Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtsbog. over. slægten. Kragh"

Transkript

1 Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes

2 Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder Christian Larsen Krag(h) 129 Stikordsfortegnelse, starter med ID # henvisning Indholdsfortegnelse Oversigt over personer med angivelse af ID # Kilde: Dansk Slægtsforskning, Fredericia, slægtsbog 5073, Randers Slægtshistorie, Slægten Kragh, Rettelser og tilføjelser modtages med glæde Jens Poulsen Kragh Engskolevej Herlev 28. marts 2002 Side 2

3 FORORD Den velkendte venstrepolitiker konseilspræsident J. C. Christensen har engang sagt: Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn slægt efter slægt. Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer. Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke: Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan slægtsbog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig? så husk på at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab. En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist for længst døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i slægtens hjemsogne, så er det - selv om billedet har ændret sig meget - på de samme gader og veje, slægtens gamle har gået. Det er her, de har slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer. En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på sit eget værd. En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med Side 3

4 den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre. Til slut skal der rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder. Interview: Jens Chr. Larsen og E. Sørensen, Randers Slægtshistorie. December Side 4

5 Orientering om bogens brug. Forslægten: Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader finder man ved at gange personens nummer med 2, hvorfor f. eks. ane nr. 4 s fader er ane nr. 8 og moderen ane nr. 9. Videre er ane nr. 8 s forældre ane nr. 16 og ane nr. 17 osv. Ønsker man omvendt at finde barnet af ægteparret med ane nr. 24 og ane nr. 25, halverer man det lige nummer. Barnet er altså i dette tilfælde en søn, ane nr. 12 gift med den efterfølgende ane nr. 13, og deres barn er ane nr. 6 gift med ane nr. 7 osv. Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingsregister, lægdsruller, skifteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger m.m. Oplysningerne herfra er samlet af genealog H. P. Aagaard, Viborg. Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøgerne og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt. Efterkommeroversigten: Denne er inddelt i tre afdelinger: 1. Den første indeholder efterkommere efter Christen Pedersen Krag(h). 2. Den anden indeholder efterkommere efter Niels Chr. Christensen Krag(h) og hustru Ane Kathrine Christiansdatter. 3. Den tredie indeholder efterkommere efter Peder Chr. Larsen Krag(h) og hustru Else Marie Christensdatter. Disse tre centrale ægtepars mandspersoner er henholdsvis brødre og fætre, men se i øvrigt indledningen til efterkommeroversigten. Som afslutning på efterkommerbeskrivelsen følger de dertil hørende billeder - indsat i registreringsorden. (Alle billeder er udeladt) Hvert slægtsmedlem har nemlig sit registreringsnummer, idet børnene af hvert af de centrale ægtepar betegnes med romertal efter alder I, II, III o.s.v. Deres børn igen med store bogstaver A, B, C o.s.v. Oldebørn får arabertal 1, 2, 3, o.s.v. Tipoldebørnene a, b. c, o.s.v. Tiptipoldebørnene 1), 2), 3), o.s.v. Tiptiptipoldebørnene a), b), c) o.s.v. Side 5

6 Registreringsnummeret står ikke alene ud for navnet i tekstsiderne og under billedet - hvis et sådant er blevet os lånt men også i navnefortegnelsen, som findes bagerst i bogen. Vil De således finde Dem selv eller måske et andet slægtsmedlem, finder De blot navnet i navnefortegnelsen, aflæser, den søgte persons kode og kan derefter hurtigt finde frem til den side i bogen, hvor personen er beskrevet. Endelig følger der med bogen nogle såkaldte sole, dermed et af de centrale ægtepar i midten giver en skematisk oversigt over dets børn, børnebørn o.s.v. For efterkommeroversigtens vedkommende gælder i øvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet på grundlag af givne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Når der således visse steder kan forekomme en lidt mangelfuld beskrivelse, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret. Hartkorn - Landgilde Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordbøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var hårdt korn i modsætning til havre blødt korn. Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beretning var følgende: 1 td. rug eller byg 1 td. hartkorn 1 td. gryn eller hvedemel 2 td. hartkorn 1 td. hvede eller ærter 1 td. hartkorn 1 td. havre ½ td. hartkorn 1 td. humle ½ td. hartkorn 4 læs enghø 1 skp. hartkorn 12 gæs 1 td. hartkorn Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn. Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningerne på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares. Ved boniteten sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal af hølæs, græsning, svinsolden m. m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordenes Side 6

7 forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 tdr. land (a kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 tdr. land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn. Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.m. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforhøjelse. Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune. I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen gæsteri, hvilken betegnelse dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian III, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse. Den i gammel tid omtalte herlighed, betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet af skov, jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller hoveriafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagefald m.m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret eller patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og påkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret. I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en kirkelig handling, der før i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Side 7

8 Efter loven skulle præsterne alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før de i kirken retteligen blive samlede, men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, thi viise mestre læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde finger. Rigsdaler (daler) er i teksten forkortet rdlr. Rigsdaler er en forkortelse for joachimsdaler - en sølvmønt af vægt en unce eller 2 lod (lig med 29 gram) af værdi 1 rhinsk gylden. Den rhinske gylden blev slået i henhold til konvention mellem de rhinske kurfyster. Den var oprindelig af guld, men for at udnytte Tysklands sølvminer, begyndte man 1484 at slå mønten i sølvgylden, der efter bjergværket Joachimsthal kaldtes joachimsdaler. Rigsdaler udmøntedes i Danmark fra 1537 til Den deltes oprindelig efter lybsk møntfod i 3 mark a 16 skilling, men idet småmønten forringedes, gik der under Frederik II, 4 mark og til sidst fra mark på 1 rigsdaler in specie (speciedaler) d.v.s. en i et stykke udmøntet. En speciedaler omveksledes 1873 med 4 kroner, mens 1 rigsdaler sattes til 2 kroner. I 1618 indførtes kronen, der efterhånden betegnedes slettedaler lig med 4 mark, under Christian V indførtes kurantdaler, der var lig med ca. 4/5 speciedaler, og 1813 indførtes rigsbankdaler (lig med ½ speciedaler). Denne mønt benævnes fra 1854 rigsdaler. Arkivarbejdet. Vi har bedt vor genealog, H.P. Aagaard, om at fortælle lidt om de problemer, forskeren møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg: I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og problemer ved udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer. Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende, at det normalt ikke volder forskeren større vanskelighed med at finde de første slægtsled. Har man en nulevende persons fødested og år, indledes undersøgelsen med opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer, om de opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen, der på grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver en række vigtige oplysninger, nemlig: Faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra ca også faderens alder) samt i flere tilfælde hvor og når forældrene er viet. De opgivne fadderes navne kan ofte være en hjælp til at finde forældrenes vielsessted. Når det er fundet, søger man at finde de otte bedsteforældre. Ofte prøver man at finde dødsindførslerne, der efter 1891 giver oplysninger om den afdødes fødested, år og dato samt forældres navne. Ofte oplyses også om ægtefællen lever, hvornår den evt. er død samt sidste fælles bopæl. Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre, der skønsmæssigt kan være født omkring 1820, begynder vanskelighederne for alvor at melde sig. Side 8

9 Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver, men oplysningerne er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i samme sogn i generationer, lettes forskningen naturligvis meget, men er de rejst fra sognet, kan de være meget vanskelige at finde, og man kan blive nødt til at benytte en række sideløbende kilder f.eks. folketællingslisterne, der fra 1845 kan give oplysninger om fødested, samt skøde- og pariteprotokollerne og skifteprotokollerne. Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt, og for den fattige og ubemidlede del af befolkningen findes de ikke. Lægdsrullerne, der er blevet bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplysning om fødested og faderens navn. Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af tallet og man må være fortrolig med datidens navne- og opkaldelsesskik. Indtil ca blev faderens fornavn som regel omdannet til efternavn. Hed faderen Mads, kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ca datteren til at hedde Madsdatter. Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste søn morfaderens, og den samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte fik tredje søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn, ligesom man ofte brugte opkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også i flere tilfælde opkald efter herremand og frue, under hvem de var fæstere, efter stedets præst eller andre af rang og stand. Næsten ulæselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med udlagt barnefader, der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstændig opdigtet. Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen, der senere gifter sig med pigen. Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring, men før den tid er mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50 sogne gået tabt indtil Kirkebogsføringen blev påbudt 1646, men i en snes tilfælde går kirkebøger tilbage til I Nørrejylland er Sønderho på Fanø fra 1614, i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum fra Senere kan der være kortere eller længere perioder, hvor kirkebøger mangler. Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da en overvejende del af landsbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård. De kan indeholde meget gamle fæste og skifteprotokoller. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de større Østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland. Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i Skifte og arvegang skal søges i amtsskifteprotokollerne. Der findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840 med oplysning om navn, alder og stilling. Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-tallet, må det absolut siges at være heldigt. Større muligheder har man, hvis man støder på: Degne, præster, proprietærer, godsejere, officerer og embedsmænd i by og land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kildemateriale. Ligeledes hvor Side 9

10 folk af stand har antaget et slægtsnavn, hvor man har fået udarbejdet stamtavler, og drejer det sig om adelsslægter, kan der være mulighed for at føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæiske fyrstehuse helt til år efter Kristi fødsel. Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsbeskrivelser og i de forskellige historiske årbøger, Personalhistorisk Tidsskrift, Jydske Samlinger og utallig anden litteratur som f.eks. privat udarbejdede stamtavler, stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter, avisartikler, degne- og præstehistorier, og meget mere. Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en forsker må bruge megen tid på gennemgang af talrige kilder, selv om det måske intet resultat giver. Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detailleret og interessant stof om ejendomsforhold og retssager og jordebøger og brandtaksationerne kan fortælle utrolig meget om de gamle gårde. Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forskningsarbejdet. Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget privat stof, der aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til stor nytte for forskerne. Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland), i Åbenrå (for Sønderjylland), i Odense (for Fyn med Øer) og i København (for Sjælland). Desuden er der Rigsarkivet i København og Statsbiblioteket i Århus, og alle disse arkiver bliver jævnligt benyttet af forskerne. H. P. Aagaard Side 10

11 Danske Adelsvåbener Kilden en Sven Tito Achens bog Danske Adelsvåbener. Illustrationerne er kopier af Herman Storcks tegninger i samme. KID En halv sort råbuk i hvidt. På hjelmen en halv sort råbuk eller to (sorte) vesselhorn med hvid bjælke. Uradel Jylland. Optog i 1500-tallet et mødrene slægtsnavn Krag. Johannes Assersen Kid 1263; Vogn Krag til Nørgård GRIIS af Slette. I hvidt et gående sort vildsvin (somme tider dog kun forparten af et vildsvin), vendt mod sinister. På hjelmen et halvt vildsvin som i skjoldet. Indtil ind i 1500-tallet førte slægten, en kammuslingeskal, ibskal. Uradel, Jylland. Anders Griis 1450, våbner 1648; adelsbrev 1524 for Bagge Griis; slægten uddød med Niels Griis Side 11

12 Side 12

13 Anetavle for Chresten Pedersen KRAGH født 1774 Side 13

14 Ane 1: Chresten Pedersen KRAGH #25 Alder : 84 Født : 1774 Døbt : Holme, Vester Torup Død : Holme, Vester Torup Noter Faddere ved dåben var Margrethe Andersdatter, Anders Jensen, Chresten Cold, Jeppe Kragh og Johanne Nielsdatter. Chresten Pedersen KRAGH var husmand i Vester Torup, Vester Hanherred. År 1823 den 14. april blev der afholdt skifte hos husmand Chresten Pedersen KRAGH efter hans afdøde hustru Beathe Ide NIELSDATTER, da enkemanden hidtil har siddet i uskiftet bo med deres fælles umyndige 2 børn: Værge for børnene blev deres morbroder selvejergårdmand Jens Nielsen af Vust. Boets løsøre blev registreret og vurderet til 59 Rdlr. sølv. Enkemanden foreviste et skøde på ejendommen udstedt den 16. juni 1807 af Cristoffer Jespersen af Vester Torup, hvorefter ejendommen er skyldsat for hartkorn 2. Ejdsk. 1 Album. skødet er ikke tinglæst, men enkemanden tilkendegav, at de af ham solgte ejendomme er lovligt fraskilt fra de jorder, der er afhændede, dog skal 1½ tønde land mark og engen, som i skødet omtales fra Arilds Tid at have tilhørt huset, hvoraf ½ tønde land skulle være ansat til 1 Alb. hartkorn og 1 tønde land være immatrikuleret. Dernæst skal resten 1 tønde land være underlagt huset fra Peder Poulsen i V. Torup hans gård og som er ansat til 2 Fjdk. hartkorn. Ejendommen blev ansat til 100 Rdlr. sølv, ialt med løsøre 159 Rdlr. sølv. Der var ingen prioriteter på ejendommen, men løs gæld var ialt 40 Rdlr. Til deling blev 103 Rdlr., hvoraf enkemanden fik halvdelen 51 Rdlr. og sønnerne hver 25 Rdlr. 4 Mark. Da ejendommen ikke er lovlig ansat i hartkorn, kan skødet ikke tinglæses og er altså ikke lovlig hjemmel. Børnenes arv kan derfor ikke henstå som prioritet i ejendommen, men skal indbetales til Overformynderiet til børnene er 18 år og faderen nyde renten. Dog henstilles til enkemanden at få skødet bragt i orden snarest. Den 17. december var der atter skiftesamling, og enkemanden meddelte, at skødet endnu ikke var i orden, men han havde skaffet pengene til børnenes arv, som skifteretten modtog, og boet blev overdraget enkemanden til fri rettighed. (V. Hanherreds Skifteprotokol fol. 118 og 148.) Gift Beathe Ide NIELSDATTER # Torup Børn : Peder Christensen KRAGH # Niels Christian Christensen KRAGH #27 Gift Kirsten Laursdatter KOLLERUP # Vester Torup Børn : Beathe Ide CHRISTENSDATTER #29 Side 14

15 Ane # 2, Peder Pedersen KRAGH #30 Alder : 73 Født : 1736 Kettrup sogn Døbt : Kjettrup kirke Død : 1809 Holme, Vester Torup Begravet : Noter: Han ses døbt 16. søndag efter Trinitatis 1737 i Kjettrup kirke, hvor optræder som faddere ved dåben: Maren Poulsdatter, Kirsten Poulsdatter af Kjettrup, Christen Kragh samme steds, Jens Kragh i Husby og Christen Lukassen, bopælen ikke angivet. Thorup kirkebog, der først haves og er bevaret fra år 1758, oplyser os følgende: 26. november 1764 blev trolovet i Thorup-Holme ungkarlen Peder Pedersen Kragh og pigen Anne Pedersdatter, forlovere var på hans vegne Poul Poulsen i Kjettrup og på hendes vegne Christen Pedersen Cold, og her kan vi tilføje (en broder) til bruden. Til støtte og oplysninger om dette centrale ægtepars liv og færden, har vi en folketælling 1787, det er den ældste folketælling, der er tilgængelig, hvor der under Thorup-Holme oplyses: familien Peder Kragh 49 år gammel gårdmand, Anne Pedersdatter 46 år gammel, hans kone, Kirsten #887, 14 år, Ane #34, 12 år, Lars #35, 9 år, Jens #36, 7 år, deres børn. Til yderligere belysning af dette ægtepars liv og færden, kan vi ud fra den bevarede kirkebog i Thorup oplyse følgende: ægteparret ses at have fået i alt 11 børn, nogen er døde som små, men de fleste opnår voksen alder. Dette bliver bekræftet i skiftet efter faderen, jævnfør dette. Men her vil vi gengive kirkebogen, som fortæller os om ægteparrets børn, og her finder vi, at første barn ud af de 11 er: En søn Peder #1965 døbt 3. marts 1765, hvor optræder som faddere og til belysning af slægtens eller familiens omgangskreds: Anne Pedersdatter i Drøstrup (Øjensynlig en faster), som bar, Poul Poulsen i Kjettrup (nær slægtning til faderen), Niels Christian i Djernæs, Bertel Pedersen og Kirsten Jensdatter, ikke oplyst, hvor de bor. Søn. nr. 2 af ægteparret ses døbt 28. oktober 1766, også med navnet Peder #32 (Øjensynlig opkaldt efter faderen, Peder Christensen Cold i Thorup- Holme). Her optræder som faddere: Kirsten Pedersdatter fra Kjettrup, som holdt barnet over dåben, Lars Christensen, Christen Cold, Knud Jacobsen og Karen Nielsdatter. 3. barn, og her skriver præsten: 22. november 1767 fødte Peder Kraghs hustru i Holme, Anne Pedersdatter levendes pigebarn til verden, og den 25. november et dødfødt pigebarn, det første var til dåben den 29. november og blev kaldt Else #33. Karen Pedersdatter bar hende, faddere var: Hans Knudsen i Drøstrup, Bertel Pedersen og Christen Pedersen i Kjettrup samt Karen Jacobsdatter. Under døde og begravede i samme sogn, finder vi, at den 29. november 1767 blev Peder Kraghs dødfødte og navnløse datter begravet. 5. barn, og her står: 1. januar 1771 døbt Peder Pedersen Kragh og kone Anne Pedersdatters søn Anders #886 med faddere: Maren Pedersdatter, som bar, Christen Jensen, Jens Badstue, Jeppe Pedersen og Mads Nielsen Cold, uden angivelse af, hvor de bor. Side 15

16 6. barn, 15. september 1771 døbt Peder Pedersen Kragh og kone Anne Pedersdatters datter Kirsten #887 med faddere: Margrethe Andersdatter, som bar barnet til dåben, og nærværende som faddere var: Thomas Christensen, Christen Pedersen, Jeppe Pedersen og Johanne Nielsdatter. 7. barn i flokken er sønnen Christen #25 døbt 24. april barn i flokken er datteren Anna #34 døbt 9. juni 1776 i Thorup kirke, og her kalder præsten moderen Anne Pedersdatter Colds. Hun blev båret til dåben af Maren Jacobsdatter, og nærværende som faddere var: Just Christensen, Jeppe Kragh, Jens Bach, Christen og Anders Jensen, og det oplyses ikke, hvor de bor. 9. barn er sønnen Lars #35 der ses døbt 25. januar 1778 i Thorup kirke og blandt faddere ved hans dåb optræder: Mads Cold (Øjensynlig en nær slægtning til moderen). Lars er i øvrigt omtalt og beskrevet i den i bogen følgende efterslægtsbeskrivelse. 10. barn hedder Jens #36 døbt den 21. november Faddere: Bertel Kraghs kone, som bar, Margrethe Andersdatter gik hos, Christian Coldt Christian Jensen, Jens Badstue og Anne Jensdatter. 11. barn i flokken er datteren Maren #37 døbt 1. november 1784 i Thorup kirke og her optræder blandt faddere: Christen Cold (Øjensynlig en morbroder), Knud Pind og Knud Badstue. Ud over hvad kirkebogen og folketællingen 1787 oplyser ost har vi kilder, der fortæller noget om familien og slægtens forhold, og vi har fastslået og finder frem til at Peder Pedersen Kragh og kone bebor og sidder på en fæstegård i Thorup-Holme, der var underlagt den nærliggende herregård Aagaard i Kjettrup sogn. Ved opslag i denne herregårds fæsteprotokol fra 1719 og til 1835 side 95 finder vi et fæstebrev udstedt af daværende ejer af nævnte herregård, Lars Skipper Hviid. Det udstedes i året 1762, og i dets ordlyd står der at: Lars Skipper Hviid til Aagaard kendes og vitterliggør at have stedt og fæstet som: jeg og hermed steder og fæster til Peder Pedersen Kragh den gårdspart i Holme by, som Peder Christensen Cold forhen har haft til fæste af hartkorn: 2 tønder, 7 skp., 3 fjerding karl og som Peder Pedersen Kragh i fæste må nyde og beholde, så længe han deraf svarer alle kongelige skatter og kontributioner (skatter), som enten er eller herefter aller nådigst vorder påbudt, og svarer årligt i landgilde til hver mortensdag 7 rigsdaler, han er fritaget for hoveri på nær bjergningen af høet i Theenlaug eng, hans hustrus gamle moder, Else Christensdatter, som stedet for ham har opladt, skal han give en sønligt kristelig kjærlig omgang, opvartning og underholdning i hendes alderdom, og ikke lade hende mangle noget af det nødtørftige, så længe hun lever. Vi har en kilde mere, der fortæller os noget om slægtens tilhørsforhold og det er herregården Aagaard godses jordebog dateret 11. maj 1794, og her finder vi under landsbyen Holme i Thorup sogn opført Peder Pedersen Kragh, som fæster af en af godsets gårde, som har hartkornet 2 tønder, 7 skp., 3 fjerding kar. Et andet dokument til belysning af familiens og slægtens forhold finder vi indført i nævnte herregård Aagaards skifteprotokol fra 1785 til 1844 side 232 f, og det er en skiftekommision eller akt indført i forbindelse med den afdøde gårdfæster Peder Pedersen Kraqhs død. Den er startet og indledt den 12. maj Side 16

17 1809, og betegnes, da en registreringsforretning i boet efter den afdøde og her nævnes, at enken Anne Pedersdatter Cold #31 samt hendes søn Anders Pedersen #886 var nærværende og til stede, da forretningen indledtes. Den 1. august samme år foretog man endelig skifte i boet efter den afdøde gårdfæster, og det blev forvaltet og forestået af husbonden, principalen Mathias Hviid fra Aagaard, og her nævnes foruden enken de med den afdøde fælles avlede børn: Nr. 1 Peder #1965 den ældre angivet 45 år gammel og værende husmand i Manstrup i Bejstrup sogn. Nr. 2 Peder #32 den yngre 42 år gammel, angivet i kongens tjeneste (sandsynligvis i militærtjeneste). Nr. 3 Christen #25 bor i Thorup og er 36 år gammel. Og videre sønnen Laurs eller Lars #35 32 år gammel og bor i Holme. Og som barn nr. 5 Jens #36 29 år gammel og værende I kongens tjeneste, som nr.6 en datter Kirsten #887 gift med Anders Andersen #1966 gårdmand i Bjerre i Gjøttrup sogn. Som nr. 7 Anne #34, 33 år gammelt men ugift og hjemmeværende på gården. I registreringen og gennemgangen af boets effekter fremkommer følgende: I dagligstuen: 1 fyrretræsbord skammel, 3 stoler 6 sorte lerkar, 7 tintallerkener, 1 Jernbilæggerkakkelovn, ansat til en værdi af 10 rigsdaler og 1 mark og 5 skilling, 1 rødstribet olmerdugsoverdyne, sat til 2 rigsdaler, 1 sortstribet ditto, 2 hovedpuder, 1 blårgarnslagen, det er øjensynlig fra et sengested i nævnte stue, det fremgår klart. I storstuen: 1 fyrretræsbord med skammel kiste med lås og nøglet heri: 1 skindvest med metalknapper, 8 gamle skindbukser, 1 sort vadmelstrøje, 1 par brune klædesbukser, 1 brun klædevest, 1 ditto kjoler 1 hvid vadmelstrøje, 1 gammel skind ditto, 1 ditto bunden samt 4 skjorter, I østerstuen: 1 lidet bord og 1 taburet. I kælderen: 2 ø1tønder, l lygte, 1 hakkebræt, 1 degnekar og 1 loftstige. På loftet: 1 halmsold, 2 løbe, 2 sold, 2 trækasser, 3 kornsække. I gården: 1 jerngreb 1 fladskovl, 1 hulskovl, 1 kasteskovl, 2 plejle, 2 river, 2 forke, 1 hørbrøde, 1 hakkelseskiste med kniv, 2 høleer med drag, 1 slibesten med jernaksel, 1 vandtrug, 1 jernspand, 1 sædeløb (kurv), 1 gråbroget ko, 12 år, sat til en værdi af 10 rigsdaler, 1 sort ditto, sat til 9 rigsdaler, 1 hvid ditto, sat til 8 rigsdaler, 2 kalve, sat til en værdi af 6 rigsdaler, 4 får med 2 lam, sat til en værdi af 6 rigsdaler i løngle 8 skilling, 1 gammel saddel med bidsel, 1 mark, 1 tjærekar, 4 skilling. I fremmerset, det et øjensynlig hvad der i dag svarer til et forrum eller et bryggers, 1 kobberkedel i grue, sat til 2 rigsdaler, og så angivet rummålet l½ fjerdings rum, 1 ildklemme, 2 stripper, 1 gammelt bord, 1 æsketrug, 1 skod og en rage, 1 bærkar, 1.ølkar, 1 sengested hvorpå var 1 rød- og grønstribet olmerdugsoverdyne, 1 gammel vår, 3 små puder og 2 gamle lagner. I en alkoveseng var der: 2 olmerdugsdyner med puder med betræk og 1 par gamle lagner. Boets hele værdi ansattes til i alt 80 rigsdaler og 5 mark. Og så står der, at husbondens fordringer vil blive oplyst ved en senere heri boet foretaget synsog taksationsforretning, som imidlertid ikke er at finde. Gift Anne Pedersdatter COLD # Vester Thorup kirke Kilde : Thorup kirkebog Trolovet : Thorup Holme Side 17

18 Kilde : Thorup kirkebog Børn : 1765 Peder Pedersen KRAGH # Peder Pedersen KRAGH # Else Pedersen KRAGH #33 Anders Pedersen KRAGH #886 Kirsten Pedersen KRAGH # Chresten Pedersen KRAGH # Anna Pedersen KRAGH # Lars Pedersen KRAGH # Jens Pedersen KRAGH # Maren Pedersen KRAGH #37 Ane 3: Anne Pedersdatter COLD #31 Alder : 70 Født : 1744 Vester Torup Død : Holme, Vester Torup Noter: Forlovere ved brylluppet var Poul Poulsen Kettrup og Chresten Pedersen Cold. Hun døde i Thorup-Holme hos en datter og svigersøn hvor hun levede på aftægt. Anne Pedersdatter Colds fader Peder Christensen COLD #090 er født ca og han døde i Torup den 7. december 1764, 61 år gl. Gift Peder Pedersen KRAGH # Vester Thorup kirke Kilde : Thorup kirkebog Trolovet : Thorup Holme Kilde : Thorup kirkebog Børn : 1765 Peder Pedersen KRAGH # Peder Pedersen KRAGH # Else Pedersen KRAGH #33 Anders Pedersen KRAGH #886 Kirsten Pedersen KRAGH # Chresten Pedersen KRAGH # Anna Pedersen KRAGH # Lars Pedersen KRAGH # Jens Pedersen KRAGH # Maren Pedersen KRAGH #37 Ane 4: Peder Christensen KRAGH #38 Alder : 59 Født : 1695 Kettrup Døbt : Hjemmedøbt Død : Kjettrup Noter: Han ses hjemmedøbt onsdag den 10. april 1695 og fremstillet 21. april samme år i kirken, hvor optræder som faddere: Kirsten Andersdatter Thrane (præstens hustru), Christen Mortensen i Kjettrup, Poul Andersen Smed, Anne Ibsdatter i Brøndum og Anne Pedersdatter i Møllen. Peder Christensen Kragh ses trolovet den 10. januar 1726 i Kjettrup Foruden den tidligere omtalt søn Peder Pedersen KRAGH #30 ses ægteparret at have fået mindst 3 børn, nemlig sønnen Anders #40, om hvem præsten ved hans begravelse 23. august 1753 i, Kjettrup skriver: Han var meget elendig, lå under badskærres hånd i Ålborg i over et år til ingen nytte. Side 18

19 Endvidere får de en datter Maren #41 døbt 19. juli 1728, hvor der blandt faddere optræder en Poul Christensen i Kjettrup, endvidere får de en søn Christen døbt 20. søndag efter Trinitatis 1730 i Kjettrup kirke, og her optræder blandt faddere: Christen Kragh og Anders Kragholm. Den 6. august 1742 var der skifte i boet efter gårdfæster Peder Christensen Kraghs afdøde hustru Kirsten Andersdatter i Kjettrup, der foruden enkemanden efterlader sig de med ham fælles sammen avlede børn: en søn Anders #40, 17 år, en datter Maren #41, 15 år, en søn Christen #42, en ditto Bertel #43, 10 år, en ditto Jep #44, 7 år og en søn Peder #30, 5 år samt datteren Anne #46, 1 år gammel, for hvem blev antaget til formynder deres farbroder Christen Christensen Kragh #49 i Aagaards Vandmølle samt Niels Jepsen fra Kjettrup. Af værdier i boet kan nævnes: 1 fyrretræsbord på fod, 1 mark og 14 skilling, 1rundt ditto 5 mark, 1 ditto bing, 1 rigsdaler, 1 ditto mindre, en ditto skammel og 1 ditto stol sat til 1 mark og 4,skilling, 1 rød fyrretræskiste sat til 5 mark, 1 sort ditto af egetræ sat til 2 rigsdaler, 1 fyrrekiste mere, 1 rødt fyrreskab. Disse ting fandtes i vesterstuen. I lillestuen: i fyrretræskiste til 2 mark, 1 fyrretræsbord med fod samt 1 ditto bænk, endvidere, 1 skammel, 2 stole, 1 fyrretræskister 1 fyrretræsvugge, 1 mangelfjæl samt 20 mælkekar. I bryggerset var der: 1 degnetrug, 2 maskkar, 1 fyrresår, 1 gangbærkar, 1 balje, 6 stripper, 1 flødebøtte, 1 kærne, 4 halvankre, 1 ditto helanker, 1 otting, i gamel kværn, 2 selde, 4 løber (kurve), 5 sold, 2 trug, en del skuffer og noget ovntræ, 2 hørbrøder, 1 stor kobbebryggerkedel, der vejede 44 pund og sattes til en værdi af 12 rigsdaler og 4 mark, 1 mærsktønde, 1 ildklemme, 1 rist, 1 gammel egetræstønde, 2 ditto, 1 ditto heltønde, 1 trækasse, 4 bøgetræsfjerdinger, 1 gammelt egetræskar, 3 hjulrokker, 2 gamle ottinger, 4 halmkurve, 1 bøgetræsstandtønde, 1 sædeløbe (kurv), 12 sække, 1 stræntetræ, 1 garnvindel, 2 høleer, 1 gammel fyrreskæppe, 1 gammelt opsæt, 1 skærekiste og 1 lyngle. Af sten og glastøj var der: 3 stenkrus, 3 spidsglas, 1 studsglas, 3 ditto mindre, 2 messinglysestager, 2 hollandske fade, 1 lerfyrfad, 6 tin tallerkener, 2 lange trætallerkener. Af sengeklæder var der: i østerstuen, 1 stribet olmerdugsdyne sat til 1 rigsdaler og 3 mark, 1 hvid vadmels ditto sat til 1 rigsdaler, 2 olmerdugspuder 3 mark, 1 par hørgarns og 1 par blårgarnslagner, 2 par ditto pudevår. På en anden seng i samme stue var der: 1 stribet olmerdugsdyne og en grå vadmels ditto, 2 puder, 1 par blårgarnslagner, 2 pudevår og 1 sengedækken. I storstuen var der: karlens seng, herpå 1 gammel olmerdugsoverdyne, 1 vadmels ditto, 1 hvidt vadmelsvår, 2 hoveddyner og 1 blårgarnslagen. I lillestuen var der: 2 hvide vadmelsdyner, 2 olmerdugshovedpuder, 1 par blårgarnslagner og 1 pudevår. På en anden seng i samme stue var der: 1 gammel sort dyne, 1 stribet ditto, 2 puder, 1 hvidt vadmelsvår, 1 pudevår og 1 lagen. Den salig kones efterladte gangklæder blev delt imellem de 2 pigebørn, Af bøger i boet fandtes der: Den Bedendes Kiæde, 2 salmebøger og 1 ligprædiken. Af besætning på gården var der: 8 køer, fra 2 til 6 rigsdaler på stk., 2 stude, sat til 4 rigsdaler og 4 mark, 13 får, sat til 4 rigsdaler og 2,mark, 6 lam 1 rigsdaler og 1 mark og 8 skilling, 14 heste fra 2 rigsdaler og 5 mark til 10 rigsdaler pr. stk., 2 årrings sogrise, 3 ditto galtgrise samt 10 gæs. Boets hele værdi androg 186 rigsdaler og 9 skilling, Side 19

20 Under gældsposter anføres brøstfældigheden på gårdens bygninger: På fæhuset skal der repareres med en tylt, d.v.s. 12 stk. 10 alens bjælker og 3 stolper, til fæhusets istandsættelse behøves der 12 bjælker samt 3 læs tag, det samme mangler på Stuehuset, medens laden mangler 3½ læs tag til reparation og udbedring, ialt reparationer for 7 rigsdaler og 3 mark. Desuden skylder Peder Kragh 33 rigsdaler på sit landgilde medens han skylder 5 rigsdaler for en kobberkedel, endvidere har den salig kones ligfærd og begravelse kostet 8 rigsdaler. Prætentionerne, d.v.s. kravene fra godsejeren angående gårdens besætning, ansættes i relation til dens hartkorn på 9 tønder, 4 skp, til en sum af 95 rigsdaler. Gælden beløber sig i alt til 188 rigsdaler 3 mark og 8 skilling, Kildehenvisning: Herregården Aagaards skifteprotokol 1719 til 1785 side 49 fortsættes videre. Efter gårdfæster Peder Christensen Kraghs dødlige afgang den 16. november 1754 iværksattes der månedsdagen efter den 16. december skiftesamling i boet efter ham, hvor nævnes enken Anne Lauridsdatter og afdødes efterladte børn af første ægteskab nemlig: Christen #42, Bertel #43, Jeppe #44 og Peder #30 samt en datter Anne #46, medens der i det sidste ægteskab med enken Anne er en datter Kirsten #89 (antagelig opkaldt efter første kone). Nærværende som formynder for de umyndige var mødt farbroderen Christen Christensen Kragh #49 fra Aagaards vandmølle, medens enken antog sin lavværge Anders Pedersen fra Krøldrup. Gårdens besætning var ved denne lejlighed på 11 heste, 3 kvier, 2 stude, 2 kalve, 2 ungnød, 2 ungstude, 4 køer, 16 får, 3 svin og 2 søer. Og boets hele værdi beløb sig denne gang, til 201 rigsdaler og 13 skilling, medens der herimod var en række gældsposter: Afdødes broder vandmølleren har 4 rigsdaler tilgode, sønnen Christen #42 fordrer 4 rigsdaler og 2 mark og sønnen Jeppe #44 gør krav på 2 rigsdaler, Christen Nielsen i Bejstrup har en fordring på i rigsdaler og 2 mark, Margrethe Vixøe i Vust gør krav på 2 rigsdaler, Christen Kirk i Kjettrup fordrer 3 mark, Anders Pedersen i Krøldrup et lignende beløb, Jens i Holmgård gør krav på 2 mark. Og så står der: Noch Gieeld som blef lånt til salig Anders Kragh i hans sygdom: Niels Svendsen i Øsslev 5 rigsdaler, barber signor Reuter i Ålborg 5 rigsdaler, husbonden Sr. Hviid til Aagaard lånte ham 2 rigsdaler, Ingeborg i Kjettrup lånte ham 3 rigsdaler. At den salig mand ikke mindst på grund af de store omkostninger i forbindelse med sønnens Anders s langvarige sygdom var gået hen og blevet stærk forarmet, fremgår også af den omstændighed at alene landgilderestancerne på gården til herremanden på Aagaard fra og med år 1736 og indtil afdødes bortgang beløb sig til intet mindre end 126 rigsdaler og 4 mark, skatterestancerne var på 8 rigsdaler og 3 mark, reparationerne på bygningerne beløb sig til 30 rigsdaler. Ydermere har enken frem til skifteslutningen den 29. maj 1755 til sit og børnenes underhold samt folkelønningerne i alt forbrugt 13 rigsdaler og 2 mark, således at gældsposterne nu i alt er oppe på 319 rigsdaler og 5 mark, altså til slut et stort underskud på 118 rigsdaler, 1 mark og 3 skilling. Kilden er Aagaards skifteprotokol 1719 til 1785 side 95 og fortsatte sider. Gift Kirsten ANDERSDATTER #39 Side 20

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby Foto: Ole Nissen Hårby Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann Byens navn stammer muligvis fra det gamle mandsnavn Hår eller Harde, og byen nævnes allerede i nogle skøder i 1264. Senere har en kilde angivet

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet.

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. LETHRICA ÅRGANG 8, NR. 16 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2013 Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. I DETTE NUMMER:

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 97. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 5. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1977 INDHOLD Forligsmand Geert Drachmann: Om at ordne

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005 Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage En landskabshistorisk undersøgelse af Signe Trolle Gronemann INDLEDNING...3 INTRODUKTION

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere