Redegørelse for Vejlemodellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for Vejlemodellen"

Transkript

1 NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse af drikkevand Viborg Nord blev det besluttet: Sagen blev udsat med henblik på nærmere undersøgelse af, hvilke konsekvenser Vejle-modellen vil få for indsatsplanen. Vejle-modellen Vejle byråd har vedtaget generelle retningslinjer for indsatsplaner på byrådsmøde d. 17. december 2014, i form af Trinmodel for indsatser overfor nitrat (bilag 1) og Forslag til generelle retningslinjer (bilag 2). De generelle retningslinjer omfatter aspekter, der kan have betydning for beskyttelse af grundvandsressourcer, f.eks. byudvikling, udspredning af slam, råstofgravning, forurenet jord, landbrug, virksomheder, spildevand m.v. Trinmodellen, vedrører specielt indsatser overfor nitrat. I det følgende omtales og beskrives kun Vejlemodellens indsats overfor nitrat set i forhold til de forslag til indsatser der lægges op til i de foreliggende forslag til indsatsplaner i Viborg Kommune for områderne Viborg Nord og Skive Stoholm. Sammenligning af Vejlemodellen med forvaltningens forslag til indsatsplaner Elementer i de 2 modeller: Følgende skemaer stiller Vejles trinmodel op i forhold til de foreslåede indsatser i Viborg Kommune. Vejle Kommune Trinmodel* Nitratindhold Indsats vandværker Indsats landbrug 0 10 mg/l Over 10 mg/l og stigende Overvågning vandværksvand Gennemgang af vandværk I nitratfølsomme områder: Ingen merbelastning med nitrat, hvis udvaskning Over 25 mg/l Overvågningsboringer i opland over 50 mg/l. 37,5 mg/l (75 % af gr. værdi) Aftaler vedr. landbrugsarealer. I nitratfølsomme områder indenfor indvindingsoplande til vandværker: Skærpede krav i miljøgodkendelser af husdyrbrug (planteavlsniveau / nitratklasse III) *I tilknytning til Vejlemodellen nævnes at; denne trinmodel er dynamisk og vil blive tilpasset efter gældende lovgivning, og hvis der i områder er et særligt behov for ekstra beskyttelse. Indsatsplan for Give området, udarbejdet af Vejle kommune, er mere restriktiv end ovenstående, hvor der kræves planteavlsniveau/ nitratklasse lll inden for indvindingsoplande som er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder. Viborg Kommunes forslag indsatsprogram Nitratindhold Indsats vandværker Indsats landbrug 0 10 mg/l Ordinære tilsyn med vandværk og vandkvalitet i hht. bekendtgørelser mg/l Skærpet overvågning og tilsyn. Vurdering af årsag og muligheder Over 20 mg/l Aftaler vedr. landbrugsarealer skal sikre gennemsnit maks. 37,5 mg/l. 37,5 mg/l (75 % af gr..værdi) I nitratfølsomme områder: Ingen merbelastning med nitrat, hvis udvaskning over 50 mg/l. Indenfor indsatsområde husdyrbrug: Skærpede krav i miljøgodkendelser af husdyrbrug (planteavlsniveau / nitratklasse III) 1

2 NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Effekt af forskellige indsatsmodeller Det grundvand der indvindes i området Viborg Nord er beregnet til at være op til år gammelt, men ca. 50 % er under 50 år gammelt. Det yngste vand der indvindes skønnes at være 5-10 år gammelt. For en ny kildeplads til Viborg mellem den nuværende og Løvel Vandværk, vil aldersfordelingen af det indvundne vand være ca. det samme som for den nuværende kildeplads Viborg Nord. For Løvel Vandværk beregnes, at langt den største del af vandet er over 50 år gammelt. Følgende figur 1 illustrerer hvorledes nitratkoncentrationen vurderes at udvikle sig for en ny kildeplads placeret i det landbrugsdominerede område midt i OSD Viborg Nord ved forskellige indsatser. Graferne på figur 1 er fremtidsscenarier og derfor ikke baseret på konkrete målinger, men er vurderinger på baggrund af den eksisterende viden om grundvandets strømninger og kemiske forhold i grundvandet. Figur 1: Illustration af nitratudviklingen over tid ved forskellige indsatser. Ingen indsats (brune kurve): Viser udviklingen for nitrat hvis der ikke gøres nogen indsats ud over de generelle reguleringer i følge lovgivningen. Efter nogle års indvinding vil nitrat vise sig i boringerne og med tiden i løbet af år vil nitrat stige til samme niveau som udvaskningen fra arealerne i indvindingsoplandet. Vejlemodellen (blå kurve): Viser udviklingen hvis Vejlemodellen anvendes. Her gøres ingen indsats ud over lovgivningens generelle reguleringer før nitrat overskrider 37,5 mg/l. Fuldt gennemslag af indsatsen vil vare år, hvor nitrat i mellemtiden vil overskride grænseværdien i en årrække. Planteavlsreglen (grønne kurve) viser udviklingen hvis kun reglen om udvaskning svarende til planteavlsniveau sættes i værk fra starten. Indsatsen vil reelt blive sat i værk over en årrække efterhånden som ejendommene gennemgår en ny miljøgodkendelse. Nitrat vil med tiden stige til mellem 50 og 60 mg/l, som er den udvaskning der vil være fra oplandet som helhed. Indsatsplan (mørklilla kurve): Viser udviklingen hvis indsatsen sættes i værk svarende til forslaget for Viborg Nord. Fra starten gennemføres planteavlsreglen, og ved 20 mg/l i vandværkets indvinding indgår vandværket aftaler med landmænd i oplandet for at mindske udvaskning af nitrat fra en del af arealerne, så gennemsnittet bliver omkring 37,5 mg/l for det samlede opland. Gennem en længere årrække vil nitrat stige til 37,5 mg/l. Nitrat vil ikke overstige 50 mg/l, og der er plads til udsving på ca. ± 10 mg/l uden overskridelse af grænseværdien. 2

3 NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Regionale forskelle i geologi og nedbør Vejle og Viborg Kommune kan ikke umiddelbart sammenlignes mht. de geologiske forhold. I Vejleområdet er jordlagene markant mere lerholdige i de øvre lag end de er i Viborg området. Et højt lerindhold i de øvre lag bevirker, at nitraten er længere tid om at trænge ned i de underliggende grundvandsmagasiner. Udvaskningen fra en lerholdig jordbund er samtidig mindre end fra sandede jorder, som er fremherskende i Viborgområdet. Kortet på figur 2 viser hvor dybt ned i undergrunden grundvandet er iltet og dermed også kan indeholde nitrat. Som det fremgår af kortet, er redoxgrænsen/nitratfronten trængt væsentligt dybere ned i store dele af Viborg Kommune i forhold til f.eks. Vejle Kommune, og det illustrerer at der er væsentlige forskelle på de geologiske forhold fra egn til egn. Grundvandet er således umiddelbart mere sårbart i Viborg-området sammenlignet med Vejle-området. Det skal dog tilføjes, at behovet for at beskytte grundvandet kan være akut også i kortets gule/brune områder, særligt hvis der ikke findes grundvandsressourcer dybere nede. Figur 2 Nationalt redox-kort som giver et overblik over hvor langt nitraten er nået ned i grundvandet. (Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)). Et andet forhold der adskiller, er at den del af nedbøren, der siver ned til grundvandsmagasinerne i Vejleområdet er % højere sammenlignet med Viborg. Dette betyder alt andet lige, at indholdet af nitrat i grundvandet i Vejleområdet vil være % lavere end i Viborg-området. Behovet for at indføre restriktioner for landbrugsdriften er derfor klart mindre i Vejle end det vil være i Viborg. Kurverne på den følgende figur 3 illustrerer resultatet af at anvende Vejle-modellen i hhv. Vejle og Viborg Kommuner. 3

4 NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Figur 3: Illustration af Vejlemodellen anvendt i hhv. Vejle- og i Viborg-området. Sammenfatning De geologiske forhold i Vejle Kommune og Viborg Kommune er forskellige, og som følge heraf har redoxfronten/nitratfronten bevæget sig dybere ned i grundvandet i Viborg-området. Udvaskningen af nitrat fra dyrkningslaget i Vejle vil være mindre end i Viborg på grund af generelt mere leret jord i Vejle, og der falder mere nedbør i Vejleområdet som kan fortynde den nitrat der forlader rodzonen. Der kan således udbringes ca. 20 % mere nitrat i Vejleområde i forhold til Viborg-området og samtidig opnå samme vandkvalitet. Bl.a. som følge af disse forskelle vil Vejlemodellen i Viborg kommune ikke sikre at nitratindholdet i grundvandet kan overholde grænseværdien. Udkast til indsatsplane set i forhold til Miljøministeriets vejledning Miljøministeriet har for nylig udsendt Vejledning om indsatsplaner. Vejledningen har været undervejs i flere år. Den er udarbejdet af jurister i Miljøministeriet i samarbejde med flere kommuner (bla.a. Viborg) samt de landsdækkende vandværksforeninger. En foreløbig version har været tilgængelig i flere år. Den nu udsendte endelige version adskiller sig ikke afgørende fra den foreløbige version, og de 2 foreliggende forslag til indsatsplaner Viborg Nord og Skive Stoholm er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i vejledningen. Forvaltningens bemærkninger De to indsatsplaner for Viborg Nord og Skive Stoholm skal sikre den fremtidige drikkevandsforsyning for Viborg og Skive by, pt. ca forbrugere i Viborg og ca i Skive. Med baggrund i den fælles indsatsplan for Skive- Stoholm området har ovenstående redegørelse været drøftet med forvaltningen i Skive Kommune. Forvaltningen i Skive kommune er enig i de faglige vurderinger, der gøres i denne redegørelse. 4

5 NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Økonomiske konsekvenser I Viborg-modellen reguleres landbruget i indsatsområdet inden for rammerne af det gældende landbrugsregelsæt og efter samme principper som kendes fra beskyttelsen af overfladevand. Det indebærer primært, at de enkelte bedrifter, når de ved ændringer i produktionsforholdene skal gennem en ny miljøgodkendelse, skal kunne leve op til en nitratudvaskning, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug. Viborg-modellen rummer desuden den mulighed, at der ikke stilles krav om udvaskning på planteavlsniveau, hvis udvaskningen gennem bedre udnyttelse af gødningen kommer under den værdi for udvaskning på 58 mg/l som fastsættes i de foreliggende forslag til indsatsplaner Viborg Nord og Skive - Stoholm. Baggrunden er, at når naturområder mm. indregnes, vil udvaskningen i indsatsområdet samlet set kunne holdes på maksimalt på 50 mg/l. Det betyder også, at hvis der braklægges større arealer end pt. eller gennemføres yderligere skovrejsning indenfor indsatsområdet, vil en tilsvarende højere udvaskning end 58 mg/l fra landbrugsarealerne kunne accepteres. Senere i forløbet når nitratkoncentrationen i grundvandet overstiger 20 mg/l pålægges vandværkerne /forbrugerne ekstra udgifter til at indgå dyrkningsaftaler i oplandet, der kan sikre at koncentrationen i grundvandet ikke overstiger 37,5 mg/l. I Vejle-modellen startes indsatsen med at vandværkerne/forbrugerne ved nitratkoncentrationen i grundvandet over 25 mg/l pålægges mindre udgifter til beskyttelse af drikkevandsressourcen f.eks. i form af ekstra vandanalyser. Senere ved koncentrationen over 37,5 mg/l reguleres landbruget i indsatsområdet inden for rammerne af det gældende landbrugsregelsæt og vandværkerne pålægges yderligere ekstra udgifter til at indgå dyrkningsaftaler i oplandet. Drikkevandets kvalitet På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at den eneste af de skitserede indsatsmodeller, der sikrer, at grænseværdien for nitrat i drikkevandet ikke overskrides, er modellen, der foreslås i de foreliggende udkast til indsatsplaner for Viborg Nord og Skive Stoholm. Konsekvensen af at anvendes Vejlemodellen i Viborg Nord, vurderes at være overskridelse af grænseværdien for nitrat i år. Det betyder i praksis, at vandet ikke kan anvendes som drikkevand i denne periode, og vandværket derfor må finde en ny kildeplads, der skal kunne forsyne i størrelsesorden forbrugere med drikkevand i en periode på år. Ved overskridelse af drikkevandskravene ved et alment vandværk, skal kommunen påbyde at forbedre vandkvaliteten snarest muligt. Der kan dispenseres fra kvalitetskravene, men højst for 3 år. 5

6 Bilag 1 Trinmodel for indsatser over for nitrat Overvågning vandværksvand Indsats på vandværket Overvågning i andre boringer Indsats over for arealanvendelsen 0-10 mg/l mere end 10 mg/l mere end 25 mg/l 75 % af grænseværdi Nitratindhold 0-10 mg pr. l Mere end 10 mg pr. l og en stigende tendens Mere end 25 mg pr. l Indsats Overvågning af udviklingen af nitratindholdet i drikkevand (de lovbestemte kontroller). Håndhævelse af 25 m beskyttelseszoner Løbende tilsyn på vandværkerne Kommunen starter dialog med vandværket om, hvordan tendensen kan vendes: Er vandværkets boringer tætte? Evt. videoinspektion af indvindingsboringer Hvordan indvinder vandværket grundvand? Kan det ske mere skånsomt? Er der mulighed for, at vandværket kan indvinde fra et dybere magasin? Er der mulighed for køb af jord ved og omkring kildeplads for dermed at kunne styre arealanvendelsen? Er der mulighed for at flytte kildepladsen? Er der mulighed for, at vandværket kan blive tilsluttet et andet vandværk? Kommunen udvælger egnede overvågningsboringer: Årlige analyser i overvågningsboringerne Vurdering af tidsserierne for overvågningsboringerne og sammenhængen med udviklingen i vandværksboringerne. Overvågningsboringerne kan f.eks. være hos mælkeleverandører, der i forvejen skal laver årlige analyser. Alternativt kan vandværket betale for den årlige overvågning i andre boringer. Opstart af undersøgelser om, hvor en mindre nitratudvaskning vil have størst effekt. Hvis vandværket har undersøgt alle muligheder for at vende tendensen ved at ændre på egne forhold, og nitratindholdet fortsat stiger, øges fokus på arealanvendelsen: 75 % af grænseværdien (37,5 mg pr. l) Landbruget pålægges skærpede krav i miljøgodkendelserne svarende til planteavlsniveau og nitratklasse 3 i de nitratfølsomme indvindingsområder i vandværkets indvindingsopland. Undersøgelse af mulighederne for at indgå aftaler om skærpede krav til arealanvendelsen mod fuld kompensation (uden miljøgodkendelse) i boringsnære beskyttelsesområder og nitratfølsomme indvindingsområder i vandværkets indvindingsopland. Hvis der ikke er mulighed for at indgå frivillige aftaler, bliver de skærpede krav stillet i påbud mod fuld erstatning.

7 Byudvikling Bilag 2 Forslag til generelle retningslinjer for indsatsplaner Byudvikling Byudvikling skal ske under hensyntagen til grundvandet og må som hovedregel ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker. Hvor dette ikke er muligt, planlægges med særlige forholdsregler beskyttelse af grundvandsressourcerne. Der skal laves en konkret vurdering ved planer om byudvikling. I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, vandkvaliteten, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder. På baggrund af den konkrete vurdering, skal det fastsættes, hvilke særlige grundvandsbeskyttende forholdsregler der skal tages ved byudvikling. Lokalplaner Byggemodninger Nye lokalplaner indenfor vandværkernes indvindingsoplande skal efter en konkret vurdering indeholde bestemmelser om grundvandsbeskyttelse efter en konkret vurdering. Vi skal arbejde for, at man ikke bruger pesticider i byggemodningsfasen inden for vandværkernes indvindingsoplande. Efter en konkret vurdering tages der stilling til, om der skal stilles skærpede krav om f.eks. om belægningstype, indretning af parkeringspladser, placering på grundene og udformning af fælles friarealer. Ved kommunale udstykninger må man ikke bruge pesticider i byggemodningsfasen (Vejle Kommune har underskrevet en aftale med KL om afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer). Ved private udstykninger opfordrer vi til, at man ikke bruger pesticider i byggemodningsfasen.

8 Salgsbetingelser Vi vil arbejde for, at der ved salg af jord i områder med særlige drikkevandsinteresser sikres grundvandsvenlig drift. Vi vil sikre, at der i salgsmaterialet oplyses om, at der er tale om jord i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det skal fremgå, at der kan stilles skærpede vilkår f.eks. ved etablering af en virksomhed eller tilførsel af jord jf. Miljøbeskyttelsesloven/Jordforureni ngsloven.

9 Restprodukter Byudvikling Nedlagte/ overflødiggjorte landbrugsejendomme I områder med særlige drikkevandsinteresse r og/eller i indvindingsoplande til vandværker vil vi minimere risikoen for forurening af grundvandet fra virksomheder, der ønskes etableret/anmeldt i nedlagte/overflødiggjorte landbrugsejendomme Ved ansøgninger om etablering/anmeldelse af virksomheder i nedlagte/overflødiggjorte landbrugsejendomme kan der på baggrund af den konkrete vurdering stilles skærpede vilkår til indretning af virksomheden. Restprodukter Udspredning og genanvendelse af restprodukter som slagger, mucosa, m.m. inden for vandværkernes indvindingsoplande skal ske ud fra en konkret vurdering. Der skal laves en konkret vurdering af restproduktet og af grundvandets sårbarhed ved hver ansøgning inden for et vandværks indvindingsopland. I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder. På baggrund af den konkrete vurdering kan der stilles skærpede vilkår i tilladelsen eller gives afslag.

10 Råstofgravning Råstofgravning under grundvand Efterbehandling Anbefaling til Region Syddanmark: Der må ikke graves under grundvandsspejlet i områder med særlige drikkevandsinteresser. Anbefaling til Region Syddanmark: I områder med særlige drikkevandsinteresser skal råstofgraveområderne efter en konkret vurdering efterbehandles til natur og rekreative områder eller landbrugsdrift. I vores udtalelser til Region Syddanmark vil vi anbefale, at der i råstoftilladelser stilles vilkår om, at der ikke må graves under grundvandsspejlet. I vores udtalelser til Region Syddanmark vil vi anbefale, at der ved godkendelse af efterbehandlingsplaner i områder med særlige drikkevandsinteresser efter en konkret vurdering stilles vilkår om efterbehandling til natur og rekreative områder eller landbrugsdrift. Skærpede miljøkrav Tilførsel af jord Anbefaling til Region Syddanmark: I områder med særlige drikkevandsinteresser skal der stilles skærpede vilkår i forhold til grundvandsbeskyttelsen. Anbefaling til Region Syddanmark: I områder med særlige drikkevandsinteresser bør der som udgangspunkt ikke tilføres jord til råstofgrave. I vores udtalelser til Region Syddanmark vil vi anbefale, at der i råstoftilladelserne stilles skærpede vilkår i forhold til grundvandsbeskyttelsen f.eks. i forhold til håndtering og opbevaring af olie og benzin. I vores udtalelser til Region Syddanmark vil vi anbefale, at der som udgangspunkt ikke tilføres lettere forurenet og forurenet jord til råstofgrave.

11 Forurenet jord Forurenet jord Jord som overskrider afskæringskriterier for forurenet jord forurening af grundvandet fra forurenet jord. I grundvandsdannende oplande vil vi som udgangspunkt ikke genanvende jord, som overskrider miljøstyrelsens afskæringskriterier for forurenet jord. I det øvrige område med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkernes indvindingsoplande må der som udgangspunkt ikke genanvendes jord, som overskrider miljøstyrelsens afskæringskriterier for forurenet jord. Vi vil lave en konkret vurdering af jorden og grundvandets sårbarhed ved hver ansøgning i det øvrige område med særlige drikkevandsinteresser. Lettere forurenet jord Jord som overskrider miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for forurenet jord forurening af grundvandet fra lettere forurenet jord. I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder. På baggrund af den konkrete vurdering kan der gives afslag til genanvendelse af jorden i det ansøgte område. Vi vil lave en konkret vurdering af jorden og grundvandets sårbarhed ved hver ansøgning i området med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkernes indvindingsoplande. I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder. På baggrund af den konkrete vurdering kan der gives afslag til genanvendelse af jorden i det ansøgte område.

12 Landbrug Tilsyn på landbrugsejendomme Vaskepladser på landbrugsejendomme Markstakke Vi vil arbejde for, at landmænd har en grundvandsvenlig adfærd. forurening af grundvandet fra vaskepladser. Inden for 300 meter af vandværksboringer må der ikke ske oplag af markstakke af dybtstrøelse og ensilage. På kommunens tilsyn gennemgås opbevaring og håndtering af olie og kemikalier for at sikre bedste mulig adfærd. På tilsyn vil kommunen informere om grundvandsvenlig adfærd. Vi vil underrette Naturerhvervsstyrelsen, hvis vi bliver bekendt med, at en vaskeplads ikke lever op til kravene i vaskepladsbekendtgørelsen. Reguleres gennem Vejle kommunes administration af husdyrbrugsloven. Miljøgodkendelse af husdyrbrug og udbringsarealer samt VVM-screening af afgasset biomasse Miljøgodkendelse af husdyrbrug og udbringsarealer samt VVM-screening af afgasset biomasse Markvandingsboringer I nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) må der ikke ske en merbelastning med nitrat, hvis udvaskningen er mere end 50 mg pr. liter. I nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), der ligger i et indvindingsopland til et vandværk, hvor nitratindholdet er mere end 75 % af grænseværdien må nitratudvaskningen ikke overstige planteavlsniveau eller nitratklasse 3 niveau. forurening af grundvandet fra markvandingsboringer. Reguleres gennem Vejle kommunes administration af husdyrbrugsloven og gennem afgørelser efter VVMbekendtgørelsen. Reguleres gennem Vejle kommunes administration af husdyrbrugsloven og gennem afgørelser efter VVMbekendtgørelsen. Vejle Kommune fører teknisk tilsyn med markvandingsboringer, der er etableret før 1980.

13 Virksomheder Virksomheder Nye virksomheder Eksisterende virksomheder inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og vandværkernes indvindingsoplande skal overholde gældende retningslinjer for industri. forurening af grundvandet fra nye virksomheder. Ved sagsbehandling på virksomheder i området med særlige drikkevandsinteresser skal det sikres, at virksomhederne overholder gældende retningslinjer for industri. I forbindelse med etablering af nye virksomheder i områder med særlige drikkevandsinteresser skal sagen vurderes i forhold til grundvand. Udvidelse af virksomheder Tilsyn på virksomheder Tilladelser til oplag og nedgravning af stoffer, produkter og materialer der kan forurene grundvandet Ved etablering af tankog vaskepladser forurening af grundvandet fra virksomheder. Ved miljøtilsyn inden for vandværkernes indvindingsoplande sættes der fokus på grundvandsbeskyttelse. forurening af grundvandet ved at stille vilkår i forbindelse med tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 19. Ved etablering af tank- og vaskeplader skal gældende retningslinjer overholdes. I forbindelse med udvidelse af virksomheder i områder med særlige drikkevandsinteresser skal sagen vurderes i forhold til grundvand. I forbindelse med tilsyn på virksomheder vil der være særlig fokus på grundvandsbeskyttelsen. På tilsyn vil kommunen informere om grundvandsvenlig adfærd. I forbindelse med 19-tilladelser skal sagen vurderes i forhold til grundvand. Ved tilladelse til etablering af tankog vaskepladser skal Vejle kommunes retningslinjer overholdes.

14 Jordvarme Spildevand Tagvand Parkeringspladser og vejanlæg forurening af grundvandet med tagrensningsmidler. Der må som hovedregel ikke ske nedsivning fra parkeringsarealer og vejanlæg inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og vandværkernes indvindingsoplande. Vejle Kommune vil i samarbejde med Vejle Spildevand, lave en kampagne om problemer med tagrensning. Ved tilladelse til nedsivning af regnog overfladevand fra parkeringsarealer og vejanlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkernes indvindingsoplande kan der på baggrund af en konkret vurdering, stilles vilkår om rensende foranstaltninger indtil niveau for almindeligt belastet regnvand. Regnvandsbassiner Regnvandsbassiner skal som hovedregel etableres med tæt bund inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværkerne. Ved tilladelse til regnvandsbassiner i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til vandværkerne kan der på baggrund af en konkret vurdering, stilles vilkår afhængig af sårbarhed, kildepladsnærhed m.m. Spildevand fra spildevandssystemet forurening af grundvandet med spildevand fra spildevandssystemet. Vi skal sikre, at spildevandssystemet udføres med særligt tætte samlinger inden for 300 meter fra vandværkernes indvindingsboringer. Horisontalt jordvarmeanlæg Der må som hovedregel ikke etableres horisontale jordvarmeanlæg inden for 300 meter af en vandværksboring. Ved ansøgninger om tilladelse til etablering af horisontale jordvarmeanlæg skal der laves en konkret vurdering. Vertikalt jordvarmeanlæg Der må som hovedregel ikke etableres vertikale I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder. Ved ansøgninger om tilladelse til etablering af vertikale

15 Boringsnære beskyttelsesområder Pesticider (Jordvarmeboringer) jordvarmeanlæg i vandværkernes indvindingsoplande. jordvarmeanlæg skal der laves en konkret vurdering. I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder. Kommunale arealer Kommunens egne arealer skal drives uden brug af pesticider. Vi vil udarbejde informationsmateriale om grundvandsvenlig adfærd ved drift af kommunalt ejede arealer. Forpagtede arealer forurening af grundvandet med pesticider på forpagtede arealer. I forpagtningsaftaler vil vi stille vilkår om forbud mod brug af pesticider (Vejle Kommune har underskrevet en aftale med KL om afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer). Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer i de boringsnære beskyttelsesområder. Senest to år efter at indsatsplanen er vedtaget, skal Vejle Kommune kortlægge arealanvendelsen inden for hvert BNBO. Vejle Kommune skal vurdere risikoen for, at punktkilden/punktkilder vil medføre grundvandsforurening. På baggrund af vurderingen vil Vejle Kommune træffe aftale med vandværkerne om, at disse skal indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere. De frivillige aftaler skal være med fuld kompensation, som vandværkerne skal betale. Hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, vil

16 Vejle Kommune vil pålægge dyrkningsrestriktioner mod fuld erstatning. Erstatningen skal betales af vandværkerne.

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2018 1 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formål Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Viborg Nord. Dagsorden. Offentligt møde. D. 5. august 2014

Viborg Nord. Dagsorden. Offentligt møde. D. 5. august 2014 Offentligt møde D. 5. august 2014 Dagsorden Velkomst Indsatsplaner Indsatsplan Landbrugets syn Vandværkets syn - Pause - Debat Afslutning Offentligt møde Indsatsplan d. 5. august 2014 side 1 Dagsorden:

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen

Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen Indsatsplaner i Kolding Kommune 8 indsatsplaner - vedtaget Follerup Kongsted Vonsild og Agtrup (2012) Trudsbro Viuf-Bramdrupdam Christiansfeld

Læs mere

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 21. marts 2016 Sagsnr. 14/3594 Løbenr. 51400-16 Sagsbehandler Ole Stokholm Lauridsen Direkte telefon 79 79 74 60 E-mail olla@kolding.dk Emne: Indsatsplaner

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

4 Vandværket skal klimasikre boringer og anlæg Senest udgang 20xx

4 Vandværket skal klimasikre boringer og anlæg Senest udgang 20xx Bruttoliste over indsatser Kolding Kommunes indsatsplaner - 2016 Bruttoliste over indsatser - 2016 er Vandindvinding og vandforsyning 1 Vandværkerne skal indføre/ bibeholde/undersøge muligheden for at

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Indsatsplan for Giveområdet 2014

Indsatsplan for Giveområdet 2014 Indsatsplan for Giveområdet 2014 Plan for fremtidssikring af drikkevandet Vejle Byråd 2014 Dørken Vandværk Farre Vandværk Give Vandværk Givskud Vandværk Kollemorten Vandværk Thyregod Vandværk Vesterlund

Læs mere

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Odense Kommune Miljø- og Teknikudvalget Vissenbjerg, den 22.04.2014. Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Hvor var det dejligt og betryggende at læse Redegørelse for Odense Vest udarbejdet af

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Indsatsplan Beder. En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde. Aarhus Byråd april 2013

Indsatsplan Beder. En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde. Aarhus Byråd april 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde Aarhus Byråd april 2013 www.naturogmiljoe.dk 2 2 INDSATSPLAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Viden vækst balance. Rent grundvand med godt landmandskab. Hvornår er der behov for særlige indsatser?

Viden vækst balance. Rent grundvand med godt landmandskab. Hvornår er der behov for særlige indsatser? Viden vækst balance Rent grundvand med godt landmandskab Hvornår er der behov for særlige indsatser? Grundvandsbeskyttelse der virker Vores landbrugsarealer producerer både rigeligt og rent grundvand Godt

Læs mere

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Kontrol med vandkvaliteten for almene vandværker i Aalborg Kommune, kontrol for pesticider, nitrat mv.

Vandforsyningsplanlægning - Kontrol med vandkvaliteten for almene vandværker i Aalborg Kommune, kontrol for pesticider, nitrat mv. Notat Dato: 4.11.13 Sagsnr.: 13-35582 Dok. nr.: 13-299812 Direkte telefon: 9931 9369 Initialer: SIKR/cni Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9 Nørresundby Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 TEKNIK Indsatsplan & MILJØ for Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 01 Grønbjerg-Langelund Vandværk Grønbjerg-Langelund Vandværk

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner ATV i Aarhus 14. september 2011 Eike Stubsgaard Cand.techn.soc Indsatsområder 17 indsatsområder i 7 indsatsplaner fra Århus Amt Pesticider i Aarhus GEUS

Læs mere

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus BNBO i Egedal Kommune I Egedal Kommune er der 73 almene drikkevandsboringer. Vandet

Læs mere

Indsatsplaner. Kolding Kommune

Indsatsplaner. Kolding Kommune Indsatsplaner Dagsorden Hvad er indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Oversigt over indsatsplaner i Gennemgang af indsatser og ansvarsområder Indsatsplaner i 5 indsatsplaner vedtaget 30. januar 2017

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. juni 2001 J.nr.: 97-33/600-0194 SUM Afgørelse i sagen om

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. december 2012 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø 1. Resume Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C Indsatsplan Beder skal sikre, at

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst 2014 Sønderborg Forsyning, Huholt Vandværk Vollerup-Ulkebøl Vandværk Titel Berørte Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg Øst Vollerup-Ulkebøl

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

AARHUS KOMMUNE. Forslag. Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Aarhus Byråd

AARHUS KOMMUNE. Forslag. Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Aarhus Byråd AARHUS KOMMUNE Forslag Indsatsplan StautrupÅbo En plan for beskyttelse af drikkevandet Aarhus Byråd 2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 3 Læsevejledning... 3 INDLEDNING... 4 Hvad er en indsatsplan?... 4 Indsatsplanens

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand UDKAST Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand OSD 1476 - Hvorup Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 5 Planens udarbejdelse 6 Planens opbygning 7 Lovgrundlag

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Fra statslig grundvandskortlægning til kommunal grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Charlotte Bamberg, Nikolaj Ludvigsen Conterra Lertykkelseskortet

Læs mere