For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på."

Transkript

1 Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder er fastlagt ud fra Økonomisk redegørelse, KL s skøn for de budgetgaranterede områder, sammen med kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og nye reformer og implementering af allerede indgåede aftaler, vil også præge 2015 og frem. For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Udover de omfattende reformer (kontanthjælps- og sygedagpengereformen), der er under implementering, er den specifikke udmøntning af aftalen om reformen af beskæftigelsesindsatsen i støbeskeen. Det er aftalt, at KL og Beskæftigelsesministeriet i løbet af efteråret tager initiativ til, at der fælleskommunalt arbejdes med forberedelse og gennemførelse af reformen. Beskæftigelsesreformen skal bidrage til, at flere opnår varig beskæftigelses gennem en mere individuel indsats med større ansvar til den enkelte, mere målrettede uddannelsesforløb, bedre virksomhedsservice og større økonomiske incitamenter for kommunerne. Bl.a. har en kortlægning af ressourceforbruget i jobcentrene, identificeret et potentiale til omprioritering på 550 mio. kr., som skal udmøntes. I forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen indgår en refusionsomlægning, der skal give kommunerne større incitament til at hjælp ledige i beskæftigelse. KL forventer, at det bliver en model, hvor refusionen aftrappes over tid med 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra 5. uge til 26. uge, 30 pct. fra 26. uge til uge 52, og 20 pct. efter ét år. Det vil medføre større byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne, som skal håndteres gennem justering af udligningssystemet. Refusionsomlægningen vil gælde fra 1. januar 2016, og er ikke indregnet i dette budgetforslag, der er baseret på gældende lovgivning. 1

2 Tabel 1 viser samlet en opjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 15,0 mio. kr. i 2015, 16,9 mio. kr. i 2016, 15,6 mio. kr. i 2017 og 18,6 mio. kr. i Opjusteringen i 2015 og frem afspejler hovedsageligt konsekvensen af sygedagpengereformen, der betyder, at der indføres jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse for personer, der ikke kan forlænges efter 22 uger på sygedagpenge. Tabel 1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -3,0-2,1-0,9-0,9 Ressourceforløb 15,2 17,8 17,5 22,5 Ledighedsydelse 2,0 2,3 2,3 2,3 Førtidspension -1,0-3,0-5,1-7,1 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration 1,7 1,7 1,7 1,7 Danskuddannelse for voksne udlændinge 0,2 0,2 0,2 0,2 I alt for de budgetgaranterede områder 15,0 16,9 15,6 18,6 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse -12,9-13,8-13,8-13,8 Boligsikring/ - ydelse 5,7 5,7 5,7 5,7 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob -4,5-5,7-5,7-5,7 Integration -0,1-0,1-0,1-0,1 Seniorjob 3,3 4,0 4,6 4,6 Jobcenter -0,4-0,4-0,4-0,4 Daghøjskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobtræning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for ikke budgetgaranterede områder -8,8-10,2-9,6-9,6 Forsikrede ledige, forsørgelse -16,5-15,0-20,3-20,3 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt forsikrede ledige -16,5-15,0-20,3-20,3 Ungdommens uddannelsesvejledning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -10,3-8,4-14,3-11,3 -= mindreudgift, +=udgift Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder, forsikrede ledige og Ungdommens uddannelsesvejledning, som ikke er budgetgaranterede, er budgettet nedjusteret med i alt 25,3 mio. kr. i I 2016 er budgettet på områderne nedjusteret med 25,2 mio. kr. og i 2017 og frem nedjusteret med 29,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes forventede lavere udgifter til forsikrede ledige og et lavere skøn for helårspersoner på sygedagpenge, der ikke vedrører sygedagpengereformen. De enkelte rammeændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 6 til 9. 2

3 2. Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunens nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. Tilskuddet fordeles så landsdelenes udgifter til forsikrede ledige kompenseres, og indenfor landsdelene fordeles tilskuddet efter ledighedsudviklingen i den enkelte kommune. 3. Regulering af budgetgarantien for 2015 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2015 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUT-bloktilskudsandel på 1,74 pct. for Tabel 2. Opgørelse af ændring i budgetgarantien for budgetforslag Mio. kr. (2015 p/l) Budgetgaranti Budgetgaranti Forskel Marts skøn Aftalen Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune =forøgelse af bloktilskud Kilde: KL s Tilskudsmodel, 10. marts 2014 og 3. juli

4 Ændringen i den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til 614 mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2015) og det forventede regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Den positive regulering skyldes primært udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2015 forventes efterreguleringen opgjort til 360 mio. kr. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem regnskab 2011 tillagt den foreløbige budgetgaranti for og de faktiske udgifter i Den permanente opregulering forventes at blive på mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2012 til forventet regnskab Væksten skyldes hovedsageligt at den forkortede dagpengeperiode, flytter personer over på de budgetgaranterede områder, som fx kontanthjælp og den særlige uddannelsesordning. Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med mio. kr. i 2015 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre ca. 52 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at de økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen ikke var kendt i marts, og derfor ikke indgik i skønnet. Med sygedagpengereformen er budgetgarantien tilført ca. 1,5 mia. kr. fra 2015, og på Lovog Cirkulæreprogrammet, uden for budgetgarantien, er kommunerne blevet modregnet 1,5 mia. kr. 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan Skønnet over udviklingen på de enkelte budgetgaranterede områder ses i tabel 3. Tabel 3 Skøn over de budgetgaranterede udgifter for hele landet, Mio. kr. (2015 p/l) Aftale Regnskab Aftale Skøn Skøn Skøn Skøn Kontanthjælp og aktivering Uddannelsesordning Førtidspension Ressourceforløb jobafklaringsforløb EGU Integration Ledighedsydelse I alt Sygedagpenge Boligsikring/-ydelse Løntilskud Seniorjob Kilder: KL s skøn fra juli 2014 over de fremtidige budgetgaranterede udgifter, som disse indgår i tilskudsmodellen (omregnet til 2015-p/l med satsreguleringsprocent på 1,8 og 1,5 pct.). 4

5 Af tabellen (forskellen på de to markerede kolonner) fremgår, at der i forhold til aftalen for 2014, forventes lavere udgifter til kontanthjælp og aktivering. Det lavere skøn skyldes hovedsageligt, at effekten af kontanthjælpsreformen ikke var indregnet i aftalen for For de konjunkturregulerede overførsler forventes der mindreudgifter til sygedagpenge hvilket er en konsekvens af sygedagpengereformen. Tilsammen forventes mindreudgifter på landsplan på ca. 1,9 mia. kr. 5. Skøn for kommunens nettoudgifter på de budgetgaranterede områder Fra 2012 er budgettet lavet i samarbejde med jobcentret, med udgangspunkt i Finansministeriets Økonomiske redegørelse fra maj måned og jobcentrets skøn over udviklingen i berørte personer indenfor kategorierne i budgetgarantien. Derudover indgår et skøn for de omkostninger der er forbundet med henholdsvis ydelser og aktivering. Nedenstående tabel viser budget 2015 sammenholdt med den budgetgaranterede del af bloktilskuddet. Tabel 4 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på budgetgarantien i kr. (2015 p/l) Budget 2014 BF2015* Bloktilskud B2014 Bloktilskud foreløbigt ** B2014 andel af bloktilskud BF2015 andel af bloktilskud (1) (2) (3) (4) (1)/(2) (3)/(4) Kontanthjælp og ,85 0,93 aktivering Ressourceforløb ,36 0,77 Førtidspension ,75 0,71 EGU ,62 2,34 Særlig uddannelsesordning Integration (incl. Danskundervisning) ,90 0, ,72 0,73 Ledighedsydelse ,25 0,34 I alt ,75 0,77 * Kommunens nettoudgifter. ** Forudsat DUT-bloktilskudsandel på 1,74 pct. Tabel 4 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2015, kolonne (3) og (4). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. I de to yderste kolonner til højre vises forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2014 og Samlet set udgør budgettet stort set samme andel (75-77 pct.) af bloktilskuddet i både 2014 og Det dækker over at udgifter til kontanthjælp, ressourceforløb, integration (incl. danskundervisning) 5

6 samt ledighedsydelse udgør en stigende andel af bloktilskuddet, og budgettet til førtidspension udgør en faldende andel af bloktilskuddet. 6. Ændringsforslag på de budgetgaranterede samt konjunkturfølsomme områder I det følgende beskrives ændringen mellem 1. finansielle orientering 2015 fra april måned og budgetforslag 2015 på de enkelte budgetgaranterede områder Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen til kontanthjælp, aktivering og revalidering samlet set sænkes med 3,0 mio. kr. i 2015, 2,1 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017 og Budgettet til kontanthjælp er skønnet ud fra forventningen til udgifterne og aktiviteten i 2014 på Frederiksberg. Tabel 5 Udgifter til kontanthjælp, aktivering og revalidering mv. 1. finansielle orientering 256,2 255,3 254,2 254,2 Seneste skøn 253,2 253,2 253,2 253,2 Forskel -3,0-2,1-0,9-0,9 Udgifterne til kontanthjælp og revalidering beregnes på baggrund af forudsætninger om antal fuldtidsmodtagere af kontanthjælp/revalidering og forsørgelsesudgifterne pr. ledig. Tabel 6 Antalsforudsætninger på budget for kontanthjælp og revalidering Forudsætninger Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp Revalidering Fuldtidspersoner Ressourceforløb En del af den omfattende reform af førtidspension og fleksjob indebærer, at borgere under 40 år ikke længere tilkendes førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Borgere over 40 år skal først deltage i et tværfagligt ressourceforløb, før de kan tilkendes førtidspension. Borgere der deltager i et ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse, hvor de før reformen oftest ville have fået førtidspension. Sygedagpengereformen indebærer, at borgere der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter 22 uger, i stedet kan deltage i et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. 6

7 På baggrund af nyt skøn for 2015 på 102 helårspersoner på ressourceforløb og kommunens andel af de forventede udgifter til jobafklaringsforløb, foreslås det at budgetrammen opjusteres med 15,2 mio. kr. i 2015, 17,8 mio. kr. i 2016, 17,5 mio. kr. i 2017 og 22,5 mio. kr. i Tabel 6 Udgifter til ressourceforløb 1. finansielle orientering 11,3 16,2 21,1 21,1 Seneste skøn 26,5 34,0 38,6 43,6 Forskel 15,2 17,8 17,5 22,5 Det, at der flyttes udgifter fra sygedagpenge under øvrige overførsler til ressourceforløb under budgetgarantien, er en fordel for kommunerne, fordi kommunerne i budgetgarantien bliver reguleret for de faktiske udgifter, og det bliver de øvrige overførsler ikke Ledighedsydelse På baggrund af det nye skøn, baseret på forventningen i Økonomiske redegørelse fra maj måned 2014 til udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse og opdateret skøn for forsørgelsesudgiften pr. helårsperson, foreslås det, at budgetrammen opjusteres med 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. fra 2016 og frem. Tabel 7 Udgifter til ledighedsydelse 1. finansielle orientering 13,6 12,7 12,7 12,7 Seneste skøn 15,6 14,9 14,9 14,9 Forskel 2,0 2,3 2,3 2,3 Det forventes 108 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen ændres fra 2015 og frem. Baseret på et nyt skøn for antallet af borgere på førtidspension på Frederiksberg foreslås det, at budgettet til førtidspension nedjusteres med 1,0 mio. kr. i 2015, stigende til 3,0 mio. kr. i 2016, 5,1 mio. kr. i 2017 og 7,1 mio. kr. i Det forudsættes at det samlede antal førtidspensionister er 2611 fuldtidsmodtagere i 2015, faldende til 2222 i Det nye skøn for fuldtidspersoner, der er baseret på træk fra KMD, ligger i 2015 år ca. 9 personer under skønnet til 1. finansielle orientering

8 Den faldende tilgang i antallet af personer til førtidspension, er en konsekvens af reformen af førtidspension og fleksjob. Faldet i tilgangen på Frederiksberg, er modsat KL s skøn for udviklingen på landsplan, og skyldes en større opbremsning i tilgangen end på landsplan. Tabel 8 Udgifter til førtidspension 1. finansielle orientering 273,6 264,5 254,3 243,2 Seneste skøn 272,6 261,6 249,3 236,1 Forskel -1,0-3,0-5,1-7, EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse fastholdes. Tabel 9 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse 1. finansielle orientering 2,6 2,6 2,6 2,6 Seneste skøn 2,6 2,6 2,6 2,6 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgettet er lagt ud fra en aktivitet på 24 helårselever Integration og danskundervisning Det foreslås, at budgetrammerne for integration (introduktionsprogram og introduktionsydelse) opjusteres med 1,7 mio. kr. Når der på integration er tale om en nettoindtægt for kommunen, skyldes det, at kommunen fra staten modtager et grundtilskud for alle udlændinge under integrationsloven, der er i den treårige introduktionsperiode. Der har igennem de seneste år været en stigning i antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, der modtager kontanthjælp. I 2012 var der 19 fuldtidspersoner, og i 2013 var tallet steget til 30 fuldtidspersoner. Der forventes 35 udlændinge på kontanthjælp i 2014, og det niveau forventes uændret til 2015 og frem. Samlet set betyder det, at der forventes merudgifter på 1,7 mio. kr. i 2015 og frem. Tabel 10 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse 1. finansielle orientering -2,6-2,6-2,6-2,6 Seneste skøn -0,9-0,9-0,9-0,9 Forskel 1,7 1,7 1,7 1,7 8

9 For danskundervisning foreslås det, at budgettet justeres med pl-korrektion på 0,2 mio. kr. fra 2015 og frem. Tabel 11 Udgifter til danskundervisning 1. finansielle orientering 16,0 16,0 16,0 16,0 Seneste skøn 16,1 16,1 16,1 16,1 Forskel 0,2 0,2 0,2 0,2 Budgettet til danskuddannelse bestemmes ud fra antallet af moduler, og budgettet er baseret på modulstartere. 7. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder, som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet Sygedagpenge Baseret på udviklingen i antallet af helårspersoner på sygedagpenge fra Økonomisk redegørelse fra maj måned, foreslås det at nedjustere budgettet til sygedagpenge med 12,9 mio. kr. i 2015, stigende til 13,8 mio. kr. fra 2016 og frem. Tabel 12 Udgifter til sygedagpenge 1. finansielle orientering 95,3 96,2 96,2 96,2 Seneste skøn 82,4 82,4 82,4 82,4 Forskel -12,9-13,8-13,8-13,8 Budget 2015 er nedjusteret med 96 personer til 778 fuldtidspersoner ifht. budget Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 4,5 mio. kr. i 2015, og 5,7 mio. kr. i 2016 og frem. Nedjusteringen er baseret på forventningen i Økonomisk redegørelse, der for Frederiksberg betyder, at antallet af helårspersoner i fleksjob skønnes til 335 helårspersoner i I 2014 blev der forventet 370 helårspersoner. Nedjusteringen skyldes hovedsageligt, at KL forventer et lavere antal helårspersoner i fleksjob, som følge af implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen er målrettet de svageste, og giver mulighed for at oprette fleksjob på meget få timer om ugen, og derfor forventes det gennemsnitlige timetal og udgift pr. borger i fleksjob at blive lavere efter reformen. 9

10 Tabel 13 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. 1. finansielle orientering 48,2 49,4 49,4 49,4 Seneste skøn 43,7 43,7 43,7 43,7 Forskel -4,5-5,7-5,7-5, Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest en del af indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammerne for integration justeres med 0,1 mio. kr. på baggrund af nyt skøn for området. Tabel 14 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration 1. finansielle orientering -2,7-2,7-2,7-2,7 Seneste skøn -2,8-2,8-2,8-2,8 Forskel -0,1-0,1-0,1-0, Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob hæves med 3,3 mio. kr. i 2015, 4,0 mio. kr. i 2016 og 4,6 mio. kr. i 2017 og Der forventes 80 helårspersoner på Seniorjob, hvilket svarer til niveauet i B2014. Opjusteringen af budgettet er på linje med det ændrede skøn for udgifterne til seniorjob på landsplan. Merudgiften skal ses i forhold til at budgettet til 1. finansielle orientering blev nedjusteret med 2,6 mio. kr., svarende til KL s forventning på landsplan på daværende tidspunkt. Tabel 15 Udgifter til seniorjob 1. finansielle orientering 13,9 13,2 12,6 12,6 Seneste skøn 17,2 17,2 17,2 17,2 Forskel 3,3 4,0 4,6 4,6 10

11 7.5. Boligsikring/ - ydelse Det foreslås, at budgetrammerne for udgifterne til boligsikring og boligydelse til pensionister opjusteres med 5,7 mio. kr. fra 2015 og frem. Udgiftsniveauet i 2015 og frem forventes at ligge på niveau med det forventede forbrug i Tabel 16 Udgifter til Boligsikring/ - ydelse 1. finansielle orientering 61,6 61,6 61,6 61,6 Seneste skøn 67,3 67,3 67,3 67,3 Forskel 5,7 5,7 5,7 5, Jobcenter Det foreslås, at budgetrammerne for jobcentrets administration vedr. personer i fleksjob nedjusteres, som følge af lavere skøn for drift og bonusbetalinger til anden aktør. Tabel 17 Udgifter til administration af jobcenter 1. finansielle orientering 1,8 1,8 1,8 1,8 Seneste skøn 1,4 1,4 1,4 1,4 Forskel -0,4-0,4-0,4-0, Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler i 2015 og frem holdes uændret. Tabel 18 Udgifter til daghøjskoler 1. finansielle orientering 3,8 3,8 3,8 3,8 Seneste skøn 3,8 3,8 3,8 3,8 Forskel 0,0 0,0 0,0 0, Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning holde uændret. Tabel 19 Udgifter til jobtræning 1. finansielle orientering 1,0 1,0 1,0 1,0 Seneste skøn 1,0 1,0 1,0 1,0 Forskel 0,0 0,0 0,0 0, Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 11

12 Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra forventninger til antallet af forsikrede ledige samt antagelser vedrørende enhedsomkostninger. D. 26. december 2013 indgik regeringen og enhedslisten en aftale om en ny indfasning af dagpengereformen. Det betyder, at alle der mister dagpengeretten, i stedet bliver berettiget til arbejdsmarkedsydelse, og derved undgår at komme på kontanthjælp. Ordningen udfases frem mod sommeren Merudgifterne til arbejdsmarkedsydelse indgår i kommunernes beskæftigelsestilskud. De samlede mindreudgifter modsvares af et tilsvarende forventet lavere beskæftigelsestilskud på udligningssiden. Budgettet er lagt ud fra en forventning om fuldtidsledige (forsikrede) og er baseret på statens skøn for 2015 i Økonomisk redegørelse. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres af to omgange, ifht. kommunernes samlede merudgiftsbehov og den enkelte kommunes andel af ledigheden i den pågældende landsdel. Oplever Frederiksberg således en gunstigere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen, vil der være en gevinst at hente. Tabel 20 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige 1. finansielle orientering 226,4 217,0 214,5 214,5 Seneste skøn 209,8 202,0 194,2 194,2 Forskel -16,5-15,0-20,3-20,3 Der er forudsat 131 personer i løntilskud for 2015, heraf 44 i privat løntilskud og 87 i offentlig lønstilskud. Tabel 21 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1. finansielle orientering 19,7 19,7 19,7 19,7 Seneste skøn 19,7 19,7 19,7 19,7 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige skal ses i sammenhæng, og kommunen kompenseres via beskæftigelsestilskuddet. 12

13 9.1. Ungdommens uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til ungdommens uddannelsesvejledning holdes uændret. Tabel 22 Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning 1. finansielle orientering 6,0 6,0 6,0 6,0 Nye skøn 6,0 6,0 6,0 6,0 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 13

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.

Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18 Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juli 2015...5 3.1 Den foreløbige budgetgaranti

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet.

Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet. Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet. Disposition 1. Nøgletal 2. Det budgetgaranterede område 3. Budgettering af det budgetgaranterede område 4. Refusionsomlægning 5. Beskæftigelsestilskuddet

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.05.2014 regnskab 2013 Afvigelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET 2015-18

HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET 2015-18 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET -18 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i -18 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

Spørgeskema om overførselsudgifter i 2012 og 2013

Spørgeskema om overførselsudgifter i 2012 og 2013 Spørgeskema om overførselsudgifter i og Nedenstående spørgeskema omhandler overførselsudgifterne delt op på de budgetgaranterede udgifter, samt udgifter til sygedagpenge, fleksjob, personlige tillæg, boligstøtte

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 10. august 2012 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018 Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Notat. Udarbejdet af Job & Velfærd Sekretariatet, beskæftigelse

Notat. Udarbejdet af Job & Velfærd Sekretariatet, beskæftigelse Notat Lovforslag vedrørende kommunernes overtagelse af den statslige beskæftigelsesindsats i jobcentrene samt forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige. Udarbejdet af Job & Velfærd Sekretariatet, beskæftigelse

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven

Læs mere