6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder 4 Politiske tilhørsforhold og rettigheder omkring medlemskab 5 Ind- og udtræden af medlemskabet 6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser 7 Kontingent, tv/radio omkostninger samt restancer 8 Pant til foreningen 9 Hæftelser 10 Bestyrelsens omfang, valg og konstituering samt rettigheder 11 Bestyrelsens repræsentationsområder og tegningsregler 12 Bestyrelsesmøder og supplering ved frafald 13 Regnskabsføring og revision 14 Ordinær generalforsamling 15 Ekstraordinær generalforsamling 16 Dagsorden til ordinær generalforsamling 17 Valg og afstemning 18 Vedtægtsændringer 19 Referat fra generalforsamling 20 Beslutningernes gyldighed 21 Foreningens opløsning 22 Godkendelse af Brøndby Kommune

2 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted Foreningen er stiftet i henhold til lokalplan nr. 301, tinglyst den 14. september 1977 på matr. nr. 11c, 12a og 12ad Brøndbyvester by, Brøndby Strand sogn, samt alle parceller, der efter 1. marts 1977 er udstykket herfra. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune 2 Omfattede parceller Foreningens stedlige område omfatter matr. nr. 11c, 12a og 12ad Brøndbyvester by, Brøndby Strand sogn, samt parceller udstykket herfra som vist på bilag vedhæftet den i 1 nævnte lokalplan nr. 301b. 3 Foreningens arbejdsområder Grundejerforeningen skal påtage sig alle de under en sådan forening hørende normale fællesopgaver, herunder varetagelse af medlemmers nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, såsom anlæg, administration, ren- og vedligeholdelse af vej-, sti og fællesarealer, og administration og drift i øvrigt af de fælles anliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller indenfor foreningens område. Foreningens bestyrelse sørger for, at private fællesveje og -stier indenfor foreningens område vedligeholdes på tilfredsstillende måde, ligesom bestyrelsen sørger for renholdelse af afløbsledninger og -brønde i sådanne veje og stier. 4 Politiske tilhørsforhold og rettigheder omkring medlemskab Foreningen er upolitisk. Som medlemmer skal optages de til enhver tid værende ejere af parceller indenfor foreningens område, jvnf. 2. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligt for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidigt med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens formue. 5 Ind- og udtræden af medlemskabet Meddelelse om ejendommens overdragelse og hermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen.

3 Medlemskabet er først effektivt, når kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance eller i restance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælgeren for de parcellen påhvilende forpligtelser og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen er udlignet tillige med påløbne omkostninger. 6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse mv. af parceller underkastet bestemmelserne i lokalplan tinglyst 14. september 1977 og udøver de rettigheder, der er fastlagt heri. Grundejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit efter påkrav at tage skøde på vej-, sti- og fællesarealer med tilhørende anlæg. I øvrigt fastsættes følgende miljøbestemmelser for alle parceller: 1) Grundejerne har hegnspligt samt vedligeholdelsespligt i henhold til bestemmelser i lokalplanen og skal derudover overholde hegnslovens almindelige bestemmelser. 2) Alle grunde skal anlægges som have og vedligeholdes med beplantning. Ukrudt på ejendommen skal fjernes inden frøbæring. Forsømmer grundejerne dette, tillægges der bestyrelsen ret til at foretage rensning på den enkelte grundejers risiko og for hans regning. 3) Ukrudt eller andet affald må ikke henlægges på veje og stier. Overtrædes dette forbud, tillægges der bestyrelsen ret til straks at lade affaldet fjerne for grundejerens regning. Haveaffald eller lignende tillades ikke afbrændt på grunden. I øvrigt henvises til de kommunale renovationsordninger. 4) Brug af motoriseret plæneklipper eller andre motoriserede haveredskaber er ikke tilladt fra kl. 19:00 dagen før en søn- eller helligdag til kl. 7:00 dagen efter søn- eller helligdagen. 5) Støjende værktøj og maskiner må ikke benyttes i tidsrummet kl. 19:00-7:00 og bør i øvrigt begrænses mest muligt, især i weekenderne. Ligeledes bør der tages hensyn til de omkringboende, når der spilles radio eller lignende. 6) Parkering af automobiler skal ske med mest mulig hensyntagen til de øvrige grundejere; som hovedregel på egen grund og aldrig på vendepladser. Parkering af én campingvogn på parcellerne er tilladt i perioden 1. april til 30. september, jævnfør bestemmelse i lokalplan 301B. Der henvises i øvrigt til lokalplanen, ifølge hvilken det ikke er tilladt at parkere lastbiler over 3500 kg. i grundejerforeningens område. Lastbiler henvises til særlig P-plads udenfor grundejerforeningens område. 7) På ejendommen må ikke holdes dyr bortset fra almindeligt forekommende mindre husdyr såsom hund, kat og kaniner, og kun i et omfang, som ikke er til gene for de omboende. Alle husdyr skal holdes inde på egen grund. Fælder og gift for skadedyr skal anbringes og anvendes på en sådan måde, at andres husdyr ikke kan tage skade.

4 8) Det påhviler grundejerne at renholde rendestene, fortove og kørebaner på private fællesveje og -stier udfor egen grund. Fejning skal finde sted så ofte, det er nødvendigt. 9) Alle veje og stier skal i vintermånederne holdes farbare i det omfang foreningens bestyrelse skønner det nødvendigt. De enkelte grundejere har rydningspligt udfor egen grund, såfremt anden ordning ikke er aftalt. I tø perioder skal grundejere sørge for fornødent afløb til de rendestensbrønde, der er udfor deres ejendomme. Grundejerne skal overholde forskrifterne vedrørende snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse som beskrevet i det til enhver tid gældende regulativ for Brøndby Kommune. 10) Ved aftaler om fælles ordninger om snerydning og glatføregrusning af veje og stier er samtlige ejere pligtige at deltage ligeligt i udgifterne hertil. 11) Beskadigelser af kørebane, rendesten og fortov samt beplantning, fodhegn og lignende forårsaget ved opgravning, kørsel eller lignende skal straks foranlediges repareret af den grundejer, der har givet anledning til skaden. I modsat fald tillægges der bestyrelsen ret til at lade beskadigelserne reparere for grundejerens regning. 7 Kontingent, tv/radio omkostninger samt restancer De omkostninger der er nødvendige til at realisere foreningens formål, fordeles på de enkelte parceller (medlemmer) med lige stor anpart. Dette kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et budget for det kommende regnskabsår, og opkræves kvartalsvis forud. Eventuel difference mellem den aktuelle opkrævning for 1. og 2. kvartal og det vedtagne kontingent pr. kvartal, kan reguleres over de øvrige 2 kvartaler. Yderligere opkræves for de omkostninger som er forbundet med modtagelse/fremføring af tv/radio signaler kvartalsvis forud, med lige stor anpart på de enkelte parceller (medlemmer). Denne betaling for tv/radio signaler fastlægges af bestyrelsen fra 1. kvartal i et regnskabsår på grundlag af de faktiske udgifter, som oplyst af leverandørerne og indgår som en fast indtægt og udgift i budgettet. Desuden kan der på en generalforsamling ordinær såvel som ekstraordinær pålægges medlemmerne yderligere bidrag til særlige formål. Opkrævningsfrekvens (dog aldrig mere end 4 pr. år.) fastlægges samtidigt med vedtagelsen af bidraget. Restancer med kontingentet, betaling for tv/radio og/eller bidrag til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes. Kun ved behørig indbetaling af restancen og eventuelle påløbne omkostninger (gebyrer, advokatsalær m. v.) senest 10 hverdage før en afstemning/generalforsamling, kan medlemmet igen opnå stemmeret. Dokumentation for indbetaling kan kræves. 8 Pant til foreningen Medlemmerne af foreningen er forpligtet til, at der, dersom dette måtte blive vedtaget på generalforsamlingen, på deres ejendom lyses deklaration, hvorved der gives pant til foreningen for medlemskontingent og bidrag.

5 9 Hæftelser Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser, med mindre generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager anden hæftelse for enkelte, konkret angivne forpligtelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rate pr. parcel, hvilket også skal gælde tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. 10 Bestyrelsens omfang, valg og konstituering samt rettigheder Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. En ejer kan give fuldmagt til ægtefælle eller samlever, der ikke er medejer, ifølge hvilken denne i stedet for ham selv opstiller til valg af bestyrelse, revisor mv. Valg foretages jf. 16 & 17. Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen hver for 2 år. Ordinært vælges formanden i lige år, og kasseren i ulige, og ved ekstraordinært valg er 1. valgperiode på 1 år. Den første valgte kasserer afgår dog efter 1 år. Sammen med formanden vælges 1-2 bestyrelsesmedlem, og sammen med kassereren vælges 2-3 medlemmer. Antallet reguleres i forhold til antal valgte året før, herunder mht. valgperiode på 1 eller 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, revisor, ingeniør eller landinspektør. Det tilkommer bestyrelsen indenfor de af generalforsamlingen givne rammer at drage omsorg for ansættelse af lønnet hjælp til udførelse af arbejder i forbindelse med vedligeholdelse og renholdelse af de under grundejerforeningen hørende private veje og stier samt vedligeholdelse af fællesarealer, fællesanlæg mv., ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under foreningens område. Bestyrelsen sørger for at fællesantenneanlægget der ejes af foreningen, holdes ved lige og at det forsikres i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt. Det er forbudt medlemmerne selv, at foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf.

6 En af bestyrelsen godkendt reparatør er berettiget til hos medlemmerne at foretage eftersyn og reparation af anlægget med tilhørende ledninger. Med henblik på eftersyn og vedligeholdelse gives der et forudgående varsel på mindst 8 dage. Ved akut opståede problemer har reparatøren ret til straks at foretage reparation af anlægget. Medlemmerne kan til enhver tid forlange at få forevist legitimation af reparatøren. Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan der, dersom det efter arbejdet karakter skønnes rimeligt, tillægges bestyrelsesmedlemmer erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og tillige formanden, kassereren og sekretæren et mindre honorar. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. 11 Bestyrelsens repræsentationsområder og tegningsregler Bestyrelsen for grundejerforeningen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening ved formandens forfald. 12 Bestyrelsesmøder og supplering ved frafald Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder enten formand eller næstformand. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmødet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et fremsat forslag. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller ude af rådighed over sit bo, fortsætter bestyrelsen som hidtil såfremt der fortsat er minimum 5 medlemmer i bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen bringes under 5 medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling for valg af bestyrelse jf. 10 Dersom formanden eller kassereren efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen

7 ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 13 Regnskabsføring og revision Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftlig. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på en konto i bank, sparekasse eller giro, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på denne ved underskrift af formanden eller kassereren i forbindelse med underskrift af et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige ,00 i højst 8 dage. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Årsregnskabet afleveres af kassereren til de på generalforsamlingen valgte revisorer inden 31/1. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 15/2. De på generalforsamlingen valgte revisorer skal mindst 2 gange årligt uanmeldt foretage revision af foreningens regnskaber og konstatere tilstedeværelsen af foreningens midler. 14 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er højeste myndighed for foreningen. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Brøndby Kommune. Medlemmerne skal indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 21 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen, denne behøver ikke at være medlem af foreningen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle, det udarbejdede budget for det kommende regnskabsår samt det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den udsendte dagsorden. En parcel i grundejerforeningen kan lade sig repræsentere på grundejerforeningens generalforsamling af en anden parcel ved skriftlig fuldmagt.

8 Ingen parcel kan repræsentere mere end én anden parcel på generalforsamlingen. Fuldmagten skal være dateret og forsynet med tydelig navn, adresse og underskrift på såvel det udstedende medlem som det fremmødte medlem. Fuldmagten skal udstedes på en af foreningen udarbejdet blanket. Kun fuldmagter der er udstedt på den af foreningen udarbejdede blanket vil være gyldig på generalforsamlingen. 15 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fremsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 16 Dagsorden til ordinær generalforsamling For den ordinære generalforsamling skal minimum følgende punkter indgå i dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag. 5. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent og eventuelle bidrag. 6. Valg til bestyrelsen jf Valg af revisorer 8. Eventuelt 7a. Valg af 1 revisor for 2 år 7b. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilstilles formanden for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

9 Indsendte forslag og sager fra medlemmerne samt forslag fra bestyrelsen, udsendes til alle medlemmer, senest 5 dage før generalforsamlingen. 17 Valg og afstemning Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, jvnf. dog 18. Hver ejer af en parcel har 2 stemmer. Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 2 af de tilstedeværende medlemmer kræver det. 18 Vedtægtsændringer Til vedtægtsændringer eller beslutninger, der kræver økonomisk indbetaling udover kontingent og bidrag til vedligeholdelse og renholdning af vej-, sti- og øvrige fællesanlæg kræves, at beslutningerne træffes med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte. Dog kan et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer kræve, at et forslag sendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Beslutning afgøres med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 19 Referat fra generalforsamling De på generalforsamlingen vedtagen beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen lægges på foreningens hjemmeside senest 30 dage fra afholdelsen af generalforsamlingen. Medlemmer som ønsker det kan ved skriftlig henvendelse til formanden få et udskrevet eksemplar. 20 Beslutningernes gyldighed De på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger der i henhold til nuværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen eller ved urafstemning, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse. 21 Foreningens opløsning Opløsning af foreningen kan ikke ske uden godkendelse af Brøndby Kommune. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Brøndby Kommune til anvendelse til formål indenfor foreningens område. 22 Godkendelse af Brøndby Kommune Foreningens til enhver tid gældende love skal godkendes af Brøndby Kommunalbestyrelse.

10

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere