryderordningen m.v. Som en opfølgning på LBR s projekt i 2007 om nedbringelse af arbejdskraftreserven for de dagpengeberettigede ledige vil Jobcenter Sorø lave en opfølgning og igangsætte initiativer i Målgrupperne har været sygemeldte, ledige som har andre problemer end ledighed, langtidsledige, og fokus på deltidsledighed. Dette indebærer et fremadrettet samarbejde mellem staten i jobcentret og Team Sygefravær samt samarbejde med a-kasserne og andre aktører. Når det gælder deltidsledighed udgøres målgruppen primært af kvinder, hvorfor opgaven får et særlig kønsperspektiv. Indsatsområder vil kunne være et samarbejde med arbejdsgivere om fuldtidsansættelse, opfølgning på andre aktører og bonusordning, hvor de ledige går i arbejde med mere end 20 timer. Langtidsledige vil blive særligt behovsafdækket for at undersøge hvad der skal til for at de kommer nærmere arbejdsmarkedet, det kan være særlig vejledningsforløb, brug af jobspor etc. Jobcenter Sorø har flere ledige seniorer. Når det gælder de ledige på dagpenge, vil de blive omfattet af serviceudbuddet og henvises til anden aktør. Der påregnes også et samarbejde med det lokale Seniorerhverv. 15

16 I det følgende beskrives, hvilke målsætninger og strategier/indsatser, der sætter retningen for Jobcenter Sorøs arbejde med hver enkelt af de beskrevne særlige udfordringer i RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 4 Mange ledige er utilstrækkeligt kvalificeret til de ledige jobs, blandt andet i flaskehalsbrancherne. Udfordringen er at ændre på dette. Anvendelse af voksenlærlingeordningen øges med 30 % i 2008 sammenlignet med 2007 (fælles) Der etableres 4 konkrete forløb, der tilbydes ufaglærte ledige med henblik på afklaring til flaskehalsbrancher (fælles) STRATEGI/INDSATS Partnerskabsaftaler I 2008 indgås mindst to og gerne flere partnerskabsaftaler med større virksomheder. Indslusning og opkvalificering af ledige skal være omdrejningspunktet. Formålet er dobbelt: at opnå resultater i forhold til de ledige samt at opnå erfaringer med partnerskabsaftaler som løftestang for et intensiveret samarbejde med virksomhederne Rotationsprojekter Arbejdsgivere har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse når en medarbejder deltager i uddannelse og en ledig tiltræder som vikar. Formålet er en opkvalificering af både beskæftigede og ledige. Der er særlige regler på området Revalidering Jobcenter Sorøs brug af revalidering som redskab har været noget svingende. Jobcentret vil derfor i 2008 efterse sin revalideringspraksis med det formål at sikre, at der revalideres i relevant omfang og i overensstemmelse med lovgivningens intentioner samt arbejdsmarkedets og målgruppens behov Samarbejde om opkvalificering Jobcenter Sorø ser a-kasserne og de faglige organisationer som væsentlige samarbejdspartnere i forhold til ambitionen om at mindske uddannelsesgabet mellem beskæftigede og ledige RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 5 Jobcenter Sorø har gennem set antallet af sygedagpengemod- Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge reduceres med 5 % i 2008 opgjort per løbende år 13 (kommune) 13 Den forholdsvist beskedne målsætning skal ses i lyset af, at der gennem en længerevarende periode har været et opadgående pres på sygedagpengene. Således er antallet af fuldtidsmodtagere steget med 15 % i 16

17 tagere stige i takt med, at ledigheden er nedbragt. Udfordringen er at ændre på dette. Antallet af helårspersoner, der har modtaget sygedagpenge i over 52 uger reduceres med 10 % i den tilsvarende periode (kommune) STRATEGI/INDSATS Samarbejde med a-kasser Der samarbejdes med udvalgte a-kasser om en effektiv indsats i tilfælde, hvor personer tilbagevendende cirkulerer mellem forskellige ydelser, herunder a-dagpenge og s-dagpenge Samarbejde med virksomheder og læger Der søges et tæt samarbejde med virksomheder og læger, herunder for at sikre, at ingen borgere er fuldtidsygemeldte pga. ukendskab til reglerne om delvis raskmelding og for at understøtte og udvikle forebyggende indsatser på arbejdspladserne. Der kan fx samarbejdes om rundbordssamtaler, hvor alle implicerede parter deltager Forebyggelsesstrategi I 2008 gennemføres en undersøgelse / afdækning blandt sygedagpengemodtagerne af branchemønstre og sygefraværets årsag med henblik på udvikling af en langsigtet forebyggelsesstrategi RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 6 Der er fortsat alt for mange ledige fleksjobvisiterede i Sorø. Udfordringen er at ændre på dette. Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse reduceres i 2008 med 15 % opgjort per løbende år (kommune) 14 STRATEGI/INDSATS Inddragelse af andre aktører Der samarbejdes med 2 3 andre aktører om formidling af fleksjob til langvarigt ledige fleksjobvisiterede. Der anvendes en betalingsmodel, hvorefter 75 % af honoraret afhænger af de andre aktørers faktiske resultater Fokus på visitering, rådighed og genvurdering Det er løbende fokus på visitation og genvurdering af fleksjobtilkendelser og rådighed Sorø Kommune i det rullende år fra 2. kvartal kvartal 2006 til 2. kvartal kvartal Kilde: Jobindsats.dk, Overblik, sygedagpenge, Tabel Senest kendte opgørelse opgjort for perioden 2. kvartal kvartal 2007 viser 75 helårspersoner på ledighedsydelse. En reduktion på 15 % svarer til, at målgruppen reduceres til maksimalt 64 personer, hvilket skal ses i lyset af, at målsætningens udgangspunkt er et aktuelt opadgående pres på fleksjobordningen. Kilde: Jobindsats.dk, Overblik, ledighedsydelse, tabel 1. 17

18 Revalidering Jobcenter Sorøs brug af revalidering som redskab har været noget svingende. Jobcentret vil derfor i 2008 efterse sin revalideringspraksis med det formål at sikre, at der revalideres i relevant omfang og i overensstemmelse med lovgivningens intentioner samt arbejdsmarkedets og målgruppens behov. Herunder vil jobcentret sikre, at der er den rigtige balance mellem tilkendelse af revalidering på den ene side, og fleksjob på den anden Udfordring 7 knytter sig til den virksomhedsrettede indsats, og behandles derfor i kapitel 4 nedenfor. 18

19 4. Den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Sorø er nystartet pr. 1. januar I 2008 vil jobcentret derfor i høj grad fortsat have behov for at markere og markedsføre sig som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner, jf. udfordring 7. Udfordring 7 Virksomhederne er endnu ikke i vane med, at (det ny) Jobcenter Sorø er den naturlige samarbejdspartner i enhver beskæftigelsesmæssig henseende. Det er blandt de væsentligste udfordringer for 2008 at ændre på dette. Udfordring 7 er formuleret i generelle vendinger, da jobcentret på dette område har et væsentligt udviklingsarbejde foran sig. Der er derfor en længere række initiativer på vej fra jobcentret, sml. strategi/indsats i tabellen nedenfor. Jobcenter Sorøs virksomhedsrettede indsats skal medvirke til: o At løse virksomhedernes arbejdskraftbehov hurtigt og effektivt. Processen for rekruttering af arbejdskraft til virksomheder vil afhænge af virksomhedernes ønsker og behov. Jobcentret tilbyder at støtte virksomheder i selv at annoncere efter den ønskede arbejdskraft på jobnet.dk og medvirker til at lægge stillingsopslag på jobnet.dk. Jobcentret sikrer endvidere en effektiv formidling af arbejdskraft gennem udsøgning og henvisning af arbejdssøgende ved behov, når virksomhederne indsender stillingsopslag til jobcentret o At sikre fastholdelse og opkvalificering af de mest udsatte på arbejdsmarkedet. Herunder ved dialog med virksomhederne om fastholdelse af sygemeldte personer og personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet, fx via job på særlige vilkår eller tiltag i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Endvidere inddrages virksomhederne aktivt i opkvalificering af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, fx via løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation o At skabe en effektiv flaskehalsforebyggende indsats også i samarbejde med nabojobcentrene. Jobcentret vurderer løbende perspektiverne i at etablere særlige tilrettelagte forløb inden for de fagområder, der præges af stor og udækket efterspørgsel efter arbejdskraft, og hvortil til der kan ydes tilskud fra den regionale flaskehalsbevilling. Tilsvarende vil jobcentret i 2008 have meget fokus på anvendelsen af voksenlærlingeordningen for ufaglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere o At indsamle informationer om virksomhedernes aktuelle og fremtidige arbejdskraftbehov o At virksomhedskontakten koordineres mellem aktørerne på tværs af jobcentre, således at virksomhederne på et større arbejdsmarked i og udenfor hjemkommunen oplever en sammenhængende og professionel offentlig beskæftigelsesindsats o I 2008 er der fortsat en særlig opgave i at vænne de lokale virksomheder til, at jobcentret i Sorø er den nye naturlige samarbejdspartner. Den virksomhedsrettede indsats skal i høj grad bidrage til synlighed om dette. 19

20 Ad udfordring 7 Virksomhederne er endnu ikke i vane med, at (det ny) Jobcenter Sorø er den naturlige samarbejdspartner i enhver beskæftigelsesmæssig henseende. Det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Jobcenter Sorø har et tværgående team af virksomhedskonsulenter, der varetager det virksomhedsopsøgende arbejde for jobcentrets øvrige teams. Der består imidlertid en væsentlig udfordring i, at jobcentret er en nyskabelse, der ikke er født med et veletableret virksomhedsnetværk. Derfor vil det også i 2008 være nødvendigt at tage initiativer i samarbejde med LBR, virksomhederne og deres eksisterende netværk m.v., så Jobcenter Sorø også i forhold til virksomhederne kan udfylde sin rolle som et beskæftigelsesfagligt kraftcenter. Det er en stor og helt central udfordringen at få virksomhederne til at bidrage på tværs af samtlige indsatsområder. Derudover hører det med til udfordringen, at der skal indarbejdes nye elementer i virksomhedssamarbejdet. Det kan være i form af partnerskaber, eller andre aftaler, der kan fremme udplacering af ledige og/eller opkvalificering af ledige eller allerede beskæftigede (det sidste i sammenhæng med, at ledige sluses ind i bunden af virksomheden). Jobcenter Sorø ser som noget naturligt at samarbejde med Sorø Turist- og Erhvervsråd, der har et væsentligt aktiv i sit kendskab til det lokale erhvervsliv. Samarbejdet er indledt i 2007 med gennemførslen af en fælles virksomhedsundersøgelse samt ved gensidig inddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af henholdsvis kommunens erhvervsstrategi og jobcentrets strategi for den virksomhedsrettede indsats RESULTATMÅL (målejer) Udfordring 7 Virksomhederne er endnu ikke i vane med, at (det ny) Jobcenter Sorø er den naturlige samarbejdspartner i enhver beskæftigelsesmæssig henseende. Det er blandt de særlige udfordringer for 2008 at ændre på dette. Partnerskabsaftaler I 2008 indgås mindst to og gerne flere partnerskabsaftaler med større virksomheder. Indslusning og opkvalificering af ledige skal være omdrejningspunktet. Formålet er dobbelt: at opnå resultater i forhold til de ledige samt at opnå erfaringer med partnerskabsaftaler som redskab til et intensiveret samarbejde med virksomhederne (fælles) Konkrete opsøgende tiltag I 2008 gennemføres en jobmesse og 2 3 konkrete virksomhedsrettede kampagner med bestemte formål for øje, sml. strategi/indsats nedenfor (fælles) STRATEGI/INDSATS Indgåelse af partnerskabsaftaler En virksomhed kan indgå aftale med Jobcenter Sorø om rekrutteringsforløb for ledige i form af virk- 20

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2010 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 4 Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere