Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015"

Transkript

1 -- AKT BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 3 - Anmeldelsesmyndighederne ] -- Til anmeldelsesmyndigheden (Statsforvaltningen og formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Regionskommune) 6 bilag Slotsholmsgade København K Telefon Fax valg.oim.dk Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Enhed Valg Sagsbehandler CJB Sagsnr Doknr Dato Indledning og indhold Torsdag den 18. juni 2015 skal der afholdes valg til Folketinget. Dette brev indeholder en række vigtige informationer til brug for anmeldelsesmyndigheden. Brevet gennemgår de vigtigste af anmeldelsesmyndighedens opgaver i forbindelse med kandidatanmeldelsen og partiernes godkendelse af kandidater til folketingsvalget, og de relevante frister herfor. Anmeldelsesmyndighedens opgaver varetages af Statsforvaltningen og for opstillingskredsene i Bornholms Storkreds af formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune../. Som bilag 1 er vedhæftet en oversigt over de tidsfrister, der gælder ved folketingsvalget../. Bilag 2 indeholder en vejledning til anmeldelsesmyndigheden om udarbejdelse af fortegnelser over opstillede kandidater til folketingsvalg. De øvrige bilag indeholder oplysning om: Skema A Den Store fortegnelse over kandidater, der er opstillet til folketingsvalget (bilag 3) Skema B Fortegnelse over kandidater, der er opstillet til folketingsvalget (bilag 4). Kopi (til orientering) af ministeriets brev til de opstillingsberettigede partier samt tilhørende skema P til afgivelse af meddelelse fra parti om godkendte kandidater samt evt. anmeldelse af nominering eller partiliste (bilag 5 og 6). Alle meddelelser til de forskellige myndigheder og andre aktører om valget vil samtidig med udsendelsen blive lagt på ministeriets valghjemmeside: 2. Anmeldelsesmyndighedens ansvar Anmeldelsesmyndigheden har ansvaret for at modtage og godkende kandidatanmeldelser for de forskellige 92 opstillingskredse i de 10 storkredse.

2 Endvidere modtager anmeldelsesmyndigheden meddelelser fra de opstillingsberettigede partier om godkendte kandidater, nominering af kandidater i de enkelte opstillingskredse, hvor kandidaterne er sideordnet opstillet, samt anmeldelser om partiliste for alle et partis kandidater i storkredsen i tilfælde, hvor kandidaterne opstilles kredsvis. Anmeldelsesmyndigheden udarbejder endelig kandidatfortegnelserne og sender dem til valgbestyrelserne i de relevante (kreds)kommuner. 3. Retsgrundlag lovbestemmelser og vejledning om folketingsvalg Valget afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven) 1 og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf. Anmeldelsesmyndighedens opgaver i forbindelse med folketingsvalg er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om afholdelse af folketingsvalg. 2 En oversigt over anmeldelsesmyndighedens opgaver findes i vejledningens afsnit 2.3. Som bilag 1 og 2 til vejledningen er bl.a. optaget en oversigt over bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger og skrivelser om folketingsvalg samt en oversigt over ændringer af reglerne om folketingsvalg siden folketingsvalget den 15. september Folketingsvalgvejledningen er tidligere udsendt til anmeldelsesmyndigheden. Vejledningen kan ligeledes hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside, der findes på adressen Reglerne om kandidatanmeldelse og partiernes godkendelse af kandidaterne er nærmere beskrevet i folketingsvalglovens kapitel 6 og vejledningens afsnit 6, hvortil der henvises. Al information til anmeldelsesmyndigheden om valgets gennemførelse er samlet i de meddelelser, der udgår fra ministeriet fra dags dato og op til valgdagen samt i den nævnte vejledning. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets forventning, at de medarbejdere hos anmeldelsesmyndigheden, som arbejder med kandidatanmeldelsen, orienterer sig grundigt i vejledningen og i denne meddelelse. 4. Frister for modtagelse af kandidatanmeldelser, partiernes meddelelser om godkendelse og nominering af kandidater samt anmeldelse af partiliste Fristen for indlevering af kandidatanmeldelser udløber søndag den 7. juni 2015 kl. 12. Fristen for partiernes meddelelse til anmeldelsesmyndigheden om godkendelse og nominering af kandidater samt anmeldelse af partiliste udløber mandag den 8. juni 2015 kl. 12. Snarest muligt efter udløbet af denne frist skal anmeldelsesmyndigheden udarbejde fortegnelser over de opstillede kandidater i storkredsen, der skal sendes til nærmere angivne myndigheder. Statsforvaltningen samt Bornholms Kommune skal holde åbent nogle timer inden udløbet af fristen for indlevering af kandidatanmeldelser. Dette gælder, selv om dagen falder på en søndag. Statsforvaltningen samt Bornholms Kommune skal den pågældende dag kunne kontaktes via det almindelige telefonnummer og det almindelige 1 Lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april Vejledning nr af 29. oktober 2014 om afholdelse af folketingsvalg. 2

3 faxnummer. Post, herunder eventuel anbefalet post, skal afhentes på posthuset lørdag den 6. juni Statsforvaltningen samt Bornholms Kommune skal efterse deres fysiske postkasse og e-postkasse med jævne mellemrum inden udløbet af fristen for indlevering af kandidatanmeldelser. 5. Fortegnelse over opstillingsberettigede partier Til brug for arbejdet med kandidatanmeldelserne kan oplyses, at følgende partier er opstillingsberettigede til folketingsvalget med følgende bogstavbetegnelser: A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten De Rød-Grønne Å. Alternativet Denne fortegnelse betragtes som den endelige fortegnelse, da ministeriet ikke forventer at modtage anmeldelse af nye partier inden udløbet af fristen herfor onsdag den 3. juni 2015 kl. 12. Fortegnelsen omfatter de partier, der var opstillingsberettiget ved valgets udskrivelse. Skulle ministeriet mod forventning modtage en eller flere anmeldelser af nye partier inden udløbet af fristen, vil ministeriet snarest muligt herefter udsende en revideret fortegnelse. En fortegnelse over partierne med adresser og telefonnumre m.v. kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside på adressen: Økonomi- og Indenrigsministeriet har dags dato anmodet de opstillingsberettigede partier om at meddele den relevante anmeldelsesmyndighed, hvilket organ m.v. inden for partiet der har kompetence til at meddele godkendelse af kandidater, indgive anmeldelse af nominering af kandidater samt indgive anmeldelse af partiliste.. /. Kopi af det brev, som Økonomi- og Indenrigsministeriet dags dato har sendt til de opstillingsberettigede partier, samt skema P med overskriften Meddelelse fra parti om godkendte kandidater samt evt. anmeldelse af nominering eller partiliste, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har vedhæftet brevet, vedhæftes til orientering (bilag 5 og 6). 6. Fremsendelse af fortegnelserne til Økonomi- og Indenrigsministeriet Anmeldelsesmyndigheden bedes færdiggøre Den Store Fortegnelse og Fortegnelse snarest muligt efter kl. 12 mandag den 8. juni 2015, dvs. snarest muligt efter udløbet af fristen for partiernes meddelelse til anmeldelsesmyndigheden om godkendelse af kandidater, anmeldelse af nominering eller partiliste, således at fortegnelserne kan fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet om eftermiddagen samme dag. 3

4 Skema A med Den Store Fortegnelse bedes fremsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet pr. sikker (krypteret) e-post 3 til: med anførelse af Den Store Fortegnelse i emnefeltet. På Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside findes en vejledning i, hvordan man sender sikker e-post til ministeriets valgsektion. Skema B med Fortegnelsen bedes ligeledes sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet pr. e-post til Denne forsendelse kan ske ukrypteret, da fortegnelsen modsat Den Store Fortegnelse ikke indeholder personfølsomme oplysninger. I forbindelse med fremsendelsen af fortegnelserne til Økonomi- og Indenrigsministeriet, eller snarest muligt derefter, bedes anmeldelsesmyndigheden indsende en kort redegørelse for de problemer eller tvivlsspørgsmål, der måtte have været i forbindelse med kandidatanmeldelserne og partiernes meddelelser om godkendte kandidater m.v., herunder om nogen anmeldelser ikke er godkendt, eller nogen kandidater ikke er godkendt af partiet. 7. Fremsendelse af de godkendte fortegnelser over de opstillede kandidater i storkredsen Når Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt de fremsendte fortegnelser og meldt dette tilbage til anmeldelsesmyndigheden, skal anmeldelsesmyndigheden sende fortegnelserne til følgende modtagere: A. Den godkendte Store Fortegnelse sendes med sikker (krypteret) e-post til: 1) Alle valgbestyrelser (undtagen valgbestyrelsen i Bornholms Kommune) i hver storkreds 2) Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet videresender Den Store Fortegnelse til Folketinget og til Danmarks Statistik. B. Den godkendte Fortegnelse sendes til følgende myndigheder med almindelig e- post: 1) Alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser i storkredsen (i samme e-post) med bemærkning om, at fortegnelsen fremsendes til både kommunalbestyrelsen og valgbestyrelsen (gælder ikke for formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune) 2) Regionerne, der skal have tilsendt Fortegnelse for hver storkreds i de respektive regioner. 3) Økonomi- og Indenrigsministeriet Ved fremsendelsen til kommunalbestyrelser og regioner bedes henvist til, at fortegnelsen fremsendes til brug for brevstemmeafgivning. 3 Se bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 med senere ændringer om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, samt tilhørende vejledning nr. 37 af 2. april

5 Ved fremsendelsen til regionerne bedes endvidere anført, at regionen bedes videresende fortegnelsen til regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner. Der bedes yderligere henvist til, at vælgere, der er indlagt på regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner, og som brevstemmer senere end 10 dage før valgdagen, så vidt muligt skal have adgang til at gøre sig bekendt med en fortegnelse over de kandidater, der er opstillet i den eller de storkredse, der er beliggende i den pågældende region. Ved fremsendelsen til valgbestyrelserne bedes anført, at fortegnelsen fremsendes til brug ved fremstilling af stemmesedler og opslag i stemmelokalerne. 8. Udlevering af fortegnelserne til offentligheden Med hensyn til udlevering af fortegnelserne til offentligheden bemærkes, at Fortegnelse er offentligt tilgængelig i sin helhed. For så vidt angår Den Store Fortegnelse skal de sidste fire cifre i personnummeret samt kandidaternes hemmeligholdte telefonnumre og beskyttede adresser i CPR være slettet inden udlevering Kontakt til Økonomi- og Indenrigsministeriet Ved eventuelle forespørgsler til Økonomi- og Indenrigsministeriet den 7. og 8. juni 2015 kan følgende telefonnumre benyttes fra kl. 9 og indtil kl. 20: 22 (Christine Boeskov) (Emilie Stæhr Hansen) 27 (Christina Løtzsch Hansen). Efter kl. 20 kan benyttes mobil: (Christine Boeskov). 10. Vagtordning for telefoniske henvendelser fra ministeriet Anmeldelsesmyndigheden skal etablere en vagtordning, så ministeriet, mens arbejdet med revision af fortegnelserne pågår, kan komme i forbindelse med en person, der er ansvarlig for udfyldelsen af fortegnelserne, hvis ministeriet i løbet af sin gennemgang af fortegnelserne finder fejl eller mangler, der nødvendiggør ændringer og berigtigelser i fortegnelserne. Anmeldelsesmyndigheden skal derfor etablere en vagtordning for den 7. og 8. juni 2015, der skal kunne kontaktes af ministeriet i tidsrummet kl Ministeriet vil inden udløbet af indeværende uge kontakte anmeldelsesmyndigheden telefonisk med henblik på at indhente navne og kontaktoplysninger på den eller de medarbejdere hos anmeldelsesmyndigheden, som vil stå til rådighed i det nævnte tidsrum. Det er meget vigtigt for processen med revisionen af fortegnelserne med henblik på offentliggørelse af kandidaterne til valget 8 dage før valgdagen, at de opgivne telefonnumre til stadighed er bemandede i de nævnte dage og tidsrum. 4 Se offentlighedslovens 30, nr. 1. 5

6 Vagtordningen afmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet, når det efter revisionen er konstateret, at fortegnelserne ikke giver anledning til (yderligere) spørgsmål/berigtigelser. Med venlig hilsen Christine Boeskov Valgkonsulent 6

7 -- AKT BILAG 2 -- [ Bilag 2 - Vejledning til anmeldelsesmyndigheden om udarbejdelse af kandidatfortegn ] -- VEJLEDNING til anmeldelsesmyndigheden om udarbejdelse og fremsendelse af fortegnelserne over de opstillede kandidater i storkredsen Der skal udarbejdes to fortegnelser over de kandidater, der er opstillet i storkredsen: Den Store Fortegnelse (skema A) Fortegnelse (skema B) Fortegnelserne udarbejdes for hver storkreds af Statsforvaltningen, for Bornholms Storkreds dog af formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune. 1. Udarbejdelse af Den Store Fortegnelse Den Store Fortegnelse skal indeholde oplysninger om kandidaternes stemmeseddelnavn, stillingsbetegnelse, fulde navn, adresse og cpr.nr. Endvidere angives for den enkelte kandidat, hvilke(n) kreds(e), vedkommende opstiller i, samt evt. nominering. Den Store Fortegnelse skal indeholde de ovennævnte oplysninger og udarbejdes i den form, der fremgår af vedhæftede skema A med overskriften "Den Store Fortegnelse)...". Den Store Fortegnelse skal udarbejdes i lodret A4 format. Partierne skal anføres i alfabetisk rækkefølge efter deres bogstavbetegnelse og skal anføres med den bogstavbetegnelse og det navn, som fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige fortegnelse over de opstillingsberettigede partier (se afsnit 5 i brevet til anmeldelsesmyndighederne). Kandidaterne uden for partierne anføres til sidst under overskriften Uden for partierne i alfabetisk rækkefølge efter efternavn eller mellemnavn, såfremt dette skal anføres på stemmesedlen i stedet for efternavn. Efter hvert parti anføres partiets kandidater i alfabetisk rækkefølge efter efternavn eller mellemnavn, såfremt dette skal anføres på stemmesedlen i stedet for efternavn. Er der anmeldt partiliste, skal kandidaterne dog opføres i partilistens rækkefølge, se herom nedenfor.

8 For hver enkelt kandidat oplyses det navn, kandidaten skal anføres med på stemmesedlen (stemmeseddelnavn), samt kandidatens stilling, fulde navn, bopæl og personnummer. Anmeldelsesmyndigheden skal forinden have sikret sig, at oplysningerne om hver kandidat er i overensstemmelse med CPR, og at kandidatens stemmeseddelnavn er i overensstemmelse med valglovgivningen. I folketingsvalgvejledningens afsnit 6.3. er der en række eksempler og retningslinjer for angivelse af stemmeseddelnavne, som der henvises til. Særligt om stillingsbetegnelser A. Medlemmer af Folketinget Medlemskab eller tidligere medlemskab af Folketinget må ikke anføres som en stillingsbetegnelse. Er der ikke anført en anden stillingsbetegnelse, benyttes for kandidater, der også var opstillet til sidste folketingsvalg (2011), samme stillingsbetegnelse, der blev anvendt dengang. Kandidaternes stillingsbetegnelser ved sidste folketingsvalg fremgår af Danmarks Statistiks/Økonomi- og Indenrigsministeriets statistiske publikation om valget, der kan hentes fra Danmarks Statistiks hjemmeside på: Var kandidaten ikke opstillet til valget i 2011, kontaktes kandidaten eller partiets kontaktperson med henblik på indhentelse af supplerende oplysning om kandidatens stillingsbetegnelse. B. Nuværende/forhenværende ministre Alle kandidater, der aktuelt er ministre ved valgets udskrivelse, skal anføres med den pågældende ministertitel som stillingsbetegnelse. Alle kandidater, der har været ministre, skal anføres med stillingsbetegnelsen fhv. minister. Oplysning om, hvem der har siddet som ministre, kan hentes fra Statsministeriets hjemmeside Særligt om anmeldelse af partiliste Er der anmeldt partiliste, skal dette anføres for hvert af de pågældende partier. Kandidaterne skal i så fald opføres i partilistens rækkefølge og med dennes nummerering anført foran det navn, hvormed kandidaten skal anføres på stemmesedlen. Der er ikke noget i vejen for, at en kandidat er opstillet i flere opstillingskredse, eller at der slet ikke er opstillet en kandidat i en opstillingskreds. Se eksemplet med partiliste i skemaet til Fortegnelse, jf. skema B. Særligt om angivelse af opstillingskredse og nominering ved sideordnet opstilling Hvis partiet har foretaget anmeldelse af, i hvilken opstillingskreds (eventuelt hvilke opstillingskredse) kandidaten er opstillet, samt i tilfælde af sideordnet opstilling, i hvilken opstillingskreds (eventuelt hvilke opstillingskredse) kandidaten er nomineret, skal det anføres i skemaet. 2

9 Nominering kan kun anvendes i opstillingskredse, hvor der er flere kandidater opstillet for partiet (sideordnet opstilling). Ingen kan være nomineret i en opstillingskreds, hvor vedkommende ikke er opstillet. En kandidat kan være nomineret i flere, eventuelt alle, opstillingskredse. Kun én kandidat for hvert parti kan være nomineret i hver opstillingskreds. Opstillingskredsen bedes angivet ved det nummer, opstillingskredsen har i storkredsen, jf. valgkredsfortegnelsen, der er et bilag til folketingsvalgloven. 2. Udarbejdelse af Fortegnelse Fortegnelsen adskiller sig fra Den Store Fortegnelse ved, at den ikke indeholder andre personlige oplysninger om kandidaterne end deres stemmeseddelnavne. Bortset herfra skal fortegnelsen indeholde de samme oplysninger i samme rækkefølge og form som Den Store Fortegnelse. Fortegnelsen skal indeholde de oplysninger og udarbejdes i den form, der fremgår af vedhæftede skema B med overskriften "Fortegnelse..." (bilag 4). Fortegnelsen skal udarbejdes i lodret A4-format. Fortegnelsen skal, som det er angivet i skema B, af hensyn til brevstemmeafgivningen indeholde en angivelse af, hvilke kommuner storkredsen omfatter. 3. Generelle bemærkninger om udarbejdelse af fortegnelserne Alfabetisering af kandidaterne Den alfabetiske rækkefølge afgøres efter de alfabetiseringsregler, der er fastsat i "Dansk Standards Alfabetiseringsregler" (Dansk Standard DS 377, 3. udg., april 1980). Dette indebærer bl.a., at bogstavforbindelsen aa (Aa) ordnes på samme måde som å (Å) og anføres som sidste bogstav i alfabetet, at efternavn med bindestreg ordnes efter første led i bindenavnet, og at efternavne, hvis første led er et kendeord, som f.eks. la Cour, von Spreckelsen o. lign. ordnes efter sidste led (i de nævnte eksempler Cour, Spreckelsen). Fortegnelserne skal udarbejdes med den yderste omhu. Hvis anmeldelsesmyndigheden efterfølgende måtte blive (gjort) opmærksom på, at der alligevel er fejl i en kandidatfortegnelse, skal anmeldelsesmyndigheden omgående berigtige fejlen over for alle adressater for vedkommende fortegnelse, jf. nærmere afsnit 7 i brevet til anmeldelsesmyndighederne. 3

10 -- AKT BILAG 3 -- [ Bilag 3 - Skema A ] -- Skema A Den Store Fortegnelse over de kandidater, der er opstillet til folketingsvalget den 18. juni 2015 i Storkreds Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn, bopæl og personnr. Opstillet i opstillingskreds Nomineret i opstillingskreds Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandidaten godkendt eller nomineret i alle opstillingskredse, anføres: alle. A. Socialdemokratiet Bent Brodersen bestyrer Børge Bent Brodersen Rolighedsvej Billund Cecilie la Cour frue Cecilie Christa la Cour Nørregade Christiansfeld D. D. Dam disponent David Dennis Dam Vester Allé Dronninglund Alfr. Aagaard specialarbejder Alfred Aagaard Andersen Storegade Allerød alle 3 alle 1 alle 1 alle 4 B. Radikale Venstre Osv. Uden for partierne Kandidater uden for partierne anføres til sidst i alfabetisk rækkefølge Økonomi- og Indenrigsministeriet, 2014

11 -- AKT BILAG 4 -- [ Bilag 4 - Skema B ] -- Skema B Fortegnelse over de kandidater, der er opstillet til folketingsvalget den 18. juni 2015 i Storkreds Storkredsen omfatter følgende kommuner: (anfør navne på kommuner i storkredsen) Kandidaternes navn på stemmesedlen Opstillet i opstillingskreds Nomineret i opstillingskreds Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandidaten godkendt eller nomineret i alle opstillingskredse, anføres: alle. A. Socialdemokratiet Bent Brodersen Alle 3 Cecilie la Cour Alle 1 D. D. Dam Alle 2 Alfr. Aagaard Alle 4 B. Radikale Venstre Bente Bertelsen 4 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, C. Det Konservative Folkeparti C. Christensen F. SF-Socialistisk Folkeparti (partiliste anmeldt) 1. Finn F. Frederiksen 4 2. Anna Andersen 2 3. Yvonne Yderby 3 4. Børge Brodersen 1 K. Kristendemokraterne Kr. Jacobsen Alle Alle... Alle... Alle O. Dansk Folkeparti Grete Gammelgaard Alle 1 Alle 2 Alle 3 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Viggo Jensen 1 1, , 3, 4

12 Kandidaternes navn på stemmesedlen Opstillet i opstillingskreds Nomineret i opstillingskreds Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandidaten godkendt eller nomineret i alle opstillingskredse, anføres: alle. I. Liberal Alliance Niels Andersen Alle 1, 3... Alle 2... Alle... Alle 4 Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne K. Albertsen 1, , 3 Å. Alternativet Uden for partierne John Wagner 1 Økonomi- og Indenrigsministeriet 2014

13 -- AKT BILAG 5 -- [ Bilag 6 - Skema P ] -- Skema P Meddelelse fra parti [bogstavbetegnelse, navn]. om godkendte kandidater samt evt. anmeldelse af nominering eller partiliste til folketingsvalget den 18. juni 2015 i Storkreds 1. Eksempel på et parti med sideordnet opstilling, hvor alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse, og hvor hver kandidat er nomineret i hver sin opstillingskreds. Kandidatens navn på stemmesedlen, bopæl og personnr. Bent Brodersen Rolighedsvej Billund xxxx Opstillet i opstillingskreds Nomineret i opstillingskreds Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandidaten godkendt eller nomineret i alle opstillingskredse, anføres: alle. Alle 3 Cecilie la Cour Nørregade Christiansfeld xxxx Alle 2 D. D. Dam Vester Allé Dronninglund xxxx Alle 1 Alfr. Aagaard Storegade Allerød xxxx Alle 4

14 2. Eksempel på et parti med sideordnet opstilling, hvor alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse, men hvor en kandidat er nomineret i alle opstillingskredse Kandidatens navn på stemmesedlen, bopæl og personnr. Bent Brodersen Rolighedsvej Billund xxxx Opstillet i opstillingskreds Nomineret i opstillingskreds Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandidaten godkendt eller nomineret i alle opstillingskredse, anføres: alle. Alle Cecilie la Cour Nørregade Christiansfeld xxxx Alle Alle D. D. Dam Vester Allé Dronninglund xxxx Alle Alfr. Aagaard Storegade Allerød xxxx Alle

15 3. Eksempel på et parti med sideordnet opstilling, hvor IKKE alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse, og hvor samme kandidat er nomineret i alle opstillingskredse Kandidatens navn på stemmesedlen, bopæl og personnr. Bent Brodersen Rolighedsvej Billund xxxx Opstillet i opstillingskreds Nomineret i opstillingskreds Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandidaten godkendt eller nomineret i alle opstillingskredse, anføres: alle. Alle Cecilie la Cour Nørregade Christiansfeld xxxx Alle Alle D. D. Dam Vester Allé Dronninglund xxxx 3, 4 Alfr. Aagaard Storegade Allerød xxxx 1, 2

16 4. Eksempel på et parti med sideordnet opstilling med nominering i nogle opstillingskredse og kredsvis opstilling i en enkelt opstillingskreds Kandidatens navn på stemmesedlen, bopæl og personnr. Bent Brodersen Rolighedsvej Billund xxxx Cecilie la Cour Nørregade Christiansfeld xxxx Opstillet i opstillingskreds Nomineret i opstillingskreds Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandidaten godkendt eller nomineret i alle opstillingskredse, anføres: alle. 1,2,3 3 1,2,3, 2 D. D. Dam Vester Allé Dronninglund xxxx 4 Alfr. Aagaard Storegade Allerød xxxx 1,2,3 1

17 5. Eksempel på et parti med kredsvis opstilling uden partiliste Kandidatens navn på stemmesedlen, bopæl og personnr. Bent Brodersen Rolighedsvej Billund xxxx Cecilie la Cour Nørregade Christiansfeld xxxx Opstillet i opstillingskreds Nomineret i opstillingskreds Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandidaten godkendt eller nomineret i alle opstillingskredse, anføres: alle. 3 1 D. D. Dam Vester Allé Dronninglund xxxx 4 Alfr. Aagaard Storegade Allerød xxxx 2

18 6. Eksempel på et parti med kredsvis opstilling med partiliste (Husk at angive: Partiliste anmeldt samt nummer i partilisten ud for hver kandidat) Kandidatens navn på stemmesedlen, bopæl og personnr. 1. D. D. Dam Vester Allé Dronninglund xxxx 2. Alfr. Aagaard Storegade Allerød xxxx Opstillet i opstillingskreds Nomineret i opstillingskreds Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er kandidaten godkendt eller nomineret i alle opstillingskredse, anføres: alle Cecilie la Cour Nørregade Christiansfeld xxxx 1 4. Bent Brodersen Rolighedsvej Billund xxxx 3

19 -- AKT BILAG 6 -- [ Bilag 1 - Oversigt over tidsfrister til folketingsvalg ] -- Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold til folketingsvalgloven. 1 I det følgende gives en oversigt over disse tidsfrister. Før valgets udskrivelse Brevstemmematerialet skal til enhver tid findes hos kommunerne. 2 Brevstemmer, der er afgivet mere end 3 måneder før valgdagen på Færøerne, i Grønland, i udlandet og på danske havanlæg uden for dansk område, kommer ikke i betragtning. 3 På danske skibe i udenrigsfart kan søfolk og deres medsejlende ægtefæller dog brevstemme fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg. 4 Valgets udskrivelse 1) Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer til valgbestyrelsen samt valgstyrere og tilforordnede vælgere, hvis dette ikke allerede er sket. 5 2) Kommunalbestyrelsen indrykker annoncer i de stedlige dagblade eller lokalaviser samt oplysning på kommunens hjemmeside om brevstemmeafgivningen, herunder muligheden for at brevstemme i vælgerens hjem. 3) Kommunalbestyrelsen træffer de fornødne forberedelser til brevstemmeafgivningen i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger. Kommunalbestyrelsen skal herunder fastsætte den dag eller de dage, hvor brevstemmeafgivningen skal finde sted, sørge for om muligt at indrette et særligt stemmelokale, udpege og vejlede stemmemodtagerne samt sørge for, at vælgere, der bor eller opholder sig i de nævnte boformer eller boliger, i god tid, inden afstemningen skal finde sted, bliver gjort bekendt med muligheden for at brevstemme i boformen eller boligen ( 3 i bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar Lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april Se lovens 60, stk. 2, 2. pkt. 3 Se lovens 57, stk. 3, og 58, stk Se lovens 58, stk Se lovens 23, 29 og 30.

20 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen). 4) Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der får personlig eller praktisk hjælp m.v. i hjemmet eller hjemmesygepleje, og som må antages at opfylde betingelserne for at stemme i hjemmet, får udleveret et ansøgningsskema af den person, der yder den personlige eller praktiske hjælp m.v., eller af hjemmesygeplejersken eller en anden aktivt udøvende person fra hjemmesygeplejerskeordningen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte den dag eller de dage, hvor brevstemmeafgivning i vælgerens hjem skal finde sted, og udpege og vejlede stemmemodtagerne ( 3 i bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem). 5) Kommunalbestyrelsen eftersender straks efter valgets udskrivelse brevstemmer fra vælgere, der har brevstemt før udskrivelse af valget (f.eks. på danske skibe i udenrigsfart), men som siden er flyttet til en anden kommune, til den nye bopælskommune. 6 6) Vælgere kan, når valget er udskrevet, ansøge deres opholdskommune om at brevstemme i hjemmet, dog tidligst 4 uger før valgdagen ( 4, stk. 1, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem). 7 7) Anmeldelse af kandidater, meddelelse om godkendte kandidater, anmeldelse af nominering af kandidater og anmeldelse af partiliste kan tidligst indleveres til anmeldelsesmyndigheden, når valget er udskrevet. 8 8) Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender en foreløbig fortegnelse over de opstillingsberettigede partier og disses bogstavbetegnelser. 9) Vælgere kan, når valget er udskrevet, ansøge deres bopælskommune om at afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen, hvis ønsket om ændringen er begrundet i den pågældende vælgers handicap eller nedsatte førlighed. 9 10) Kommunalbestyrelsen opretter og fører senest på dette tidspunkt en brevstemmeprotokol over de brevstemmer, kommunalbestyrelsen modtager til det pågældende valg (se cirkulære nr. 54 af 8. maj 2001 om brevstemmeprotokollers indhold og udformning). Lørdag den 23. maj 2015 (4. lørdag før valgdagen) Fra døgnets begyndelse kan der uden tilladelse fra vejbestyrelsen/vejmyndigheden ophænges valgplakater på højst 0,8 m 2 på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. De nærmere regler herom i vejlovgivningen skal iagttages Se lovens 64, stk Se lovens 54, stk Se lovens 33, stk. 1, 2. pkt., 37, stk. 1, 2. pkt., 41, stk. 1, 2. pkt. og 41, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 9 Se lovens 47 a, stk Se vejlovens 103 a og privatvejslovens 66 a. 2

21 Torsdag den 28. maj 2015 Man kan begynde at brevstemme i Danmark, herunder på danske havanlæg på dansk område. På de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, skal man derfor kunne brevstemme fra denne dag. 11 Lørdag den 30. maj, 6. juni og 13. juni 2015 (Alle lørdage inden for 3 uger før valgdagen) Det vil være hensigtsmæssigt at holde mindst ét sted i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer. Det vil i øvrigt være hensigtsmæssigt at holde også evt. øvrige steder i kommunen, hvor der kan brevstemmes, åbent for brevstemmeafgivning nogle timer den sidste lørdag før fristens udløb. Søndag den 31. maj 2015 (18 dage før valgdagen) Skæringsdato for optagelse af tilflyttere fra Færøerne og Grønland på valglisten. Skæringsdato for sletning fra valglisten ved fraflytning fra Danmark til Færøerne eller Grønland. Optagelse på henholdsvis sletning fra valglisten kan kun ske, hvis de pågældende senest denne dag har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen. 12 Dette skal ske, uanset at dagen falder på en søndag. Onsdag den 3. juni 2015 (15 dage før valgdagen) 1) - kl. 12. Sidste frist for anmeldelse af nye partier til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 13 Ministeriet udsender derefter snarest en endelig fortegnelse over de opstillingsberettigede partier og disses bogstavbetegnelser, såfremt der er nogen ændringer i forhold til den foreløbige fortegnelse, der er udsendt ved valgets udskrivelse, se ovenfor. 2) Skæringsdato for optagelse af tilflyttere fra en anden kommune på valglisten, såfremt de senest denne dag er flyttet til kommunen og har anmeldt flytning til tilflytningskommunen. 14 3) Skæringsdato for optagelse af personer, der senest denne dag er flyttet inden for kommunen og som senest denne dag har anmeldt flytning til kommunen, på valglisten under den nye bopæl. 15 4) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR (Det Centrale Personregister) af - anmeldelser om flytning, - iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, se værgemålslovens 6, 11 Se lovens 56 og 58, stk Se lovens 18, stk. 2, 2. pkt., og 18, stk Se lovens 12, stk Se lovens 18, stk. 2, 1. pkt., og stk Se lovens 18, stk. 3 og 4. 3

22 - erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret, samt - dødsfald i de særlige tilfælde, hvor dødsfald indberettes af kommunalbestyrelsen og ikke af sognemyndigheden. Indberetningerne til CPR sker til brug for den maskinelle udskrivning af valglisten over de vælgere, der denne dag er bopælsregistreret i CPR med adresse i kommunen (15.- dagsvalglisten). 5) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende afstemningsområder (valgdistrikter) til CPR s vejregister. 6) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende afstemningssteder til kommunens databehandler (KMD eller anden). Kommunen afhenter denne dag post og efterser sin postkasse og elektroniske post for samme dag at behandle de meddelelser, der er nævnt under pkt. 4, som kommunen har modtaget senest denne dag. Torsdag den 4. juni 2015 (14 dage før valgdagen og snarest muligt derefter) Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgør i Statstidende, hvilke partier der er opstillingsberettigede, samt de bogstavbetegnelser, der er tildelt disse partier. 16 Søndag den 7. juni 2015 (11 dage før valgdagen) - kl. 12. Sidste frist for at indlevere kandidatanmeldelser til anmeldelsesmyndigheden (Statsforvaltningen og formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune) kl. 12. Sidste frist for at trække en kandidatanmeldelse tilbage over for anmeldelsesmyndigheden. 18 Anmeldelsesmyndigheden skal denne dag efterse sin postkasse og elektroniske post. Dette skal ske, uanset at dagen falder på en søndag. Eftersom denne frist falder på en søndag, skal afhentningen af fysisk post ske hverdagen umiddelbart før, dvs. lørdag den 6. juni Mandag den 8. juni 2015 (10 dage før valgdagen) Da 12.-dagen før valgdagen er en lørdag, er fristen for at ansøge opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet rykket til førstkommende mandag kl. 12, dvs. mandag den 8. juni kl. 12. Sidste frist for at ansøge opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet, med mindre kommunalbestyrelsen har fastsat en senere frist Se lovens 14, stk Se lovens Se lovens Se lovens 54, stk. 4, 2. og 4. pkt. 4

23 Mandag den 8. juni 2015 (10 dage før valgdagen) 1) - kl. 12. Sidste frist for partiernes meddelelse til anmeldelsesmyndigheden (Statsforvaltningen og formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune) om godkendte kandidater og nominering af kandidater samt anmeldelse af partiliste. 20 Anmeldelsesmyndigheden skal denne dag efterse sin postkasse og elektroniske post. Anmeldelsesmyndigheden skal denne dag endvidere afhente post. Anmeldelsesmyndigheden går i gang med at udarbejde en fortegnelse over de kandidater, der er opstillet i storkredsen. 21 2) Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgør senest denne dag i landets dagblade - dag og tid for afstemningen - at der vil blive sendt valgkort ud til vælgerne, samt - at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort med et fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen. 22 Onsdag den 10. juni 2015 (8 dage før valgdagen) Kommunalbestyrelsen skal have modtaget de maskinelt udskrevne 15.-dagsvalglister. Kommunalbestyrelsen skal også have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort for vælgere optaget på 15.-dagsvalglisten, hvis det er kommunalbestyrelsen og ikke kommunens databehandler, der skal aflevere valgkortene til postbesørgelse. Kommunalbestyrelsen sørger for manuel rettelse af disse valglister frem til valgdagen. Kommunalbestyrelsen vil senest denne dag have modtaget fortegnelser fra anmeldelsesmyndigheden (Statsforvaltningen og formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune) over de kandidater, der er opstillet i storkredsen. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgerne fra denne dag kan gøre sig bekendt med fortegnelsen ved brevstemmeafgivning på det eller de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem. Kl. 12 onsdag den 10. juni 2015 er sidste frist for, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed kan indgive ansøgning til vælgerens bopælskommune om at afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen. Torsdag den 11. juni 2015 (7 dage før valgdagen) 1) Maskinelt udskrevne valgkort vedrørende vælgere, der er optaget på den maskinelt udskrevne 15.-dagsvalgliste, skal være afleveret til postbesørgelse enten af kommunalbestyrelsen eller af kommunens databehandler (KMD eller anden). 20 Se lovens 37 og Se lovens 42, stk Se lovens 21. 5

24 2) Skæringsdato for optagelse på valglisten (udlandstilflyttervalglisten) af vælgere, der flytter hertil fra udlandet (dvs. ikke Færøerne eller Grønland), og senest denne dag har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen. 23 3) Personer, der har valgret til Folketinget uanset udlandsophold, se lovens 2, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i CPR som udrejst og har ansøgt om at blive optaget på valglisten, skal optages på valglisten (udlandsdanskervalglisten), hvis kommunalbestyrelsen eller Valgnævnet har truffet afgørelse herom senest denne dag. 24 Kommunen afhenter post og efterser sin postkasse og elektroniske post 7.-dagen før valgdagen for samme dag at behandle anmeldelser om tilflytning fra udlandet og ansøgninger om optagelse på valglisten fra udlandsdanskere i henhold til folketingsvalglovens 2, kommunen har modtaget senest denne dag. 4) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af anmeldelser om tilflytning fra udlandet, (dvs. ikke Færøerne eller Grønland) ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, se værgemålslovens 6, samt erhvervelse af dansk indfødsret. Indberetningerne til CPR sker til brug for den maskinelle udskrivning af en valgliste over de vælgere, der ikke er optaget på 15.-dagsvalglisten, men som senest 7 dage før valgdagen er flyttet til kommunen fra udlandet (dvs. ikke Færøerne eller Grønland) eller har fået ophævet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, se værgemålslovens 6, eller har fået dansk indfødsret (udlandstilflyttervalglisten). 5) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af afgørelser om optagelse på valglisten af personer, der har valgret uanset udlandsophold, til brug for den maskinelle udskrivning af en særlig valgliste over disse vælgere (udlandsdanskervalglisten). Kommunen afhenter denne dag post og efterser sin postkasse og elektroniske post for samme dag at behandle de meddelelser, der er nævnt under pkt. 4 og 5, som kommunen har modtaget senest denne dag. De vælgere, der er nævnt under nr. 2 og 3, skal optages manuelt på valglisten, hvis de ikke er optaget på de maskinelt udskrevne valglister, se pkt. 4 og 5. Fredag den 12. juni 2015 (6 dage før valgdagen frem til valgdagen) Kommunen retter fejl i valglisten ved at udskrive nye valgkort og ved at rette manuelt i valglisten. 25 Til og med valgdagen retter kommunen valglisten manuelt, hvis kommunen modtager meddelelse om, at en vælger er fraflyttet til udlandet, har fået iværksat eller ophævet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, har erhvervet eller fortabt dansk indfødsret eller er afgået ved døden Se lovens 18, stk. 6, 1. pkt. 24 Se lovens 18, stk. 6, 2. pkt. 25 Se lovens 22, stk Se lovens 22, stk. 2. 6

25 Fredag den 12. juni 2015 (6 dage før valgdagen) Kommunens databehandler (KMD eller anden) skal aflevere de maskinelt udskrevne valgkort for de vælgere, der er optaget på den maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste, (dvs. vælgere tilflyttet fra udlandet, ikke fra Færøerne og Grønland) til postbesørgelse. Lørdag den 13. juni 2015 (5 dage før valgdagen) Vælgerne skal have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste og udlandsdanskervalgliste. Kommunalbestyrelsen sørger for at rette disse valglister manuelt i nødvendigt omfang frem til valgdagen (se ovenfor under»6 dage før valgdagen frem til valgdagen«). Tirsdag den 16. juni 2015 (Næstsidste hverdag før valgdagen) Sidste dag for afgivning af brevstemme i Danmark, herunder på danske havanlæg på dansk område. 27 Onsdag den 17. juni 2015 (Dagen før valgdagen) Valgstyrerne kan begynde undersøgelsen af, om brevstemmer kan komme i betragtning. Undersøgelsen skal være færdig, inden afstemningen begynder på valgdagen. 28 For at komme i betragtning skal brevstemmer være modtaget af valgstyrerne, inden afstemningen begynder. 29 Kommunen afhenter post og efterser sin postkasse denne dag for at sikre, at brevstemmer rettidigt kan afleveres til vedkommende valgstyrere. Valgbestyrelsen skal aflevere stemmesedler og opslag til kommunalbestyrelserne i god tid, inden afstemningen begynder. 30 Torsdag den 18. juni 2015 (Valgdagen) Kommunen skal, inden afstemningen begynder, afhente post og efterse sin postkasse for at sikre, at evt. sent fremkomne brevstemmer kan afleveres rettidigt til vedkommende valgstyrere på de enkelte afstemningssteder. 27 Se lovens 56 og 58, stk Se lovens Se lovens 66, stk Se lovens 44. 7

26 Afstemning kl Stemmeoptælling foretages på afstemningsstederne umiddelbart efter afstemningens afslutning. Indberetning af resultatet til valgbestyrelsen, der indberetter til Danmarks Statistik. 31 Fredag den 19. juni 2015 (Fintællingsdagen - dagen efter valgdagen) Kommunalbestyrelsen sørger for, at afstemningsbøgerne, de benyttede valglister og valgkort samt stemmesedlerne og brevstemmematerialet er til stede ved fintællingen. 32 Valgbestyrelsen foretager senest dagen efter valgdagen fintælling for hvert afstemningsområde for sig og herefter for hele opstillingskredsen under ét, udarbejder valgbog og sender samme dag en attesteret kopi af valgbogen m.v. til Økonomi- og Indenrigsministeriet og en attesteret kopi af valgbogen m.v. til Danmarks Statistik. Valgbestyrelsen sender samtidig to annullerede stemmesedler til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 33 Torsdag den 25. juni 2015 (Ugedagen efter valgdagen) Sidste frist for at klage over valget. Klager skal stiles til Folketinget og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 34 Fredag den 26. juni 2015 (8 dage efter valgdagen) Valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejbestyrelsen/vejmyndigheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning. 35 Torsdag den 2. juli 2015 (12 hverdage (inkl. lørdag) efter valgdagen) - kl. 12. Det nyvalgte Folketing træder sammen, hvis kongen (statsministeren) ikke har indkaldt det til møde forinden. 36 Når Folketinget endeligt har afgjort eventuelle klager over valget, tilintetgøres valglister og valgkort samt stemmesedler og brevstemmemateriale. 37 Økonomi- og Indenrigsministeriet giver kommunerne skriftlig besked herom. 31 Se lovens 46, 68, 70 og Se lovens 72, stk Se lovens Se lovens Se vejlovens 103 a, stk. 2, og privatvejslovens 66 a, stk Se grundlovens 35, stk Se lovens 104, stk. 3. 8

27 -- AKT BILAG 7 -- [ Bilag 5 - Dag 1- brev 9 - partierne ] -- Til de opstillingsberettigede partier 1 bilag Slotsholmsgade København K Telefon Fax valg.oim.dk Enhed Valg Sagsbehandler CJB Sagsnr Doknr Dato Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Opstilling af kandidater m.v. 1. Indledning og indhold Torsdag den 18. juni 2015 afholdes der valg til Folketinget. Dette brev indeholder en række vigtige informationer til de politiske partier, der er opstillingsberettigede til folketingsvalget, om forskellige forhold ved opstilling og godkendelse af kandidater til dette folketingsvalg. 2. Oversigt I forbindelse med anmeldelse og godkendelse af kandidater, der opstiller for ét af de opstillingsberettigede partier, skal følgende forhold iagttages: a) hver kandidat skal indlevere en særskilt kandidatanmeldelse til anmeldelsesmyndigheden, se nedenfor under pkt. 3. b) partiet skal over for anmeldelsesmyndigheden godkende hver af de kandidater, der opstilles for partiet i den pågældende storkreds, se nedenfor under pkt. 4. c) partiet skal samtidig angive, hvilke kredse kandidaterne opstilles i, samt om kandidaterne opstilles sideordnet og evt. med nominering eller kredsvis og evt. med partiliste. 3. Kandidatanmeldelse og tilbagetrækning af kandidatanmeldelse For hver kandidat, der stiller op for partiet, skal der indleveres en kandidatanmeldelse, som er underskrevet af kandidaten. Kandidatanmeldelsen skal indleveres på den formular for kandidatanmeldelser, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Formularen kan hentes på Økonomiog Indenrigsministeriets hjemmeside: Kandidatanmeldelsen skal indleveres senest kl. 12 søndag den 7. juni 2015 til Statsforvaltningen. Kandidater opstillet i Bornholms Storkreds skal dog indlevere kandidatanmeldelsen til formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune. I det følgende kaldes begge myndigheder samlet for anmeldelsesmyndigheden.

28 Det skal angives i kandidatanmeldelsen, i hvilken eller hvilke af opstillingskredsene i storkredsen kandidaten anmelder sig som kandidat. En kandidat for et parti, der har sideordnet opstilling (dvs. opstiller flere kandidater for hver opstillingskreds), herunder sideordnet opstilling i kombination med nominering, i vedkommende storkreds, vil typisk - medmindre andet er aftalt internt i partiet skulle anmelde sig som kandidat for partiet i alle opstillingskredse i den givne storkreds. En kandidat for et parti, der har kredsvis opstilling (dvs. opstiller én kandidat i opstillingskredsen), herunder kredsvis opstilling i kombination med partiliste, vil typisk - medmindre andet er aftalt internt i partiet - alene skulle anmelde sig som kandidat i én opstillingskreds. Tilbagetrækning af en kandidatanmeldelse skal også ske over for anmeldelsesmyndigheden senest kl. 12 søndag den 7. juni Partiernes godkendelse af kandidater De opstillingsberettigede partier skal senest kl. 12 mandag den 8. juni 2015 for hver storkreds skriftligt meddele anmeldelsesmyndigheden, hvilke kandidater partiet kan godkende i de enkelte opstillingskredse. Det er en betingelse for, at en kandidat for et opstillingsberettiget parti kan opstille i en opstillingskreds, at partiet har godkendt kandidaten til at opstille i opstillingskredsen. Det er derfor vigtigt, at partierne sikrer sig, at der i meddelelsen om godkendte kandidater er angivet alle de kandidater, der opstiller for partiet i storkredsen, og alle de opstillingskredse, hvor de enkelte kandidater ønskes opstillet. 5. Angivelse af opstillingsform Et parti, der har sideordnet opstilling i en eller flere opstillingskredse, dvs. opstiller flere kandidater for partiet i den eller de pågældende opstillingskredse, skal senest kl. 12 mandag den 8. juni 2015 skriftligt give anmeldelse herom til anmeldelsesmyndigheden, såfremt partiet ønsker at anmelde en nomineret kandidat (dvs. en kandidat, der anføres først på stemmesedlen) i den eller de pågældende opstillingskredse. Et parti, der alene har kredsvis opstilling inden for en storkreds, dvs. opstiller én kandidat for partiet i hver af de opstillingskredse, hvor partiet opstiller kandidater, skal senest kl. 12 mandag den 8. juni 2015 skriftligt give anmeldelse herom til anmeldelsesmyndigheden, såfremt partiet ønsker at anmelde partiliste for alle partiets kandidater i storkredsen. 6. Formen for partiernes meddelelse om godkendelse af kandidater Med hensyn til formen for partiernes meddelelse til hver anmeldelsesmyndighed vil det være hensigtsmæssigt, hvis godkendelsen af kandidater og anmeldelsen af nominering eller partiliste gives i et og samme dokument, der udformes efter følgende retningslinjer: For hver enkelt godkendt kandidat skal oplyses følgende: 1) det navn, hvormed kandidaten skal anføres på stemmesedlen, 2) kandidatens bopæl, 3) kandidatens personnummer (alle 10 cifre) samt 4) hvilken eller hvilke opstillingskredse kandidaten er opstillet i. 2

29 Opstillingskredsen bedes angivet ved det nummer, opstillingskredsen har i storkredsen, se valgkredsfortegnelsen, der er et bilag til folketingsvalgloven 1. Kandidaterne anføres i alfabetisk rækkefølge, se dog nedenfor om partiliste, efter efternavn eller mellemnavn, såfremt dette skal anføres på stemmesedlen i stedet for efternavn. Nominering Anmelder et parti nominering, skal dette anføres. Ud for navnet på den eller de nominerede kandidater anføres, hvilken eller hvilke opstillingskredse kandidaten er nomineret i. Opstillingskredsen bedes angivet som ovenfor. Nominering kan kun anvendes i opstillingskredse, hvor der er flere kandidater opstillet. Ingen kan være nomineret i en opstillingskreds, hvor vedkommende ikke er opstillet. En kandidat kan være nomineret i flere, eventuelt alle, opstillingskredse. Kun én kandidat for hvert parti kan være nomineret i hver kreds. Partiliste Anmelder et parti partiliste, skal dette anføres. Kandidaterne anføres i partilistens rækkefølge. Foran hver enkelt kandidats navn anføres kandidatens nummer på partilisten. Der er ikke noget i vejen for, at en kandidat er opstillet i flere kredse, eller at der slet ikke er opstillet en kandidat i en kreds../. Som et eksempel på, hvordan en meddelelse om godkendte kandidater og eventuel anmeldelse af nominering eller partiliste kan udformes, vedhæftes som bilag 1 skema P. Bemærk, at de sidste 4 cifre i personnumrene for de fiktive kandidater i eksemplerne er mærket med xxxx partierne skal dog sørge for at skrive alle ti cifre i kandidaternes personnumre i meddelelsen til anmeldelsesmyndigheden om godkendte kandidater. 7. Anmeldelse af kompetent organ inden for partiet Partiet anmodes om - såfremt det ikke allerede er sket - snarest at give meddelelse direkte til anmeldelsesmyndighederne om, hvilket organ m.v. inden for partiet der har kompetence til på partiets vegne at meddele godkendelse af kandidater, indgive anmeldelse af nominering af kandidater samt indgive anmeldelse af partiliste. 8. Anmeldelsesmyndigheden og kontaktoplysninger Kandidatanmeldelser, tilbagetrækning af kandidatanmeldelser, meddelelse om godkendelse af kandidater, anmeldelse af nominering af kandidater samt anmeldelse af partiliste skal indgives til anmeldelsesmyndigheden, som er Statsforvaltningen eller, for opstillingskredse der er beliggende i Bornholms Storkreds, formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune. Bemærk, at de 5 regionale statsforvaltninger i juli 2013 blev lagt sammen til én myndighed, Statsforvaltningen, der fremover varetager kandidatanmeldelsen for opstillingskredse beliggende i alle storkredse på nær Bornholm. Kandidatanmeldelse vedrørende folketingsvalg i de nævnte kredse kan indleveres ved en hvilken som helst af Statsforvaltningens lokalafdelinger. Det anbefales dog, at kandidatanmeldelse og partiernes meddelelse om godkendelse af kandidater, opstillingsform og evt. nominering eller partiliste sendes til følgende adresse: 1 Lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014, se bilaget sidst i lovbekendtgørelsen. 3

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag -- AKT 235876 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 2 - alle valgbestyrelser ] -- Til alle valgbestyrelser cc.: KL, DSt 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17.

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. Ministerialtidende 2009 Udgivet den 10. september 2009 21. august 2009. Nr. 70. Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009 (Til alle kommunalbestyrelser, regionsråd,

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-3434 nnm 27. november 2008 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION Vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION 1 Indhold 1. Indledning... 8 2. Oversigt over opgavefordelingen

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 VEJ nr 9458 af 29/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09335 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 VEJ nr 9624 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5210 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 1 of 26 2013-01-15 10:58 LBK nr 107 af 08/02/2011 Gældende (Folketingsvalgloven) Offentliggørelsesdato: 17-02-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 251 af 21/03/2012

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. januar 2017 af Susanne Eilersen (DF), Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. marts 2015 af Morten Marinus (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF) og Peter

Læs mere

Særlige postforsendelser i forbindelse med folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Særlige postforsendelser i forbindelse med folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235937 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 10 - Postdanmark ] -- Post Danmark jesper.bremholm@post.dk morten.buur@post.dk anker.overgaard@post.dk Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 363 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. FØR VALGET: Onsdag 1. juni 2.6. Sidste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidsskema OPGAVER DATOER -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. Seneste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet om oprettelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning VEJ nr 10724 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. august 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK - ALMINDELIGT VALG TID FØR VALGET Søndag den 7. og 14. september 2014 VALG- CIRKULÆRE, 2.4. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland -- AKT 235884 -- BILAG 1 -- [ Meddelelse til færøske folkeregistre og stemmemodtagere om brevstemmeafgivning ] -- Til folkeregistrene på Færøerne samt særligt bemyndigede stemmemodtagere 4 bilag Slotsholmsgade

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 127 af 11/02/2013 Gældende (Kommunal- regionalvalgloven) Offentliggørelsesdato: 13-02-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 7. juni 2009

Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 7. juni 2009 Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 7. juni 2009 (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Oversigt over opgavefordelingen ved

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag.

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. 2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4000-22 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg BEK nr 996 af 12/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016

LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-5646 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1 1 BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER 2017 Information nr. 1 om lovændringer, blanketter, vigtige datoer i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af forbund, kandidatuddannelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Not Not - Orientering om nye regler vedr. Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Sag: 84.03.00-G01-1-17 Tina Bernsdorf Jungfeldt Politik og Stregi 11-07-2017 Social- og Indenrigsministeriet har den 17. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 391 af 26/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391.

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391. Lovtidende A 2017 Udgivet den 27. april 2017 26. april 2017. Nr. 391. Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2015-6028 Doknr. 299200 Dato 18-12-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Kommunal- og regionsvalg 2017 Indhold 1. Bedømmelse af stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 2. Beskrivelse af særpræg... 3 3. Eksempler på stemmesedler... 3

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Bilag A LBK nr. 608 af 06/06/2007 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Herved bekendtgøres lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere