6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$"

Transkript

1

2 6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$

3 Social Årsrapport 2004 Socialpolitisk Forening Dortheavej København NV Tlf.: og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Linnésgade København K Tlf.: Omslag Grafisk Himmel Tryk Narayana Press Udgivet på Socialpolitisk Forlag ISBN ISSN RUW SU VHQWDWLRQ DI IRUIDWWHUQH Peter Abrahamson, lektor på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Mette Grostøl, socialfaglig konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund. Halima El Abassi, interkulturel/international socialrådgiver. Morten Ejrnæs, lektor ved Aalborg Universitet. Bente Rich, læge, børneungdomspsykiater, MPA. Preben Etwill, ekstern lektor, cand.polit., medlem af Den Alternative Velfærdskommission. Henrik Herløv Lund, sekretariatsleder, cand.scient.adm., medlem af Den Alternative Velfærdskommission. Jesper Jespersen, professor, medlem af Den Alternative Velfærdskommission. Henning Hansen, konsulent i CASA. Finn Kenneth Hansen, forskningsleder i CASA.

4 6RFLDO cuvudssruw Velfærdssamfundet i dag og i morgen Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer. Det skyldes udsigten til ændriger i befolkningens sammensætning i løbet af de næste år, hvor en større og større andel af befolkningen vil udgøres af de ældre. Nogle kalder det ældrebomben. En udvikling, som ikke er særegen for Danmark, men også gælder for alle andre EU-lande. Regeringen har nedsat en velfærdskommission, som skal fremkomme med deres bud på løsninger på de fremtidige problemer. I Velfærdskommissionens første rapport er der fremlagt forskellige analyser og syn på de udfordringer, som det danske velfærdssamfund står over for. Spørgsmålet er imidlertid, om det er udsigten til flere ældre, der skal være styrende for ændringer i indretningen af velfærdssamfundet, eller om det også skal være de konkrete problemer, velfærdssamfundet står i nu? Dette nummer af Social Årsrapport indeholder både analyser af velfærdssamfundet, som det ser ud i dag, og bidrag, der forholder sig til de fremlagte analyser fra regeringens Velfærdskommission. Social Årsrapport tilstræber gennem beretninger, talmateriale og analyser at belyse og vurdere de sociale forhold. Der er lagt vægt på en belysning af udviklingen i alle de forskellige sociale indkomstoverførsler og antal personer, som er arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Derudover er der på grundlag af forskelligt statistisk materiale, fx Beskæftigelsesministeriets DREAM-database, foretaget selvstændige analyser, fx af hvor længe ydelsesmodtagerne opholder sig i de offentlige ydelsessystemer, og hvilke tiltag og indsatser der virker for at få folk ud af forsørgelsessystemerne og blive selvforsørgende. Der er fokus på de voksne, men også børne- og ungeområdet indgår i Social Årsrapport. I år med fokus på den nye anbringelsesreform. Derimod er ældreområdet ikke medtaget i år. Social Årsrapport udgives i et samarbejde mellem CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse og Socialpolitisk Forening med økonomiske tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, PMF og BUPL.

5 Redaktionsgruppen, som har det faglige ansvar for Social Årsrapport, består af: Finn Kenneth Hansen, cand.polit., forskningsleder i CASA. Henning J. Nielsen, psykolog, Aspekt Psykologisk Praksis. Peter Abrahamson, lektor på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Rikke Posborg, udviklingskonsulent i Kristeligt Studenter-Settlement, Socialpolitisk Forening. Therese Halskov, Socialpolitisk Forening. Henning Hansen, cand.polit., konsulent i CASA. Den dokumenterede statistiske del af rapporten er udarbejdet af Henning Hansen og Finn Kenneth Hansen, CASA. Redaktionen er afsluttet 1. november Den tekniske udførelse og layout af årsrapporten er udført af Britta Lerche, CASA. Forside og produktion er udført af Grafisk Himmel. November 2004 Redaktionsgruppen

6 Indhold Velfærdssamfundets udfordringer af redaktionen...7 Velfærd Har vi råd til velfærden?...15 Ældrebomben i et europæisk lys...23 Velfærdsstatens ændre geografi: Danmark i EU...33 Den sociale udvikling Sociale ydelser...47 Indkomstfordelingen...53 Børn og unge Anbringelsesreform mellem turbulens og stabilitet...63 Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet...73 Arbejdsmarkedet Beskæftigelse og arbejdsløshed...75 Det rummelige arbejdsmarked...85 Kontanthjælp Flygtningefattigdom...93 Kontanthjælp det sociale sikkerhedsnet Loft over kontanthjælp Starthjælp og introduktionsydelse Førtidspension Førtidspension i Danmark...129

7

8 9HOI UGVVDPIXQGHWV XGIRUGULQJHU Af redaktionen 1 For knap 25 år siden erklærede OECD velfærdsstaten for at være i krise. Der var tale om en første reaktion på de ændringer, der var begyndt at indtræffe oven på afslutningen af de glorværdige 30 år, velfærdsstatens gyldne tidsalder fra 1945 til Organisationen hævdede, at de moderne vestlige demokratier havde trefoldige problemer: dels tyngede velfærdsforanstaltningerne de offentlige budgetter og blev dermed også en belastning for de nationale økonomier, dels var det offentlige ikke den bedste til at løse alle velfærdsopgaverne, og endelig hævdede OECD, at velfærdsstaten manglede legitimitet, befolkningen var i vigende grad villig til at betale de skatter og bidrag, som velfærdsstaten fordrer. Siden da har alle velfærdsstater stille og roligt udviklet sig, og efterhånden er krisemetaforen blevet trængt i baggrunden til fordel for lidt mere neutrale begreber som forandring eller udfordring. Uanset politisk observans har de sidste mange regeringer i Danmark udtrykt behov for og lyst til at forandre velfærdssamfundet, ikke med det formål at afmontere det, men for at forsøge at fremtidssikre det. Som vi har fulgt udviklingen de seneste fem år her i Social Årsrapport, har forandringen til i dag dog først og fremmest antaget karakter af forringelser over for de dårligst stillede, mens de udgiftstunge og brede ydelser ikke er blevet rørt. Hele arbejdsmarkedssystemet samt kontanthjælp og flygtningeområderne har måttet holde for sammen med efterløn og førtidspensionering, mens uddannelses-, sundheds- og pensionsordningerne ikke er blevet forringet. Om disse områder også kan gå fri i fremtiden er imidlertid usikkert, hvis vi skal følge analyserne, 2 som regeringens Velfærdskommission er begyndt at fremlægge. I Social Årsrapport 2003 kritiserede vi regeringen for at have nedsat en fagligt set meget snæver kommission, idet den stort set udelukkende består af økonomer. I dette års udgave går vi tættere på den forståelse og de analyser, som kommissionen foreløbig har fremlagt. Velfærdskommissionen kan selvfølgelig ikke selv gøre for dens sammensætning, og det skal straks siges til dens ros, at kommissionen og dens sekretariat har gjort foranstaltninger til kompensation for dens økonomiske ensidighed. Således har der været afholdt to seminarer, hvor kommissionen har inviteret 7

9 Velfærdssamfundets udfordringer en række repræsentanter fra de øvrige samfundsvidenskabelige discipliner til at informere den om, hvordan velfærdsproblematikken ser ud derfra, og kommissionen har indhentet et notat om Politologisk og sociologisk forskning om de politisk-institutionelle dynamikker bag det danske velfærdssamfund. Alligevel er kommissionens måde at tænke velfærdsstatens udfor- 3 dringer på meget præget af en bestemt form for økonomisk logik, som er fikseret på incitamenter og præferencer. Ifølge Velfærdskommissionens foreløbige arbejde er det danske velfærdssamfund udfordret af følgende fire forhold: 4 Befolkningssammensætningen ændrer sig i og med, at der bliver flere ældre og færre i de erhvervsaktive aldre. Det hævdes, at vi i fremtiden både ønsker bedre offentlig service og mere fritid. Det forudses, at øget individualisering kan medføre dalende ansvarlighed over for samfundet, altså dalende solidaritet. Globaliseringen vurderes at stille større krav til fleksibilitet og sætter skattesystemet under pres. Som Velfærdskommissionen ser på tingene, skal vi foretage en række vigtige og måske smertefulde valg i den nærmeste fremtid. Dens analyser peger nemlig på, at hvis vi i fremtiden vil tilbyde borgerne den service og de ydelser, som vi har dem i dag, skal bundskatten stige med 8,5%, eller det offentlige skal alternativt spare svarende til 3,5% af BNP, eller der skal komme yderligere i beskæftigelse. Dette endda når de regner med en forholdsvis konservativ stigning i middellevetiderne fremover. Disse forudsætninger er urealistiske, og kommissionen anvender dem da også kun som skræmmebilleder, der skal få os til at overveje, hvilke ændringer vi kan og vil leve med fremover. Overordnet set finder vi, at Velfærdskommissionens beregninger og analyser er unødvendigt negative og pessimistiske. Kommissionen stiller valgene op, som om vi enten skal øge skatterne, have mere brugerbetaling, øge beskæftigelsen eller foretage besparelser. Velfærd i kommissionen Velfærdskommissionens analyser skal ikke stå uimodsagt. Vi har derfor inviteret repræsentanter for Den Alternative Velfærdskommission til at kom- 5 mentere kommissionens analyse- og debatoplæg. Preben Etwil, Henrik Herløv Lund og Jesper Jespersen viser i artiklen Har vi råd til velfærden?, at regeringens Velfærdskommission bygger dens analyser på en forenklet og urealistisk virkelighedsopfattelse. De fra Den Alternative Velfærdskommission kritiserer navnlig Velfærdskommissionen for en for pessimistisk forudsætning om, at øget levetid ikke indebærer, at gamle forbliver raske længere, en for pessimistisk forudsætning om, at offentlige udgifter stiger i samme takt som løn og økonomisk vækst, en pessimistisk forudsætning om graden af offentlig finansiering af fremtidens pensioner. Den Alternative Velfærdskommission har beregnet, at ca. halvdelen af de fremtidige økonomiske proble- 8

10 Velfærdssamfundets udfordringer mer, som Velfærdskommissionen fremanalyserer, skyldes deres pessimistiske forudsætninger. Velfærdskommissionens oplæg går mere på en diskussion af velstands- end velfærdspolitik. Den er mere bekymret for, hvordan der kan etableres en bæredygtig finanspolitik, end den tilsyneladende er interesseret i, hvordan vi fastholder et velfærdssamfund, der bygger på sociale og solidariske fællesskabsprincipper. Henning Hansens artikel om Ældrebomben i et europæisk lys er også en kommentar til Velfærdskommissionens arbejde. Han viser, at vi i Danmark er relativt bedre stillet end de fleste andre lande i Europa, vi i øvrigt plejer at sammenligne os med. Fertiliteten er blandt de højeste i Europa. Vi har et stort velfærdsberedskab i forhold til omsorgsopgaver, hvilket tillader den høje kvindelige erhvervsfrekvens, som vi har. Dødeligheden er (desværre) større i Danmark end i de fleste andre EU-lande, hvilket betyder et mindre økonomisk pres. Konklusionen er, at ældrebomben snarere er en fuser for Danmarks vedkommende. Når vi ser tilbage på de ændringer, det danske velfærdssamfund har gennemgået de seneste 40 år, er der ingen grund til at tro andet, end at det sagtens kan lade sig gøre at tilpasse os en situation med flere ældre. Disse forventes nemlig i meget højere grad at være aktive, sunde og raske, ligesom indvandring fra verdensdele uden for Europa hurtigt kan få de demografiske problemer til at forsvinde. I artiklen Velfærdsstatens ændrede geografi diskuterer Peter Abrahamson de nye grænsedragninger for socialpolitikken, som sker under indflydelse af europæisk integration inden for EU. Artiklen fokuserer på den skandinaviske velfærdsmodels stedbundethed i sammenligning med den kontinentaleuropæiske models fleksibilitet i forhold til rum og sted. Artiklen hævder, at den universelle model som forudsætning har, at alle borgere lever og arbejder i det samme land hele livet. Det scenario passer vældig dårligt til en fremtid, som forventes at være præget af meget mere mobilitet overalt i samfundet. Dette er en fundamental anden problemdiagnosticering, end den Velfærdskommissionen præsenterer. Hos den er problemet med den universelle velfærdsmodel beskrevet således: Den manglende kobling mellem bidrag og ydelser i den danske velfærdsmodel indeholder imidlertid en konflikt. Velfærdsmodellen forudsætter, at vi alle bærer ansvar for hinanden og i særdeleshed for dem, der ikke kan klare sig selv. På den anden side indebærer modellen også en tilskyndelse til personligt at sikre sig størst mulig adgang til velfærdsrettigheder, fordi det ikke umiddelbart påvirker den enkeltes skattebetaling at kræve flere serviceydelser eller vælge mere fritid. Desuden reduceres adgangen til velfærdsydelser for den enkelte heller ikke, hvis man laver skatteunddragelse, fx sort arbejde. 6 Velfærdskommissionen får her fremmanet en tilsyneladende ideologisk motiveret potentiel konflikt omkring den universelle model. Som kommissionen selv skriver andetsteds i rapporten, er der ikke problemer med velfærdsstatens legitimitet. Ovenstående konflikt er mere en lærebogskommentar (freerider-problemet), end det er et reelt problem i Danmark. De reelle problemer 9

11 Velfærdssamfundets udfordringer er der imidlertid i forhold til en øget mobilitet, hvilket diskuteres i sammenhæng med EF-domstolens afgørelser og Den åbne Koordinationsmetode. Den sociale udvikling Som bekendt, er mange danskere i berøring med det sociale system hvert år. En trejdedel af alle i erhvervsaktiv alder modtager i kortere eller længere tid en overførselsindkomst. Omregnet til helårspersoner er der tale om knap en fjerdedel (24%). Dette tal har været nogenlunde konstant siden midten af 1980erne, dvs. i 20 år. Det er ikke nødvendigvis et problem, det kommer helt an på, om det er de samme mennesker, der over tid er i den samme afhængighedssituation. Det har vi undersøgt ved at se på, hvordan det gik to et halvt år efter, at de i uge 9 i 2001 modtog arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, aktivering eller kontanthjælp. I uge 25 i 2004 var ca. halvdelen af dagpengemodtagerne selvforsørgende, mens det kun gjaldt for 28% af kontanthjælpsmodtagerne og for 35% af de aktiverede. Der er nogle karakteristiske forskelle på, hvem der bliver selvforsørgende, og hvem der bliver fastholdt i systemerne. Mænd bliver lettere selvforsørgende end kvinder, ynge oftere end ældre, danskere oftere end indvandrere. Det er lidt en smagssag, hvorvidt glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. Det er selvfølgelig glædeligt, at ca. halvdelen af dagpengemodtagerne undslipper systemerne efter nogle år, men det er ligeså trist, at det kun sker for mellem hver fjerde og hver tredje af de aktiverede og kontanthjælpsmodtagerne. I lighed med tidligere år indeholder Social Årsrapport en oversigt over udviklingen i uligheden i Danmark. Heraf fremgår det, at de disponible indkomster er noget mere ulige fordelt i 2002 sammenlignet med situationen i 1990, men at situationen tilsyneladende har stabiliseret sig siden Vi har også set på, hvordan forskellige indtægtskilder har udviklet sig fra 1999 til 2003, og heraf fremgår det, at både indkomstoverførsler samt lønindtægter er vokset mere end priserne, men lønningerne er steget mest og overførslerne relativt mindre. For et sted mellem fire og ni procent af danskerne har lave indkomster. Dette tal har ikke ændret sig nævneværdigt gennem de seneste mange år. Blandt de med lave indkomster er der en overrepræsentation af unge uddannelsessøgende, selvstændige og medhjælpende ægtefæller, indvandrere (inkl. efterkommere), fuldt ledige, herunder langvarige kontanthjælpsmodtagere. Heldigvis er der en relativ stor udskiftning i gruppen af personer med lav indkomst. Børn og unge: Anbringelsesreformen Et af mange meget debatterede socialpolitiske emner er anbringelse af børn uden for eget hjem. Diskussionen er bølget frem og tilbage, men nu er der taget initiativ til en opstramning af kommunernes praksis. Området har ellers i en del år været præget af, hvad Mette Grostøl i sin artikel kalder for økonomitænkning, dvs. at sagerne blev afgjort med en skelen til, hvilken økonomisk belastning de indebar. Økonomitænkningen er også knyttet til den afspecialiseringstendens, der kan spores. Anbringelse uden for hjemmet er i sig selv et drastisk indgreb og en foranstaltning, som viser, at mange børn desværre er 10

12 Velfærdssamfundets udfordringer i en dårlig situation. Godt hver fjerde tidligt anbragte barn har i otte-årsalderen en langvarig sygdom eller et handicap, og mere end hvert tredje barn er så psykisk og socialt belastet, at det falder uden for normalområdet. Med reformen er der håb om, at kommunernes indgreb strammes op. Antallet af anbringelser har ligget ret konstant i mange år på ca. en procent af alle børn. Fra 2002 til 2003 er der dog sket et lille fald i det absolutte antal anbragte børn. Arbejdsmarkedet Regeringen har en plan om at forøge beskæftigelsen med frem til I første omgang er den ambition imidlertid blevet sværere at leve op til, eftersom beskæftigelsen er faldet lige siden, regeringen trådte til. Det er navnlig inden for den private sektor, beskæftigelsen er faldet de seneste år, særligt inden for bygge- og anlæg samt finans-, edb- og forretningsservice. Den anden side af beskæftigelsen er arbejdsløshed. Ledigheden var i slutningen af 2004 på 6,3%, hvilket er det højeste siden slutningen af Ledigheden er særlig høj for de ældre på arbejdsmarkedet. Således er der i virkeligheden ikke den vilje til at beskæftige modne medarbejdere, som diskussionen om det grå guld ellers har lagt op til. Ligesom tidligere opererer vi med et begreb, vi kalder for: uden ordinær beskæftigelse. Det er et tal, som bedre end den registrerede ledighed angiver det antal personer, som mangler et job. Dette tal er vokset fra 9,2% i 2000 til nu at omhandle 10,2% af arbejdsstyrken. Der er altså næsten dobbelt så mange uden ordinær beskæftigelse, som der er registreret ledige. Ledighedstallet undervurderer altså groft antallet af borgere, der gerne vil have et job, men som p.t. ikke har et. En af de måder, der kan øge beskæftigelsen, har været udviklingen af det såkaldte rummelige arbejdsmarked, der fungerer ved hjælp af ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik og uddannelse. Med reformen flere i arbejde fra 2002 har regeringen forsøgt at reformere det rummelige arbejdsmarked ved at lægge op til et enstrenget arbejdsmarkedssystem, liberalisering af AFs drift gennem udlicitering af opgaver, en forenkling af redskabsviften, samt ændrede rådighedsregler og sanktioner. Personer, der takker nej til et tilbud, selv siger op eller stopper i en uddannelse, får tre ugers karantæne. Afslår en person anden gang inden for en 12 måneders periode, stilles der krav om 300 timers ordinær beskæftigelse inden for 10 uger. Indtil kravet er opfyldt modtager dagpengemodtageren ingen dagpenge, og kontanthjælpsmodtageren får sin ydelse reduceret med en tredjedel. Forringelserne er som følger: For ægtepar på kontanthjælp nedjusteres ydelsen efter 6 måneder. For dimmitender er optjening af dagpengeretten skærpet. Nu kan man tidligst få udbetalt dagpenge med en beregnet sats efter syv måneders beskæftigelse mod tidligere tre måneder. For udeboende kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden børn reduceres kontanthjælpen efter seks måneder, således at ydelsen svarer til niveauet for Statens Uddannelsesstøtte (SU). Endelig er kravene til transporttid blevet skærpet. Ledige skal i dag sige ja til et job, selv om det 11

13 Velfærdssamfundets udfordringer medfører en samlet daglig transporttid på fire timer. For mellem- og højtuddannede stilles der krav om yderligere mobilitet ud over de fire timer. Vi har brugt antallet af modtagere af ledighedsydelse som indikator for arbejdsmarkedets rummelighed, og vi må desværre konstatere, at tallet har været stærkt stigende. Ledighedsydelsen er den ydelse, som fleksjobbere mv. får i stedet for dagpenge, hvis de skulle miste deres fleksjob. Antallet er næsten fordoblet fra 2001 til Så det rummelige arbejdsmarked har meget tilbage at ønske. Flygtningefattigdom I artiklen Flygtningefattigdom gennemgår Halima El Abassi, Morten Ejrnæs og Bente Rich den horrible situation, som flygtninge og asylansøgere udsættes for ved ankomsten til Danmark. Tiltagene beskrives som en labyrint. Mange lider så meget under forløbet, at de udvikler psykiske lidelser, som de enten ikke havde inden ankomsten til Danmark, eller som forværres meget. Efter års forløb er der to grupper, der passerer nåleøjet og får asyl. Nogle har fået anerkendt deres behov for beskyttelse og opnår asyl nu i en mere elendig tilstand, end da de kom. Den anden gruppe består af dem, der får en humanitær opholdstilladelse overvejende af helbredsmæssige årsager. Mange er blevet så psykisk syge af selve ventetiden og sagsbehandlingen, at de har brug for en behandling, som de ikke kan få i hjemlandet. Som om dette ikke skulle være nok, så sættes flygtninge på starthjælp, som vi allerede beskrev det sidste år i Social Årsrapport. Den lave ydelse stigmatiserer flygtningene, og sammen med asylansøgere er disse de aktuelt set mest marginaliserede grupper i det danske samfund. Kontanthjælp Med de seneste lovændringer er kontanthjælpsområdet blevet splittet op, således at det, der omhandler ydelser og ydelsesniveauer, fortsat er under aktivloven, mens alt om aktivering, tilbud og indsats er samlet i den nye beskæftigelsesindsatslov. Det er flyttet fra Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere har ligget nogenlunde stabilt på ca personer årligt, men der er sket en stigning de seneste år. Desværre er der også sket en vækst i antallet af langvarige modtagere af kontanthjælp. I 1995 udgjorde de 41% af samtlige, i 2001 var andelen vokset til 48%. Den beskæftigelsesforøgelse, som vi oplevede i slutningen af 1990erne, har ikke kunnet inddrage en stor del af kontanthjælpsmodtagerne og har i hvert fald ikke kunnet gøre noget indhug i antallet af langvarige modtagere. For en stor del af disse er det vanskeligt at tale om, at de modtager en midlertidig ydelse, og at de kan bevare et acceptabelt leveniveau med denne ydelse. Vi har foretaget nogle forløbsberegninger for at kunne vurdere, hvordan det går med gruppen over tid. Vi tager udgangspunkt i den gruppe som i 1. kvartal 2004 var nye på kontanthjælp og i kommunal aktivering, og vi ser på, hvordan situationen er for dem i uge 25, 2004, dvs. tre til seks måneder sene- 12

14 Velfærdssamfundets udfordringer re. En relativ stor del er i uge 25 i den situation, at de er kommet ud af kontanthjælpssystemet og ingen offentlige ydelser modtager. Det gælder for 41% af modtagere af kontanthjælp og for 33% af de nye personer i kommunal aktivering. Den store del 46% er imidlertid stadigvæk på kontanthjælp. Når vi betragter gamle kontanthjælpsmodtagere, er der desværre rigtig mange 69% der er i samme situation tre til seks måneder senere. Dvs. at de, der er på kontanthjælp i relativ kort tid, også er dem, der har lettest ved at undslippe systement. Hvis vi udstrækker tidsperspektivet, viser vores beregninger, at set over en årrække på 2½ år er der 48% af kontanthjælpsmodtagerne, der forbliver på kontanthjælp, og over en årrække på 6 år forbliver ca. 33% med kontakt til systemet. Sammen med de øvrige forringelser har regeringen indført loft over kontanthjælpen. Ifølge oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet mistede personer i januar og personer i februar hele eller dele af deres boligstøtte som følge af loftet. Motivationen herfor er regeringens tro på, at en forringelse af ydelserne vil være stærkt motiverende for at søge og finde et job. Der er imidlertid intet, der tyder på, at noget sådant har fundet sted. Tværtimod, idet forløbsundersøgelsen tyder på, at den helt store del af dem, som ved indgangen til 2004 havde været på kontanthjælp i seks sammenhængende måneder, fortsat er på kontanthjælp ved midten af Det må derfor formodes, at de, som er blevet ramt af loftet, også i stor udstrækning fortsat er på kontanthjælp. Det vil altså sige, at incitamenterne med lavere ydelser tilsyneladende ikke virker. Allerede i sidste udgave af Social Årsrapport havde vi en grundig gennemgang og kritik af starthjælp og introduktionsydelse, og vi viste, at man automatisk var fattig, hvis man var tvunget til at leve af disse ydelser. Det ser ud til, at ca. halvdelen af de, der på et tidspunkt modtog starthjælp, og en tredjedel af de, der modtog introduktionsydelse, efterhånden opnår selvforsørgelse. Der synes at herske status quo omkring disse to ydelser. Førtidspension Ser vi på udviklingen i antallet af førtidspensionister, har der været tale om et klart fald i antallet fra 1998 til og med 2004, fra i 1998 til ca i Et fald, som var stærkt påvirket af, at det blev dyrere for kommunerne at have førtidspensionister, idet statsrefusionerne til kommunerne blev mindre, men som også har været påvirket af målsætningerne om at nedbringe antallet af førtidspensionister. Set i forhold til befolkningen i alderen år har antallet af personer på førtidspension ligget konstant på 7-8% i de seneste 20 år. I 2003 og 2004 er andelen 7,5%. 13

15 Velfærdssamfundets udfordringer Regeringen har fået sin vilje: De dårligst stillede har fået det endnu dårligere Hvis vi skal vurdere den danske velfærdsstats kvalitet på, hvordan den behandler de dårligst stillede, så må vi desværre konstatere, at det går den gale vej. De store befolkningsgrupper er foreløbig gået fri af forringelser, men de mest marginaliserede grupper (starthjælp, introduktionsydelse) har fået forringet deres forhold betragteligt gennem de ændringer i socialpolitikken, der er blevet gennemført de seneste år. Hvis det står til Velfærdskommissionen, kan turen snart nok komme til os andre. Men, som vi har forsøgt at vise, så behøver det ikke være således. Der er alternativer. Noter 1. OECD (1981). Welfare States in Crisis. Paris: OECD. 2. Velfærdskommissionen (2004a). Analyserapport - Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv. København: Velfærdskommissionen. 3. C. Green-Pedersen, M. B. Klitgaard, A. S. Nørgaard (2004). Den danske velfærdsstat: Politiske, sociologiske og institutionelle dynamikker En rapport til Velfærdskommissionen. Arbejdsrapport 2004:1. København: Velfærdskommissionen. 4. Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv. Debatoplæg. København: Velfærdskommissionen. 5. Den Alternative Velfærdskommission er en del af initiativet: Mobiliseringen: skab et Danmark vi kan være bekendt. Socialpolitisk Forening. 6. Velfærdskommissionen (2004a) op. cit. s

16 Velfærd +DUYLUnGWLOYHOI UGHQ" Af Preben Etwil, Henrik Herløv Lund og Jesper Jespersen Velfærdssystemet under politisk pres Det danske velfærdssystem er i disse år kommet under et kraftigt politisk pres. Både skattestopdebatten og Velfærdskommissionens analyserapporter har givet en begrundet usikkerhed i store dele af befolkningen vedrørende velfærdssystemets fremtidige overlevelse. Det er dog vigtigt, at vi ikke glemmer, at Danmark alt i alt har været et stabilt samfund med en relativ stor social sammenhængskraft. Det er altså en politisk opgave både at bevare og styrke det nuværende velfærdssystem. Der er naturligvis mange steder det danske velfærdssystem både kan og bør fornys og forbedres, men det gøres ikke ved at mindske det, hvilket synes at være Velfærdskommissionens overordnede politiske ærinde. Hertil kommer, at der kan rettes en række indvendinger mod indholdet af Velfærdskommissionens analyser: de bygger teoretisk og modelmæssigt på en stærkt forenklet virkelighedsopfattelse der er betydelig usikkerhed forbundet med Velfærdskommissionens fremskrivninger de fremmaner et katastrofescenario ved på en række punkter at vælge de mest pessimistiske beregningsforudsætninger de er dybest set ude i et politisk og stærkt nyliberalt ærinde En forenklet virkelighedsopfattelse Allerede i Velfærdskommissionens teoretiske og metodiske udgangspunkt er der betydelige problemer, idet kommissionen bygger på en forenklet og ikkerealistisk forestilling om en økonomi, der er baseret på en fuldkommen konkurrence og generel ligevægt. Det er i hvert fald essensen af den beregningsmodel den såkaldte DREAM-model som Velfærdskommissionen har baseret sine beregninger og fremskrivninger på. 15

17 Velfærd Den grundlæggende ligevægtsantagelse i DREAM-modellen indebærer, at når finansieringen af de offentlige udgifter, pga. faldende arbejdsstyrke de næste 40 år, sættes under pres, må den logiske konsekvens af det teoretiskmetodiske udgangspunkt hos regeringens Velfærdskommission blive, at den offentlige sektor kun kan genskabe balancen ved tilsvarende at begrænse sine udgifter, øge beskæftigelsen eller at hæve skatterne. Det var jo ellers nok så nærliggende at satse på at løse problemet gennem en satsning på øget produktion og økonomisk vækst. Men det er ifølge Velfærdskommissionen tilsyneladende udelukket, idet Velfærdskommissionen mener, at øget produktion og dermed øgede offentlige indkomster kun skaber modsvarende øgede offentlige udgifter og dermed øges finansieringsproblemet. Ved at basere sine analyser på denne lidt særegne optik tilskynder regeringens Velfærdskommission til væsentlige samfundsøkonomiske indgreb og forandringer over for velfærdsstaten på et forenklet og ikke-realistisk grundlag. Velfærdskommissionens beregninger bygger således på lige dele politisk ønsketænkning som økonomiske fatamorganaer. Lange fremskrivninger med stor usikkerhed Velfærdskommissionens tidshorisont er lang fra i dag og frem til 2040 og det er navnlig i den sidste del af perioden, at Velfærdskommissionen selv forventer, at afgangen fra arbejdsmarkedet som følge af pensionering bliver følelig. Det er i den forbindelse vigtigt at fremhæve, at der er betydelig usikkerhed om, hvorledes samfundsudviklingen vil forme sig så langt frem. I løbet af de kommende 35 år vil BNP med stor sandsynlighed fordobles, globaliseringen vil accelerere, erhvervssammensætningen ændres totalt, uddannelsessystemerne vil blive revolutioneret, familiemønstrene undergå store forandringer, sundhedspolitikken vil blive noget helt andet end nu, osv. I den forbindelse er der en oplagt fare i Velfærdskommissionens arbejde for, at politikere, der er løbet tør for ideologisk krudt, lægger op til drastiske sociale nedskæringer, der bygger på et spinkelt økonomisk og usikkert grundlag. Ideologien bliver dermed iklædt en økonomisk videnskabelighed, der reelt ikke er belæg for. Den Alternative Velfærdskommission har derimod udtrykt udfordringen til fremtidens velfærdssamfund således, at løsninger ikke skal udmøntes i lovforslag her og nu, men de skal udvikles over en årrække! Vi skal i den forbindelse passe på ikke at tage forhastede beslutninger, der fx medfører, at der i dag nedlægges ordninger, der evt. kan gå hen og blive et problem efter 2021, men hvor vi ikke ved det sikkert i dag. Det må fremtidens vælgere tage stilling til når der foreligger det fornødne mere sikre grundlag. 16

18 Har vi råd til velfærden? Myter eller realiteter i velfærdsdebatten? En række hårdtslående, men let forståelige, økonomisk-politiske udsagn har i høj grad præget velfærdsdebatten indtil nu kraftigt understøttet af Velfærdskommissionen. Velfærdskommissionen fremmaner simpelthen et alt for dystert billede. Tilsyneladende vil kommissionen ved at fremlægge et samfundsøkonomisk katastrofescenario skabe en folkelig og politisk opinion, der kan danne baggrund for at bulldoze nyliberale reformer igennem. Den Alternative Velfærdskommission ser det som sin opgave at tage disse udsagn op til kritisk overvejelse. Den Alternative Velfærdskommission vil, gennem alternative analyser og beregninger i forhold til Velfærdskommissionen, prøve at indplacere den såkaldte ældrebombe i sine rette proportioner og trække Velfærdskommissionens beregninger ned på jorden. I den forbindelse kan Velfærdskommissionen navnlig kritiseres for: en for pessimistisk forudsætning om, at øget levetid ikke indebærer længere raske ældre en for pessimistisk forudsætning om, at offentlige udgifter stiger i samme takt som løn og økonomisk vækst en for pessimistisk forudsætning om graden af offentlig finansiering af fremtidens pensioner Med længere levetid, vil behandlingsudgifterne stige eksplosivt Ifølge Velfærdskommissionen vil velfærdsstaten på udgiftssiden komme under pres, idet der med det stigende antal ældre og den stigende levetid også vil være voksende udgifter til pensioner samt til pleje og service til ældre. Afgørende i den forbindelse er imidlertid, at der ved kommissionens beregninger gås ud fra, at stigende levealder kun omsættes i flere måneder på plejehjem. Dette er efter Den Alternative Velfærdskommissions opfattelse en alt for pessimistisk forudsætning. Samstemmende hermed har professorerne Jørgen Goul Andersen og Bent Greve bl.a. i Jyllands-Posten kommenteret, at det givetvis ikke vil komme til at forholde sig således: Kommissionen forventer, at en 75-årig har brug for så og så meget pleje, uanset om levealderen er 79 eller 85 år. I stedet kunne man forestille sig, at det ikke er alderen, men restlevetiden, der er det afgørende at vi føjer lige så meget liv til årene som år til livet. Her kan tilføjes, at det ikke nødvendigvis er sådan, at desto flere ældre medborgere et samfund har, desto større sundhedsudgifter vil det medføre. For eksempel er sundhedsudgifterne i Danmark faktisk faldet i forhold til bruttonationalproduktet siden 1970 samtidig med, at andelen af ældre i forhold til resten af befolkningen i samme periode er steget. Denne udvikling vidner til gengæld om, at man både har været i stand til at styre de offentlige sundheds- 17

19 Velfærd udgifter samt det forhold, at ældre ikke alene lever længere, men at de også må antages at have fået en højere livskvalitet end tidligere. Med flere ældre vil den offentlige sektors pensionsudgifter stige voldsomt Velfærdskommissionen har ved sine beregninger og fremskrivninger også valgt meget pessimistiske forudsætninger, når den, som følge af det stigende antal pensionister frem til 2040, når frem til en kraftig stigning af de offentlige udgifter, navnlig i overførselsindkomsterne herunder pensionerne. Selvfølgelig vil det offentliges udgifter til overførsler og herunder til pensioner vokse. Men for det første er det for pessimistisk, når Velfærdskommissionen regner med, at overførselsindkomsterne herigennem reguleres fuldt ud svarende til lønudviklingen efter fradrag for pensionsindbetalinger. Dette er ikke korrekt der er tværtimod et vedvarende efterslæb, som samlet over en periode på 40 år vil blive af en ikke uvæsentlig størrelse. Hertil kommer, at der allerede i dag er tale om, at en betydelig del af fremtidens pensionsudgifter ikke dækkes via folkepension, men via pensionsopsparing. Eller som Jørgen Goul Andersen og Bent Greve også har skrevet: Fremtidens pensionister vil hovedsagelig komme til at leve af opsparede formuer, ikke af folkepension. Derfor er det helt misvisende at omtale fremtidens pensionister som forsørgede. Det er Den Alternative Velfærdskommissions opfattelse, at Velfærdskommissionen også på dette område er alt for pessimistisk, når den regner med, at den nuværende grad af pensionsdækning via egen opsparing videreføres. Tværtimod må der efter vores opfattelse realistisk kunne regnes med, at der ved fremtidige overenskomster aftales en højere pensionsopsparing. Med efterløn bliver den generelle pensionsalder sat ned Velfærdskommissionen har i høj grad eksponeret efterlønnen, som en af de helt store udfordringer for den fremtidige velfærdspolitik. Ud over at den koster penge, sætter den i realiteten pensionsalderen ned. Denne bekymring støttes i hvert fald ikke direkte af en LO-undersøgelse, der viser, at: 32 procent af de ufaglærte går på efterløn, fordi de er fysisk nedslidte. Det samme tal for funktionærerne er 11 procent efterlønsmodtagere er interesserede i deltidsarbejde. En stor gruppe mener, at det ikke kan betale sig at arbejde ved siden af efterlønnen. Arbejdsløshedskassernes Samvirke har udarbejdet en rapport: Efterlønnen myter og realiteter, der direkte modgår dette udsagn. De skriver: Efterlønnen er ikke den tikkende bombe under velfærdssamfundet, som mange tror. Ganske vist vil der i fremtiden blive flere og flere ældre. Der vil i

20 Har vi råd til velfærden? være færre på efterløn, end andre prognoser forudser og udgifterne kan være helt nede på det halve af i dag. Samtidig påpeger rapporten, at en afskaffelse af efterlønnen i stedet vil sende et stort antal mennesker over på andre offentlige overførselsindkomster. Fremskrivningerne fra Arbejdsløshedskassernes Samvirke bygger på en række antagelser: I fremtiden vil der være flere veluddannede lønmodtagere på arbejdsmarkedet, og det er kendt, at tilbagetrækningsalderen er højere, jo bedre uddannet man er. Med efterlønsreformen fra 1998 blev der indført en tilmeldingsordning, således at kun lønmodtagere, som har været tilmeldt og betalt til ordningen i 25 år, har ret til efterløn. Det har fået mange til at undlade at betale til ordningen, og dermed vil færre kunne anvende ordningen i fremtiden. Fem procent af de tilmeldte til efterlønsordningen vil falde fra på grund af tab af erhvervsevne, inden de når efterlønsalderen. Når man selv betaler, får man det, man ønsker Velfærdskommissionen har i høj grad beskæftiget sig med muligheden for øgede brugerbetalinger og private forsikringsordninger. Der kan ikke herske tvivl om, at inden for social- og sundhedsområdet er det de økonomisk svageste pensionister, kronisk syge og børnefamilierne der er storforbrugere af de pågældende ydelser. Efter Den alternative Velfærdskommissions opfattelse vil det også være dem, der vil få en større økonomisk byrde ved en massiv indførelse af brugerbetaling. Mange brugerbetalingssystemer kan dog fordelingspolitisk modificeres ved at gøre brugerbetalingen indkomstafhængig, men konsekvensen vil alligevel gå i retning af en større ulighed mellem samfundsgrupperne. Der er ikke meget menig i at udarbejde mange undtagelser i et brugerbetalingssystem, da det vil gøre betalingssystemerne ugennemskuelige for befolkningen og dermed opleves som uacceptable. Et af problemerne er, at der ikke eksisterer en indkomstopgørelse, der på et rimeligt grundlag opgør folks forbrugsevne. For år tilbage forsøgte man at konstruere et socialindkomstbegreb, som man siden måtte opgive, da det i praksis gav åbenlyse og helt idiotiske urimeligheder. Brugerbetaling og privat forsikring kan faktisk gennem det øgede private udbud af velfærdsmæssige ydelser endvidere føre til en stærkere monopolisering af producenterne, end vi kender det i dag. Der vil nemlig kun være meget få men store private virksomheder, der i realiteten kan løfte denne velfærdsmæssige ydelsesproduktion på en tilfredsstillende måde. Denne koncentration af producenter (langt større end en kommunal enhed i dag) kan i værste fald udtynde ydelsesproduktionen i de meget tyndt befolkede egne af landet. Konsekvensen kan blive, at reduktionen af omkostningerne ved selve ydelsen/behandlingen kan blive flyttet til øget transporttid og rejseomkostninger for den enkelte. 19

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2016 CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT 2014 SOCIALPOLITISK FORENING OG CENTER FOR ALTERNATIV SAMFUNDSANALYSE

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISK RAPPORT qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Fakta

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Plads for alle, der vil

Plads for alle, der vil Plads for alle, der vil 158 10365_debatbog_samlet_3.indd 158 11/08/11 20.27 4 del Den rigtige reform 159 10365_debatbog_samlet_3.indd 159 11/08/11 20.27 Æsler kan styres med pisk og gulerod i hvert fald

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011 Høring: Den gode socialpolitik Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

FOGH ANGRIBER VORES VELFÆRD - FORSVAR DEN

FOGH ANGRIBER VORES VELFÆRD - FORSVAR DEN FOGH ANGRIBER VORES VELFÆRD - FORSVAR DEN af Jakob Nerup Indhold Velfærdskampen er i gang 5 Hvad går Foghs velfærdsreform ud på? 11 Der er råd til velfærd i Danmark 18 Nyliberalisme i Danmark, Europa og

Læs mere

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD Samfundsøkonomen December 2014 nr. 4 Djøf Forlag Gothersgade 137 1123 København K Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag TEMA Indvandring og integration DANSKE ASYLAFGØRELSER Baggrund, kontekst, analyse af

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

LIGHED I SUNDHED. Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund

LIGHED I SUNDHED. Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund LIGHED I SUNDHED Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund Lighed i sundhed Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund Sund By

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003 2. Indledning Temaet på Aalborg Universitets P1 2003 er Det danske samfund i historisk og europæisk/internationalt perspektiv. Det specifikke tema er arbejdsløshed. Inden for dette problemfelt er der en

Læs mere

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966)

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966) FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) Artikel 1 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

Regeringens beskæftigelsespolitik

Regeringens beskæftigelsespolitik Working Papers Socialt Arbete 2005:2 Regeringens beskæftigelsespolitik - En økonomisk-politisk kommentar til Flere i arbejde Konsulent Henning Hansen, Lektor Jens Lind och Professor Iver Hornemann Møller

Læs mere