STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT &Jtfll9#' EC1976

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976"

Transkript

1

2 Mtr. nr., ejerlav, sgn: matr. nr. 4sStempel: (/ København kvarter) \t\ eller (i de sønder/ydske lands- Hammelby art. nr., ejerlav, sgn. Hammel sgn Gade g hus nr.: l O i - i 8. kr..sep1977 Købers Anme/cter: Akt: Skab (udfyldes af dmmerkntret) STEMPELMÆRKE lf <*k*'v-vtr-x»c'" * KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT albert rådgivende uénirer, f.r.i. århusve}~~ Hinnerup «X"tlf &Jtfll9#' EC1976 D E K L A R A T I O N i4*9ii jiinmwr Undertegnede ejer af matr. nr. 4 Hammel by g sgn, FFUWE A/S, Flsager, 845 Hammel bestemmer herved bindende fr s g.fremtidige ejere af delmråde af vennævnte ejendm - g parceller heraf, -. følgende :», O O 96 13JEC ".FEB1S79 Paragraf 1. Deklaratinens mråde. stk. 1. Det på vedhæftede deklaratinsrids viste delareal af matr. nr. 4 Hammel by g sgn udstykkes i parceller til åben, lav bligbebyggelse. stk. 9 Arealet er beliggende vest fr Vldbyvej - mellem den eksisterende bebyggelse mkring Egevej, Granvej> Lindevej g Birkevej - g den fremtidige 6 m brede sklesti fra Vldbyvej' til sklearealet vest fr udstykningen. * C H' Paragraf. Områdets anvendelse, stk 1. Arealet udstykkes sm vist på deklaratinsridset. Der må kun pføres åben, lav bligfredy(jcj1?lse P øryggelsen* må kun bestå af fritliggende parcelhuse, g på hver ejendm må kun indrettes l blig fr een familie. stk... Det er tilladt, at der på ejendmmen drives sådan virksmhed, sm'almindeligvis udføres i bebelseshuse, når virksmheden drives af den, der bebr den pågældende blig, g <når virksmheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendmmens karakter af bebelsesi ejendm ikke frandres (herunder skiltning m.v.) eller k Jensen & Kjeldskv A/S, København

3 virksmheder) ikke fremkalder ulemper fr de mbende eller fremkalder behtffr parkeringsmuligheder, sm ikke er til stede på den pågældende ejendm. stk. 3. Ejendmmene må iøvrigt ikke benyttes til ngen frm fr erhvervsvirksmhed Med mindre virksmheden mfattes af paragraf stk., må der således ikke på.ejendmmen.indrettes bebyggelse eller udøves handels-, vgnmands-, fabriks-, værksteds- eller plagsvirksmhed, ligesm der ikke må indrettes pensinater, klublejligheder eller drives anden lignende frm fr erhvervsmæssig udlej'ning'. Der må endvidere ikke udøves ngen art af virksmhed, sm véd støv, røg, lugt, rystelser' eller ved- sit udseende eller på anden måde ef- 'ter byrådet's skøn er tit ulempe fr d'e mbende. Ligesm "Mil j ø'ministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 9* marts 1974 k'ap.. stk/.1.1. udvides til gså at gælde duer, høns, ænder' g gæs. stk. 4. Inderi.fr am r åd e.t,.. der mfattes, af deklaratinen, kan der pføres transfrmatrstatiner til kvarterets daglige frsyning,' når de ikke har mere end '3 m bebygget areal" g ikke" gives' en højde på mere end 1,5 m ver terræn, g når 'de udfrmes g placeres i verensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Paragraf 3. Vejfrhld g adgangsfrhld stk. 1. Der udlægges g nteres i matriklen areal til følgende veje.,, stier g pladser med retning: g beliggenhed s.m vist sp:å ivedlagte 'deklara-tdsnsrids med tilslutning til anlagt kmmunevej nr. 3, Vldbyvej. Stamvej A i en bredde af 1" m med 7 m asfaltkørebane g,5 m græsrabat i" begge sider«bligveje B, C 'l, d, D l, D, E l, E, F l, F, El, G, H l g H i en bredde af l m med 6 m asfaltkørebane g m græsrabat i begge sider,. Hvedsti I, II g VI i en bredde af 6 m med gangsti g cyklesti. Bligstier i en bredde af 3 m. Grønne arealer i et 5 m bredt bælte langs Vldbyvej samtvedvejeneb, C, D, E, F, GgK.

4 Vejene g hvedstierne søges efter' anlæg* ptaget sm ffentlige veje g stier. stk.. stk. 3. Med hensyn til renhldelse af de ffentlige veje g stier, henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser i kmmunens renhldelsesregulativ. Enhver grundejer frpligter sig til at vedlige- g renhlde rabatter langs bligveje g stamvej ud,fr egen grund. Efter eventuel kmmunal vertagelse af vejene vergår vedligehldelse af rabatter ved stamvejen til kmmunen, Al adgang til de enkelte parceller, skal ske fra bligvejene. Udstykkeren etablerer indkørsel ver g-ræsrabat til samtlige parceller. Indkørslerne skal.belægges med granitsten i ca. 3, m f -s.bredde. Der må ikke være adgang til, stamvejen fr hverken kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende parceller. De til stier grænsende parceller må ej heletablere direkte adgan-g 'til 'dissev ' stk. 4. Langs alle bligveje pålægges byggelinier i en afstand af 3 m målt fra vejskel. Garager må ikke placeres nærmere vejskel end 5 m. Langs stamvej g Vldbyvej pålægges byggelinier i en afstand af 5 m målt fra vejskel. Ved Vldbyvej frstås vejskel sm skel mellem det grønne bælte g parcellerne.!, i ;! l :. '.. :. '.:.,, i '..1.. ' '. '. :! ' l ' ' ' '. l. i! ': - stk. 5. Langs 'alle stier g -cfrizinrie -mråder pålægges byggelinier i en afstand af l, : 5 m 'målt fra ; Vejsfkel. stk* 6. stk. 7» Alle parcellernes skel md vej f-astlægges til bagkant af rabat, eller hvr rabat ikke findes, i vejskel* Såfremt udstykningen* fretages frinden vejenes endelige færdiggørelse, skal parcele j erne.respektere, at vejanlægget gennemføres med den fastsatte effektive vejbredde, uden at der betales fr gener ved skråningsarealer, hegnsfrstyr reiser, afgravning, påfyldning eller lignende. Mtrkørsel på stierne er frbudt.

5 Paragraf 4. Udstykninger, stk. 1. Inden fr mråde't må ingen grund udstykkes med mindre areal end 75 m. Dg kan mindre arealafgivelser fra en yrund til en anden finde sted. stk.. Grønne arealer udlægges sm vist med priksignatur på vedlagte deklaratinsrids. Paragraf 5. Bebyggelsens mfang g placering.,stk. 1. Bygninger inden fprj..mrådet må kun pføres m.ed l etage eller l etage med udnyttet tagetage samt eventuelt kælder.,, Bygningshøjden må ikke verstige 3,5 m :målt fra niveauplan til den linie, hv;r ydervæg g tagflade mødes (brtset fra gavltrekanten). Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke verstige 45. Det er tilladt at udføre tagknstruktinen sm flade tage, built-up 0 Garager g udhuse må ligeledes udføres med flade tage. stk.. Ved pførelse af ensartede huse f skal der mejllem disse være mindst parceller. : : stk 3. Ved terrænregulering skal skråningen hldes i?n afstand af mindst 5 cm fra nabskel, med mindre der kan pnås anden aftale med naben. Større reguleringer skal gdkendes,af.kmmunen ved fremsendt plan. De til de enkelte parceller fra hgyedledningen fr klak fra skel etablerede detailledninger ren- g vedli- É gehldes på egen grund pif grundejerne.,,:..: :... stk. 4. De til el- g telefnfrsyningen frnødne kajdelskabe anbringes bag' skellinie imd vej, hvilket skal respekteres af grundejerne. stk. 5. Affaldspladser, haveaffaldspladser, skarnkasser eller lignende'til dagrenvatin skal anbringes eller afskærmes således, at de ikkeøer synlige frå veje g sti- ' er ' " ' ' ' i... i '.. ' ' ' ' stk. 6. Garager, udhuse g lignende mindre bygninger skal placeres i skel eller mindst 1,5 m fra skel.

6 5 - Akt: Skab nr. (udfyldes af dmmerkntret) stk. 7. Parkering. ' > Kun persnvgne samt køretøjer på indtil «kg ttalvægt må være hjemmehørende eller til stadighed henstillet på eller ved parcellerne. Køretøjer med større vægt må kun henstilles- på eller ved parcellerne i lukket garage eller i det mfang, det er nødvendigt fr på- eller aflæsning. Langtidsparkering af campingvgne g andre lignende effekter må ikke finde sted på vejarealet. ; Parkering af campingvgne m.v. på parcelareal må ikke være til væsentlig ulempe fr de mkringbende«både, hvis øverste kant når mere end l,b m ver det mliggende terræn, må ikke henstilles på parcellerne«paragraf 6. Beplantning. stk. 1. Beplantning ved vej g.'stiskel skal finde sted på e - : gen grund g 3 cm fra vej- g henhldsvis stiskel stk. stk. 3. Fr hver bligvej, mellem byggelinie g kørebanen udu føres beplantningen, så der pnås en helhedsvirkning fr den samlede bligvej fr sig«langs stamvejen skal beplantningen ligeledes fremtræde sm en helhed. stk d 4. Vedligehldelse g, f klipning af hgeksider md stier g grønne mråder varetages af, ejerne af de tilstødende parceller..,. stk. 5. Parcellerne må ingensinde, heller ikke frud fr pførelse af bygninger herpå, henligge i en tilstand, u sm ( ved sit udseende eller ved sine'vækster af ukrudt eller lignende,vlder ulemper, g skal behørigt reng vedligehldes. Sker dette ikke, kan grundejerfreningen, eller de der måtte administrere grjjnd.e j erf reningens frpligtelser, fretage de nødvendige franstaltninger på ldsejerens vegne g afkræve denne udgiften hertil. ' u u ' ' Paragraf T. Bebyggelsens ydre fremtræden. Bestillingsfrmular stk l Ingen frm fr skiltning eller reklamering på ejendmmene må finde sted. Jensen & Kjeldskv A/S, København

7 - 6 - stk 0 Sm tagbeklædning tillades tegl, gennemfarvede cementtagsten, naturskifer, eternitskifer, tagpap på trekantlister, eternitbølgeplader B 6/7 gennemfarvede fds plader. Paragraf B. Deklaratinens verhldelse stk. 1. Før nget byggeri påbegyndes eller snuejendms hidtidi- - ge anvendelse ; ændrés, skal der til gdkendelse af - verensstemmelse med deklaratinen frelægges byrådet tegninger, der viser grunden g dens mgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden g deres størrelse, udseende, firnn g indretning, ligesm den påtænkte anvendelse af grund g bygninger skal plyses 0 Paragraf 9 Eksisterende bebyqqelse 0 stk l Nærværende deklaratin er'ikke til hinder fr bibehldelse af den eksisterende lvlige bebyggelse eller frtsættelse- af \/den ' hidtil lvliggjrte brug af en ejendm. Udvidelse ved m- eller tilbygning eller i- brugtagen til anden anvendelse i strid med * deklaratinen må ikke finde s'ted Paragraf l.- Grundejerfrening., stk l«de til enhver tid værende ejere af"parceller inden fr deklaratinsmradet skal være medlem af den fr mrådet prettede grundejerfrening. Ejeren af stamparcellen 7 g uslgte grunde i mrådet * " * er dg ikke pligtig at være medlem. stk. u stk. 3; stk 4 Grundejerfreningen skal stiftes, når mindst 5 % af grundejerne kræver det, eller når mindst 5 % af"de udstykkede grunde er slgt u, g kmmunalbestyrelsen eller udstykkeren kræver det. Grundejerfreningens frmål er at varetage medlemmer- nes fælles interesser i deklaratinsmradet. Grundejerfreningen udarbejder selv sine vedtægter, sm skal gdkendes af Hammel Byråd. I vedtægterne fastsættes regler fr beslutningers vedtagelse«

8 - 7 - Akt: Skab nr. (udfyldes af dmmerkntret) Ændring af vedtægter g beslutninger, der pålægger medlemmerne betalinger ud ver administratinskntingentet, kan kun vedtages med mindst /3 flertal af de på en generalfrsamling mødende medlemmer, stk. 5. stk. 6. stk 7. stk. 8. Grundejerfreningen har pligt til efter påkrav fra et medlem, udstykkeren eller kmmunalbestyrelsen at tage skøde på private vej- g fællesarealer inden fr deklaratinsmrådet Med /3 flertal af de på en generalfrsamling mødende medlemmer kan grundejerfreningen "træffe beslutning m' anvendelse af fællesarealer, Grundejerfreningen kan underskrive alle beslutninger m fællesarealer, disses udnyttelse samt andre frhld af fælles interesse, T verensstemmelse med vedlagte deklaratinsrids udlægges areal til stier g grønne mråder«, Arealerne verdrages - i den udstrækning disse ikke vertages af Hammel Kmmune - af stamparcellens ejer 'til "grundejerfreningen, der er pligtig at mdtage skøde herpå. Arealerne skal stedse betragtes sm fælles eje fr ejerne af matrikelnumre, der udstykkes fra matr. nr«, ;4 Hammel by g sgn, g må således befærdes g benyttes af alle, der har lvligt ærinde til g fra de af servitutten mfattende parceller«, stk 9 Stiarealer sm ikke vertages af Hammel Kmmune samt de grønne arealer på bligvejene vedligehldes af grundejerfreningen e Grundejerfreningen skal have ret til at verdrage vedligehqldelse g eventuel indretning af disse area- ' ler til grundejerne ved de respektive veje, hvrpå arealerne findes.., ; Paragraf 11. Påtaleret, Bestillingsfrmular stk l. Påtaleret ifølge nærværende deklaratin har udstykkeren g Hammel Byråd. Udstykkerens påtaleret phører når han: ikke længere ejer ngen del af det deklarerede mråde. Herefter Jensen & Kjeldskv A/S, København

9 tilkmm.er påtaleretten alene Hammel Byråd. Hammel Byråd kan delegere påtaleretten til.grundejerfreningen.. Paragraf 1. Dispensatin fra ændringer i deklaratinen 0 /...., j i stk* 1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne 'i nærværende deklaratin kan indrømmes af Byrådet, såfremt karakteren af det kvarter, sm deklaratinen søger at skabe eller 'fasthlde, ikke derved ændres 0 Paragraf 13., Tinglysning.«U '.' Denne deklaratin vil være at tinglyse på matr. nr. 4 Hammel by g sgn i det mfang deklaratinsridset dækker med priritet frud fr pant'egæld, hvrm henvises til ejendmmenes blade i tingbgen«. Endvidere skal deklaratinen være pantstiftende med. hensyn til kntingent til grundejerfrening inden fr et maximeret beløb på kr :. l.,-.«a sm ejer af matr* nr 0 4 Hammel by g sgn Hammel, den 31. maj 1976 FRIWE A/S /l Wedell nærværende deklaratin gdkendes prettet g tinglyst på matr 0 nr.' 4 Hammel by g sgn!? ' '"T ID''."".;, Hammel, den Øv w * 1976 RATTEN i S!LK- L :',A3 " DEN x IB JUNI 1976 f / Wrammel Byrad, Ebtraktudskrift af akticseukabsregistetcl IL y frevist. -.«-*>«'- Anm.: Afvist f.s.v. angår lysning sm pantstiftende, 1 da vittei;ligmedspåtegning mangler.

10

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dmmerkntret) Til vitterlighed m ægte underskrift, rigtig datering g underskriverens myndighed Hammel, den 3 Juv 1976 Hammel, den cyr*** <y ' DEN 6JUU1S76 Peter l leff retsassessr Bestillingsfrmular Jensen & Kjeldskv A/S, København

12 Vi underskrevne, der er ejere af parceller udstykket fra matr.nr 4 a Hammel by g sgn tiltræder herved at deklaratinen tinglyses på den parcel, vi hver især har erhvervet: matr.nr. 4 bf Hammel by g sgn. Hammel, den 15. nvember 1976 matr.nr. 4 t Hammel by g sgn g matr.nr. 4 aæ Hammel by g sgn af areal 83 m, af areal 880 m, Hammel, den 15. nvember 1976 matr.nr. 4 p Hammel by g sgn, af areal 870 m, Hammel, den 15. nvember 1976 matr.nr. 4 bd Hammel by g sgn. Hajnmel, den 15. nvember 1976 / 9<

13 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbrev*,, kvitteringer til udslettelse g andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendm) K) tu ø tr Hi Ø t l l Q) 3 8- O S OS > Q) 1»5. > u> r-k 3 "D l! (_ 0> i3 OP 5- Q. SS- 3 3 rt rt, «V 3, :,.., rt c > n \ 5 ' OA 3 rt h C> * ~- 3. p * -?- rt,;/7,,-" "./ H ;?* ;'. " R \ rt H 3 (T : O rt rt,15 r r -" ;>*,-'-",.'" "'"'...-,,. \ t \ i.--'.-. " H 1 <Q i " > Q. &< <&. g. CO O <J tr ø ø X Ø M tr en O Ø ffi g ø 3trø H *" ø tr ø H- K ø M tr en i i ø Ø M Ø tr en en O O!-h Ø 01 ui LH J K) <J1 Ul r N) 3 INJ

14 matr.nr. 4 ab Hammel by g sgn, af areal 874 m, Hammel, den tj$,.nvember matr.nr. 4 am Hammel by g sgn, af areal 1007 m, Hammel, den nvember matr.nr. 4 au Hammel by g sgn, af areal 834 m, Hammel, dn 3O t nvember matr.nr. 4 ak Hammel by g sgn, af areal 937 m, Hammel, den.t?- nvember matr.nr. 4 aø Hammel by g sgn, af areal 88 m, Hammel, den / nvember matr.nr. 4 s Hammel by g sgn. Hammel, den nvember 1976

15 Købers Mtr. nr., ejerlav, sgn: Stempel: kr. (i København kvarter) e ller (i de sønderjydske landsdele) bd. g bl. i tingbgen, art. nr., ejerlav, sgn. matr.nr. 4 r Hammel by g sgn Kreditrs J matr.nr. 4 ae Hammel by g sgn Gade g hus n r.: Anmelder: Hammel, den 15.N nvember 1976 Akt: Skab n r. j bpæl: (udfyldes af dmmerkntret) matr.nr. 4 ae Hammel by g sgn, af areal 819 m, Hammel, den 16. nvember 1976 & J / matr.nr. 4 aq Hammel by g sgn, af areal 97 m, Hammel, den 16. nvember matr.nr. "4 y Hammel by g sgn, af areal 93 m, / matr.nr. 4 az Hammel by g sgn, af areal 957 m, Hammel, den nvember r <'yjz**(<>z - c, matr. nr. 4 an Hammel matr. nr. 4 ap Hammel by by g g matr. nr. 4 ad Hammel by g matr. nr. 4 z Hammel matr. nr. 4 i Hammel matr. nr. 4 ax Hammel g g g matr. nr. 4 m Hammel g matr. nr. 4 k Hammel g matr. nr. 4 Hammel g matr. nr. 4 q Hammel g by by by by by by by sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, sgn, af af af af af af af af af af areal areal areal areal areal areal areal areal areal areal m m m m m / m f m r m r m m r r / r r / Hammel, den nvember 197, Jensen (s Kjeldskv A/S, København

16 matr.nr. 4 av Hammel by g sgn, af areal 903 m, LI 5 /te y Hammel, den /' nvember matr.nr. 4 as Hammel by g sgn, af areal 840 m, Hammel, den /, nvember matr.nr. 4 al Hammel by g sgn, af areal 958 m, Hammel, den nvember matr.nr. 4 bc Hammel by g sgn, af areal 788 m, Hammel, den nvember matr.nr. 4 æ Hammel by g sgn, af areal 756 m, X Hammel, den // nvember matr.nr 4 bg Hammel by g sgn, af areal 105 m, Hammel, den nvember 1976 matr.nr. 4 ar Hammel by g egn, af areal 788 m, Hammel, den nvember 1976

17 O 3 OP "5 Q. CO f i! g Illll Illll Illll 3-1 4*4r4*4*4* Q) B tf P- 0 pq pi pbpj pipq et ø Ø hj Q'H- 4 Ø et P VN V>J V>l CQvjjvjsi p vjg 0 0 M 0 4* Wvjl O O O O»O phj p H* * f O \ * O O O O VJlp O O M O O * A B P 4 W CQ rn *v< pq *-*. et ' ««i - \ fl) }z 0 M 0 O O O O O F-» r et H- * i N rcjc et &3 t& X O O O O O O O h- 4 4 O O ø O vx) O w* et 4* -f5 " 1 : * \ MJ W W» K tø hej et O 4 sr P M et- VX 0 0 w 4»* M M _ O 8 II II II II II II 4*4-4*4* Q) twj,-i, l_j c 11 er "3 00 cs ø W 4 4 >d wr cscs Id M 4*HQ c : O SI S3 fsk * ' P CQ D, ifs g j jlirsi * 4 bd *d *d (iq p P 4* N ej-b *- ai t4 H p Pp p- --A II! X rt p, p H", pi pu p CQ «* fx) vjsi P, r ø \ji(fi 4* H f r j MI IQ vn p \ji CQ 4* <! * -& fs'i y (* Æ tr M r Vjl * Ch 0 rhjt 1 ** I rn r p hej 4*-t*rø rn Hj CQ P«CQ H 1 Ø g. < Ø - * p rt- H K et P et r- S H N fy f-, w p (T cpp-h-prj 5 e "»P-B S* t1 l p CQ <* - dq p Ø» PSLiq X>7J, * H>hj - 4*4* C h 0) H- P1 4* - " O 4 H- r1 pi M S et PI ** \ (D O H- W 4* f \(D P et d CQ P MMMMHM -<] CTiVJi 4* H 1 MvD-OOUl O - 1 v_x> 'sx v-/ CQ H+> g 3 P H- P O et et O O M 4 J -* A Cb et et et Hj P 4**, i «M * A H Hj Ø CQ L ~~ : -'J VJ * tf«o "** w \ 1 GT 1 4 et 4 p 4* C,5 4 4 P rn a m O _ J w ti«ø et CQ <->! >;,!. 5- *** ftl rui}?r et p :- Iv S. 404»H- et- Oq \ J O «i i, * V '" V. H W M 4 P / S' : z 1 \ 1 M M ~ - <* s~*r m H- fe\ PO s3 C7* et i k J H- -\] p <* j k iq *t & 7t O H> - 4 P* U O O \ u 4 4*P A 5" 4 p - O N, Q L» <* i Justitsministeriets genpartpapir. Ti! skøder skadesløsbreve, kvitteringsr til udslettelse g andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendm). g c g. Q> Q) " rt r* > ' * - < s s: j! F P - => tt 0 * h{ c: v55 % CQ g g- 1 t '? i- 1 1 % % Illll pj 3 1 m l sr (D '~" J S" "" \ H \Vk\ S tr. -, * *,. Y\ v\ N CV f\ \/ r*s\ n *? C/5 V Vv) P\ m \v ;(i f ) ti ** /M i _J ' "U <p \ r\jt~\ m H+» """" V I A \ H sj \_y QJ M h V, Nft 0 0 ; a n -J D), -. 5" j a\ M M 0.., O 3 ' r? g 5 s S. S" > Cb "S ' 5]? > 1 l 1 1 cu r-.- - C 9; T > > - O L ' 0), i æ > D f

18 -ånm. _ - fsv... - ang. _ - 4- an 18) 4- aq 19) 4- as ) 4- at 1) 4- au ) 4- az 3) 4 ase 4) 4- aø 5) 4- be 6) Ejerpantebrev d. d. d. d. d. d. d. d AFVIST frå* tingbgen fsv. ang. 4 i, 4 k, 4- m, g 4-ax, da B 0 Christensen ikke har tinglyst adkmst på disse.matr. nre. AFVIST fræ tingbgen fsv.ang. <bd,da J. Bartram ikke har tinglyst adkmst på dette inatr.nr. AFVIST frai tingbgen fsv. ang. 4 bf, da J. Nielsen ikke har tinglyst adkmst på dette matr.nr. AFVIST frai tingbgen fsv. ang. 4- n, 4- m, 4- ad g 4 ap på gr. af manglende tiltrædelse af de betingede skødehavere. AFVIST fra tingbgen fsv. ang. 4- bb på gr. af manglende medunderskrift af Finn Olsen. AFflST fra& tingbgen fsv.ang. 4 ss, 4- ag, 4 al, 4 bc, 4 bg g 4 ar på gr. af manglende underskrift. kr kr kr kr kr kr kr kr kr Nærværende deklaratin begæres tinglyst på (fie afviste matr.nre: matr.nr, 4 i Hammel by g sgn f matr.nr. 4 k Hammel by g sgn, 4 m Hammel by g sgn, 4 Hammel by g sgn, 4 ax Hammel by g sgn, matr.nr. 4 bd Hammel by g sgn, matr.nr. 4 bf Hammel by g sgn f idet frmaliteterne nu skulle være i rden. Hammel, den 3. maj advkat,hammel. Nærværende deklaratin begæres tinglyst på: matr.nr.: 4 v, 4 u, 4 ø,- 4 ah f 4 a, 4 ay g 4 bh Hammel by g sgn. r Hammel, den 5.aj Til vit-

19 M t r. n r., ejerlav, sgn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. g bl. i tingbgen, art. n r., e jer l av, sgn. Gade g hus n r. : Stempel: kr. Akt: Skab n r. Købers } bpæl: Kreditrs Anmelder: (udfyldes af dmmerkntret) terlighed m underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed. -J' Navn: (/j Stilling: Adresse: Navn: Stilling: er:* 6 MAJ 1977 med frist til l/l 1977 fr fremskaffelse af kmmunalbestyrelsens samtykke i tut. kmmuneplanlvens 36. Lyst servitut- g pantstiftende. Anmærkning: f. S. V ang.. 4k: 7 l 7*3 kr iflg. kreditf.ptbr, 8 ll.5 kr s. V ang. 4m: kr. ejerptbr. f s. V. ang. 4<3: kr. ff. s. V. ang. 4ax: kr.. s. V ang. 4bd: 3 5. kr kr. privat ptbr. s. V ang. 4bf: 34 63«kr. pjerptbr. f. s. V. ang. 4ay: 35 Servitutter.. s. V ang. 4bh: 36 Servitutter. f AFVIST fra " bingbge Hammel by g sgn, da B.Christensen ikke ses af have tinglyst adkmst til dette matr.nr. Anmærkning nr. l, 4 g 6 af 15/ annulleres. Anmærkning nr. 17 annulleres f.s.v. ang. den pantstiftende ret g prethldes f.s.v. ang. den servitutstiftende ret. Øvrige anmærkning prethldes. Ekstraktudskrift af aktieselskabsreglstcret frevist. Jensen & Kjeldskv A/S, København

20 Peder Kjær Andersen advkat. 845O Hammel Nærvarende deklaratin tiltrædes i medfør af 36 i tv nr. 87 af 6. juni 1975 m kmmuneplanlægning. Tilvejebringelse af en lkalplan er. ikke påkrævet. 9/A* -7-7 Hammel byråd, den «X - X y / -, -. P/hteiq. ThsHcfelsen P, Rfesmussen /" brgmester kmmunaldirektør Endeligt indført- Franstående retsanmærkning prethldes f.s.v. ang. nr.,3,5,7-13,15,19,1,,4-36,'..- ". Anmærkning nr. 17 prethldes f.s.v. ang. den servitut stiftende ret. Anmærkning nr. 14,16,18,,3 annulleres.

21 Sir M t r. n r, eje rlav, sgn: (i København kvarter) el ler (i de sønderjydske l andsdele)bd. g bl. i tingbgen, art. n r., ejer l av, sgn. Gade g hus n r.: Stempel: kr. Akt: Skab n r. Købers j Kreditrs J bpæl: Anmelder: (udfyldes af dmmerkntret) Peder Kjær Andersen advkat 845O Hammøl Vi underskrevne, der er ejere af parceller udstykket fra-.jnatr. nr. 4 a Hammel by g sgn tiltræder herved at deklaratinen tinglyses på den parcel, vi hver især har erhvervet. n, september 1977 J matr. nr. 4 n Hammel by g sgn, af areal 875 Hammel, den ->. e september 1977 matr. nr. 4 z Hammel by g sgn, af areal 856 Hammel, den 3* september 1977 nr. 4 ad Hammel by g sgn, af areal 868 m den i. september 1977 matr. nr. 4 bb Hammel by g sgn, af areal 965 Hammel, den - september 1977 matr. nr. 4 ag Hammel by g sgn, af areal 88 m' Bestillingsfrmular Hammel, den - (L september 1977 'Jensen B Kjeldskv A/S, København

22 matr. nr. 4 al Hammel by g sgn, af areal 958 Hammel, den 'S. september 1977 matr. nr. 4 bc Hammel by g sgn, af areal 788 Hammel, den F\,september 1977 l matr. nr. 4 bg Hammel by g sgn, af areal 105 Hammel, den 3. september 1977 matr. nr. 4 ar Hammel by g sgn, af areal 788 m" Hammel, T /' H: 1977 september 1977 \ matr. nr. 4 ap Hammel by g sgn, af areal 834 m Hammel, den 3. nvember 1977 matr, nr, 4 ad Hammel by g sgn, af areal 868 m /! Hammel, den 9. nvemtr 1977

23 3 rt n P H{ CO K tr vq CO 3 pj Mi P) 1-1 Ø D U) U) Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbreve, Vit jringer til udslettelse g andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendm) 3 C/J Q. s. ' > Q) l III l S CT <*> % O <b Cl " C3-8- <D "D - l l cln Q) Q> <? * rxj- ø *i ø CO ø c p P 8 H> H 1 H«O H P- P; CO 4> 4>ø p c p CO 4. *d H- HUI P P. (K* O <J < H P O <! -, H* B H- -I>H) ØH OQ >d- d- P d- Cp V\ ty PH Iffb CO P 4 H«Ø P * (tø 409 4>0 r <! H N«K), u *d Ø U> d-'d * cu. : p 4>ø H P 4 h d- P- Ø 4Pl ø ø * * hjqq 4> * t$ * ø l\)dc -g t Ø I O 4 V>IH p.. ø l c HO 1 1 N H- H P H- Ø hl d- p, d- P- ø P Ø - Ø PH- C d-(k* - *H> ø IT-I«0 ø ct c HJ P.OR P- CO - \ <* 3 <l 4>- OQ p- p- p Ø Ql V & 0 p O 03 Ø CK5 -!> CO ø V>J <c? a m >-«> CO " n a K, pj H Cb!3 t «(D 0 i tr (D n H ko H tr < 0 U3 CO O iq t-h Ø H CO <sd 3 K) k x <i... '.<?V, > c\ y 0 %,C\ Vx vv \ i \\ \ f AV t

24 Matr. nr. 4 bc Hammel by g sgn, af å 788 m sm medunderskrevne : Hammel, den Til vitterlighed m underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed f.s.v. angå matr. nr. 4 n, 4 z, 4 bb, 4 ag, 4 al, 4 bc, 4 bg, 4 ar, 4 ap, 4 ad, 4 s g 4 i Hammel by g sgn: INDFAT l ' " RETT.;JJ l!',;:.,, FOR DEN FFEB.1979 pant stift end e på "matr.' nr. 4- i, 4- n, 4- s, 4 z, 4- ad, 4- ag, 4 ap, 4 _ar,4-bb, 4- bc g 4- bg Hammel. Afvist fra tingbgen fsv. ang. 4- al, da. Ole Jørgensen ikke har tinglyst adkmst på ejendmmen. Anmærkning : - ' ' Fsv. ang. 4- i: ) Kreditf. Danm. " kr. g 98. kr. 4 n: 5-5l) Byggeriets Realkrdf. lj. "kr. g ls. kr. 4 s: 5-53) Kreditf. Danm. 1.8 kr. g kr ; Private pantebr. 3.3 kr.,3.3 kr.,3.l kr. 57) Sjerpantebr. 7»5 kr. 4 z: 58-59) Kreditf.Danm. I7.9kr., ll.9 kr. 6-6) Private pantebr.4. kr., J4. kr.,. kr* 63) Dk. ang. hvedvand ledning m. v. lyst 4/ ad: 64-65) Kreditf. Danm. l?.9 kr., ll.9 kr ) Privat pantebr. J8. kr.,35. kr.,1. kr. i 7 Ejerpantebr. 35.Q kr ag: 71 Ejerpantebrev 3. kr. 7 Dk. ang. en fælles mur, lyst 8/ ap: Kreditf. Danm. I9..kr. g 11.? kr. 75_77 Private pantebr kr.,16.5 kr.31. kr ar: 78-8 Kreditf.Danm kr.,11. 5 kr.,1. kr. 8XJ Ejerpantebrev 31. kr. - 4 bb: 8-83) Jyll'.' Kreditf kr. g 19. kr. ;84) Ejerpantebrev 3.b kr bc: 85-86) Kreditf. Danm kr. g kr. 87-9) Private pantebr. 3 å i 35. kr. g 33. kr. 91; Ejerpantebrev 17.5' kr. - 4 bg: 9.) Ejerpantebrev' kr. "Anm., 3,5, 7,8,l,llM, 13,5, 7,8,34,35,36 y 3}'- prethldes prethldes fsv. ang.- den servitutstiftende ret. 9,15,19,1,,4,,30,31 g' 3 annulleres.

25 Matr. nr. 4 a. Hammel by, Hammel Anmelder: Hammel kmmune Trvegade Hammel Franstående deklaratin, lyst den i henhld til lkalplan nr. 9.3 på 4 a, 4 bl, 4 bm y 4 b, 4 bp, 4 bq, kv, 4 bx, 4 by, 4 bz, 4 bæ, 4 bø, 4 ce, 4 cf, 4 cg, 4 ch, 4 ci, 4 ck, 4 ep, 4 cg, 4 er, 4 es, 4 et, 4 cu, 4 cæ, 4 da, 4 db, 4 de, 4 dd, 4 de, 4 dk, 4 dl, 4 dm, 4 dn, 4 d, 4 dp, 4 du, 4 dv, 4 dx, 4 dz, 4 dæ, 4 dø, 4 e / eg, 4 eh, 4 ei, 4 ek, 4 el, Hammel. 18. juni 1976, begæres følgende matr. nr.: 4 br, 4 bs, 4 bt, 4 bu 4 ca, 4 eb, 4 cc, 4 cd 4 cl, 4 cm, 4 en, 4 cv, 4 ex, 4 cy, 4 c 4 cz 4 df., 4 dg;, 4 dh, 4 di 4 dg, 4 dr, 4 ds, 4 dt 4 eb, 4 ec, 4 ed, 4 ee, 4 em, 4 en Hammel by, l kmmune STEMPELMÆRKE SILKEBORG CIVILRET dunnet Severinsen F. Efcj Severinsen brgmester kmmunaldirektør KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT O :06 OOOO5OO.OO Sil INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l SILKEBORG DEN 1 6 FE ' LiO l AFLYST på venstående, med undtagelse af matr.nr.e 4 bm, 4 b - 4 bø, 4 ca - 4 cæ g 4 eb, da dk. ikke er lyst på disse ejendmme. e. b. Ilse Marcher Ibsen ass.

26 STEMPELMÆRKE SILKEBORG CIVILRET H *6 Anmelder :.. Hammel kmmune Teknisk frvaltning Underskrevne ejer af matr.nr. 4 al Hammel by, Hammel, gdkender herved, at mstående deklaratin lyses på ejendmmen, sm er udstykket fra matr.nr. 41 Hammel by, Hammel. Hammel, den Sm ejere af matr.nr. 4 al Hammel by, Hammel Ovenstående gdkendes Hammel, den Nærværende deklaratin tiltrædes i medfør af 4 i lv nr -» af a l unl1991 ' lv m P lanlæ 9 nln 9- Tilvejebringelse af en lkalplan er ikke påkrævet. ) INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l SILKEBORG DEN - 9 8EP, 1993 Niels Erik Nielsen brgmester Finn Æg Severinsen kmmunaldirektør Afvist fra tingbgen da dkumentet er tinglyst servitutsti ftende den 13/ Afvist f.s.v. ang. begæring m pantsti ftende tinglysning p.g. af manglende vitterlighedsbevidnelse.

27 Til vitterlighed m samt underskriverens myndighed. underskriftens ægthed, dateringens rigtighed Navn Stilling Adresse *g Navn Stilling Adresse INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l SILKEBORG DEN - 8 MRS. CIVIL.RET INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN \ SILKEBORG DEN \ O MRS, KUN QriOlGT M 0 AFSTEMPUNO AF OONfMtRKdWtOfiEpS, K/SEfrøM H ,94 1QJ0 OOOO Sil 01 D v-'-rlrr. ) Gæld, jysl senest den Birthe Rarnsøe Krgh BSS.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere