-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde."

Transkript

1 -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til Boligministeriets normalvedtægt for ejerforeningen vedrørende ejeriejlighedsejendommen mat r. nr. 924 e^ Aarhus købstads bygrunde beliggende Mejlgade 67-69, 8000 Aarhus C. Normalvedtægten gælder i det omfang, den ikke er fraveget ved nedenstående bestemmelser. 1. Navn, medlemsskab, værneting m.v. Foreningens navn er "Foreningen af lej lighedsejere under matr. nr. "924 _e "Aarhus _ købstads bygrunde. Foreningen har hjemsted i Aarhus kommune. Dens formål er at varetage medlemmernes interesser som lej lighedsejere. Enhver lejlighedsejer er pligtig at være medlem af foreningen, og medlemsskabet"af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed (i det følgende EL) skal stedse være samhørende. Foreningen ved dens bestyrelse er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender. Aarhus byret skal være værneting for alle tvistigheder i ejerlqjlighedsanliggender mellem lejlighedsejerne indbyrdes og foreningen og lejlighedsejerne. Regnskabsåret er kalenderåret. Generalforsamling skal afholdes senest i april måned.

2 2. Administration og a/c indbetalinger. På den årlige generalforsamling vælges en administrator til at varetage den samlede ejendoms drift i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser, jfr. de midlertidige bestemmelser i afsnit lo. Administrationen omfatter også lejligheder, som ikke er solgt som EL. Administrator afholder og fordeler efter fordelingstal alle udgifter til administrationen af ejendommen, herunder forrentning og afdrag af eventuelle fælles lån, forsikringer, vicevært, vedligeholdelse og renholdelse af samtlige fællesarealer og installationer. Administrators almindelige honorar afholdes som fællesudgift og fastsættes efter advokattaksterne. For solgte lejligheder reduceres honoraret, forsåvidt skatter og prioriteter betales af og den indvendige vedligeholdelse alene administreres af den enkelte.lejlighedsejer. Det specialle honorar for udarbejdelse af regnskab over fordelingen af fællesudgifter m.v. og administration af foreningen pålignes alene solgte lejligheder med et ensartet beløb for hver EL uanset fordelingstal. Enhver lejlighedsejer indbetaler et på den årlige generalforsamling i henhold t'il et af bestyrelsen forelagt budget fastsat a/c beløb til afholdelse af fælles udgifter. Det nævnte beløb indbetales månedsvis. Opgørelse over fællesudgifterne ved ejendommens drift forelægges ved d.en årlige generalforsamling. Det enhver lejlighedsejer eventuelt påhvilende restbidrag skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, respektive 8 dage efter, at meddelelse om det på generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til hver lejlighedsejer. Ejerforeningens regnskab revideres af en statsaut. revisor, hvis honorar medtages som fællesudgift. 3. Udvendig og indvendig vedligeholdelse. Den fælles udvendige vedligeholdelse omfatter murværk, hoveddøre, vinduer og altaner, trappeopgange, herunder udvendig maling af hoveddøre samt alle fælles arealer og fælløs anlæg iøvrigt, rør, faldstammer, aftrækskanaler, hovedel-ledninger m.v., uanset om disse er ført igennem den enkelte lejlighed. Alt træværk, altaner m.v. skal males ± samme farve. Såfremt en EL skal istandsættes som følge af vandskade eller lignende, for hvilket lejlighedsejeren ikke har noget ansvar, afholdes udgiften af foreningen efter aftale

3 ' p med administrator. Såfremt enighed med administrator ikke opnås, afgør bestyrelsen endeligt tvisten. Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin EL, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller ombygninger. Bestyrelsens skøn med hensyn til vedligeholdelse af ejendommen er endeligt og kan ikke indbringes for domstolene. Forsåvidt udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er le jlighedse jeren pligtig samtidig at foranledige vinduerne kittet og malet udvendigt, forsåvidt dette er påkrævet. Dette afgør administrator endeligt efter eget skøn. Ejeren må ikke foretage udvendig maling af træ- eller murværk uden efter forud afgiven meddelelse til administrator og i overensstemmelse med dennes direktiver. Kun samme farve, som hidtil har været anvendt i ejendommen, må benyttes. Vedligeholdelse af den enkelte EL påhviler alene. ejeren af denne. N æ vnte vedligeholdelse omfatter såvel maling, hvidtning og tapetsering og anden vedligeholdelse som fornyelse. af gulve, træværk, murværk, puds, elektriske installationer, gas- og vandhaner m.v. Hvis en EL groft forsømmes, således at forsømmelsen vil være til gene for de øvrige le jlighedse jere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte den pågældende EL i stand for le jlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret. En EL* s omfang og benyttelse. En EL omfatter det areal, som er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør med ydermur og mur mod fællesarealer samt halvdelen af nabomur, altanareal, lofts- og pulterrum, excl. benyttelse af det til den pågældende EL hørende lofts- og pulterrum, således som dette er beskrevet i anmeldelsen til tinglysning og det hermed fulgte kort over den pågældende EL samt en andel af f ællesrettigheder. Enhver lejlighedsejer har brugsret, salgs- og belåningsret og testationsret over sin EL, ligesom hans rettigheder og forpligtelser kan gå i arv og være retsforfølgningsgrundlag. Uden foreningens samtykke må erhvervsmæssig benyttelse kun finde sted i det omfang, dette lovligt fandt sted ved lejlighedens første erhvervelse som EL.

4 Lejlighedsejeren må ændre, modernisere og forbedre sin EL, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillerum i det omfang, dette ikke er til gene for medøjerne. Hertil nødvendige rørgennemføringer eller lignende kan kun gennemføres med samtykke af de lej lighedsejere, der berøres heraf, dog at det på en generalforsamling kan bestemmes, at. en lejlighedsejer er pligtig at finde sig i rørgennemføringer m.v., eventuelt mod erstatning for midlertidig og varig gene, og kun forsåvidt hans vægring må anses for at være uden rimelig grund. Lejlighedsejeren er pligtig at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet, og tilstille administrator en kopi af byggetilladelse og af bygningsattest samt en tegning. Med hensyn til installationer, der kræver udvidet forbrug af gas, vand eller elektricitet, skal tilladelse, inden installationerne foretages, indhe-ntes af administrationen, der som vilkår for at tillade sådanne installationer kan kræve, at ejeren betaler en variabel afgift, svarende til det øgede forbrug. Tilladelsen meddeles yderligere under den forudsætning, at lejlighedsejeren er ansvarlig for skader, som måtte være en følge af, at installationen overbelaster de eksisterende f orsyningskanaler,og afløbsinstallationer, og at lejlighedsejeren i tilfælde af, at senere lignende installationer måtte medføre krav fra myndighedernes side om udvidelse af sådanne forsyningskanaler og/eller afløbsinstallationer, og den af lejlighedsejeren foretagne installation har medvirket til en overbelastning, der medfører krav om en udvidelse, betaler en efter forholdene passende andel af udgifterne til udvidelsen eventuelt med adgang til forholdsmæssig refundering af beløbet ved tilsvarende installationer i andre lejligheder, der herved benytter udvidelsen. Til sikkerhed for dette krav kan foreningen kræve, at lejlighedsejeren indbetaler.æt depositum foruden ovennævnte variable afgift. Såfremt der ikke opnås enighed om, hvilken andel af eventuelle udvidelsesomkostninger, der påhviler lejlighedsejeren, afgøres dette spørgsmål endeligt ved en voldgiftsret bestående af en voldgiftsmand udmeldt af en lejerorganisation og en voldgiftsmand udmeldt af en grundej erorganisation. Opnår disse ikke enighed, udmeldes en opmand af Sø- og Handelsrettens præsident, der endeligt afgør tvisten indenfor de 2 voldgiftsmænds beløbsramme. Voldgiftsretten afgør endeligt omkostningerne ved voldgiftssagen. Enhver lejlighedsejer er pligtig til at medvirke ved moderniseringer, nyinstallationer m.v., som vedtages af generalforsamlingen med 85$ af stemmerne af lejlighedsejerne, både efter antal og fordelingstal.

5 5. Hu s o rd en m.v. Enhver lejlighedsejer er pligtig at udøve sin medbenyttelsesret til de fælles ejendomsret undergivne rettigheder, installationer, anlæg og indretning på hensynsfuld måde. For benyttelse af en EL gælder den for almindelige lejemål gældende husorden. Særligt bemærkes, at husdyr må holdes i mindre omfang, og således at dette ikke er til gene for ejendommen eller beboerne. Lejlighedsejerne er pligtige at tilslutte sig fællesantenneanlæg og andre lignende anlæg og betale en forholdsmæssig andel af udgifterne til anlæggets drift heraf, forsåvidt et flertal efter fordelingstal stemmer for sådanne anlægs gennemførelse. Parkering på fælles arealer er ikke tilladt uden efter aftale med foreningens bestyrelse. Foreningen kan efter omstændighederne kræve vederlag for benyttelse af en parkeringsplads. Grundfond m.v. 6. Enhver lejlighedsejer, indbetaler et månedligt beløb p.t. stort kr. ko,- til en grundfond, indtil der ialt for den pågældende EL er erlagt kr. 600,-, som - bortset fra en passende kassebeholdning - anbringes i børsnoterede obligationer. Bestyrelsen er berettiget til at anvende grundfondets midler i nødstilfælde, f.eks. i tilfælde af et medlems restance eller ved fornyelse af anlæg, uforudsete hændelser m.v. Renterne tillægges kapitalen som inflationssikring. Regnskab vedrørende grundfondet forelægges på hvert års generalforsamling. Grundfondets størrelse kan med l måneds varsel efter generalforsamlingsbeslutning kræves reguleret og skal stedse udgøre ovennævnte beløb pr. lejlighedsejer eller det beløb, hvortil den sidst er reguleret. Enhver lejlighedsejer er berettiget og forpligtet til at overdrage sin andel i grundfondet ved salg af sin EL. Pant. 7- Ved udstedelse af skøde på en EL skal køberen give foreningen panteret i sin EL og dertil hørende andel af fælles rettigheder for et beløb på kr ,-, til sikkerhed for foreningens krav på den til enhver tid værende ejer af den pågældende EL. Det pågældende ejerpantebrev håndpantsættes hos ejerforeningen eller dennes bank.

6 Panteretten respekterer til enhver tid lån. til kredit og/eller hypotekforening, reallånefond samt lån til sparekasser og banker, med løbetid.max. lo år, eventuelt til forhøjet rente, og deklarationer til det offentlige, der kræves tinglyst som betingelse for bygningsf orandr-inger og tilbygninger, ligesom panteretten respekterer de for tiden lyste servitutter, byrder og hæftelser. Endvidere respekterer panteretten med bestyrelsens samtykke lån, der optages til erhvervelse af en EL samt det eller de i henhold til første skøde på den pågældende EL til sælgerne udstedte pantebreve. Ændring af fordelingstal. På begæring af en lejlighedsejer kan de for ejendommen fastsatte fordelingstal ændres ved voldgift. 8. Foreningen på vegne de ikke klagende lejlighedsejere er part i sagen. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd, der udmeldes af Grundejernes Landsforbund, og som skal have særligt kendskab til EL. Opnår disse ikke enighed, udmeldes en opmand af Sø- og Handelsrettens præsident, der endeligt afgør tvisten indenfor de 2 voldgiftsmænds beløbsramme. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for domstolene, og kendelsen vil f- såfremt den går ud på en ændring af de bestående' fordelingstal - være at tinglyse på ejendommens blad i tingbogen som deklaration og supplement til anmeldelsen om ejendommens omdannelse til ejerlej lighedsej endom. Voldgiftsrettens omkostninger udredes af parterne i overensstemmelse med voldgiftsrettens afgørelse herom. Såfremt klageren ikke"får medhold, udreder han dog samtlige omkostninger. Midlertidige bestemmelser. Så længe de oprindelige ejere eller disses successorer er ejere af ejerlejlighederne i ejendommen og/eller har tilgodehavende ± henhold til sælgerpantebreve i ejerlejlighederne, skal de eller en af dem udpeget advokat være administrator. Usolgte lejligheder vil indtil videre forblive udlejede til de nuværende lejere, med hensyn til hvilke lejemål lejelovens almindelige bestemmelser er gældende. Den oprindelige ejer oppebærer lejen fra disse lejere t men er over for kommende lejlighedsejere stillet, som om hele ejendommen var solgt til individuelle lejlighedsejere, og

7 berettiget og forpligtet efter fordelingstal for de lejligheder, der fortsat er udlejede til de nuværende eller senere lejere. Indtil videre består bestyrelsen af de oprindelige ejere og de 2 første le j lighedse jere med en af førstnævnte som formand. Den midlertidige bestyrelse kan forpligte foreningen i forening. lo. f Nærværende dokument begæres lyst som servitut på samtlige ejerlejligheder under matr. nr. 924 e Aarhus købstads bygrunde som gensidig berettigende og bebyrdende deklaration. Deklarationen respekterer til enhver tid uden særlig påtegning lån til kredit- og hypotekforening samt reallånefond med statutmæssige forpligtelser og til forhøjet rente. Påtaleberettiget er le jlighedsejerf oreningen ved dens bestyrelse og enhver.lejlighedsejer. Med hensyn ti.l de ejendommen påhvilende prioriteter, byrder, rettigheder og forpligtelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. København, den l~ lo ~ indført i dagbogen for Århus by- og herredsret -8QKT1970 "Ti AKT; / R

8 Normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse nr. 251 af 14. juni 1966 om normalvedtægt for ejerlejligheder. General' : pr«8mllng 1. Generalforsamlingen '-'r ejerforeningens øverste myndighed. Stk. 2. De»f bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbring«for generalforsamlingen. Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Stk. 4. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af. disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at '/» af l de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal* ^e^emmer herfor. Er mindre end halvdelen af de således stemjberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst */» af _...-«: mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, fholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan.orslaget vedtages med Vs af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. 2. Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær generalforsamling. Dagsordenen for denne tkal omfatte følgende punkter:. 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 2. Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt han afgår. 3. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen. 4. Valg af suppleanter. 5. Valg af revisor og suppleant for denne. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder aniedni ig dertil, når det til behandling af et angivet emne begaeres ;tf mindst '/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller 'når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 53. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 djtges varsel. Stk. 2. Indkaldelsen skat angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på geffr Valforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig fed denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i jidkaldelsen angivet sted. l 4. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne Behandlet af generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet senest den 15. februar. Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som midlemmer skriftligt bar givet fuldmagt dertil. 5. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Stk. 2. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Bett-yrelten f 6. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden varlges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærstående slægtning«. Stk. 2. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer ogj suppleanter afgår halvdelen hvert år. 4/gangsordcnen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer og --Jppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i Twilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Stk. 4T 'Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 7. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at serge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne; foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævede. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene afkræve* ved passende varsel. Stk. 3. Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. 8. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i hans forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det, Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er tit,-tede. Beslutning trænes tf de mødende bestyrelseimed- Stk. * B~ T ~I.?- i Q- ~ -J-:-: n--:' y<- 1! lemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. Stk. 4. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Tsgriing»ret 9. Ejerforeningen forptigtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Grundfond 9 to. Når det bejleres af mindst '/«af foreningens Tiedlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter, jfr. 7, stk. 2, oprettes en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med l pct. af ejendomsværdien, indtil fondens størrelse udgør 4 pct. af denne værdi. Revision 1 1. Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst '/< af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret. Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan find«sted. Stk. 3. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Stk. 4.. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som hån finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Stk. 5. Der feres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Stk. 6. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte,»t de har gjort sig bekendt med indførelsen. 12. Fo trangens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. I «vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegne- af revisor. pi,»t l nartasften BfKter»nvondetoe, nrndmlndrb nmtet we»f tfrtff*«*, jfr. 7 t lov om

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere