ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220"

Transkript

1 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til parcelhusbyggeri de på vedhæftede kortbilag af 20. august 1975 nr. 1, markerede parceller nre. 1 til og med 19 og 101 til og med 126 følgende servitutbestemmelser forud for al pantegæld, gældende for købere og senere ejere: A. Bebyggelse og benyttelse. a. Det område i hvilket parcellerne er beliggende, er optaget dels i tillæg nr. 2 til bygningsvedtægten for tidligere Hasseris kommune, stadfæstet af boligministeriet d. 27. maj 1970, og dels i et under udarbejdelse værende tillæg til nævnte vedtægt, som udlagt til opførelse af fritliggende parcelhuse. Bebyggelsen og benyttelsen skal være i overensstemmelse hermed samt med de i nærværende deklaration indeholdte regler. b. Der må indenfor området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for de omboende. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder vejskiltning o. lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. Erhvervsmæssig udlejning at værelser må ikke finde sted. Deklaration og vedtægter for Fjordparken, Hasseris Side 1 af 8

2 c. Områdets bebyggelse opdeles i 2 delområder således: Delområde 1, omfattende de som pcl. 1 til og med 19 betegnede parceller og Delområde 2, omfattende de som pcl. 101 til og med 120 betegnede parceller, samt de sidstnævnte parceller tilhørende fælles adgangs- og parkeringsareal betegnet som pcl. 121 til og med 125. Pcl. 126 udgør fælles grønt område, vej- og stiareal. c.1. Delområde 1: På parcellerne må kun opføres et enfamiliehus med en etage, evt. med udnyttet tagetage, bebyggelsen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med kortbilag 2 og de herpå angivne bestemmelser, som længehus med den nordlige langside beliggende i parcellens nordlige sideskel samt østgavlen beliggende i den på kortbilag 1 og 2 angivne byggelinie (hvor denne byggelinie danner kurve med et hjørne beliggende i byggelinien). Der må ikke udføres vinduer eller åbninger i bygningens nordlige langside og tagflade. Som følge af beboelseshusets placering med nordlig langside beliggende i naboskel skal det være tilladt at udføre tagudhæng og tagrende max. 0,60 meter ud over dette skel, ligesom naboejendomme skal tåle at der fra dette tagudhæng etableres sædvanlig tagnedløb med brønde. Endvidere skal naboejendommen tåle, at der udføres almindelig reparations- og vedligeholdelsesarbejder af såvel mur som tagudhæng og tagnedløb, erstatning for evt. herved forvoldt skade på naboejendommen skal i mangel af mindelig overenskomst fastsættes af uvildige mænd udmeldt af retten. Det er tilladt at opføre sædvanligt udhus, carport eller garage som en sammenhængende bygning og med beliggenhed som angivet på kortbilag 2. c.2. Delområde 2: På parcellerne nre. 101 til og med 120 må kun opføres et enfamiliehus med en etage evt. med udnyttet tagetage. Højden må ikke overstige 3,50 meter målt fra terræn til sternlinie, skæring mellem ydermur og tagflade. Der kan udover beboelseshuset opføres sædvanligt udhus og garage. Parcellerne nre. 121 til og med 125, der udgør fælles adgangs og parkeringsarealer for de tilgrænsende boligparceller, tilskødes købere af hver af de 4 tilgrænsende parceller i lige sameje. På hver af disse fællesparceller kan der opføres fælles garage eller carportsbygning, når der foreligger en af bygningsmyndigheden godkendt samlet plan for fællesparcellen. Ved udkørslerne fra parcellerne 121 til og med 125 skal der sikres fri oversigt over arealer svarende til 5 meter hjørneafskæring. Opførelse af bygning af enhver art, herunder faste hegn, skal respektere den på kortbilag 1 viste byggelinie der er fastsat som 5 meter fra skel mod stamvejen. d. Ovennævnte under pkt. c.2. nævnte fælles adgangs- og parkeringsparceller, der vil blive tilskødet ejerne af de tilgrænsende boligparceller skal endvidere tjene som adgang til områdets østligste nord-sydgående stiforbindelse, hvorfor der over disse parceller skal være ret til offentlig gående færdsel fra stamvejen til nævnte sti. Indretning og bebyggelse af disse parceller må derfor ikke udføres således at denne offentlige færdselsret hindres. Deklaration og vedtægter for Fjordparken, Hasseris Side 2 af 8

3 e. Mod det grønne område, veje, stier og fælles parceller skal, hvor intet andet er angivet, hegnes med hækbeplantning. Hækbeplantning langs stier skal plantes i en afstand af mindst 0,30 meter fra skellinien og således at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinien. I øvrigt påhviler der ejeren hegnspligt i overensstemmelse med hegnlovgivningens bestemmelser, således at udgiften til etablering og vedligeholdelse af fælleshegn deles halvt, hvilket også skal gælde for en køber, der erhverver en parcel efter at hans nabo for egen regning har etableret et fælleshegn. Ejeren har fuld hegnspligt mod det grønne område, adgangsvej, stier og fællesparceller, således at etablering og vedligeholdelse af sådanne hegn er grundsælgeren uvedkommende. De på kortbilag 2 markerede stammede træer langs vestsiden af stamvejen samt hække mod boligparcellerne på østsiden af samme vej, plantes af grundsælgeren. Såvel de stammede træer, der plantes i skellinien, som hækkene, der plantes 50 cm fra skel, skal stedse opretholdes og vedligeholdes af købere og senere ejere af grundene. Arealet mellem kantsten og skellinie på østsiden af stamvejen skal anlægges og vedligeholdes som græsareal af de udfor liggende enkelte grundejere. f. Mod stamvejen må der ingen sinde fra boligparcellerne øst for denne etableres direkte adgang for gående eller kørende færdsel. g. Ved stamvejens udmunding i Nørholmsvej pålægges oversigtsservitut på 15 x 60 m, som angivet på vedhæftede kortbilag nr. 1. På disse arealer må der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes bevoksning eller indhegning, der rækker mere end 80 cm over de tilgrænsende kørebaner. I tilfælde af overtrædelse af denne oversigtsservitut er Aalborg kommune berettiget til at bringe forholdene i overensstemmelse med deklarationen på ejerens bekostning. Deklaration og vedtægter for Fjordparken, Hasseris Side 3 af 8

4 B. Ejerlauget Fjordparken. Ejerlauget oprettes i anledning af afhændelse af de på vedhæftede kortbilag 1 viste parceller nre. 1 til og med 19 og 101 til og med 125 til parcelhusbebyggelse med henblik på varetagelse af de fællesinteresser, der følger af nærværende deklarationsbestemmelser, og i øvrigt. Ejerlauget består af de til enhver tid værende ejere af de nævnte ejendomme. Endvidere er ejerlauget pligtig til i tilfælde af en fremtidig udstykning i parcelhusgrunde af naboarealerne, dele af matr.nre. li, 1g, 1t, 9c og 12h, at optage de til enhver tid værende ejere af disse parcelhusgrunde, som ligeberettigede medlemmer. Det påhviler dette ejerlaug at vedligeholde og renholde fællesarealerne, herunder pligt til vedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje og stier, grønne rabatter og friarealer samt pligt til snerydning og glatføregrusning på veje og stier frem til disses tilslutning til offentlig vej, drift og vedligeholdelse af gade- og stibelysning samt påse, at hver enkelt grundejer ved nyplantning, pasning og klipning opretholder et ensartet udseende af græsrabatter langs boligvejene, samt af de mod de grønne områder og fællesarealerne plantede hække, der bør vokse til en højde af 1,80 m. Ejerlauget er gennem sit forretningsudvalg berettiget til at indkræve beløb til dækning af udgifterne til de i dette afsnit nævnte fællesforanstaltninger. Ejerlauget er endvidere berettiget til at træffe bestemmelse om den nødvendige istandsættelse og vedligeholdelse af fællesforanstaltninger og til at antage det nødvendige personale til administration, renholdelse og vedligeholdelse heraf. Grundsælgeren forpligtiger sig til vederlagsfrit, senest 1 år efter ejerlaugets stiftelse, at overdrage fællesarealerne til ejerlauget, der er pligtig til at modtage endeligt skøde på disse. Fællesarealerne udgør det på kortbilag 1 som pcl. 126 angivne areal. Det bemærkes, at fællesarealerne ved senere udstykning af ovennævnte naboarealer, dele af matr.nre. li, 1g, 1t, 9c og 12h, forventes udvidet med de for denne udstykning udlagte vej- og stiarealer, samt grønt område. Indtil 1. januar 1977 varetages deklarationens opgaver af grundsælgeren, der ligeledes afholder de nødvendige udgifter hertil, med ret til refundering af disse udgifter fordelt med lige anparter pr. boligparcel. Inden l. januar 1977 skal grundejerne have afholdt en stiftende generalforsamling med fastsættelse af vedtægter og eventuel forretningsorden samt have valgt et eventuelt forretningsudvalg. Grundsælgeren deltager for sit vedkommende som ejer at eventuelt ikke solgte grunde. Vedtægterne skal godkendes af Aalborg kommune. Udgør de ikke solgte parceller mere end halvdelen af de af ejerlauget omfattede parceller, udskydes den nævnte frist, 1. januar år til den 1. januar 1978, således at grundsælgeren i yderligere 1 år varetager fællesinteresserne. Såfremt grundejerne inden de nævnte fristers udløb ikke selv har fastsat vedtægterne for ejerlauget, skal medfølgende vedtægter være gældende. Det bemærkes, at grundsælgeren i mangel af indkaldelse til stiftende generalforsamling er berettiget til at indkalde hertil og udpege de tre forretningsudvalgsmedlemmer, der fungerer indtil der eventuelt foretages nyvalg på den stiftende generalforsamling. Deklaration og vedtægter for Fjordparken, Hasseris Side 4 af 8

5 Deklaration og vedtægter for Fjordparken, Hasseris Side 5 af 8 VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET 1. Ejerlaugets navn er: Fjordparken, Hasseris. 2. Ejerlaugets formål er at administrere de fællesforanstaltninger, der følger af de i nærværende deklaration indeholdte bestemmelser om fællesarealer samt gennemføre andre aktiviteter i ejerlaugets interesse, indenfor beløbsrammen fastsat i budgettet på generalforsamlingen. 3. Ejerlaugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de på vedlagte kortbilag 1. af 20. august 1975 markerede parceller. Generalforsamlingen er øverste myndighed. De til enhver tid værende ejere af de nævnte parceller er tvungne medlemmer af ejerlauget og som sådanne underkastet ejerlaugets vedtægter. 4. Til at forestå ejerlaugets daglige ledelse vælger ejerlauget et forretningsudvalg på 3-4 medlemmer. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode forskudt, således at der hvert år er 1 2 medlemmer på valg. I forbindelse med valg har hver husstand én stemme. Alle valg afgøres efter almindelig stemmeflerhed. I forretningsudvalget kan der højst sidde et medlem per husstand. Forretningsudvalget konstituerer sig efter valget med en formand, kasserer og 1 2 øvrige medlemmer. Forretningsudvalget vil stadig være beslutningsdygtigt, selv om et medlem træder ud. Såfremt forretningsudvalget kommer ned på 2 medlemmer eller derunder indkaldes skriftligt til nyvalg med mindst 8 dages varsel. Forretningsudvalget tegner fornøden grundejerforsikring for ejerlauget. 5. Ejerlauget forpligtes ved underskrift af 2 af forretningsudvalgets medlemmer. Forretningsudvalget udfører de under post 2 omhandlede funktioner og tager beslutning med almindelig stemmeflerhed om ethvert hermed i forbindelse stående anliggende, herunder ansættelse af enhver efter udvalgets opfattelse nødvendig medhjælp, anskaffelse af eventuelt materiel og inventar, ejerlaugets almindelige bogføring og årsopstilling af driftsregnskabet og status samt inkassation af alle de enkelte matrikelnumre og disses ejere over for ejerlauget påhvilende ydelser, specielt påligning af vedligeholdelsesbidrag og nyanskaffelsesbidrag af enhver art fællesinteresserne vedrørende, samt med hensyn til tilsyn i det hele og ordensreglement fællesinteresserne vedrørende. Forretningsudvalget træffer på samme måde ligeledes beslutning om enhver under udvalgets funktioner hørende udgift til vedligeholdelser og nyanskaffelser af enhver art og i det hele ethvert anliggende, som naturligt eller nødvendigt henhører under forretningsudvalget som administrator af alle fællesinteresser. Et månedligt á contobidrag kan af forretningsudvalget forlods pålignes de enkelte ejere med lige anparter og herunder bidrag til afskrivninger, idet fællesskabets driftsregnskab i øvrigt skal hvile i sig selv, men dog med fornødne overførsler til kommende år i anledning af forestående nyanskaffelser o.l. Ejerlaugets regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.

6 Deklaration og vedtægter for Fjordparken, Hasseris Side 6 af 8 Ejerlaugets medlemmer er pligtige at indordne sig under forretningsudvalgets afg ø- relser, jfr. dog post 8. Skulle noget medlem undlade rettidig at betale pålignede ydelser, kan forretningsudvalget inddrive det pågældende beløb. Afgørelser vedrørende handlinger eller undladelser kan ligeledes af forretningsudvalget indbringes til retslig prøvelse. Udgifter til advokat i forbindelse med for sent betalte kontingenter skal betales af den pågældende grundejer. 6. Ved salg af sin ejendom er det pågældende medlem udtrådt af ejerlauget og har intet krav på andel i ejerlaugets formue, ej heller ved modregning. Den nye ejer, der er pligtig at være medlem af ejerlauget indtræder umiddelbart i den tidligere ejers re t- tigheder og forpligtelser overfor ejerlauget, idet ejerlauget dog er berettiget til hos det tidligere medlem at inddrive beløb, som er forfaldne i den pågældendes medlemsperiode. 7. Hvert forår indkalder forretningsudvalget skriftligt med minimum 8 dages varsel samtlige medlemmer af ejerlauget til fællesmøde (generalforsamling). På generalforsamlingen vil dagsorden være: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsudvalgets afgivelse af beretning for driften i det forløbne år. 3. Driftsregnskab og status til godkendelse med almindelig stemmeflerhed. 4. Forretningsudvalgets indstilling med hensyn til anvendelse af et eventuelt driftsoverskud, efter at fornødne afskrivninger er foretaget. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af eventuel revisor med angivelse af dennes funktioner. 7. Fastlæggelse af dato for næste års generalforsamling. 8. Eventuelt. Forslag, som ejerlaugets medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være forretningsudvalget i hænde senest den 15. marts samme år. Dagsordenen anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen, og der vedlægges kopi af indkomne forslag. I forbindelse med beslutninger har hver husstand én stemme. Der kan mødes og stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger afgøres efter almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. 8. Ethvert spørgsmål, af såvel almindelig art som i forhold til det enkelte matrikelnummer af særlig karakter, kan af såvel forretningsudvalget som ethvert af laugs-

7 Deklaration og vedtægter for Fjordparken, Hasseris Side 7 af 8 medlemmerne, også i et laugsmedlems egenskab af medlem af forretningsudvalget, straks forelægges for dommeren i Aalborg rets 3. afd. (med substitutionsret for de n- ne), den ordinære eller i hans forfald den konstituerede, til vedkommende dommers afgørelse hurtigst muligt. Dommeren indkalder i hvert enkelt tilfælde, dersom han måtte finde sådan indkaldelse fornøden, de efter hans opfattelse sagen vedrørende til møde. Dommerens a f- gørelse er endelig, og han er ved sagens behandling ikke bundet til iagttagelse af nogen bestemt procedureform, men berettiget til ved personligt initiativ at sætte sig ind i de forhold, hvorom sagen i det enkelte tilfælde drejer sig, ligesom han bestemmer, hvem der skal bære sagens omkostninger. Vedkommende dommers myndighed strækker sig derhos til, dersom han måtte finde det nødvendigt, at foretage ændri n- ger, herunder personskifte, i ejerlaugets daglige ledelse gennem forretningsudvalget såvel som til for det enkelte år at affatte ejerlaugets driftsregnskab og status med deraf følgende forpligtelser eller rettigheder for det enkelte medlem, endvidere til for ejerlaugets regning at rekvirere eller lade rekvirere sådanne umiddelbare han d- linger foretaget, som han måtte finde påkrævet af forholdene, yderligere til uden varsel at udsætte af de pågældende funktioner sådanne medlemmer, som i medfør af vedtægter eller anden lovlig truffet beslutning måtte sidde inde med en øjeblikkelig dispositionsret på ejerlaugets vegne og i forbindelse hermed eventuelt indsætte anden sådan tilsvarende dispositionsbeføjet, endvidere til at træffe beslutning om øj e- blikkelig besiddelsestagen og foreløbig opbevaring af ejerlaugets midler og i tilfælde heraf at disponere over sådanne midler, herunder indestående i bank eller spar e- kasse, til gennemførelse af lovligt tagne beslutninger, og i det hele at gribe ind ved af ham tagne selskabet forbindende beslutninger i ethvert tilfælde, hvor sådanne b e- slutninger, når sagen er indanket for ham, måtte forekomme ham rimelige, naturlige eller nødvendige. 9. Nærværende vedtægter skal kunne ændres på begæring af eller med samtykke fra Aalborg byråd. Nærværende bestemmelser om ejerlauget Fjordparken, tinglyses for at fastlægge de rettigheder og forpligtelser, som påhviler ejerlauget som sådant i forhold til de enkelte parceller og disses ejere til enhver tid og omvendt de sidstnævntes rettigheder og forpligtelser i forhold til ejerlauget. C. Eksisterende bebyggelse. Nærværende deklaration skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksistere n- de bebyggelse på pcl. 13, men denne bebyggelse må ikke i væsentlig grad ændres ved om- eller tilbygning. I tilfælde af nedrivning eller totalskade skal ny bebyggelse opføres i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser i øvrigt og det er tilladt at opdele grundarealet i 2 parceller, (pcl. 13 og 14) som vist med prikket linie på kortbilag 2. D. Påtaleret Påtaleberettiget i følge nærværende deklaration er Aalborg kommune samt det under pkt. B nævnte ejerlaug i forening eller hver for sig.

8 De påtaleberettigede kan meddele dispensation for nærværende deklaration. Ved udøvelse af en sådan dispensation skal såvel tilgodeses opretholdelsen af det helhedspræg, som er søgt fastlagt i denne deklaration, som de enkelte grundejeres direkte interesse i overholdelse af nærværende deklaration. Nærværende deklaration vil være at tinglyse servitutstiftende på samtlige de i dekl a- rationens indledning nævnte matrikelnumre. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til tingbogen. Som ejer: Aalborg, den 21. aug T. Haaning Som bygningsmyndighed: kp/bj Der meddeles herved godkendelse af nærværende deklaration, jfr. byggelovens paragraf 4, stk. 2. Aalborg kommune, teknisk forvaltning, stadsarkitektens kontor, den 3. FEB Axel Andersen Johs. Andersen O. Ing. ing. Retsanmærkning: Indført i tingbogen for Aalborg by- og herredsret den LYST Deklaration og vedtægter for Fjordparken, Hasseris Side 8 af 8

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere