FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle år tidligere. Ved ægteskabets indgåelse blev der oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter villaen tilhørte Ann som særeje. I 1991 fik ægtepagten en formgyldig tilføjelse om, at hver enkelts bodel samt senere erhvervelser skulle være halvt skilsmissesæreje. Da Jan gerne ville "stå på skødet", solgte Ann kort tid efter halvdelen af villaen til Jan for kr., der blev indsat på en særskilt konto, mærket "Morfar". I maj 1995 gav Jan Ann en motorcykel til kr. samt to malerier - et til kr. og et til kr. - og han viste hende et dokument, han havde udarbejdet. Ifølge dokumentet gav forretningen, der havde haft underskud i et par år, i 1994 et overskud på kr. Både Jan og Ann overså, at Jan havde glemt at skrive dokumentet under. I efteråret 1997 lokkede Ann Jan med til et kursus i argentinsk tango. Det var ikke noget for Jan, men Ann blev meget fascineret. For at glæde Ann kontaktede Jan firmaet RytmeKokken, der arrangerede fester. Jan oplyste, at han ville holde en fest for sin kone i anledning af hendes 50 års fødselsdag den 10. oktober 1998, og han bestilte en fest med stor middag og efterfølgende dans til levende tangorytmer. Ann blev glad, da Jan fortalte hende, at hun måtte invitere 80 gæster til den fest, han planlagde for hende, og hun deltog entusiastisk i et møde med RytmeKokken om menuen. To dage efter festen fortalte Ann Jan, at hun var forelsket i tangolærer Gomez, og at hun havde indledt et seksuelt forhold til ham. Jan blev rystet, og da posten 1 uge senere afleverede en regning på kr. fra RytmeKokken adresseret til ham "og frue", sagde han til Ann, at hun selv måtte betale for sit gilde. Det ville hun ikke. Da regningen ikke blev betalt, anlagde RytmeKokken sag mod Ann og Jan. Byretten dømte i december 1998 Jan til at betale hele beløbet, men frifandt Ann for at betale. Dommen blev ikke anket, da såvel RytmeKokkens som Jans advokat vurderede, 1

2 at landsretten burde komme til samme resultat. Redegør for, om advokaternes vurdering er rigtig. Da Jan på trods af dommen ikke betalte regningen, mødte fogden og kreditor i februar 1999 op på bopælen, hvor kun Jan var hjemme. På grund af omkostninger skulle der gøres udlæg i værdier for kr., og der blev gjort udlæg i maleriet til kr. Kan Ann anfægte denne disposition under henvisning til, at hun har fået maleriet af Jan? Ann ønskede nu separation, og parret blev separeret ved bevilling den 4. maj Ingen af parterne skulle betale bidrag eller 56-ydelse til den anden. Begge ønskede at overtage villaen. Hvorledes skal den konflikt løses? Hvorledes skal boet mellem parterne kvantitativt gøres op og alle mellemværender endeligt afregnes, når begge ønsker mest muligt? Når bortses fra parrets eventuelle indbyrdes krav, kan det lægges til grund, at villaens friværdi er kr., at renter samt en del af formuen på kontoen "Morfar" er forbrugt, således at der nu står kr., og at motorcyklen nu er kr. værd. Endvidere har Jan øvrige værdier for i alt kr., og Ann har øvrige værdier for i alt kr. 2

3 Vejledende besvarelse til opgave nr Hæftelse for regningen til RytmeKokken: Advokaternes vurdering er rigtig. En anke af dommen bør ikke føre til et andet resultat: I ægteskabet gælder der særråden, jf. RVL 16, stk. 1, og særhæften, jf. RVL 25. Jan hæfter overfor RytmeKokken, da han har kontaktet festarrangøren, har oplyst at han ville holde en fest og har bestilt arrangementet. Han hæfter for hele beløbet incl. de påløbne omkostninger. Ann hæfter ikke for regningen: RVL 11 kan ikke begrunde en hæftelse, allerede fordi der ikke er tale om indkøb til den daglige husholdnings fornødenheder. Ann har heller ikke givet Jan fuldmagt til at handle på Anns vegne, og det vil være ubegrundet at udstrække fuldmagtsbegrebet af hensyn til kreditor, allerede fordi Jan oplyser overfor firmaet, at han vil holde en fest. Endelig kan Ann ikke antages efterfølgende at have påtaget sig en hæftelse. Hun har alene deltaget i et enkelt møde om festmenuen, og det kan ikke sidestilles med et løfte om at ville hæfte. Litteratur: Familieret (1996), s. 328 f., 451, 458 f. 2. Udlæg for RytmeKokkens krav: Maleriet er i 1995 overdraget til Ann sammen med motorcyklen. En sådan overdragelse, der med værdien kr. udgør næsten halvdelen af overskuddet i en virksomhed, hvor der indtil for nylig har været underskud, er ikke en sædvanlig gave, da den står i misforhold til Jans økonomiske kår. Hvis overdragelsen skulle have været gyldig efter RVL 30, stk. 1, skulle der derfor have været oprettet ægtepagt. Jan har tænkt på dispositionen som en ægtepagtsfri overskudsdeling, der kan foretages med hjemmel i RVL 31. Allerede fordi Jan ikke har underskrevet erklæringen, er overdragelsen ikke gyldig overfor kreditorerne. Ann må respektere udlægget i maleriet. Litteratur: Familieret (1996), s. 477 f. og 481 ff. 3. Skiftet: Villaen og kontoen "Morfar": Villaen er ved den formgyldige ægtepagt fra 1978 gjort til Anns særeje. Den formgyldige ægtepagtstilføjelse fra 1991 om skilsmisse- og brøkdelssæreje, der har hjemmel i RVL 28, stk. 1 og 2, ændrer ikke villaens status, idet tilføjelsen alene vedrører parternes bodele og fremtidige erhvervelser. De aktiver og passiver, der er omfattet af ægtepagtstilføjelsen er brøkdelssæreje, idet skiftet er et fællesboskifte i levende live. Ved Anns delvise salg af villaen, kommer den i lige sameje mellem Ann og Jan. Jans anpart er hans brøkdelssæreje ifølge ægtepagten, jf. RVL 28, stk. 2. Anns anpart forbliver derimod hendes særeje. De kr. af købesummen, der er i behold på kontoen "Morfar", er et surrogat for den solgte anpart i villaen, og er som sådan ligeledes 3

4 et særejeaktiv, der kan holdes uden for bodelingen, jf. RVL 28, stk. 3. Den kvalitative delingsregel i FSKL 70 a, stk. 2, finder anvendelse på brøkdelssæreje, når en brøkdel er fælleseje, men ikke på særeje. Jan har derfor ingen mulighed for, at udøve krydsende udtagelse af Anns særejeanpart. Ann kan derimod holde sin egen særejeanpart uden for skiftet og samtidig påberåbe sig FSKL 70 a, stk. 2, 2. pkt., nr. 1, for så vidt angår den anpart Jan ejer som brøkdelssæreje. Ann vil formentlig få medhold i, at udtagelsen er af væsentligste betydning for hende af hensyn til hjemmets opretholdelse, da hun har arvet ejendommen fra sin morfar, endda før ægteskabets indgåelse, og da Jan ikke kan gøre konkurrerende interesser gældende. Betaling for festen: (Jan har ved sin sene betaling af regningen til RytmeKokken forøget udgiften til festen med kr, hvilket betyder at Jan har forringet sin bodel med kr. Da forringelsen ikke er væsentlig, kan den dog ikke begrunde et vederlagskrav for Ann efter RVL 23, stk. 1). Jan har egenhændigt besluttet at holde en fest for Ann. Der er ikke i opgavens oplysninger grundlag for at antage, at Jan skulle kunne kræve udgiften hertil helt eller delvist refunderet af Ann. 31-overdragelsen: I forholdet mellem Jan og Ann gælder formkravene i RVL 31 ikke. Overdragelsen er derfor gyldig inter partes - i hvert fald når det kan lægges til grund, at begge ægtefæller har betragtet dispositionen som en overskudsdeling, at værdien af det overdragne ikke oversteg halvdelen af indtægtsoverskuddet, at den manglende underskrift på 31-erklæringen alene skyldtes en forglemmelse, og at der ikke er tale om et forsøg på at omgå RVL 30, stk. 1. Motorcyklen tilhører derfor Ann som en del af hendes brøkdelssæreje, og hun må kunne gøre et krav på kr. svarende til maleriets værdi gældende overfor Jan. Passivet er Jans brøkdelssæreje. Litteratur: Familieret (1996), s. 368 ff., 387, 398 f., 401, 421, 483, 490, 602, 624 ff. 4

5 4. Boopgørelse: Jans formue Anns formue Brøkdelssæreje Brøkdelssæreje Særeje Villa "Morfar" Motorcykel RVL 31-krav Øvrige aktiver I alt: Bodele Særeje Bodele Særeje Brøkdelssærejet Fuldstændigt særeje Boslodder ( :2) Særeje Jan skal aflevere kr. ( kr kr.) til Ann i boslodstilsvar. Ann vil efter skiftet fortsat have et krav på kr. mod Jan, som hun kan søge inddrevet som almindelig kreditor. Litteratur: Familieret (1996), s. 568 ff., 592 f., 598 ff. og 605 f. 5

6 Opgave nr. 2. I maj 1993 flyttede Karin, der var gravid, ind hos Ole i dennes lejlighed i et privat udlejningsbyggeri. Karin havde samtidig opsagt sin egen lejlighed og indgik uden udlejers vidende en skriftlig aftale med Ole om, at lejemålet til Oles lejlighed var fælles. Ole havde en søn, Steen, på 11 år boende. I august 1993 fødte Karin en datter, Frida, som Ole anerkendte faderskabet til. Karin var uddannet tandlæge, og efter barsels- og forældreorlov var hun arbejdsløs i en periode. Ole, der var forretningsmand, var ofte bortrejst. Karin og Ole fandt det derfor nemmest, at alle faste udgifter blev betalt over Oles bankkonto, og at Karin betalte indkøb til familiens daglige forbrug. I Karins orlovs- og arbejdsløshedsperiode tjente Ole betydeligt mere end Karin, og hun fik derfor adgang til at hæve beløb på Oles konto til de daglige udgifter. I tiden indtil oktober 1995 benyttede Karin sig af denne adgang til at hæve i alt kr. Den 1. oktober 1995 startede Karin på et vellønnet heltidsarbejde som tandlæge. Et par dage senere vandt hun kr. på en lotteriseddel. Hun indsatte kr. på en særlig konto mærket "sommerhus". De resterende kr. indsatte hun på Oles konto, idet den var overtrukket med kr. og lejlighedsvis havde været i debet som følge af betaling af de faste udgifter og Karins træk på kontoen. I efterårsferien 1996 så Ole og Karin på sommerhuse, og den 1. november 1996 underskrev Ole slutseddel om køb af et sommerhus til en samlet pris af kr. med kr. i udbetaling og overtagelse den 1. december Udbetalingen blev erlagt ved, at Karin betalte kr. fra sin "sommerhuskonto", og at Ole lånte kr. af sin mor. Moderen betingede sig, at Ole alene blev ejer, hvad Karin accepterede. Karin, der nu tjente stort set det samme som Ole, indsatte hver måned 800 kr. på Oles konto til dækning af en del af prioritetsydelserne, der i alt udgjorde kr. om måneden. Hun havde ikke længere brug for at hæve beløb til daglige udgifter på hans konto bortset fra i julen 1995 og i julen 1996, hvor Karin hævede i alt kr. I løbet af vinteren gik forholdet mellem Ole og Karin dårligere. Karin besluttede sig til at holde 14-dages vinterferie alene i sommerhuset. Inden hun tog af sted, 6

7 overlod hun sit kontokort til Magasin til Ole med en bemærkning om, at han over kontoen kunne købe madvarer til sig selv og børnene, mens hun var væk. Da hun kom hjem fra ferien, lå der en regning fra Magasin for køb af mad for kr. og køb af en video for kr. Ole forklarede, at han havde købt videoen for at beskæftige børnene. Medens hun var bortrejst, havde en forretningsforbindelse, Bent, konstant rykket ham for betaling af kr. For at slippe ud af gælden havde Ole - hvis konto var overtrukket - overdraget Bent videoen og et B & O fjernsyn, som Karin nyligt havde arvet. Karin blev rasende og henvendte sig næste dag til en advokat for at få klarhed over sin retsstilling, da hun ikke længere ville bo sammen med Ole. Karin vil gerne have oplyst om hun kan fremsætte krav på henholdsvis kr. for overførslen til Oles konto i oktober 1995 og kr. for udbetalingen på sommerhuset (friværdi ca kr.) og/eller iøvrigt kan gøre økonomiske krav gældende overfor Ole, om hun kan slippe for at betale for videoen og madvarerne både i forhold til Magasin og i forhold til Ole, om videoen og fjernsynet kan kræves tilbage fra Bent, og om hun efter samlivets ophør har mulighed for at blive boende med Frida i lejligheden mod Oles og eventuelt også udlejers protest. Hvad skal advokaten svare? 7

8 Vejledende besvarelse til opgave nr Overførsel af kr. til Oles konto: Til forskel fra ægtefæller gælder der mellem ugifte samlevende ingen privatretlig forsørgelsespligt. Alligevel er det i almindelighed udelukket ved samlivets ophør at kræve kompensation på grundlag af en skæv fordeling af udgifterne til fælles forbrug. Hvis der under samlivet bliver overført et større engangsbeløb fra den ene til den anden, vil der dog være tale om en usædvanlig disposition. I så fald er udgangspunktet, at overførslen må betragtes som et lån eller - hvis en låneaftale ikke kan bevises - give anledning til et godtgørelsesbeløb efter almindelige formueretlige regler. Særlige forhold kan dog bevirke, at dette udgangspunkt fraviges. Ligesom for ægtefæller må der foretages en vurdering af, hvorvidt de nærmere omstændigheder i parternes forhold fører til, at overførslen må betragtes som led i et større samlet økonomisk arrangement. (Der kan også foreligge en gave, men intet tyder på, at Karin har haft gavehensigt). Det taler til fordel for et lån eller et formueretligt godtgørelsesbeløb, at der er overført et stort engangsbeløb, og at Ole samtidig frigøres for en gæld på kr. Imod taler, at Karin har haft fri adgang til at hæve på Oles konto og jævnligt har benyttet sig heraf til et samlet beløb på ca kr., hvoraf kr. blev hævet forud for overførslen, at Ole i de første år af samlivet har haft den største indtjening og har afholdt størstedelen af de fælles udgifter, og at Oles konto som følge heraf lejlighedsvis har været negativ. Det vidtstrakte økonomiske fællesskab mellem parterne og sammenblandingen af parternes økonomi før og efter overførslen må føre til, at overførslen må ses som led i parternes samlede økonomiske arrangement. (Til støtte for dette resultat kan også nævnes U H, hvor forudsætningerne for at gøre et gældsbrev på kr. gældende ansås at være faldet bort bl.a. under henvisning til, at kreditor efter gældsbrevets udstedelse i flere år fortsat havde boet sammen med debitor med fælles virksomhed og forbrug). Karins overførsel af kr. til Oles konto kan dog indgå i overvejelserne om tilkendelse af et kompensationskrav, idet Karin derved giver et væsentligt tilskud til det fælles underhold, se nærmere under pkt. 2. Litteratur: Familieret (1996), s. 290 f., 663 f. og Sommerhuset: Ole står alene på skødet, hvilket er i overensstemmelse med den aftale om ejerskab, som Karin og Ole som følge af Oles mors betingelse har indgået. Det ændrer ikke ejerforholdet, at Karin har erlagt halvdelen af udbetalingen og efterfølgende har betalt en del af prioritetsydelserne. Da Karin har betalt kr. som en del af udbetalingen på sommerhuset, kan Karin påberåbe sig, at der foreligger et lån under henvisning til, at der er tale om et større engangsbeløb. Karins løbende betaling til prioritetsydelserne må i så fald betragtes som hendes bidrag til boligudgifterne til det i fællesskab benyttede sommerhus, og hun kan 8

9 ikke antages at kunne fremsætte yderligere krav. Imidlertid foreligger der ikke bevis for en egentlig låneaftale, og når yderligere henses til, at parret har sammenblandet økonomi, bør advokaten i stedet råde Karin til at gøre et kompensationskrav gældende, jf. U H. Til fordel herfor taler også, at et kompensationsbeløb kan blive højere end de kr., som Karin kan forlange, hvis hendes bidrag til udbetalingen anses som et lån. Karin og Ole har levet sammen i et flerårigt, fast samlivsforhold, hvor hun har bidraget til, at Ole har kunnet erhverve og senere bevare sommerhuset. Hendes bidrag har dels bestået i væsentlige direkte økonomiske bidrag, dels har hun ydet betydelige beløb til parternes fælles udgifter under samlivet. Det må antages, at Ole ikke ville have været i besiddelse af den friværdi, som sommerhuset repræsenterer, uden Karins bidrag. Karin må være berettiget til et skønsmæssigt fastsat kompensationsbeløb. I vurderingen af beløbets størrelse vil der blive taget hensyn til, at Karin har ydet halvdelen af udbetalingen og løbende har betalt et betydeligt beløb til prioritetsudgifterne, samt at der i tiden efter sommerhusets erhvervelse ikke har været væsentlig forskel på parternes indtægter. I øvrigt vil der bl.a. blive henset til samlivets varighed og parternes økonomiske forhold ved samlivets ophør, jf. Højesterets udtalelse i U H om beregning af beløbsstørrelsen i sager af denne art. Kompensationskravet vil blive fastsat til et rundt beløb, der - da friværdien i huset er ca kr. - kan blive højere end de kr., som Karin har bidraget med til udbetalingen. (I U H fik K tillagt et kompensationsbeløb på næsten halvdelen af værdien af en båd og nettoværdien af et sommerhus, som parterne havde erhvervet under samlivet, og hvortil begge i det væsentlige havde ydet lige store direkte økonomiske bidrag). Litteratur: Familieret (1996), s. 339 f., 352 og 674 ff. 3. Oles indkøb i Magasin: Ole har købt madvarerne og videoen over Karins konto i Magasin, hvorfor Karin som kontohaver hæfter udadtil i forhold til Magasin for både maden og videoen. Ole hæfter ikke for betalingen overfor Magasin, da han har optrådt som fuldmægtig. I det indbyrdes forhold påhviler betalingen af videoen alene Ole, da han er gået ud over bemyndigelsen fra Karin. Som følge af parrets aftale om udgiftsfordelingen, må betalingen for madvarer i det indbyrdes opgør alene påhvile Karin. (De kr. for videoen er langt under det beløb (8.000 kr.), som er den beløbsmæssige begrænsning i kontohaverens ansvar efter betalingskortlovens 21, stk. 3, nr. 1, i tilfælde, hvor kortindehaver har overladt kortet til den, der har foretaget den uberettigede brug). Litteratur: Familieret (1996), s Tilbageleveringskrav overfor Bent: Fjernsynet tilhører Karin, hvorfor hun kan vindicere det, uanset om Bent er i god tro med 9

10 hensyn til Oles berettigelse til at disponere, jf. grundsætningen i DL , og Ole må anses som ejer af videoen og har derfor gyldigt kunnet overdrage den til Bent. Litteratur: Familieret (1996), s Lejligheden: Ole og Karin har gyldigt indgået en skriftlig aftale om fælles lejeret i det indbyrdes forhold. Aftalen er ikke bindende for udlejer, der skal samtykke i et debitorskifte. Accepterer udlejer Karin som en fremtidig lejer, kan hun gå til domstolene for at få afgjort en indbyrdes konflikt om lejligheden. Retten vil anlægge en behovsvurdering, der svarer til LL 77. Den af parterne, der skal have mindreårige børn boende, har gode chancer for at fortsætte lejemålet. Da Ole og Karin ikke har aftalt fælles forældremyndighed, har Karin forældremyndigheden over Frida alene, jf. FML 5, hvorfor Frida fremover må antages at skulle bo hos Karin. Retten vil formentlig tilkende Karin ret til at fortsætte lejemålet, da Frida kun er 5 år, mens Oles søn Steen snart er myndig og nok ikke bliver boende hjemme meget længere. Hvis udlejer ikke accepterer Karin som lejer, kan hun påberåbe sig LL 77 a, da Karin og Ole har haft fælles husstand i over 2 år. Ved uenighed om lejemålet fremover, kan det ved dom afgøres, hvem af parterne, der skal fortsætte lejemålet. For at Karin kan opnå ret til lejemålet stilles større krav end i en vurdering efter LL 77, idet der skal foreligge særlige grunde, herunder navnlig hensynet til parternes mindreårige børn. Da hensynet til den 5-årige Frida må antages at gå forud for hensynet til den17-årige Steen, må Karin formentlig også i denne situation få ret til at fortsætte lejemålet. Litteratur: Familieret (1996), s. 55, og

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 I 1999 bliver lægerne Hanne og Mads gift, og 2 år senere får de sammen en søn, Søren. Ægtefællerne bor i en ældre villa, som Mads har arvet efter sin onkel.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2000 Opgave nr. 1 Lone og Kurt flyttede i 1996 sammen i Lones lejede lejlighed. Lone havde i 1995 arvet nogle midler, der ifølge arveladers testamente var særeje - i øvrigt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Hanne og Mik blev gift i 1998. Der var fælleseje i ægteskabet. De var begge meget optaget af deres vellønnede arbejde og af deres i lige sameje ejede hus.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009 Opgave 1 I 1975 møder Pia den argentinske Carlos, og de forelsker sig. Parret bliver forlovet i 1976. Pias forældre overtaler Pia til at kræve særeje i ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2006

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2006 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Direktør Matias Munk og fuldmægtig Heidi Holst blev gift i 1990. I 1992 fødte Heidi fællesbarnet Linn. Året efter døde Matias mor, der i et formgyldigt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Mads bliver skilt fra sin kone i marts 2007, fordi han har forelsket sig i Hera. Mads flytter 1. april 2007 ind i Heras lejlighed. Mads medbringer det eneste,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Martin og Helga Eriksen, der havde formuefællesskab, havde drømt om at få deres egen gård, siden de i 1985 blev gift. Med henblik herpå

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 I 1991 blev Trine og Ib gift. Umiddelbart forinden havde de oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Bo og Asger lod i april 1999 efter kort tids samliv deres forhold registrere. Da Bo efter nogle meget hasarderede aktiespekulationer, hvor han til Asgers

Læs mere

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold:

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave 1 Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Fremtidig arv skal være

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009 Opgave 1 Revisoren Mikkel og klinikassistenten Helle bliver gift i 2000. De opretter forinden ægteskabet en formgyldig ægtepagt, hvorefter alt, hvad de ejer ved

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2003. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2003. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2003 Opgave 1 Den 17. januar 2003 blev Hanne og Mogens separeret ved bevilling efter knap 10 års ægteskab. Hanne var træt af Mogens' mangel på økonomisk sans. Trods gode indtægter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2016 Lærereksemplar Opgave 1 Henriette og Mads blev gift i 2003 efter et kort bekendtskab. Henriette havde i 2002 arvet et sommerhus på Ærø, som ved testamente gyldigt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Ida, der er 35 år, og Carl på 57 år beslutter i juni 1999 at flytte sammen. De køber samme måned en 3- værelses ejerlejlighed i Århus til en købesum på 900.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015 Risikostyring Økonomikonference Februar 2015 Ægtefælle / samlever Bank / kreditorer Partner Ansatte Børn Privat Erhverv Debitorer Skat Erhverver Skat Bank / kreditorer Samarbejdspartnere Privat Intet ægteskab:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 I 1997 flyttede Helle Hansen ind hos Morten Madsen i dennes ejerlejlighed. Året efter blev de gift. Helle havde været gift før og havde en datter, Lene,

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje - 1 Nogle praktiske forhold vedrørende særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved skilsmisse og dødsfald har det afgørende betydning for delingen af parternes formue, om en formue er fælleseje

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller - 1 Formuekompensation til fraskilte ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1.

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave nr. 1. Den 5. januar 1992 giftede Morten Mortensen sig med Hanne Hansen. Han ejede ved ægteskabets indgåelse en villa med en friværdi på 250.000 kr., en

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

Ægtefællers formueforhold nye regler på vej

Ægtefællers formueforhold nye regler på vej - 1 Ægtefællers formueforhold nye regler på vej Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Børne- og socialministeren har i slutningen af marts 2017 fremsat et forslag til en ny, moderniseret lovgivning

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Arvedeling med særbørn

Arvedeling med særbørn 1 Arvedeling med særbørn Efter forskellige TV-udsendelser om sager, hvor arvedelingen - efter nogen arvingers opfattelse - er gået helt skævt, har interessen for emnet været stærkt stigende. Et af de spørgsmål,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

FAMILIERETTEN. Familieretten. 7. udgave LINDA NIELSEN GJELLERUP / GADS FORLAG

FAMILIERETTEN. Familieretten. 7. udgave LINDA NIELSEN GJELLERUP / GADS FORLAG Familieretten FAMILIERETTEN LINDA NIELSEN 7. udgave GJELLERUP / GADS FORLAG Familieretten Linda Nielsen Familieretten 2017 Linda Nielsen og Gjellerup/Gads Forlag ISBN trykt udgave 978 87 13 05077 2 ISBN

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 46/2016 (1. afdeling) M (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) mod H (advokat Jørgen U. Grønborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere