SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning Bilagshæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 2. Hovedoversigt til regnskab Driftsvirksomhed Side 3.1 Oversigt over centralt styrede områder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Politikområde 02 Plan, Erhverv og kollektiv trafik Politikområde 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Politikområde 04 Bygninger, veje og grønne områder Politikområde 05 Miljø og forsyning Politikområde 06 - Beskæftigelse Beredskabskommissionen Politikområde 07 Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget Politikområde 08 Dagtilbud Politikområde 09 Undervisning og fritidstilbud Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse for børn 3.5 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Politikområde 14 Specialiserede tilbud til børn og voksne Politikområde 15 Ældre og handicappede Politikområde 16 Kultur og fritid Anlægsvirksomhed 4.0 Anlægsarbejder Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse Finansiering 5.1 Politikområde 01 - Finansiering Balance 187 7A. Samlet ØD-overførsel 2014 (til 2015) 189 7B. Samlede overførsler til Udbud og Indkøb Liste over afskrivninger i regnskab Læsevejledning 197 3

4 Indholdsfortegnelse 4

5 Generelle bemærkninger Forskrifterne for kommunernes regnskabsaflæggelse er indeholdt i lov om Kommunernes Styrelse 46 og 57 samt i Budget- og regnskabssystem for kommuner, der indeholder de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for budget- og regnskabsaflæggelse. Regnskabet for 2014 består af 3 hæfter: Årsberetning 2014 med Direktionens beretning, beretninger for de enkelte politikområder og regnskabsopgørelse efter det udgiftsbaserede regnskab. Bilag til årsberetning 2014 er opdelt i bemærkninger til regnskabsresultatet, oversigter og bilag: Talhæfte til årsberetning 2014 Byrådet vedtog i oktober 2013 budget Budgettet er dynamisk, og budgettet bliver løbende korrigeret i takt med, at forudsætningerne ændrer sig. 3 gange om året pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september revideres budgettet pga. ændringer i budgettets forudsætninger, ligesom der løbende bliver forelagt sager med bevillingsmæssige konsekvenser på Byrådets møder. I Bilag til Årsberetning 2014 er der under de enkelte politikområder optrykt en oversigt over tillægsbevillinger med finansiering af kassebeholdningen. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat med den opstilling, der anvendes ved budgetbehandlingen. Alle tal er angivet netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. Økonomisk råderum (mio. kr.) Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget 2014 Overført til 2015 Indtægter (2-1) 5 (3-1) Skatter , , ,7 0,5 0,2 Tilskud og udligning -10,2-7,8-11,0 2,3-0,8 Kvalitetsfond (tilskud til anlægsprojekter) -7,5-7,5-7,5 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -43,8-43,9-43,8-0,2 0,0 Indtægter i alt , , ,5 2,6-0,6 Udgifter Serviceudgifter, serviceramme 822,6 826,9 836,8 4,3 14,2 16,8 Serviceudgifter, undtaget serviceramme 63,9 58,5 64,5-5,0 0,6 Overførselsudgifter 212,4 194,1 200,7-18,3-11,6 Renter 2,2 7,9 3,0 5,7 0,8 Udgifter i alt 1.101, , ,0-13,3 4,0 Budgetbalance -46,9-57,6-43,5-10,7 3,4 16,8 Afdrag på lån 11,8 11,8 11,8 0,0 0,0 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -35,0-45,7-31,6-10,7 3,4 16,8 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 75,6 62,7 121,8-12,9 46,2 45,5 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -12,1-23,1-37,4-11,1-25,4-14,3 Brugerfinansieret område -0,5 1,6 0,4 2,1 0,9 Finansforskydninger 38,7 24,4 13,8-14,3-24,9 Lånoptagelse -5,7-9,0-7,0-3,3-1,3 Forbrug af kassebeholdningen 61,0 10,9 60,0-50,1-1,0 48,0 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - Der overføres 16,8 mio. kr. i serviceudgifter til anvendelse i 2015, heraf har Byrådet godkendt overførsel af 5,4 mio. kr. i december 2014 og godkender overførsel af de resterende 11,4 mio. kr. i forbindelse med godkendelse af regnskabet i april Byrådet har godkendt overførsel af anlæg i marts

6 Generelle bemærkninger Da Byrådet i oktober 2013 vedtog budgettet for 2014 var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 10,9 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 60 mio. kr. Regnskabet for 2014 viser et forbrug af kassebeholdningen på 61,0 mio. kr. Der er således en mindre forbrug af kassebeholdningen på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes følgende forskydninger: Område Netto forskydning Forklaring Skatter +0,2 mio. kr. Indtægter fra grundskyld. Generelle tilskud, udligning og momsudligning Serviceudgifter, serviceramme -0,8 mio. kr. Merudgift skyldes manglende restanceførsel af momsrefusion af afholdte momsudgifter i supplementsperioden. Dette vil indgå som en merindtægt i regnskab ,2 mio. kr. På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område er der en mindreudgift på 12,6 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. til rest på budgetsikkerhedspuljen og 0,4 mio. kr. på løn- og barselspuljer. Der overføres 4,9 mio. kr. til På Beredskabskommissionen er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Der overføres 0,4 mio. kr. til På Familie- og uddannelsesudvalgets område er der en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Der overføres 4,2 mio. kr. til På Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område er der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Der overføres 1,9 mio. kr. til Serviceudgifter udenfor serviceramme Overførselsudgifter Renter Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret område +0,6 mio. kr. Mindreudgiften er fordelt med en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,7 mio. kr., en mindreindtægt fra refusioner på særlig dyre enkeltsager på de specialiserede børn- og voksenområde på 1,4 mio. kr. og en mindreudgift til ældreboliger på 0,4 mio. kr. -11,6 mio. kr. Merudgift på 11,6 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb til flygtninge på samlet 4,9 mio. kr., merudgift på 3,5 mio. kr. til sygedagpenge samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats på 1,5 mio. kr. Dertil kommer flere mindre afvigelser. +0,8 mio. kr. Merindtægten skyldes, at garantiprovision på kommunale garantier til Solrød Fjernvarme og Solrød Spildevand for 2015 fejlagtigt er blevet bogført i regnskab 2014 i forbindelse med udsendelse af fakturaer i januar ,8 mio. kr. En mindreudgift på 46,2 mio. kr. og en mindreindtægt fra ejendomssalg/byggemodning og øvrige indtægter på 25,4 mio. kr. Ændringen på de enkelte anlægsprojekter er specificeret i Oversigt over anlægsprojekter side ,9 mio. kr. Primært en mindreudgift på drift vedr. affaldsområdet. 6

7 Generelle bemærkninger Område Netto forskydning Forklaring Finansforskydninger -24,9 mio. kr. En merudgift, der primært skyldes et fald i ventende betalinger til leverandører og mellemregning mellem foregående og kommende regnskabsår på 9,7 mio. kr., en stigning i refusionstilgodehavendet fra staten på 11,4 mio. kr. og en stigning i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld på 3,8 mio. kr. Lånoptagelse -1,3 mio. kr. En mindreindtægt, der skyldes lavere udlån til lån til betaling af ejendomsskat for pensionister, der har givet en tilsvarende mindreudgift under finansforskydninger. Skattefinansierede driftsudgifter Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.098,9 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 1.079,8 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet forøger budgettet til mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,2 mio. kr. med følgende fordeling på politikområderne (årsager er forklaret under politikområderne): Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) SERVICEUDGIFTER N 886,5 885,7 901,3-0,7 14,8 SERVICERAMME N 822,6 826,9 836,8 4,3 14,2 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 153,4 180,5 165,9 27,2 12,6 2. Plan, erhverv, kollektiv trafik U 8,2 9,8 8,5 1,6 0,3 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Borgerbetjening, administration og byråd U 119,0 141,2 128,3 22,2 9,3 I -2,8-3,4-1,7-0,6 1,1 4. Bygninger, veje og grønne områder U 26,6 31,1 27,7 4,5 1,1 I -1,6-2,7-1,3-1,2 0,2 5. Miljø og forsyning U 1,5 1,9 1,9 0,4 0,4 I -0,6-0,5-0,7 0,2 0,0 6. Beskæftigelse U 3,9 4,1 5,7 0,2 1,9 I -0,8-1,0-2,5-0,2-1,7 Beredskabskommissionen N 2,8 3,0 3,2 0,2 0,4 7. Beredskab U 2,9 3,1 3,2 0,2 0,3 I -0,1-0,1-0,1 0,1 0,1 Familie- og uddannelsesudvalget N 401,9 394,3 403,0-7,7 1,1 8. Dagtilbud U 130,0 125,1 129,4-4,9-0,6 I -36,5-37,2-37,1-0,7-0,6 9. Undervisning og fritidstilbud U 270,8 273,6 273,0 2,8 2,2 I -40,2-41,4-40,3-1,3-0,1 10. Specialiserede tilbud til børn U 68,4 64,2 67,9-4,2-0,6 og unge I -1,5-1,4-1,4 0,1 0,1 11. Sundhedsfremme og forebyggelse U 11,1 11,4 11,6 0,4 0,6 for børn og unge I -0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 7

8 Generelle bemærkninger Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 264,5 249,0 264,7-15,5 0,2 12. Forebyggelse, sundhed og U 23,4 23,4 24,2 0,0 0,8 genoptræning I -0,9 0,0-0,9 0,8 0,0 13. Sociale ydelser og pension U 3,6 3,0 3,8-0,7 0,2 I -0,8-0,6-1,0 0,2-0,2 14. Specialiserede tilbud til voksne U 81,5 71,0 81,8-10,4 0,3 og ældre I -1,0-2,3-0,5-1,3 0,5 15. Ældre og handicappede U 149,7 144,9 148,4-4,8-1,3 I -19,3-18,1-20,6 1,3-1,2 16. Kultur og fritid U 33,1 32,3 34,0-0,8 0,9 I -4,7-4,6-4,5 0,2 0,2 UNDTAGET SERVICERAMMEN N 63,9 58,9 64,5-5,0 0,6 Familie- og uddannelsesudvalget N -2,9-2,3-3,8 0,6-0,9 10. Specialiserede tilbud til børn U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 og unge I -2,9-2,3-3,8 0,6-0,9 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 66,8 61,2 68,3-5,6 1,5 12. Forebyggelse, sundhed og U 74,4 68,5 76,1-5,9 1,7 genoptræning I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14. Specialiserede tilbud til voksne U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 og ældre I -1,9-1,8-2,3 0,1-0,4 15. Ældre og handicappede U 5,0 4,7 5,0-0,3 0,0 I -10,7-10,2-10,5 0,6 0,2 OVERFØRSELSUDGIFTER 212,4 194,1 200,7-18,3-11,6 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 146,4 133,2 134,8-13,2-11,6 6. Beskæftigelse U 220,0 207,2 202,3-12,8-17,7 I -73,6-74,0-67,5-0,4 6,1 Familie- og uddannelsesudvalget N 3,4 5,9 3,6 2,4 0,2 10. Specialiserede tilbud til børn U 6,8 11,2 7,0 4,4 0,2 og unge I -3,4-5,3-3,4-1,9 0,0 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 62,6 55,0 62,3-7,6-0,3 13. Sociale ydelser og pension U 62,0 59,9 62,2-2,0 0,3 I -4,4-4,9-4,9-0,5-0,5 14. Specialiserede tilbud til voksne U 5,1 0,0 5,0-5,1-0,1 og ældre I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N 1.098, , ,0-19,0 3,2 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift 8

9 Generelle bemærkninger Status på servicerammen Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter og nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder. Servicerammen beregnes ved at trække refusion af særlig dyre enkeltsager fra serviceudgifterne sammen med udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger og er udtryk for, hvor store de samlede serviceudgifter må være i 2014 med en overholdelse af den aftalte ramme for alle landets kommuner. Kommunernes udgifter til service er i 2014 omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2014 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel regnskabssanktion tager derfor afsæt i to forhold: For det første om kommunerne samlet set overholder/overskrider sanktionsmålepunktet, og for det andet om kommunen skal bidrage til den individuelle sanktion og i givet fald med hvor stor en andel. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en eventuel individuel sanktion. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåelsen på 323,3 mio. kr. Hertil følger det af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret, hvilket betyder, at servicerammen skal nedsættes med 227,4 mio.kr. Der er følgende overholdelse af servicerammen i 2014: Opgørelse af serviceramme 2014 Mio. kr. Serviceramme - oprindeligt budget 826,9 Forventet korrektion for lov- og cirkulæreprogram 1,1 Forventet korrektion som følge af ændret pris- og lønforudsætning i ,8 Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service 827,2 Regnskab ,6 Mindreforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion 4,6 Skattefinansierede anlægsudgifter Der var budgetteret med en udgift til anlæg på 62,7 mio. kr., der i årets løb er forøget til 121,8 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2013 til I regnskabet er der en udgift på 75,6 mio. kr., dvs. en mindreudgift på 46,2 mio. kr., heraf overføres 45,5 mio.kr. til Der var budgetteret med en indtægt fra ejendomssalg/grundsalg mv. på 23,1 mio. kr., der i løbet af året er forøget til 37,4 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2013 til I regnskabet en indtægt på 12,1 mio. kr., dvs. en mindreindtægt på 25,4 mio.kr., hvoraf 14,3 mio. kr. overføres til

10 Generelle bemærkninger De enkelte anlægsprojekter fremgår af nedenstående oversigt: Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N P-pladser og flisearealer, Munkekærskolen U Andre anlæg N Digital selvbetjeningsplatform U Delvis ny telefoniplatform U Ny hjemmeside og CMS-system U Nyt ESDH-system U Nyt fagsystem til debitorområdet U Intranet adgang til lærere på sol-nettet U ESDH-arkivering U Trådløst net i institutioner U Salg af Jersie skolebygningen U Central bygningsvedligeholdelse, budgetkonto U Energiinvesteringer, budgetkonto U Rådhuset, forbedring af indeklima U Energibesparelse - Reeez projekt U Stationspladsen i Solrød Center U Omflytning af administrative funktioner U Energiinvesteringer 2012 U Salg af Hovedgaden 56, Havdrup I Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen I Central bygningsvedligeholdelse, øvrige U bygninger 2013 Renovering udearealer kommunens ejendomme U Energiinvesteringer 2013 U Salg af Den Lille Gade 15 og 20 U Salg af Den Lille Gade 15 og 21 I Salg af stiareal ved Lerbæksvej (2013) I Salg af Præstestræde 18 U Opgradering af it-netværk på rådhuset U Renovering af udearealer, øvrige arealer U Energiinvesteringer 2014 (ØU) U Central bygningsvedl øvrige U Renovering af flygtningeboliger, husvildeboliger U Køb af Gammel Havdrup Mose U

11 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) U Overført til 2015 Hedebostien, Regional sti U Hedebostien, Regional sti I Slidlag, veje, stier, centerarealer U Færdiggørelse af Niels Juels Allé U Nye parkeringspladser nord for Rådhuset U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen I Naurbjerg stiforløb U Hovedsti i Admiralparken U Genplantning i støjvoldene mod motorvejen U Renovering parkeringspladser U Renovering af veje og stier 2014 U Ombygning kryds Tåstrupvej/Vestre U Grænsevej Renovering af offentlige vejstykker U Udskiftning af vejbelysning U Sti gennem Naurbjerg fra Jersie U Støjvoldsprojekt U Vandindvinding, it-system U Udvikling af materiel til opsamling af tang U Intelligent styring af overfladevand U Klimatilpasningsprojektet "Kilen" U Klimatilpasningsprojektet "Kilen" I Klimaplan U Rekrativ opholdsplads ved Trylleskolen U Rekrativ opholdsplads ved Trylleskolen I Udskiftning af olieskilleanlæg U Pulje til grønne projekter 2013 U Havdrup planstrategi U Risikostyring U Grøn pulje 2014 U Udstykninger N Trylleskov Strand - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - Udbud, salg markedsføring Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 U I U U

12 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 Trylleskov Strand - salg af boliger Ø2 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø4 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø11 (etape 2) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø11 (etape 2) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø12 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø13 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø14 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø22 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 (etape 3) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) I Overført til 2015 U U U I U U U U U I Trylleskov Strand - salg af boliger Ø25 U (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø25 I (etape 3) Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser U Trylleskov Strand - Støjvolde U Trylleskov Strand - Projektleder, økonomimedarbejder U Trylleskov Strand - Planlægning og program U Trylleskov Strand - Friarealer, grønne U områder Trylleskov Strand - Etablering af fjernvarme U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 2 U Trylleskov Strand - Byggemodning etape U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 3 U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 4 U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 6 U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 1 U Havdrup Vest - salg af grunde etape 1 U Havdrup Vest - salg af grunde etape 1 I Havdrup Vest - salg af grunde etape 4 U Havdrup Vest - salg af grunde etape 4 I

13 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2015 Havdrup Vest - Kommunalt udlæg tilslutningbidrag U Havdrup Vest - Byggemodning etape 1 U Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag U Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag I Havdrup Vest - udbud, salg og markedsføring U Havdrup Vest - Vejanlæg etape 1 U Havdrup Center, salg af sokkelgrund U Beredskabskommissionen N Andre anlæg N Reparation og udskiftning af brandhaner U Familie- og uddannelsesudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Dagplejen, køb af ipads og telefoner U Havdrup Distrikt, renovering af udearealer U Poppelbo, renovering af udearealer U Havdrup skole, IT og inventar U Helhedsplan, daginstitutionsområdet U Helhedsplan dagtilbud 2013 U Renovering af udearealer institutioner U Central bygningsvedl. institutioner 2014 U Forbedring af akustikforhold indstitutioner U Skoleudbygningplan Uglegårdsskolen U Central bygningsvedligeholdelse 2013 U Parkerings- og afsætningsarealer U Uglegårdsskolens 2. indskolingsafsnit U Folkeskolereform, bygningstilpasninger U Lærerarbejdspladser på skoler U Havdrup skole, udearealer U Renovering af udearealer skoler U Central bygningsvedligehold 2014 skoler U Andre anlæg N Energiinvesteringer 2014 (FU) U Børn- og Unge Rådgivningen, renovering af køkken U

14 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2015 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup U C. Bygningsvedligehold 2013, Idræt U C. Bygningsvedligehold 2014, Idræt U Samling af hjemmeplejen U SIC, forenings- og mødelokaler U Fasanvej 16, værestedslignende tilbud for sindslidende U Andre anlæg N Etablering af genoptræning U Åbent bibliotek U Lindevej 15 U Ombygning af Solbo Børnehave til midlertidige U flygtningeboliger Energiinvesteringer 2014 (SU) U Idrætsanlægsfond U Etablering af Kløverstier U Etablering af Kløverstier I Idrætsanlægsfond 2014 U SIC, Køb af 2 nye biler U Biblioteksservicepunkt i Havdrup U Tiltag på breddeidrætsområdet U SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift Byrådet har den 31. marts 2014 godkendt overførslen til

15 Generelle bemærkninger Brugerfinansieret område Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoindtægt på 0 mio. kr. fra affaldsområdet mod en budgetteret nettoudgift på 1,0 mio. kr. Det vil sige, at regnskabet gav en merindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlæg er der en udgift på 3,2 mio. kr. og en indtægt på 3,7 mio. kr. til etableringsudgifter vedr. biogasanlæg mod budgetteret en udgift på 3,4 mio. kr. og en indtægt på 4,0 mio. kr. Der er således en mindreudgift og en mindreindtægt på netto 0,1 mio. kr. Brugerfinansieret område (mio. kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget 2014 Overført til (2-1) 5 (3-1) DRIFTSUDGIFTER N 0,0 1,6 1,0 1,6 1,0 0,0 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 0,0 1,6 1,0 1,6 1,0 0,0 5. Miljø og forsyning U 20,5 21,9 21,3 1,4 0,9 I -20,4-20,2-20,3 0,2 0,2 ANLÆGSUDGIFTER -0,5 0,0-0,6 0,5-0,1 0,0 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -0,5 0,0-0,6 0,5-0,1 0,0 5. Miljø og forsyning U 3,2 0,0 3,4-3,2 0,3 0,0 I -3,7 0,0-4,0 3,7-0,4 0,0 BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT N -0,5 1,6 0,4 2,1 0,9 0,0 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + Overførsel af uforbrugte midler til det følgende år Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/rådhusets budgetramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt indenfor det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der bliver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler. Der kan maksimalt overføres et overskud på 5 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel af overskud skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud. Der udarbejdes en særlig redegørelse for afvikling af underskuddet, hvis underskuddet er på mere end 5 %. Der skal udarbejdes en afviklingsplan for underskuddet i Nøddebo, der i 2014 blev på 5,8 % af budgettet. Afviklingsplanen medfører at gælden skal være afviklet senest ved udgangen af

16 Generelle bemærkninger Der er foretaget følgende overførsler af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015: (mio. kr.) Til 2014 Til 2015 DRIFT Økonomiudvalget ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Social-, sundheds- og fritidsudvalget ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse Overførsler godkendt i Byrådet i inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Familie- og uddannelsesudvalget ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Beredskab ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse 9,0 4,1 0,4 3,7 0,8 2,2 1,2 0,0 0,6 0,4 7,0 2,1 0,2 2,9 0,2 0,1 0,1 0,0 5,4 3,9 0,2 0,4 0,8 3,3 1,6 0,2 1,4 0,0 7,8 3,9 0,0 3,6 0,3 0,4 0,2 0,2 Drift i alt 18,3 16,8 ANLÆG 24,5 31,1 Overføres i alt 42,8 48,0 Generelle forudsætninger ved budgetlægningen Byrådets budgetvedtagelse blev foretaget dels ud fra en forventet udvikling i kommunens befolkningsstørrelse og -sammensætning og dels ud fra en forventet løn- og prisudvikling fra 2013 til Disse forudsætninger kan nu sammenstilles med den faktiske udvikling, som regnskabsresultatet er påvirket af. Befolkningsudvikling Udgangspunktet var befolkningsprognosen fra Prognosen forudsatte indbyggere pr. 1. januar 2014 (konstateret: ) og indbyggere pr. 1. januar 2015 (konstateret: ). Der var således 155 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar 2014 og 204 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar

17 Generelle bemærkninger Befolkningsudviklingen årige I alt årige årige årige årige og derover Fordeling - antal Forventet Faktisk Forskel Forventet Faktisk Forskel Fordeling - procent Forventet ,6 15,9 58,9 12,7 5,9 100 Faktisk ,6 15,9 59,1 12,6 5,8 100 Forventet ,4 15,6 58,9 12,9 6,2 100 Faktisk ,4 15,8 59,1 12,6 6,1 100 Pris- og lønudviklingen I budgettet for 2014 er de enkelte budgetbeløb baseret på de forventede stigninger i pris- og lønniveauet fra 2013 til Ved afslutningen af regnskabet for 2014 foreligger fra Kommunernes Landsforening et revideret skøn over stigningerne beregnet som en gennemsnitsstigning for hele landet. Ved budgetlægningen KL s beregning marts 2015 for faktisk stigning 2014 Løn 1,2 1,2 Brændsel 2,2 0,0 Øvrige varer og anskaffelser 0,7-0,6 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,6 0,5 Øvrige tjenesteydelser 1,8 1,7 Tilskud til kollektiv trafik 2,1 0,6 Løn og priser ialt 1,6 1,1 Som samlet løn- og prisfremskrivning har skønnet fra KL altså overvurderet stigningerne, primært på brændsel samt øvrige varer og anskaffelser. På flere områder har der i princippet været lagt for høje budgetter forudsat disse var retvisende i forvejen. Det skal bemærkes, at løn og prisudviklingen fra 2013 til 2014 er udtryk for den gennemsnitsstigning for landet som helhed, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til den konkrete udvikling i Solrød kommune. 17

18 Generelle bemærkninger Regnskabsresultat Ved bedømmelsen af kommunens regnskab skal man være opmærksom på, at dette ikke viser overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomheds regnskab, bl.a. fordi kommunens virksomhed har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Indtægterne behøver derfor ikke at være større end udgifterne. Efter de gældende bestemmelser skal budget og regnskab udarbejdes som et totalbudget og totalregnskab, hvor nettoudgiften til driftsvirksomheden, anlægsaktiviteterne og generelle tilskud og udligning finansieres af skatter, lånoptagelse og et eventuelt forbrug af likvide aktiver (kassebeholdningen). Vurderingen af kommunens regnskab bør ske ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere, om forudsætningerne for de givne bevillinger er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen. 18

19 Hovedoversigt til regnskab I kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Afvigelse 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 8702, Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forskydning i likvide aktiver Øvrige finansforskydninger FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

20 Hovedoversigt til regnskab 20

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere