Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1"

Transkript

1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1

2 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet i Skive Kmmune 4 Baggrund g frmål. 4 Målgruppe. 4 Den værdimæssige ramme 5 Temaer 6 Medinddragelse. 6 Lige udviklingsmuligheder 6 Sundhed. 6 Et bredt kultur g fritidstilbud 7 Trin 2 : Mål g ramme fr en 2-årig Strategi g Handleplan.. 8 Den plitiske målsætning. 8 Trin 3 : Frslag til rganisering, pfølgning g evaluering 10 Organisering 10 Standarder fr sagsbehandling 10 Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte.. 11 Inddragelse af frældremyndighedsindehaveren g barnet eller den unge 14 Inddragelse af familie g netværk. 16 Opfølgning g evaluering 17 Sagsbehandling g indsats i frhld til unge, der er fyldt 15 år ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 2

3 Sammenhængende Børneplitik Skive Kmmune Frrd 1. januar 2006 trådte en ny Anbringelsesrefrm i kraft. Refrmen indebærer, at kmmunerne udarbejder en sammenhængende børneplitik med virkning fra 1. januar En tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fire S-kmmuner har i løbet af 2006 frestået indhld g prces. Den sammenhængende børneplitik er bygget p sm en kmbinatin af de lvmæssige krav til indhld g samtidig tematiseret på baggrund af eksisterende g kmmende fkusmråder i Skive Kmmune. I Skive Kmmune ønsker vi, at den sammenhængende børneplitik skal være en bred plitik, der mfatter alle børn g unge samt deres familier. Det histriske frløb: Underudvalget fr Børn g Familier gdkendte på udvalgsmøde den 15. august 2006 plæg til ramme fr indhld g prces. Der har været afhldt dialgmøder fr repræsentanter fra frældrebestyrelser, sklebestyrelser, medarbejdere, ledere samt repræsentanter fra øvrige frvaltninger. Den sammenhængende børneplitik har februar/marts 2007 været sendt i høring blandt decentrale institutiner g deres bestyrelser. Den sammenhængende børneplitik er gdkendt af Skive Byråd d. 24. april Opbygning: Trin 1 er den egentlige børneplitik med beskrivelse af de fire udvalgte temaer: Medinddragelse Lige udviklingsmuligheder Sundhed Et bredt kultur g fritidstilbud Trin 2 beskriver de verrdnede plitiske målsætninger g tværgående indsatsmråder. Samtidig vil trin 2 danne udgangspunkt fr udarbejdelse af Børne- g Familieudvalgets strategi g handleplan, der er grundlag fr de enkelte afdelingers/institutiners virksmhedsplaner. Trin 3 beskriver børneplitikkens rganisering, evaluering g pfølgning. I bilag 1 er beskrevet standarder fr sagsbehandling fr udsatte børn g unge. Vi håber Den Sammenhængende Børneplitik vil være et inspirerende udgangspunkt g danne rammen fr det videre arbejde mkring Skive kmmunes børn g unge. Flemming Eskildsen / Peder Christensen Brgmester Frmand fr Børne- g Familieudvalget ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 3

4 Trin 1 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet i Skive Kmmune Indledning Børn g unges trivsel g velfærd er en hjertesag g et fælles ansvar, der kræver invlvering, engagement g ansvar af vksne: plitikere, frældre, frivillige, fagflk eller andre. Baggrund g frmål Fr at frbedre indsatsen fr udsatte børn, unge g familier har Flketinget vedtaget en anbringelsesrefrm med ikrafttræden 1. januar Ifølge denne skal alle kmmuner have udarbejdet g ffentliggjrt en sammenhængende børneplitik inden udgangen af Refrmen lægger generelt p til en hldningsændring i synet på udsatte børn g unge g i frhld til børn g unges ret til inddragelse. Dette kmmer blandt andet til udtryk ved præcisering af, at børn, unge, deres familier g netværk systematisk skal inddrages i deres egen sag. Der er desuden fkus på barnets/den unges g familiens ressurcer frem fr prblemer. Børneplitikken frpligter både det plitiske, det institutinelle g det frivillige niveau, g den skal danne rammen g fungere sm styringsredskab fr den samlede indsats verfr børn g unge i kmmunen. Børneplitikken har tre verrdnede frmål. Den skal: 1. Bidrage til at frene nrmalmrådet med det særlige mråde g sikre sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde g den målrettede indsats ver fr børn g unge med behv fr særlig støtte. 2. Skabe synlighed m klar ansvarsfrdeling mellem plitikere, administratin, institutiner g brgere. 3. Sikre brgeres retssikkerhed. Der skal være sammenhæng g helhed i børns liv. Det er derfr vigtigt, at der er kntinuitet g sammenhæng i mgivelser, rammer g indhld, når et barn plever skift i tilværelsen. Målgruppe: Den sammenhængende børneplitik er rettet md alle børn g unge 0-18 år i Skive Kmmune. Plitikken mfatter således generelle tiltag i frhld til alle børn g unge samt frebyggelse g særlig støtte i frm af specifikke frebyggende franstaltninger g anbringelser i frhld til de mest udsatte. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 4

5 Den værdimæssige ramme fr børneplitikken i Skive Kmmune I Skive Kmmune arbejder alle ud fra et værdigrundlag m trivsel, rdentlighed g udvikling. Det er det grundlag alle indsatser, strategier g pririteringer baseres på, g det er måden, der samarbejdes på internt i rganisatinen g eksternt i frhld til brgere g samarbejdspartnere. Skive kmmune ønsker fkus på frældreansvar, tidlig indsats allerede på spæd- g småbørnsmrådet, en gd sklegang fr alle børn, bedre integratin af tsprgede børn g unge, inklusin g lkalt frankrede indsatser g netværksarbejde. Alt arbejde mkring børn, unge g familier tager afsæt i følgende værdier, at børn er vksnes ansvar g frældrene har det primære ansvar fr deres børn at familierne g deres netværk inddrages sm aktive dialg- g samarbejdspartnere at familierne g deres netværk mødes med åbenhed g respekt at indsatsen tager udgangspunkt i familiens/barnets ressurcer g i de nære relatiner at al arbejde med børn g unge tager udgangspunkt i mindste indgrebs princippet g nærhedsprincippet. Mål: Det er Skive kmmunes verrdnede målsætning, at alle børn g unge skal mærke, at de er uundværlige, værdsatte g respekterede. Der er derfr frventning m, at ALLE vksne i Skive Kmmune: Frældre, naber, freningsledere, lærere, pædagger, familie frhlder sig til pdrageransvaret g den frpligtethed, der er frbundet hermed. Målsætningen er derfr, at indsatsen har høj faglighed, er kvalificeret, helhedsrienteret g har barnet i centrum at der samarbejdes tværfagligt at der frebygges så tidligt sm muligt at der ydes en udvidet indsats, der specielt tager sigte på de udsatte børn g unge ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 5

6 Temaer Skive Kmmune har sm verrdnet mål, at børn, unge g deres familier invlveres i beslutninger, der vedrører deres hverdag. I Skive Kmmune har alle børn g unge ret til: Medinddragelse Lige udviklingsmuligheder Sundhed Et bredt kultur- g fritidstilbud Medinddragelse Et helt centralt punkt i børneplitikken er den enkeltes retssikkerhed. Frældre har krav på inddragelse g ansvarliggørelse i frhld til deres børn. I Skive Kmmune har børn g unge ret til medbestemmelse g medinddragelse i beslutninger, der vedrører deres hverdag. Børn g unges synspunkter inddrages i den knkrete udmøntning af kmmunens plitikker på frskellige mråder. I frhld til udsatte børn g unge er det gd etik gså at invlvere familie g netværk. Lige udviklingsmuligheder Børn g unge er frskellige, g de har krav på mulighed fr persnlig udfldelse, trivsel, udvikling g sundhed. Derfr skal børn g unge gså behandles frskelligt, g der skal være mulighed fr at yde særlig støtte, når der er særligt behv fr dette. Børns udvikling g læring afhænger af kvaliteten af de relatiner, sm de indgår i med betydningsfulde vksne g kammerater. Det er derfr vigtigt at fremme rummeligheden hs børn g vksne, g at børn g unge bliver mødt med udgangspunkt i deres ressurcer. I Skive kmmune tilstræbes det at give alle børn g unge de bedste udviklingsmuligheder både fagligt g scialt, således at de bliver i stand til at tage vare på deres liv. Skive kmmune sætter særlig fkus på sundhedsplejens, dagtilbudenes g sklernes rlle i den frebyggende indsats, herunder institutinernes rummelighed. Dagtilbudene g sklerne har en vigtig rlle ved børns vergang til sklesystemet, hvr det er nødvendigt at sikre en smidig vergang mellem dagtilbud g skle. Sundhed Den tidlige indsats kan skabe grundlag fr at skabe sunde medbrgere. Ansvaret fr børn g unges sundhed ligger først g fremmest hs frældrene. Tiden, hvr børnene g de unge ikke er sammen med deres frældre, har gså betydning fr deres sundhed. Skive Kmmunes pgave er derfr dels at bakke p m frældrenes indsats verfr børn g unge, g dels at skabe sunde rammer på skler g i institutiner, der understøtter trivsel g sunde valg. Sundhed er således gså et fælles ansvar; særligt i frhld til svage grupper. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 6

7 Handlefærdighed er et centralt begreb i denne sammenhæng. Det vil sige, at børn g unge gives mulighed fr at udvikle evne til at tage vare på egen g andres trivsel g sundhed. Et bredt kultur- g fritidstilbud Børn g unge i Skive kmmune skal have mulighed fr et bredt kultur- g fritidsliv. Kmmunens fritids- g ungdmsklubber spiller en vigtig rlle fr de større børn g unge. Klubberne giver børn g unge mulighed fr gde plevelser sammen med vksne, der samtidig danner et sikkerhedsnet under dem. Skive kmmune tilbyder en bred vifte af kulturelle plevelser fr børn g unge. De tilbud, der gives, skal sikre: at alle børn g unge møder kunsten g kulturen at frskellige kunstarter gøres tilgængelige fr børn g unge at alle børn g unge får mulighed fr at udtrykke sig gennem kunsten g kulturens sprg i fællesskab med andre. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 7

8 Trin 2 Frslag til mål g ramme fr en 2 årig Strategi- g Handleplan, sm danner udgangspunkt fr såvel Børne- g Familieudvalget sm frvaltningens indsats i frhld til de udvalgte temaer. Overrdnet er det plitiske målsætninger at: Der indarbejdes g integreres et frebyggende g sundhedsfremmende perspektiv i arbejdet med g mkring børn g unge på alle niveauer i Skive kmmune. Dagpasningstilbuddene til børn skal være et højt kvalificeret pædaggisk, scial g frebyggende tilbud. Dagtilbudsmrådet er en del af Skive Kmmunes tidlige frebyggende indsats. Der pstilles klare mål fr g arbejdes systematisk g dkumenteret med stimulering af sprg, sciale kmpetencer, krp g bevægelse, persnlige kmpetencer, naturen g naturfænmener samt kulturelle udtryksfrmer g værdier. Alle sklebørn skal tilbydes en sklegang med højt fagligt niveau, der bygger på g går hånd i hånd med den persnlige udvikling. I en skle, der lægger vægt på læringskmpetence, frandringskmpetence g de sciale kmpetencer sm redskaber fr anvendelse af de faglige færdigheder g kundskaber. Alle unge har ret til en ungdmsuddannelse. Det er Skive Kmmunes visin, at alle unge gennemfører en ungdmsuddannelse. Skive Kmmune har til pgave bl.a. via vejledningsindsats til børn, unge, skler g samarbejdspartnere at ruste de unge til at gennemføre en ungdmsuddannelse samt at udvikle g tilpasse eksisterende tilbud. Der er plads til alle. Det betyder, at alle børn g unge i kmmunen uanset persnlige, kulturelle, funktinsmæssige egenskaber g frskelligheder bør føle sig sm en del af de sciale fællesskaber. Hvedbudskabet er, at det enkelte barn ikke blt skal rummes men inkluderes sm en del af fællesskabet. Børn g unge, der har brug fr særlig støtte, sikres de bedst mulige udviklingsmuligheder så tæt på g i nært samarbejde med nærmiljøet. Gennem styrkelse af sciale kmpetencer, skal de gøres i stand til at begå sig i nrmalmiljøet samt støttes i etablering af netværk i både familien g vennekredsen, så de på sigt kan klare sig uden den ffentlig støtte. De børn g unge, der har behv fr det, har ret til et specialtilbud i Skive kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 8

9 Medinddragelse Plitisk mål Indsatser på tværs Fkuspunkter på de frskellige mråder Børn, unge g deres familier har ret til inddragelse i beslutninger, der vedrører deres hverdag. I alle tværgående indsatser g prjekter skal åbenhed, dialg g medinddragelse have høj priritet. Lige udviklingsmuligheder Plitisk mål Børn g unge har ret til lige udviklingsmuligheder. Derfr sættes der særlig fkus på frebyggelse g rummelighed, således at flest mulige børn g unge kan frblive i nærmiljøet Indsatser på tværs Tværfagligt Team sparringsfrum fr frældre, sundhedsplejen, daginstitutiner, skler, PPR (Pædaggisk, Psyklgisk Rådgivning), familiesektin g øvrige samarbejdspartnere (link til virksmhedsplan) Fælles tsprgsknsulent fr dagtilbuds- g sklemrådet Unge-team (tværfagligt sparringsfrum fr indsatsen mkring unge) SSP (samarbejde mellem skle, scialfrvaltning g pliti) Udarbejdelse af fælles Børneguide Fkuspunkter på de frskellige mråder Handleplan fr børn g unges vergange/brbygning. Sundhed Plitisk mål At der ydes både en generel g en individrienteret frebyggende g sundhedsfremmende indsats, der sikrer børn g unge en sund pvækst g skaber gde frudsætninger fr en sund vksentilværelse, samt at der tilbydes alle børn g unge med særlige behv en udvidet indsats indtil undervisningspligtens phør. Indsatser på tværs Prjekt Unge med ndt i livet Prjekt børn i familier med alkhlmisbrug Prjekt børn med psykisk syge frældre Frældregrupper (indsats fr sårbare gravide g nybagte frældre) Fkuspunkter på de frskellige mråder Prjekt Runde sunde børn. Et bredt Kultur- g fritidstilbud Plitisk mål Alle børn g unge i Skive Kmmune har ret til et alsidigt kultur- g fritidstilbud. Indsatser på tværs Alkhlfrie arrangementer fr unge. Fælles sprtsarrangementer. Børnekulturelt netværk. Nedsættelse af Ungdmsråd. Fkuspunkter på de frskellige mråder ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 9

10 Trin 3 Frslag til rganisering, pfølgning g evaluering Organisering Børneplitikken i Skive Kmmune er en dynamisk plitik, der frudsætter både plitisk, administrativ g privat invlvering g medejerskab. Plitikken er et styringsredskab g et pejlemærke fr, hvrdan Skive Kmmune griber arbejdet med børn g unge an. Børneplitikken kræver, at der arbejdes g tænkes ver grænser. Både faglige, sektrielle g rganisatriske. Derfr er det centralt, at børneplitikken drøftes, evalueres g frmidles til mange mråder. Det er derfr væsentligt, at der laves en rganisatin mkring børneplitikken, hvr der er fkus på afdækning, pfølgning, evaluering både i frhld til de enkelte indsatser, temaer g i frhld til inddragelsen af børn, unge g familier/netværk. Herudver er det vigtigt, at der sikres en hurtig g direkte adgang til mange frskellige høringsinstanser. Derfr frslås en verrdnet styregruppe, der består af: Frmanden fr Børne- g Familieudvalget Frmanden fr Teknik g Miljø Frmanden fr Ældre- Handicapudvalget Frmanden fr Arbejdsmarkedsudvalget Frmanden fr Kultur g Erhvervsudvalget Frmanden fr Sundhedsudvalget Samt direktørerne fr sektrmråderne. Styregruppen kan fruden at beskæftige sig med børneplitikken gså beskæftige sig med øvrige tværgående plitikker; fr eksempel Integratinsplitik, Sundhedsplitik, Kulturplitik, Beskæftigelsesplitik, Ungeplitik, Erhvervsplitik m.v. Standarder fr sagsbehandlingen I henhld til anbringelsesrefrmen, skal den plitiske målsætning synliggøres i frm af standarder fr 5 udvalgte dele af sagsbehandlingen, hvraf det fremgår hvrdan kmmunen sikrer: Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte Inddragelse af frældremyndighedsindehaveren g barnet eller den unge Inddragelse af familie g netværk Opfølgning g evaluering af resultaterne af indsatsen Indsatsen i frhld til unge, der er fyldt 15 år Standarderne fremgår af bilag 1. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 10

11 Bilag 1 Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte Plitisk målsætning I Skive kmmune ydes en tidlig, sammenhængende g målrettet indsats i frhld til børn, unge g familier med behv fr særlig støtte. Indsatsen skal have høj faglighed, være kvalificeret g helhedsrienteret. Metder, indsatser g initiativer til realisering af den plitiske målsætning Der skal være smidige arbejdsgange g kmmunikatinsveje mellem nrmal- g specialsystemets fagpersner, således at der i frhld til knkrete børn, unge g familier tidligt indledes et tværfagligt g tværsektrielt samarbejde. Det er en plitisk priritering, at vanskeligheder søges spttet g løst så tidligt sm muligt g med udgangspunkt i mindste indgrebsprincippet g nærhedsprincippet. De sagsbehandlingsmæssige metder, indsatser g initiativer til realisering af målsætningen er: Initiativer til sikring af tidlig indsats, herunder at familiesektinen mdtager de rette henvendelser g underretninger fra nrmalsystemet m børn med behv fr særlig indsats: Der sættes fkus på kendskab til g anvendelse af De Tværfaglige teams, hvr enkeltsager kan frelægges g afklares tværfagligt, inden der tages stilling til videre handling. Det sikres, at udarbejdet handleguide m underretningsfrpligtigelse med angivelse af frmkrav frefindes på alle kmmunens skler, fritidsrdninger, daginstitutiner, klubber g øvrige dagtilbud. Der tilstræbes et tæt samarbejde mellem nrmalsystem g familiesektin via initiativer, der sikrer kendskab til familiesektinens persnale, handlemuligheder / kmpetence, myndighedsfrpligtigelse mv. Metder: Der er udarbejdet virksmhedsplan fr de tværfaglige teams gældende pr med beskrivelse af ramme fr g rganisering af de tværfaglige teams. Virksmhedsplanen er plitisk gdkendt. Der vil blive taget initiativ til nedsættelse af tværfaglig- / tværsektriel arbejdsgruppe med henblik på kategrisering af børn g unge mfattet af målgruppen: børn g unge med behv fr særlig støtte, med det frmål at få et fælles sprg. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 11

12 Der vil blive taget initiativ til nedsættelse af baggrundsteam til særligt kmplekse g/eller presserende sager, hvr teamets medlemmer skal kunne indkaldes akut. Etablerede netværksgrupper (fx frældregrupper, grupper fr børn af psykisk syge frældre, søskendegrupper mv.) vil frtsat have høj priritet, g vil løbende blive evalueret g tilpasset efter behv. Prjekt børn i familier med alkhlmisbrug videreføres. Der udarbejdes administrative g sagsbehandlingsmæssige prcedurer, der sikrer, at der i frhld til skriftlige underretninger afsendes kvitteringsskrivelse senest 6 dage efter mdtagelsen. Indenfr 10 dage rettes henvendelse til frældremyndighedsindehaveren med henblik på at træffe aftale m drøftelse af underretningen. Underretter deltager i dette første møde. Familiesektinen tager initiativ til fælles temadage med fagpersner fra nrmalsystemet g familieafdelingen med det frmål at: Sikre implementering af de tværfaglige teams, præsentere handleguide, standarder mv. Tilstræbe tæt tværfagligt samarbejde g dialg Mål Det er et mål fr den tidlige indsats, at: mindst 20 % af nye (efter ) underretningssager / henvendelser m bekymring fra nrmalmrådet frinden har været frelagt et af de tværfaglige teams. der i alle nye skriftlige underretningssager efter er afsendt kvitteringsskrivelse indenfr 6 dage, samt er der taget kntakt til frældremyndighedsindehaveren indenfr 10 dage. Det er derudver et fagligt g et kvalitativt mål at samarbejdet mellem nrmalsystemet g familiesektinen virker efter hensigten, således at: de børn der har brug fr særlig indsats, får iværksæt denne så tidligt, at det på sigt registreres, at børnene bliver yngre når støtten iværksættes vanskeligheder spttes g eventuel indsats iværksættes så tidligt sm muligt, således de prblemstillinger, der giver anledning til behv fr indsats er af en art, der giver flere handlemuligheder udgiftsprfilen på frebyggelses- g anbringelsesmrådet ændres, således at andelen af de samlede udgifter til frebyggelse stiger, mens udgifter til anbringelser reduceres. Der tilstræbes prcentuelt en udgiftsprfil på 35/65 ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 12

13 Evaluering Evaluering af målpfyldelse i frhld til en tidlig, helhedsrienteret g målrettet indsats består af følgende: Sm led i ledelsens sagsgennemgang / ledelsestilsyn udfærdiges et checkskema til rådgiverne, hvri afkrydses fr de temaer, der er genstand fr kvalitetscheck. Der skabes administrativ praksis fr, at alle ny henvendelser registreres af den enkelte rådgiver med henblik på pfølgning af: - henvendelsesfrm - udvikling i aldersgrupper - tyngden i prblemstillingen - enkeltsager frelagt de tværfaglige teams Der skabes praksis fr løbende tjek af nrmalsystemets kendskab til familiesektinen, de tværfaglige teams, handleguide mv. Ved løbende budgetpfølgning skal der kunne påpeges g pgøres en ændret frdeling af ressurcefrbruget mellem frebyggelses- g anbringelsesmrådet, g på sigt mellem nrmalsystemet g familiesektinen. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 13

14 Inddragelse af frældremyndighedsindehaveren g barnet eller den unge Plitisk målsætning I Skive kmmune inddrages frældremyndighedsindehaveren g barnet eller den unge i alle stadier af den løbende sagsbehandling. Metder, indsatser g initiativer til realisering af den plitiske målsætning Frældrene har det primære ansvar fr deres børn g inddrages sm aktive dialg- g samarbejdspartnere. Børn g unge har ret til medbestemmelse g inddragelse i beslutninger, der vedrører deres hverdag. Det vil i samråd med frældremyndighedsindehaveren altid blive vervejet, m den frælder, der ikke har del i frældremyndigheden, bør inddrages sm en aktiv samarbejdspartner. Det er fr familierådgiveren en pririteret pgave at sikre hensynet til retssikkerheden fr frældremyndighedsindehaveren g barnet eller den unge. Inddragelse skal sikre et gdt grundlag fr 50 undersøgelsen g de efterfølgende beslutninger m franstaltninger, sm vil fremgå af udarbejdet handleplan. Handleplanen er underskrevet af såvel frældremyndighedsindehaver sm barnet / den unge sm er fyldt 15 år. Inddragelse frudsætter, at rådgiveren har persnlig kntakt med både frældremyndighedsindehaver g barnet eller den unge. Inddragelse sker i følgende faser: - ved sagens pstart - ved undersøgelse i henhld til 50 - ved udfærdigelse g iværksættelse af handleplan - ved pfølgning g revisin af handleplan - ved phør af franstaltning - ved afslutning af enhver sag i øvrigt Inddragelse sker ved: - samtale med barnet (under hensyn til barnets mdenhed) - samtale med frældremyndighedsindehaver - skriftligt samtykke fra frældremyndighedsindehaver g den unge der er fyldt 15 år Mål Det er et mål fr inddragelse af frældremyndighedsindehaveren g barnet eller den unge, at der med virkning fra i alle jurnaler freligger dkumentatin fr samtaler. Det er med virkning fra samme tidspunkt endvidere et mål, at frældremyndighedsindehaverens g barnets eller den unges pfattelse af prblemstillingen g hldning til løsningsmuligheder fremgår af alle 50 undersøgelser g handleplaner. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 14

15 Evaluering Evaluering af målpfyldelse i frhld til inddragelse af frældremyndighedsindehaveren g barnet eller den unge består af følgende: Sm led i udførelsen af regelmæssig ledelsestilsyn udfærdiges et checkskema, hvri afkrydses de frskellige initiativer, der er taget med henblik på inddragelse. Derudver fretager rådgiveren ved en sags pfølgning g/eller afslutning en kvalitativ evaluering af, m frældremyndighedsindehaveren g barnet eller den unge føler sig hørt g inddraget. Evalueringen dkumenteres i jurnalen g indgår sm et tema i ledelsestilsynet. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 15

16 Inddragelse af familie g netværk Plitisk målsætning Metder, indsatser g initiativer til realisering af den plitiske målsætning I Skive kmmune inddrages familie g netværk i løsningen af vanskeligheder mkring en familie, et barn eller en ung. Børn, unge g deres familier har ret til inddragelse i beslutninger, der vedrører deres hverdag. Familie g netværk inddrages sm aktive dialg- g samarbejdspartnere g mødes med åbenhed g respekt. Inddragelse af netværk sker i samråd med frældremyndighedsindehaver g den unge der er fyldt 15 år, g i den udstrækning der er enighed m, at inddragelse er til gavn fr barnet eller den unge. Den sagsbehandlingsmæssige indgang til inddragelse af familie g netværk er den scialfaglige undersøgelse ( 50), der afdækker ressurcer g vanskeligheder hs barnet eller den unge, familien g netværket. Med det frmål at afdække relatiner i netværket udarbejdes netværkskrt / gengram i de 50 undersøgelser, hvr frmålet tilsigter det. Inddragelse af familie g netværk vil ske alt afhængig af prblemets karakter g altid i samarbejde g frståelse med frældremyndighedsindehaverens g barnet eller den unge. Under frudsætning af frældremyndighedsindehaverens g barnets eller den unges accept, vil inddragelse ske i følgende faser: - Ved udarbejdelse g iværksættelse af handleplan - Ved pfølgning g revisin af handleplan - Ved phør af franstaltning Inddragelse vil gså kunne ske under undersøgelsesfasen fx i de situatiner hvr en persn i det private netværk har en særlig tæt relatin til g dermed kendskab til barnet eller den unge. Knkrete metder til inddragelse af familie g netværk vil blandt andet være familierådslagning g netværksmøder. Mål Det er et mål fr inddragelse af familie g netværk, at det med virkning fra i alle nye børne- g familiesager i jurnalen er dkumenteret, at der er taget knkret stilling til familiens/netværkets inddragelse g rlle i den løbende sagsbehandling. Det er et mål, at alle rådgivere inden udgangen af 2007 har de nødvendige kmpetencer i frhld til at kunne gennemføre/afhlde familierådslagning. Evaluering Evaluering af målpfyldelse i frhld til inddragelse af familie g netværk består primært i ledelsestilsyn / stikprøvevis sagsgennemgang, hvr temaet er indarbejdet i checkliste. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 16

17 Opfølgning g evaluering af resultaterne af indsatsen Plitisk målsætning I Skive kmmune fretages tilsyn, pfølgning g evaluering af de iværksatte hjælpefranstaltninger fr børn, unge g familier minimum hver 6. måned. Det følger af målsætningen, at pfølgning g evaluering er en pririteret pgave fr familierådgiveren, hvr den frnødne dkumentatin er en frudsætning fr, at der kan pnås viden m effekten af en knkret franstaltning eller indsats. Indsatsen skal være kvalificeret g have høj faglighed. Metder, indsatser g initiativer til realisering af den plitiske målsætning Metder g indsatser: Det sikres, at rådgiveren har de frnødne redskaber i kraft af skabeln fr 50 undersøgelse g skabeln fr handleplan ved såvel frebyggende franstaltning g ved anbringelse. Handleplanen angiver præcise mål g delmål Det sikres, at der udarbejdes en fast, fælles struktur g manual fr pfølgning Det sikres, at der er en klar g entydig frdeling af pgaverne mellem myndighed g leverandør (herunder specialistteamet g anbringelsesgruppen). Ved pfølgning af handleplan evalueres på effekten af den iværksatte indsats, herunder resultater, frandringer g barnets eller den unges udbytte af indsatsen Der tilstræbes en høj grad af ensartethed både bevillings- g metdemæssigt, eksempelvis ved samlet faglig sparring g supervisin på faste møder Det sikres, at rådgiverne har de nødvendige kvalifikatiner g kmpetencer. Dette sker blandt andet ved fkus på løbende kmpetenceudvikling, herunder mulighed fr kursus g efteruddannelse, supervisin, intern vidensdeling mv. Initiativer: Senest 3 måneder efter iværksættelse af en franstaltning vurderer familierådgiveren m indsatsen pfylder sit frmål eller m handleplanen skal ændres. Derefter følges p mindst hver 6. måned. I frhld til anbragte børn taler familierådgiveren med barnet eller den unge på anbringelsesstedet mindst hver 12. måned (børnesamtalen). Barnet skal under samtalen kunne udtrykke sig helt frit g kun når ganske særlige frhld gør sig gældende kan en vksen på anbringelsesstedet indgå i samtalen ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 17

18 Ved pfølgningsmøder / tilsyn i frbindelse med et anbragt barn eller en ung fkuseres sm minimum på følgende temaer: - Skle / dagtilbud - Dagligdagen på anbringelsesstedet (barnets trivsel) - Fritid - Samvær g kntakt med familie g netværk - Samarbejdet mellem frældremyndighedsindehaver g anbringelsessted Evaluering Evaluering af målpfyldelse i frhld til pfølgning, tilsyn g evaluering: Sm led i ledelsens stikprøvevise sagsgennemgang udarbejdes checkskema, hvri følgende indgår: Intervallerne mellem pfølgning i den enkelte sag Intervallerne fr tilsynsbesøg g andre frmer fr tilsynskntakt Dkumentatin fr samtale med barnet eller den unge Dkumentatin fr pfølgning af de udvalgte temaer ved anbringelse Dkumentatin fr angivelse af præcise mål g delmål i handleplanen Ledelsesgruppen i familiesektinen tager initiativ til, at der udarbejdes retningslinier fr 1 årlig evaluering ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 18

19 Sagsbehandling g indsats i frhld til unge, der er fyldt 15 år Plitisk målsætning I Skive kmmune løses vanskeligheder vedrørende unge - der er fyldt 15 år g sm har behv fr særlig støtte i nærmiljøet, medmindre helt særlige frhld gør sig gældende. Metder, indsatser g initiativer til realisering af den plitiske målsætning Børn g unge der har brug fr særlig støtte, herunder anbragte børn, sikres de bedst mulige udviklingsbetingelser så tæt på g i nært samarbejde med barnets eller den unges miljø. Gennem styrkelse af den unges sciale kmpetencer, skal den unge gøres i stand til at begå sig i nrmalmiljøet samt støttes i etablering af netværk både i familien g i vennekredsen, således den unge på sigt kan klare sig uden ffentlig støtte. Metder g indsatser: Det følger af målsætningen, at rådgiveren, på baggrund af den indledende vurdering af sagens karakter g tyngde, i samråd med frældremyndighedsindehaveren g den unge tager knkret stilling til, hvr vidt relatiner i nærmiljøet bør inddrages. Rådgiveren skal ved denne målgruppe afdække de særlige frhld, sm gør sig gældende fr aldersgruppen, herunder: Frhldet til kammerater g andre relatiner i nærmiljøet Hvrledes tilgdeses skle- g uddannelsesmæssige frhld Den unges egne ønsker g mtivatin Risiken fr at en eventuelt påtænkt anbringelse uden fr eget hjem bryder sammen Behv fr franstaltninger udver det 18. år Fr at tydeliggøre ressurcer i den unges netværk g nærmiljø udarbejdes netværkskrt (gengram) sammen med den unge Initiativer: Af frebyggende karakter: I frhld til gruppen af unge indledes et tæt samarbejde med UU (Ungdmmens Uddannelsesvejledning), herunder ved etablering af unge-team. Gademedarbejderfunktinen revideres g ptimeres i frbindelse med kmmunesammenlægning, således indsatsen løbende tilpasses aktuelle behv g tendenser hs målgruppen børn g unge i alderen år, med særlig fkus på de årige. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 19

20 SSP samarbejdet har høj priritet. Der er sket en harmnisering af virksmhedsplanen i frbindelse med kmmunesammenlægningen. Denne er plitisk gdkendt. Ved behv fr iværksættelse af franstaltning: Sagsbehandling i frhld til gruppen af udsatte unge varetages primært af specialiserede unge-rådgivere. Fr at realisere målsætningen m at løse pståede prblemer lkalt fr gruppen af unge der er fyldt 15 år, bør der i de unges nærmiljø være fleksible dag- g døgntilbud. Der tages initiativ til afdækning / analyse af behv fr indsats g indhld i tilbud til gruppen af anbringelsestruede unge, med udgangspunkt i eksisterende B-tilbud. Der vil således skulle ske en tilpasning af målgruppe samt indhld i tilbud. Der vil i løbet af fråret 2007 ske en nærmere beskrivelse g knkretisering vedr. etablering af akut beredskab, sm i en krtere peride skal kunne tilbyde intensiv indsats i frhld til akutte sager/henvendelser vedr. en ung der udviser stre trivselsprblemer, g sm kan være anbringelsestruet. Med det frmål at sikre smidig vergang til vksenreglerne fr de unge, der vil have brug fr frtsat støtte fra vksenhandicapafdelingen g/eller arbejdsmarkedsafdelingen, udarbejdes retningslinier fr samarbejdet. Mål Det er et mål, at anbringelsesfrekvensen fr gruppen af de ver 15 årige nedbringes med 15 % (målt i frhld til pgørelse d ). Det er et mål, at den unges familie inddrages g tager aktiv del i løsningen af vanskelighederne. Det er et mål, at der i de sager, hvr anbringelse udenfr eget hjem er den bedste løsning, arbejdes på anbringelse i lkalmiljøet. I de sager, hvr der vælges et anbringelsessted udenfr lkalmiljøet, er det et mål, at anbringelse sker på baggrund af en knkret vurdering af stedets egnethed sammenhldt med den unges vanskeligheder g ressurcer Evaluering Sm led i ledelsens årlige sagsgennemgang, udfærdiges checkskema, hvraf fremgår temaer, der er genstand fr kvalitetscheck. Det er frventningen, at der ver en 2 årig peride vil kunne knstateres en nedgang i antallet af anbringelser - svarende til min. 15 % fr gruppen af unge ver 15 år. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 20

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser Evaluering Dialgbaseret aftalestyring i Børne- g sklefrvaltningen i Vesthimmerlands Kmmune. Dagtilbud, skler g de tværgående indsatser Gdkendt i Børne- g skleudvalget den 3. december 2012 Indhld Indledning...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE / PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Februar 2008 Blad 739

Februar 2008 Blad 739 Februar 2008 Blad 739 Nye tider, ny kultur- g fritidsplitik BKF`s kultur- g fritidsudspil er i disse dage på vej ud til BKF`s medlemmer. Endvidere sendes der et antal eksemplarer til den enkelte kmmune

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere