STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT &Jtfll9#' EC1976

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976"

Transkript

1

2 Mtr. nr., ejerlav, sgn: matr. nr. 4sStempel: (/ København kvarter) \t\ eller (i de sønder/ydske lands- Hammelby art. nr., ejerlav, sgn. Hammel sgn Gade g hus nr.: l O i - i 8. kr..sep1977 Købers Anme/cter: Akt: Skab (udfyldes af dmmerkntret) STEMPELMÆRKE lf <*k*'v-vtr-x»c'" * KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT albert rådgivende uénirer, f.r.i. århusve}~~ Hinnerup «X"tlf &Jtfll9#' EC1976 D E K L A R A T I O N i4*9ii jiinmwr Undertegnede ejer af matr. nr. 4 Hammel by g sgn, FFUWE A/S, Flsager, 845 Hammel bestemmer herved bindende fr s g.fremtidige ejere af delmråde af vennævnte ejendm - g parceller heraf, -. følgende :», O O 96 13JEC ".FEB1S79 Paragraf 1. Deklaratinens mråde. stk. 1. Det på vedhæftede deklaratinsrids viste delareal af matr. nr. 4 Hammel by g sgn udstykkes i parceller til åben, lav bligbebyggelse. stk. 9 Arealet er beliggende vest fr Vldbyvej - mellem den eksisterende bebyggelse mkring Egevej, Granvej> Lindevej g Birkevej - g den fremtidige 6 m brede sklesti fra Vldbyvej' til sklearealet vest fr udstykningen. * C H' Paragraf. Områdets anvendelse, stk 1. Arealet udstykkes sm vist på deklaratinsridset. Der må kun pføres åben, lav bligfredy(jcj1?lse P øryggelsen* må kun bestå af fritliggende parcelhuse, g på hver ejendm må kun indrettes l blig fr een familie. stk... Det er tilladt, at der på ejendmmen drives sådan virksmhed, sm'almindeligvis udføres i bebelseshuse, når virksmheden drives af den, der bebr den pågældende blig, g <når virksmheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendmmens karakter af bebelsesi ejendm ikke frandres (herunder skiltning m.v.) eller k Jensen & Kjeldskv A/S, København

3 virksmheder) ikke fremkalder ulemper fr de mbende eller fremkalder behtffr parkeringsmuligheder, sm ikke er til stede på den pågældende ejendm. stk. 3. Ejendmmene må iøvrigt ikke benyttes til ngen frm fr erhvervsvirksmhed Med mindre virksmheden mfattes af paragraf stk., må der således ikke på.ejendmmen.indrettes bebyggelse eller udøves handels-, vgnmands-, fabriks-, værksteds- eller plagsvirksmhed, ligesm der ikke må indrettes pensinater, klublejligheder eller drives anden lignende frm fr erhvervsmæssig udlej'ning'. Der må endvidere ikke udøves ngen art af virksmhed, sm véd støv, røg, lugt, rystelser' eller ved- sit udseende eller på anden måde ef- 'ter byrådet's skøn er tit ulempe fr d'e mbende. Ligesm "Mil j ø'ministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 9* marts 1974 k'ap.. stk/.1.1. udvides til gså at gælde duer, høns, ænder' g gæs. stk. 4. Inderi.fr am r åd e.t,.. der mfattes, af deklaratinen, kan der pføres transfrmatrstatiner til kvarterets daglige frsyning,' når de ikke har mere end '3 m bebygget areal" g ikke" gives' en højde på mere end 1,5 m ver terræn, g når 'de udfrmes g placeres i verensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Paragraf 3. Vejfrhld g adgangsfrhld stk. 1. Der udlægges g nteres i matriklen areal til følgende veje.,, stier g pladser med retning: g beliggenhed s.m vist sp:å ivedlagte 'deklara-tdsnsrids med tilslutning til anlagt kmmunevej nr. 3, Vldbyvej. Stamvej A i en bredde af 1" m med 7 m asfaltkørebane g,5 m græsrabat i" begge sider«bligveje B, C 'l, d, D l, D, E l, E, F l, F, El, G, H l g H i en bredde af l m med 6 m asfaltkørebane g m græsrabat i begge sider,. Hvedsti I, II g VI i en bredde af 6 m med gangsti g cyklesti. Bligstier i en bredde af 3 m. Grønne arealer i et 5 m bredt bælte langs Vldbyvej samtvedvejeneb, C, D, E, F, GgK.

4 Vejene g hvedstierne søges efter' anlæg* ptaget sm ffentlige veje g stier. stk.. stk. 3. Med hensyn til renhldelse af de ffentlige veje g stier, henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser i kmmunens renhldelsesregulativ. Enhver grundejer frpligter sig til at vedlige- g renhlde rabatter langs bligveje g stamvej ud,fr egen grund. Efter eventuel kmmunal vertagelse af vejene vergår vedligehldelse af rabatter ved stamvejen til kmmunen, Al adgang til de enkelte parceller, skal ske fra bligvejene. Udstykkeren etablerer indkørsel ver g-ræsrabat til samtlige parceller. Indkørslerne skal.belægges med granitsten i ca. 3, m f -s.bredde. Der må ikke være adgang til, stamvejen fr hverken kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende parceller. De til stier grænsende parceller må ej heletablere direkte adgan-g 'til 'dissev ' stk. 4. Langs alle bligveje pålægges byggelinier i en afstand af 3 m målt fra vejskel. Garager må ikke placeres nærmere vejskel end 5 m. Langs stamvej g Vldbyvej pålægges byggelinier i en afstand af 5 m målt fra vejskel. Ved Vldbyvej frstås vejskel sm skel mellem det grønne bælte g parcellerne.!, i ;! l :. '.. :. '.:.,, i '..1.. ' '. '. :! ' l ' ' ' '. l. i! ': - stk. 5. Langs 'alle stier g -cfrizinrie -mråder pålægges byggelinier i en afstand af l, : 5 m 'målt fra ; Vejsfkel. stk* 6. stk. 7» Alle parcellernes skel md vej f-astlægges til bagkant af rabat, eller hvr rabat ikke findes, i vejskel* Såfremt udstykningen* fretages frinden vejenes endelige færdiggørelse, skal parcele j erne.respektere, at vejanlægget gennemføres med den fastsatte effektive vejbredde, uden at der betales fr gener ved skråningsarealer, hegnsfrstyr reiser, afgravning, påfyldning eller lignende. Mtrkørsel på stierne er frbudt.

5 Paragraf 4. Udstykninger, stk. 1. Inden fr mråde't må ingen grund udstykkes med mindre areal end 75 m. Dg kan mindre arealafgivelser fra en yrund til en anden finde sted. stk.. Grønne arealer udlægges sm vist med priksignatur på vedlagte deklaratinsrids. Paragraf 5. Bebyggelsens mfang g placering.,stk. 1. Bygninger inden fprj..mrådet må kun pføres m.ed l etage eller l etage med udnyttet tagetage samt eventuelt kælder.,, Bygningshøjden må ikke verstige 3,5 m :målt fra niveauplan til den linie, hv;r ydervæg g tagflade mødes (brtset fra gavltrekanten). Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke verstige 45. Det er tilladt at udføre tagknstruktinen sm flade tage, built-up 0 Garager g udhuse må ligeledes udføres med flade tage. stk.. Ved pførelse af ensartede huse f skal der mejllem disse være mindst parceller. : : stk 3. Ved terrænregulering skal skråningen hldes i?n afstand af mindst 5 cm fra nabskel, med mindre der kan pnås anden aftale med naben. Større reguleringer skal gdkendes,af.kmmunen ved fremsendt plan. De til de enkelte parceller fra hgyedledningen fr klak fra skel etablerede detailledninger ren- g vedli- É gehldes på egen grund pif grundejerne.,,:..: :... stk. 4. De til el- g telefnfrsyningen frnødne kajdelskabe anbringes bag' skellinie imd vej, hvilket skal respekteres af grundejerne. stk. 5. Affaldspladser, haveaffaldspladser, skarnkasser eller lignende'til dagrenvatin skal anbringes eller afskærmes således, at de ikkeøer synlige frå veje g sti- ' er ' " ' ' ' i... i '.. ' ' ' ' stk. 6. Garager, udhuse g lignende mindre bygninger skal placeres i skel eller mindst 1,5 m fra skel.

6 5 - Akt: Skab nr. (udfyldes af dmmerkntret) stk. 7. Parkering. ' > Kun persnvgne samt køretøjer på indtil «kg ttalvægt må være hjemmehørende eller til stadighed henstillet på eller ved parcellerne. Køretøjer med større vægt må kun henstilles- på eller ved parcellerne i lukket garage eller i det mfang, det er nødvendigt fr på- eller aflæsning. Langtidsparkering af campingvgne g andre lignende effekter må ikke finde sted på vejarealet. ; Parkering af campingvgne m.v. på parcelareal må ikke være til væsentlig ulempe fr de mkringbende«både, hvis øverste kant når mere end l,b m ver det mliggende terræn, må ikke henstilles på parcellerne«paragraf 6. Beplantning. stk. 1. Beplantning ved vej g.'stiskel skal finde sted på e - : gen grund g 3 cm fra vej- g henhldsvis stiskel stk. stk. 3. Fr hver bligvej, mellem byggelinie g kørebanen udu føres beplantningen, så der pnås en helhedsvirkning fr den samlede bligvej fr sig«langs stamvejen skal beplantningen ligeledes fremtræde sm en helhed. stk d 4. Vedligehldelse g, f klipning af hgeksider md stier g grønne mråder varetages af, ejerne af de tilstødende parceller..,. stk. 5. Parcellerne må ingensinde, heller ikke frud fr pførelse af bygninger herpå, henligge i en tilstand, u sm ( ved sit udseende eller ved sine'vækster af ukrudt eller lignende,vlder ulemper, g skal behørigt reng vedligehldes. Sker dette ikke, kan grundejerfreningen, eller de der måtte administrere grjjnd.e j erf reningens frpligtelser, fretage de nødvendige franstaltninger på ldsejerens vegne g afkræve denne udgiften hertil. ' u u ' ' Paragraf T. Bebyggelsens ydre fremtræden. Bestillingsfrmular stk l Ingen frm fr skiltning eller reklamering på ejendmmene må finde sted. Jensen & Kjeldskv A/S, København

7 - 6 - stk 0 Sm tagbeklædning tillades tegl, gennemfarvede cementtagsten, naturskifer, eternitskifer, tagpap på trekantlister, eternitbølgeplader B 6/7 gennemfarvede fds plader. Paragraf B. Deklaratinens verhldelse stk. 1. Før nget byggeri påbegyndes eller snuejendms hidtidi- - ge anvendelse ; ændrés, skal der til gdkendelse af - verensstemmelse med deklaratinen frelægges byrådet tegninger, der viser grunden g dens mgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden g deres størrelse, udseende, firnn g indretning, ligesm den påtænkte anvendelse af grund g bygninger skal plyses 0 Paragraf 9 Eksisterende bebyqqelse 0 stk l Nærværende deklaratin er'ikke til hinder fr bibehldelse af den eksisterende lvlige bebyggelse eller frtsættelse- af \/den ' hidtil lvliggjrte brug af en ejendm. Udvidelse ved m- eller tilbygning eller i- brugtagen til anden anvendelse i strid med * deklaratinen må ikke finde s'ted Paragraf l.- Grundejerfrening., stk l«de til enhver tid værende ejere af"parceller inden fr deklaratinsmradet skal være medlem af den fr mrådet prettede grundejerfrening. Ejeren af stamparcellen 7 g uslgte grunde i mrådet * " * er dg ikke pligtig at være medlem. stk. u stk. 3; stk 4 Grundejerfreningen skal stiftes, når mindst 5 % af grundejerne kræver det, eller når mindst 5 % af"de udstykkede grunde er slgt u, g kmmunalbestyrelsen eller udstykkeren kræver det. Grundejerfreningens frmål er at varetage medlemmer- nes fælles interesser i deklaratinsmradet. Grundejerfreningen udarbejder selv sine vedtægter, sm skal gdkendes af Hammel Byråd. I vedtægterne fastsættes regler fr beslutningers vedtagelse«

8 - 7 - Akt: Skab nr. (udfyldes af dmmerkntret) Ændring af vedtægter g beslutninger, der pålægger medlemmerne betalinger ud ver administratinskntingentet, kan kun vedtages med mindst /3 flertal af de på en generalfrsamling mødende medlemmer, stk. 5. stk. 6. stk 7. stk. 8. Grundejerfreningen har pligt til efter påkrav fra et medlem, udstykkeren eller kmmunalbestyrelsen at tage skøde på private vej- g fællesarealer inden fr deklaratinsmrådet Med /3 flertal af de på en generalfrsamling mødende medlemmer kan grundejerfreningen "træffe beslutning m' anvendelse af fællesarealer, Grundejerfreningen kan underskrive alle beslutninger m fællesarealer, disses udnyttelse samt andre frhld af fælles interesse, T verensstemmelse med vedlagte deklaratinsrids udlægges areal til stier g grønne mråder«, Arealerne verdrages - i den udstrækning disse ikke vertages af Hammel Kmmune - af stamparcellens ejer 'til "grundejerfreningen, der er pligtig at mdtage skøde herpå. Arealerne skal stedse betragtes sm fælles eje fr ejerne af matrikelnumre, der udstykkes fra matr. nr«, ;4 Hammel by g sgn, g må således befærdes g benyttes af alle, der har lvligt ærinde til g fra de af servitutten mfattende parceller«, stk 9 Stiarealer sm ikke vertages af Hammel Kmmune samt de grønne arealer på bligvejene vedligehldes af grundejerfreningen e Grundejerfreningen skal have ret til at verdrage vedligehqldelse g eventuel indretning af disse area- ' ler til grundejerne ved de respektive veje, hvrpå arealerne findes.., ; Paragraf 11. Påtaleret, Bestillingsfrmular stk l. Påtaleret ifølge nærværende deklaratin har udstykkeren g Hammel Byråd. Udstykkerens påtaleret phører når han: ikke længere ejer ngen del af det deklarerede mråde. Herefter Jensen & Kjeldskv A/S, København

9 tilkmm.er påtaleretten alene Hammel Byråd. Hammel Byråd kan delegere påtaleretten til.grundejerfreningen.. Paragraf 1. Dispensatin fra ændringer i deklaratinen 0 /...., j i stk* 1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne 'i nærværende deklaratin kan indrømmes af Byrådet, såfremt karakteren af det kvarter, sm deklaratinen søger at skabe eller 'fasthlde, ikke derved ændres 0 Paragraf 13., Tinglysning.«U '.' Denne deklaratin vil være at tinglyse på matr. nr. 4 Hammel by g sgn i det mfang deklaratinsridset dækker med priritet frud fr pant'egæld, hvrm henvises til ejendmmenes blade i tingbgen«. Endvidere skal deklaratinen være pantstiftende med. hensyn til kntingent til grundejerfrening inden fr et maximeret beløb på kr :. l.,-.«a sm ejer af matr* nr 0 4 Hammel by g sgn Hammel, den 31. maj 1976 FRIWE A/S /l Wedell nærværende deklaratin gdkendes prettet g tinglyst på matr 0 nr.' 4 Hammel by g sgn!? ' '"T ID''."".;, Hammel, den Øv w * 1976 RATTEN i S!LK- L :',A3 " DEN x IB JUNI 1976 f / Wrammel Byrad, Ebtraktudskrift af akticseukabsregistetcl IL y frevist. -.«-*>«'- Anm.: Afvist f.s.v. angår lysning sm pantstiftende, 1 da vittei;ligmedspåtegning mangler.

10

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dmmerkntret) Til vitterlighed m ægte underskrift, rigtig datering g underskriverens myndighed Hammel, den 3 Juv 1976 Hammel, den cyr*** <y ' DEN 6JUU1S76 Peter l leff retsassessr Bestillingsfrmular Jensen & Kjeldskv A/S, København

12 Vi underskrevne, der er ejere af parceller udstykket fra matr.nr 4 a Hammel by g sgn tiltræder herved at deklaratinen tinglyses på den parcel, vi hver især har erhvervet: matr.nr. 4 bf Hammel by g sgn. Hammel, den 15. nvember 1976 matr.nr. 4 t Hammel by g sgn g matr.nr. 4 aæ Hammel by g sgn af areal 83 m, af areal 880 m, Hammel, den 15. nvember 1976 matr.nr. 4 p Hammel by g sgn, af areal 870 m, Hammel, den 15. nvember 1976 matr.nr. 4 bd Hammel by g sgn. Hajnmel, den 15. nvember 1976 / 9<

13 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbrev*,, kvitteringer til udslettelse g andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendm) K) tu ø tr Hi Ø t l l Q) 3 8- O S OS > Q) 1»5. > u> r-k 3 "D l! (_ 0> i3 OP 5- Q. SS- 3 3 rt rt, «V 3, :,.., rt c > n \ 5 ' OA 3 rt h C> * ~- 3. p * -?- rt,;/7,,-" "./ H ;?* ;'. " R \ rt H 3 (T : O rt rt,15 r r -" ;>*,-'-",.'" "'"'...-,,. \ t \ i.--'.-. " H 1 <Q i " > Q. &< <&. g. CO O <J tr ø ø X Ø M tr en O Ø ffi g ø 3trø H *" ø tr ø H- K ø M tr en i i ø Ø M Ø tr en en O O!-h Ø 01 ui LH J K) <J1 Ul r N) 3 INJ

14 matr.nr. 4 ab Hammel by g sgn, af areal 874 m, Hammel, den tj$,.nvember matr.nr. 4 am Hammel by g sgn, af areal 1007 m, Hammel, den nvember matr.nr. 4 au Hammel by g sgn, af areal 834 m, Hammel, dn 3O t nvember matr.nr. 4 ak Hammel by g sgn, af areal 937 m, Hammel, den.t?- nvember matr.nr. 4 aø Hammel by g sgn, af areal 88 m, Hammel, den / nvember matr.nr. 4 s Hammel by g sgn. Hammel, den nvember 1976

15 Købers Mtr. nr., ejerlav, sgn: Stempel: kr. (i København kvarter) e ller (i de sønderjydske landsdele) bd. g bl. i tingbgen, art. nr., ejerlav, sgn. matr.nr. 4 r Hammel by g sgn Kreditrs J matr.nr. 4 ae Hammel by g sgn Gade g hus n r.: Anmelder: Hammel, den 15.N nvember 1976 Akt: Skab n r. j bpæl: (udfyldes af dmmerkntret) matr.nr. 4 ae Hammel by g sgn, af areal 819 m, Hammel, den 16. nvember 1976 & J / matr.nr. 4 aq Hammel by g sgn, af areal 97 m, Hammel, den 16. nvember matr.nr. "4 y Hammel by g sgn, af areal 93 m, / matr.nr. 4 az Hammel by g sgn, af areal 957 m, Hammel, den nvember r <'yjz**(<>z - c, matr. nr. 4 an Hammel matr. nr. 4 ap Hammel by by g g matr. nr. 4 ad Hammel by g matr. nr. 4 z Hammel matr. nr. 4 i Hammel matr. nr. 4 ax Hammel g g g matr. nr. 4 m Hammel g matr. nr. 4 k Hammel g matr. nr. 4 Hammel g matr. nr. 4 q Hammel g by by by by by by by sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, af af af af af af af af af af areal areal areal areal areal areal areal areal areal areal m m m m m / m f m r m r m m r r / r r / Hammel, den nvember 197, Jensen (s Kjeldskv A/S, København

16 matr.nr. 4 av Hammel by g sgn, af areal 903 m, LI 5 /te y Hammel, den /' nvember matr.nr. 4 as Hammel by g sgn, af areal 840 m, Hammel, den /, nvember matr.nr. 4 al Hammel by g sgn, af areal 958 m, Hammel, den nvember matr.nr. 4 bc Hammel by g sgn, af areal 788 m, Hammel, den nvember matr.nr. 4 æ Hammel by g sgn, af areal 756 m, X Hammel, den // nvember matr.nr 4 bg Hammel by g sgn, af areal 105 m, Hammel, den nvember 1976 matr.nr. 4 ar Hammel by g egn, af areal 788 m, Hammel, den nvember 1976

17 O 3 OP "5 Q. CO f i! g Illll Illll Illll 3-1 4*4r4*4*4* Q) B tf P- 0 pq pi pbpj pipq et ø Ø hj Q'H- 4 Ø et P VN V>J V>l CQvjjvjsi p vjg 0 0 M 0 4* Wvjl O O O O»O phj p H* * f O \ * O O O O VJlp O O M O O * A B P 4 W CQ rn *v< pq *-*. et ' ««i - \ fl) }z 0 M 0 O O O O O F-» r et H- * i N rcjc et &3 t& X O O O O O O O h- 4 4 O O ø O vx) O w* et 4* -f5 " 1 : * \ MJ W W» K tø hej et O 4 sr P M et- VX 0 0 w 4»* M M _ O 8 II II II II II II 4*4-4*4* Q) twj,-i, l_j c 11 er "3 00 cs ø W 4 4 >d wr cscs Id M 4*HQ c : O SI S3 fsk * ' P CQ D, ifs g j jlirsi * 4 bd *d *d (iq p P 4* N ej-b *- ai t4 H p Pp p- --A II! X rt p, p H", pi pu p CQ «* fx) vjsi P, r ø \ji(fi 4* H f r j MI IQ vn p \ji CQ 4* <! * -& fs'i y (* Æ tr M r Vjl * Ch 0 rhjt 1 ** I rn r p hej 4*-t*rø rn Hj CQ P«CQ H 1 Ø g. < Ø - * p rt- H K et P et r- S H N fy f-, w p (T cpp-h-prj 5 e "»P-B S* t1 l p CQ <* - dq p Ø» PSLiq X>7J, * H>hj - 4*4* C h 0) H- P1 4* - " O 4 H- r1 pi M S et PI ** \ (D O H- W 4* f \(D P et d CQ P MMMMHM -<] CTiVJi 4* H 1 MvD-OOUl O - 1 v_x> 'sx v-/ CQ H+> g 3 P H- P O et et O O M 4 J -* A Cb et et et Hj P 4**, i «M * A H Hj Ø CQ L ~~ : -'J VJ * tf«o "** w \ 1 GT 1 4 et 4 p 4* C,5 4 4 P rn a m O _ J w ti«ø et CQ <->! >;,!. 5- *** ftl rui}?r et p :- Iv S. 404»H- et- Oq \ J O «i i, * V '" V. H W M 4 P / S' : z 1 \ 1 M M ~ - <* s~*r m H- fe\ PO s3 C7* et i k J H- -\] p <* j k iq *t & 7t O H> - 4 P* U O O \ u 4 4*P A 5" 4 p - O N, Q L» <* i Justitsministeriets genpartpapir. Ti! skøder skadesløsbreve, kvitteringsr til udslettelse g andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendm). g c g. Q> Q) " rt r* > ' * - < s s: j! F P - => tt 0 * h{ c: v55 % CQ g g- 1 t '? i- 1 1 % % Illll pj 3 1 m l sr (D '~" J S" "" \ H \Vk\ S tr. -, * *,. Y\ v\ N CV f\ \/ r*s\ n *? C/5 V Vv) P\ m \v ;(i f ) ti ** /M i _J ' "U <p \ r\jt~\ m H+» """" V I A \ H sj \_y QJ M h V, Nft 0 0 ; a n -J D), -. 5" j a\ M M 0.., O 3 ' r? g 5 s S. S" > Cb "S ' 5]? > 1 l 1 1 cu r-.- - C 9; T > > - O L ' 0), i æ > D f

18 -ånm. _ - fsv... - ang. _ - 4- an 18) 4- aq 19) 4- as ) 4- at 1) 4- au ) 4- az 3) 4 ase 4) 4- aø 5) 4- be 6) Ejerpantebrev d. d. d. d. d. d. d. d AFVIST frå* tingbgen fsv. ang. 4 i, 4 k, 4- m, g 4-ax, da B 0 Christensen ikke har tinglyst adkmst på disse.matr. nre. AFVIST fræ tingbgen fsv.ang. <bd,da J. Bartram ikke har tinglyst adkmst på dette inatr.nr. AFVIST frai tingbgen fsv. ang. 4 bf, da J. Nielsen ikke har tinglyst adkmst på dette matr.nr. AFVIST frai tingbgen fsv. ang. 4- n, 4- m, 4- ad g 4 ap på gr. af manglende tiltrædelse af de betingede skødehavere. AFVIST fra tingbgen fsv. ang. 4- bb på gr. af manglende medunderskrift af Finn Olsen. AFflST fra& tingbgen fsv.ang. 4 ss, 4- ag, 4 al, 4 bc, 4 bg g 4 ar på gr. af manglende underskrift. kr kr kr kr kr kr kr kr kr Nærværende deklaratin begæres tinglyst på (fie afviste matr.nre: matr.nr, 4 i Hammel by g sgn f matr.nr. 4 k Hammel by g sgn, 4 m Hammel by g sgn, 4 Hammel by g sgn, 4 ax Hammel by g sgn, matr.nr. 4 bd Hammel by g sgn, matr.nr. 4 bf Hammel by g sgn f idet frmaliteterne nu skulle være i rden. Hammel, den 3. maj advkat,hammel. Nærværende deklaratin begæres tinglyst på: matr.nr.: 4 v, 4 u, 4 ø,- 4 ah f 4 a, 4 ay g 4 bh Hammel by g sgn. r Hammel, den 5.aj Til vit-

19 M t r. n r., ejerlav, sgn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. g bl. i tingbgen, art. n r., e jer l av, sgn. Gade g hus n r. : Stempel: kr. Akt: Skab n r. Købers } bpæl: Kreditrs Anmelder: (udfyldes af dmmerkntret) terlighed m underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed. -J' Navn: (/j Stilling: Adresse: Navn: Stilling: er:* 6 MAJ 1977 med frist til l/l 1977 fr fremskaffelse af kmmunalbestyrelsens samtykke i tut. kmmuneplanlvens 36. Lyst servitut- g pantstiftende. Anmærkning: f. S. V ang.. 4k: 7 l 7*3 kr iflg. kreditf.ptbr, 8 ll.5 kr s. V ang. 4m: kr. ejerptbr. f s. V. ang. 4<3: kr. ff. s. V. ang. 4ax: kr.. s. V ang. 4bd: 3 5. kr kr. privat ptbr. s. V ang. 4bf: 34 63«kr. pjerptbr. f. s. V. ang. 4ay: 35 Servitutter.. s. V ang. 4bh: 36 Servitutter. f AFVIST fra " bingbge Hammel by g sgn, da B.Christensen ikke ses af have tinglyst adkmst til dette matr.nr. Anmærkning nr. l, 4 g 6 af 15/ annulleres. Anmærkning nr. 17 annulleres f.s.v. ang. den pantstiftende ret g prethldes f.s.v. ang. den servitutstiftende ret. Øvrige anmærkning prethldes. Ekstraktudskrift af aktieselskabsreglstcret frevist. Jensen & Kjeldskv A/S, København

20 Peder Kjær Andersen advkat. 845O Hammel Nærvarende deklaratin tiltrædes i medfør af 36 i tv nr. 87 af 6. juni 1975 m kmmuneplanlægning. Tilvejebringelse af en lkalplan er. ikke påkrævet. 9/A* -7-7 Hammel byråd, den «X - X y / -, -. P/hteiq. ThsHcfelsen P, Rfesmussen /" brgmester kmmunaldirektør Endeligt indført- Franstående retsanmærkning prethldes f.s.v. ang. nr.,3,5,7-13,15,19,1,,4-36,'..- ". Anmærkning nr. 17 prethldes f.s.v. ang. den servitut stiftende ret. Anmærkning nr. 14,16,18,,3 annulleres.

21 Sir M t r. n r, eje rlav, sgn: (i København kvarter) el ler (i de sønderjydske l andsdele)bd. g bl. i tingbgen, art. n r., ejer l av, sgn. Gade g hus n r.: Stempel: kr. Akt: Skab n r. Købers j Kreditrs J bpæl: Anmelder: (udfyldes af dmmerkntret) Peder Kjær Andersen advkat 845O Hammøl Vi underskrevne, der er ejere af parceller udstykket fra-.jnatr. nr. 4 a Hammel by g sgn tiltræder herved at deklaratinen tinglyses på den parcel, vi hver især har erhvervet. n, september 1977 J matr. nr. 4 n Hammel by g sgn, af areal 875 Hammel, den ->. e september 1977 matr. nr. 4 z Hammel by g sgn, af areal 856 Hammel, den 3* september 1977 nr. 4 ad Hammel by g sgn, af areal 868 m den i. september 1977 matr. nr. 4 bb Hammel by g sgn, af areal 965 Hammel, den - september 1977 matr. nr. 4 ag Hammel by g sgn, af areal 88 m' Bestillingsfrmular Hammel, den - (L september 1977 'Jensen B Kjeldskv A/S, København

22 matr. nr. 4 al Hammel by g sgn, af areal 958 Hammel, den 'S. september 1977 matr. nr. 4 bc Hammel by g sgn, af areal 788 Hammel, den F\,september 1977 l matr. nr. 4 bg Hammel by g sgn, af areal 105 Hammel, den 3. september 1977 matr. nr. 4 ar Hammel by g sgn, af areal 788 m" Hammel, T /' H: 1977 september 1977 \ matr. nr. 4 ap Hammel by g sgn, af areal 834 m Hammel, den 3. nvember 1977 matr, nr, 4 ad Hammel by g sgn, af areal 868 m /! Hammel, den 9. nvemtr 1977

23 3 rt n P H{ CO K tr vq CO 3 pj Mi P) 1-1 Ø D U) U) Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbreve, Vit jringer til udslettelse g andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendm) 3 C/J Q. s. ' > Q) l III l S CT <*> % O <b Cl " C3-8- <D "D - l l cln Q) Q> <? * rxj- ø *i ø CO ø c p P 8 H> H 1 H«O H P- P; CO 4> 4>ø p c p CO 4. *d H- HUI P P. (K* O <J < H P O <! -, H* B H- -I>H) ØH OQ >d- d- P d- Cp V\ ty PH Iffb CO P 4 H«Ø P * (tø 409 4>0 r <! H N«K), u *d Ø U> d-'d * cu. : p 4>ø H P 4 h d- P- Ø 4Pl ø ø * * hjqq 4> * t$ * ø l\)dc -g t Ø I O 4 V>IH p.. ø l c HO 1 1 N H- H P H- Ø hl d- p, d- P- ø P Ø - Ø PH- C d-(k* - *H> ø IT-I«0 ø ct c HJ P.OR P- CO - \ <* 3 <l 4>- OQ p- p- p Ø Ql V & 0 p O 03 Ø CK5 -!> CO ø V>J <c? a m >-«> CO " n a K, pj H Cb!3 t «(D 0 i tr (D n H ko H tr < 0 U3 CO O iq t-h Ø H CO <sd 3 K) k x <i... '.<?V, > c\ y 0 %,C\ Vx vv \ i \\ \ f AV t

24 Matr. nr. 4 bc Hammel by g sgn, af å 788 m sm medunderskrevne : Hammel, den Til vitterlighed m underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed f.s.v. angå matr. nr. 4 n, 4 z, 4 bb, 4 ag, 4 al, 4 bc, 4 bg, 4 ar, 4 ap, 4 ad, 4 s g 4 i Hammel by g sgn: INDFAT l ' " RETT.;JJ l!',;:.,, FOR DEN FFEB.1979 pant stift end e på "matr.' nr. 4- i, 4- n, 4- s, 4 z, 4- ad, 4- ag, 4 ap, 4 _ar,4-bb, 4- bc g 4- bg Hammel. Afvist fra tingbgen fsv. ang. 4- al, da. Ole Jørgensen ikke har tinglyst adkmst på ejendmmen. Anmærkning : - ' ' Fsv. ang. 4- i: ) Kreditf. Danm. " kr. g 98. kr. 4 n: 5-5l) Byggeriets Realkrdf. lj. "kr. g ls. kr. 4 s: 5-53) Kreditf. Danm. 1.8 kr. g kr ; Private pantebr. 3.3 kr.,3.3 kr.,3.l kr. 57) Sjerpantebr. 7»5 kr. 4 z: 58-59) Kreditf.Danm. I7.9kr., ll.9 kr. 6-6) Private pantebr.4. kr., J4. kr.,. kr* 63) Dk. ang. hvedvand ledning m. v. lyst 4/ ad: 64-65) Kreditf. Danm. l?.9 kr., ll.9 kr ) Privat pantebr. J8. kr.,35. kr.,1. kr. i 7 Ejerpantebr. 35.Q kr ag: 71 Ejerpantebrev 3. kr. 7 Dk. ang. en fælles mur, lyst 8/ ap: Kreditf. Danm. I9..kr. g 11.? kr. 75_77 Private pantebr kr.,16.5 kr.31. kr ar: 78-8 Kreditf.Danm kr.,11. 5 kr.,1. kr. 8XJ Ejerpantebrev 31. kr. - 4 bb: 8-83) Jyll'.' Kreditf kr. g 19. kr. ;84) Ejerpantebrev 3.b kr bc: 85-86) Kreditf. Danm kr. g kr. 87-9) Private pantebr. 3 å i 35. kr. g 33. kr. 91; Ejerpantebrev 17.5' kr. - 4 bg: 9.) Ejerpantebrev' kr. "Anm., 3,5, 7,8,l,llM, 13,5, 7,8,34,35,36 y 3}'- prethldes prethldes fsv. ang.- den servitutstiftende ret. 9,15,19,1,,4,,30,31 g' 3 annulleres.

25 Matr. nr. 4 a. Hammel by, Hammel Anmelder: Hammel kmmune Trvegade Hammel Franstående deklaratin, lyst den i henhld til lkalplan nr. 9.3 på 4 a, 4 bl, 4 bm y 4 b, 4 bp, 4 bq, kv, 4 bx, 4 by, 4 bz, 4 bæ, 4 bø, 4 ce, 4 cf, 4 cg, 4 ch, 4 ci, 4 ck, 4 ep, 4 cg, 4 er, 4 es, 4 et, 4 cu, 4 cæ, 4 da, 4 db, 4 de, 4 dd, 4 de, 4 dk, 4 dl, 4 dm, 4 dn, 4 d, 4 dp, 4 du, 4 dv, 4 dx, 4 dz, 4 dæ, 4 dø, 4 e / eg, 4 eh, 4 ei, 4 ek, 4 el, Hammel. 18. juni 1976, begæres følgende matr. nr.: 4 br, 4 bs, 4 bt, 4 bu 4 ca, 4 eb, 4 cc, 4 cd 4 cl, 4 cm, 4 en, 4 cv, 4 ex, 4 cy, 4 c 4 cz 4 df., 4 dg;, 4 dh, 4 di 4 dg, 4 dr, 4 ds, 4 dt 4 eb, 4 ec, 4 ed, 4 ee, 4 em, 4 en Hammel by, l kmmune STEMPELMÆRKE SILKEBORG CIVILRET dunnet Severinsen F. Efcj Severinsen brgmester kmmunaldirektør KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT O :06 OOOO5OO.OO Sil INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l SILKEBORG DEN 1 6 FE ' LiO l AFLYST på venstående, med undtagelse af matr.nr.e 4 bm, 4 b - 4 bø, 4 ca - 4 cæ g 4 eb, da dk. ikke er lyst på disse ejendmme. e. b. Ilse Marcher Ibsen ass.

26 STEMPELMÆRKE SILKEBORG CIVILRET H *6 Anmelder :.. Hammel kmmune Teknisk frvaltning Underskrevne ejer af matr.nr. 4 al Hammel by, Hammel, gdkender herved, at mstående deklaratin lyses på ejendmmen, sm er udstykket fra matr.nr. 41 Hammel by, Hammel. Hammel, den Sm ejere af matr.nr. 4 al Hammel by, Hammel Ovenstående gdkendes Hammel, den Nærværende deklaratin tiltrædes i medfør af 4 i lv nr -» af a l unl1991 ' lv m P lanlæ 9 nln 9- Tilvejebringelse af en lkalplan er ikke påkrævet. ) INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l SILKEBORG DEN - 9 8EP, 1993 Niels Erik Nielsen brgmester Finn Æg Severinsen kmmunaldirektør Afvist fra tingbgen da dkumentet er tinglyst servitutsti ftende den 13/ Afvist f.s.v. ang. begæring m pantsti ftende tinglysning p.g. af manglende vitterlighedsbevidnelse.

27 Til vitterlighed m samt underskriverens myndighed. underskriftens ægthed, dateringens rigtighed Navn Stilling Adresse *g Navn Stilling Adresse INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l SILKEBORG DEN - 8 MRS. CIVIL.RET INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN \ SILKEBORG DEN \ O MRS, KUN QriOlGT M 0 AFSTEMPUNO AF OONfMtRKdWtOfiEpS, K/SEfrøM H ,94 1QJ0 OOOO Sil 01 D v-'-rlrr. ) Gæld, jysl senest den Birthe Rarnsøe Krgh BSS.

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN.

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION Undertegnede ejere af det på vedhæftede deklarations rids viste område, omfattende dele af matr. nr. 5 ap, 6 h, 7 bc og

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 26

Byplanvedtægt nr. 26 Byplanvedtægt nr. 26 For en del af Niverød by og Nivågård Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 2. august 1973 KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 26. Byplanvedtægt nr. 26 for en del af Niverød by og Nivågård, Karlebo

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXIV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE BOGENSE KOMMUNE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE Ib Andersen og E.Juul Møller AIS Den 5.april 1974 ByplankonSulenter. Ax~kitektex~M.A.A 11 Sag nr.bgs 22.o

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR HERNINGVEJ I RINGKØBING BY. December 1974. Rattet juli 1975.

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR HERNINGVEJ I RINGKØBING BY. December 1974. Rattet juli 1975. R I N G K Ø B I N G K O M M U N E PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR HERNINGVEJ I RINGKØBING BY. December 1974. Rattet juli 1975. RINGKØBING KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Grundejerforeningen Æbleparken Børupvej 42 til 188. Deklaration. Vedtægt. Ordensreglemenent

Grundejerforeningen Æbleparken Børupvej 42 til 188. Deklaration. Vedtægt. Ordensreglemenent Grundejerforeningen Æbleparken Børupvej 42 til 188. Deklaration Vedtægt Ordensreglemenent Vigtige dokumenter:bør læses,efterleves og ikke mindst opbevares Også til din efterfølger. Matr.nr.dd Børup by

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 17

Byplanvedtægt nr. 17 Byplanvedtægt nr. 17 For den sydlige del af Kokkedal vest Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. september 1971 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 6, 52, 61, 86 og 86A KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 17. Byplanvedtægt

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 14 Tarm Vest - Boligforeningen

Partiel byplanvedtægt nr. 14 Tarm Vest - Boligforeningen Partiel byplanvedtægt nr. 14 Tarm Vest - Boligforeningen Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område.

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område. SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.2.197o) fastsættes

Læs mere

Teknisk forvaltning Tlf. nr. (06) Hammel kommune. Lokalplan nr. 11. Østergade, Nørrevangsvej, Tilemannsvej, GI.

Teknisk forvaltning Tlf. nr. (06) Hammel kommune. Lokalplan nr. 11. Østergade, Nørrevangsvej, Tilemannsvej, GI. Teknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 9616 00 Hammel kommune Lokalplan nr. 11 Østergade, Nørrevangsvej, Tilemannsvej, GI. Randersvej l Go 9 (j U.AU619S1 Hammel kommune 8450 Hammel L O K A L P L A N N R, 11,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. f e- bruar l97o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo

Læs mere

NAKSKOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTEGT NR.1 I. Byplanvedtægt for et boligområde nord for Helle- nzsvej ved Madeskovgård

NAKSKOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTEGT NR.1 I. Byplanvedtægt for et boligområde nord for Helle- nzsvej ved Madeskovgård NAKSKOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTEGT NR.1 I Byplanvedtægt for et boligområde nord for Helle- nzsvej ved Madeskovgård NAKSKOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 11 Byplanvedtzgt for et boligområde nord

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

L A N v L D T Il-",GT

L A N v L D T Il-,GT Partiel byplan nr. 22A ODENSE KOMMUNE L A N v L D T Il-",GT FOR OMRÅDET MELLEM KASTANIEVEJ - ODENSE Å - TIETGENS ALLE - SDR. BOULEVARD I ODENSE KOMMUNE. INDHOLDSFORTEGNELSE : 1 Byplanvedtægtens område......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11

SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11 SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11 Byplanvedtzgt nr. i 1 I medfør af byplanloven (lovbestemmelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5 1 nævnte område i Skive kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2. Nørager kommune

Partiel byplanvedtægt nr. 2. Nørager kommune Partiel byplanvedtægt nr. 2 for Nørager kommune Boligområde i Nørager by I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsætles følgende bestemmelser for det i l nævnte område

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Byplanvedtægt 6 02. Et område i Reerslev mellem kirken og skolen og begrænset af Brandhøjgårdsvej og Tingstedvej. Høje-Taastrup Kommune.

Byplanvedtægt 6 02. Et område i Reerslev mellem kirken og skolen og begrænset af Brandhøjgårdsvej og Tingstedvej. Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Byplanvedtægt 6 02 Et område i Reerslev mellem kirken og skolen og begrænset af Brandhøjgårdsvej og Tingstedvej Landsbyerne Boligformål - offentligt formål 04.07.1977 Kongsbak Informatik

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Assentoft og Drastrup byer - Assentoft Øst, etape II. SØNDERHALD KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

3. Foreningen er upolitisk og kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

3. Foreningen er upolitisk og kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Husejerforeningen Horsbred, 2625 Vallensbæk VEDTÆGTER for Husejerforeningen Horsbred 1. Navn og område Foreningens navn er Husejerforeningen Horsbred, dens område dækker følgende husnumre og matr.nr. anført

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17 Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17 Hjortshøj-Egå Kommune Brobjergparken etageboliger, rækkehuse, parcelhuse, børneinstitutioner og lokalcenter mellem Grenåvej, Brovej og Egåen Lokalplan nr. 134 har i vest

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 12

BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Gredstedbro Nord BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. 12 BYPLANVEDTÆGT W R. 12 for Et omr åde^t i l åben og lav^oligbebyggel-- se og til offentlige formål i Gredstedbro, I medfør

Læs mere

Haslev kommune. Lokalplan nr. 11. For et område beliggende mellem Søndre Gangsti og. boligblokkene ved Grøndalsvej. Januar 1981.

Haslev kommune. Lokalplan nr. 11. For et område beliggende mellem Søndre Gangsti og. boligblokkene ved Grøndalsvej. Januar 1981. Haslev kmmune Lkalplan nr. 11 Fr et mråde beliggende mellem Søndre Gangsti g bligblkkene ved Grøndalsvej Januar 1981. REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 11. Denne redegarelse har til frmål at rientere m de

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT 6. Erhvervsområde Lunderød/Skimmede. Juni 1977. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT 6. Erhvervsområde Lunderød/Skimmede. Juni 1977. κ κ. κ κ TØLLØSE KMMUNE BYPLANVEDTÆGT 6 Erhvervsoråde Lunderød/Skiede Juni 1977 Mtr.., ejerlav, sogn: Stepel: kr.,...,» (i Kø ben h a vn kvarter) el ler (i de sønderjydske l ands - dele)bd. og bl. i tingbogen,

Læs mere