STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT &Jtfll9#' EC1976

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976"

Transkript

1

2 Mtr. nr., ejerlav, sgn: matr. nr. 4sStempel: (/ København kvarter) \t\ eller (i de sønder/ydske lands- Hammelby art. nr., ejerlav, sgn. Hammel sgn Gade g hus nr.: l O i - i 8. kr..sep1977 Købers Anme/cter: Akt: Skab (udfyldes af dmmerkntret) STEMPELMÆRKE lf <*k*'v-vtr-x»c'" * KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT albert rådgivende uénirer, f.r.i. århusve}~~ Hinnerup «X"tlf &Jtfll9#' EC1976 D E K L A R A T I O N i4*9ii jiinmwr Undertegnede ejer af matr. nr. 4 Hammel by g sgn, FFUWE A/S, Flsager, 845 Hammel bestemmer herved bindende fr s g.fremtidige ejere af delmråde af vennævnte ejendm - g parceller heraf, -. følgende :», O O 96 13JEC ".FEB1S79 Paragraf 1. Deklaratinens mråde. stk. 1. Det på vedhæftede deklaratinsrids viste delareal af matr. nr. 4 Hammel by g sgn udstykkes i parceller til åben, lav bligbebyggelse. stk. 9 Arealet er beliggende vest fr Vldbyvej - mellem den eksisterende bebyggelse mkring Egevej, Granvej> Lindevej g Birkevej - g den fremtidige 6 m brede sklesti fra Vldbyvej' til sklearealet vest fr udstykningen. * C H' Paragraf. Områdets anvendelse, stk 1. Arealet udstykkes sm vist på deklaratinsridset. Der må kun pføres åben, lav bligfredy(jcj1?lse P øryggelsen* må kun bestå af fritliggende parcelhuse, g på hver ejendm må kun indrettes l blig fr een familie. stk... Det er tilladt, at der på ejendmmen drives sådan virksmhed, sm'almindeligvis udføres i bebelseshuse, når virksmheden drives af den, der bebr den pågældende blig, g <når virksmheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendmmens karakter af bebelsesi ejendm ikke frandres (herunder skiltning m.v.) eller k Jensen & Kjeldskv A/S, København

3 virksmheder) ikke fremkalder ulemper fr de mbende eller fremkalder behtffr parkeringsmuligheder, sm ikke er til stede på den pågældende ejendm. stk. 3. Ejendmmene må iøvrigt ikke benyttes til ngen frm fr erhvervsvirksmhed Med mindre virksmheden mfattes af paragraf stk., må der således ikke på.ejendmmen.indrettes bebyggelse eller udøves handels-, vgnmands-, fabriks-, værksteds- eller plagsvirksmhed, ligesm der ikke må indrettes pensinater, klublejligheder eller drives anden lignende frm fr erhvervsmæssig udlej'ning'. Der må endvidere ikke udøves ngen art af virksmhed, sm véd støv, røg, lugt, rystelser' eller ved- sit udseende eller på anden måde ef- 'ter byrådet's skøn er tit ulempe fr d'e mbende. Ligesm "Mil j ø'ministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 9* marts 1974 k'ap.. stk/.1.1. udvides til gså at gælde duer, høns, ænder' g gæs. stk. 4. Inderi.fr am r åd e.t,.. der mfattes, af deklaratinen, kan der pføres transfrmatrstatiner til kvarterets daglige frsyning,' når de ikke har mere end '3 m bebygget areal" g ikke" gives' en højde på mere end 1,5 m ver terræn, g når 'de udfrmes g placeres i verensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Paragraf 3. Vejfrhld g adgangsfrhld stk. 1. Der udlægges g nteres i matriklen areal til følgende veje.,, stier g pladser med retning: g beliggenhed s.m vist sp:å ivedlagte 'deklara-tdsnsrids med tilslutning til anlagt kmmunevej nr. 3, Vldbyvej. Stamvej A i en bredde af 1" m med 7 m asfaltkørebane g,5 m græsrabat i" begge sider«bligveje B, C 'l, d, D l, D, E l, E, F l, F, El, G, H l g H i en bredde af l m med 6 m asfaltkørebane g m græsrabat i begge sider,. Hvedsti I, II g VI i en bredde af 6 m med gangsti g cyklesti. Bligstier i en bredde af 3 m. Grønne arealer i et 5 m bredt bælte langs Vldbyvej samtvedvejeneb, C, D, E, F, GgK.

4 Vejene g hvedstierne søges efter' anlæg* ptaget sm ffentlige veje g stier. stk.. stk. 3. Med hensyn til renhldelse af de ffentlige veje g stier, henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser i kmmunens renhldelsesregulativ. Enhver grundejer frpligter sig til at vedlige- g renhlde rabatter langs bligveje g stamvej ud,fr egen grund. Efter eventuel kmmunal vertagelse af vejene vergår vedligehldelse af rabatter ved stamvejen til kmmunen, Al adgang til de enkelte parceller, skal ske fra bligvejene. Udstykkeren etablerer indkørsel ver g-ræsrabat til samtlige parceller. Indkørslerne skal.belægges med granitsten i ca. 3, m f -s.bredde. Der må ikke være adgang til, stamvejen fr hverken kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende parceller. De til stier grænsende parceller må ej heletablere direkte adgan-g 'til 'dissev ' stk. 4. Langs alle bligveje pålægges byggelinier i en afstand af 3 m målt fra vejskel. Garager må ikke placeres nærmere vejskel end 5 m. Langs stamvej g Vldbyvej pålægges byggelinier i en afstand af 5 m målt fra vejskel. Ved Vldbyvej frstås vejskel sm skel mellem det grønne bælte g parcellerne.!, i ;! l :. '.. :. '.:.,, i '..1.. ' '. '. :! ' l ' ' ' '. l. i! ': - stk. 5. Langs 'alle stier g -cfrizinrie -mråder pålægges byggelinier i en afstand af l, : 5 m 'målt fra ; Vejsfkel. stk* 6. stk. 7» Alle parcellernes skel md vej f-astlægges til bagkant af rabat, eller hvr rabat ikke findes, i vejskel* Såfremt udstykningen* fretages frinden vejenes endelige færdiggørelse, skal parcele j erne.respektere, at vejanlægget gennemføres med den fastsatte effektive vejbredde, uden at der betales fr gener ved skråningsarealer, hegnsfrstyr reiser, afgravning, påfyldning eller lignende. Mtrkørsel på stierne er frbudt.

5 Paragraf 4. Udstykninger, stk. 1. Inden fr mråde't må ingen grund udstykkes med mindre areal end 75 m. Dg kan mindre arealafgivelser fra en yrund til en anden finde sted. stk.. Grønne arealer udlægges sm vist med priksignatur på vedlagte deklaratinsrids. Paragraf 5. Bebyggelsens mfang g placering.,stk. 1. Bygninger inden fprj..mrådet må kun pføres m.ed l etage eller l etage med udnyttet tagetage samt eventuelt kælder.,, Bygningshøjden må ikke verstige 3,5 m :målt fra niveauplan til den linie, hv;r ydervæg g tagflade mødes (brtset fra gavltrekanten). Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke verstige 45. Det er tilladt at udføre tagknstruktinen sm flade tage, built-up 0 Garager g udhuse må ligeledes udføres med flade tage. stk.. Ved pførelse af ensartede huse f skal der mejllem disse være mindst parceller. : : stk 3. Ved terrænregulering skal skråningen hldes i?n afstand af mindst 5 cm fra nabskel, med mindre der kan pnås anden aftale med naben. Større reguleringer skal gdkendes,af.kmmunen ved fremsendt plan. De til de enkelte parceller fra hgyedledningen fr klak fra skel etablerede detailledninger ren- g vedli- É gehldes på egen grund pif grundejerne.,,:..: :... stk. 4. De til el- g telefnfrsyningen frnødne kajdelskabe anbringes bag' skellinie imd vej, hvilket skal respekteres af grundejerne. stk. 5. Affaldspladser, haveaffaldspladser, skarnkasser eller lignende'til dagrenvatin skal anbringes eller afskærmes således, at de ikkeøer synlige frå veje g sti- ' er ' " ' ' ' i... i '.. ' ' ' ' stk. 6. Garager, udhuse g lignende mindre bygninger skal placeres i skel eller mindst 1,5 m fra skel.

6 5 - Akt: Skab nr. (udfyldes af dmmerkntret) stk. 7. Parkering. ' > Kun persnvgne samt køretøjer på indtil «kg ttalvægt må være hjemmehørende eller til stadighed henstillet på eller ved parcellerne. Køretøjer med større vægt må kun henstilles- på eller ved parcellerne i lukket garage eller i det mfang, det er nødvendigt fr på- eller aflæsning. Langtidsparkering af campingvgne g andre lignende effekter må ikke finde sted på vejarealet. ; Parkering af campingvgne m.v. på parcelareal må ikke være til væsentlig ulempe fr de mkringbende«både, hvis øverste kant når mere end l,b m ver det mliggende terræn, må ikke henstilles på parcellerne«paragraf 6. Beplantning. stk. 1. Beplantning ved vej g.'stiskel skal finde sted på e - : gen grund g 3 cm fra vej- g henhldsvis stiskel stk. stk. 3. Fr hver bligvej, mellem byggelinie g kørebanen udu føres beplantningen, så der pnås en helhedsvirkning fr den samlede bligvej fr sig«langs stamvejen skal beplantningen ligeledes fremtræde sm en helhed. stk d 4. Vedligehldelse g, f klipning af hgeksider md stier g grønne mråder varetages af, ejerne af de tilstødende parceller..,. stk. 5. Parcellerne må ingensinde, heller ikke frud fr pførelse af bygninger herpå, henligge i en tilstand, u sm ( ved sit udseende eller ved sine'vækster af ukrudt eller lignende,vlder ulemper, g skal behørigt reng vedligehldes. Sker dette ikke, kan grundejerfreningen, eller de der måtte administrere grjjnd.e j erf reningens frpligtelser, fretage de nødvendige franstaltninger på ldsejerens vegne g afkræve denne udgiften hertil. ' u u ' ' Paragraf T. Bebyggelsens ydre fremtræden. Bestillingsfrmular stk l Ingen frm fr skiltning eller reklamering på ejendmmene må finde sted. Jensen & Kjeldskv A/S, København

7 - 6 - stk 0 Sm tagbeklædning tillades tegl, gennemfarvede cementtagsten, naturskifer, eternitskifer, tagpap på trekantlister, eternitbølgeplader B 6/7 gennemfarvede fds plader. Paragraf B. Deklaratinens verhldelse stk. 1. Før nget byggeri påbegyndes eller snuejendms hidtidi- - ge anvendelse ; ændrés, skal der til gdkendelse af - verensstemmelse med deklaratinen frelægges byrådet tegninger, der viser grunden g dens mgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden g deres størrelse, udseende, firnn g indretning, ligesm den påtænkte anvendelse af grund g bygninger skal plyses 0 Paragraf 9 Eksisterende bebyqqelse 0 stk l Nærværende deklaratin er'ikke til hinder fr bibehldelse af den eksisterende lvlige bebyggelse eller frtsættelse- af \/den ' hidtil lvliggjrte brug af en ejendm. Udvidelse ved m- eller tilbygning eller i- brugtagen til anden anvendelse i strid med * deklaratinen må ikke finde s'ted Paragraf l.- Grundejerfrening., stk l«de til enhver tid værende ejere af"parceller inden fr deklaratinsmradet skal være medlem af den fr mrådet prettede grundejerfrening. Ejeren af stamparcellen 7 g uslgte grunde i mrådet * " * er dg ikke pligtig at være medlem. stk. u stk. 3; stk 4 Grundejerfreningen skal stiftes, når mindst 5 % af grundejerne kræver det, eller når mindst 5 % af"de udstykkede grunde er slgt u, g kmmunalbestyrelsen eller udstykkeren kræver det. Grundejerfreningens frmål er at varetage medlemmer- nes fælles interesser i deklaratinsmradet. Grundejerfreningen udarbejder selv sine vedtægter, sm skal gdkendes af Hammel Byråd. I vedtægterne fastsættes regler fr beslutningers vedtagelse«

8 - 7 - Akt: Skab nr. (udfyldes af dmmerkntret) Ændring af vedtægter g beslutninger, der pålægger medlemmerne betalinger ud ver administratinskntingentet, kan kun vedtages med mindst /3 flertal af de på en generalfrsamling mødende medlemmer, stk. 5. stk. 6. stk 7. stk. 8. Grundejerfreningen har pligt til efter påkrav fra et medlem, udstykkeren eller kmmunalbestyrelsen at tage skøde på private vej- g fællesarealer inden fr deklaratinsmrådet Med /3 flertal af de på en generalfrsamling mødende medlemmer kan grundejerfreningen "træffe beslutning m' anvendelse af fællesarealer, Grundejerfreningen kan underskrive alle beslutninger m fællesarealer, disses udnyttelse samt andre frhld af fælles interesse, T verensstemmelse med vedlagte deklaratinsrids udlægges areal til stier g grønne mråder«, Arealerne verdrages - i den udstrækning disse ikke vertages af Hammel Kmmune - af stamparcellens ejer 'til "grundejerfreningen, der er pligtig at mdtage skøde herpå. Arealerne skal stedse betragtes sm fælles eje fr ejerne af matrikelnumre, der udstykkes fra matr. nr«, ;4 Hammel by g sgn, g må således befærdes g benyttes af alle, der har lvligt ærinde til g fra de af servitutten mfattende parceller«, stk 9 Stiarealer sm ikke vertages af Hammel Kmmune samt de grønne arealer på bligvejene vedligehldes af grundejerfreningen e Grundejerfreningen skal have ret til at verdrage vedligehqldelse g eventuel indretning af disse area- ' ler til grundejerne ved de respektive veje, hvrpå arealerne findes.., ; Paragraf 11. Påtaleret, Bestillingsfrmular stk l. Påtaleret ifølge nærværende deklaratin har udstykkeren g Hammel Byråd. Udstykkerens påtaleret phører når han: ikke længere ejer ngen del af det deklarerede mråde. Herefter Jensen & Kjeldskv A/S, København

9 tilkmm.er påtaleretten alene Hammel Byråd. Hammel Byråd kan delegere påtaleretten til.grundejerfreningen.. Paragraf 1. Dispensatin fra ændringer i deklaratinen 0 /...., j i stk* 1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne 'i nærværende deklaratin kan indrømmes af Byrådet, såfremt karakteren af det kvarter, sm deklaratinen søger at skabe eller 'fasthlde, ikke derved ændres 0 Paragraf 13., Tinglysning.«U '.' Denne deklaratin vil være at tinglyse på matr. nr. 4 Hammel by g sgn i det mfang deklaratinsridset dækker med priritet frud fr pant'egæld, hvrm henvises til ejendmmenes blade i tingbgen«. Endvidere skal deklaratinen være pantstiftende med. hensyn til kntingent til grundejerfrening inden fr et maximeret beløb på kr :. l.,-.«a sm ejer af matr* nr 0 4 Hammel by g sgn Hammel, den 31. maj 1976 FRIWE A/S /l Wedell nærværende deklaratin gdkendes prettet g tinglyst på matr 0 nr.' 4 Hammel by g sgn!? ' '"T ID''."".;, Hammel, den Øv w * 1976 RATTEN i S!LK- L :',A3 " DEN x IB JUNI 1976 f / Wrammel Byrad, Ebtraktudskrift af akticseukabsregistetcl IL y frevist. -.«-*>«'- Anm.: Afvist f.s.v. angår lysning sm pantstiftende, 1 da vittei;ligmedspåtegning mangler.

10

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dmmerkntret) Til vitterlighed m ægte underskrift, rigtig datering g underskriverens myndighed Hammel, den 3 Juv 1976 Hammel, den cyr*** <y ' DEN 6JUU1S76 Peter l leff retsassessr Bestillingsfrmular Jensen & Kjeldskv A/S, København

12 Vi underskrevne, der er ejere af parceller udstykket fra matr.nr 4 a Hammel by g sgn tiltræder herved at deklaratinen tinglyses på den parcel, vi hver især har erhvervet: matr.nr. 4 bf Hammel by g sgn. Hammel, den 15. nvember 1976 matr.nr. 4 t Hammel by g sgn g matr.nr. 4 aæ Hammel by g sgn af areal 83 m, af areal 880 m, Hammel, den 15. nvember 1976 matr.nr. 4 p Hammel by g sgn, af areal 870 m, Hammel, den 15. nvember 1976 matr.nr. 4 bd Hammel by g sgn. Hajnmel, den 15. nvember 1976 / 9<

13 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbrev*,, kvitteringer til udslettelse g andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendm) K) tu ø tr Hi Ø t l l Q) 3 8- O S OS > Q) 1»5. > u> r-k 3 "D l! (_ 0> i3 OP 5- Q. SS- 3 3 rt rt, «V 3, :,.., rt c > n \ 5 ' OA 3 rt h C> * ~- 3. p * -?- rt,;/7,,-" "./ H ;?* ;'. " R \ rt H 3 (T : O rt rt,15 r r -" ;>*,-'-",.'" "'"'...-,,. \ t \ i.--'.-. " H 1 <Q i " > Q. &< <&. g. CO O <J tr ø ø X Ø M tr en O Ø ffi g ø 3trø H *" ø tr ø H- K ø M tr en i i ø Ø M Ø tr en en O O!-h Ø 01 ui LH J K) <J1 Ul r N) 3 INJ

14 matr.nr. 4 ab Hammel by g sgn, af areal 874 m, Hammel, den tj$,.nvember matr.nr. 4 am Hammel by g sgn, af areal 1007 m, Hammel, den nvember matr.nr. 4 au Hammel by g sgn, af areal 834 m, Hammel, dn 3O t nvember matr.nr. 4 ak Hammel by g sgn, af areal 937 m, Hammel, den.t?- nvember matr.nr. 4 aø Hammel by g sgn, af areal 88 m, Hammel, den / nvember matr.nr. 4 s Hammel by g sgn. Hammel, den nvember 1976

15 Købers Mtr. nr., ejerlav, sgn: Stempel: kr. (i København kvarter) e ller (i de sønderjydske landsdele) bd. g bl. i tingbgen, art. nr., ejerlav, sgn. matr.nr. 4 r Hammel by g sgn Kreditrs J matr.nr. 4 ae Hammel by g sgn Gade g hus n r.: Anmelder: Hammel, den 15.N nvember 1976 Akt: Skab n r. j bpæl: (udfyldes af dmmerkntret) matr.nr. 4 ae Hammel by g sgn, af areal 819 m, Hammel, den 16. nvember 1976 & J / matr.nr. 4 aq Hammel by g sgn, af areal 97 m, Hammel, den 16. nvember matr.nr. "4 y Hammel by g sgn, af areal 93 m, / matr.nr. 4 az Hammel by g sgn, af areal 957 m, Hammel, den nvember r <'yjz**(<>z - c, matr. nr. 4 an Hammel matr. nr. 4 ap Hammel by by g g matr. nr. 4 ad Hammel by g matr. nr. 4 z Hammel matr. nr. 4 i Hammel matr. nr. 4 ax Hammel g g g matr. nr. 4 m Hammel g matr. nr. 4 k Hammel g matr. nr. 4 Hammel g matr. nr. 4 q Hammel g by by by by by by by sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, af af af af af af af af af af areal areal areal areal areal areal areal areal areal areal m m m m m / m f m r m r m m r r / r r / Hammel, den nvember 197, Jensen (s Kjeldskv A/S, København

16 matr.nr. 4 av Hammel by g sgn, af areal 903 m, LI 5 /te y Hammel, den /' nvember matr.nr. 4 as Hammel by g sgn, af areal 840 m, Hammel, den /, nvember matr.nr. 4 al Hammel by g sgn, af areal 958 m, Hammel, den nvember matr.nr. 4 bc Hammel by g sgn, af areal 788 m, Hammel, den nvember matr.nr. 4 æ Hammel by g sgn, af areal 756 m, X Hammel, den // nvember matr.nr 4 bg Hammel by g sgn, af areal 105 m, Hammel, den nvember 1976 matr.nr. 4 ar Hammel by g egn, af areal 788 m, Hammel, den nvember 1976

17 O 3 OP "5 Q. CO f i! g Illll Illll Illll 3-1 4*4r4*4*4* Q) B tf P- 0 pq pi pbpj pipq et ø Ø hj Q'H- 4 Ø et P VN V>J V>l CQvjjvjsi p vjg 0 0 M 0 4* Wvjl O O O O»O phj p H* * f O \ * O O O O VJlp O O M O O * A B P 4 W CQ rn *v< pq *-*. et ' ««i - \ fl) }z 0 M 0 O O O O O F-» r et H- * i N rcjc et &3 t& X O O O O O O O h- 4 4 O O ø O vx) O w* et 4* -f5 " 1 : * \ MJ W W» K tø hej et O 4 sr P M et- VX 0 0 w 4»* M M _ O 8 II II II II II II 4*4-4*4* Q) twj,-i, l_j c 11 er "3 00 cs ø W 4 4 >d wr cscs Id M 4*HQ c : O SI S3 fsk * ' P CQ D, ifs g j jlirsi * 4 bd *d *d (iq p P 4* N ej-b *- ai t4 H p Pp p- --A II! X rt p, p H", pi pu p CQ «* fx) vjsi P, r ø \ji(fi 4* H f r j MI IQ vn p \ji CQ 4* <! * -& fs'i y (* Æ tr M r Vjl * Ch 0 rhjt 1 ** I rn r p hej 4*-t*rø rn Hj CQ P«CQ H 1 Ø g. < Ø - * p rt- H K et P et r- S H N fy f-, w p (T cpp-h-prj 5 e "»P-B S* t1 l p CQ <* - dq p Ø» PSLiq X>7J, * H>hj - 4*4* C h 0) H- P1 4* - " O 4 H- r1 pi M S et PI ** \ (D O H- W 4* f \(D P et d CQ P MMMMHM -<] CTiVJi 4* H 1 MvD-OOUl O - 1 v_x> 'sx v-/ CQ H+> g 3 P H- P O et et O O M 4 J -* A Cb et et et Hj P 4**, i «M * A H Hj Ø CQ L ~~ : -'J VJ * tf«o "** w \ 1 GT 1 4 et 4 p 4* C,5 4 4 P rn a m O _ J w ti«ø et CQ <->! >;,!. 5- *** ftl rui}?r et p :- Iv S. 404»H- et- Oq \ J O «i i, * V '" V. H W M 4 P / S' : z 1 \ 1 M M ~ - <* s~*r m H- fe\ PO s3 C7* et i k J H- -\] p <* j k iq *t & 7t O H> - 4 P* U O O \ u 4 4*P A 5" 4 p - O N, Q L» <* i Justitsministeriets genpartpapir. Ti! skøder skadesløsbreve, kvitteringsr til udslettelse g andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendm). g c g. Q> Q) " rt r* > ' * - < s s: j! F P - => tt 0 * h{ c: v55 % CQ g g- 1 t '? i- 1 1 % % Illll pj 3 1 m l sr (D '~" J S" "" \ H \Vk\ S tr. -, * *,. Y\ v\ N CV f\ \/ r*s\ n *? C/5 V Vv) P\ m \v ;(i f ) ti ** /M i _J ' "U <p \ r\jt~\ m H+» """" V I A \ H sj \_y QJ M h V, Nft 0 0 ; a n -J D), -. 5" j a\ M M 0.., O 3 ' r? g 5 s S. S" > Cb "S ' 5]? > 1 l 1 1 cu r-.- - C 9; T > > - O L ' 0), i æ > D f

18 -ånm. _ - fsv... - ang. _ - 4- an 18) 4- aq 19) 4- as ) 4- at 1) 4- au ) 4- az 3) 4 ase 4) 4- aø 5) 4- be 6) Ejerpantebrev d. d. d. d. d. d. d. d AFVIST frå* tingbgen fsv. ang. 4 i, 4 k, 4- m, g 4-ax, da B 0 Christensen ikke har tinglyst adkmst på disse.matr. nre. AFVIST fræ tingbgen fsv.ang. <bd,da J. Bartram ikke har tinglyst adkmst på dette inatr.nr. AFVIST frai tingbgen fsv. ang. 4 bf, da J. Nielsen ikke har tinglyst adkmst på dette matr.nr. AFVIST frai tingbgen fsv. ang. 4- n, 4- m, 4- ad g 4 ap på gr. af manglende tiltrædelse af de betingede skødehavere. AFVIST fra tingbgen fsv. ang. 4- bb på gr. af manglende medunderskrift af Finn Olsen. AFflST fra& tingbgen fsv.ang. 4 ss, 4- ag, 4 al, 4 bc, 4 bg g 4 ar på gr. af manglende underskrift. kr kr kr kr kr kr kr kr kr Nærværende deklaratin begæres tinglyst på (fie afviste matr.nre: matr.nr, 4 i Hammel by g sgn f matr.nr. 4 k Hammel by g sgn, 4 m Hammel by g sgn, 4 Hammel by g sgn, 4 ax Hammel by g sgn, matr.nr. 4 bd Hammel by g sgn, matr.nr. 4 bf Hammel by g sgn f idet frmaliteterne nu skulle være i rden. Hammel, den 3. maj advkat,hammel. Nærværende deklaratin begæres tinglyst på: matr.nr.: 4 v, 4 u, 4 ø,- 4 ah f 4 a, 4 ay g 4 bh Hammel by g sgn. r Hammel, den 5.aj Til vit-

19 M t r. n r., ejerlav, sgn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. g bl. i tingbgen, art. n r., e jer l av, sgn. Gade g hus n r. : Stempel: kr. Akt: Skab n r. Købers } bpæl: Kreditrs Anmelder: (udfyldes af dmmerkntret) terlighed m underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed. -J' Navn: (/j Stilling: Adresse: Navn: Stilling: er:* 6 MAJ 1977 med frist til l/l 1977 fr fremskaffelse af kmmunalbestyrelsens samtykke i tut. kmmuneplanlvens 36. Lyst servitut- g pantstiftende. Anmærkning: f. S. V ang.. 4k: 7 l 7*3 kr iflg. kreditf.ptbr, 8 ll.5 kr s. V ang. 4m: kr. ejerptbr. f s. V. ang. 4<3: kr. ff. s. V. ang. 4ax: kr.. s. V ang. 4bd: 3 5. kr kr. privat ptbr. s. V ang. 4bf: 34 63«kr. pjerptbr. f. s. V. ang. 4ay: 35 Servitutter.. s. V ang. 4bh: 36 Servitutter. f AFVIST fra " bingbge Hammel by g sgn, da B.Christensen ikke ses af have tinglyst adkmst til dette matr.nr. Anmærkning nr. l, 4 g 6 af 15/ annulleres. Anmærkning nr. 17 annulleres f.s.v. ang. den pantstiftende ret g prethldes f.s.v. ang. den servitutstiftende ret. Øvrige anmærkning prethldes. Ekstraktudskrift af aktieselskabsreglstcret frevist. Jensen & Kjeldskv A/S, København

20 Peder Kjær Andersen advkat. 845O Hammel Nærvarende deklaratin tiltrædes i medfør af 36 i tv nr. 87 af 6. juni 1975 m kmmuneplanlægning. Tilvejebringelse af en lkalplan er. ikke påkrævet. 9/A* -7-7 Hammel byråd, den «X - X y / -, -. P/hteiq. ThsHcfelsen P, Rfesmussen /" brgmester kmmunaldirektør Endeligt indført- Franstående retsanmærkning prethldes f.s.v. ang. nr.,3,5,7-13,15,19,1,,4-36,'..- ". Anmærkning nr. 17 prethldes f.s.v. ang. den servitut stiftende ret. Anmærkning nr. 14,16,18,,3 annulleres.

21 Sir M t r. n r, eje rlav, sgn: (i København kvarter) el ler (i de sønderjydske l andsdele)bd. g bl. i tingbgen, art. n r., ejer l av, sgn. Gade g hus n r.: Stempel: kr. Akt: Skab n r. Købers j Kreditrs J bpæl: Anmelder: (udfyldes af dmmerkntret) Peder Kjær Andersen advkat 845O Hammøl Vi underskrevne, der er ejere af parceller udstykket fra-.jnatr. nr. 4 a Hammel by g sgn tiltræder herved at deklaratinen tinglyses på den parcel, vi hver især har erhvervet. n, september 1977 J matr. nr. 4 n Hammel by g sgn, af areal 875 Hammel, den ->. e september 1977 matr. nr. 4 z Hammel by g sgn, af areal 856 Hammel, den 3* september 1977 nr. 4 ad Hammel by g sgn, af areal 868 m den i. september 1977 matr. nr. 4 bb Hammel by g sgn, af areal 965 Hammel, den - september 1977 matr. nr. 4 ag Hammel by g sgn, af areal 88 m' Bestillingsfrmular Hammel, den - (L september 1977 'Jensen B Kjeldskv A/S, København

22 matr. nr. 4 al Hammel by g sgn, af areal 958 Hammel, den 'S. september 1977 matr. nr. 4 bc Hammel by g sgn, af areal 788 Hammel, den F\,september 1977 l matr. nr. 4 bg Hammel by g sgn, af areal 105 Hammel, den 3. september 1977 matr. nr. 4 ar Hammel by g sgn, af areal 788 m" Hammel, T /' H: 1977 september 1977 \ matr. nr. 4 ap Hammel by g sgn, af areal 834 m Hammel, den 3. nvember 1977 matr, nr, 4 ad Hammel by g sgn, af areal 868 m /! Hammel, den 9. nvemtr 1977

23 3 rt n P H{ CO K tr vq CO 3 pj Mi P) 1-1 Ø D U) U) Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbreve, Vit jringer til udslettelse g andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendm) 3 C/J Q. s. ' > Q) l III l S CT <*> % O <b Cl " C3-8- <D "D - l l cln Q) Q> <? * rxj- ø *i ø CO ø c p P 8 H> H 1 H«O H P- P; CO 4> 4>ø p c p CO 4. *d H- HUI P P. (K* O <J < H P O <! -, H* B H- -I>H) ØH OQ >d- d- P d- Cp V\ ty PH Iffb CO P 4 H«Ø P * (tø 409 4>0 r <! H N«K), u *d Ø U> d-'d * cu. : p 4>ø H P 4 h d- P- Ø 4Pl ø ø * * hjqq 4> * t$ * ø l\)dc -g t Ø I O 4 V>IH p.. ø l c HO 1 1 N H- H P H- Ø hl d- p, d- P- ø P Ø - Ø PH- C d-(k* - *H> ø IT-I«0 ø ct c HJ P.OR P- CO - \ <* 3 <l 4>- OQ p- p- p Ø Ql V & 0 p O 03 Ø CK5 -!> CO ø V>J <c? a m >-«> CO " n a K, pj H Cb!3 t «(D 0 i tr (D n H ko H tr < 0 U3 CO O iq t-h Ø H CO <sd 3 K) k x <i... '.<?V, > c\ y 0 %,C\ Vx vv \ i \\ \ f AV t

24 Matr. nr. 4 bc Hammel by g sgn, af å 788 m sm medunderskrevne : Hammel, den Til vitterlighed m underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed f.s.v. angå matr. nr. 4 n, 4 z, 4 bb, 4 ag, 4 al, 4 bc, 4 bg, 4 ar, 4 ap, 4 ad, 4 s g 4 i Hammel by g sgn: INDFAT l ' " RETT.;JJ l!',;:.,, FOR DEN FFEB.1979 pant stift end e på "matr.' nr. 4- i, 4- n, 4- s, 4 z, 4- ad, 4- ag, 4 ap, 4 _ar,4-bb, 4- bc g 4- bg Hammel. Afvist fra tingbgen fsv. ang. 4- al, da. Ole Jørgensen ikke har tinglyst adkmst på ejendmmen. Anmærkning : - ' ' Fsv. ang. 4- i: ) Kreditf. Danm. " kr. g 98. kr. 4 n: 5-5l) Byggeriets Realkrdf. lj. "kr. g ls. kr. 4 s: 5-53) Kreditf. Danm. 1.8 kr. g kr ; Private pantebr. 3.3 kr.,3.3 kr.,3.l kr. 57) Sjerpantebr. 7»5 kr. 4 z: 58-59) Kreditf.Danm. I7.9kr., ll.9 kr. 6-6) Private pantebr.4. kr., J4. kr.,. kr* 63) Dk. ang. hvedvand ledning m. v. lyst 4/ ad: 64-65) Kreditf. Danm. l?.9 kr., ll.9 kr ) Privat pantebr. J8. kr.,35. kr.,1. kr. i 7 Ejerpantebr. 35.Q kr ag: 71 Ejerpantebrev 3. kr. 7 Dk. ang. en fælles mur, lyst 8/ ap: Kreditf. Danm. I9..kr. g 11.? kr. 75_77 Private pantebr kr.,16.5 kr.31. kr ar: 78-8 Kreditf.Danm kr.,11. 5 kr.,1. kr. 8XJ Ejerpantebrev 31. kr. - 4 bb: 8-83) Jyll'.' Kreditf kr. g 19. kr. ;84) Ejerpantebrev 3.b kr bc: 85-86) Kreditf. Danm kr. g kr. 87-9) Private pantebr. 3 å i 35. kr. g 33. kr. 91; Ejerpantebrev 17.5' kr. - 4 bg: 9.) Ejerpantebrev' kr. "Anm., 3,5, 7,8,l,llM, 13,5, 7,8,34,35,36 y 3}'- prethldes prethldes fsv. ang.- den servitutstiftende ret. 9,15,19,1,,4,,30,31 g' 3 annulleres.

25 Matr. nr. 4 a. Hammel by, Hammel Anmelder: Hammel kmmune Trvegade Hammel Franstående deklaratin, lyst den i henhld til lkalplan nr. 9.3 på 4 a, 4 bl, 4 bm y 4 b, 4 bp, 4 bq, kv, 4 bx, 4 by, 4 bz, 4 bæ, 4 bø, 4 ce, 4 cf, 4 cg, 4 ch, 4 ci, 4 ck, 4 ep, 4 cg, 4 er, 4 es, 4 et, 4 cu, 4 cæ, 4 da, 4 db, 4 de, 4 dd, 4 de, 4 dk, 4 dl, 4 dm, 4 dn, 4 d, 4 dp, 4 du, 4 dv, 4 dx, 4 dz, 4 dæ, 4 dø, 4 e / eg, 4 eh, 4 ei, 4 ek, 4 el, Hammel. 18. juni 1976, begæres følgende matr. nr.: 4 br, 4 bs, 4 bt, 4 bu 4 ca, 4 eb, 4 cc, 4 cd 4 cl, 4 cm, 4 en, 4 cv, 4 ex, 4 cy, 4 c 4 cz 4 df., 4 dg;, 4 dh, 4 di 4 dg, 4 dr, 4 ds, 4 dt 4 eb, 4 ec, 4 ed, 4 ee, 4 em, 4 en Hammel by, l kmmune STEMPELMÆRKE SILKEBORG CIVILRET dunnet Severinsen F. Efcj Severinsen brgmester kmmunaldirektør KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT O :06 OOOO5OO.OO Sil INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l SILKEBORG DEN 1 6 FE ' LiO l AFLYST på venstående, med undtagelse af matr.nr.e 4 bm, 4 b - 4 bø, 4 ca - 4 cæ g 4 eb, da dk. ikke er lyst på disse ejendmme. e. b. Ilse Marcher Ibsen ass.

26 STEMPELMÆRKE SILKEBORG CIVILRET H *6 Anmelder :.. Hammel kmmune Teknisk frvaltning Underskrevne ejer af matr.nr. 4 al Hammel by, Hammel, gdkender herved, at mstående deklaratin lyses på ejendmmen, sm er udstykket fra matr.nr. 41 Hammel by, Hammel. Hammel, den Sm ejere af matr.nr. 4 al Hammel by, Hammel Ovenstående gdkendes Hammel, den Nærværende deklaratin tiltrædes i medfør af 4 i lv nr -» af a l unl1991 ' lv m P lanlæ 9 nln 9- Tilvejebringelse af en lkalplan er ikke påkrævet. ) INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l SILKEBORG DEN - 9 8EP, 1993 Niels Erik Nielsen brgmester Finn Æg Severinsen kmmunaldirektør Afvist fra tingbgen da dkumentet er tinglyst servitutsti ftende den 13/ Afvist f.s.v. ang. begæring m pantsti ftende tinglysning p.g. af manglende vitterlighedsbevidnelse.

27 Til vitterlighed m samt underskriverens myndighed. underskriftens ægthed, dateringens rigtighed Navn Stilling Adresse *g Navn Stilling Adresse INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l SILKEBORG DEN - 8 MRS. CIVIL.RET INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN \ SILKEBORG DEN \ O MRS, KUN QriOlGT M 0 AFSTEMPUNO AF OONfMtRKdWtOfiEpS, K/SEfrøM H ,94 1QJ0 OOOO Sil 01 D v-'-rlrr. ) Gæld, jysl senest den Birthe Rarnsøe Krgh BSS.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn.

D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn. Matr. nr. 17 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn Anmelder: D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn. l. OMRÅDETS AFGRÆNSNING Undertegnede ejere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Albertslund Kommune. Deklaration nr. D21. Enebærhaven. Åben og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Deklaration nr. D21. Enebærhaven. Åben og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Deklaration nr. D21 Enebærhaven Åben og lav boligbebyggelse Kongsbak Informatik A. 72 Skab GI Nr.flgder' ADVOKAT 0848:; * -8,OKT.1971 %&qirg* 1 EDELEU fiiu 1.-. Deklarationer for parceller

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/10-1961

Vedtægt for KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING Østrup. Stiftet d. 11/10-1961 Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup Stiftet d. 11/10-1961 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Kastaniehøj Grundejerforening, og dens hjemsted er Østrup i Gundsø Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN Anmelder: O.C. Huset A/S Matr.nr.: 1-dm, 1-dn, 1-o, 1-dp, 1-dq, 1-ey, 1-ec, Islandsgade 19 1-ed, 1-fa, 1-eø, 1-eæ, 1-ez, 1-fb, 1-ee, 4690 Haslev 1-fc, 1-ef, 1-fg, 1-ff, 1-fe, 1-fd, 1-dx, 1-dy, Tlf. 56

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere