ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Overførsler: Udvalget for Undervisning og Kultur 141 Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Spildevandsanlæg Anlægsarbejder Renter 179 Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i likvide aktiver 183 Forskydning i gæld/tilgodehavende hos staten (pensioner mm) 184 Afdrag på lån og låneoptagelse 206 Odder Rådhus, november 2008

3 1 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 82 ha agerjord Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre De fleste ældreboliger er beliggende i nær tilknytning til plejecentrene Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene 82 ha agerjord er fordelt på 15 forpagtningskontrakter som administreres af Teknisk Afdeling I 2008 er der erhvervet yderligere 107 ha agerjord til byudvikling Jorden bortforpagtes indtil kommunen får brug for arealerne til byvæksten Udlejning af egne boliger Malteseje, Rørthvej 180 Indtægter Skatter og afgifter Saksild, Blommevænget 400 Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 2,7 ha matrnr 21b Saksild Snærildvej 178 og 228 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 81 ha Skatter og afgifter 48600

4 2 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ballevej 132 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 5 ha Skatter og afgifter 3000 Vestermarken 9 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 5 ha Skatter og afgifter 3000 Nygaard Tværvej 4 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 3 ha Skatter og afgifter 1800 Bondesvadvej 202 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 3,3 ha Skatter og afgifter 2000 Vestermarken 5 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 2,8 ha Skatter og afgifter 1700 Gamle udstykninger Indtægter Iht kontrakt Odder Jagtf leje af matrnr 8 a Jagtleje matr nr 9 b, 8 a Odder Matrnr 9 dm Kysing

5 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ankjær, Odder Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 1,23 ha matrnr 15 a Odder Skoleparken, Odder Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 1,68 ha matrnr 21 a og 42 h Odder Stampmøllen, Odder Pt ingen lejer - udlånt t grønne foreninger Egholmvej 15, Odder Indtægter Matrnr 13 a Odder Schæferhundef Dansk Politih Del af 14, jagt Halling Østergård Indtægter Iht kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha Hundslund I, Langgade 5 B Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 0,47 ha matrnr 7 e, Hundslund Hundslund II, Torupvej 29 Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 7,61 tdl matrnr 1 a og 6 a Torup Fællesudgifter vedr faste ejendomme 1 Lønninger Løn t vicevært for de kommunale ejendomme 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0

6 4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i kvm Tilgangen på 619 m2, skyldes køb af Vestermarken 5 og Malteseje Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2009 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne Bygningsvedligeholdelse (002205) Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig Rammebeløb vedr udvendig vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne Bygningsvedligeholdelse indvendig Se budgetstørrelse under den enkelte institution

7 5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget 2009 er alle udvalg blevet pålagt en rammebesparelse på kr Denne rammebesparelse udmøntes efterfølgende af Teknisk Udvalg FRITID, BIBLIOTEK OG KULTUR Tunø Teltplads (003235) Lønninger Normering: 0,3 årsværk VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Driftscenteret, indtægter med skatmoms Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer Personalefordelingen i budget inkl markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6

8 6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bla vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen Disse skal jf kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse Løn og administration (022201) Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter Budgettet er i 2009 reduceret med kr indeholdt i budgetforliget 2009 som en del af beslutningen om at søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og sikring af blå flag udbydes i licitation Indvendig bygningsvedligeholdelse Offentlige toiletter (002510) Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indkøb og vedligeholdelse (002201) Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg Nye byggemodninger (002202) Vedligeholdelsesarbejder (Driftscenter) Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser (002820) Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer Desuden arbejder til sikring af overholdelse af standarden for Blå flag, således at Blå flag klacificeringen kan opretholdes Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (003231) Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv Budget 2009 er incl kr flyttet fra U&K til vedligeholdelse af tennisbaner i oplandet Driftsbygninger og pladser (022205) Indtægter Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade

9 7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Vejvedligeholdelse (022811) Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner mv samt renholdelse af veje - daglig drift Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca 20 km Grusbelagte og ca 68 km flisebelagte fortove Afvandingsledninger, brønde mv Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde Der er i øjeblikket ca 4000 vejbrønde Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør Belægninger mv (022812) Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed Vintertjeneste (022814) Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd Parkeringsfond (022201) I henhold til byggeloven kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunale parkeringsfond Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund

10 8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Vejbelysning og signalregulering (022811) Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet Af det samlede beløb anvendes ca kr til driften af Signalreguleringsanlæg Trafiksikkerhedsudvalg (022811) Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca 1,16 kr pr indbygger Teknisk afdeling Fælles (002820) I budgetforliget 2009 besluttedes det at søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag udbydes i licitation

11 9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter MILJØ Veje og grønne områder Vedligeholdelse vandløb (004871) Udgifterne dækker vandløbsvedligeholdelse for de tidligere kommunale vandløb Naturbeskyttelse Kommunen overtog pr 1 januar 2007 en lang række nye opgaver på naturområdet Udgangspunktet for varetagelsen er, at videreføre de intentioner og målsætninger, der er fastsat i det tidligere Århus Amts regionsplan som er ophøjet til landsplandirektiv Naturforvaltningsprojekter (003850) Udgifter til opgaver vedr beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand Besparelse på kr i budgetforliget 2009 Natura 2000 (003851) Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet Det statslige miljøcenter igangsatte i 2007 arbejdet med Vand- og naturplanlægningen i henhold til Miljømålsloven med en Idé-fase som i 2008 følges op med forslag til en overordnet Natura 2000 med efterfølgende 6 mdr høringsperiode Besparelse på kr i budgetforliget Miljøbeskyttelse Odder kommunes miljøpolitik beskriver, at Byrådet med sin politik på miljøområdet vil sikre, at udviklingen i kommunen sker på et bæredygtigt grundlag, som opfylder de nuværende behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare Byrådet vil værne om miljøet så forurening af luft, jord og vand begrænses, forebygges og bekæmpes Udviklingen på området skal ske i samspil med sociale og økonomiske forhold

12 10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Miljøforsikring, fælles formål (005280) Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning mv, i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale Jordforurening (005281) Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den vedtaget at opkræve 10 kr pr ejendom, ca 9200 ejendomme, til dækning af udgifter ifm administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ Pålignes ejendomsskatten første gang i 2009 Vandindvinding (005286) Kommunen skal som myndighed foranledige, at der foretages de nødvendige analyser af private boringer og vandværker Analyse af vandprøver fra private brønde Undersøgelse af grundvand Tunø Undersøgelse af grundvand på Tunø ifm grundvandsprojekt Miljøtilsyn, planlægning (0052) Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld Miljøtilsyn Lossepladser Drift af overvågningsanlæg Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov Besparelse på kr i budgetforliget 2009 Reduceret med yderligere kr iflg lov- og cirkulæreprogram Indsatsplanlægning indenfor grundvand Konsulentbistand Udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning i 2008 Det forventes, at indsatsplan for det særlige drikkevandsområde ved Fillerup påbegyndes i 2008 Derudover er der deltagelse i koordinationsforum samt opkrævning af gebyrer

13 11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Gebyrer for indsatsplaner Kommunen opkræver gebyr til indsatsplanlægning Gebyret fastholdes på 10 øre/m 3 Gebyret skal dække udgifterne til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum og til vandforsyningsloven Gebyret kan ikke anvendes på andre områder Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende sager Gebyr Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn godkendelse og andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilsyn efter lovens kapitel 9 Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendte tid Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter Området er kommunens største vandindvindingsområde Badevand, tilsyn og undersøgelser (005289) Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver langs badestrandene i ht gældende regler Vandløbsvæsen, fælles formål (004870) Området vand dækker kommunens arbejde med grundvand, vandløb og søer samt badevand ved kysten Området er samlet ud fra helhedstankegangen som bla er udtrykt i vandrammedirektivet Fordeling af udgifter på de opgaver der pr 1 januar 2007 blev overført fra amtet til Odder Kommune er ikke i alle tilfælde fastlagt Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet) Omfatter tillige udgifter til projekter og konsulentbistand på området, herunder indsatsplaner for grundvand samt direkte udledning af spildevand Budgettet indeholder besparelse på kr iflg budgetforliget 2009

14 12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Skadedyrsbekæmpelse (005591) Personale Løn til personale på Odder Spildevandscenter incl maskintimer Kloakrotter Udgift til giftindkøb til bekæmpelse af kloakrotter Bekæmpelsen foretages af personalet på Odder Spildevandscenter Landrotter Kontrakt med A/S Mortalin Indtægt - Byrådet har den besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten

15 13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter TRAFIK OG HAVNE Kollektiv trafik, fælles formål (023230) Anskaffelser Renovering af læskure, stoppestedsskilte mv Udskiftning af læskure Busdrift (023231) Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge mv mod betaling Budgettet reduceres med kr i forbindelse med budgetforliget 2009 Antal daglige afgange nedsættes med 2 og det bliver gratis at benytte bybusserne Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden Dvs lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel Iht lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne Statstilskud vedr bybusser Skolebusdrift (032206) Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht lov om kollektiv trafik Kommunen skal ligeledes, iht loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er forbundet med administrationen af kørslen i kommunen Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under Busdrift

16 14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Befordringsudgifter Fjernelse af afgiftfritagelse af energiafgifter i kollektiv trafik på kr er indeholdt i budgettet Andre udgifter Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr Kontorholdsudgifter Til annoncering mv Statstilskud til skolebusser Betaling fra staten Salg af billetter Blå skolekort Enkeltbilletter, skolebørn / alm rejsende Øvrig trafik, fælles formål (023230) VVM-undersøgelse Med byrådsbeslutning af blev det besluttet, at Odder Kommune skulle deltage i et letbanesekretariat i fællesskab med øvrige berørte kommuner Samtidig tiltrådte Byrådet en fordelingsnøgle mellem de deltagende kommuner for deling af udgiften til sekretariatet Den indebar, at Odder Kommunes udgift i 2007 blev anslået til kr pr år fra 2009 og frem Såfremt de faktiske udgifter viser sig at blive højere end først antaget, kan kommunens udgift til sekretariatet derfor blive højere end budgetteret Færgefarten Tunøfærgen, m skatmoms (023233) Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods mv på færgeoverfarten Norm 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen

17 15 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Driftsmidler Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet Vedligeholdelse Dokning Løbende vedligeholdelse Skatter, afgifter, forsikr, vandafledningsafgift Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer Tunø Havn (023540) Personale Normering: 1,3 årsværk Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods mv på færgeoverfarten er budgetteret under Tunøfærgen Skibsafgifter (lystbåde) Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser Indtægter - salg af varmt vand Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen Tunøfærgen

18 17 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Fritid, Bibliotek og kultur Ungdomsklubber (033876) Der er klubber i Odder, Gylling, Hou, Hundslund og Saxild jvf Byrådsbeslutning Klubberne har åbent i 24 uger pr sæson Klubberne fungerer som åbne klubber Løn Total timetal/lønsum Klub årige (052516) Klubberne henhører under ungdomsskolens administration og har til huse på skolerne Der er oprettet klubber i: Gylling med anslået børnetal på 30 Hou med anslået børnetal på 50 Hundslund med anslået børnetal på 22 Saxild med anslået børnetal på 32 Ørting med anslået børnetal på 20 Randlev med anslået børnetal på Personale Løn Klubtimer 5070 timer Mødevirksomhed 130 timer Fællesarrangementer 130 timer 5330 timer Vikar 1,5% 80 timer svarende til 2379 enheder 5410 timer Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage Materiale og aktivitetsudgifter Leje af Hou Hallen Beskæftigelsesmaterialer Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad Ungdomsskolen (033876) Jfr lov om ungdomsskoler nr 411 af 13 juni 1990 og lovbek nr 886 af 13 september 2000 Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati

19 18 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, dvs en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen Personale Administration Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent samt timer til udvikling og samarbejde 1,0 enheder 0,5 enheder 0,5 enheder 0,4 enheder 0,068 enhed Erhvervs- og uddannelseskonsulent 0,144 enhed er pr 1 august 2004 overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning I forbindelse med budgetforliget for 2006 er der givet kr til en opnormering af ledelsen, samt til øget sekretærtid Budgettet vedr E-klassen er fra 2007 placeret på funktion Undervisning Befolkningsprognosen pr marts 2003 anvendes i forbindelse med beregningen af antallet af undervisningstimer Jfr Lov om ungdomsskolen skal kommunalbestyrelsen sikre unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf (samt på baggrund af planen for ungdomsskolevirksomhed) ungdomsskolens indhold og omfang Forudsætninger: Befolkningsprognose marts 2003: Gns 14 årige årige årige årige I alt

20 19 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Holdelever: amtsgennemsnit pr ,70% svarer til 568 elever hver elev deltager gennemsnitligt på 1,38 hold svarende til 784 holdelever Antal hold: gennemsnitlig deltagerantal på hold Timer: hvert hold kører gennemsnitligt 40 timer pr sæson 2600 timer udvidet fra timer Lønsum i alt I 2005 er der afsat kr til knallertparken sfa budgetforliget I forbindelse med budgetforliget for 2007 er betalingen for knallertkørekort forhøjet fra 70,00 kr til 200,00 kr I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på Tilskud til Haller (003231) Svømmehallen Svømmehallen er pr 1 marts 2003 overgået som selvejende institution Tilskuddet blev fastsat til På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende Der er overført kr til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr byrådsvedtagelse af : Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter Et særtilskud til Ørting Hallen For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner) Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende

21 20 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice Tilskuddene fordelt således: Ørting Hallen Omklædning Særligt tilskud Stigende energiudgifter ,36% momstilskud Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter Tilskud vedr Multihal ,36% momstilskud Hou-Hallen Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter ,36% momstilskud Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter ,36% momstilskud 4712 NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivningder er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat kr til fordeling til områder med stigende energiudgifter Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Lokalhistorisk Arkiv Fra budget 2008 er tilskudskontiene fremskrevet i forhold til KL s fremskrivningsprocenter

22 21 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Folkebiblioteker (033250) Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilialer i Hundslund, Hou, Gylling og på Tunø Bibliotekerne i oplandet har en ugentlig åbningstid på to timer Hovedmål for Odder Bibliotek Bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen Den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse Personale Løn Bibliotekarer Ledende bibliotekar Afdelingsbibliotekar i voksenafdelingen Øvrige bibliotekarer Deltidsbibliotekarer Hundslund - udføres via hovedbibl (2 tugl) Tunø - 2 t ugl Hou - udføres via hovedbibl (2 t ugl) Gylling - udføres via hovedbibl (2 1/2 t) Budgettet for 2008 er reduceret med i perioden 2008 til 2011 som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning Totalt 6067 enheder Andet personale Kontorpersonale Totalt 4,879 enheder Pedel/teknisk serviceleder 22,5 ugl t = 0,608 enheder Andet personale Rengøring 0,433 enheder Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, Vikar - kursus, ferier, sygdom

23 22 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 0,270 enheder Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger, grunde og udennomsarealer Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug el kwh Beregnet forbrug vand m Fremmede lokaler 3455 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig bygningsvedligeholdelse Indkøb af bøger til børn og voksne Andre udlånsmaterialer Inventar Kulturelle arrangementer for børn og voksne Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på kr Indtægter Brugerbetaling Fotokopier Andre indtægter Teater (033562) Det opsøgende teater 1 forestilling for småbørn 1 forestilling for større børn 1 forestilling for unge Musikskole (033563) Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole er at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Musikskolen flyttede i begyndelsen af 2008 til nye lokaler i Multihallen

24 23 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Kommunal musikskole og Odder Garden Personale Musikchef - 1,00 enheder med undervisningsforpligtelse på 0,25 Natpenge for undervisning efter kl 17, pt 16 t/uge Instrumentalundervisning 120 t/ugl i 36 uger 5745 lærerlønstimer Reduktion for undervisning efter kl 17, pt 16 t/uge Sammenspil Musikskolen: 4 t/ugl i 36 uger 191,52 lærerlønstimer Odder Garden: 2 t/ugl i 36 uger 95,76 lærerlønstimer Lederløn + lærerløn - idet 6781 enheder Tillagt pr til nedsættelse af ventelisten instrumentalundervisningen Tillagt pr til nedsættelse af venteliste Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t pr uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage Statstilskud ,45% af lærerløn i 2007 ( kr) (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) vil evt falde yderligere i 2008 I forbindelse med Budgetforliget for 2008 er det besluttet at nedsætte statstilskuddet med kr Elevbetaling % af lærerløn + 25% I forbindelse med Budgetforliget for 2008 er det besluttet at nedsætte elevbetalingen med Folkeoplysning (033872, og ))

25 24 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Oplysningsforbund mv - pulje I (033872) Undervisning Pga lovændring pr reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Fremskrevet sfa budgetforliget for 2008 Betaling fra andre kommuner Skønnet pba lovændring pr1januar 2003 Betaling til andre kommuner Skønnet pba lovændring pr1januar I forbindelse med budgetforliget for 2008 og 2009 er budgettet forøget med kr pr år Foreninger, klubber mv (033873) Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til materialer = overført fra Tilskud til eludgifter til lysanlæg I forbindelse med budgetforliget for 2009 er medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse forøget med kr hver Kontoen til materialer er forøget med kr Lokaletilskud (033874) Tilskud efter 28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9%= kr Tilskud efter 24, børn og unge Lovpligtigt tilskud pr time i haller I 2003 = 75% af 187,90 kr, øvrige lokaler 75% af 93,95 kr Der ydes fra % af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr medlem under 25 år til Ørting -,Odder-, Hundslund- og Hou-Hallen ud fra en timebetaling på 250/325 kr

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE REDEGØRELSE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE REDEGØRELSE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 REDEGØRELSE TRYGHED VÆKST INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Forudsætninger side 3 Planberetning: Teknisk forvaltnings område side 7 Børneforvaltningens område

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere