ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Overførsler: Udvalget for Undervisning og Kultur 141 Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Spildevandsanlæg Anlægsarbejder Renter 179 Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i likvide aktiver 183 Forskydning i gæld/tilgodehavende hos staten (pensioner mm) 184 Afdrag på lån og låneoptagelse 206 Odder Rådhus, november 2008

3 1 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 82 ha agerjord Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre De fleste ældreboliger er beliggende i nær tilknytning til plejecentrene Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene 82 ha agerjord er fordelt på 15 forpagtningskontrakter som administreres af Teknisk Afdeling I 2008 er der erhvervet yderligere 107 ha agerjord til byudvikling Jorden bortforpagtes indtil kommunen får brug for arealerne til byvæksten Udlejning af egne boliger Malteseje, Rørthvej 180 Indtægter Skatter og afgifter Saksild, Blommevænget 400 Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 2,7 ha matrnr 21b Saksild Snærildvej 178 og 228 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 81 ha Skatter og afgifter 48600

4 2 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ballevej 132 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 5 ha Skatter og afgifter 3000 Vestermarken 9 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 5 ha Skatter og afgifter 3000 Nygaard Tværvej 4 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 3 ha Skatter og afgifter 1800 Bondesvadvej 202 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 3,3 ha Skatter og afgifter 2000 Vestermarken 5 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 2,8 ha Skatter og afgifter 1700 Gamle udstykninger Indtægter Iht kontrakt Odder Jagtf leje af matrnr 8 a Jagtleje matr nr 9 b, 8 a Odder Matrnr 9 dm Kysing

5 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ankjær, Odder Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 1,23 ha matrnr 15 a Odder Skoleparken, Odder Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 1,68 ha matrnr 21 a og 42 h Odder Stampmøllen, Odder Pt ingen lejer - udlånt t grønne foreninger Egholmvej 15, Odder Indtægter Matrnr 13 a Odder Schæferhundef Dansk Politih Del af 14, jagt Halling Østergård Indtægter Iht kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha Hundslund I, Langgade 5 B Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 0,47 ha matrnr 7 e, Hundslund Hundslund II, Torupvej 29 Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 7,61 tdl matrnr 1 a og 6 a Torup Fællesudgifter vedr faste ejendomme 1 Lønninger Løn t vicevært for de kommunale ejendomme 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0

6 4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i kvm Tilgangen på 619 m2, skyldes køb af Vestermarken 5 og Malteseje Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2009 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne Bygningsvedligeholdelse (002205) Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig Rammebeløb vedr udvendig vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne Bygningsvedligeholdelse indvendig Se budgetstørrelse under den enkelte institution

7 5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget 2009 er alle udvalg blevet pålagt en rammebesparelse på kr Denne rammebesparelse udmøntes efterfølgende af Teknisk Udvalg FRITID, BIBLIOTEK OG KULTUR Tunø Teltplads (003235) Lønninger Normering: 0,3 årsværk VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Driftscenteret, indtægter med skatmoms Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer Personalefordelingen i budget inkl markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6

8 6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bla vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen Disse skal jf kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse Løn og administration (022201) Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter Budgettet er i 2009 reduceret med kr indeholdt i budgetforliget 2009 som en del af beslutningen om at søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og sikring af blå flag udbydes i licitation Indvendig bygningsvedligeholdelse Offentlige toiletter (002510) Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indkøb og vedligeholdelse (002201) Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg Nye byggemodninger (002202) Vedligeholdelsesarbejder (Driftscenter) Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser (002820) Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer Desuden arbejder til sikring af overholdelse af standarden for Blå flag, således at Blå flag klacificeringen kan opretholdes Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (003231) Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv Budget 2009 er incl kr flyttet fra U&K til vedligeholdelse af tennisbaner i oplandet Driftsbygninger og pladser (022205) Indtægter Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade

9 7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Vejvedligeholdelse (022811) Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner mv samt renholdelse af veje - daglig drift Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca 20 km Grusbelagte og ca 68 km flisebelagte fortove Afvandingsledninger, brønde mv Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde Der er i øjeblikket ca 4000 vejbrønde Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør Belægninger mv (022812) Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed Vintertjeneste (022814) Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd Parkeringsfond (022201) I henhold til byggeloven kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunale parkeringsfond Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund

10 8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Vejbelysning og signalregulering (022811) Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet Af det samlede beløb anvendes ca kr til driften af Signalreguleringsanlæg Trafiksikkerhedsudvalg (022811) Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca 1,16 kr pr indbygger Teknisk afdeling Fælles (002820) I budgetforliget 2009 besluttedes det at søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag udbydes i licitation

11 9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter MILJØ Veje og grønne områder Vedligeholdelse vandløb (004871) Udgifterne dækker vandløbsvedligeholdelse for de tidligere kommunale vandløb Naturbeskyttelse Kommunen overtog pr 1 januar 2007 en lang række nye opgaver på naturområdet Udgangspunktet for varetagelsen er, at videreføre de intentioner og målsætninger, der er fastsat i det tidligere Århus Amts regionsplan som er ophøjet til landsplandirektiv Naturforvaltningsprojekter (003850) Udgifter til opgaver vedr beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand Besparelse på kr i budgetforliget 2009 Natura 2000 (003851) Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet Det statslige miljøcenter igangsatte i 2007 arbejdet med Vand- og naturplanlægningen i henhold til Miljømålsloven med en Idé-fase som i 2008 følges op med forslag til en overordnet Natura 2000 med efterfølgende 6 mdr høringsperiode Besparelse på kr i budgetforliget Miljøbeskyttelse Odder kommunes miljøpolitik beskriver, at Byrådet med sin politik på miljøområdet vil sikre, at udviklingen i kommunen sker på et bæredygtigt grundlag, som opfylder de nuværende behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare Byrådet vil værne om miljøet så forurening af luft, jord og vand begrænses, forebygges og bekæmpes Udviklingen på området skal ske i samspil med sociale og økonomiske forhold

12 10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Miljøforsikring, fælles formål (005280) Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning mv, i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale Jordforurening (005281) Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den vedtaget at opkræve 10 kr pr ejendom, ca 9200 ejendomme, til dækning af udgifter ifm administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ Pålignes ejendomsskatten første gang i 2009 Vandindvinding (005286) Kommunen skal som myndighed foranledige, at der foretages de nødvendige analyser af private boringer og vandværker Analyse af vandprøver fra private brønde Undersøgelse af grundvand Tunø Undersøgelse af grundvand på Tunø ifm grundvandsprojekt Miljøtilsyn, planlægning (0052) Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld Miljøtilsyn Lossepladser Drift af overvågningsanlæg Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov Besparelse på kr i budgetforliget 2009 Reduceret med yderligere kr iflg lov- og cirkulæreprogram Indsatsplanlægning indenfor grundvand Konsulentbistand Udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning i 2008 Det forventes, at indsatsplan for det særlige drikkevandsområde ved Fillerup påbegyndes i 2008 Derudover er der deltagelse i koordinationsforum samt opkrævning af gebyrer

13 11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Gebyrer for indsatsplaner Kommunen opkræver gebyr til indsatsplanlægning Gebyret fastholdes på 10 øre/m 3 Gebyret skal dække udgifterne til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum og til vandforsyningsloven Gebyret kan ikke anvendes på andre områder Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende sager Gebyr Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn godkendelse og andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilsyn efter lovens kapitel 9 Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendte tid Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter Området er kommunens største vandindvindingsområde Badevand, tilsyn og undersøgelser (005289) Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver langs badestrandene i ht gældende regler Vandløbsvæsen, fælles formål (004870) Området vand dækker kommunens arbejde med grundvand, vandløb og søer samt badevand ved kysten Området er samlet ud fra helhedstankegangen som bla er udtrykt i vandrammedirektivet Fordeling af udgifter på de opgaver der pr 1 januar 2007 blev overført fra amtet til Odder Kommune er ikke i alle tilfælde fastlagt Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet) Omfatter tillige udgifter til projekter og konsulentbistand på området, herunder indsatsplaner for grundvand samt direkte udledning af spildevand Budgettet indeholder besparelse på kr iflg budgetforliget 2009

14 12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Skadedyrsbekæmpelse (005591) Personale Løn til personale på Odder Spildevandscenter incl maskintimer Kloakrotter Udgift til giftindkøb til bekæmpelse af kloakrotter Bekæmpelsen foretages af personalet på Odder Spildevandscenter Landrotter Kontrakt med A/S Mortalin Indtægt - Byrådet har den besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten

15 13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter TRAFIK OG HAVNE Kollektiv trafik, fælles formål (023230) Anskaffelser Renovering af læskure, stoppestedsskilte mv Udskiftning af læskure Busdrift (023231) Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge mv mod betaling Budgettet reduceres med kr i forbindelse med budgetforliget 2009 Antal daglige afgange nedsættes med 2 og det bliver gratis at benytte bybusserne Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden Dvs lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel Iht lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne Statstilskud vedr bybusser Skolebusdrift (032206) Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht lov om kollektiv trafik Kommunen skal ligeledes, iht loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er forbundet med administrationen af kørslen i kommunen Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under Busdrift

16 14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Befordringsudgifter Fjernelse af afgiftfritagelse af energiafgifter i kollektiv trafik på kr er indeholdt i budgettet Andre udgifter Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr Kontorholdsudgifter Til annoncering mv Statstilskud til skolebusser Betaling fra staten Salg af billetter Blå skolekort Enkeltbilletter, skolebørn / alm rejsende Øvrig trafik, fælles formål (023230) VVM-undersøgelse Med byrådsbeslutning af blev det besluttet, at Odder Kommune skulle deltage i et letbanesekretariat i fællesskab med øvrige berørte kommuner Samtidig tiltrådte Byrådet en fordelingsnøgle mellem de deltagende kommuner for deling af udgiften til sekretariatet Den indebar, at Odder Kommunes udgift i 2007 blev anslået til kr pr år fra 2009 og frem Såfremt de faktiske udgifter viser sig at blive højere end først antaget, kan kommunens udgift til sekretariatet derfor blive højere end budgetteret Færgefarten Tunøfærgen, m skatmoms (023233) Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods mv på færgeoverfarten Norm 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen

17 15 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Driftsmidler Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet Vedligeholdelse Dokning Løbende vedligeholdelse Skatter, afgifter, forsikr, vandafledningsafgift Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer Tunø Havn (023540) Personale Normering: 1,3 årsværk Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods mv på færgeoverfarten er budgetteret under Tunøfærgen Skibsafgifter (lystbåde) Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser Indtægter - salg af varmt vand Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen Tunøfærgen

18 17 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Fritid, Bibliotek og kultur Ungdomsklubber (033876) Der er klubber i Odder, Gylling, Hou, Hundslund og Saxild jvf Byrådsbeslutning Klubberne har åbent i 24 uger pr sæson Klubberne fungerer som åbne klubber Løn Total timetal/lønsum Klub årige (052516) Klubberne henhører under ungdomsskolens administration og har til huse på skolerne Der er oprettet klubber i: Gylling med anslået børnetal på 30 Hou med anslået børnetal på 50 Hundslund med anslået børnetal på 22 Saxild med anslået børnetal på 32 Ørting med anslået børnetal på 20 Randlev med anslået børnetal på Personale Løn Klubtimer 5070 timer Mødevirksomhed 130 timer Fællesarrangementer 130 timer 5330 timer Vikar 1,5% 80 timer svarende til 2379 enheder 5410 timer Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage Materiale og aktivitetsudgifter Leje af Hou Hallen Beskæftigelsesmaterialer Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad Ungdomsskolen (033876) Jfr lov om ungdomsskoler nr 411 af 13 juni 1990 og lovbek nr 886 af 13 september 2000 Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati

19 18 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, dvs en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen Personale Administration Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent samt timer til udvikling og samarbejde 1,0 enheder 0,5 enheder 0,5 enheder 0,4 enheder 0,068 enhed Erhvervs- og uddannelseskonsulent 0,144 enhed er pr 1 august 2004 overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning I forbindelse med budgetforliget for 2006 er der givet kr til en opnormering af ledelsen, samt til øget sekretærtid Budgettet vedr E-klassen er fra 2007 placeret på funktion Undervisning Befolkningsprognosen pr marts 2003 anvendes i forbindelse med beregningen af antallet af undervisningstimer Jfr Lov om ungdomsskolen skal kommunalbestyrelsen sikre unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf (samt på baggrund af planen for ungdomsskolevirksomhed) ungdomsskolens indhold og omfang Forudsætninger: Befolkningsprognose marts 2003: Gns 14 årige årige årige årige I alt

20 19 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Holdelever: amtsgennemsnit pr ,70% svarer til 568 elever hver elev deltager gennemsnitligt på 1,38 hold svarende til 784 holdelever Antal hold: gennemsnitlig deltagerantal på hold Timer: hvert hold kører gennemsnitligt 40 timer pr sæson 2600 timer udvidet fra timer Lønsum i alt I 2005 er der afsat kr til knallertparken sfa budgetforliget I forbindelse med budgetforliget for 2007 er betalingen for knallertkørekort forhøjet fra 70,00 kr til 200,00 kr I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på Tilskud til Haller (003231) Svømmehallen Svømmehallen er pr 1 marts 2003 overgået som selvejende institution Tilskuddet blev fastsat til På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende Der er overført kr til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr byrådsvedtagelse af : Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter Et særtilskud til Ørting Hallen For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner) Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende

21 20 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice Tilskuddene fordelt således: Ørting Hallen Omklædning Særligt tilskud Stigende energiudgifter ,36% momstilskud Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter Tilskud vedr Multihal ,36% momstilskud Hou-Hallen Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter ,36% momstilskud Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter ,36% momstilskud 4712 NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivningder er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat kr til fordeling til områder med stigende energiudgifter Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Lokalhistorisk Arkiv Fra budget 2008 er tilskudskontiene fremskrevet i forhold til KL s fremskrivningsprocenter

22 21 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Folkebiblioteker (033250) Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilialer i Hundslund, Hou, Gylling og på Tunø Bibliotekerne i oplandet har en ugentlig åbningstid på to timer Hovedmål for Odder Bibliotek Bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen Den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse Personale Løn Bibliotekarer Ledende bibliotekar Afdelingsbibliotekar i voksenafdelingen Øvrige bibliotekarer Deltidsbibliotekarer Hundslund - udføres via hovedbibl (2 tugl) Tunø - 2 t ugl Hou - udføres via hovedbibl (2 t ugl) Gylling - udføres via hovedbibl (2 1/2 t) Budgettet for 2008 er reduceret med i perioden 2008 til 2011 som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning Totalt 6067 enheder Andet personale Kontorpersonale Totalt 4,879 enheder Pedel/teknisk serviceleder 22,5 ugl t = 0,608 enheder Andet personale Rengøring 0,433 enheder Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, Vikar - kursus, ferier, sygdom

23 22 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 0,270 enheder Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger, grunde og udennomsarealer Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug el kwh Beregnet forbrug vand m Fremmede lokaler 3455 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig bygningsvedligeholdelse Indkøb af bøger til børn og voksne Andre udlånsmaterialer Inventar Kulturelle arrangementer for børn og voksne Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på kr Indtægter Brugerbetaling Fotokopier Andre indtægter Teater (033562) Det opsøgende teater 1 forestilling for småbørn 1 forestilling for større børn 1 forestilling for unge Musikskole (033563) Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole er at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Musikskolen flyttede i begyndelsen af 2008 til nye lokaler i Multihallen

24 23 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Kommunal musikskole og Odder Garden Personale Musikchef - 1,00 enheder med undervisningsforpligtelse på 0,25 Natpenge for undervisning efter kl 17, pt 16 t/uge Instrumentalundervisning 120 t/ugl i 36 uger 5745 lærerlønstimer Reduktion for undervisning efter kl 17, pt 16 t/uge Sammenspil Musikskolen: 4 t/ugl i 36 uger 191,52 lærerlønstimer Odder Garden: 2 t/ugl i 36 uger 95,76 lærerlønstimer Lederløn + lærerløn - idet 6781 enheder Tillagt pr til nedsættelse af ventelisten instrumentalundervisningen Tillagt pr til nedsættelse af venteliste Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t pr uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage Statstilskud ,45% af lærerløn i 2007 ( kr) (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) vil evt falde yderligere i 2008 I forbindelse med Budgetforliget for 2008 er det besluttet at nedsætte statstilskuddet med kr Elevbetaling % af lærerløn + 25% I forbindelse med Budgetforliget for 2008 er det besluttet at nedsætte elevbetalingen med Folkeoplysning (033872, og ))

25 24 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Oplysningsforbund mv - pulje I (033872) Undervisning Pga lovændring pr reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Fremskrevet sfa budgetforliget for 2008 Betaling fra andre kommuner Skønnet pba lovændring pr1januar 2003 Betaling til andre kommuner Skønnet pba lovændring pr1januar I forbindelse med budgetforliget for 2008 og 2009 er budgettet forøget med kr pr år Foreninger, klubber mv (033873) Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til materialer = overført fra Tilskud til eludgifter til lysanlæg I forbindelse med budgetforliget for 2009 er medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse forøget med kr hver Kontoen til materialer er forøget med kr Lokaletilskud (033874) Tilskud efter 28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9%= kr Tilskud efter 24, børn og unge Lovpligtigt tilskud pr time i haller I 2003 = 75% af 187,90 kr, øvrige lokaler 75% af 93,95 kr Der ydes fra % af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr medlem under 25 år til Ørting -,Odder-, Hundslund- og Hou-Hallen ud fra en timebetaling på 250/325 kr

ODDER KOMMUNE BUDGET 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2010. Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning... 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse... 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter... 5-14 Udvalget for Undervisning

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2007. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 1 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 74 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 40 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 26 lejemål udlejet på almindelige

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget

Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 119 Udlejning: Odder Kommune udlejer 16

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Indledning Ressourcestyringen af skolerne hviler på et mål- og rammestyringskoncept.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere