LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG"

Transkript

1 A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej Brønshøj Telefon: Telefax: CVR-nr Bank: Nordea Bank Danmark A/S Vort j.nr.: LOVE for ANDELSSELSKABET ROSENVANG Navn, formål m.m. 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Rosenvang. Selskabets hjemsted og værneting er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er at skaffe andelshaverne mulighed for at benytte det af selskabet ifølge skøde lyst den 26. april 1926 tilhørende areal matr. nr Husum, København. Arealet er i henhold til lokalplan nr. 399, lyst den , fastlagt til helårsboliger i form at énfamiliehuse, jfr. i øvrigt lokalplanens 1 og 3. En andelshaver skal gøres bekendt med lokalplanens bestemmelser og øvrige indhold. Advokater i kontorfællesskab

2 - 2 - En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse. Denne kan kun gives, når andelshaver må fraflytte sin bolig for en afgrænset periode. I salgssituationer vil udleje kunne godkendes i maksimalt 2 år. Dette forudsætter at huset har været til salg i minimum 6 måneder. 3. Det i 2 omhandlede areal er for tiden, bortset fra veje, stier og andre fællesarealer, delt i 46 brugsparceller, hver svarende til én andel. Antallet kan ikke formindskes. Medlemsforholdet, dets indtræden og ophør m.m. 4. Som medlem af selskabet kan optages enhver myndig person, som efter bestyrelsens beslutning må anses for egnet til at være medlem. Nægtes optagelse, kan bestyrelsens beslutning indbringes for nærmest følgende generalforsamling til endelig afgørelse. For at undgå at andelsbrevene bortkommer eller misbruges opbevares de til enhver tid af andelsselskabet. 5. Medlemsforholdet indtræder fra det øjeblik bestyrelsens, evt. generalforsamlingens beslutning for optagelse foreligger, og fra det øjeblik er den nye andelshaver berettiget og forpligtet i henhold til selskabets til enhver tid gældende love og ordensregulativ. 6. Andelshaverne ejer selskabet og dets ejendele samt hæfter indbyrdes og overfor tredjemand mand kun i forhold til deres andel. En andelshaver kan maksimalt eje 2 andele med dertil hørende brugsparcel og er forpligtet og berettiget i forhold til sin andel.

3 En andelshavers andel af selskabets aktiver kan ikke belånes (pantsættes til tredjemand) og kan ej heller gøres til genstand for retsforfølgning, bortset fra forpligtelser, der vedrører andelshaverens forhold til andelsselskabet. Foranstående bestemmelse er ikke til hinder for individuel pantsætning/prioritering af den enkelte bygning på fremmed grund, når blot pantsætning sker med respekt af andelsselskabets rettigheder i medfør af nærværende vedtægt. Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive på allonge til andelsbeviset, således at belåning er mulig, herunder på pengeinstitutters eller realkreditinstitutters standardformular vedrørende indtrædelsesret i andelsforholdet. 8. Såfremt et medlem overdrager sine rettigheder til ny erhverver, indtræder erhververen i samtlige rettigheder og forpligtelser, såfremt erhververen kan blive medlem (jfr. 4). Godkendelse i selskabet skal være på plads inden 14 dage efter endelig aftale om overdragelse. Overdrageren hæfter for sine forpligtelser overfor selskabet indtil forholdet til ny erhverver er berigtiget. 9. Såfremt en andelshaver kommer i restance med sin kontingentindbetaling eller anden pligtig pengeydelse eller groft tilsidesætter selskabets love og ordensregulativ, eller på anden måde optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere, kan bestyrelsen ekskludere pågældende som andelshaver, således at vedkommende skal afvikle sit ejendoms- og mulige lejeforhold og fraflytte andelsselskabet. Når det drejer sig om kontingentrestancer er bestyrelsens afgørelse endelig. Ved eksklusion grundet andre forhold skal eksklusionen godkendes på førstkommende generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres af almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Om fornødent kan bestyrelsen gå rettens vej for at føre eksklusionen og dens konsekvenser igennem. 10. Hver andelshaver betaler kontingent og gebyrer til selskabet pr. brugsparcel. Størrelsen fastsættes af generalforsamlingen. Der er tale om følgende former for gebyrer:

4 - 4 - a. Gebyr ved indmeldelse i selskabet. b. Kontingent til dækning af selskabets udgifter til ejendomsskatter, vand, renovation m.m. c. Gebyr for kontingentrykkerskrivelser d. Gebyr ved oprettelse af kreditforeningslån. e. Gebyr ved omlægning af lån. f. Gebyr ved udstedelse af nyt andelsbevis. 11. Kontingent forfalder kvartalsvist og skal være indbetalt senest den 15. i hver kvartalsmåned. I tilfælde af restance kan bestyrelsen overgive sagen til retslig inkasso. Ved hver rykkerskrivelse påløber et administrationsgebyr. 12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. Indkaldelse skal ske skriftlig med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen og regnskab og evt. forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer skal vedlægges. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen, men skal altid som minimum omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Godkendelse af årsrapport. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Godkendelse af budget. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelse og intern revisor. 8. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter modtagelse af skriftlig, motiveret dagsorden underskrevet af mindst 15 medlemmer. Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

5 Enhver andelshaver har adgang til generalforsamlingen, og hver andel har én stemme. En andelshaver kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til en anden myndig person, der er medlem af foreningen. Hver andelshaver kan maksimalt have 2 fuldmagter. Medlemmer i restance har ingen stemmeret. Efter forudgående godkendelse fra bestyrelsen kan en andelshaver have en bisidder med til en generalforsamling. Dirigenten beslutter, hvorvidt en bisidder kan opnå taleret. 14. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål til sagernes forhandling og stemmeafgivning. Stemmeafgivning skal ske skriftlig, når det forlanges af bestyrelsen eller 1 andelshaver. Sekretæren tager referat, der underskrives af dirigent og bestyrelse. 15. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal. Dog skal altid mindst 1/5 af andelshaverne være til stede. Vedtagelse af forslag om a. Vedtægtsændring og/eller optagelse af lån og pantsætning af selskabets faste ejendom kræver i alle tilfælde, at mindst 2/3 af andelshaverne er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Er mindre end 2/3 af andelshaverne tilstede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. b. Forslag om salg af foreningens ejendom eller dele deraf kræver dog, at mindst 2/3 af selskabets medlemmer stemmer for forslaget. 16. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-6 medlemmer, der varetager foreningens interesser indenfor disse vedtægters rammer og under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan antage den fornødne juridiske, tekniske og regnskabskyndige bistand den finder nødvendig. Bestyrelsen består af formand, kasserer og op til 4 bestyrelsesmedlemmer.

6 - 6 - Bestyrelsen vælges for et tidsrum af 2 år. Formand og op til to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kasserer og op til to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Intern revisor vælges for 1 år af gangen. Derudover vælges en suppleant for et år. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv, herunder med egen forretningsorden. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. 17. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst én gang hvert kvartal. Bestyrelsen har mulighed for at indkalde en andelshaver til sagsbehandling, såfremt den finder det formålstjenligt. Bestyrelsen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejder sekretæren et referat, som underskrives af bestyrelsen og opbevares i selskabets arkiver. Bestyrelsen tegnes af formanden sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer. 18. Kassereren fører regnskab i overensstemmelse med lovgivningens regler. Regninger attesteres som minimum af to bestyrelsesmedlemmer. Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Regnskabets revideres af en af generalforsamlingen valgt intern revisor. 19. I tilfælde af opløsning deles selskabets formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til andelens størrelse.

7 - 7 - Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 5. juli 2010 som ændringer i forhold den stiftende generalforsamling den 10. marts 1926 med efterfølgende ændringer den 26. oktober 1927, 26. november 1930, 25. september 1931, 1. marts 1954, 27. april 1981, 29. april 1987 og 22. juni Brønshøj, den... september Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Navn Navn Navn

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere