Februar 2008 Blad 739

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2008 Blad 739"

Transkript

1 Februar 2008 Blad 739 Nye tider, ny kultur- g fritidsplitik BKF`s kultur- g fritidsudspil er i disse dage på vej ud til BKF`s medlemmer. Endvidere sendes der et antal eksemplarer til den enkelte kmmune (brgmestrene, kultur- g fritidsudvalgene g kmmunaldirektørerne). Herudver sendes publikatinen til BKF`s samarbejdspartnere: ministerier, KL, kultur- g idrætsrganisatiner, faglige rganisatiner, pressen mv. Publikatinen kan allerede nu dwnlades på %20g%20fritidsplitik Yderligere eksemplarer kan købes via BKF`s sekretariat: Børne- g Kulturcheffreningen Rådmandshaven Næstved Tlf Kultur fr unge Åben hal - tid til de unge Højpandet kultur skræmmer de unge væk BKF har på et møde i januar drøftet kultur g unge med Kulturminister Brian Mikkelsen. Udgangspunktet er, at de unge stiller nye krav til kulturtilbuddene i kmmunerne. Der er behv fr nye rganisatinsfrmer g anvendelse af andre medier g metder fr at kmme de unge i møde. Og nye rganisatinsfrmer trænger sig på. Aktiviteterne skal være mere ad hc prægede, der skal dannes netværk g freningslivet skal rganisere sig på nye måder. Det er udfrdringen fr kmmunerne på kulturmrådet i de kmmende år, således at man knkret arbejder med børne- g ungdmskulturen sm en central del af børns g unges dannelsesprces g demkratiske udvikling. Den urganiserede idræt har fat i mange, specielt unge mennesker. I stedet fr at lade denne bevægelsesfrm g ungdmskultur leve sit eget liv, bør vi fra kmmunal side støtte p m den. Knkret kan det ske ved, at vi giver de unge såkaldt åben hal - tid. Undersøgelser viser, at 20 prcent vælger kulturen fra. Det gælder ikke mindst de unge. I stedet fr hele tiden at tale m de 20 prcent, skulle vi måske tale med dem. Gå ind på deres præmisser, søge dialgen g lytte til deres frslag. Vi skulle blandt andet tale med de stre børn g de unge, der falder fra i freningslivet, eller dem, der ikke finder ungdmssklens tilbud relevant eller fr længst har frladt bibliteket. Jeg vil pfrdre til at få fat i de unge, hvr de er. Fx i stand up cmedy verden, musikverden eller cmputerverden.

2 Februar 2008 Blad 740 Vi skal ikke skræmme dem væk med et eller andet kultur, sm måske både er højpandet g langhåret. Omvendt må vi sørge fr, at både børnene g de unge møder den klassiske kulturarv g lærer, at der er kvalitetsfrskel. BKF har derfr på et møde med Kulturministeriet freslået, at vi sammen fkuserer på, hvrdan vi udvikler nye tilbud til de årige unge, der i dag ikke anvender kmmunernes kultur- g fritidstilbud. Tilbud der giver de unge muligheder fr at rganisere selv. Idékatalg til det lkale kriminalpræventive samarbejde Hvilke temaer skal vi fkusere på En arbejdsgruppe med repræsentatin fra bl.a. BKF`s bestyrelse har udarbejdet et inspiratinskatalg, der beskriver frskellige muligheder i det lkale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- g lkalråd g i kmmunerne. Der gives gså bud på ngle af nøgleaktørerne i samarbejdet g på nye aktører, der kan inddrages i det kriminalitetsfrebyggende samarbejde. Det gælder f.eks. kriminalfrsrgen, bligfreninger, beberråd, krisecentre m.v. Idékatalget giver input til hvilke temaer, der kan behandles i kredsg lkalråd. Frudsætningen i den vedtagne refrm er, at samarbejdet m den kriminalpræventive indsats udvides til flere målgrupper g flere kriminalitetsfrmer. Det gælder f.eks. vldsramte kvinder, psykisk syge m.v. Der pfrdres til at kmmunerne i frhld til de nye pgaver trækker på erfaringer fra det velfungerende SSP samarbejde på børne- g ungemrådet, sm i en række kmmuner har været krumtappen i det lkale kriminalitetsfrebyggende arbejde. Udfrdringen bliver at få udviklet de nye samarbejdsrelatiner, sm skal til i frhld til at arbejde helhedsrienteret med de nye målgrupper. Idékatalget åbner døren til denne nye pgave. Den udsendes fra det kriminalpræventive råd til alle kmmuner i disse uger. Vær pmærksm på at få den, g få den drøftet i direktørgruppen/direktinen med henblik på at skærpe pmærksmheden på de kriminalitetsfrebyggende pgaver både på det tekniske g det vksensciale mråde. Publikatinen udkmmer gså sm en lille flder, der trækker hvedpinterne g de væsentligste anbefalinger p. Yderligere plysninger på Det kriminalpræventive Råds hjemmeside: Træk på SSPsamarbejdet Praksisundersøgelse på anbringelsesmrådet Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af sagsbehandlingen inden fr anbringelsesmrådet. Praksisundersøgelsen er baseret på vurdering af 142

3 Februar 2008 Blad 741 anbringelsessager fra 11 kmmuner. 6 af sagerne drejer sig m anbringelser uden samtykke (tvangsmæssige anbringelser). Undersøgelsen har særligt fkus på de lvpligtige 50 undersøgelser, 140 handleplaner g 48 børnesamtalen. Hvedknklusiner 65% af de indsendte sager indehlder fejl af så alvrlig karakter, at afgørelserne ikke vurderes at være i verensstemmelse med lvgivningen. De angivne fejl dækker ver: Manglende grundlag fr en afgørelse m anbringelse (3 sager) Manglende samtykke til den frivillige anbringelse i hvert fald er samtykket ikke dkumenteret i sagsmaterialet (21 sager) Alvrlige sagsbehandlingsfejl (71 sager). De væsentligste sagsbehandlingsfejl består i, at der ikke udarbejdes den lvpligtige 50 undersøgelse g/eller 140 handleplan inden afgørelse m anbringelse træffes. Det er værd at ntere sig, at i de sager, hvr der ER udarbejdet en 50 undersøgelse (det gælder de 89 af de 142 sager) frud fr anbringelsen, så pfyldes de indhldsmæssige krav i vidt mfang faktisk i 81% af sagerne. Derimd halter det med pfyldelsen af kravene til 140 handleplanerne, hvr kun 3% pfylder kravene i høj grad, 61% i ngen grad g 32% i ringe grad. Anbefalinger Ankestyrelsen anbefaler kmmunerne, at de i frbindelse med 50 undersøgelsen i højere grad har pmærksmhed på: Dkumentatin fr afklaring af frældremyndighed Barnets/den unges sundhedsfrhld Barnets/den unges indstilling Frhld i familien g mgivelserne, der kan bidrage til at løse prblemerne Om der skal fretages undersøgelse af andre børn i familien. I frhld til handleplanerne er der særligt fkus på knkrete mål fr anbringelsen g hvad der skal ske i frhld til vanskelighederne, en angivelse af den frventede varighed af anbringelsen g støtte til familien/frældrene i frbindelse med anbringelse af et barn eller en ung uden fr hjemmet. Børnesamtalen Også børnesamtalen er et fkuspunkt. Det kniber med at få afhldt samtalen inden afgørelsen m anbringelse træffes. Blandt de årige er der dg gennemført samtale i hvedparten af sagerne. Ankestyrelsen anbefaler kmmunerne at have fkus på vejledning til barnet eller den unge m muligheden fr en bisidder, at samtalen skal ske inden, men dg i rimelig tilknytning til afgørelsen m

4 Februar 2008 Blad 742 anbringelse, således at plysningerne er dækkende fr barnets aktuelle hldning, samtalens indhld, ntatpligten g knkret begrundelse, hvis der ikke gennemføres en samtale. Årsstatistikken Samtidig med praksisundersøgelsen er årsstatistikken Børn g unge anbragt uden fr hjemmet 2006 udkmmet. Årsstatistikken giver gså en relevant infrmatin m udviklingen på anbringelsesmrådet g pmærksmhedspunkter fr kmmunerne. Sm relevante temaer fr en kmmunal drøftelse kan nævnes alderen på de nyanbragte. 69 % af de børn g unge, sm blev anbragt i 2006 var i alderen mellem 12 g 17 år, mens kun 10 % var i aldersgruppen 0-3 år. Ligeledes synes det umiddelbart markant, at 24 % af anbringelserne bryder sammen. På den psitive side kan nævnes, at familierne i meget høj grad selv har medvirket til at søge hjælp. Således har frældrene i halvdelen af afgørelserne m anbringelse været med til at starte anbringelsessagen, g i hver 8. sag er sagen startet alene på frældrenes franledning. Der er i begge rapprter mange fine input til selvreflektin g temaer til både faglige g plitiske drøftelser. Rapprterne findes på BKF-synspunkter Bestyrelsen har udsendt en pressemeddelelse med BKF`s reaktin på undersøgelsen. Frmanden lægger her vægt på, at kmmunerne skal lære af hinanden g tage den kritik, sm rejses særligt i praksisundersøgelsen til sig. Frmanden siger bl.a.: Vi har behv fr langt mere videndeling mellem kmmunerne, fr undersøgelsen viser, at ngle kmmuner er meget dygtige til at lave undersøgelsesarbejde før der gribes til en knkret anbringelse. I pressemeddelelsen peges der gså på, at undersøgelsen vedrører 2006, samme år sm anbringelsesrefrmen trådte i kraft, g hvr kmmunerne var i fuld gang med at fusinere til nye kmmuner. Læs pressemeddelelsens fulde rdlyd på Vi kan derfr have en frventning m, at en kmmende undersøgelse vil finde mere psitive resultater af kmmunernes arbejde på mrådet. Eftersm en str del af s er ansvarlige fr anbringelsesmrådet har vi et særligt ansvar fr at sikre, at det gså bliver virkeligheden. Gennemgå egen praksis! Fra BKF`s bestyrelse vil vi pfrdre jer til at bruge praksisundersøgelsens pmærksmhedspunkter g anbefalinger til et serviceeftersyn i egen kmmune. Hvis kmmunen ikke allerede har en veludviklet praksis fr det interne ledelsestilsyn på mrådet, så kunne det være en gd idé at udvikle en sådan g her er der gd hjælp at hente i ankestyrelsens spørgsmål. Vi vil endvidere anbefale, at den øverste

5 Februar 2008 Blad 743 frvaltningsledelse går i dialg med de faglige ledere på mrådet mkring de knkrete refleksiner, sm ledelsestilsynet giver anledning til. Og samtidig med den løbende pfølgning så bør vi sørge fr at passe rigtig gdt på vres medarbejdere på mrådet, støtte p, sikre efter- g videreuddannelse g arbejde fr at jbbet gså frtsat kan være attraktivt. Fr uden kvalificerede medarbejdere g en vis grad af kntinuitet i medarbejdergruppen går det slet ikke. Lvfrslag m indskling m.m. Temaer BKF har afgivet høringssvar vedrørende lvfrslag m udvidelse af undervisningspligten til 10 år, samt mål - g indhldsbeskrivelse fr sklefritidsrdninger m.v. De vigtigste elementer i lvfrslaget er: 1. Udvidelse af undervisningspligten fra ni til 10 år. Det betyder, at børnehaveklassen fremver medregnes i undervisningspligten. 2. Obligatrisk sprgvurdering i starten af børnehaveklassen, så undervisningen allerede fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sprglige frudsætninger g princippet m undervisningsdifferentiering. 3. Frpligtelse fr kmmunalbestyrelserne til at fastsætte mål- g indhldsbeskrivelse fr sklefritidsrdninger (SFO). 4. Fastsættelse af en ny indhldsbeskrivelse med tilhørende trinmål fr undervisningen i børnehaveklassen, der vægter faglighed g legende tilgang til undervisningen sm integrerede værdier i indsklingspædaggikken. Det betyder, at der skal fastsættes en ny indhldsbeskrivelse med tilhørende trinmål fr undervisningen i børnehaveklassen, der præciserer g tydeliggør arbejdet med børnenes sprglige udvikling. Faglighed g legende tilgang til undervisningen skal frtsat være integrerede værdier i indsklingspædaggikken. 5. Mulighed fr at etablere aldersintegrerede klasser g rullende sklestart p til g med 2. klasse inden fr de gældende bestemmelser m samrdnet indskling. Ønskes 3. klasse inddraget eller ønskes der etableret et frpligtende samarbejde mellem sklens undervisning g sklefritidsrdningens pædaggiske virksmhed, kan dette ske sm led i frsøg. BKF synspunkter Børne- g kulturcheffreningen tilslutter sig generelt lvfrslagets intentiner i retning af et frbedret g mere sammenhængende indsklingsfrløb byggende på sklestartsudvalgets anbefalinger herunder bl.a. en udvidelse af undervisningspligten. Børne- g Kulturcheffreningen har ved flere lejligheder anbefalet, at børnehaveklassen blev gjrt bligatrisk, g at den km til at hænge bedre sammen med både dagtilbudsmrådet g det efterfølgende sklefrløb.

6 Februar 2008 Blad 744 Organisering af sklestarten Børne- g kulturcheffreningen er desuden meget psitiv verfr de tendenser, der i lvfrslaget er til, at det verlades til den enkelte kmmunalbestyrelse at træffe en række beslutninger vedrørende rganisering af sklestarten. Det er meget psitivt, at de mange gde erfaringer, der er gjrt på skler g i kmmuner, i str udstrækning får mulighed fr at frtsætte g fr at udvikle sig. Lvfrslaget indehlder ikke en afklaring i frhld til helheds eller heldagsskler, hvilket vi synes er ærgerligt. Der åbnes der imd fr nye frsøg på mrådet, g det giver mulighed fr at kunne giver skler i sammenlagte kmmuner de samme vilkår. Høringssvaret i sin helhed kan ses på BKF`s hjemmeside. Lvfrslag m sklestruktur Indhld BKF deltager i en lukket minihøring m flkesklestrukturen nsdag den 6. februar. Regeringen har tidligere varslet et lvfrslag m ansvarsfrdeling i flkesklen, muligheder fr fælles ledelse, sklestruktur, frældreindflydelse m.m. Høringen drejede sig først g fremmest m den del af lvfrslaget, der handlede m sklestruktur. Lvfrslaget indehlder frslag vedrørende Fælles ledelse fr flere skler Fælles ledelse fr skle g dagtilbud En skle med afdelinger Børne- g kulturcheffreningen har udarbejdet et skriftligt indlæg i frbindelse med høringen, sm vil blive lagt på BKF`s hjemmeside umiddelbart efter høringen. I indlægget tilslutter BKF`s sig frslagene vedrørende fælles ledelse fr flere flkeskler uanset elevantal g beliggenhed g fælles ledelse fr skle g dagtilbud uden begrænsning i sklestørrelse. Betydelig BKF skepsis Til gengæld udtrykker freningen skepsis i frhld til den del af frslaget, der handler m at hvert undervisningssted skal udgøre en afdeling, når en skle har flere undervisningssteder, at der til hver afdeling skal høre et skledistrikt, g at bestemmelserne m frit sklevalg kmmer til at mfatte de enkelte afdelinger. Vedtages frslaget i sin nuværende udfrmning vil det efter vres pfattelse have t mulige knsekvenser at de mindre skler nedlægges i stedet fr at blive prethldt sm undervisningssteder med en afdelingstilknytning til en større skle

7 Februar 2008 Blad 745 at det manglende ratinale kan få betydning fr undervisningstimetallet g det serviceniveau kmmunen vil kunne tilbyde BKF er enig i, at en sklestruktur med hele kmmunen sm et skledistrikt g de øvrige skler sm afdelinger ikke er i verensstemmelse med intentinen i lvgivningen, idet selve ideen med et skledistrikt med de dertilhørende retskrav dermed brtfalder. BKF så hellere, at der i stedet blev set på gegrafiske afstande g antallet af undervisningssteder. Udvalg vedrørende afbureaukratisering Fkus på sklernes samlede situatin Undervisningsministeren har nedsat et udvalg til afbureaukratisering af flkesklerne. Udvalgets pgave er at kmme med frslag til regelfrenkling g fjernelse af unødvendigt bureaukrati på sklemrådet. Arbejdet skal tage udgangspunkt i sklernes samlede situatin. Udvalget skal derfr se på, m der er grundlag fr at tage initiativer med henblik på at frenkle eller fjerne både centralt g kmmunalt stillede administrative krav. Udvalget skal se på administrative pgaver g krav på ledelsesniveau g i frhld til undervisningen i flkesklerne. Udvalget kan gdt beskæftige sig med elevplaner g kvalitetsrapprt, men eventuelle frslag med berøring hertil skal respektere de grundlæggende intentiner bag initiativerne. Børne- g Kulturcheffreningen er repræsenteret i freningen, g frslag til frenklinger mdtages meget gerne. Frslagene sendes til I frbindelse med frslag til frenklinger bedes man anvende den skabeln, der ligger på hjemmesiden. Se på egen praksis i kmmunerne Bestyrelsen pfrdrer gså den enkelte kmmune til at se på, m der er behv fr en afbureaukratiseringsøvelse i frhldet mellem udvalg/frvaltning g institutin/virksmhedsleder i den enkelte kmmune. Er der instrukser g regler i kmmunen, der kan undværes? På den måde kan vi bistå til at feje fr egen dør. Børneattester Der blev med lven m børneattester fastsat regler m bligatrisk indhentelse af børneattester. Denne lv er nu blevet evalueret af Kulturministeriet g der freligger en fyldig lvvervågningsredegørelse. Redegørelsen knkluderer, at lven har virket efter frmålet. Der er i 2007 indhentet næsten børneattester, hvraf kun de 28 har været psitive.

8 Februar 2008 Blad 746 I de tte bekendtgørelser fra frskellige ressrtministerier er der en bestemmelse m, at der skal indhentes en børneattest, hvis persnen har en fast sammenhængende tilknytning til arbejdsstedet på mere en 2 uger. Dette vil der blive stillet frslag m, at det nedsættes til én uge. BKF - frslag BKF har tidligere peget på det uhensigtsmæssige i ikke at kunne indhente børneattest på alle vksne i en husstand, hvr den ene er dagplejer. I redegørelsen henvises der til, at dette g flere andre spørgsmål henhører til Justitsministeriets kriminalregisterbekendtgørelse. Denne bliver revideret i første halvår af 2008, g emnet mkring dagplejerens familie vil indgå i revisinsvervejelserne. Derfr har BKF i sit høringssvar peget på, at den endelige revisin af børneattestlven bør afvente dette, så det er muligt at fretage en samlet vurdering af børneattesternes virkning. Det generelle tilsyn med phldssteder, døgntilbud g familiepleje Ingen nye regler Gdt i gang Der har i den senere tid været fkus på den kmmunale pgaveløsning i frhld til at gdkende g føre tilsyn med kmmunale g private phldssteder g døgntilbud. BKF har i denne frbindelse været til drøftelse i Velfærdsministeriet på embedsmandsplan sammen med KL, LOS g Scialcheffreningen. Indhldet i disse drøftelser var først g fremmest tilsynet med phldsstedernes scialfaglige indhld. Sm udgangspunkt går Velfærdsministeriet ikke efter nye regler på mrådet, men efter at lave et inspiratinsmateriale med gde eksempler på, hvrdan kmmunerne kan gribe pgaven an. BKF har peget på, at dette materiale i første mgang er mest påtrængende vedrørende tilsyn med phldssteder g døgntilbud. Det er BKF`s pfattelse, at rigtig mange kmmuner i løbet af 2007 har færdiggjrt knkrete pgavebeskrivelser g nrmer fr antal g indhld i tilsynsbesøgene. Gennem vres netværk på Familiemrådet har vi set mange gde eksempler, g vi har lvet at bidrage med disse i det arbejde, sm ministeriet vil igangsætte. BKF anbefaler, at kmmunerne gså på dette mråde søger inspiratin hs hinanden. En indfaldsvinkel hertil er freningens Børne- g Familienetværk både på reginalt g på landsplan. Endvidere har KL etableret en dialgprtal fr ledere g medarbejdere med ansvar fr gdkendelses- g tilsynspgaver. Akkreditering af phldssteder LOS har iværksat en akkreditering af phldssteder. Dette arbejde pleves fr mange phldssteder sm en gd pkvalificering, men samtidig kan det være frustrerende, hvis det kmmunale tilsyn ikke kan anvende de indfaldsvinkler, sm akkrediteringen beskriver.

9 Februar 2008 Blad 747 BKF pfrdrer til, at det kmmunale tilsyn i disse tilfælde indgår i knkrete vurderinger sammen med phldsstedet m at genbruge allerede udarbejdet materiale mkring stedets målgruppe g pædaggiske indhld. Indhld i tilsynet Det kmmunale tilsyn kan krtfattet siges at indehlde tre aspekter: Kntrl Overhldelse af lvgivningen, definitin af målgruppe, beskrivelse af indsats, ejerfrhld g jura, øknmi g fastsættelse af takst g beskrivelse af eventuelle tillægsydelser, indberetning af magtanvendelse Kvalitetssikring Gd faglig standard i ydelserne, sammenhæng mellem beskrivelser g det plevede, medarbejdernes etik g lyalitet verfr pgaven Udvikling Bidrage med frslag g vejledning til metde-, persnale- g rganisatinsudvikling. Tilsynet stiller krav til frskellige faglige spidskmpetencer specialpædaggiske, scialfaglige, juridiske g øknmiske. Derudver bør det vervejes, hvrdan der sikres sammenhæng mellem kmmunens sciale g undervisningsmæssige tilsyn. Frskel i tilsynets mfang Opgavens mfang er meget frskelligt i kmmunerne. Det lægger derfr gså p til frskellige måder at rganisere pgaven på. Hvis man har få phldssteder g plejefamilier kan det indgå i vervejelserne, m man skal gøre brug af kmmunalt samarbejde eller købe ydelsen hs eksterne leverandører. Måske kan pgaven indgå i en stabsfunktin direkte under direktinen, hvr gså tilsynet med de kmmunale institutiner kunne placeres. Lvfrslaget m, at kmmunerne kan pkræve takster fr gennemførelse af tilsyn frventes at blive genfremsat i løbet af fråret. Det generelle tilsyn vil derefter blive betalt af den kmmune, sm anvender tilbuddet g ikke længere af beliggenhedskmmunen. BKF`s sekretariat: Børne- g Kulturfrvaltningen Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf Fax

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser Evaluering Dialgbaseret aftalestyring i Børne- g sklefrvaltningen i Vesthimmerlands Kmmune. Dagtilbud, skler g de tværgående indsatser Gdkendt i Børne- g skleudvalget den 3. december 2012 Indhld Indledning...

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere