Beskæftigelsesplan Brønderslev Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan Brønderslev Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2019 Brønderslev Kommune

2 Indhold Introduktion til beskæftigelsesplan Det regionale arbejdsmarked...3 Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft...4 Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats i Udvikling i antal borgere på offentlig forsørgelse...5 Ministermål lokale fokusområder...7 Øvrige indsatsområder...8 Indsats på integrationsområdet...8 Indsats for borgere med handicap...9 Fokusområde 1: Kvalificeret arbejdskraft...10 Udfordringer i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft...10 Strategi og indsats...10 Tværkommunalt samarbejde om jobbarometer og kandidatbanker...11 Opkvalificering og motivation af ledige...12 Fælles løsninger i et tværgående samarbejde...13 Målsætninger for fokusområde Fokusområde 2: Unge i uddannelse og job...14 Antal og udvikling i målgruppen...14 Strategi og indsats...14 Flere unge i erhvervsuddannelse...15 Implementering af FGU og nye opgaver i den kommunale ungeindsats...15 Forebyggende indsats for årige unge...16 Jobspor for uddannelseshjælpsmodtagere...16 Virksomhedsvendt indsats for aktivitetsparate og ressourceforløb...16 Målsætninger for fokusområde Fokusområde 3: Udsatte ledige...18 Antal og udvikling i målgruppen...18 Strategi og indsats...19 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere...20 Ledighedsydelse...21 Ressourceforløb...21 Målsætninger fokusområde Side 2 af 22

3 Introduktion til beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplanen giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske og budgetmæssige målsætninger for Brønderslev Job- og UngeCenter i 2019 samt de strategier og indsatser, der iværksættes for at indfri målsætningerne. Der har de seneste år været en positiv udvikling på arbejdsmarkedet, og den ser ud til at fortsætte. Den stigende beskæftigelse og faldende ledighed udfordrer virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft. Flere virksomheder melder om vanskeligheder ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft og ser manglen på arbejdskraft, som den største hæmsko for vækst. Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at der både er brug for de borgere, der er tæt på arbejdsmarkedet, og de borgere der er længere fra arbejdsmarkedet. Derfor er der fortsat et stort fokus på, at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse, og flere skal i uddannelse og beskæftigelse. Det regionale arbejdsmarked Den nordjyske ledighed er fra september 2017 til september 2018 faldet fra 4,4 % til 4,1 %, hvilket svarer til et fald på knap 900 fuldtidspersoner. Ledighedstallet omfatter modtagere af a-dagpenge samt jobparate på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Fra juli 2017 til juli 2018 er beskæftigelsen i Nordjylland steget med 0,4 % svarende til cirka 750 fuldtidspersoner. Side 3 af 22

4 Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft Jobcentrene spiller en vigtig rolle i forhold til at bygge bro mellem udbuddet af arbejdskraft og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. De ledige udgør et rekrutteringspotentiale, som skal være med til at dække virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft på kort og længere sigt. Efterspørgslen efter arbejdskraft varierer, og virksomhedernes behov for forskellige kompetencer ændres over årene. Mange virksomheder kender deres fremtidige behov for arbejdskraft, og det betyder, at der er bedre tid til uddannelse og opkvalificering af de målgrupper, der skal dække behovene på længere sigt. Som nedenstående graf viser, forventes der generelt en stor efterspørgsel efter faglært arbejdskraft set i forhold til arbejdsstyrken. Denne fremskrivning viser, at der frem mod 2025 kommer til at mangle knap faglærte. I Nordjylland er det især bygge- og anlægsbranchen, som har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, hvilket både dækker over faglært arbejdskraft samt ingeniører, byggeteknikere- og konstruktører mv. På kort sigt udgør de jobparate ledige et arbejdskraftsudbud for virksomhedernes efterspørgsel. På længere sigt er det de unge, som ofte skal via uddannelsessystemet, der skal være med til at dække behovene. De udsatte ledige har dog ofte behov for en længerevarende indsats, før de kan træde ind på arbejdsmarkedet men kan udgøre et arbejdskraftsudbud for virksomhederne i forhold til småjob. Det stiller store krav til kommunernes indsats, og derfor vil Brønderslev Kommune også i 2019 både have fokus på målgrupperne tæt på og langt fra arbejdsmarkedet samt virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft på kort og langt sigt. Side 4 af 22

5 Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats i 2019 Udvikling i antal borgere på offentlig forsørgelse Det overordnede mål for beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune er at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. I Brønderslev Kommune følges udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse på tæt hold. Det har stor værdi for borgerne, når de oplever, at de kan forsørge sig selv og bidrage til arbejdsmarkedet. Samtidig er der stort behov for flere hænder på arbejdsmarkedet. Som figuren herunder viser, er antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune faldet det seneste år. Fra september 2017 til september 2018 er antallet faldet med 198 fuldtidspersoner. For de fleste ydelsesgrupper er det en kombination af gode konjunkturer, og at Job- og UngeCentret er lykkedes med de iværksatte strategier, som giver de positive resultater. I Brønderslev Kommune er 15,7 % af befolkningen i alderen år på offentlig forsørgelse (her medtælles de ydelsesgrupper, som fremgår af nedenstående figur). Dette ligger på niveau med det regionale gennemsnit på 15,6 %. 198 fuldtidspersoner Side 5 af 22

6 Ministermål Beskæftigelsesministeren har udmeldt 6 ministermål for 2019, hvoraf 4 er videreført fra Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse (videreføres) 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres) 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (videreføres) 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres) 5. Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål) 6. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (nyt mål) Foruden ministermålene er der i 2019 fokus på aftalen om En forenklet beskæftigelsesindsats, der blev indgået af et bredt forlig i Folketinget i august 2018, og som træder i kraft 1. juli Målet med aftalen er at gøre lovgivningen på beskæftigelsesområdet mindre kompleks, så jobcentrene og a- kasserne kan understøtte arbejdsmarkedet mere effektivt. Forligspartierne peger på, at aftalen giver jobcentre og a-kasser mere frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, idet en række proceskrav fjernes. I stedet vil der være øget fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking. Beskæftigelsesministeren har offentliggjort den første benchmark-måling, hvor kommunerne ranglistes efter antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Der er ligeledes udmeldt nogle af de proceskrav, der forventes at blive målt på. Det drejer sig eksempelvis om antal afholdte samtaler på udvalgte målgrupper og brugen af virksomhedsrettede indsatser. I Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019 vil der sammen med de velkendte resultatmål om at nedbringe antallet af fuldtidspersoner - derfor indgå en række procesmål. Side 6 af 22

7 3 lokale fokusområder Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019 tager afsæt i de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan. Brønderslev Kommune har derfor udvalgt 3 fokusområder for 2019, som er kvalificeret arbejdskraft, unge i uddannelse og job og udsatte ledige. Målsætning At nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse samt at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft Fokusområde 1 Kvalificeret arbejdskraft Fokusområde 2 Unge i uddannelse og job Fokusområde 3 Udsatte ledige Jobcentrene spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. Job- og UngeCentret vil derfor også i 2019 have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering samt målrette opkvalificeringsindsatsen til virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere. I Brønderslev Kommune er ungeområdet et vigtigt område i forhold til målet om at nedbringe det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse samt at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Jo flere unge under 30 år, der får en uddannelse og opnår fodfæste på arbejdsmarkedet, desto færre vil få behov for offentlig forsørgelse også senere i livet. På ungeområdet vil blikket i 2019 især være rettet mod den nye forberedende grunduddannelse (FGU) og de opgaver i den kommunale ungeindsats, som skal implementeres i den sammenhæng. Som følge heraf vil UngeCentret også skærpe fokus på den forebyggende indsats for de årige unge. Derudover vil fokus på ungeområdet være rettet mod behovet for, at flere unge søger ind på erhvervsuddannelserne for at sikre faglært arbejdskraft i fremtiden. De gode konjunkturer på arbejdsmarkedet betyder, at der er brug for alle ledige for at imødekomme den stigende efterspørgsel på arbejdskraft. I 2019 vil Brønderslev Job- og UngeCenter have et særligt fokus på gruppen af udsatte ledige, som både omfatter aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse. De udsatte ledige skal have en håndholdt og virksomhedsrettet indsats, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet. Side 7 af 22

8 Øvrige indsatsområder Indsats på integrationsområdet På integrationsområdet har Brønderslev Kommune de seneste år haft succes med at bringe flere borgere i job og uddannelse. 43 % af borgerne på integrationsydelse, som er omfattet af integrationsprogrammet, er siden september 2016 kommet i job eller uddannelse. Samtidig er antallet af nye flygtninge faldet markant de seneste to år. Det betyder, at der i september 2018 er 91 fuldtidspersoner på integrationsydelse, som er omfattet af integrationsprogrammet, i Brønderslev Kommune. Det lave antal nye flygtninge forventes at fortsætte i Brønderslev Kommunes kvote i 2019 for antal forventede nye flygtninge er på 11 personer foruden familiesammenføringer. Omtrent halvdelen af de flygtninge, som er kommet i selvforsørgelse i Brønderslev Kommune, er kommet i job, og halvdelen er kommet i uddannelse. Undersøgelser viser, at uddannelse giver en mere sikker tilknytning til arbejdsmarkedet. Nogle flygtninge er ufaglærte eller har uddannelser, som ikke umiddelbart kan anvendes på det danske arbejdsmarked. De forventes at stå usikkert, når konjunkturerne vender. Brønderslev Kommune har derfor fokus på uddannelse af især de unge flygtninge. Der er et stort politisk fokus på, at kvinderne skal have en tilknytning til arbejdsmarkedsmarkedet, da ikke-vestlige kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet generelt er lavere end for ikke-vestlige mænd. Blandt de 91 borgere på integrationsydelse, som er omfattet af integrationsprogrammet i Brønderslev Kommune i september 2018, er kønsfordelingen dog relativt lige. Dette gælder også for de aktivitetsparate borgere, som det fremgår af tabellen nedenfor. Alle borgere på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet Aktivitetsparate borgere omfattet af integrationsprogrammet Mænd Kvinder I alt Integrationsafdelingen vil i 2019 arbejde med mini-projekter, hvor en gruppe borgere med behov for en særlig indsats arbejder med specifikke problemstillinger. Det vil dreje sig om: Kvinder med ingen eller begrænset erfaring med arbejdsmarkedet, som mangler arbejdsidentitet Borgere med komplekse problemstillinger, hvor der er behov for at foretage en socialfaglig afklaring og arbejde med motiverende samtaler. Integrationsafdelingen vil anvende gruppeforløbene som et led i arbejdet med at bringe borgerne ind på arbejdsmarkedet. Brønderslev Kommune deltager på integrationsområdet i et landsdækkende projekt Sammen om integration som varer til juli Integrationsafdelingen har gennem projektet ansat en virksomhedskonsulent, som arbejder på at styrke den job- og virksomhedsrettede indsats på integrationsområdet. Dette arbejde vil fortsætte i 2019, hvor Brønderslev Kommune har besluttet at hjemtage den virksomhedsrettede indsats for de jobparate integrationsborgere fra anden aktør. Der vil i Side 8 af 22

9 denne sammenhæng være fokus på at styrke samarbejdet mellem rådgivere og virksomhedskonsulenter i Job- og UngeCentret. Indsats for borgere med handicap Borgere med et handicap har på lige fod med andre borgere ressourcer og kvalifikationer, som virksomhederne kan drage nytte af. I 2019 vil Brønderslev Kommune have fokus på at understøtte, at så mange ledige med handicap som muligt kommer i beskæftigelse. Mulighederne herfor er aktuelt gunstige på grund af den høje efterspørgsel efter arbejdskraft. Indsatsen for ledige med handicap er i Brønderslev Kommune en del af den samlede, helhedsorienterede indsats, som også andre ledige indgår i. Dertil kommer, at der i Job- og UngeCentret er tre nøglemedarbejdere, som er videnspersoner på handicapområdet og specialiserede i brug af kompenserende ordninger. Det kan dreje sig om personlig assistance eller hjælpemidler, der gør det muligt for borgere med handicap at være på arbejdsmarkedet. Nøglemedarbejderne fungerer som ressourcepersoner i Job- og UngeCentret og vil i 2019 have øget fokus på at udbrede deres viden til kolleger og arbejdsgivere. Regeringen fremlagde i september 2018 et handicappolitisk udspil med et mål om at flere borgere med et større handicap skal i beskæftigelse på landsplan. Borgere med handicap registreres ikke særskilt i beskæftigelsessystemet. Der findes derfor ikke tal på, hvor mange personer med handicap, der er ledige i Brønderslev Kommune. Udspillet lægger op til en styrkelse af data på området, hvilket Brønderslev Kommune hilser velkommen, således at viden om indsatsen styrkes. Side 9 af 22

10 Fokusområde 1: Kvalificeret arbejdskraft Udfordringer i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft At sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne er en udfordring, som fylder på den politiske dagsorden. Det er en opgave og et ansvar, der deles af mange aktører på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsfremmesystemet. Brønderslev Kommune har stort fokus på, at jobcentret skal sikre et godt jobmatch mellem den ledige arbejdskraft og virksomhedernes behov. Derfor vil Job- og UngeCentret også i 2019 agere som en central formidler mellem de ledige og virksomhederne. Denne opgave løses af Erhvervsservice, der oplever flere henvendelser og større udfordringer i forhold til at finde den efterspurgte arbejdskraft. Regionale analyser 1 og egne erfaringer fra besøg hos lokale virksomheder herunder i forbindelse med udarbejdelsen af Det Vendsysselske Jobbarometer viser, at virksomhederne i Nordjylland har sværest ved at rekruttere medarbejdere med kompetencer indenfor bygge- og anlæg, it, metal, transport og SOSUområdet. Dette er ligeledes de områder, som Job- og UngeCentret har vanskeligt ved at finde ledige til. De ledige i Job- og UngeCentret udgør et rekrutteringspotentiale for virksomhederne. Derfor skal Job- og UngeCentret bidrage til at øge udbuddet af potentielle medarbejdere, så de ledige kan dække virksomhedernes behov. Udfordringen er, at ledigheden falder, og de ledige, som har kompetencerne og motivationen til at arbejde i mangelområderne, allerede er på vej i job. Hos mange ledige er der et spænd fra deres kompetencer til virksomhedernes behov for arbejdskraft. For de ledige kan det være nødvendigt med et brancheskifte for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Udfordringen er, at det kan være svært for den ledige at finde motivationen til at arbejde indenfor et nyt og ukendt arbejdsområde. For andre kan det at tage kurser også kræve overvindelse. Endelig er der borgere, som har begrænset fysisk formåen i forhold til at arbejde i brancher med stor fysisk belastning, som det for eksempel er tilfældet i bygge- og anlægsbranchen. I dette afsnit er der fokus på ledige a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere. Det er dem, der skal være med til at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft her og nu. Det er ledige, som er tæt på arbejdsmarkedet, men som kan have nogle begrænsninger i forhold til deres faglighed, motivation og/eller fysiske evner, som besværliggør en hurtig tilknytning til mangelområderne på arbejdsmarkedet. Strategi og indsats Målet med Brønderslev Kommunes virksomhedsindsats er, at virksomhederne får den efterspurgte arbejdskraft. Derfor vil Job- og UngeCentret i 2019 have fokus på: Tværkommunalt samarbejde om jobbarometer og kandidatbanker Opkvalificering og motivation af ledige Fælles løsninger i et tværgående samarbejde 1 Eksempelvis Behov for arbejdskraft regionalt og nationalt, april 2018, af Danske Regioner, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland. Side 10 af 22

11 Tværkommunalt samarbejde om jobbarometer og kandidatbanker God virksomhedsservice er en tværkommunal opgave, hvilket betyder, at Brønderslev Job- og UngeCenter har et tæt samarbejde med de vendsysselske kommuner. Job- og UngeCentret arbejder målrettet på at identificere mangelområderne på arbejdsmarkedet. I samarbejde med Hjørring og Frederikshavn Kommuner (fra 2019 også Jammerbugt Kommune) udarbejder Jobcenter Brønderslev hvert år et jobbarometer, som er en prognose for fremtidens efterspørgsel efter arbejdskraft i de vendsysselske kommuner. Prognosen kortlægger virksomhedernes behov for arbejdskraft et år frem tiden. Sammenlagt spørges cirka 1100 virksomheder om forventede ændringer i medarbejderstaben, samt hvilke stillingsbetegnelser de forventer at have sværest ved at rekruttere til. Prognosen anvendes til at følge jobmulighederne i lokalområdet og anvendes blandt andet som et værktøj i samtalen med de ledige. Foruden jobbarometret har virksomhedskonsulenterne i Erhvervsservice en central opgave i forhold til at formidle jobs, rekruttere til ordinære stillinger og lave opsøgende arbejde ved at besøge en lang række nye virksomheder og iværksættere. Formålet er at få en dialog om virksomhedens aktuelle situation samt forventninger til fremtidens behov for medarbejdere. De vendsysselske kommuner samarbejder også omkring udvikling og implementering af tværkommunale kandidatbanker indenfor mangelområderne, hvilket er et arbejde, der vil fortsætte ind i En branche defineres som et mangelområde, hvis virksomhederne efterspørger arbejdskraft til stillinger med ingen eller få kvalificerede ledige. En kandidatbank er en database, hvor det er nemt at få et overblik over de ledige, som har motivationen og de personlige kompetencer det kræver for at arbejde i en bestemt branche. Der er allerede udviklet kandidatbanker inden for følgende brancher: Bygge og anlæg Hotel- og restaurationsbranchen Metal- og procesindustri Fisk- og fødevareindustri Plejesektoren I 2019 skal arbejdet med idriftsættelse af kandidatbankerne fortsætte, så kommunerne aktivt kan bruge kandidatbankerne til at danne et overblik over de ledige, som ønsker job i brancher med mangel på arbejdskraft. Side 11 af 22

12 Opkvalificering og motivation af ledige Med kandidatbankerne kan de vendsysselske kommuner hurtigere finde egnede kandidater til nye opkvalificeringskurser. Sammenholdt med at Job- og UngeCentret indgår i et samarbejde omkring den nye VEU-struktur (voksen- og efteruddannelse), er det forventningen, at der i 2019 kan sikres mere holdbare uddannelsestilbud til de ledige. VEU-samarbejdet skal bidrage til at bygge bro mellem beskæftigelse og ledighed, hvilket eksempelvis indebærer koordinering af kurser i et samarbejde mellem jobcentre, uddannelsesinstitutioner herunder erhvervsskoler, a-kasser, faglige organisationer, arbejdsgivere m.fl. Ligesom i de foregående år vil størstedelen af al opkvalificering også i 2019 være individuel opkvalificering, hvor enkelte ledige kompetenceløftes til nye jobmuligheder. I samarbejde med a-kasserne vil Job- og UngeCentret sætte yderligere fokus på muligheden for brancheskift. Det betyder, at de ledige skal motiveres og vejledes i retning af de områder, der mangler arbejdskraft. Job- og UngeCentret vil udvikle det gode og tætte samarbejde med a-kasserne med henblik på at motivere de ledige dagpengemodtagere, der er ufaglærte eller har forældede kompetencer, til kompetenceudvikling mod mangelområderne. Et led i denne proces er, udover motiverende samtaler hos rådgiveren, at få bragt ledige og virksomheder tættere på hinanden. Det sker via Mød & Match-arrangementer og en jobmesse den 19. marts 2019, hvor der er skabt mulighed for et fysisk møde mellem de ledige og virksomhederne. Arrangementerne skal give virksomhederne mulighed for at møde de ledige i øjenhøjde, og de ledige får et indblik i virksomhederne og de job, de søger arbejdskraft til. De jobrettede og motiverende samtaler hos rådgiverne er et de vigtigste redskaber i forhold til at få de ledige i job. Derfor har Job- og UngeCentret stort fokus på at få afholdt alle de lovpligtige samtaler. De to nedenstående søjlediagrammer viser, hvor stor en andel af de ledige dagpengemodtagere (med 6-9 måneders anciennitet) og jobparate kontanthjælpsmodtagere (med 3-6 måneders anciennitet), der får det lovpligtige antal samtaler, målt i henholdsvis juli og august I begge tilfælde ligger Brønderslev Kommune over regionsgennemsnittet. Dagpengemodtagere - andel med 6 samtaler eller mere 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jammerbugt Aalborg Hjørring RAR Nordjylland Morsø Brønderslev Rebild Vesthimmerland Mariagerfjord Frederikshavn/Læsø Thisted Side 12 af 22

13 Jobparate kontanthjælpsmodtagere - andel med 3 samtaler eller mere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Morsø Hjørring Vesthimmerland Mariagerfjord RAR Nordjylland Aalborg Frederikshavn/Læsø Thisted Jammerbugt Brønderslev Rebild Fælles løsninger i et tværgående samarbejde Job- og UngeCentret spiller en central rolle i forhold til at bringe forskellige parter sammen for at styrke relationen og finde fælles løsninger. I praksis betyder det eksempelvis, at de vendsysselske kommuner har understøttet oprettelsen af en Task Force indenfor brancher, som har vanskeligt ved at rekruttere arbejdskraft. De består af faglige organisationer, a-kasser, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og jobcentrene i Vendsyssel. De foreløbige tilbagemeldinger viser, at der fra alles side er interesse i at fortsætte samarbejdet i det regi, hvorfor Job- og UngeCentret i 2019 vil have fokus på at fastholde og forbedre samarbejdet på tværs. Job- og UngeCentrets indsats skal ligeledes rettes imod virksomheder, der skal have hjælp til uddannelse af egne medarbejdere. I den forbindelse skal der større fokus på muligheden for jobrotation og voksenlærlingeaftaler, hvilket både kan omfatte virksomhedernes egne ufaglærte samt ledige. Samtidig er der fokus på, hvordan det ordinære uddannelsessystem kan bidrage til at løfte opgaven. Målsætninger for fokusområde 1 Målsætninger i 2019 Rekrutteringer til ordinære stillinger: 175 Besøg hos nye virksomheder/iværksættere: 100 Mød & match for virksomheder og ledige: 4 Samtaledata for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere: Brønderslev Kommune skal ligge over regionsgennemsnittet for begge målgrupper. Side 13 af 22

14 Fokusområde 2: Unge i uddannelse og job I Brønderslev Kommune har ungeområdet været særligt prioriteret siden januar 2014, hvor UngeCenter Brønderslev blev etableret. UngeCentret fungerer som én indgang for de unge mellem 15 og 30 år, og både indsatserne i forhold til uddannelse, beskæftigelse og det sociale område varetages i UngeCentret. Dette giver mulighed for at tilbyde de unge en reel tværfaglig og helhedsorienteret indsats. UngeCenter Brønderslev UngeCenter Brønderslev blev etableret i januar UngeCentret tilbyder én indgang til kommunen for unge mellem 15 og 30 år. For at fastholde fokus på de unge har Brønderslev Kommune udpeget ungeområdet som et lokalt beskæftigelsespolitisk mål. Antal og udvikling i målgruppen Siden UngeCentret startede i 2014 har der været en positiv udvikling i antallet af unge på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune. Som det fremgår af graferne nedenfor, havde Brønderslev Kommune en høj andel af borgere på uddannelseshjælp i unge var i januar 2014 på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune. I september 2018 gælder dette 173 unge. Den positive UngeCentret varetager tværfaglige indsatser for de unge i forhold til: LAB-loven (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats) udvikling betyder, at Brønderslev Kommune i dag ligger på niveau med landsgennemsnittet og under det regionale niveau. Serviceloven (børn og voksenafsnit) Dele af sundhedsloven UU-loven (Lov om Ungdommens Uddannelsesvejledning) Fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i pct. af befolkningen år Jan-sep 2018 Brønderslev Hele landet Region Nordjylland Strategi og indsats UngeCentrets udfordring i 2019 i forhold til uddannelseshjælp bliver at fastholde det lave niveau og sikre, at den kontinuerlighed i indsatser, som har bidraget til den positive udvikling, fastholdes og videreudvikles. De unge skal modtage en tæt og aktiv indsats, og det forudsætter, at logistik omkring tilbud og samarbejdskæder virker. Der vil i denne sammenhæng være fokus på driften. Side 14 af 22

15 UngeCentret vil derudover have fokus på udviklingstiltag i forhold til følgende udfordringer: Flere unge i erhvervsuddannelse Implementering af den nye forberedende grunduddannelse (FGU) og de nye opgaver i den kommunale ungeindsats, som er forbundet hermed Forebyggende indsats for de årige unge Jobspor for uddannelseshjælpsmodtagere Virksomhedsvendt indsats for aktivitetsparate og unge i ressourceforløb Flere unge i erhvervsuddannelse En stor udfordring på ungeområdet er, at der forventes en betydelig mangel på faglært arbejdskraft i Danmark indenfor en kort årrække. De unge har i øget grad fravalgt erhvervsuddannelserne til fordel for gymnasiale uddannelser siden Målet er derfor nationalt og lokalt at øge andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse. Regeringen fremlagde i september 2018 et udspil med en række initiativer til at sikre faglært arbejdskraft i fremtiden, som aktuelt drøftes blandt de involverede parter. I Brønderslev Kommune søgte 24,4 % af de unge ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. I 2019 er målet, at det gælder 30 % af de unge. UngeCenter Brønderslev samarbejder tæt med skoleområdet om at fremme de unges interesse for at tage en erhvervsuddannelse. Det sker gennem en række konkrete aktiviteter primært i udskolingen fra klasse. UngeCentret og skoleområdet i Brønderslev Kommune planlægger derudover et udviklingsprojekt i 2019, som skal styrke overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og brug af elevernes kompetencer i erhvervslivet efter folkeskolen. Brønderslev Kommune har i haft en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College, EUC Nord og LO Brønderslev- Dronninglund, som har til formål at sikre virksomhederne arbejdskraft indenfor bygge- og industrifagene i fremtiden. Politisk drøftes det nu, om der skal etableres en ny partnerskabsaftale. Implementering af FGU og nye opgaver i den kommunale ungeindsats I 2019 skal en ny forberedende grunduddannelse (FGU) og samspillet med den kommunale ungeindsats implementeres som et led i den reform, Folketingets partier har indgået med en Aftale om nye veje til uddannelse og job. Brønderslev Kommune samarbejder i denne sammenhæng med Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner om FGU Vendsyssel, som skal åbne sine døre for de nye FGU-elever den 1. august Reformen indebærer, at kommunerne får ansvaret for at gøre alle unge under 25 år klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kræver en koordinering af ungeindsatsen fra folkeskolen frem til indgangen til arbejdslivet, som går på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Organisatorisk er Brønderslev Kommune på forkant med reformen, fordi den tværsektorielle koordinering allerede er etableret i UngeCentret Side 15 af 22

16 Reformen indebærer nye opgaver på det forberedende område, som UngeCentret skal implementere i Den kommunale ungeindsats får til opgave at målgruppevurdere og visitere de unge til FGU. UngeCentret skal udarbejde en uddannelsesplan for FGU-forløbet sammen med de unge og løbende følge op på forløbet. Derudover skal UngeCentret forestå, at de unge, som af personlige og sociale årsager har behov for støtte fra flere indsatser, tilknyttes én gennemgående kontaktperson. Forebyggende indsats for årige unge Det tværfaglige og helhedsorienterede fokus i UngeCentret indebærer, at der er etableret et tæt samarbejde med skoleområdet i Brønderslev Kommune. UngeCentret har i denne sammenhæng fokus på en forebyggende indsats for de årige unge, som ikke er i trivsel og i risiko for at blive uddannelseshjælpsmodtagere, når de bliver 18 år. Det kan være unge med et højt skolefravær, unge der mistrives i skolen eller hjemmet og unge med misbrug. Formålet med indsatsen er at gribe tidligt ind for at undgå, at de unges problemer vokser sig større. UngeCentret anvender i samarbejde med skoleområdet blandt andet beskæftigelseslovgivningen til at iværksætte tiltag for de enkelte unge i målgruppen. For en ung, som er skoletræt og har et højt fravær, kan indsatsen være en virksomhedspraktik indenfor et erhvervsfagligt område. For en udsat ung, som af folkeskolen er vurderet ikke-uddannelsesparat, kan UngeCentret samarbejde med skolen om brobygning til fx en erhvervsskole, hvor de unge støttes undervejs. UngeCentret vil i 2019 skærpe fokus på den forebyggende indsats for de årige i samarbejde med skoleområdet, hvilket harmonerer med intentionerne bag den nye FGU og sammenhængende kommunale ungeindsats. Jobspor for uddannelseshjælpsmodtagere UngeCentret møder en del unge på uddannelseshjælp, som ikke ønsker en uddannelse. Det kan skyldes kognitive udfordringer, dårlige skoleoplevelser, eller de mangler et modningsår. Vejen til uddannelse kan for disse unge være et job. Uddannelsespolitisk har målet i Danmark hidtil været, at 95 pct. af alle unge i Danmark skal have en uddannelse. I den Aftale om nye veje til uddannelse og job, som Folketingets partier har indgået, er der med en ny uddannelsespolitisk målsætning åbnet op for, at en vej til uddannelse for nogle unge kan gå gennem et job. Den nye målsætning lyder, at 90 pct. af de 25-årige unge skal have en uddannelse. Derudover skal alle 25-årige, der ikke har en uddannelse, enten være i uddannelse eller beskæftigelse. UngeCentret vil i 2019 øge fokus på job for de unge, hvor det er relevant, ved at arbejde med CV, understøtte søgning og formidling af job samt samarbejde med virksomhederne om uddannelsesplaner for de unge, idet målet på sigt fortsat vil være, at disse unge kommer i uddannelse. Virksomhedsvendt indsats for aktivitetsparate og ressourceforløb UngeCentret vil i 2019 have fokus på, at flere aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og unge i ressourceforløb modtager en virksomhedsrettet indsats og opnår lønnede timer på arbejdsmarkedet. Individuelt tilrettelagte forløb på en virksomhed er gavnlig for de unge, som har brug for at træne sociale, personlige og faglige kompetencer og forfølge et jobspor i deres vej mod en uddannelse. Side 16 af 22

17 Status i juli 2018 er, at 15 % af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er i virksomhedsrettet indsats eller lønnede timer. Data på løntimer indløber med 3-4 måneders forsinkelse, hvorfor seneste data er for juli. I 2019 er målet, at dette skal gælde for 20 % af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. For andre unge, som er aktivitetsparate og i ressourceforløb, vil det være uddannelsesfremmende aktiviteter, som er nødvendige i forhold til, at de unge kan komme i gang med en uddannelse. Det kan handle om social eller faglig opkvalificering - fx at opnå karakteren 2 i dansk og matematik, som er et adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Målsætninger for fokusområde 2 Målsætninger Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, skal i gennemsnit maksimalt være 200 fuldtidspersoner i (I budget 2019 er der afsat midler til 210 fuldtidspersoner) Andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal i 2019 være på 30 % (I 2018 søgte 24,4 % heraf ind) Andelen af aktivitetsparate uddannelsesmodtagere i virksomhedsrettet indsats og lønnede timer skal i 2019 være på 20 % (Status pr. juli 2018: 15 %) Side 17 af 22

18 Fokusområde 3: Udsatte ledige De aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet betyder, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft, og der er gode vilkår for, at de udsatte ledige kan komme ind på arbejdsmarkedet. Job- og UngeCentret vil i 2019 have særlig fokus på en individuel tilrettelagt indsats til de udsatte ledige med henblik på, at de kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. De udsatte ledige defineres i denne sammenhæng som: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Borgere på ledighedsydelse Borgere i ressourceforløb På kontanthjælpsområdet har Brønderslev Kommune i haft succes med at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere gennem en investeringsstrategi. Strategien indebar investering i flere medarbejdere med henblik på lavere sagstal. Det har givet mulighed for en mere tæt og jobrettet indsats for borgerne. Resultatet er, at antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er faldet fra 483 fuldtidspersoner i januar 2016 til 307 fuldtidspersoner i september 2018, og Brønderslev Kommune ligger i dag under lands- og regionsgennemsnittet i forhold til antal kontanthjælpsmodtagere i procent af befolkningen. Fuldtidspersoner på kontanthjælp i pct. af befolkning år jan-sep 2018 Brønderslev Hele landet Region Nordjylland Målet med investeringsstrategien har været, at flere kontanthjælpsmodtagere kommer i job. Et mål har derudover været - i tråd med det nationale projekt Flere skal med - at borgere på kontanthjælp med behov for afklaring får deres sag forelagt rehabiliteringsteamet. Antal og udvikling i målgruppen Udviklingen og antallet af udsatte ledige i Brønderslev Kommune fremgår af nedenstående graf. Som defineret ovenfor er der tale om en målgruppe, som er opdelt på flere ydelsesgrupper. Side 18 af 22

19 Fuldtidspersoner - udsatte ledige år sep-16 sep-17 sep-18 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelse Ressourceforløb Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune er faldet med 110 fuldtidspersoner fra september 2016 til september Dette fald skyldes at flere kontanthjælpsmodtagere i dag mødes som jobparate, og flere kontanthjælpsmodtagere er kommet i selvforsørgelse at flere aktivitetetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet afklaret til andre ydelser. Disse andre ydelser inkluderer ledighedsydelse og ressourceforløb, hvilket er en medvirkende årsag til, at der ses en stigning på de områder. Der er tale om en stigning på 25 fuldtidspersoner på ledighedsydelse og 53 borgere i ressourceforløb i perioden fra september 2016 til september Strategi og indsats Udfordringen for de udsatte ledige i forhold til at komme i arbejde er, at de ikke umiddelbart kan træde ind i et ledigt job på grund af udfordringer fagligt, socialt, helbredsmæssigt eller andet. Den seneste viden om, hvordan udsatte ledige opnår fodfæste på arbejdsmarkedet viser, at det bedst sker ved hjælp af lønnede timer, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik. Det kræver en individuel og jobrettet tilgang til borgere og virksomheder i forhold til at sikre det rette match. Brønderslev Kommune har i august 2018 vedtaget en strategi for den virksomhedsvendte indsats for de udsatte ledige. Strategien har fokus på at implementere en mere håndholdt indsats og styrke fokus på job og lønnede timer overfor borgerne og virksomhederne. Job- og UngeCentrets virksomhedskonsulenter er personlige jobformidlere for de udsatte ledige og opsøgende i forhold til virksomheder, som kan give den enkelte borger en tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus i indsatsen for de udsatte borgere vil være på at etablere så individuelt tilpassede virksomhedsforløb som muligt. For de borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet og ikke er i stand til at deltage i en individuel tilrettelagt praktik med mentorstøtte, kan et første skridt til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet være Side 19 af 22

20 praktik i en socialøkonomisk virksomhed. Formålet vil her være at udvikle eller afdække borgernes faglige og sociale kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Job- og UngeCentret samarbejder med AOF Vendsyssel om to socialøkonomiske virksomheder Café Kox i Brønderslev og Råvaremarkedet i Hjallerup. Brønderslev Kommune er derudover i gang med - i samarbejde med Hjørring Kommune og Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) - at etablere et projekt, som vil arbejde med afrensning og salg af gamle mursten til nybyggeri og renoveringer. I perioden fra har Job- og UngeCenter Brønderslev deltaget i et projekt om særlig tilrettelagte virksomhedsforløb (STV) for udsatte ledige. Projektet har haft fokus på etablering af virksomhedsrettede indsatser og ordinære løntimer. Et fokusområde har været den interne organisering og tilgang i Job- og UngeCentret, hvor der arbejdes på at etablere en partnerskabskultur mellem virksomhedskonsulenter og rådgiver, således at der tidligt i et forløb er fokus på lokale job- og praktikmuligheder, og borgeren oplever en tæt og koordineret indsats. Job- og UngeCentret vil i 2019 fortsat arbejde med udvikle denne partnerskabskultur. Job- og UngeCentret har med investeringsstrategien på kontanthjælpsområdet og blandt andet STV-projektet arbejdet med at skærpe den job- og virksomhedsrettede tilgang til de udsatte ledige. Job- og UngeCentret har derudover fokus på inddragelse af borgerne i deres ledighedsforløb. Idéen er at tro på borgerne og forankre deres vej tilbage til arbejdsmarkedet i en proces, som borgeren har ejerskab omkring, og som giver mening for den enkelte. Denne tilgang er i tråd med Brønderslev Kommunes overordnede strategi om, at de kommunale opgaver skal løses i samspil med borgeren. Job- og UngeCentret vil i 2019 videreudvikle tilgangen til at understøtte de udsatte ledige i at være aktive deltagere i deres forløb. Byrådet i Brønderslev Kommune vedtog i 2015 en ramme for tilgangen til opgaveløsningen i Brønderslev Kommune, som hedder i samspil med borgeren. Tilgangen handler om en bevægelse fra, at kommunen løser opgaverne for borgerne til, at de kommunale opgaver løses med borgerne. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Brønderslev Kommunes investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet udløber ultimo Det er målet at fastholde indsatsen og nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere yderligere i I forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil fokus derfor fortsat være to-delt: For de borgere, som er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, er målet, at de skal blive jobparate og komme i job. For de borgere, som har behov for afklaring af deres jobsituation gennem rehabiliteringsteamet med henblik visitation til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, vil fokus være på, at dette sker, så snart det er muligt. Job- og UngeCentret vil i særlig grad have fokus på de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har langvarige og komplekse ledighedsforløb bag sig. Beskæftigelsesministeriet iværksatte i 2017 et projekt Flere skal med målrettet langvarige kontanthjælpsmodtagere. Brønderslev Kommune valgte ikke at deltage i projektet, fordi kommunen allerede havde iværksat en række tiltag på området blandt andet Side 20 af 22

21 kommunens investeringsstrategi og deltagelse i STV-projektet. Job- og UngeCentret har gennem disse tiltag arbejdet med målgruppen for Flere skal med med gode resultater og vil i 2019 fortsat arbejde målrettet med de udsatte borgere, som har langvarige ledighedsforløb. Et mål i arbejdet med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2019 er at øge den virksomhedsrettede indsats og etablering af lønnede timer til målgruppen. I juli 2018 er 27 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet indsats og/eller har ordinære løntimer. Data på løntimer indløber med 3-4 måneders forsinkelse, hvorfor seneste data er for juli. Ledighedsydelse Målgruppen for fleksjob har ændret sig i Brønderslev såvel som på landsplan. Reformen af førtidspension og fleksjob, som blev indført i 2013, har betydet, at flere borgere visiteres til fleksjob. Med reformen blev det muligt at bevilge fleksjob på få timer, og antallet af borgere, som kan varetage et fleksjob med en ugentlig effektiv arbejdstid på under 10 timer, er dermed steget de seneste år. Det betyder også, at målgruppen for fleksjob har ændret sig. Hvor det tidligere især var borgere på sygedagpenge, som blev tilkendt fleksjob, er der i dag flere udsatte borgere, som visiteres til fleksjob og dermed også modtager ledighedsydelse, når de ikke har et fleksjob. Jobcentret vil i 2019 derfor styrke indsatsen for borgere på ledighedsydelse. Indsatsen vil bestå af flere af de tiltag, som også har virket i arbejdet med kontanthjælpsstrategien. Det handler om lavere sagstal hos sagsbehandlerne med henblik på flere job- og virksomhedsrettede indsatser og tættere opfølgning på borgernes forløb. Målet er et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse, således at Brønderslev Kommune i 2019 kommer på niveau med regionsgennemsnittet. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er regionsgennemsnittet for andelen af borgere på ledighedsydelse i september 2018 på 0,4 %, mens Brønderslev Kommune ligger på 0,5 %. Ledighedsydelse Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år RAR Nordjylland Sep ,4 Mariagerfjord Sep ,2 Aalborg Sep ,3 Rebild Sep ,3 Frederikshavn/Læsø Sep ,4 Hjørring Sep ,4 Jammerbugt Sep ,4 Vesthimmerland Sep ,4 Brønderslev Sep ,5 Thisted Sep ,6 Morsø Sep ,7 Ressourceforløb Ressourceforløb blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob i Formålet med ressourceforløb er en længerevarende, tværfaglig indsats til borgere, hvis arbejdsevne er så begrænset, at de er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Der er tale om en målgruppe, som ofte har et langvarigt og Side 21 af 22

22 komplekst forløb på offentlig forsørgelse bag sig, og borgerne har deltaget i en række indsatser rettet mod uddannelse og/eller job, uden at det har haft den ønskede effekt, inden de kommer i et ressourceforløb. Et ressourceforløb kan vare mellem 1 og 5 år og har afsæt i en langsigtet indsatsplan, som har til formål at forbedre borgerens arbejdsevne med henblik på hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen i et ressourceforløb er individuelt tilrettelagt, og der er stor forskel på de enkelte borgeres problemstillinger og aktuelle situation. Antallet af borgere i ressourceforløb er, på samme måde som med ledighedsydelse, stigende i Brønderslev Kommune. Som det fremgår af tabellen nedenfor, har Brønderslev Kommune den højeste andel af fuldtidspersoner i ressourceforløb i Region Nordjylland. Dette vil Brønderslev Kommune ændre, og første skridt bliver at udarbejde en handleplan for nedbringelse af det høje antal ressourceforløbsborgere med afsæt i en kortlægning af indsatserne på området. Et mål i denne handleplan vil blive at iværksætte flere virksomhedsvendte indsatser og lønnede timer for borgerne i ressourceforløb. I juli 2018 gælder dette 17 % af borgerne. Målet vil i 2019 være, at det skal gælde 25 % af borgerne. Ressourceforløb Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år RAR Nordjylland Sep ,7 Mariagerfjord Sep ,4 Vesthimmerland Sep ,4 Aalborg Sep ,6 Hjørring Sep ,6 Rebild Sep ,6 Morsø Sep ,7 Thisted Sep ,7 Jammerbugt Sep ,8 Frederikshavn/Læsø Sep ,9 Brønderslev Sep ,0 Målsætninger fokusområde 3 Målsætninger Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet indsats/lønnede timer skal i 2019 på 30 %. Ledighedsydelse: Brønderslev Kommune skal ligge på niveau med regionsgennemsnittet (andel i forhold til befolkningstal, år). Andelen af ressourceforløbsborgere i virksomhedsrettet indsats/lønnede timer skal i 2019 være på 25 %. Side 22 af 22

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2019. Beskæftigelsesplanen tager

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Strategi- og handleplan 2018

Strategi- og handleplan 2018 Strategi- og handleplan 2018 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018 A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T72 22 36 00 RAR Nordjylland Opstarts- og Strategiseminar Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag Notat Sagsnr.: 15.2.-P5-1-17 Dato: 14-12-217 Titel: Status Fleksjob og Ledighedsydelse Sagsbehandler: Borgerservice og Beskæftigelse Udvalget Vækst og Erhverv drøftede på møde i juni 217 udfordringer for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning januar 2015

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning januar 2015 Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2014 Opfølgning januar 2015 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. EN KOMPLEKS UDFORDRING Ledigheden

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2016 - september 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 for Brønderslev Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 for Brønderslev Kommune Beskæftigelsesplan 2018 for Brønderslev Kommune Indhold Indledning...3 Det regionale arbejdsmarked...4 Mangel på faglærte...4 Rekrutteringsmuligheder...6 Mål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019: Politiske mål strategier og retninger for Svendborgs beskæftigelsesindsats i 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Svendborg Kommune Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1 Indhold Indledning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Acadre nr august 2019

Acadre nr august 2019 Notat Acadre nr. 15296 22. august 2019 Status på Beskæftigelsesplan 2019-2022. Ved udvalgets møde i april 2019 blev der givet en status på Beskæftigelsesplan 2019-2022. Det blev beskrevet at arbejdet med

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2019 Nordfyns Kommune Indhold Forord...3 Udfordringer...4 Mål 2019...5 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...6 Særlige projekter i 2019...7 Det interne samarbejde...8

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - december

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - december Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2014 - december 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik Udkast

Arbejdsmarkedspolitik Udkast Arbejdsmarkedspolitik Udkast 2018-2021 1 Indledning Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er, at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere