Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave"

Transkript

1

2 Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1

3 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Grafisk tilrettelæggelse: Peter Utke Grafer og billedredaktion: Henrik Kureer Omslag: Peter Utke Fotos: Fotograf er angivet ved fotos, undtaget side 9 (Henrik Kureer), side 149 (Statoil), side 205 (Henrik Kureer) og side 339 (Henrik Kureer). 1. e-bogsudgave 2008 ISBN-13: (ISBN-10: ) Trykt udgave: Nørhaven Book, Skive Printed in Denmark udgave, 1. oplag ISBN-13: På websitet kan der løbende downloades opdateringer af grafer og tabeller fra lærebogssystemet. Der er udarbejdet et opgavehæfte til denne lærebog. Skt. Pauls Gade 25 DK-8000 Århus C Tlf.:

4 Indholdsfortegnelse Forord Denne lærebog retter sig især mod faget Samfundsfag C i de gymnasiale uddannelser men kan sagtens anvendes på andre uddannelser, hvor et bredt kendskab til det danske samfund er nødvendigt. Bogens 1. udgave er oprindeligt udgivet af Forlaget Kurlund med Sverri Hammer, Henrik Kureer & Svend Erik Lundgren som forfattere. I denne 2. udgave har undertegnede imidlertid foretaget en gennemgribende ajourføring og opdatering. Det gælder især den sociologiske del, som nu er udvidet betragteligt. Der er således udarbejdet helt nye kapitler om socialisationsprocesser og sociale strukturer, hvor fokus især er rettet mod emner som identitetsdannelse, ændrede familiestrukturer, social kontrol og social arv, normer og roller, individualisering mv. Desuden er bogen naturligvis opdateret på de områder, hvor den samfundsmæssige udvikling har rykket sig siden 1. udgaven udkom i Henrik Kureer & Claus L. Frederiksen Køge, marts

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Del 1. Politiske forhold Ideologi Hvad er ideologi? Ideologier De politiske partier Partiernes historie De politiske partier Inddeling af partierne Hvad laver et parti? Opinionsundersøgelser Politisk deltagelse og vælgeradfærd Politisk deltagelse Forbrugermagt Livsstilsanalyse Styreformer Anarki, diktatur og demokrati Demokratiformer Grundloven og magtens tredeling Grundloven Valg til Folketinget Folketingets opgaver Regeringen EU og lovgivningen i Danmark Andre statsformer Domstolene Domstolene Hvad er kriminalitet Årsager til kriminalitet Måling af kriminalitet Regioner og kommuner Opgavefordeling Valg og beslutninger Kommunens indtægter og udgifter Interesseorganisationer Interesseorganisationer NGO'er og græsrodsbevægelser

6 Indholdsfortegnelse 9. Medier Mediernes betydning i det politiske liv Den 4. statsmagt Avisens rolle i samfundet Magt Hvad er magt? Magtforholdene i Danmark Del 2. Samfundsudvikling og socialiseringsmønstre Fra industri- til informationssamfund Industrisamfundet Informationssamfundet Socialisering og identitetsdannelse Typer af socialisering Grupper og roller Socialisering og identitet i informationssamfundet Livsformer og familie Livsformer Familiens udvikling Familietyper Social arv Social grupper og social ulighed Social arv Chanceulighed Social mobilitet og mønsterbrydere Social arv i informationssamfundet Befolkningsudviklingen Befolkningens aldersfordeling Indvandrere og flygtninge Del 3. Samfundsøkonomi Samfundsøkonomiske mål Lidt om samfundsøkonomi Samfundsøkonomiske mål Konflikt mellem målene Økonomiens grundbegreber Det økonomiske kredsløb Produktion og indkomst

7 Indholdsfortegnelse 17.3 Bruttonationalproduktet Planøkonomi og markedsøkonomi Det danske arbejdsmarked Arbejdsstyrken Arbejdsløshed Arbejdsmarkedet de kommende år Organisationerne på arbejdsmarkedet Lønmodtagernes organisationer Arbejdsgivernes organisationer Hovedaftalen Overenskomster Overenskomstforhandlinger 'Våben' i en arbejdskonflikt Rets- og interessekonflikter Husholdninger og virksomheder Husholdninger Virksomheder Virksomhedens konkurrenceevne Den offentlige sektor Den offentlige sektors størrelse og opgaver Den offentlige sektors udgifter Den offentlige sektors indtægter Velfærdsstaten Den finansielle sektor Pengesektoren Obligationer Renten Betalingsbalancen og valuta Betalingsbalancen Valuta Valutasamarbejdet i EU Økonomisk politik Økonomien svinger Finanspolitik Pengepolitik Valutapolitik Indkomstpolitik Strukturpolitik

8 Indholdsfortegnelse Del 4. Internationale forhold Globalisering Den globale handel Globalisering Danmark i verdenshandelen Danmarks handel med udlandet Danmarks stærke sider Internationalt økonomisk samarbejde Frihandel og handelshindringer Handelsorganisationer Den Europæiske Union (EU) Baggrunden for EU-samarbejdet EU s institutioner Det Indre Marked Vigtige områder i EU-samarbejdet EU i fremtiden Internationalt politisk samarbejde Europa - før og nu NATO Forenede Nationer (FN) Miljø og ressourcer Forurening Miljøpolitik Internationalt miljøsamarbejde Kulturforståelse Hvad er kultur? Danskerne Kulturtræk Religion Hofstedes og kultur Stikordsregister

9 Indholdsfortegnelse Del 1 Politiske forhold 9

10 Indholdsfortegnelse 10

11 IDEOLOGI 1 Ideologi Hvad er ideologi? De fleste mennesker har en nøje forestilling om, hvordan deres hus skal være indrettet. Hjørnesofaen skal stå dér, spisebordet dér, osv. På samme måde har mange mennesker også nogle klare idéer om, hvordan samfundet skal være indrettet. De har f.eks. en mening om skatten, om EU og om flygtninge. Ofte danner sådanne meninger en overordnet idé om, hvordan forskellige samfundsproblemer skal løses. Man taler her om en ideologi. Du har sikkert også en holdning til forskellige samfundsproblemer. Dermed har du også en ideologi. Prøv at tage stilling til udsagnene i boks 1.1. Boks 1.1 Ideologitest Kig på følgende udsagn. Hvilket udsagn i hver kategori kommer nærmest din egen opfattelse af de nævnte problemstillinger? Enig? Enig? Enig? Enig? Enig? Vi bør opretholde og forbedre de sociale ordninger, som hjælper de svageste i samfundet Der er for store forskelle i Danmark mellem de rige og dem med lave indkomster. Derfor bør de rige beskattes hårdere end de lavere indkomster. Hvis man klarer sig skidt i livet er det primært, fordi man har haft nogle dårlige opvækstvilkår. Staten bør føre mere kontrol med erhvervslivet og sikre, at det tjener samfundets interesser og ikke kun sine egne. Det bør være gratis at gå til lægen, at få en uddannelse mv. Folk burde i langt højere grad klare sig selv uden hjælp fra det offentlige. Derfor bør satserne for dagpenge og bistandshjælp sættes ned. Det er i orden, at nogle mennesker tjener markant mere end andre og derfor har en højere levestandard. De skal ikke beskattes hårdere end andre. Hvis man klarer sig skidt i livet er det primært ens egen skyld. Erhvervslivet bør i højere grad have lov til selv at bestemme over sine egne forret-ninger. Det skal staten ikke blande sig i. Der bør være brugerbetaling på visse offentlige ydelser som f.eks. lægebesøg, uddannelse mv. Enig? Enig? Enig? Enig? Enig? Kilde: Inspireret af Ole Borre, Træk af den danske vælgeradfærd i Topforskning ved Aarhus Universitet,

12 1 Ideologi Terrorhandlingen i efteråret 2001, der ramte World Trade Center (WTC) i New York og dræbte næsten 3000 mennesker, havde bl.a. baggrund i ideologi. At terroristerne valgte WTC var nemlig ikke helt tilfældigt. WTC stod som et symbol på den liberalistiske ideologi, som er fremherskende i Vesten. De muslimske terrorister mente nemlig, at Vesten og dens liberalistiske ideologi havde været med til at undertrykke deres hjemlande. Fotoet viser en brandstation på Manhattan, hvor man mistede 11 af stationens brandmænd. (Foto: Henrik Kureer) Du har formentlig en holdning til de fleste eller alle påstandene. Hvis du overvejende har afgivet dine krydser i den venstre side af skemaet, er det nok, fordi du inderst inde ofte holder med den 'svage' part. Du har med andre ord en overordnet idé om, at samfundet bør hjælpe de svage. Dette er netop din ideologi. En ideologi er en samling af sammenhængende meninger om, hvordan samfundet er, og hvordan samfundet bør være. Andre mener, at folk må klare sig selv. Man kan ikke forvente, at samfundet hjælper én, hvis der er problemer. Folk med denne holdning - denne ideologi - vil nok primært sætte deres krydser til højre i skemaet. Vores meninger eller holdninger får vi typisk fra aviser, TV og radio. Men også venner og forældre er med til at påvirke vores holdninger. Ideologien gør det nemmere for os at have en mening om forskellige ting. Hvis din ideologi er, at man altid skal hjælpe de svage, vil du sikkert også synes, at det er i orden, at skatten er lidt høj. For det er jo normalt de rige, der betaler mest og de svage, der betaler mindst i skat. Mener du, at staten blander sig for meget i folks hverdag, ja så er du måske også tilbøjelig til at mene, at hastighedsgrænserne bør sættes 12

13 Ideologi 1 op. Det er folks eget ansvar, hvis de vil køre hurtigt, er måske din holdning. På baggrund af en persons holdninger til nogle få ting kan man ofte regne ud, hvad personen mener om mange andre sager. Det skyldes, at vores ideologi fungerer som en slags 'opslagsbog'. I 'opslagsbogen' står der nogle grundholdninger, og ud fra disse holdninger kan vi faktisk danne os en mening om de fleste ting. 1.2 Ideologier Gennem tiderne er der opstået mange ideologier. To af de mest kendte i dag er liberalismen og socialismen. Man sætter ofte disse to ideologier op over for hinanden. De er nemlig meget forskellige - især på det økonomiske område. Du kan læse om de to ideologier i det følgende. Liberalisme Liberalismen opstod helt tilbage i 1700-tallet. Dengang var det typisk kongen og måske nogle adelsmænd, der bestemte. Ofte var det kun kongen og adelen, der måtte eje jord. Der var ingen frihed til at tro eller skrive, hvad man ville. Som et oprør mod dette opstod liberalismen. Liberalisme betyder frihed, og der tænkes her på tre slags friheder: 1. Personlig frihed til at tænke, skrive og tro, hvad man vil. Endvidere skal man have ret til at eje huse, fabrikker mv. Det er det, vi kalder privat ejendomsret. 2. Politisk frihed betyder, at alle mennesker har ret til at være med til at bestemme, f.eks. ved valg. 3. Økonomisk frihed er frihed til at kunne skabe sig selv nogle gode økonomiske rammer. I praksis skal det ske ved, at alle konkurrerer med alle. Det betyder, at den, der producerer varerne bedst og billigst, får solgt sine varer. Og den, der kan tilbyde sin arbejdskraft billigst, får arbejde. Liberalisme går kort sagt ud på, at man har frihed til at skabe et godt liv for sig selv. Omvendt lægger man også op til, at får man ikke et godt liv, er det lidt ens egen skyld. 'Man er sin egen lykkes smed', siger liberalisterne. Man er selv ansvarlig for sin fremtid. For liberalisterne er det enkelte menneskes frihed det vigtigste. Statens rolle er blot at beskytte borgernes frihed. Det kan staten gøre ved hjælp af politi og domstole, som er det eneste, staten bør tage sig af. Skotten Adam Smith ( ) er liberalismens store tænker. Det var ham, der først formulerede de centrale elementer i den liberalistiske ideologi. Hans ideer om personlig og økonomisk frihed lever stadig i bedste velgående i mange politiske partier. (Foto: Gyldendals Billedbibliotek) 13

14 1 Ideologi Dette er de vigtigste punkter i den oprindelige liberalistiske ideologi. I dagens Danmark er det kun få, der kan bakke op om hele indholdet i den oprindelige liberalisme. Dem kan vi kalde de 'hårde' liberalister. De fleste liberale i dagens Danmark vil gerne have, at staten tager sig af mere end blot politi og domstole. F.eks. mener de, at staten skal hjælpe de ældre og de svage. Dem kalder vi her for de 'bløde' liberalister. En 'hård' liberalist vil mene, at hospitalsindlæggelse må betales af den syge selv. I USA er samfundet til en vis grad bygget op omkring den hårde liberalisme. Der er således brugerbetaling på mange ydelser, bl.a. sundhed og uddannelse hvilket jo i Danmark er gratis. De fleste amerikanere har derfor forsikret sig mod sygdom. Har man ikke en forsikring, er man ilde stedt, hvis man pludselig skal opereres. (Foto: Henrik. Kureer) Den liberalistiske ideologi har stor udbredelse i den vestlige verden. Især tankerne om personlig og politisk frihed. Fuldstændig økonomisk frihed er der dog ingen lande, der har. Danmark er også meget præget af liberalistiske tanker. Vi har både politisk og personlig frihed. Vores økonomi er dog kun til dels liberalistisk. Staten tager sig jo ikke kun af politiet og domstolene. Den sørger også for undervisning, sygehuse, veje, sociale ydelser mv. Et eksempel på et dansk parti der bygger på de liberalistiske tanker, er partiet Venstre. Partierne kan du kan læse mere om i kapitel 2.2. Socialisme Liberalismen fik mange tilhængere i slutningen af 1700-tallet og fremefter. Da fabrikker og maskiner begyndte at dukke op i 1800-tallet, skete der store omvæltninger. Landbruget blev mere effektivt. Det betød, at mange vandrede fra land til by. I byen var der nemlig arbejde at få på de nye fabrikker. Arbejdet på fabrikkerne var hårdt, farligt og dårligt lønnet. Liberalisterne havde ingen løsning på de dårlige arbejdsbetingelser. Tværtimod sagde de, at man måtte acceptere de ringe arbejdsforhold, når man havde fri konkurrence. Hvis staten blandede sig i forholdene på fabrikkerne, ville det forvride konkurrencen. Dette ville være til skade for hele samfundet, mente liberalisterne. De dårlige forhold for arbejderne på fabrikkerne gjorde, at der opstod nye tanker om at forbedre arbejdsvilkårene. Nogle pegede på, at i et samfund baseret på konkurrence, vil de svage altid få svært ved at klare sig. Derfor opstod ønsket om et helt nyt samfund, hvor goderne var mere lige fordelt, så ingen led nød. Disse nye tanker kaldes socialisme. Selvom der er mange former for socialisme, har de dog en del til fælles: 1. Grundlæggende mener socialisterne, at mennesket er socialt af natur. Det vil sige, at mennesker både har brug for hinanden og gerne hjælper hinanden. 14

15 Ideologi 1 2. Socialisterne mener, at det ikke er muligt at skabe frihed, så længe der er nogle, der tjener styrtende med penge, mens andre næsten ikke har en rød øre. Når nogle få mennesker ejer fabrikkerne, og arbejderne kun kan leve af at sælge deres arbejdskraft, vil der altid være ulighed. Uden økonomisk lighed er der ingen frihed. Skal man skabe frihed, er man derfor nødt til at skabe økonomisk lighed. 3. Hvis man vil ændre den økonomiske ulighed, må man have fælles eje af produktionsmidlerne. Der må altså ikke være nogle enkelte mennesker, der ejer banker, supermarkeder, fabrikker mv. Alle virksomhederne skal ejes af hele samfundet. I praksis betyder det, at det er staten, der ejer det hele. På den måde kan man bedre opnå, at ingen tjener for meget, og ingen tjener for lidt. Disse holdninger har de fleste socialister til fælles. De er også grundlæggende enige om, at de stærke i samfundet - dvs. de rige - skal hjælpe de svage. Derfor lægger socialister vægt på, at der skal ske en udligning af de sociale forskelle. Forskellen mellem rig og fattig skal gøres så lille som mulig. Socialister er til gengæld ofte uenige om, hvordan det socialistiske samfund skal skabes. Nogle mener, at det skal ske ved en stor samfundsomvæltning, hvor man fjerner dem, der bestemmer. Det kalder man for revolution. Andre mener, at det skal ske ved hjælp af små ændringer af samfundet, dvs. reformer. Det kalder vi for reformisme. Reformisterne vil altså gennemføre den socialistiske idé gradvist ved hjælp af demokratiske reformer. De revolutionære vil derimod omstyrte det nuværende samfund ved hjælp af magtanvendelse. Man kunne også kalde de socialister, der vil have revolution for 'hårde' socialister, og de andre for 'bløde' socialister. Det kan du læse mere om i kapitlet om partierne. Den mest kendte socialist er Karl Marx. Ifølge ham findes der to grupper af mennesker: Kapitalister og arbejdere. Kapitalisterne er dem, der ejer virksomhederne, mens arbejderne kun kan sælge deres arbejdskraft. (I dag bruges ofte udtrykket 'lønmodtagere' om arbejdere). Han mente, at arbejderne hele tiden ville få det dårligere. Og på et eller andet tidspunkt ville de have fået nok og gøre oprør. Ifølge Marx ville alle lande altså få revolution. Det er nu kun sket i nogle enkelte lande. Tyskeren Karl Marx ( ) var både historiker, økonom og filosof. Han regnes for at være socialismens største tænker, og han deltog også selv i en revolution i Tyskland i Revolutionen skulle have forbedret de svages forhold, men den mislykkedes og Marx måtte flygte til London. Frem til ca var samfundene i Sovjetunionen og de østeuropæiske lande bygget på den socialistiske ideologi. I dag er det kun få lande som Kina, Nordkorea og Cuba, der regnes for at være socialistiske. Kina er i disse år dog hastigt på vej væk fra socialismen. (Foto: Gyldendal Billedbibl.) Mange virksomhedsejere blev naturligvis oprørte over socialisterne. De havde været vant til at have en både villig og meget billig arbejdskraft. Skulle virksomhedsejerne virkelig opgive formue, ejendomsret og indflydelse til fordel for de fattige? 15

16 1 Ideologi I mange lande kom det til sammenstød mellem socialister og magthaverne i slutningen af 1800-tallet. Magthaverne var tilhængere af de liberalistiske idéer. I Danmark var der en del sammenstød mellem socialister og politi, men urolighederne var begrænsede. Det skyldtes, at socialisterne i Danmark mest har været bløde socialister. Socialdemokraterne, som pct. af danskerne stemmer på, er således 'bløde' socialister. De 'bløde' socialister er oven i købet enige med liberalisterne på visse områder. De går f.eks. også ind for personlig og privat frihed. Men derudover vil de gerne have en mere social fordeling af rigdommene. Ligesom Danmark er præget af den liberalistiske tankegang, er vi også påvirket af socialismen. Den offentlige sektor spiller en stor rolle i vores samfund. Politi, domstole, veje, sygehuse, biblioteker, undervisning mv. er altsammen en del af den offentlige sektor. De økonomiske forskelle forsøger staten også at udjævne ved at indkræve skatter og hjælpe de svage. Enhedslisten og SF er ligesom Socialdemokratiet partier, der bygger på socialistiske idéer. Socialdemokratiet og SF er i den meget 'bløde' ende, mens Enhedslisten er til en noget 'hårdere' socialisme. Forskelle på socialister og liberalister Den store forskel på liberalister og socialister er deres holdning til samfundsøkonomien. Socialisterne mener, at staten skal gribe ind og styre økonomien. Liberalisterne mener, at staten skal blande sig uden om og overlade det hele til det private initiativ, dvs. det private erhvervsliv. Man kan dele folk op efter, om de hælder mest over mod liberalismen eller over mod socialismen. Figur 1.1 viser, hvordan man kan indplacere folk efter deres holdninger til forskellige spørgsmål. De 'hårde' socialister og liberalister vil ligge ude i hver sin ende. De spørgsmål, du besvarede i boks 1.1, kan til dels bruges til indplacering på denne skala. Hvis dine krydser overvejende er sat til venstre, deler du måske mest den socialistiske opfattelse. Og har du mest sat dine krydser til højre, er det sikkert Figur 1.1 Socialisme og liberalisme 16

17 Ideologi 1 mest liberalistiske holdninger, du har. Det er også denne skala, vi bruger, når vi skal inddele de politiske partier. Det kan du læse mere om i næste kapitel. Socialliberalisme I dag er socialliberalismen den mest udbredte ideologi. Den kan indplaceres i midten på figur 1.1. Som det fremgår af navnet, er socialliberalisme en blanding af socialisme og liberalisme. Socialliberalisterne går bl.a. ind for den private ejendomsret. Men de synes samtidig, at staten skal tage sig af mere end blot politi og domstole. Det kunne f.eks. være hospitaler, veje osv. De går på den ene side ind for den frie markedsøkonomi med konkurrence og privat initiativ. Men på den anden side er de klar over, at ikke alle klarer sig godt, når der er fri markedsøkonomi. Socialliberalister mener derfor, at staten skal gribe ind og hjælpe de svage. Det gør den f.eks. ved at give kontanthjælp. Kort sagt prøver socialliberalisterne at forene liberalismens effektive økonomi med socialismens sociale hensyn. De holdninger, socialliberalismen har til fælles med socialismen og liberalismen, kan ses af figur 1.2. John Stuart Mill ( ) er nok den mest kendte socialliberalist. Han filosoferede meget over, hvordan man kunne skabe mest 'lykke' til alle. Oprindelig var han liberalist, men han opdagede, at liberalismen ikke betød 'lykke' for alle. Han mente derfor, at staten måtte gribe ind på visse områder, for at alle kunne få del i 'lykken'. (foto: Gyldendals Billdedbibl.) Figur 1.2 Socialliberalismens fællestræk med socialismen og liberalismen 17

18 1 Ideologi Edmund Burke ( ) regnes for konservatismens fader. Han var født i Irland og gjorde politisk karriere i England. Han var meget kritisk over for den franske revolution i 1789, hvor man med vold afskaffede kongedømmet og indførte republik. Burke mente, at en sådan revolution ville medføre alt for store og pludselige samfundsomvæltninger. Ifølge Burke skal samfundsmæssige forandringer ske stille og roligt og i overensstemmelse med de traditioner og værdier, der er gældende i samfundet. Konservatisme Konservatisme er en ideologi, der opstod i 1700-tallet ligesom liberalismen. Ordet konservatisme kommer af at 'konservere', der betyder at bevare. I den konservative ideologi går man ind for at bevare samfundet, som det er - i modsætning til socialismen, som sigter på direkte at lave samfundet om efter socialistiske idéer. 'Man ved, hvad man har, man ved ikke, hvad man får', kunne være konservatismens slogan. Hvis der absolut skal ændres noget, er det bedst at gå langsomt frem og kun lave små ændringer. Konservative deler liberalismens tanker om markedsøkonomi. De går således ind for fri konkurrence og privat ejendomsret. Også på mange andre samfundsområder er der ikke den store forskel på de to ideologier. Visse væsentlige forskelle er der dog. Konservative afviser nemlig ikke - som de liberale - at staten skal spille en vis rolle i samfundslivet. De ser gerne, at staten værner om traditioner og værdier som kongehuset, kirken, familien, forsvaret og kulturen. Det er jo netop disse områder, som er med til at bevare den nuværende samfundsorden. Konservative er heller ikke blege for, at staten går ind og laver diverse regler for befolkningen og erhvervslivet, hvis det er i samfundets interesse. Her mener de liberale, at den personlige frihed kommer i første række. Endelig mener de konservative også, at staten til en vis grad skal sikre de svageste i samfundet. Staten skal påtage sig et ansvar for de svageste borgere. Her har konservatismen en del til fælles med socialliberalismen. Og det er måske især på dette punkt, at forskellen mellem konservatisme og liberalisme er størst. Den konservative ideologi findes herhjemme hos partiet Det Konservative Folkeparti. Men den præger i høj grad også partier som Venstre og Dansk Folkeparti. Nationalisme De fleste mennesker er glade for deres eget land. Det gælder også danskerne. Vi hepper på fodboldlandholdet, når der er EM og VM i fodbold. Vi flager med Dannebrog, når vi har fødselsdag. Og når vi snakker med udlændinge, er vi nok tilbøjelige til at fremhæve vores velfærdsstat og vores demokrati. En sådan stolthed over sit eget land er ganske naturlig. Man betegner dette med udtrykket nationalfølelse. Noget helt andet er det imidlertid med nationalisme, som er en politisk 18

19 Ideologi 1 ideologi. Også den findes i en blød og en hård version. Overordnet siger den nationalistiske ideologi, at befolkningen i et land helst kun bør bestå af mennesker fra det samme folk. Med udtrykket folk mener vi hermed mennesker, som taler samme sprog, har samme religion, har en fælles historie, har samme traditioner mv. (vi vil i boks 31.2 i kapitel 31 mere præcist definere betegnelsen nation ). Et land som Danmark bør eksempelvis helst kun bestå af danskere, vil ideologien fremføre. I den bløde form for nationalisme er argumentet, at demokratiet fungerer bedst, når folk forstår hinanden, og når man kan diskutere de fælles problemer indbyrdes. Dette kræver, at man taler samme sprog. Et velfungerende demokrati kræver også, at man har respekt for hinanden og hinandens synspunkter og at man er villig til at lade sig stemme ned i en afstemning. Derfor er det hensigtsmæssigt, at hele befolkningen har nogenlunde samme værdier og forestillinger. Og det har man typisk, hvis man har en fælles historie, har samme religion osv. Omvendt siger ideologien, at demokratiet får svære vilkår, hvis der inden for et lands grænser bor mange forskellige folkeslag, hvor ikke alle deltager i de fælles samfundsmæssige beslutninger. Det kan i sådanne tilfælde især være vanskeligt at opretholde en velfærdsstat, hvor man ofte betaler meget i skat til at finansiere udgifterne til de svageste i samfundet. Skal folk betale meget i skat, så kræver det, at der i befolkningen er en vis samhørighed, en følelse af fællesskab. Og dette opnås lettest, hvis befolkningen har nogenlunde samme værdier. Ifølge denne tankegang vil verden blive et fredeligere sted, hvis hvert folk (nation) havde deres egen stat. Undersøgelser blandt EU-landene viser, at danskerne er det folkefærd, som værdsætter deres demokrati højest. Og mange af os bliver stolte, når vi ser håndboldgutterne vinde guldmedaljer. Men det har ikke noget med nationalisme at gøre. Man kan sagtens være stolt af sit land uden af den grund at være nationalist. Der er nemlig stor forskel på nationalfølelse og nationalisme. (Kilde: BT) Den hårde nationalisme tager udgangspunkt i en opfattelse af, at ens eget folk er et specielt folkefærd, som er højt hævet over andre folk. Ifølge denne tankegang ser man ned på andre folkeslag og betragter dem som mindreværdige. Omvendt ser man måske oven i købet sit eget folk som udvalgt af Gud. Hårde nationalister går ofte vidt for at håndhæve princippet om, at en stat kun bør bestå af ét folk. Tit går de ikke af vejen for at bruge vold for at tvinge andre folkeslag væk. Blandt hårde nationalister ser man ofte en dyrkelse af historiske helteskikkelser, ligesom man er tilhænger af et stærkt militær, der kan bruges som redskab til at tryne andre folkeslag. Mange borgerkrige er udløst på grund af, at hårde nationalister har forsøgt at smide andre folkeslag ud af deres land. I mange lande bor flere folkeslag sammen, og her ser man ofte, at de enkelte folkeslag bekæmper hinanden i bestræbelserne på at få landet helt for sig selv. Nationalister har i visse ekstreme tilfælde anset det for rigtigt at udvide deres eget 19

20 1 Ideologi lands territorium, så de fik mere plads til deres eget folk. På denne måde er adskillige krige gennem tiderne opstået som følge af forskellige folks ønske om at få mere magt til netop deres folkeslag. Billedet er taget i Syd- Afrika i 1970 erne, hvor den unge mand her har overtrådt loven ved at sætte sig på en bænk, som kun er forbeholdt hvide. Denne opdeling af racerne - kaldt 'apartheid' - blev først afskaffet i 1990'- erne efter pres fra omverdenen. Apartheid er et udtryk for racisme og betød bl.a., at de sorte ikke havde stemmeret og ikke frit kunne vælge job. (Foto: Bettmann/Scanpix) Straffelovens 266 b Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Mange af de danske politiske partier har inddraget elementer af den bløde nationalisme. Den hårde nationalisme har imidlertid aldrig rigtig fundet fodfæste herhjemme, om end synspunkterne af og til ses dukke op i den politiske debat på skoler og arbejdspladser. Racisme og nazisme Udover de allerede nævnte findes der mange andre ideologier. Nogle af disse ideologier kan du læse om her. Racisme. Idéen om at ens egen race er bedre end alle andre racer, kaldes racisme. Det er en forestilling om, at ens egen race er mere intelligent end alle andre racer. Det indebærer, at man ser ned på alle andre racer end netop ens egen. Andre racer betragtes som mindreværdige og smådumme. Nogle mennesker er så bange for andre folkeslag, at det nærmest er en psykisk sygdom. Her taler man om xenofobi. Den racistiske ideologi er der mange eksempler på. I Sydafrika satte et hvidt mindretal sig på magten i begyndelsen af forrige århundrede, og de hvide undertrykte de sorte helt frem til 1990 erne. De sorte havde ingen stemmeret, og der var adskilte badestrande, toiletter mv. for sorte og hvide. Også i USA har racismen været udbredt. I Sydstaterne adskilte man den sorte og den hvide befolkning helt fremt til 1960'erne. F.eks. var de sorte henvist til de bagerste pladser i de offentlige busser. Og hvis der var pladsmangel, skulle de sorte vige pladsen til fordel for de hvide. Først i 1960'erne fik de sorte fri adgang til at stemme ved valg. Racisme præger den dag i dag det amerikanske samfund. Hører du sort, amerikansk rapmusik, vil du hurtigt opdage, at de sorte stadig følger sig undertrykt af de hvide. Racisme findes over alt i verden. Forestillingen om, at ens egen race er meget bedre end alle andre, ja den trives i bedste velgående i mange lande. Jøder udsættes stadig for forfølgelse i visse lande. I Østeuropa er især sigøjnere udsat for racisme i dag. Herhjemme føler mange indvandrere, at de udsættes for racisme. Racisme er imidlertid ulovligt i Danmark. En dørmand ved et diskotek må eksempelvis ikke afvise hold gæster, blot fordi de f.eks. er asiater eller er afrikanere. 20

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Diplomati med social slagside 21

Diplomati med social slagside 21 kontrast Januar 2007 Globalisering Faglige rettigheder Solidaritet Udvikling International handel Regeringen sminker ulandsstøtte med gældseftergivelse En halv milliard til ulandsbistand bruges til eftergivelse

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten Fødselsdagsmagasin maj 2009 20 År med Enhedslisten En teenager fylder tyve Velkommen til Enhedslistens fødseldag. Vi fejrer den med et magasin, der ser frem, tilbage og på billeder Den sexede vagthund»principfastheden

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5.

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5. kampagneavis mod ulighed og racisme [Nummer 346 14. juli, 2015] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Gør som grækerne www.socialister.dk Løkke skal væltes! Den nye regering er en svag regering - men venstrefløjen

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere