SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning Bilagshæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse:

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 2. Hovedoversigt til regnskab Driftsvirksomhed Side 3.1 Oversigt over centralt styrede områder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Politikområde 02 Plan, Erhverv og kollektiv trafik Politikområde 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Politikområde 04 Bygninger, veje og grønne områder Politikområde 05 Miljø og forsyning Politikområde 06 - Beskæftigelse Beredskabskommissionen Politikområde 07 Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget Politikområde 08 Dagtilbud Politikområde 09 Undervisning og fritidstilbud Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse for børn 3.5 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Politikområde 14 Specialiserede tilbud til børn og voksne Politikområde 15 Ældre og handicappede Politikområde 16 Kultur og fritid Anlægsvirksomhed 4.0 Anlægsarbejder Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse Finansiering 5.1 Politikområde 01 - Finansiering Balance 187 7A. Samlet ØD-overførsel 2014 (til 2015) 189 7B. Samlede overførsler til Udbud og Indkøb Liste over afskrivninger i regnskab Læsevejledning 197 3

4 Indholdsfortegnelse 4

5 Generelle bemærkninger Forskrifterne for kommunernes regnskabsaflæggelse er indeholdt i lov om Kommunernes Styrelse 46 og 57 samt i Budget- og regnskabssystem for kommuner, der indeholder de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for budget- og regnskabsaflæggelse. Regnskabet for 2014 består af 3 hæfter: Årsberetning 2014 med Direktionens beretning, beretninger for de enkelte politikområder og regnskabsopgørelse efter det udgiftsbaserede regnskab. Bilag til årsberetning 2014 er opdelt i bemærkninger til regnskabsresultatet, oversigter og bilag: Talhæfte til årsberetning 2014 Byrådet vedtog i oktober 2013 budget Budgettet er dynamisk, og budgettet bliver løbende korrigeret i takt med, at forudsætningerne ændrer sig. 3 gange om året pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september revideres budgettet pga. ændringer i budgettets forudsætninger, ligesom der løbende bliver forelagt sager med bevillingsmæssige konsekvenser på Byrådets møder. I Bilag til Årsberetning 2014 er der under de enkelte politikområder optrykt en oversigt over tillægsbevillinger med finansiering af kassebeholdningen. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat med den opstilling, der anvendes ved budgetbehandlingen. Alle tal er angivet netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. Økonomisk råderum (mio. kr.) Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget 2014 Overført til 2015 Indtægter (2-1) 5 (3-1) Skatter , , ,7 0,5 0,2 Tilskud og udligning -10,2-7,8-11,0 2,3-0,8 Kvalitetsfond (tilskud til anlægsprojekter) -7,5-7,5-7,5 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -43,8-43,9-43,8-0,2 0,0 Indtægter i alt , , ,5 2,6-0,6 Udgifter Serviceudgifter, serviceramme 822,6 826,9 836,8 4,3 14,2 16,8 Serviceudgifter, undtaget serviceramme 63,9 58,5 64,5-5,0 0,6 Overførselsudgifter 212,4 194,1 200,7-18,3-11,6 Renter 2,2 7,9 3,0 5,7 0,8 Udgifter i alt 1.101, , ,0-13,3 4,0 Budgetbalance -46,9-57,6-43,5-10,7 3,4 16,8 Afdrag på lån 11,8 11,8 11,8 0,0 0,0 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -35,0-45,7-31,6-10,7 3,4 16,8 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 75,6 62,7 121,8-12,9 46,2 45,5 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -12,1-23,1-37,4-11,1-25,4-14,3 Brugerfinansieret område -0,5 1,6 0,4 2,1 0,9 Finansforskydninger 38,7 24,4 13,8-14,3-24,9 Lånoptagelse -5,7-9,0-7,0-3,3-1,3 Forbrug af kassebeholdningen 61,0 10,9 60,0-50,1-1,0 48,0 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - Der overføres 16,8 mio. kr. i serviceudgifter til anvendelse i 2015, heraf har Byrådet godkendt overførsel af 5,4 mio. kr. i december 2014 og godkender overførsel af de resterende 11,4 mio. kr. i forbindelse med godkendelse af regnskabet i april Byrådet har godkendt overførsel af anlæg i marts

6 Generelle bemærkninger Da Byrådet i oktober 2013 vedtog budgettet for 2014 var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 10,9 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 60 mio. kr. Regnskabet for 2014 viser et forbrug af kassebeholdningen på 61,0 mio. kr. Der er således en mindre forbrug af kassebeholdningen på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes følgende forskydninger: Område Netto forskydning Forklaring Skatter +0,2 mio. kr. Indtægter fra grundskyld. Generelle tilskud, udligning og momsudligning Serviceudgifter, serviceramme -0,8 mio. kr. Merudgift skyldes manglende restanceførsel af momsrefusion af afholdte momsudgifter i supplementsperioden. Dette vil indgå som en merindtægt i regnskab ,2 mio. kr. På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område er der en mindreudgift på 12,6 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. til rest på budgetsikkerhedspuljen og 0,4 mio. kr. på løn- og barselspuljer. Der overføres 4,9 mio. kr. til På Beredskabskommissionen er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Der overføres 0,4 mio. kr. til På Familie- og uddannelsesudvalgets område er der en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Der overføres 4,2 mio. kr. til På Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område er der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Der overføres 1,9 mio. kr. til Serviceudgifter udenfor serviceramme Overførselsudgifter Renter Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret område +0,6 mio. kr. Mindreudgiften er fordelt med en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,7 mio. kr., en mindreindtægt fra refusioner på særlig dyre enkeltsager på de specialiserede børn- og voksenområde på 1,4 mio. kr. og en mindreudgift til ældreboliger på 0,4 mio. kr. -11,6 mio. kr. Merudgift på 11,6 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb til flygtninge på samlet 4,9 mio. kr., merudgift på 3,5 mio. kr. til sygedagpenge samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats på 1,5 mio. kr. Dertil kommer flere mindre afvigelser. +0,8 mio. kr. Merindtægten skyldes, at garantiprovision på kommunale garantier til Solrød Fjernvarme og Solrød Spildevand for 2015 fejlagtigt er blevet bogført i regnskab 2014 i forbindelse med udsendelse af fakturaer i januar ,8 mio. kr. En mindreudgift på 46,2 mio. kr. og en mindreindtægt fra ejendomssalg/byggemodning og øvrige indtægter på 25,4 mio. kr. Ændringen på de enkelte anlægsprojekter er specificeret i Oversigt over anlægsprojekter side ,9 mio. kr. Primært en mindreudgift på drift vedr. affaldsområdet. 6

7 Generelle bemærkninger Område Netto forskydning Forklaring Finansforskydninger -24,9 mio. kr. En merudgift, der primært skyldes et fald i ventende betalinger til leverandører og mellemregning mellem foregående og kommende regnskabsår på 9,7 mio. kr., en stigning i refusionstilgodehavendet fra staten på 11,4 mio. kr. og en stigning i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld på 3,8 mio. kr. Lånoptagelse -1,3 mio. kr. En mindreindtægt, der skyldes lavere udlån til lån til betaling af ejendomsskat for pensionister, der har givet en tilsvarende mindreudgift under finansforskydninger. Skattefinansierede driftsudgifter Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.098,9 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 1.079,8 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet forøger budgettet til mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,2 mio. kr. med følgende fordeling på politikområderne (årsager er forklaret under politikområderne): Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) SERVICEUDGIFTER N 886,5 885,7 901,3-0,7 14,8 SERVICERAMME N 822,6 826,9 836,8 4,3 14,2 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 153,4 180,5 165,9 27,2 12,6 2. Plan, erhverv, kollektiv trafik U 8,2 9,8 8,5 1,6 0,3 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Borgerbetjening, administration og byråd U 119,0 141,2 128,3 22,2 9,3 I -2,8-3,4-1,7-0,6 1,1 4. Bygninger, veje og grønne områder U 26,6 31,1 27,7 4,5 1,1 I -1,6-2,7-1,3-1,2 0,2 5. Miljø og forsyning U 1,5 1,9 1,9 0,4 0,4 I -0,6-0,5-0,7 0,2 0,0 6. Beskæftigelse U 3,9 4,1 5,7 0,2 1,9 I -0,8-1,0-2,5-0,2-1,7 Beredskabskommissionen N 2,8 3,0 3,2 0,2 0,4 7. Beredskab U 2,9 3,1 3,2 0,2 0,3 I -0,1-0,1-0,1 0,1 0,1 Familie- og uddannelsesudvalget N 401,9 394,3 403,0-7,7 1,1 8. Dagtilbud U 130,0 125,1 129,4-4,9-0,6 I -36,5-37,2-37,1-0,7-0,6 9. Undervisning og fritidstilbud U 270,8 273,6 273,0 2,8 2,2 I -40,2-41,4-40,3-1,3-0,1 10. Specialiserede tilbud til børn U 68,4 64,2 67,9-4,2-0,6 og unge I -1,5-1,4-1,4 0,1 0,1 11. Sundhedsfremme og forebyggelse U 11,1 11,4 11,6 0,4 0,6 for børn og unge I -0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 7

8 Generelle bemærkninger Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 264,5 249,0 264,7-15,5 0,2 12. Forebyggelse, sundhed og U 23,4 23,4 24,2 0,0 0,8 genoptræning I -0,9 0,0-0,9 0,8 0,0 13. Sociale ydelser og pension U 3,6 3,0 3,8-0,7 0,2 I -0,8-0,6-1,0 0,2-0,2 14. Specialiserede tilbud til voksne U 81,5 71,0 81,8-10,4 0,3 og ældre I -1,0-2,3-0,5-1,3 0,5 15. Ældre og handicappede U 149,7 144,9 148,4-4,8-1,3 I -19,3-18,1-20,6 1,3-1,2 16. Kultur og fritid U 33,1 32,3 34,0-0,8 0,9 I -4,7-4,6-4,5 0,2 0,2 UNDTAGET SERVICERAMMEN N 63,9 58,9 64,5-5,0 0,6 Familie- og uddannelsesudvalget N -2,9-2,3-3,8 0,6-0,9 10. Specialiserede tilbud til børn U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 og unge I -2,9-2,3-3,8 0,6-0,9 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 66,8 61,2 68,3-5,6 1,5 12. Forebyggelse, sundhed og U 74,4 68,5 76,1-5,9 1,7 genoptræning I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14. Specialiserede tilbud til voksne U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 og ældre I -1,9-1,8-2,3 0,1-0,4 15. Ældre og handicappede U 5,0 4,7 5,0-0,3 0,0 I -10,7-10,2-10,5 0,6 0,2 OVERFØRSELSUDGIFTER 212,4 194,1 200,7-18,3-11,6 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 146,4 133,2 134,8-13,2-11,6 6. Beskæftigelse U 220,0 207,2 202,3-12,8-17,7 I -73,6-74,0-67,5-0,4 6,1 Familie- og uddannelsesudvalget N 3,4 5,9 3,6 2,4 0,2 10. Specialiserede tilbud til børn U 6,8 11,2 7,0 4,4 0,2 og unge I -3,4-5,3-3,4-1,9 0,0 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 62,6 55,0 62,3-7,6-0,3 13. Sociale ydelser og pension U 62,0 59,9 62,2-2,0 0,3 I -4,4-4,9-4,9-0,5-0,5 14. Specialiserede tilbud til voksne U 5,1 0,0 5,0-5,1-0,1 og ældre I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N 1.098, , ,0-19,0 3,2 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift 8

9 Generelle bemærkninger Status på servicerammen Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter og nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder. Servicerammen beregnes ved at trække refusion af særlig dyre enkeltsager fra serviceudgifterne sammen med udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger og er udtryk for, hvor store de samlede serviceudgifter må være i 2014 med en overholdelse af den aftalte ramme for alle landets kommuner. Kommunernes udgifter til service er i 2014 omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2014 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af en eventuel regnskabssanktion tager derfor afsæt i to forhold: For det første om kommunerne samlet set overholder/overskrider sanktionsmålepunktet, og for det andet om kommunen skal bidrage til den individuelle sanktion og i givet fald med hvor stor en andel. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en eventuel individuel sanktion. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåelsen på 323,3 mio. kr. Hertil følger det af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret, hvilket betyder, at servicerammen skal nedsættes med 227,4 mio.kr. Der er følgende overholdelse af servicerammen i 2014: Opgørelse af serviceramme 2014 Mio. kr. Serviceramme - oprindeligt budget 826,9 Forventet korrektion for lov- og cirkulæreprogram 1,1 Forventet korrektion som følge af ændret pris- og lønforudsætning i ,8 Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service 827,2 Regnskab ,6 Mindreforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion 4,6 Skattefinansierede anlægsudgifter Der var budgetteret med en udgift til anlæg på 62,7 mio. kr., der i årets løb er forøget til 121,8 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2013 til I regnskabet er der en udgift på 75,6 mio. kr., dvs. en mindreudgift på 46,2 mio. kr., heraf overføres 45,5 mio.kr. til Der var budgetteret med en indtægt fra ejendomssalg/grundsalg mv. på 23,1 mio. kr., der i løbet af året er forøget til 37,4 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2013 til I regnskabet en indtægt på 12,1 mio. kr., dvs. en mindreindtægt på 25,4 mio.kr., hvoraf 14,3 mio. kr. overføres til

10 Generelle bemærkninger De enkelte anlægsprojekter fremgår af nedenstående oversigt: Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N P-pladser og flisearealer, Munkekærskolen U Andre anlæg N Digital selvbetjeningsplatform U Delvis ny telefoniplatform U Ny hjemmeside og CMS-system U Nyt ESDH-system U Nyt fagsystem til debitorområdet U Intranet adgang til lærere på sol-nettet U ESDH-arkivering U Trådløst net i institutioner U Salg af Jersie skolebygningen U Central bygningsvedligeholdelse, budgetkonto U Energiinvesteringer, budgetkonto U Rådhuset, forbedring af indeklima U Energibesparelse - Reeez projekt U Stationspladsen i Solrød Center U Omflytning af administrative funktioner U Energiinvesteringer 2012 U Salg af Hovedgaden 56, Havdrup I Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen I Central bygningsvedligeholdelse, øvrige U bygninger 2013 Renovering udearealer kommunens ejendomme U Energiinvesteringer 2013 U Salg af Den Lille Gade 15 og 20 U Salg af Den Lille Gade 15 og 21 I Salg af stiareal ved Lerbæksvej (2013) I Salg af Præstestræde 18 U Opgradering af it-netværk på rådhuset U Renovering af udearealer, øvrige arealer U Energiinvesteringer 2014 (ØU) U Central bygningsvedl øvrige U Renovering af flygtningeboliger, husvildeboliger U Køb af Gammel Havdrup Mose U

11 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) U Overført til 2015 Hedebostien, Regional sti U Hedebostien, Regional sti I Slidlag, veje, stier, centerarealer U Færdiggørelse af Niels Juels Allé U Nye parkeringspladser nord for Rådhuset U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen I Naurbjerg stiforløb U Hovedsti i Admiralparken U Genplantning i støjvoldene mod motorvejen U Renovering parkeringspladser U Renovering af veje og stier 2014 U Ombygning kryds Tåstrupvej/Vestre U Grænsevej Renovering af offentlige vejstykker U Udskiftning af vejbelysning U Sti gennem Naurbjerg fra Jersie U Støjvoldsprojekt U Vandindvinding, it-system U Udvikling af materiel til opsamling af tang U Intelligent styring af overfladevand U Klimatilpasningsprojektet "Kilen" U Klimatilpasningsprojektet "Kilen" I Klimaplan U Rekrativ opholdsplads ved Trylleskolen U Rekrativ opholdsplads ved Trylleskolen I Udskiftning af olieskilleanlæg U Pulje til grønne projekter 2013 U Havdrup planstrategi U Risikostyring U Grøn pulje 2014 U Udstykninger N Trylleskov Strand - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - Udbud, salg markedsføring Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 U I U U

12 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) Trylleskov Strand - salg af boliger i etape 1 Trylleskov Strand - salg af boliger Ø2 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø4 (etape 4) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø11 (etape 2) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø11 (etape 2) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø12 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø13 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø14 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø22 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø24 (etape 3) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) I Overført til 2015 U U U I U U U U U I Trylleskov Strand - salg af boliger Ø25 U (etape 3) Trylleskov Strand - salg af boliger Ø25 I (etape 3) Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser U Trylleskov Strand - Støjvolde U Trylleskov Strand - Projektleder, økonomimedarbejder U Trylleskov Strand - Planlægning og program U Trylleskov Strand - Friarealer, grønne U områder Trylleskov Strand - Etablering af fjernvarme U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 2 U Trylleskov Strand - Byggemodning etape U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 3 U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 4 U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 6 U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 1 U Havdrup Vest - salg af grunde etape 1 U Havdrup Vest - salg af grunde etape 1 I Havdrup Vest - salg af grunde etape 4 U Havdrup Vest - salg af grunde etape 4 I

13 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2015 Havdrup Vest - Kommunalt udlæg tilslutningbidrag U Havdrup Vest - Byggemodning etape 1 U Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag U Havdrup Vest - kommunalt udlæg tilslutningsbidrag I Havdrup Vest - udbud, salg og markedsføring U Havdrup Vest - Vejanlæg etape 1 U Havdrup Center, salg af sokkelgrund U Beredskabskommissionen N Andre anlæg N Reparation og udskiftning af brandhaner U Familie- og uddannelsesudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Dagplejen, køb af ipads og telefoner U Havdrup Distrikt, renovering af udearealer U Poppelbo, renovering af udearealer U Havdrup skole, IT og inventar U Helhedsplan, daginstitutionsområdet U Helhedsplan dagtilbud 2013 U Renovering af udearealer institutioner U Central bygningsvedl. institutioner 2014 U Forbedring af akustikforhold indstitutioner U Skoleudbygningplan Uglegårdsskolen U Central bygningsvedligeholdelse 2013 U Parkerings- og afsætningsarealer U Uglegårdsskolens 2. indskolingsafsnit U Folkeskolereform, bygningstilpasninger U Lærerarbejdspladser på skoler U Havdrup skole, udearealer U Renovering af udearealer skoler U Central bygningsvedligehold 2014 skoler U Andre anlæg N Energiinvesteringer 2014 (FU) U Børn- og Unge Rådgivningen, renovering af køkken U

14 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i 2014 (i kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2015 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup U C. Bygningsvedligehold 2013, Idræt U C. Bygningsvedligehold 2014, Idræt U Samling af hjemmeplejen U SIC, forenings- og mødelokaler U Fasanvej 16, værestedslignende tilbud for sindslidende U Andre anlæg N Etablering af genoptræning U Åbent bibliotek U Lindevej 15 U Ombygning af Solbo Børnehave til midlertidige U flygtningeboliger Energiinvesteringer 2014 (SU) U Idrætsanlægsfond U Etablering af Kløverstier U Etablering af Kløverstier I Idrætsanlægsfond 2014 U SIC, Køb af 2 nye biler U Biblioteksservicepunkt i Havdrup U Tiltag på breddeidrætsområdet U SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift Byrådet har den 31. marts 2014 godkendt overførslen til

15 Generelle bemærkninger Brugerfinansieret område Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoindtægt på 0 mio. kr. fra affaldsområdet mod en budgetteret nettoudgift på 1,0 mio. kr. Det vil sige, at regnskabet gav en merindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlæg er der en udgift på 3,2 mio. kr. og en indtægt på 3,7 mio. kr. til etableringsudgifter vedr. biogasanlæg mod budgetteret en udgift på 3,4 mio. kr. og en indtægt på 4,0 mio. kr. Der er således en mindreudgift og en mindreindtægt på netto 0,1 mio. kr. Brugerfinansieret område (mio. kr.) U/I/N Regnskab 2014 Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget 2014 Overført til (2-1) 5 (3-1) DRIFTSUDGIFTER N 0,0 1,6 1,0 1,6 1,0 0,0 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 0,0 1,6 1,0 1,6 1,0 0,0 5. Miljø og forsyning U 20,5 21,9 21,3 1,4 0,9 I -20,4-20,2-20,3 0,2 0,2 ANLÆGSUDGIFTER -0,5 0,0-0,6 0,5-0,1 0,0 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -0,5 0,0-0,6 0,5-0,1 0,0 5. Miljø og forsyning U 3,2 0,0 3,4-3,2 0,3 0,0 I -3,7 0,0-4,0 3,7-0,4 0,0 BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT N -0,5 1,6 0,4 2,1 0,9 0,0 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + Overførsel af uforbrugte midler til det følgende år Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/rådhusets budgetramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt indenfor det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der bliver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler. Der kan maksimalt overføres et overskud på 5 % af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel af overskud skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud. Der udarbejdes en særlig redegørelse for afvikling af underskuddet, hvis underskuddet er på mere end 5 %. Der skal udarbejdes en afviklingsplan for underskuddet i Nøddebo, der i 2014 blev på 5,8 % af budgettet. Afviklingsplanen medfører at gælden skal være afviklet senest ved udgangen af

16 Generelle bemærkninger Der er foretaget følgende overførsler af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015: (mio. kr.) Til 2014 Til 2015 DRIFT Økonomiudvalget ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Social-, sundheds- og fritidsudvalget ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse Overførsler godkendt i Byrådet i inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Familie- og uddannelsesudvalget ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Beredskab ØD-midler Overførsel under forudsætning af Byrådets godkendelse 9,0 4,1 0,4 3,7 0,8 2,2 1,2 0,0 0,6 0,4 7,0 2,1 0,2 2,9 0,2 0,1 0,1 0,0 5,4 3,9 0,2 0,4 0,8 3,3 1,6 0,2 1,4 0,0 7,8 3,9 0,0 3,6 0,3 0,4 0,2 0,2 Drift i alt 18,3 16,8 ANLÆG 24,5 31,1 Overføres i alt 42,8 48,0 Generelle forudsætninger ved budgetlægningen Byrådets budgetvedtagelse blev foretaget dels ud fra en forventet udvikling i kommunens befolkningsstørrelse og -sammensætning og dels ud fra en forventet løn- og prisudvikling fra 2013 til Disse forudsætninger kan nu sammenstilles med den faktiske udvikling, som regnskabsresultatet er påvirket af. Befolkningsudvikling Udgangspunktet var befolkningsprognosen fra Prognosen forudsatte indbyggere pr. 1. januar 2014 (konstateret: ) og indbyggere pr. 1. januar 2015 (konstateret: ). Der var således 155 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar 2014 og 204 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar

17 Generelle bemærkninger Befolkningsudviklingen årige I alt årige årige årige årige og derover Fordeling - antal Forventet Faktisk Forskel Forventet Faktisk Forskel Fordeling - procent Forventet ,6 15,9 58,9 12,7 5,9 100 Faktisk ,6 15,9 59,1 12,6 5,8 100 Forventet ,4 15,6 58,9 12,9 6,2 100 Faktisk ,4 15,8 59,1 12,6 6,1 100 Pris- og lønudviklingen I budgettet for 2014 er de enkelte budgetbeløb baseret på de forventede stigninger i pris- og lønniveauet fra 2013 til Ved afslutningen af regnskabet for 2014 foreligger fra Kommunernes Landsforening et revideret skøn over stigningerne beregnet som en gennemsnitsstigning for hele landet. Ved budgetlægningen KL s beregning marts 2015 for faktisk stigning 2014 Løn 1,2 1,2 Brændsel 2,2 0,0 Øvrige varer og anskaffelser 0,7-0,6 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,6 0,5 Øvrige tjenesteydelser 1,8 1,7 Tilskud til kollektiv trafik 2,1 0,6 Løn og priser ialt 1,6 1,1 Som samlet løn- og prisfremskrivning har skønnet fra KL altså overvurderet stigningerne, primært på brændsel samt øvrige varer og anskaffelser. På flere områder har der i princippet været lagt for høje budgetter forudsat disse var retvisende i forvejen. Det skal bemærkes, at løn og prisudviklingen fra 2013 til 2014 er udtryk for den gennemsnitsstigning for landet som helhed, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til den konkrete udvikling i Solrød kommune. 17

18 Generelle bemærkninger Regnskabsresultat Ved bedømmelsen af kommunens regnskab skal man være opmærksom på, at dette ikke viser overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomheds regnskab, bl.a. fordi kommunens virksomhed har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Indtægterne behøver derfor ikke at være større end udgifterne. Efter de gældende bestemmelser skal budget og regnskab udarbejdes som et totalbudget og totalregnskab, hvor nettoudgiften til driftsvirksomheden, anlægsaktiviteterne og generelle tilskud og udligning finansieres af skatter, lånoptagelse og et eventuelt forbrug af likvide aktiver (kassebeholdningen). Vurderingen af kommunens regnskab bør ske ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere, om forudsætningerne for de givne bevillinger er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen. 18

19 Hovedoversigt til regnskab I kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Afvigelse 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 8702, Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forskydning i likvide aktiver Øvrige finansforskydninger FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

20 Hovedoversigt til regnskab 20

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere