SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning Bilagshæfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 2. Hovedoversigt til regnskab Driftsvirksomhed Side 3.1 Oversigt over centralt styrede områder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Politikområde 02 Plan, Erhverv og kollektiv trafik Politikområde 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Politikområde 04 Bygninger, veje og grønne områder Politikområde 05 Miljø og forsyning Politikområde 06 - Beskæftigelse Beredskabskommissionen Politikområde 07 Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget Politikområde 08 Dagtilbud Politikområde 09 Undervisning og fritidstilbud Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse for børn 3.5 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Politikområde 14 Specialiserede tilbud til børn og voksne Politikområde 15 Ældre og handicappede Politikområde 16 Kultur og fritid Anlægsvirksomhed 4.0 Anlægsarbejder Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse Finansiering 5.1 Politikområde 01 - Finansiering Balance 187 7A. Samlet ØD-overførsel 2014 (til 2015) 189 7B. Samlede overførsler til Udbud og Indkøb Liste over afskrivninger i regnskab Læsevejledning 197 3

4 Indholdsfortegnelse 4

5 Generelle bemærkninger Forskrifterne for kommunernes regnskabsaflæggelse er indeholdt i lov om Kommunernes Styrelse 46 og 57 samt i Budget- og regnskabssystem for kommuner, der indeholder de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for budget- og regnskabsaflæggelse. Regnskabet for 2014 består af 3 hæfter: Årsberetning 2014 med Direktionens beretning, beretninger for de enkelte politikområder og regnskabsopgørelse efter det udgiftsbaserede regnskab. Bilag til årsberetning 2014 er opdelt i bemærkninger til regnskabsresultatet, oversigter og bilag: Talhæfte til årsberetning 2014 Byrådet vedtog i oktober 2013 budget Budgettet er dynamisk, og budgettet bliver løbende korrigeret i takt med, at forudsætningerne ændrer sig. 3 gange om året pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september revideres budgettet pga. ændringer i budgettets forudsætninger, ligesom der løbende bliver forelagt sager med bevillingsmæssige konsekvenser på Byrådets møder. I Bilag til Årsberetning 2014 er der under de enkelte politikområder optrykt en oversigt over tillægsbevillinger med finansiering af kassebeholdningen. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat med den opstilling, der anvendes ved budgetbehandlingen. Alle tal er angivet netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. Økonomisk råderum (mio. kr.) Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget 2014 Overført til 2015 Indtægter (2-1) 5 (3-1) Skatter , , ,7 0,5 0,2 Tilskud og udligning -10,2-7,8-11,0 2,3-0,8 Kvalitetsfond (tilskud til anlægsprojekter) -7,5-7,5-7,5 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -43,8-43,9-43,8-0,2 0,0 Indtægter i alt , , ,5 2,6-0,6 Udgifter Serviceudgifter, serviceramme 822,6 826,9 836,8 4,3 14,2 16,8 Serviceudgifter, undtaget serviceramme 63,9 58,5 64,5-5,0 0,6 Overførselsudgifter 212,4 194,1 200,7-18,3-11,6 Renter 2,2 7,9 3,0 5,7 0,8 Udgifter i alt 1.101, , ,0-13,3 4,0 Budgetbalance -46,9-57,6-43,5-10,7 3,4 16,8 Afdrag på lån 11,8 11,8 11,8 0,0 0,0 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -35,0-45,7-31,6-10,7 3,4 16,8 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 75,6 62,7 121,8-12,9 46,2 45,5 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -12,1-23,1-37,4-11,1-25,4-14,3 Brugerfinansieret område -0,5 1,6 0,4 2,1 0,9 Finansforskydninger 38,7 24,4 13,8-14,3-24,9 Lånoptagelse -5,7-9,0-7,0-3,3-1,3 Forbrug af kassebeholdningen 61,0 10,9 60,0-50,1-1,0 48,0 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - Der overføres 16,8 mio. kr. i serviceudgifter til anvendelse i 2015, heraf har Byrådet godkendt overførsel af 5,4 mio. kr. i december 2014 og godkender overførsel af de resterende 11,4 mio. kr. i forbindelse med godkendelse af regnskabet i april Byrådet har godkendt overførsel af anlæg i marts

6 Generelle bemærkninger Da Byrådet i oktober 2013 vedtog budgettet for 2014 var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 10,9 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 60 mio. kr. Regnskabet for 2014 viser et forbrug af kassebeholdningen på 61,0 mio. kr. Der er således en mindre forbrug af kassebeholdningen på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes følgende forskydninger: Område Netto forskydning Forklaring Skatter +0,2 mio. kr. Indtægter fra grundskyld. Generelle tilskud, udligning og momsudligning Serviceudgifter, serviceramme -0,8 mio. kr. Merudgift skyldes manglende restanceførsel af momsrefusion af afholdte momsudgifter i supplementsperioden. Dette vil indgå som en merindtægt i regnskab ,2 mio. kr. På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område er der en mindreudgift på 12,6 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. til rest på budgetsikkerhedspuljen og 0,4 mio. kr. på løn- og barselspuljer. Der overføres 4,9 mio. kr. til På Beredskabskommissionen er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Der overføres 0,4 mio. kr. til På Familie- og uddannelsesudvalgets område er der en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Der overføres 4,2 mio. kr. til På Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område er der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Der overføres 1,9 mio. kr. til Serviceudgifter udenfor serviceramme Overførselsudgifter Renter Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret område +0,6 mio. kr. Mindreudgiften er fordelt med en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,7 mio. kr., en mindreindtægt fra refusioner på særlig dyre enkeltsager på de specialiserede børn- og voksenområde på 1,4 mio. kr. og en mindreudgift til ældreboliger på 0,4 mio. kr. -11,6 mio. kr. Merudgift på 11,6 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb til flygtninge på samlet 4,9 mio. kr., merudgift på 3,5 mio. kr. til sygedagpenge samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats på 1,5 mio. kr. Dertil kommer flere mindre afvigelser. +0,8 mio. kr. Merindtægten skyldes, at garantiprovision på kommunale garantier til Solrød Fjernvarme og Solrød Spildevand for 2015 fejlagtigt er blevet bogført i regnskab 2014 i forbindelse med udsendelse af fakturaer i januar ,8 mio. kr. En mindreudgift på 46,2 mio. kr. og en mindreindtægt fra ejendomssalg/byggemodning og øvrige indtægter på 25,4 mio. kr. Ændringen på de enkelte anlægsprojekter er specificeret i Oversigt over anlægsprojekter side ,9 mio. kr. Primært en mindreudgift på drift vedr. affaldsområdet. 6

7 Generelle bemærkninger Område Netto forskydning Forklaring Finansforskydninger -24,9 mio. kr. En merudgift, der primært skyldes et fald i ventende betalinger til leverandører og mellemregning mellem foregående og kommende regnskabsår på 9,7 mio. kr., en stigning i refusionstilgodehavendet fra staten på 11,4 mio. kr. og en stigning i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld på 3,8 mio. kr. Lånoptagelse -1,3 mio. kr. En mindreindtægt, der skyldes lavere udlån til lån til betaling af ejendomsskat for pensionister, der har givet en tilsvarende mindreudgift under finansforskydninger. Skattefinansierede driftsudgifter Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.098,9 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 1.079,8 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet forøger budgettet til mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,2 mio. kr. med følgende fordeling på politikområderne (årsager er forklaret under politikområderne): Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) SERVICEUDGIFTER N 886,5 885,7 901,3-0,7 14,8 SERVICERAMME N 822,6 826,9 836,8 4,3 14,2 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 153,4 180,5 165,9 27,2 12,6 2. Plan, erhverv, kollektiv trafik U 8,2 9,8 8,5 1,6 0,3 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Borgerbetjening, administration og byråd U 119,0 141,2 128,3 22,2 9,3 I -2,8-3,4-1,7-0,6 1,1 4. Bygninger, veje og grønne områder U 26,6 31,1 27,7 4,5 1,1 I -1,6-2,7-1,3-1,2 0,2 5. Miljø og forsyning U 1,5 1,9 1,9 0,4 0,4 I -0,6-0,5-0,7 0,2 0,0 6. Beskæftigelse U 3,9 4,1 5,7 0,2 1,9 I -0,8-1,0-2,5-0,2-1,7 Beredskabskommissionen N 2,8 3,0 3,2 0,2 0,4 7. Beredskab U 2,9 3,1 3,2 0,2 0,3 I -0,1-0,1-0,1 0,1 0,1 Familie- og uddannelsesudvalget N 401,9 394,3 403,0-7,7 1,1 8. Dagtilbud U 130,0 125,1 129,4-4,9-0,6 I -36,5-37,2-37,1-0,7-0,6 9. Undervisning og fritidstilbud U 270,8 273,6 273,0 2,8 2,2 I -40,2-41,4-40,3-1,3-0,1 10. Specialiserede tilbud til børn U 68,4 64,2 67,9-4,2-0,6 og unge I -1,5-1,4-1,4 0,1 0,1 11. Sundhedsfremme og forebyggelse U 11,1 11,4 11,6 0,4 0,6 for børn og unge I -0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 7

8 Generelle bemærkninger Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 264,5 249,0 264,7-15,5 0,2 12. Forebyggelse, sundhed og U 23,4 23,4 24,2 0,0 0,8 genoptræning I -0,9 0,0-0,9 0,8 0,0 13. Sociale ydelser og pension U 3,6 3,0 3,8-0,7 0,2 I -0,8-0,6-1,0 0,2-0,2 14. Specialiserede tilbud til voksne U 81,5 71,0 81,8-10,4 0,3 og ældre I -1,0-2,3-0,5-1,3 0,5 15. Ældre og handicappede U 149,7 144,9 148,4-4,8-1,3 I -19,3-18,1-20,6 1,3-1,2 16. Kultur og fritid U 33,1 32,3 34,0-0,8 0,9 I -4,7-4,6-4,5 0,2 0,2 UNDTAGET SERVICERAMMEN N 63,9 58,9 64,5-5,0 0,6 Familie- og uddannelsesudvalget N -2,9-2,3-3,8 0,6-0,9 10. Specialiserede tilbud til børn U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 og unge I -2,9-2,3-3,8 0,6-0,9 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 66,8 61,2 68,3-5,6 1,5 12. Forebyggelse, sundhed og U 74,4 68,5 76,1-5,9 1,7 genoptræning I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14. Specialiserede tilbud til voksne U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 og ældre I -1,9-1,8-2,3 0,1-0,4 15. Ældre og handicappede U 5,0 4,7 5,0-0,3 0,0 I -10,7-10,2-10,5 0,6 0,2 OVERFØRSELSUDGIFTER 212,4 194,1 200,7-18,3-11,6 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 146,4 133,2 134,8-13,2-11,6 6. Beskæftigelse U 220,0 207,2 202,3-12,8-17,7 I -73,6-74,0-67,5-0,4 6,1 Familie- og uddannelsesudvalget N 3,4 5,9 3,6 2,4 0,2 10. Specialiserede tilbud til børn U 6,8 11,2 7,0 4,4 0,2 og unge I -3,4-5,3-3,4-1,9 0,0 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 62,6 55,0 62,3-7,6-0,3 13. Sociale ydelser og pension U 62,0 59,9 62,2-2,0 0,3 I -4,4-4,9-4,9-0,5-0,5 14. Specialiserede tilbud til voksne U 5,1 0,0 5,0-5,1-0,1 og ældre I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N 1.098, , ,0-19,0 3,2 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift 8

9 Generelle bemærkninger Status på servicerammen Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter og nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder. Servicerammen beregnes ved at trække refusion af særlig dyre enkeltsager fra serviceudgifterne sammen med udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger og er udtryk for, hvor store de samlede serviceudgifter må være i 2014 med en overholdelse af den aftalte ramme for alle landets kommuner. Kommunernes udgifter til service er i 2014 omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2014 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel regnskabssanktion tager derfor afsæt i to forhold: For det første om kommunerne samlet set overholder/overskrider sanktionsmålepunktet, og for det andet om kommunen skal bidrage til den individuelle sanktion og i givet fald med hvor stor en andel. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en eventuel individuel sanktion. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåelsen på 323,3 mio. kr. Hertil følger det af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret, hvilket betyder, at servicerammen skal nedsættes med 227,4 mio.kr. Der er følgende overholdelse af servicerammen i 2014: Opgørelse af serviceramme 2014 Mio. kr. Serviceramme - oprindeligt budget 826,9 Forventet korrektion for lov- og cirkulæreprogram 1,1 Forventet korrektion som følge af ændret pris- og lønforudsætning i ,8 Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service 827,2 Regnskab ,6 Mindreforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion 4,6 Skattefinansierede anlægsudgifter Der var budgetteret med en udgift til anlæg på 62,7 mio. kr., der i årets løb er forøget til 121,8 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2013 til I regnskabet er der en udgift på 75,6 mio. kr., dvs. en mindreudgift på 46,2 mio. kr., heraf overføres 45,5 mio.kr. til Der var budgetteret med en indtægt fra ejendomssalg/grundsalg mv. på 23,1 mio. kr., der i løbet af året er forøget til 37,4 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2013 til I regnskabet en indtægt på 12,1 mio. kr., dvs. en mindreindtægt på 25,4 mio.kr., hvoraf 14,3 mio. kr. overføres til

10 Generelle bemærkninger De enkelte anlægsprojekter fremgår af nedenstående oversigt: Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N P-pladser og flisearealer, Munkekærskolen U Andre anlæg N Digital selvbetjeningsplatform U Delvis ny telefoniplatform U Ny hjemmeside og CMS-system U Nyt ESDH-system U Nyt fagsystem til debitorområdet U Intranet adgang til lærere på sol-nettet U ESDH-arkivering U Trådløst net i institutioner U Salg af Jersie skolebygningen U Central bygningsvedligeholdelse, budgetkonto U Energiinvesteringer, budgetkonto U Rådhuset, forbedring af indeklima U Energibesparelse - Reeez projekt U Stationspladsen i Solrød Center U Omflytning af administrative funktioner U Energiinvesteringer 2012 U Salg af Hovedgaden 56, Havdrup I Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen I Central bygningsvedligeholdelse, øvrige U bygninger 2013 Renovering udearealer kommunens ejendomme U Energiinvesteringer 2013 U Salg af Den Lille Gade 15 og 20 U Salg af Den Lille Gade 15 og 21 I Salg af stiareal ved Lerbæksvej (2013) I Salg af Præstestræde 18 U Opgradering af it-netværk på rådhuset U Renovering af udearealer, øvrige arealer U Energiinvesteringer 2014 (ØU) U Central bygningsvedl øvrige U Renovering af flygtningeboliger, husvildeboliger U Køb af Gammel Havdrup Mose U

11 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) U Overført til 2015 Hedebostien, Regional sti U Hedebostien, Regional sti I Slidlag, veje, stier, centerarealer U Færdiggørelse af Niels Juels Allé U Nye parkeringspladser nord for Rådhuset U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen I Naurbjerg stiforløb U Hovedsti i Admiralparken U Genplantning i støjvoldene mod motorvejen U Renovering parkeringspladser U Renovering af veje og stier 2014 U Ombygning kryds Tåstrupvej/Vestre U Grænsevej Renovering af offentlige vejstykker U Udskiftning af vejbelysning U Sti gennem Naurbjerg fra Jersie U Støjvoldsprojekt U Vandindvinding, it-system U Udvikling af materiel til opsamling af tang U Intelligent styring af overfladevand U Klimatilpasningsprojektet "Kilen" U Klimatilpasningsprojektet "Kilen" I Klimaplan U Rekrativ opholdsplads ved Trylleskolen U Rekrativ opholdsplads ved Trylleskolen I Udskiftning af olieskilleanlæg U Pulje til grønne projekter 2013 U Havdrup planstrategi U Risikostyring U Grøn pulje 2014 U Udstykninger N Trylleskov Strand - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - Udbud, salg markedsføring Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 U I U U

12 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 Trylleskov Strand - salg af boliger Ø2 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø4 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø11 (etape 2) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø11 (etape 2) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø12 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø13 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø14 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø22 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 (etape 3) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) I Overført til 2015 U U U I U U U U U I Trylleskov Strand - salg af boliger Ø25 U (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø25 I (etape 3) Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser U Trylleskov Strand - Støjvolde U Trylleskov Strand - Projektleder, økonomimedarbejder U Trylleskov Strand - Planlægning og program U Trylleskov Strand - Friarealer, grønne U områder Trylleskov Strand - Etablering af fjernvarme U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 2 U Trylleskov Strand - Byggemodning etape U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 3 U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 4 U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 6 U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 1 U Havdrup Vest - salg af grunde etape 1 U Havdrup Vest - salg af grunde etape 1 I Havdrup Vest - salg af grunde etape 4 U Havdrup Vest - salg af grunde etape 4 I

13 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2015 Havdrup Vest - Kommunalt udlæg tilslutningbidrag U Havdrup Vest - Byggemodning etape 1 U Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag U Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag I Havdrup Vest - udbud, salg og markedsføring U Havdrup Vest - Vejanlæg etape 1 U Havdrup Center, salg af sokkelgrund U Beredskabskommissionen N Andre anlæg N Reparation og udskiftning af brandhaner U Familie- og uddannelsesudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Dagplejen, køb af ipads og telefoner U Havdrup Distrikt, renovering af udearealer U Poppelbo, renovering af udearealer U Havdrup skole, IT og inventar U Helhedsplan, daginstitutionsområdet U Helhedsplan dagtilbud 2013 U Renovering af udearealer institutioner U Central bygningsvedl. institutioner 2014 U Forbedring af akustikforhold indstitutioner U Skoleudbygningplan Uglegårdsskolen U Central bygningsvedligeholdelse 2013 U Parkerings- og afsætningsarealer U Uglegårdsskolens 2. indskolingsafsnit U Folkeskolereform, bygningstilpasninger U Lærerarbejdspladser på skoler U Havdrup skole, udearealer U Renovering af udearealer skoler U Central bygningsvedligehold 2014 skoler U Andre anlæg N Energiinvesteringer 2014 (FU) U Børn- og Unge Rådgivningen, renovering af køkken U

14 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2015 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup U C. Bygningsvedligehold 2013, Idræt U C. Bygningsvedligehold 2014, Idræt U Samling af hjemmeplejen U SIC, forenings- og mødelokaler U Fasanvej 16, værestedslignende tilbud for sindslidende U Andre anlæg N Etablering af genoptræning U Åbent bibliotek U Lindevej 15 U Ombygning af Solbo Børnehave til midlertidige U flygtningeboliger Energiinvesteringer 2014 (SU) U Idrætsanlægsfond U Etablering af Kløverstier U Etablering af Kløverstier I Idrætsanlægsfond 2014 U SIC, Køb af 2 nye biler U Biblioteksservicepunkt i Havdrup U Tiltag på breddeidrætsområdet U SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift Byrådet har den 31. marts 2014 godkendt overførslen til

15 Generelle bemærkninger Brugerfinansieret område Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoindtægt på 0 mio. kr. fra affaldsområdet mod en budgetteret nettoudgift på 1,0 mio. kr. Det vil sige, at regnskabet gav en merindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlæg er der en udgift på 3,2 mio. kr. og en indtægt på 3,7 mio. kr. til etableringsudgifter vedr. biogasanlæg mod budgetteret en udgift på 3,4 mio. kr. og en indtægt på 4,0 mio. kr. Der er således en mindreudgift og en mindreindtægt på netto 0,1 mio. kr. Brugerfinansieret område (mio. kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget 2014 Overført til (2-1) 5 (3-1) DRIFTSUDGIFTER N 0,0 1,6 1,0 1,6 1,0 0,0 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 0,0 1,6 1,0 1,6 1,0 0,0 5. Miljø og forsyning U 20,5 21,9 21,3 1,4 0,9 I -20,4-20,2-20,3 0,2 0,2 ANLÆGSUDGIFTER -0,5 0,0-0,6 0,5-0,1 0,0 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -0,5 0,0-0,6 0,5-0,1 0,0 5. Miljø og forsyning U 3,2 0,0 3,4-3,2 0,3 0,0 I -3,7 0,0-4,0 3,7-0,4 0,0 BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT N -0,5 1,6 0,4 2,1 0,9 0,0 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + Overførsel af uforbrugte midler til det følgende år Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/rådhusets budgetramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt indenfor det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der bliver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler. Der kan maksimalt overføres et overskud på 5 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel af overskud skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud. Der udarbejdes en særlig redegørelse for afvikling af underskuddet, hvis underskuddet er på mere end 5 %. Der skal udarbejdes en afviklingsplan for underskuddet i Nøddebo, der i 2014 blev på 5,8 % af budgettet. Afviklingsplanen medfører at gælden skal være afviklet senest ved udgangen af

16 Generelle bemærkninger Der er foretaget følgende overførsler af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015: (mio. kr.) Til 2014 Til 2015 DRIFT Økonomiudvalget ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Social-, sundheds- og fritidsudvalget ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse Overførsler godkendt i Byrådet i inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Familie- og uddannelsesudvalget ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Beredskab ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse 9,0 4,1 0,4 3,7 0,8 2,2 1,2 0,0 0,6 0,4 7,0 2,1 0,2 2,9 0,2 0,1 0,1 0,0 5,4 3,9 0,2 0,4 0,8 3,3 1,6 0,2 1,4 0,0 7,8 3,9 0,0 3,6 0,3 0,4 0,2 0,2 Drift i alt 18,3 16,8 ANLÆG 24,5 31,1 Overføres i alt 42,8 48,0 Generelle forudsætninger ved budgetlægningen Byrådets budgetvedtagelse blev foretaget dels ud fra en forventet udvikling i kommunens befolkningsstørrelse og -sammensætning og dels ud fra en forventet løn- og prisudvikling fra 2013 til Disse forudsætninger kan nu sammenstilles med den faktiske udvikling, som regnskabsresultatet er påvirket af. Befolkningsudvikling Udgangspunktet var befolkningsprognosen fra Prognosen forudsatte indbyggere pr. 1. januar 2014 (konstateret: ) og indbyggere pr. 1. januar 2015 (konstateret: ). Der var således 155 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar 2014 og 204 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar

17 Generelle bemærkninger Befolkningsudviklingen årige I alt årige årige årige årige og derover Fordeling - antal Forventet Faktisk Forskel Forventet Faktisk Forskel Fordeling - procent Forventet ,6 15,9 58,9 12,7 5,9 100 Faktisk ,6 15,9 59,1 12,6 5,8 100 Forventet ,4 15,6 58,9 12,9 6,2 100 Faktisk ,4 15,8 59,1 12,6 6,1 100 Pris- og lønudviklingen I budgettet for 2014 er de enkelte budgetbeløb baseret på de forventede stigninger i pris- og lønniveauet fra 2013 til Ved afslutningen af regnskabet for 2014 foreligger fra Kommunernes Landsforening et revideret skøn over stigningerne beregnet som en gennemsnitsstigning for hele landet. Ved budgetlægningen KL s beregning marts 2015 for faktisk stigning 2014 Løn 1,2 1,2 Brændsel 2,2 0,0 Øvrige varer og anskaffelser 0,7-0,6 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,6 0,5 Øvrige tjenesteydelser 1,8 1,7 Tilskud til kollektiv trafik 2,1 0,6 Løn og priser ialt 1,6 1,1 Som samlet løn- og prisfremskrivning har skønnet fra KL altså overvurderet stigningerne, primært på brændsel samt øvrige varer og anskaffelser. På flere områder har der i princippet været lagt for høje budgetter forudsat disse var retvisende i forvejen. Det skal bemærkes, at løn og prisudviklingen fra 2013 til 2014 er udtryk for den gennemsnitsstigning for landet som helhed, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til den konkrete udvikling i Solrød kommune. 17

18 Generelle bemærkninger Regnskabsresultat Ved bedømmelsen af kommunens regnskab skal man være opmærksom på, at dette ikke viser overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomheds regnskab, bl.a. fordi kommunens virksomhed har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Indtægterne behøver derfor ikke at være større end udgifterne. Efter de gældende bestemmelser skal budget og regnskab udarbejdes som et totalbudget og totalregnskab, hvor nettoudgiften til driftsvirksomheden, anlægsaktiviteterne og generelle tilskud og udligning finansieres af skatter, lånoptagelse og et eventuelt forbrug af likvide aktiver (kassebeholdningen). Vurderingen af kommunens regnskab bør ske ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere, om forudsætningerne for de givne bevillinger er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen. 18

19 Hovedoversigt til regnskab I kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Afvigelse 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 8702, Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forskydning i likvide aktiver Øvrige finansforskydninger FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

20 Hovedoversigt til regnskab 20

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2015

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2015 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2015 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere