Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej Frederikssund tlf.: Endeligt skøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde"

Transkript

1 '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej Frederikssund tlf.: Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt: 4.600,00 J.nr.: 16/03 GENPART TA P 00 K Endeligt skøde Undertegnede Kaj Strand Petersen Mosebakken 19 D 2670 Greve sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne Torsten Strand Petersen Christians Torv Solrød Strand den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende grund, skyldsat under matr.nr. af areal 8 ry Mosede by, Karlslunde 945 m2 oi P 437 A A

2 Grunden er beliggende Mosebakken 19 aa, 2670 Greve. Den kontante ejendomsværdi udgør pr. 1/1 2002kr ,00 heraf grundværdi kr ,00. Handlen er i øvrigt indgået på følgende nærmere aftalte vilkår: Grunden og dens beskaffenhed Ejendommen, der er en ubebygget grund, overdrages køber som den er og forefindes og af køber beset, med grund og de på denne værende ledninger og installationer, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende. Rettigheder og forpligtelser Ejendommen overdrages køber med de samme byrder, rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, idet der med hensyn til de på ejendommen tinglyste servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen, hvoraf fremgår:. at der den 6/ er lyst dok. om brønd m.m. at der den 3/ er lyst dok. om bebyggelse, benyttelse adgangsbegrænsning m.m. at der den 5/ er lyst lokalplan nr. 2 ændr. til 22 ved skriv af 7/9 at der den 9/ er lyst tillæg til lokalplan Sælger erklærer ikke at være bekendt med jordbundens kvalitet og påtager sig intet ansvar for grundens egnethed til bebyggelse. Køber har ret til inden 14 dage fra underskrift på slutseddelen at lade foretage jordbundsundersøgelser, og såfremt det herved konstateres, at grunden før bebyggelse skal piloteres eller i øvrigt grundforstærkes, kan køber træde tilbage fra handelen, medmindre sælger accepterer at refundere omkostningerne til de nødvendige grundforstærkninger Sælger erklærer: at ejendommen ikke er tilsluttet offentlig kloak,

3 at der på ejendommen ikke er gæld til el, vand, kloak, rensningsanlæg eller andre 2 2 anlæg. Eventuelle fremtidige udgifter hertil er sælger uvedkommende, ligesom tilslutningsafgifter til el, vand og evt. kloak er sælger uvedkommende. Overtagelsesdagen Købesummen Købesummen er aftalt til kontant kr ,00 skriver kroner firehundredefiretifiretusindenihundredesyvtifem 00/100 hvilket beløb berigtiges således: Overtagelsesdagen er aftalt til 1.april Fra denne dato henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende Som skæringsdag er aftalt den 1/ Pr. denne dato udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. A. Købesummen afgøres ved udstedelse af gældsbrev som forfalder på anfordring, men iøvrigt afdrages over en 10 årig periode uden tillæg af renter ,00 kr. Købesum ialt ,00 kr. Omkostninger Omkostningerne ved nærværende handel, herunder stempel, tinglysningsafgift og salær til advokat Jørgen Bøje, Kocksvej 4, 3600 Frederikssund betaler køber Der har ikke medvirket mægler. 1(AilMuml Som sælger:, den 1, y g 1D3, den /. /%- 03 Som køber: Kaj Strand Petersen Torsten Pedtersen Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt om at under- aq

4 skriveren er myndig, for så vidt angår sælger: Jette Aastrup Navn: Stilling: -økonom Stilling: --t -;<t)cr, frisør Bopæl: t---4 t q (. Bopæl: 1.3,e) (=)--- C2 CD (r- -1) (:::- Mosebakken 19 c 2670 Greve Hovgårdsparken Greve Ejendommen matr. nr. er under løbe nr. 1 '7. 13-`3 1-t -b pr. 1/ _vurderet til kontant ejendomsværdi, -E-)n kr. heraf kontant grundveerdi SØ kr. Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en dal af en samlet ejendom. Greve Kommune, den nig3 klca Ll

5 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 5 Akt.nr.: P 437 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 RY, Mosede By, Karlslunde Ejendomsejer: Torsten Strand Petersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Retten i Roskilde den Marianne Westh Form. 267 G MALLING BECK.4>

6 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8 k Mosede by, Karlslunde sogn (IKøbenhavn kvarter) eller (1 de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 22.FEB r fll) 037''3 Anmelder: SIKI1X4SH,KKK E CARL TJUR Højesteretssagfører bredgade 38- K ( At der til boet efter afdøde restauratør Knud Christian Andreas Petersen og efterlevende ægtefælle, fru Bertha Nathalie Petersen, f. Jensen hvilket bo den 25/ er taget under offentlig skiftebehandling af underhøjesteretssagfører Carl Tjur tegnede slimmk" hører ejendommen matr.nr. 8 k Mosede by, Karlslunde sogn meddeles herved. København, den 19 70? CARL TJUR Gonpartons rigtighed bekreaes Afd. B. Indført i dagbogen den 2 2 FEB1972 Lyst. Bd...7,7 Akt nr.?- Civildommeren i Roskilde Herredsret. 14 Vi A R1972 Civildommeren i Roskilde Herredsret. Til dommeren. formular R Jensen & Kjelds!~ A/S. København.

7 Ejerlav Mosede By, Karlslunde Matr.nr. Ry Gade og husnr. Mosebakken 19 A ' Forhåndslån Afgift: kr. \ Anmelder Navn: Adresse: Tlf.nr.: Akt: skab nr. P `- 3.--f- (udfyldes af tinglysningskontoret) Nykredit A/S KØGE Torvet Køge Tlf Fax Pålydende nyt lån kr Restgæld, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb kr. Ved beregningen er anvendt nominel værdi. GENFART TA y00 K Pantebrev Obligationslån Lånet er konverterbart Debitors navn og bopæl Torsten Strand Petersen Christians Torv Solrød Strand Kreditor Nykredit Realkredit A/S, CVR.nr.: København Lånets størrelse Årlig rente Kr ,00% Rente- og betalingsvilkår Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Bidrag 0,0882% kvartårligt beregnet af lånets restgæld. Serie 03 D Løbetid 30 år Betalingstidspunkter Terminsydelserne på lånet forfalder hver den 11. marts for terminsperioden 11. juni for terminsperioden 11. september for terminsperioden 11. december for terminsperioden 1. januar marts 1. april juni 1. juli september 1. oktober december Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a. 1

8 Ved ændring af refinansieringstidspunktet kan forfaldstidspunkterne ændres. Opsigelse Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B. Den pantsatte ejendom Matr.nr. Areal m2 Q't Mosede By, Karlslunde 945 Oprykkende panteret efter Ingen. Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig) De før tinglyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer dette pantebrev. Særlige bestemmelser for konverterbare nominallån Vilkår for lånet For lånet gælder Nykredits til enhver tid gældende vedtægter, lånevilkår samt almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Debitor har sammen med lånetilbudet modtaget et eksemplar af de på tilbudstidspunktet gældende almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Lånet er ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed, medmindre andet er anført. Debitors hæftelse Debitor hæfter over for Nykredit såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Betalinger på lånet Lånets afdragsform er anført under "Rente- og betalingsvilkår". Debitor er, indtil lånet er fuldstændigt afviklet, forpligtet til at forrente og afdrage lånet samt betale bidrag ved kontant at indbetale ydelserne i overensstemmelse med vilkårene for lånet. En ordinær terminsydelse består af rente, afdrag og bidrag. Renten beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Længden af lånets første terminsperiode fastsættes ved lånets udbetaling og bliver oplyst i forbindelse med udbetalingen. Lånets første terminsydelse betales som en forholdsmæssig ydelse regnet fra udbetalingsdagen frem til afslutningen af terminsperioden. I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling af lånet. Såfremt lånet udbetales ved VP-overførsel af obligationer, skal der endvidere betales vedhængende kuponrente, som kan opkræves i forbindelse med udbetalingen. En terminsydelse skal betales kontant senest sidste rettidige betalingsdag. Sidste rettidige betalingsdag er fastsat til den sidste hverdag i forfaldsmåneden, der ikke er en lørdag. Nykredit kan Øvrigt fastsætte betalingssted og -form for ydelser på lånet, og kan herunder fastsætte, at debitors anvendelse af visse betalingsformer kun kan ske mod betaling af et gebyr til Nykredit. O Q yb ryo ry 2

9 0. a, ' E Bidrag Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af Nykredit. Bidragets størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet. Nykredit kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid forhøje eller nedsætte størrelsen af bidraget og/eller ændre beregningsprincipperne for bidraget. Nykredit kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller beregningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer i bidraget og/eller beregningsprincipperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil. Morarenter og gebyrer m.v. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter. Tilsvarende gælder, hvis indfrielsesbeløb ikke betales rettidigt. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes p.t. med 1,40% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Nykredit fastsætter beregningsprincippet og morarentesatsen, der begge kan ændres af Nykredit uden varsel. Nykredit kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for udsendelse af erindrings- og misligholdelsesbreve o.lign. samt for andre serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet. Nykredit kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen af fastsatte gebyrer samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. 0 Indfrielse Fuldstændig eller delvis ekstraordinær indfrielse kan ske ved indlevering af obligationer svarende til lånets obligationsrestgæld. Obligationerne, der ikke må være udtrukket eller opsagte, skal være i samme fondskode, som de obligationer, der blev udstedt ved lånets udbetaling. Herudover kan indfrielse ske ved kontant betaling til Nykredit af det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af lånets obligationsrestgæld til pari. Den del af et lån, der er opsagt til kontant indfrielse, kan ikke indfries ved indlevering af obligationer. Indfrielse ved kontant betaling kan alene ske til udløbet af en terminsperiode og kun, hvis dette er meddelt Nykredit senest 2 måneder før en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Nykredit kan dog fastsætte et kortere varsel. Er dagen, hvor opsigelse senest skal være meddelt Nykredit, en lørdag, søndag eller helligdag, skal meddelelsen senest være Nykredit i hænde den forudgående hverdag. Nykredit kan forlange, at der skal stilles en efter Nykredits opfattelse betryggende sikkerhed for kontantbeløbets betaling. Ved fuldstændig ekstraordinær indfrielse skal der betales en forholdsmæssig ydelse beregnet fra første dag i den terminsperiode, hvori indfrielsen sker, frem til indfrielsesdagen. Delvis ekstraordinær indfrielse kan alene ske til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober, og der betales derfor ikke forholdsmæssig ydelse. Ekstraordinær indfrielse kan kun ske mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved indfrielse er debitor forpligtet til samtidigt at betale øvrige skyldige beløb til Nykredit, herunder gebyrer og morarenter. Nykredit foretager en beregning af indfrielsesbeløbet. Beregningen foretages mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved delvis ekstraordinær indfrielse reguleres lånets rente- og ydelsesvilkår. Nykredit bestemmer, om ekstraordinære afdrag på kontantlån afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller alene på restgælden. Forfald og opsigelse Lånet forfalder helt eller delvist til øjeblikkelig indfrielse uden varsel, hvis: - ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse, der ville have medført en anden låntype, lavere lånegrænse, lavere værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anvendelse. Ved forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt, hvor lånet overgik til endeligt lån, - lånet er et forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v., 3

10 ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, og ejendommen inden lånets udløb overgår til en anden ejendomskategori. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anden anvendelse. Nykredit kan uden varsel opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse, hvis: - ejendommen uden Nykredits forudgående samtykke udlejes for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelserne på dette og foranstående lån, - der sker helt eller delvist ejerskifte af den pantsatte ejendom. Særlig opsigelsesgrund Hvis lånsøger fortier eller afgiver urigtige oplysninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og disse oplysninger har indflydelse på låneudmålingen eller værdiansættelsen, betragtes dette som en svigtende forudsætning for Nykredit, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller opsige lånet til hel eller delvis indfrielse. Fuldmagt Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet Nykredit bemyndigelse til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), sålænge Nykredit har pant i ejendommen. Force majeure Nykredit er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer og edb-driftsforstyrrelser. Nykredit er heller ikke ansvarlig for skader, der skyldes strejke, lock-out, boykot og blokade, uanset om Nykredit selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af Nykredits funktioner. Medvirken til retablering af lån ved låneomlægning Hvis omlægningen af lån i ejendommen ikke gennemføres som forudsat, kan Nykredit - uanset årsagen hertil - uden varsel kræve lånet/lånene retableret i ejendommen i en panteretsstilling inden for rammerne for det/de indfriede lån. Debitor er i så fald forpligtet til at medvirke til at tilpasse lånet/lånene med hensyn til hovedstol, reguleret restgæld, afdragsprofil og løbetid. Debitor giver Nykredit bemyndigelse til at underskrive de til retablering af prioritetsstilling m.v. nødvendige dokumenter, påtegninger m.v. Kreditoplysninger Debitor bekræfter ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler. Gældsovertagelse ved ejerskifte Nykredit kan efter ansøgning bevilge gældsovertagelse af lånet til en ny ejer af den pantsatte ejendom, men Nykredit forbeholder sig ubegrænset ret til at afslå bevilling af gældsovertagelse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Som debitor den 20 0 Torsten Strand Petersen 4

11 Lyd E Til vitterlighed om underskriftens(-enres) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn \ÇY-Cef/t Stilling "47 ir- C(4-2( Adresse.11efel, Postm./By 34v /b//c4w Underskrift Navn Stilling 4(4. Adresse // e4,5' h&l.'---/9.2q-9 Postnr./By e 0 5

12 * * * Side: 7 * * * * * *** * * * Retten i Roskilde * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 RY, Mosede By, Karlslunde Ejendomsejer: Torsten Strand Petersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Roskilde den Akt.nr.: P 437 Birgit Pedersen Form. 267 G IMLUNO DECK -G>

13 a E E GENPART TA 7.700,00 K Afgift: kr. 6i, 0 P Ejerlav Mosede By, Karlslunde Akt: skab nr. Matr.nr. (udfyldes af tinglys- 8 ry ningskontoret) Gade og husnr. Mosebakken 19 a Anmelder Navn: Adresse: Tlf.nr.: Nykredit Ny kredit Realkredit A/5 Helgeshøj AM TaastruP Tlf. 33 n TINGLYSNING P c 9/0^ 5- e Pålydende nyt lån kr. - Restgæld, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb kr. Ved beregningen er anvendt nominel værdi Pantebrev Obligationslån med variabel rente, renteloft og særlige indfrielsesvilkår Debitors navn og bopæl Torsten Strand Petersen Mosebakken 19 A 2670 Greve Kreditor Nykredit Realkredit A/S, CVR.nr.: København Lånets størrelse Kr Årlig rente Serie Løbetid Variabel 33 D 30 år Rente- og betalingsvilkår Lånets rente er variabel og pt. fastsat til 2,8500% p.a. Som følge af kvartårlig renteberegning, svarer det til en årlig nominel rente på pt. 2,8806%. Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. For lånet gælder et renteloft, idet lånets rente ikke kan overstige 6,0000% p.a. Den nærmere fastsættelse af lånets rente og renteloft fremgår af afsnittet Betalinger på lånet i pantebrevets særlige bestemmelser. Bidrag 0,1389% kvartårligt beregnet af lånets restgæld. Betalingstidspunkter Terminsydelserne på lånet forfalder hver den 11. marts for terminsperioden 11. juni for terminsperioden 11. september for terminsperioden 11. december for terminsperioden 1. januar marts 1. april juni 1. juli september 1. oktober december Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a. 1

14 J Opsigelse Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B. Den pantsatte ejendom Matr.nr. 8 ry Mosede By, Karlslunde Areal m2 945 Oprykkende panteret efter Hovedstol Kreditor kr Nykredit A/S Med hensyn til særlige vilkår for lån, der respekteres af dette pantebrev, henvises til ejendommens blad i tingbogen. Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig) De før tinglyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer dette pantebrev. Særlige bestemmelser for nominallån Vilkår for lånet For lånet gælder Nykredits til enhver tid gældende vedtægter, lånevilkår samt almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Debitor har sammen med lånetilbudet modtaget et eksemplar af de på tilbudstidspunktet gældende almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Debitors hæftelse Debitor hæfter over for Nykredit såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Betalinger på lånet Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Debitor er, indtil lånet er fuldstændigt afviklet, forpligtet til at forrente og afdrage lånet samt betale bidrag ved kontant at indbetale ydelserne i overensstemmelse med vilkårene for lånet. En ordinær terminsydelse består af rente, afdrag og bidrag. Renten beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Lånets rente reguleres halvårligt. Rentereguleringen sker med udgangspunkt I Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders Cibor rentesats (Copenhagen InterBank Offered Rate ). Lånets rente beregnes på følgende måde: Der beregnes et simpelt gennemsnit af Cibor rentesatsen i de sidste 5 bankdage frem til og med 4. sidste bankdag i henholdsvis juni og december. Cibor rentegennemsnittet tillægges 0,5500 pct. point og multipliceres derefter med 365/360 som følge af forskelle i rentekonventioner. Tillægget ændres ikke og er således gældende i hele lånets løbetid. Den således beregnede rentesats vil være lånets rente for de efterfølgende 6 måneder med virkning fra 1. juli og 1. januar. Tillægget til Cibor rentesatsen og renteloftet gælder i hele lånets løbetid. Ved regulering af lånets rente kan denne ikke overstige renteloftet. Beregning af lånets rente foretages af Nykredit med bindende virkning for låntager. 2

15 Nykredit kan i forbindelse med udbetaling af lånet fastsætte lånets rente (svarende til obligationsrenten) frem til første renteregulering. Såfremt Nationalbanken ophører med at notere den anførte Cibor rentesats, eller Nykredit vurderer, at Cibor rentesatsen ikke længere afspejler det danske pengemarked, kan Nykredit beregne lånets rente med udgangspunkt i en markedskonform 6 måneders pengemarkedsrentesats. Lånet ydes med renteloft, hvorved lånets rente ikke kan overstige 6,0000% p.a. Renteloftet betyder, at lånets rente ikke på noget tidspunkt i lånets løbetid kan overstige renteloftet. Såfremt lånets rente i en periode har "ramt" renteloftet, er lånets rente ikke permanent fastlåst til renteloftet. Ved senere rentefald vil lånets rente, når den kommer ned under renteloftet, således falde og igen blive til en variabel rente. Længden af lånets første terminsperiode fastsættes ved lånets udbetaling og bliver oplyst i forbindelse med udbetalingen. Lånets første terminsydelse betales som en forholdsmæssig ydelse regnet fra udbetalingsdagen frem til afslutningen af terminsperioden. I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling af lånet. Såfremt lånet udbetales ved VP-overførsel af obligationer, skal der endvidere betales vedhængende kuponrente, som kan opkræves i forbindelse med udbetalingen. En terminsydelse skal betales kontant senest sidste rettidige betalingsdag. Sidste rettidige betalingsdag er fastsat til den sidste bankdag i forfaldsmåneden. Nykredit kan iøvrigt fastsætte betalingssted og -form for ydelser på lånet, og kan herunder fastsætte, at debitors anvendelse af visse betalingsformer kun kan ske mod betaling af et gebyr til Nykredit. Bidrag Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af Nykredit. Bidragets størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet. Nykredit kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid forhøje eller nedsætte størrelsen af bidraget og/eller ændre beregningsprincipperne for bidraget. Nykredit kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller beregningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer i bidraget og/eller beregningsprincipperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil. Morarenter og gebyrer m.v. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter. Tilsvarende gælder, hvis indfrielsesbeløb ikke betales rettidigt. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes p.t. med 1,40% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Nykredit fastsætter beregningsprincippet og morarentesatsen, der begge kan ændres af Nykredit uden varsel. Nykredit kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for udsendelse af erindrings- og misligholdelsesbreve o.lign. samt for andre serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet. Nykredit kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen af fastsatte gebyrer samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. 3

16 Indfrielse Ekstraordinær indfrielse kan ske ved indlevering af obligationer svarende til lånets obligationsrestgæld. Obligationerne, der ikke må være udtrukket eller opsagte, skal være i samme fondskode, som de obligationer, der ligger bag lånet. Herudover kan indfrielse ske ved kontant betaling til Nykredit af det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af lånets obligationer til kurs 105. Det nominelle obligationsbeløb beregnes som lånets obligationsrestgæld på indfrielsestidspunktet. Beløbet beregnes af Nykredit med bindende virkning for låntager. Ved fuld ekstraordinær indfrielse betales der delydelse til indfrielsesdagen. Delvis ekstraordinær indfrielse kan kun ske til en termin, hvor der betales ordinær terminsydelse. Beregning af Indfrielsesbeløb og delydelse foretages af Nykredit mod et gebyr. Ekstraordinær indfrielse kan kun ske mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved indfrielse med obligationer skal obligationerne være overført til og registreret på Nykredits depotkonto i Værdipapircentralen senest på indfrielsesdagen, som for Indfrielse pr. en termin er sidste rettidige betalingsdag i terminsmåneden. Obligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte. Ved kontantindfrielse til kurs 105 skal lånet opsiges med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar, 1. april, 1.juli eller 1. oktober. Ved indfrielse med kontantbeløb skal indfrielsesbeløbet være Nykredit i hænde på det tidspunkt, der fastsættes af Nykredit, og som senest er sidste rettidige betalingsdag i terminsmåneden. Nykredit kan ved kontantindfrielse stille krav om, at der stilles en efter Nykredits skøn betryggende sikkerhed for kontantbeløbets betaling. Forfald og opsigelse Lånet forfalder helt eller delvist til øjeblikkelig indfrielse uden varsel, hvis: - ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse, der ville have medført en anden låntype, lavere lånegrænse, lavere værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anvendelse. Ved forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt, hvor lånet overgik til endeligt lån, - lånet er et forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v., - ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, og ejendommen inden lånets udløb overgår til en anden ejendomskategori. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anden anvendelse. Nykredit kan uden varsel opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse, hvis: - ejendommen uden Nykredits forudgående samtykke udlejes for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelserne på dette og foranstående lån, - der sker helt eller delvist ejerskifte af den pantsatte ejendom. Særlig opsigelsesgrund Hvis lånsøger fortier eller afgiver urigtige oplysninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og disse oplysninger har indflydelse på låneudmålingen eller værdiansættelsen, betragtes dette som en svigtende forudsætning for Nykredit, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller opsige lånet til hel eller delvis indfrielse. 4

17 Fuldmagt Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet Nykredit bemyndigelse til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), sålænge Nykredit har pant i ejendommen. Force majeure Nykredit er erstatningsansvarlig, hvis Nykredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nykredit ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes - nedbrud i/manglende adgang til it-systemer, eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nykredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, - svigt i Nykredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet imod eller iværksat af Nykredit selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også når konflikten kun rammer dele af Nykredit. - andre omstændigheder, som er uden for Nykredits kontrol, 0 Nykredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis - Nykredit burde have forudset det forhold, som er årsag for tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - lovgivningen under alle omstændigheder gør Nykredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Medvirken til retablering af lån ved låneomlægning Hvis omlægningen af lån i ejendommen ikke gennemføres som forudsat, kan Nykredit - uanset årsagen hertil - uden varsel kræve lånet/lånene retableret i ejendommen i en panteretsstilling inden for rammerne for det/de indfriede lån. Debitor er i så fald forpligtet til at medvirke til at tilpasse lånet/lånene med hensyn til hovedstol, reguleret restgæld, afdragsprofil og løbetid. Debitor giver Nykredit bemyndigelse til at underskrive de til retablering af prioritetsstilling m.v. nødvendige dokumenter, påtegninger m.v. Kreditoplysninger Debitor bekræfter ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kreditoplysninger i henhold til lov om kreditaftaler. Gældsovertagelse ved ejerskifte Nykredit kan efter ansøgning bevilge gældsovertagelse af lånet til en ny ejer af den pantsatte ejendom, men Nykredit forbeholder sig ubegrænset ret til at afslå bevilling af gældsovertagelse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Hvis pantebrevet kun underskrives af debitor: Jeg erklærer samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger. Pantsætningen tiltrædes af medunderskrevne ægtefælle. Hvis ægtefællen er medejer underskrives som debitor og pantsætter. (1110Æ den Torsten Strand Petersen (Ægtefælles underskrift) 5

18 Til vitterlighed om underskriftens(-ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn [rart i/( -/11//d6r Stilling %e 2/ 4(ele Adresse U 7 Navn /1/ i -/leid6( Stilling PI-OfekkOor Adresse,31' /71-,,f 31 3 Postnr./By 2 bfe Ve Postnr./By 2 2.t) ""vte: Underskrift Underskrift 6

19 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 8 Akt.nr.: P 437 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 8 RY, Mosede By, Karlslunde Ejendomsejer: Torsten Strand Petersen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Roskilde den Birgit Pedersen Form. 267 G MALLING BECK

20 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: København Kvarter) eller (i de sønderjydske Lands- dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. 8 k Mosede By, Akt: Skab Karlslunde Sogn. ),,k;a Nr. (Udfy af Dommerkontore Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): G. Fogt. Landsretssagfører. Roskilde. Stempel: Kr. Øre EXTRAKTAFSKRIFT af Skøde paa Matr.Nr. 8 ao Mosede By, Karlslunde Sogn, fra Proprietær Christian Hilarius Rasmussen, Karlslunde, til Rutebilejer Jens Peter Petersen, Toftegaards Alle 42, Valby, og Fabrikant Hans Frederik Jensen, Sydhavnsgade 10, København, vedr. Servitut. 7. Dagbogen for -4ci" den 1!7, AMt Skab Rigt4g;223 Wtqaft126' greapfrtqm 5(D214i,14.2 7A, Le &9153,1 Nr. 4, Roskilde K6~ 7ça 2, - 33, Sælgeren forpligter sig til at lade Køberne faa Tilløb fra deres Septiktank til den Rensebrønd, som Køberne lader anlægge paa den tilbageværende Del af Matr.Nr. 8 kp.t.der hvor,det offentlige Vand, løb, der fører fra Matr.Nr. 8 k til Havnen, skærer den projekterede Køge Landevej. Køberne bekoster selv Rensebrøndens Anlæg og selvfølgelig Ledningen til Rensebrønden. Sælgeren har Ret til fra mulige andre Parceller, som han maatte sælge fra Matr.Nr. 8 k Mosede, at have Tilløb til denne Rensebrønd. Denne Bestemmelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa Matr.Nr. 8 k af Mosede. Bestillings- Formular G Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - ).

-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - ). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) Stempel: kr. øre Akt: Skab**% (udfyldes af dommerkontoret) 11\ ( l^z d r! Y 1 Ske J ands ' Matr c nr Q 34 ar Q ~ ' dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals.

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals. Matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals Beliggende: Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals H$ o J.nr; : 1360 f\(x Anmelder: Byfornyelsesselskabet DANMARK s.m.b.a. Danmarksgade 33 9000 Aalborg H.JAN.1988*Q01

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere