ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Overførsler: Udvalget for Undervisning og Kultur 141 Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Spildevandsanlæg Anlægsarbejder Renter 179 Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i likvide aktiver 183 Forskydning i gæld/tilgodehavende hos staten (pensioner mm) 184 Afdrag på lån og låneoptagelse 206 Odder Rådhus, november 2008

3 1 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 82 ha agerjord Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre De fleste ældreboliger er beliggende i nær tilknytning til plejecentrene Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene 82 ha agerjord er fordelt på 15 forpagtningskontrakter som administreres af Teknisk Afdeling I 2008 er der erhvervet yderligere 107 ha agerjord til byudvikling Jorden bortforpagtes indtil kommunen får brug for arealerne til byvæksten Udlejning af egne boliger Malteseje, Rørthvej 180 Indtægter Skatter og afgifter Saksild, Blommevænget 400 Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 2,7 ha matrnr 21b Saksild Snærildvej 178 og 228 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 81 ha Skatter og afgifter 48600

4 2 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ballevej 132 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 5 ha Skatter og afgifter 3000 Vestermarken 9 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 5 ha Skatter og afgifter 3000 Nygaard Tværvej 4 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 3 ha Skatter og afgifter 1800 Bondesvadvej 202 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 3,3 ha Skatter og afgifter 2000 Vestermarken 5 Indtægter I ht Kontrakt og prisindeks 2,8 ha Skatter og afgifter 1700 Gamle udstykninger Indtægter Iht kontrakt Odder Jagtf leje af matrnr 8 a Jagtleje matr nr 9 b, 8 a Odder Matrnr 9 dm Kysing

5 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Ankjær, Odder Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 1,23 ha matrnr 15 a Odder Skoleparken, Odder Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 1,68 ha matrnr 21 a og 42 h Odder Stampmøllen, Odder Pt ingen lejer - udlånt t grønne foreninger Egholmvej 15, Odder Indtægter Matrnr 13 a Odder Schæferhundef Dansk Politih Del af 14, jagt Halling Østergård Indtægter Iht kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha Hundslund I, Langgade 5 B Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 0,47 ha matrnr 7 e, Hundslund Hundslund II, Torupvej 29 Indtægter Iht kontrakt og prisindeks 7,61 tdl matrnr 1 a og 6 a Torup Fællesudgifter vedr faste ejendomme 1 Lønninger Løn t vicevært for de kommunale ejendomme 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0

6 4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i kvm Tilgangen på 619 m2, skyldes køb af Vestermarken 5 og Malteseje Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2009 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne Bygningsvedligeholdelse (002205) Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig Rammebeløb vedr udvendig vedligeholdelse administreres af Teknisk Afdeling i samarbejde med institutionerne Bygningsvedligeholdelse indvendig Se budgetstørrelse under den enkelte institution

7 5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget 2009 er alle udvalg blevet pålagt en rammebesparelse på kr Denne rammebesparelse udmøntes efterfølgende af Teknisk Udvalg FRITID, BIBLIOTEK OG KULTUR Tunø Teltplads (003235) Lønninger Normering: 0,3 årsværk VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Driftscenteret, indtægter med skatmoms Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer Personalefordelingen i budget inkl markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6

8 6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bla vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen Disse skal jf kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse Løn og administration (022201) Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter Budgettet er i 2009 reduceret med kr indeholdt i budgetforliget 2009 som en del af beslutningen om at søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og sikring af blå flag udbydes i licitation Indvendig bygningsvedligeholdelse Offentlige toiletter (002510) Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indkøb og vedligeholdelse (002201) Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg Nye byggemodninger (002202) Vedligeholdelsesarbejder (Driftscenter) Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser (002820) Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer Desuden arbejder til sikring af overholdelse af standarden for Blå flag, således at Blå flag klacificeringen kan opretholdes Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (003231) Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv Budget 2009 er incl kr flyttet fra U&K til vedligeholdelse af tennisbaner i oplandet Driftsbygninger og pladser (022205) Indtægter Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade

9 7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Vejvedligeholdelse (022811) Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner mv samt renholdelse af veje - daglig drift Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca 20 km Grusbelagte og ca 68 km flisebelagte fortove Afvandingsledninger, brønde mv Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde Der er i øjeblikket ca 4000 vejbrønde Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør Belægninger mv (022812) Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed Vintertjeneste (022814) Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd Parkeringsfond (022201) I henhold til byggeloven kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunale parkeringsfond Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund

10 8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Vejbelysning og signalregulering (022811) Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet Af det samlede beløb anvendes ca kr til driften af Signalreguleringsanlæg Trafiksikkerhedsudvalg (022811) Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca 1,16 kr pr indbygger Teknisk afdeling Fælles (002820) I budgetforliget 2009 besluttedes det at søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag udbydes i licitation

11 9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter MILJØ Veje og grønne områder Vedligeholdelse vandløb (004871) Udgifterne dækker vandløbsvedligeholdelse for de tidligere kommunale vandløb Naturbeskyttelse Kommunen overtog pr 1 januar 2007 en lang række nye opgaver på naturområdet Udgangspunktet for varetagelsen er, at videreføre de intentioner og målsætninger, der er fastsat i det tidligere Århus Amts regionsplan som er ophøjet til landsplandirektiv Naturforvaltningsprojekter (003850) Udgifter til opgaver vedr beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand Besparelse på kr i budgetforliget 2009 Natura 2000 (003851) Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet Det statslige miljøcenter igangsatte i 2007 arbejdet med Vand- og naturplanlægningen i henhold til Miljømålsloven med en Idé-fase som i 2008 følges op med forslag til en overordnet Natura 2000 med efterfølgende 6 mdr høringsperiode Besparelse på kr i budgetforliget Miljøbeskyttelse Odder kommunes miljøpolitik beskriver, at Byrådet med sin politik på miljøområdet vil sikre, at udviklingen i kommunen sker på et bæredygtigt grundlag, som opfylder de nuværende behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare Byrådet vil værne om miljøet så forurening af luft, jord og vand begrænses, forebygges og bekæmpes Udviklingen på området skal ske i samspil med sociale og økonomiske forhold

12 10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Miljøforsikring, fælles formål (005280) Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning mv, i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale Jordforurening (005281) Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den vedtaget at opkræve 10 kr pr ejendom, ca 9200 ejendomme, til dækning af udgifter ifm administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ Pålignes ejendomsskatten første gang i 2009 Vandindvinding (005286) Kommunen skal som myndighed foranledige, at der foretages de nødvendige analyser af private boringer og vandværker Analyse af vandprøver fra private brønde Undersøgelse af grundvand Tunø Undersøgelse af grundvand på Tunø ifm grundvandsprojekt Miljøtilsyn, planlægning (0052) Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld Miljøtilsyn Lossepladser Drift af overvågningsanlæg Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov Besparelse på kr i budgetforliget 2009 Reduceret med yderligere kr iflg lov- og cirkulæreprogram Indsatsplanlægning indenfor grundvand Konsulentbistand Udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning i 2008 Det forventes, at indsatsplan for det særlige drikkevandsområde ved Fillerup påbegyndes i 2008 Derudover er der deltagelse i koordinationsforum samt opkrævning af gebyrer

13 11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Gebyrer for indsatsplaner Kommunen opkræver gebyr til indsatsplanlægning Gebyret fastholdes på 10 øre/m 3 Gebyret skal dække udgifterne til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum og til vandforsyningsloven Gebyret kan ikke anvendes på andre områder Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende sager Gebyr Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn godkendelse og andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilsyn efter lovens kapitel 9 Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendte tid Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter Området er kommunens største vandindvindingsområde Badevand, tilsyn og undersøgelser (005289) Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver langs badestrandene i ht gældende regler Vandløbsvæsen, fælles formål (004870) Området vand dækker kommunens arbejde med grundvand, vandløb og søer samt badevand ved kysten Området er samlet ud fra helhedstankegangen som bla er udtrykt i vandrammedirektivet Fordeling af udgifter på de opgaver der pr 1 januar 2007 blev overført fra amtet til Odder Kommune er ikke i alle tilfælde fastlagt Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet) Omfatter tillige udgifter til projekter og konsulentbistand på området, herunder indsatsplaner for grundvand samt direkte udledning af spildevand Budgettet indeholder besparelse på kr iflg budgetforliget 2009

14 12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Skadedyrsbekæmpelse (005591) Personale Løn til personale på Odder Spildevandscenter incl maskintimer Kloakrotter Udgift til giftindkøb til bekæmpelse af kloakrotter Bekæmpelsen foretages af personalet på Odder Spildevandscenter Landrotter Kontrakt med A/S Mortalin Indtægt - Byrådet har den besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten

15 13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter TRAFIK OG HAVNE Kollektiv trafik, fælles formål (023230) Anskaffelser Renovering af læskure, stoppestedsskilte mv Udskiftning af læskure Busdrift (023231) Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge mv mod betaling Budgettet reduceres med kr i forbindelse med budgetforliget 2009 Antal daglige afgange nedsættes med 2 og det bliver gratis at benytte bybusserne Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden Dvs lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel Iht lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne Statstilskud vedr bybusser Skolebusdrift (032206) Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht lov om kollektiv trafik Kommunen skal ligeledes, iht loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er forbundet med administrationen af kørslen i kommunen Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under Busdrift

16 14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Befordringsudgifter Fjernelse af afgiftfritagelse af energiafgifter i kollektiv trafik på kr er indeholdt i budgettet Andre udgifter Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr Kontorholdsudgifter Til annoncering mv Statstilskud til skolebusser Betaling fra staten Salg af billetter Blå skolekort Enkeltbilletter, skolebørn / alm rejsende Øvrig trafik, fælles formål (023230) VVM-undersøgelse Med byrådsbeslutning af blev det besluttet, at Odder Kommune skulle deltage i et letbanesekretariat i fællesskab med øvrige berørte kommuner Samtidig tiltrådte Byrådet en fordelingsnøgle mellem de deltagende kommuner for deling af udgiften til sekretariatet Den indebar, at Odder Kommunes udgift i 2007 blev anslået til kr pr år fra 2009 og frem Såfremt de faktiske udgifter viser sig at blive højere end først antaget, kan kommunens udgift til sekretariatet derfor blive højere end budgetteret Færgefarten Tunøfærgen, m skatmoms (023233) Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods mv på færgeoverfarten Norm 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen

17 15 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Driftsmidler Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet Vedligeholdelse Dokning Løbende vedligeholdelse Skatter, afgifter, forsikr, vandafledningsafgift Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer Tunø Havn (023540) Personale Normering: 1,3 årsværk Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods mv på færgeoverfarten er budgetteret under Tunøfærgen Skibsafgifter (lystbåde) Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser Indtægter - salg af varmt vand Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen Tunøfærgen

18 17 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Fritid, Bibliotek og kultur Ungdomsklubber (033876) Der er klubber i Odder, Gylling, Hou, Hundslund og Saxild jvf Byrådsbeslutning Klubberne har åbent i 24 uger pr sæson Klubberne fungerer som åbne klubber Løn Total timetal/lønsum Klub årige (052516) Klubberne henhører under ungdomsskolens administration og har til huse på skolerne Der er oprettet klubber i: Gylling med anslået børnetal på 30 Hou med anslået børnetal på 50 Hundslund med anslået børnetal på 22 Saxild med anslået børnetal på 32 Ørting med anslået børnetal på 20 Randlev med anslået børnetal på Personale Løn Klubtimer 5070 timer Mødevirksomhed 130 timer Fællesarrangementer 130 timer 5330 timer Vikar 1,5% 80 timer svarende til 2379 enheder 5410 timer Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage Materiale og aktivitetsudgifter Leje af Hou Hallen Beskæftigelsesmaterialer Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad Ungdomsskolen (033876) Jfr lov om ungdomsskoler nr 411 af 13 juni 1990 og lovbek nr 886 af 13 september 2000 Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati

19 18 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, dvs en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen Personale Administration Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent samt timer til udvikling og samarbejde 1,0 enheder 0,5 enheder 0,5 enheder 0,4 enheder 0,068 enhed Erhvervs- og uddannelseskonsulent 0,144 enhed er pr 1 august 2004 overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning I forbindelse med budgetforliget for 2006 er der givet kr til en opnormering af ledelsen, samt til øget sekretærtid Budgettet vedr E-klassen er fra 2007 placeret på funktion Undervisning Befolkningsprognosen pr marts 2003 anvendes i forbindelse med beregningen af antallet af undervisningstimer Jfr Lov om ungdomsskolen skal kommunalbestyrelsen sikre unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf (samt på baggrund af planen for ungdomsskolevirksomhed) ungdomsskolens indhold og omfang Forudsætninger: Befolkningsprognose marts 2003: Gns 14 årige årige årige årige I alt

20 19 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Holdelever: amtsgennemsnit pr ,70% svarer til 568 elever hver elev deltager gennemsnitligt på 1,38 hold svarende til 784 holdelever Antal hold: gennemsnitlig deltagerantal på hold Timer: hvert hold kører gennemsnitligt 40 timer pr sæson 2600 timer udvidet fra timer Lønsum i alt I 2005 er der afsat kr til knallertparken sfa budgetforliget I forbindelse med budgetforliget for 2007 er betalingen for knallertkørekort forhøjet fra 70,00 kr til 200,00 kr I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på Tilskud til Haller (003231) Svømmehallen Svømmehallen er pr 1 marts 2003 overgået som selvejende institution Tilskuddet blev fastsat til På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende Der er overført kr til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr byrådsvedtagelse af : Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter Et særtilskud til Ørting Hallen For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner) Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende

21 20 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice Tilskuddene fordelt således: Ørting Hallen Omklædning Særligt tilskud Stigende energiudgifter ,36% momstilskud Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter Tilskud vedr Multihal ,36% momstilskud Hou-Hallen Terminsydelser Omklædning Stigende energiudgifter ,36% momstilskud Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter ,36% momstilskud 4712 NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivningder er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat kr til fordeling til områder med stigende energiudgifter Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Lokalhistorisk Arkiv Fra budget 2008 er tilskudskontiene fremskrevet i forhold til KL s fremskrivningsprocenter

22 21 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Folkebiblioteker (033250) Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilialer i Hundslund, Hou, Gylling og på Tunø Bibliotekerne i oplandet har en ugentlig åbningstid på to timer Hovedmål for Odder Bibliotek Bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen Den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse Personale Løn Bibliotekarer Ledende bibliotekar Afdelingsbibliotekar i voksenafdelingen Øvrige bibliotekarer Deltidsbibliotekarer Hundslund - udføres via hovedbibl (2 tugl) Tunø - 2 t ugl Hou - udføres via hovedbibl (2 t ugl) Gylling - udføres via hovedbibl (2 1/2 t) Budgettet for 2008 er reduceret med i perioden 2008 til 2011 som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning Totalt 6067 enheder Andet personale Kontorpersonale Totalt 4,879 enheder Pedel/teknisk serviceleder 22,5 ugl t = 0,608 enheder Andet personale Rengøring 0,433 enheder Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, Vikar - kursus, ferier, sygdom

23 22 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter 0,270 enheder Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage Bygninger, grunde og udennomsarealer Opvarmning Beregnet forbrug kwh El og vand Beregnet forbrug el kwh Beregnet forbrug vand m Fremmede lokaler 3455 Vedligeholdelse af grønne områder Indvendig bygningsvedligeholdelse Indkøb af bøger til børn og voksne Andre udlånsmaterialer Inventar Kulturelle arrangementer for børn og voksne Rammebesparelse I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der vedtaget en rammebesparelse på kr Indtægter Brugerbetaling Fotokopier Andre indtægter Teater (033562) Det opsøgende teater 1 forestilling for småbørn 1 forestilling for større børn 1 forestilling for unge Musikskole (033563) Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole er at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Musikskolen flyttede i begyndelsen af 2008 til nye lokaler i Multihallen

24 23 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Kommunal musikskole og Odder Garden Personale Musikchef - 1,00 enheder med undervisningsforpligtelse på 0,25 Natpenge for undervisning efter kl 17, pt 16 t/uge Instrumentalundervisning 120 t/ugl i 36 uger 5745 lærerlønstimer Reduktion for undervisning efter kl 17, pt 16 t/uge Sammenspil Musikskolen: 4 t/ugl i 36 uger 191,52 lærerlønstimer Odder Garden: 2 t/ugl i 36 uger 95,76 lærerlønstimer Lederløn + lærerløn - idet 6781 enheder Tillagt pr til nedsættelse af ventelisten instrumentalundervisningen Tillagt pr til nedsættelse af venteliste Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t pr uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl ny løn, feriefridage, omsorgsdage Statstilskud ,45% af lærerløn i 2007 ( kr) (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) vil evt falde yderligere i 2008 I forbindelse med Budgetforliget for 2008 er det besluttet at nedsætte statstilskuddet med kr Elevbetaling % af lærerløn + 25% I forbindelse med Budgetforliget for 2008 er det besluttet at nedsætte elevbetalingen med Folkeoplysning (033872, og ))

25 24 Udvalget for Undervisning og Kultur Serviceudgifter Oplysningsforbund mv - pulje I (033872) Undervisning Pga lovændring pr reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Fremskrevet sfa budgetforliget for 2008 Betaling fra andre kommuner Skønnet pba lovændring pr1januar 2003 Betaling til andre kommuner Skønnet pba lovændring pr1januar I forbindelse med budgetforliget for 2008 og 2009 er budgettet forøget med kr pr år Foreninger, klubber mv (033873) Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til materialer = overført fra Tilskud til eludgifter til lysanlæg I forbindelse med budgetforliget for 2009 er medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse forøget med kr hver Kontoen til materialer er forøget med kr Lokaletilskud (033874) Tilskud efter 28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9%= kr Tilskud efter 24, børn og unge Lovpligtigt tilskud pr time i haller I 2003 = 75% af 187,90 kr, øvrige lokaler 75% af 93,95 kr Der ydes fra % af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr medlem under 25 år til Ørting -,Odder-, Hundslund- og Hou-Hallen ud fra en timebetaling på 250/325 kr

ODDER KOMMUNE BUDGET 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2010. Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning... 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse... 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter... 5-14 Udvalget for Undervisning

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget

Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 119 Udlejning: Odder Kommune udlejer 16

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere