Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune."

Transkript

1 Årsberetning

2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt Finansiel status Balance Noter Fagudvalgenes bemærkninger: Teknik- og Miljøudvalg Uddannelsesudvalg Børne- og Familieudvalg Erhvervs- og Kulturudvalg Økonomiudvalg o Renter o Finansiering o Balanceforskydninger o Afdrag på lån Social- og Sundhedsudvalg Beskæftigelsesudvalg soversigt pr. udvalg Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser 106 Personaleoversigt. 113 Oversigt over leasingaftaler.. 124

4 Ledelsens påtegning Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for for Faxe Kommune. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Faxe Kommune, den Knud Erik Hansen Borgmester Thomas Eriksen Kommunaldirektør 2

5 Årsberetning Ledelsens årsberetning Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret. Beretningen er udarbejdet i henhold til betænkning nr. 1425, og inspireret af de overordnede formkrav til elementerne i en årsrapport, som kendes fra årsregnskabsloven. Beretningen opfylder således de krav til information som politikere, borgere, tilsynsmyndighed m.v. kan forvente at få oplyst om kommunens økonomiske forhold. Beretningen indeholder kun de udgiftsbaserede regnskabsoversigter, da de omkostningsbaserede oversigter er frivillige. Årets regnskabsresultat Det skattefinansierede område udviser et overskud på 83,7 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 90 mio. kr.. Set i forhold til det forventede overskud på 49,1 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 34,6 mio. kr. som fordeler sig med: Mindreindtægt på 7,5 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning Mindreudgift på 72,1 mio. kr. til driftsudgifter Mindreudgift på 2,3 mio. kr. til renter Merudgift på 32,4 mio. kr. til anlæg Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 14,5 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 98,2 mio. kr. som fordeler sig med: Merindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning Mindreudgift på 90,9 mio. kr. til driftsudgifter Mindreudgift på 2,3 mio. kr. til renter Mindreudgift på 4,9 mio. kr. til anlæg De væsentligste årsager hertil er: Uforbrugte overførte driftsbevillinger på 11,1 mio. kr. Mindreforbrug på driftsområderne på 79,8 mio. kr. Mindreudgift til renter på 2,3 mio. kr. som følge af senere og mindre låneoptagelse end forventet samt et lavere renteniveau end forventet. Ikke fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter Skatteindtægter Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.487,5 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er en samlet negativ regulering fra staten vedrørende tilbagebetaling af grundskyld på 1,6 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 1,1 mio. kr.. Faxe Kommune valgte for året at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende i budget og regnskab for Generelle tilskud m.v. Faxe Kommune har modtaget 587,6 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægten skyldes reguleringer på refusion af købsmoms. Faxe kommune valgte for året det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende i budget og regnskab for

6 Årsberetning Driftsudgifter Kommunens samlede driftsudgifter viser en mindreudgift på 90,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under Fagudvalgenes bemærkninger. Renter Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 16,7 mio. kr. hvilket er en mindreudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er, at renteniveauet i blev lavere end forventet samt at låneoptagelse blev foretaget senere på året og med et mindre beløb end forventet ved budgetvedtagelsen. Anlægsaktivitet Anlægsudgifterne har udgjort 90 mio. kr. hvilket er 4,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været: Vibeengskolen, 28,3 mio. kr. Varmeforsyning på Sundhedscenter, 6,5 mio. kr. Energiforbedringer, 10,5 mio. kr. Nyt IT-netværk på skolerne, 5,6 mio. kr. Køb af arealer til ECO-Park, 4,5 mio. kr. Kulturhus i Haslev, 4 mio. kr. Områdefornyelse Haslev, 2,7 mio. kr. Vandbehandling, Haslev Svømmehal, 2,5 mio. kr. Kulturstrøget i Faxe by, 2,4 mio. kr. Ekstraordinære indtægter Der har ikke været ekstraordinære indtægter i. Opgørelse af servicerammen Servicerammen for, opgjort i henhold til reglerne fra økonomi- og indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.356,4 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.314,3 mio. kr. og dermed er der et mindreforbrug på 42,1 mio. kr. Likviditet Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december i alt 114,4 mio. kr., hvilket er 35,4 mio. kr. mere end ultimo Forøgelsen af beholdningen på 35,4 mio. kr. er fremkommet ved en nettolåneoptagelse på -22 mio. kr., et positivt regnskabsresultat på 83,7 mio. kr. samt finansforskydninger og kursreguleringer på -26,3 mio. kr. Likviditeten pr. 31. december opgjort efter kassekreditreglen er på 167,3 mio. kr. 4

7 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr sopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 74,3 53,6 142,2 173,7 Resultat af det skattefinansierede område -21,4-99,5 15,8 83,7 Resultat af forsyningsvirksomheder 0,6 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster Likvide aktiver, incl. værdipapirer 82,5 118,2 78,9 114,4 Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen 135,4 149,5 153,4 167,3 Kortfristet formue minus kortfristet gæld -218,4-145,5-112,7-89,8 Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder -3,0 0,0 0,4-1,6 Langfristet formue minus langfristet gæld -124,7-216,3-202,4-176,0 Langfristet gæld -607,3-699,0-693,3-668,2 Udvikling i egenkapital Finansiel egenkapital i alt -260,6-243,6-235,8-153,0 Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag i kr. pr. indbygger (budget) 150,1 153,3 160,1 162,5 Udskrivningsprocent kommuneskat 26,1 26,1 26,1 26,1 Grundskyldspromille 26,13 26,13 26,13 26,13 Dækningsafgift 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kirkeskat 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret

8 sopgørelse Mio. kr. A. Det skattefinansierede område 2013 Budget Korrigeret budget Indtægter Skatter 1.465, , , ,5 Generelle tilskud mv. 590,1 594,8 587,3 587,6 I alt 2.055, , , ,1 Driftsudgifter Teknik og miljø -130,4-128,5-131,4-123,6 Uddannelse -279,2-299,0-313,9-301,0 Børn og familie -242,0-227,8-222,9-223,2 Erhverv og kultur -40,9-42,7-42,9-41,4 Økonomi -216,3-250,8-253,1-219,9 Social og Sundhed -136,6-520,7-525,5-517,8 Sundhed -376,7 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelse -472,2-487,3-485,8-457,8 I alt , , , ,7 Renter mv. -18,7-19,0-19,0-16,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 142,2 106,7 80,5 173,7 Anlægsudgifter Teknik og miljø -10,6-33,9-44,6-35,6 Uddannelse -63,3-0,8-11,2-28,8 Børn og familie 0,1-0,3-0,7-0,4 Erhverv og kultur -1,7-3,2-9,9-7,6 Økonomi -43,7-17,6-24,4-19,3 Social og Sundhed -5,5-1,9-4,1 1,6 Sundhed -1,8 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -126,4-57,6-94,9-90,0 Resultat af det skattefinansierede område 15,8 49,1-14,5 83,7 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 C. Resultat i alt (A+B) 15,8 49,1-14,5 83,7 Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift 6

9 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Faxe Kommune aflægges i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder de regler der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for kommuner. I henhold til disse regler skal der udarbejdes et udgiftsregnskab samt øvrige oversigter og redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og oversigter. Omkostningsregnskab. Faxe Kommune har valgt IKKE at udarbejde det omkostningsbaserede regnskab for. God bogføringsskik. Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og ssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter og love bliver fulgt. Generelt om indregning og måling: Generelt har Faxe Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter. I forhold hertil er der nedenstående præciseringer. I regnskabsopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret, forudsætningen er dog, at indtægten kan opgøres. I modsat fald indgår indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Supplementsperiode: Faxe Kommunes supplementsperiode tillader bogføring på regnskab til og med den 20. februar Omposteringer mellem konti uden kassemæssige konsekvenser kan dog ske i en længere periode, men ikke senere end ultimo februar måned. I forhold til køb og salg af fast ejendom sker registrering af købet og salget på overtagelsesdagen med mindre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betingelser, som med relativ stor sandsynlighed kan bevirke at handelen ikke gennemføres. Værdipapirer og kapitalandele: Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lignende. Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1/1 og registres via regnskabsopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser: Finansielle gældsposter indregnes til restgæld. Moms: Næsten alle udgifter er eksklusiv moms, idet momsudgifterne refunderes via momsudligningsordningen eller indgår i en momsregistreret virksomhed. Eventualrettigheder: Modtagne rettigheder indregnes ikke i den finansielle status, men anføres i fortegnelse over eventualrettigheder, der indgår som en note til årsberetningen. Eventualforpligtelser herunder afgivne garantier: Afgivne garantier indregnes ikke i den finansielle status, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser, der indgår som en note til årsberetningen. 7

10 Anvendt regnskabspraksis BALANCEN. Immaterielle anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger for eksempel investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser. Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen. Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger. Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 10 år. Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ikke operative aktiver som fx arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som fx veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver: Grunde Grunde og bygninger bestemt til videresalg, når der foreligger en politisk beslutning om at sætte de pågældende grunde og bygninger til salg. Aktiver under udførelse Afskrivningsgrundlag: Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser: Grunde og bygninger anskaffet før den 1/ værdiansættes til seneste offentlige vurdering før 1/ Denne værdi indgår som afskrivningsgrundlag pr. 1/ Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har en kostpris på over kr. Dette gælder i forhold til enkeltanskaffelser anskaffet den 1/ og senere. I mangel af kendskab til anskaffelsespris er der særligt på forsyningsområdet taget udgangspunkt i genanskaffelsesværdi deflateret tilbage til anskaffelsesåret. Ved åbningsbalancen pr. 1/ er aktiver, der hver især har en værdi under kr., men er anskaffet til et samlet formål ikke registreret samlet (bunkning). Reglerne om bunkning af anlægsaktiverne er afskaffet fra Forbedringsudgifter: Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv, eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Afskrivningernes størrelse: Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: Bygninger anvendt til administrative formål (Rådhuse mv.) år Bygninger anvendt til serviceydelser (Skoler, SFO, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) år Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.) 15 år. 8

11 Anvendt regnskabspraksis Indretning af lejede lokalers indretning afskrives efter 1. januar 2007 over 10 år eller over lejekontraktens varighed. Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler: Tekniske anlæg, ledninger og stikledninger 75 år (anskaffet før 1980), 100 år (anskaffet efter 1980) Forsinkelselsbassiner mv. 50 år Pumpestationer mv. 20 år Øvrige tekniske anlæg mv år Maskiner år Specialudstyr 5-10 år Transportmidler 5-8 år. Inventar: IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år Kontorinventar samt inventar på institutioner 3-5 år Driftsmateriel (El- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år For anskaffelser før 1/ er der foretaget beregnede akkumulerede afskrivninger fra anskaffelsesåret og frem til 31/ For ejendomme anskaffet før 1/ er der alene beregnet afskrivninger fra 1/ Afskrivningerne bogføres direkte på hovedkonto 9. Finansielt leasede materielle anlægsaktiver: Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Op- og nedskrivninger: Der sker indregning af op- og nedskrivninger når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Varebeholdninger: Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiv hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger kr. Varebeholdninger, der overstiger en værdi på 1 mio. kr. på samme funktion, vil dog altid blive indregnet. Varelageret værdiansættes til kostprisen inklusiv indirekte produktionsomkostninger til fremstilling af varerne. Tilgodehavender: Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien. 9

12 Anvendt regnskabspraksis Feriepengeforpligtelser: Feriepengeforpligtelser registreres ikke. Forpligtigelser vedr. arbejdsskadeerstatninger: Kommunen har en fremtidig forpligtigelse på udbetalinger af skader, der er sket i den periode, kommunen og de tidligere amter, har været selvforsikret. Der er foretaget en aktuaropgørelse (Willis) af kommunens forpligtigelser for skete, men endnu ikke forfaldne arbejdsskader, der sikrer, at der bliver afsat korrekte hensættelser på arbejdsskadeområdet. Tjenestemandsforpligtelser: Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtelse mindst hvert 5. år. Seneste opgørelse er foretaget i Egenkapital: Består af gruppering der er modpost til: Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg Derudover gruppering 99 som er kommunens balancekonto for selvejende institutioner, automatposteringer og andre posteringer samt værdireguleringer og afskrivninger. 10

13 Finansieringsoversigt & Finansiel status Finansieringsoversigt Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Note budget budget Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt. Se regnskabsopgørelsen -99,5 15,8 49,1-14,5 83,7 Optagne lån (langfristet gæld) 115,9 32,8 19,3 19,3 17,0 I alt 16,4 48,6 68,4 4,8 100,7 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) -34,3-37,7-39,6-39,6-39,0 Øvrige finansforskydninger 52,2-49,4-5,0-5, I alt 17,9-87,1-44,6-45,4-65,0 Kursregulering likvide aktiver 1,4-0,7-0,2 Ændring af likvide aktiver 35,7-39,2 23,8-40,6 35,5 (se finansiel status) Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift. Afrundinger kan medføre afvigelser i sammentællingerne Finansiel status Mio. kr. Primo Ultimo Note Likvide aktiver 79,0 114,4 3 Kortfristede tilgodehavender 253,2 169,8 Kortfristet gæld -365,9-259,6-112,7-89,8 Kortfristet formue -33,7 24,6 Langfristede tilgodehavender 490,9 492,2 Mellemværende med forsyningsvirksomheder 0,4-1,6 491,3 490,6 Langfristet gæld -693,3-668,2 Langfristet formue/gæld -202,0-177,6 Finansiel egenkapital -235,7-153,0 Anmærkning: Positive tal angiver (netto) aktiver. Negative tal angiver (netto) gæld 11

14 Balance Note (1.000 kr.) - Primo - Ultimo AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver ( ) Immaterielle anlægsaktiver ( ) Finansielle anlægsaktiver ( og ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger ( ) 0 0 Fysiske anlæg til salg ( ) Tilgodehavender ( og ) Værdipapirer ( ) Likvide beholdninger ( ) Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital ( ) Hensatte forpligtelser ( ) Gældsforpligtelser Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. ( ) Kortfristede gældsforpligtelser ( ) Langfristede gældsforpligtelser ( ) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

15 Noter Note 1 Udvikling i egenkapital Egenkapital Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners aktiver Skattefinansierede aktiver +/- udvikling på balancekontoen Egenkapital Mio. kr. -463,2 0 3,6 17,7-96,1-538,0 Bevægelserne på balancekontoen kan forklares ud fra regnskabsopgørelsen Bevægelser på balancekontoen forklaret ud fra regnskabsopgørelsen Balancekonto /- resultat iflg. sopgørelsen Tilbagebetalingspligtig hjælp +/- andre reguleringer Årets bevægelser på balancekontoen i alt Balancekonto Mio. kr. 525,9-83,7-2,7-9,8-96,2 429,7 Forklaring Fra statusbalance ultimo 2013 Overskud Posteret direkte på balancen Note 2 Offentligt Privat Partnerskab - OPP Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i. Note 3 Kassebeholdning Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december i alt 114,4 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 35,5 mio. kr. i forhold til sidste år. Forøgelsen er fremkommet ved: en låneoptagelse på 17,0 mio. kr. et positivt regnskabsresultat på 83,7 mio. kr. negativ finansforskydninger på -26,0 mio. kr. afdrag på lån -39,0 mio. kr. negativ kursregulering på -0,2 mio. kr. 13

16 Noter Note 4 Ændringer i oprindeligt vedtaget budget Drift (i kr.) Udvalg Vedtaget Korrigeret oprindelig oprindeligt budget Ændringer Budget Teknik og Miljø Uddannelse Børn og Familie Erhverv og Kultur Økonomi Social og Sundhed Beskæftigelse I alt Ændringerne skyldes flytning af: Udbudskontor fra Uddannelsesudvalget til Teknik og Miljøudvalget. Klima fra Økonomiudvalget til Teknik og Miljøudvalget. Drift af Gl. Næstvedvej fra Teknik og Miljøudvalget til Økonomiudvalget. Klubber fra Børn og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget. Ændringer i oprindeligt vedtaget budget Anlæg (i kr.) Udvalg Vedtaget Korrigeret oprindelig oprindeligt budget Ændringer Budget Teknik og Miljø Uddannelse Børn og Familie Erhverv og Kultur Økonomi Social og Sundhed Beskæftigelse I alt Ændringerne skyldes flytning af: Sundhedscenter fra Økonomiudvalget til Teknik og Miljøudvalget. Kulturstrøget i Faxe fra Erhverv og Kulturudvalget til Teknik og Miljøudvalget. Note 5 Swap-aftaler Modpart Valuta Oprettet Restgæld Udløbsdato Rente Rente Nordea DKK 28. august ,6 mio. kr. 17. april ,03 % Fast Nordea DKK 28. august ,0 mio. kr. 11. december ,89 % Fast Nordea DKK 14. februar ,6 mio. kr. 30. juni ,98 % Fast Nordea DKK 8. juni ,1 mio. kr. 28. december ,13 % Fast Nordea DKK 29. juni ,5 mio. kr. 28. december ,66 % Fast Nordea DKK 30. september ,2 mio. kr. 28. december ,05 % Fast Kommunekredit DKK 11. oktober ,6 mio. kr. 9. oktober ,58 % Fast 14

17 Noter Note 6 Kautions- og garantiforpligtelser Almindelige kautions- og garantiforpligtelser Mio. kr. I alt Fælleskommunale selskaber Andre selskaber og institutioner 1.494,3 182, ,3 Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. Boligindskudslån m.v. Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri I alt 325,6 325,6 Kautions- og garantiforpligtelser i alt 2.001,9 Note 7 Indskud i Landsbyggefonden Landsbyggefonden skal jf. Økonomi- og indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 84,5 mio. kr. ultimo. Note 8 Boligindskudslån Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo i alt 13,6 mio. kr. Note 9 Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger For ultimo er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. Sammenlignet med 2013 er det et fald på kr. Arbejdsskadeforpligtelsen fordeler sig på følgende poster: Hensættelse til rentereserven kr. Hensættelse til sagsreserver kr. Hensættelse til IBNR kr. Note 10 Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav Faxe Kommune er p.t. involveret i en retssag vedrørende forurening efter villatankordningen som beløbsmæssigt kan påføre kommunen en udgift på ca. 2,2 mio. kr. Derudover eksisterer der en tvist i forbindelse med opførelse af Vibeengskolen der beløbsmæssigt vil kunne udgøre op til ca. 23,5 mio. kr. Note 11 Hensat forpligtelse til tjenestemandspension Iflg. konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner skal pensionsforpligtelsen for tjenestemænd som minimum genberegnes akturarmæssigt hver 5. år. Der er for regnskabsåret 2012 foretaget en aktuarmæssig opgørelse af den ikke-afdækkede pensionsforpligtigelse. I er der foretaget opskrivning/nedbringelse af pensionsforpligtelsen i henhold til autoriserede regler. Primo var pensionsforpligtelsen 245,7 mio. kr. Der er foretaget opskrivning med i alt 2,7 mio. kr. Pensionsforpligtelsen er nedbragt med udbetalte pensioner med i alt 6,7 mio. kr. Ultimo har Faxe Kommune således en pensionsforpligtelse på 241,7 mio. kr. Note 12 Deltagelse i kommunale fællesskaber. Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber: Movia AffaldPlus 15

18 Noter Note 13 Indre værdier De indre værdier er registreret i kommunens regnskab med de seneste tilgængelige oplysninger fra virksomhedernes regnskaber. Aktier, andelsbeviser og ejerandele Hele kr. Ejerandel Indre værdi Komm. andel Regionstog 0,81 % Movia 0,93 % Andelsboligforeningen Granskoven Faxe Vandværk 100 % Faxe Holding 100 % AffaldPlus I alt Note 14 Eventualrettigheder Långiver Låntager Garantiens Bemærkninger oprindelige størrelse Faxe Kommune Faxe-Hallerne kr. Ifølge driftsoverenskomstens 11 fremgår det, at Faxe Kommune skal være berettiget til at overtage Faxe- Hallerne til den til enhver tid værende restgæld. Note 15 Eventualforpligtelser Faxe Kommune har ikke løbende tilbagebetalt moms til udligningsordningen i forbindelse med salg af grunde. Den maksimale tilbagebetalingsforpligtelse udgør ca. 3 mio. kr. Note 16 Arbejder for andre myndigheder Der forefindes p.t. ingen aftaler hvor Faxe Kommune udfører arbejde for andre myndigheder. Note 17 Opgørelse af servicerammen Servicerammen for, som består af alle kommunens udgifter til service, er opgjort til 1.356,4 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.314,4 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabet ligger således 42,0 mio. kr. under servicerammen. Note 18 Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg (i kr.) TMU UDD BFU EKU ØKU SSU BESK I ALT Drift Anlæg

19 Noter Note 19 Uforbrugte bevillinger, der forventes overført til budgetår 2015 Drift, (1.000 kr.) + = overskud - = underskud TMU UDD BFU EKU ØKU SSU BESK I ALT Overføres (Beløb opgjort primo marts) Beløbene i ovenstående tabel er foreløbige tal og kan ændre sig i forbindelse med behandlingen af overførselssagen. Anlæg (1.000 kr.) + = Overskud - = Underskud TMU UDD BFU EKU ØKU SSU BESK I ALT Overføres til Note 20 Selvforsikring Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, vand- og tyveriskader samt kaskoskader på biler. Note 21 Forsikringspræmier Præmie for bygningsforsikring udgør kr. Præmie for motorkøretøjsforsikring udgør kr. Præmie for erhvervsforsikring udgør kr. Honorar for mæglerydelse udgør kr. Note 22 Balancen Ultimo 2013 Primo Forskel Aktiver Passiver Forskellen skyldes at: Kontoen til registrering af udgifter mellem regnskabsår og 2015 (funktion 9.17) er flyttet fra aktiver til passiver. Beløbet udgør kr Funktion kr er flyttet fra passiver til aktiver Ændringerne er foretaget i henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner. 17

20 Drift Teknik og Miljøudvalg Merforbrug i forhold til budgettet er anført med og mindreforbrug med + (Netto i kr.) Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Teknik- og Miljøudvalget

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Regnskabspraksis...3. Investeringsoversigt... 51

Regnskabspraksis...3. Investeringsoversigt... 51 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis...3 Målopfølgning...9 Center for Borgerservice... 11 Jobcenteret... 16 Center for Social Service... 19 Center for Sundhed og Omsorg... 25 Center

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere