Kirsebærhaven i Gislinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirsebærhaven i Gislinge"

Transkript

1 Lokalplan nr Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012

2 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Kommuneplan Eksisterende lokalplan Kirkebyggelinje og kirkeomgivelser Trafikforhold Skoler, institutioner mv. Energi og forsyning Varmeforsyning Vandforsyning Regn- og spildevand Affald og genbrug Bæredygtighed Byggeri og planlægning Transport Ressourcer og miljø Miljøvurdering Støj Jordforurening Fund og fortidsminder Servitutter Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Udstykninger 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Vej, sti og parkeringsforhold 8 Friarealer 9 Tekniske anlæg 10 Lavenergibebyggelse 11 Grundejerforening 12 Forudsætninger for ibrugtagen 13 Aflysning af lokalplaner 14 Lokalplanens retsvirkninger 15 Midlertidige retsvirkninger 16 Vedtagelsespåtegnelse

3 Baggrund Formålet med lokalplanen er at revidere den gældende lokalplan for et delvist udbygget boligområde i den vestlige del af Gislinge. Det er formålet at tilpasse lokalplanens bestemmelser til de eksisterende forhold og udvide byggemulighederne, både i forbindelse med det eksisterende byggeri og nyt byggeri. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en anmodning fra beboerne i Kirsebærhaven om at få Lokalplan nr. B207.1 for et boligområde ved Sandbyvej i Gislinge taget op til revision. Lokalplan nr. B207.1 blev vedtaget af Svinninge Kommunes kommunalbestyrelse den 25. maj Som begrundelse for udarbejdelse af en ny lokalplan med titlen Lokalplan nr for Kirsebærhaven i Gislinge gives at den eksisterende lokalplan som administrativt dokument ikke er nemt at administrere efter ved byggesagsbehandling. Lokalplanområdets placering i Gislinge Formål Formålet med udarbejdelsen af Lokalplan nr er at bevare området til boligformål i form af det eksisterende boligbyggeri og planlægge for opførelse af flere boliger på det ubebyggede areal. Samtidig er det formålet at tilpasse lokalplanens bestemmelser til de eksisterende forhold og udvide byggemulighederne, både i forbindelse med eksisterende byggeri og nyt byggeri. Lokalplan nr skal aflyse Lokalplan nr. B Lokalplanområdet 4

4 Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Gislinge. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Sandbyvej, mod syd af skoleområdet, mod øst af kirken og den ældre bybebyggelse, mens området mod vest støder op til et nyt boligområde ved Morelhaven, som endnu ikke er udbygget. Lokalplanen omfatter ca. 1,8 ha., og ved lokalplanens udarbejdelse er 1,3 ha. udbygget. Lokalplanområdet ligger i byzone inden for rammeområde 8.B07. Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er en del af de nye boligudbygninger i den vestlige del af Gislinge, som primært består af fritliggende parcelhuse. Lokalplanens delområde A og B er fuldt udbygget med henholdsvis 6 åben lav boliger (fritliggende parcelhuse) og 16 tæt lav boliger (dobbelthuse). Inden for delområde C kan der opføres yderligere ca. 12 tæt lav boliger. På lokalplanområdet findes desuden et fælles friareal, som er udlagt med stibindelse til resten af lokalområdet. Delområde A De tre delområder har hver deres karaktér med hensyn til bebyggelsens udformning. I delområde A er der vide muligheder for individuel udformning af den enkelte bolig. I delområde B og C skal bebyggelsen udformes i samme stil og af ensartede materialer. I delområde B er der tale om en bebyggelse i 1 etage, opført i røde teglsten og med rødt tegltag. Carporte, skure og andre mindre bygninger skal ligeledes opføres i en ensartet stil. Udformningen af bebyggelsen i delområde C afhænger af et konkret byggeprojekt, men der bliver tale om en bebyggelse i max 1,5 etage (evt. med trempel) og ensartet arkitektur inden for delområdet. Delområde B Der er lagt vægt på at respektere og indpasse veje og stier til skole, institutioner, hal og kirke som ligger i nærområdet. Stier igennem lokalplanområdet vil kunne fungere som skolevej for udbygningen omkring Elmegårdsvej. Ændringerne i lokalplan 8.01 i forhold lokalplan B207.1 består primært i: Delområde C 5

5 En slankning af formålsparagraffen, så der åbnes mulighed for at give dispensation til mindre ændringer, som ikke er i strid med lokalplanens principper. En udvidelse af bestemmelserne omkring bebyggelsens omfang og placering, som muliggør opførelse af carporte, redskabsskure og mindre tilbygninger. Disse ændringer betyder ligeledes, at der gives mere vide muligheder for opførelse af nyt byggeri på det ubebyggede delområde. En udvidelse af bestemmelserne omkring veje og stier, som dels sikrer et sammenhængende stisystem til skolen og dels reserverer en vejadgang til et endnu ubebygget lokalplanområde syd for delområde C. En præcisering af bestemmelserne omkring oprettelse af en grundejerforening. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i byzone og er omfattet af rammeområde 8.B07 i Kommuneplan Rammeområde 8.B07 er udlagt til boligformål med mulighed for åben lav og tæt lav bebyggelse i op til 1,5 etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 for åben lav og 40 for tæt lav. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse hermed. I kommuneplanen er området registreret som område med drikkevandsinteresser. Drikkevandsinteresserne er ikke til hinder for realisering af lokalplanen. Eksisterende lokalplan Lokalplanen aflyser Lokalplan nr. B207.1 blev vedtaget af Svinninge Kommunes kommunalbestyrelse den 25. maj Lokalplanområdet støder mod vest op til Lokalplan nr. B214.1 for et boligområde vest for Gislinge. I Lokalplan nr. B214.1 er der planlagt for et boligområde, som forudsætter vejadgang fra Lokalplan nr Kirkebyggelinje og kirkeomgivelser 6

6 Lokalplanområdet ligger inden for kirkebyggelinje. Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygning til beskyttelse mod, at der opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Kirkebyggelinjen overholdes i lokalplanen da den maksimale højde på byggeri er fastsat til 8,5 m. Lokalplanområdets delområde A og en del af delområde B og C ligger desuden inden for et udpeget kirkeomgivelsesområde. Gislinge Kirke set fra vest Kirkeomgivelser er udpeget for at sikre landkirkernes betydning for landskabsoplevelse og det er hensigten med retningslinjerne at sikre, at der kun sker byudvikling på arealer uden større betydning for oplevelsen af kirken, og at en sådan byudvikling kun sker, hvis den ud fra en samfundsmæssig betragtning er nødvendig. Udpegningen bygger på en konkret vurdering af den enkelte kirkes landskabelige betydning. Gislinge ligger i et forholdsvis jævnt landskab, hvilket giver Gislinge Kirke en markant landskabelig fjernoplevelse. For at sikre såvel den landskabelige fjernoplevelse som den bymæssige næroplevelse af kirken, må omgivelserne ikke ved nybyggeri eller beplantning skjule kirken og kirkens omgivelser på en uheldig måde. Gislinge Kirke set inde fra lokalplanområdet I bebyggelsesplanen er der taget højde for, at indsynet til kirken påvirkes minimalt. Således skal bebyggelsen holdes i henholdsvis max 1 og 1,5 etage. Nærmest kirken ligger det fælles friareal som ikke må bebygges. Delområde A ligger inden for et primært interesseområde og det har den betydning, at beplantning på delområdet skal holdes i en højde, så indblikket til kirken ikke forstyrres. Hegn skal holdes i en max højde af 1,8 m jf. Hegnsloven, mens træer og anden beplantning skal holdes i en max højde af 6 m. Trafikforhold Delområde A og B har etablerede veje og stier. Vejen Kirsebærhaven, som er en blind vej med vendeplads, har vejadgang fra Sandbyvej. Fra vendepladsen sikrer en stiforbindelse videre adgang til skoleområdet for gående og cyklister. Delområde C får ligeledes vejadgang fra Sandbyvej. Det vil være hensigtsmæssigt at placere overkørslen overfor Elmegårdsvej, men den nøjagtige placering af en ny vej 7

7 fastlægges først i forbindelse med et konkret byggeprojekt. Der skal etableres et fortov i forbindelsen med den nye vej og igen vil det være hensigtsmæssigt at placere fortovet på samme side, som det er placeret ved Elmegårdsvej, da det bliver en del af skolevejen. Når området er fuldt udbygget vil der være direkte stiforbindelse til skolen, kirken, hallen og boldbanerne gennem lokalplanområdet. Det giver en god sikkerhed for de lette trafikanter. Sydvest for delområde C er der planlagt for et boligområde, som forudsætter vejadgang fra lokalplanområdet. Denne vejadgang skal der tages højde for ved anlæg af ny vej inden for delområde C. Skoler, institutioner mv. Holbæks dagtilbud har pladsgaranti. Nærmeste institution er Solsikken, som er en integreret institution med vuggestue og børnehave. Området er en del af et dagplejedistrikt, der også er tilknyttet Solsikken. Holbæk har frit skolevalg. Området er en del af Gislinge Skoles distrikt. Udskolingen (7., 8. og 9. klasse) bliver fra august 2012 lagt sammen med Kundby Skole og Svinninge Skole. Områdets ældreservice findes på aktivitetscentret Byparken i Svinninge. Om Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises i øvrigt til hjemmesiden Energi og forsyning Området elforsynes af SEAS NVE og DONG Energy. Links: SEAS-NVE DONG Energy Varmeforsyning Lokalplanområdet skal forsynes efter *) Jf. planlovens 19 stk. 4 skal 8

8 Varmeforsyningsplanen og tilsluttes naturgasnettet. Nyt byggeri i lokalplanområdet er ikke pålagt tilslutningspligt* da byrådet i Holbæk Kommune har besluttet at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibyggeri.** byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af nyt byggeri, når byggeri opføres som lavenergibyggeri. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, 15 stk. 2.). **) Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet. Vandforsyning Området forsynes med drikkevand efter Vandforsyningsplanen, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra det lokale vandværk. Vandforsyningsplanen Regn- og spildevand Lokalplanområdet ligger inden for Spildevandsplanens opland. Spildevandsplanen Området er separatkloakeret. De enkelte ejendomme skal tilsluttes kloaksystemet, som består af en spildevandsledning og regnvandsledning. Det betyder, at spildevandet og regnvandet skal ledes til de eksisterende spildevandsledninger og regnvandsledninger i Sandbyvej og Kirkevej. Inden for lokalplanområdet skal regnvandet evt. ledes gennem et forsinkelsesbassin, som ved fx store regnskyl kan klare en opstugning. Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser og nedsivningstilladelser, varetages af Teknik- og Miljøafdelingen. 9

9 Affald og genbrug Affald bortskaffes i henhold til Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald samt Erhvervsaffaldsregulativ for Holbæk Kommune. Holbæk Forsyning Administrationen af regulativerne for affald varetages af Holbæk Forsyning. Bæredygtighed Holbæk Kommunens strategi og handleplan for en bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for nedbringelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om at bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i videst muligt omfang bortledes lokalt. Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor. Byggeri og planlægning I lokalplanen stilles krav om at nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der opføres efter lavenergistandarderne i henhold til gældende bygningsreglement. Ved opførelse af lavenergibyggeri gives der dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Nyt byggeri kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for fx at udnytte sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. Transport Lokalplanområdet ligger centralt i byen 10

10 med dagligvareindkøb, skole, daginstitution, kirke og idrætsfaciliteter inden for en afstand af 200 m. Gislinge Station ligger 500 m fra lokalplanområdet. Lokalplanområdet er koblet på det sammenhængende stinet i Gislinge som fører direkte til bl.a. skole og institution. Ressourcer og miljø Regnvand skal så vidt muligt nedsives via fx faskiner og porøse belægninger. Nedsivning skal foretages under hensyn til konstateret jordforurening. Etablering af egentlige nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Holbæk Kommune inden udførelse. For at minimere det antal gange kloaksystemet bliver overbelastet fremover, er der fastsat grænser for hvor meget der må befæstes på den enkelte ejendom. Befæstelsesgraden angiver, hvor stor en brøkdel af regnvand/overfladevand, der maksimalt må afledes til det offentlige kloaksystem fra en ejendoms areal. En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet overfladevand må afledes til kloaksystemet, hvorimod en befæstelsesgrad på 1 svarer til, at overfladevand fra hele matriklens samlede areal må afledes til kloaksystemet. I overensstemmelse med Spildevandsplan , fastsættes befæstelsegraden for delområde A til 0,35 og for delområde B og C til 0,5. De fastsatte befæstelsesgrader følger den nationale norm og skal følges når der tilbygges eller nybygges på en matrikel. Holbæk Kommune vil stille krav om overholdelsen i byggetilladelsen. Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling. Miljøvurdering Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en screening af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). 11

11 Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4. Lokalplanforslaget tillader ikke bebyggelse og/eller anlæg der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter, vurderes at få væsentlig indvirkning på lokalplanområdet eller omkringliggende områder eller bebyggelse. På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget. Støj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 55 db(a) for støj i boligområder forventes overholdt og der stilles ikke krav om støjdæmpning fra veje. Se evt. Miljøministeriets publikationer "Støj fra Veje" vejledning nr. 4, Jordforurening Region Sjælland har ingen oplysninger om jordforurening i området. Hvis der efterfølgende ved grave og anlægsarbejde konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og fundet anmeldes, jf. jordforureningslovens 71. Fund og fortidsminder Der er registreret tre ikke-fredede fortidsminder inden for lokalplanområdet. Holbæk Museum har i 2004 foretaget en prøvegravning i den sydlige del af lokalplanområdet, hvor det bl.a. viste det sig, at området havde været terrænreguleret og brugt til dumpning af affald i nyere tid. Inden for det øvrige areal vides det, at der her er gjort to fund fra stenalderen. Jf. museumslovens 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave og 12

12 anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens 27. Servitutter Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 22k, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr om oldtidsminder. Ikke-fredet fund fra Stenalderen. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om fri oversigt over et nærmere betegnet areal. Servitut om oversigtsforhold mod Sandbyvej. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ae, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0002 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. 13

13 Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23af, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0005 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ag, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0003 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ah, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0004 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ai, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0009 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. 14

14 Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ak, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0006 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23al, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0007 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om forsynings- /afløbsledninger mv. Tilladelse til at nedgrave højspændingskabel samt uhindret adgang til enhver tid at lade kablet efterse og vedligeholde. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 120, Gislinge By, 15

15 Gislinge Dokument lyst den nr om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om forsynings- /afløbsledninger mv. Tilladelse til at nedgrave højspændingskabel samt uhindret adgang til enhver tid at lade kablet efterse og vedligeholde. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 121, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om tranformerstation. Tilladelse til at opstille transformerstation samt til at efterse og vedligeholde anlægget. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om forsynings- /afløbsledninger mv. Tilladelse til at nedgrave højspændingskabel samt uhindret adgang til enhver tid at lade kablet efterse og vedligeholde. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal 16

16 Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Lokalplan nr For Kirsebærhaven i Gislinge Hjemmel I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 Anvendelsen skal fastholdes til boligformål. 1.2 På det ubebyggede areal ved Sandbyvej (delområde C) muliggøres opførelse af tæt lav bebyggelse og der fastlægges nye rammer for denne bebyggelses placering og udformning. 1.3 Den øvrige del af lokalplanområdet skal fastholdes som henholdsvis fritliggende parcelhusbebyggelse (delområde A) og tæt lav boligbebyggelse (delområde B). 1.4 Den nuværende lokalplans bestemmelser revideres således at der gives større byggemuligheder for eksisterende boligbebyggelse. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 22k, 23ae, 23af, 23ag, 23ah, 23ai, 23ak, 23al, 120 og 121 alle Gislinge By, Gislinge, samt alle matrikler der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes fra disse matrikler. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og er omfattet af rammeområde 8.B Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 2 i delområde A, B og C. 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanens område udlægges til helårsbeboelse med de nedenfor angivne nærmere bestemmelser for de enkelte områder. 3.2 Der må inden for lokalplanområdet etableres liberalt erhverv (såsom frisør, advokat, og arkitektvirksomhed og lignende samt dagpleje) såfremt erhvervsarealet højst udgør 1/4 af bruttoetagearealet i den pågældende bolig. For Delområde A gælder På hver parcel må kun opføres og indrettes én bolig i form af åben lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse) Det på kortbilag 3 skraverede areal udlægges til fælles friareal og må ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre bygninger til fritidsformål, legeredskaber og nødvendige tekniske installationer. For Delområde B gælder Delområdet må kun anvendes til tæt lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende. For Delområde C gælder 17

17 3.5.1 Delområdet må kun anvendes til tæt lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med retningslinjer angivet under de enkelte delområder. For Delområde A gælder Ved udstykning til åben lav bebyggelse i delområde A skal grundstørrelsen være på min. 700 m 2. For Delområde B gælder Ved udstykning til tæt lav bebyggelse i delområde B skal grundstørrelsen være på min. 200 m 2. For Delområde C gælder Ved udstykning til tæt lav bebyggelse i delområde C skal grundstørrelsen være på min. 200 m 2. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 For alle delområder gælder at garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, som ikke indgår som en del af en beboelsesbygning, højst må være i 1 etage og med en taghældning på højst 30 grader. For Delområde A gælder Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige Boligbebyggelse skal opføres i 1 eller 1½ etage med sadeltag og en taghældning på grader Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet Beboelsesbygninger og carporte skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,35. For Delområde B gælder Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage med sadeltag og en taghældning på grader Bebyggelseshøjden må ikke overstige 6,0 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet Der kan opføres carporte nærmere skel mod vejen Kirsebærhaven end 2,5 m såfremt de fremstår som åbne carporte med min. 3 åbne sider. Der kan opføres 1 carport pr. bolig Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5. For Delområde C gælder Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige Boligbebyggelse skal opføres i max 1,5 etager evt. med trempel. Maksimal højde på trempel er 1,0 m Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel Der kan opføres carporte nærmere skel mod vejen Kirsebærhaven end 2,5 m såfremt de fremstår som åbne carporte med min. 3 åbne sider. Der kan opføres 1 carport pr. bolig Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Til tagmateriale må kun anvendes teglsten, betontagsten eller tagpap. 6.2 Tage skal udføres i ikke reflekterende materiale, og der må ikke bruges glaserede eller engoberede tagsten med en glansværdi over 10 18

18 6.3 Der kan opsættes solfangere, solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solvarme. Det er en forudsætning at anlæggene integreres i bygningsfladerne og i øvrigt tilpasser sig bygningens arkitektur. 6.4 Skiltning må ikke være større end 0,2 m 2 og må ikke være placeret højere end 1,0 m. over terræn. Til skiltning må ikke anvendes lysende eller reflekterende materialer. For Delområde A gælder Boligbebyggelse skal opføres i teglsten eller træ Facader i teglsten skal fremtræde med vandskuret, pudset eller blank mur Facader med træbeklædning skal fremstå malede Bestemmelser om materialer omfatter ikke mindre bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende, hvor andre bygningsmaterialer og farver må benyttes. For Delområde B gælder Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og udhuse skal udformes i samme stil og af ensartede materialer Boligbebyggelse skal opføres i rød teglsten og fremtræde med blank mur. For Delområde C gælder Boligbebyggelse skal opføres i teglsten eller træ Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og udhuse skal udformes i samme stil og af ensartede materialer. 7 Vej, sti og parkeringsforhold 7.1 Alle veje og stier udlægges som privat fællesveje og stier. 7.2 Der udlægges areal til veje og stier som vist på kortbilag En sti til brandvej til skolen er etableret på fællesarealet og skal vedligeholdes med en bredde på mindst 3,0 m. 7.4 Køretøjer med tilladt totalvægt over kg må ikke parkere på veje hverdag i tidsrummet fra kl. 18 til 06, samt lørdage, søndage og helligdage. 7.5 Campingvogne kan henstilles på veje i forbindelse med klargøring i op til 24 timer. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. For Delområde A gælder Veje er udlagt, og skal vedligeholdes, med en kørebanebredde på 5,0 m Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser på hver ejendom. For Delområde B gælder Veje er udlagt, og skal vedligeholdes, med en kørebanebredde på 5,0 m Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser ved hver bolig. For Delområde C gælder Nye veje skal udlægges med en bredde på 8,0 m. og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 m. Veje skal i øvrigt anlægges med en tværprofil som vist på illustration A Ny bebyggelse skal have fælles vejadgang fra Sandbyvej. Der må således ikke etableres direkte adgang til Sandbyvej fra tilstødende ejendomme På den sydlige del af delområdet (se kortbilag 3) skal der udlægges areal til vejforsyning til det tilstødende lokalplanlagte boligområde. Det er dog kun nødvendigt at anlægge den strækning, der er nødvendig til betjening af delområdets ejendomme Der skal udlægges areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladser kan placeres ved de enkelte boliger, som fælles parkering eller som en kombination af disse. 8 Friarealer 19

19 8.1 De på Kortbilag 3 skraverede arealer udlægges til fælles friareal og må ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre bygninger til fritidsformål, legeredskaber og nødvendige tekniske installationer. 8.2 I skel mod veje skal der plantes levende hegn i en afstand af min. 30 cm fra skel. Der kan suppleres med trådhegn. 8.3 Inden for lokalplanområdet må campingvogne kun opstilles kortvarigt i sommerhalvåret og ikke i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Opstilling skal ske indenfor egen ejendom. 8.4 Lystbåde og andre fartøjer med en længde over 5 m må ikke opstilles inden for lokalplanområdet. For Delområde A gælder Inden for de skraverede arealer på Kortbilag 4 må hegnets højde ikke overstige 1,8 m mens træer og anden beplantning ikke må overstige en højde på 6,0 m. 9 Tekniske anlæg 9.1 Bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. Ny bebyggelse, der skal opføres som lavenergibyggeri, er dog ikke omfattet af tilslutningspligt jf. planlovens 19 stk Området skal vandforsynes fra alment vandværk. 9.3 Regn- og spildevand skal tilsluttes offentlig kloak. 9.4 Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. 9.5 Ledningsanlæg, herunder til belysning, må kun fremføres som jordkabler. 9.6 Private antenner og paraboler skal placeres således at den øverste kant ikke er placeret højere end 1,8 m over terræn og ikke er synlig fra vej. 9.7 Belysning ved veje og stier skal bestå af lav parkbelysning med nedadrettet belysning. 10 Lavenergibebyggelse 10.1 Nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes på udstykkers foranledning tidligst muligt og senest når 75 % af parcellerne er afhændet Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af veje, stier og det fælles friareal. Grundejerforeningen skal desuden sørge for drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg Vedtægter, og ændringer i disse, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på det fælles friareal Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved at optage lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver. 12 Forudsætninger for ibrugtagen 12.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes alment vandværk Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak. 20

20 13 Aflysning af lokalplaner 13.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge ophæves Lokalplan B207.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge, lyst den , i sin helhed. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Lokalplanen udlægger et område til off entlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål) 15 Midlertidige retsvirkninger 15.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen. 16 Vedtagelsespåtegnelse Lokalplan 8.01 er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den 27. juni

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. B207.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. B207.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. B07.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer 339 Plannavn / -titel

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere