Kirsebærhaven i Gislinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirsebærhaven i Gislinge"

Transkript

1 Lokalplan nr Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012

2 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Kommuneplan Eksisterende lokalplan Kirkebyggelinje og kirkeomgivelser Trafikforhold Skoler, institutioner mv. Energi og forsyning Varmeforsyning Vandforsyning Regn- og spildevand Affald og genbrug Bæredygtighed Byggeri og planlægning Transport Ressourcer og miljø Miljøvurdering Støj Jordforurening Fund og fortidsminder Servitutter Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Udstykninger 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Vej, sti og parkeringsforhold 8 Friarealer 9 Tekniske anlæg 10 Lavenergibebyggelse 11 Grundejerforening 12 Forudsætninger for ibrugtagen 13 Aflysning af lokalplaner 14 Lokalplanens retsvirkninger 15 Midlertidige retsvirkninger 16 Vedtagelsespåtegnelse

3 Baggrund Formålet med lokalplanen er at revidere den gældende lokalplan for et delvist udbygget boligområde i den vestlige del af Gislinge. Det er formålet at tilpasse lokalplanens bestemmelser til de eksisterende forhold og udvide byggemulighederne, både i forbindelse med det eksisterende byggeri og nyt byggeri. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en anmodning fra beboerne i Kirsebærhaven om at få Lokalplan nr. B207.1 for et boligområde ved Sandbyvej i Gislinge taget op til revision. Lokalplan nr. B207.1 blev vedtaget af Svinninge Kommunes kommunalbestyrelse den 25. maj Som begrundelse for udarbejdelse af en ny lokalplan med titlen Lokalplan nr for Kirsebærhaven i Gislinge gives at den eksisterende lokalplan som administrativt dokument ikke er nemt at administrere efter ved byggesagsbehandling. Lokalplanområdets placering i Gislinge Formål Formålet med udarbejdelsen af Lokalplan nr er at bevare området til boligformål i form af det eksisterende boligbyggeri og planlægge for opførelse af flere boliger på det ubebyggede areal. Samtidig er det formålet at tilpasse lokalplanens bestemmelser til de eksisterende forhold og udvide byggemulighederne, både i forbindelse med eksisterende byggeri og nyt byggeri. Lokalplan nr skal aflyse Lokalplan nr. B Lokalplanområdet 4

4 Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Gislinge. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Sandbyvej, mod syd af skoleområdet, mod øst af kirken og den ældre bybebyggelse, mens området mod vest støder op til et nyt boligområde ved Morelhaven, som endnu ikke er udbygget. Lokalplanen omfatter ca. 1,8 ha., og ved lokalplanens udarbejdelse er 1,3 ha. udbygget. Lokalplanområdet ligger i byzone inden for rammeområde 8.B07. Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er en del af de nye boligudbygninger i den vestlige del af Gislinge, som primært består af fritliggende parcelhuse. Lokalplanens delområde A og B er fuldt udbygget med henholdsvis 6 åben lav boliger (fritliggende parcelhuse) og 16 tæt lav boliger (dobbelthuse). Inden for delområde C kan der opføres yderligere ca. 12 tæt lav boliger. På lokalplanområdet findes desuden et fælles friareal, som er udlagt med stibindelse til resten af lokalområdet. Delområde A De tre delområder har hver deres karaktér med hensyn til bebyggelsens udformning. I delområde A er der vide muligheder for individuel udformning af den enkelte bolig. I delområde B og C skal bebyggelsen udformes i samme stil og af ensartede materialer. I delområde B er der tale om en bebyggelse i 1 etage, opført i røde teglsten og med rødt tegltag. Carporte, skure og andre mindre bygninger skal ligeledes opføres i en ensartet stil. Udformningen af bebyggelsen i delområde C afhænger af et konkret byggeprojekt, men der bliver tale om en bebyggelse i max 1,5 etage (evt. med trempel) og ensartet arkitektur inden for delområdet. Delområde B Der er lagt vægt på at respektere og indpasse veje og stier til skole, institutioner, hal og kirke som ligger i nærområdet. Stier igennem lokalplanområdet vil kunne fungere som skolevej for udbygningen omkring Elmegårdsvej. Ændringerne i lokalplan 8.01 i forhold lokalplan B207.1 består primært i: Delområde C 5

5 En slankning af formålsparagraffen, så der åbnes mulighed for at give dispensation til mindre ændringer, som ikke er i strid med lokalplanens principper. En udvidelse af bestemmelserne omkring bebyggelsens omfang og placering, som muliggør opførelse af carporte, redskabsskure og mindre tilbygninger. Disse ændringer betyder ligeledes, at der gives mere vide muligheder for opførelse af nyt byggeri på det ubebyggede delområde. En udvidelse af bestemmelserne omkring veje og stier, som dels sikrer et sammenhængende stisystem til skolen og dels reserverer en vejadgang til et endnu ubebygget lokalplanområde syd for delområde C. En præcisering af bestemmelserne omkring oprettelse af en grundejerforening. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i byzone og er omfattet af rammeområde 8.B07 i Kommuneplan Rammeområde 8.B07 er udlagt til boligformål med mulighed for åben lav og tæt lav bebyggelse i op til 1,5 etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 for åben lav og 40 for tæt lav. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse hermed. I kommuneplanen er området registreret som område med drikkevandsinteresser. Drikkevandsinteresserne er ikke til hinder for realisering af lokalplanen. Eksisterende lokalplan Lokalplanen aflyser Lokalplan nr. B207.1 blev vedtaget af Svinninge Kommunes kommunalbestyrelse den 25. maj Lokalplanområdet støder mod vest op til Lokalplan nr. B214.1 for et boligområde vest for Gislinge. I Lokalplan nr. B214.1 er der planlagt for et boligområde, som forudsætter vejadgang fra Lokalplan nr Kirkebyggelinje og kirkeomgivelser 6

6 Lokalplanområdet ligger inden for kirkebyggelinje. Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygning til beskyttelse mod, at der opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Kirkebyggelinjen overholdes i lokalplanen da den maksimale højde på byggeri er fastsat til 8,5 m. Lokalplanområdets delområde A og en del af delområde B og C ligger desuden inden for et udpeget kirkeomgivelsesområde. Gislinge Kirke set fra vest Kirkeomgivelser er udpeget for at sikre landkirkernes betydning for landskabsoplevelse og det er hensigten med retningslinjerne at sikre, at der kun sker byudvikling på arealer uden større betydning for oplevelsen af kirken, og at en sådan byudvikling kun sker, hvis den ud fra en samfundsmæssig betragtning er nødvendig. Udpegningen bygger på en konkret vurdering af den enkelte kirkes landskabelige betydning. Gislinge ligger i et forholdsvis jævnt landskab, hvilket giver Gislinge Kirke en markant landskabelig fjernoplevelse. For at sikre såvel den landskabelige fjernoplevelse som den bymæssige næroplevelse af kirken, må omgivelserne ikke ved nybyggeri eller beplantning skjule kirken og kirkens omgivelser på en uheldig måde. Gislinge Kirke set inde fra lokalplanområdet I bebyggelsesplanen er der taget højde for, at indsynet til kirken påvirkes minimalt. Således skal bebyggelsen holdes i henholdsvis max 1 og 1,5 etage. Nærmest kirken ligger det fælles friareal som ikke må bebygges. Delområde A ligger inden for et primært interesseområde og det har den betydning, at beplantning på delområdet skal holdes i en højde, så indblikket til kirken ikke forstyrres. Hegn skal holdes i en max højde af 1,8 m jf. Hegnsloven, mens træer og anden beplantning skal holdes i en max højde af 6 m. Trafikforhold Delområde A og B har etablerede veje og stier. Vejen Kirsebærhaven, som er en blind vej med vendeplads, har vejadgang fra Sandbyvej. Fra vendepladsen sikrer en stiforbindelse videre adgang til skoleområdet for gående og cyklister. Delområde C får ligeledes vejadgang fra Sandbyvej. Det vil være hensigtsmæssigt at placere overkørslen overfor Elmegårdsvej, men den nøjagtige placering af en ny vej 7

7 fastlægges først i forbindelse med et konkret byggeprojekt. Der skal etableres et fortov i forbindelsen med den nye vej og igen vil det være hensigtsmæssigt at placere fortovet på samme side, som det er placeret ved Elmegårdsvej, da det bliver en del af skolevejen. Når området er fuldt udbygget vil der være direkte stiforbindelse til skolen, kirken, hallen og boldbanerne gennem lokalplanområdet. Det giver en god sikkerhed for de lette trafikanter. Sydvest for delområde C er der planlagt for et boligområde, som forudsætter vejadgang fra lokalplanområdet. Denne vejadgang skal der tages højde for ved anlæg af ny vej inden for delområde C. Skoler, institutioner mv. Holbæks dagtilbud har pladsgaranti. Nærmeste institution er Solsikken, som er en integreret institution med vuggestue og børnehave. Området er en del af et dagplejedistrikt, der også er tilknyttet Solsikken. Holbæk har frit skolevalg. Området er en del af Gislinge Skoles distrikt. Udskolingen (7., 8. og 9. klasse) bliver fra august 2012 lagt sammen med Kundby Skole og Svinninge Skole. Områdets ældreservice findes på aktivitetscentret Byparken i Svinninge. Om Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises i øvrigt til hjemmesiden Energi og forsyning Området elforsynes af SEAS NVE og DONG Energy. Links: SEAS-NVE DONG Energy Varmeforsyning Lokalplanområdet skal forsynes efter *) Jf. planlovens 19 stk. 4 skal 8

8 Varmeforsyningsplanen og tilsluttes naturgasnettet. Nyt byggeri i lokalplanområdet er ikke pålagt tilslutningspligt* da byrådet i Holbæk Kommune har besluttet at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibyggeri.** byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af nyt byggeri, når byggeri opføres som lavenergibyggeri. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, 15 stk. 2.). **) Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet. Vandforsyning Området forsynes med drikkevand efter Vandforsyningsplanen, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra det lokale vandværk. Vandforsyningsplanen Regn- og spildevand Lokalplanområdet ligger inden for Spildevandsplanens opland. Spildevandsplanen Området er separatkloakeret. De enkelte ejendomme skal tilsluttes kloaksystemet, som består af en spildevandsledning og regnvandsledning. Det betyder, at spildevandet og regnvandet skal ledes til de eksisterende spildevandsledninger og regnvandsledninger i Sandbyvej og Kirkevej. Inden for lokalplanområdet skal regnvandet evt. ledes gennem et forsinkelsesbassin, som ved fx store regnskyl kan klare en opstugning. Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser og nedsivningstilladelser, varetages af Teknik- og Miljøafdelingen. 9

9 Affald og genbrug Affald bortskaffes i henhold til Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald samt Erhvervsaffaldsregulativ for Holbæk Kommune. Holbæk Forsyning Administrationen af regulativerne for affald varetages af Holbæk Forsyning. Bæredygtighed Holbæk Kommunens strategi og handleplan for en bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for nedbringelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om at bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i videst muligt omfang bortledes lokalt. Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor. Byggeri og planlægning I lokalplanen stilles krav om at nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der opføres efter lavenergistandarderne i henhold til gældende bygningsreglement. Ved opførelse af lavenergibyggeri gives der dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Nyt byggeri kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for fx at udnytte sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. Transport Lokalplanområdet ligger centralt i byen 10

10 med dagligvareindkøb, skole, daginstitution, kirke og idrætsfaciliteter inden for en afstand af 200 m. Gislinge Station ligger 500 m fra lokalplanområdet. Lokalplanområdet er koblet på det sammenhængende stinet i Gislinge som fører direkte til bl.a. skole og institution. Ressourcer og miljø Regnvand skal så vidt muligt nedsives via fx faskiner og porøse belægninger. Nedsivning skal foretages under hensyn til konstateret jordforurening. Etablering af egentlige nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Holbæk Kommune inden udførelse. For at minimere det antal gange kloaksystemet bliver overbelastet fremover, er der fastsat grænser for hvor meget der må befæstes på den enkelte ejendom. Befæstelsesgraden angiver, hvor stor en brøkdel af regnvand/overfladevand, der maksimalt må afledes til det offentlige kloaksystem fra en ejendoms areal. En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet overfladevand må afledes til kloaksystemet, hvorimod en befæstelsesgrad på 1 svarer til, at overfladevand fra hele matriklens samlede areal må afledes til kloaksystemet. I overensstemmelse med Spildevandsplan , fastsættes befæstelsegraden for delområde A til 0,35 og for delområde B og C til 0,5. De fastsatte befæstelsesgrader følger den nationale norm og skal følges når der tilbygges eller nybygges på en matrikel. Holbæk Kommune vil stille krav om overholdelsen i byggetilladelsen. Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling. Miljøvurdering Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en screening af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). 11

11 Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4. Lokalplanforslaget tillader ikke bebyggelse og/eller anlæg der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter, vurderes at få væsentlig indvirkning på lokalplanområdet eller omkringliggende områder eller bebyggelse. På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget. Støj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 55 db(a) for støj i boligområder forventes overholdt og der stilles ikke krav om støjdæmpning fra veje. Se evt. Miljøministeriets publikationer "Støj fra Veje" vejledning nr. 4, Jordforurening Region Sjælland har ingen oplysninger om jordforurening i området. Hvis der efterfølgende ved grave og anlægsarbejde konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og fundet anmeldes, jf. jordforureningslovens 71. Fund og fortidsminder Der er registreret tre ikke-fredede fortidsminder inden for lokalplanområdet. Holbæk Museum har i 2004 foretaget en prøvegravning i den sydlige del af lokalplanområdet, hvor det bl.a. viste det sig, at området havde været terrænreguleret og brugt til dumpning af affald i nyere tid. Inden for det øvrige areal vides det, at der her er gjort to fund fra stenalderen. Jf. museumslovens 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave og 12

12 anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens 27. Servitutter Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 22k, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr om oldtidsminder. Ikke-fredet fund fra Stenalderen. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om fri oversigt over et nærmere betegnet areal. Servitut om oversigtsforhold mod Sandbyvej. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ae, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0002 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. 13

13 Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23af, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0005 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ag, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0003 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ah, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0004 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ai, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0009 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. 14

14 Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23ak, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0006 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 23al, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr S0007 om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om forsynings- /afløbsledninger mv. Tilladelse til at nedgrave højspændingskabel samt uhindret adgang til enhver tid at lade kablet efterse og vedligeholde. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 120, Gislinge By, 15

15 Gislinge Dokument lyst den nr om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om forsynings- /afløbsledninger mv. Tilladelse til at nedgrave højspændingskabel samt uhindret adgang til enhver tid at lade kablet efterse og vedligeholde. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 121, Gislinge By, Gislinge Dokument lyst den nr om oldtidsminder forbeholdt det offentlige. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om tranformerstation. Tilladelse til at opstille transformerstation samt til at efterse og vedligeholde anlægget. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal Dokument lyst den nr om forsynings- /afløbsledninger mv. Tilladelse til at nedgrave højspændingskabel samt uhindret adgang til enhver tid at lade kablet efterse og vedligeholde. Servitutten medfører begrænsninger i brugen af arealet. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal 16

16 Dokument lyst den nr om Lokalplan nr. B Servitutten er i strid med Lokalplan nr og aflyses ved lokalplanens vedtagelse. Lokalplan nr For Kirsebærhaven i Gislinge Hjemmel I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 Anvendelsen skal fastholdes til boligformål. 1.2 På det ubebyggede areal ved Sandbyvej (delområde C) muliggøres opførelse af tæt lav bebyggelse og der fastlægges nye rammer for denne bebyggelses placering og udformning. 1.3 Den øvrige del af lokalplanområdet skal fastholdes som henholdsvis fritliggende parcelhusbebyggelse (delområde A) og tæt lav boligbebyggelse (delområde B). 1.4 Den nuværende lokalplans bestemmelser revideres således at der gives større byggemuligheder for eksisterende boligbebyggelse. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 22k, 23ae, 23af, 23ag, 23ah, 23ai, 23ak, 23al, 120 og 121 alle Gislinge By, Gislinge, samt alle matrikler der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes fra disse matrikler. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og er omfattet af rammeområde 8.B Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 2 i delområde A, B og C. 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanens område udlægges til helårsbeboelse med de nedenfor angivne nærmere bestemmelser for de enkelte områder. 3.2 Der må inden for lokalplanområdet etableres liberalt erhverv (såsom frisør, advokat, og arkitektvirksomhed og lignende samt dagpleje) såfremt erhvervsarealet højst udgør 1/4 af bruttoetagearealet i den pågældende bolig. For Delområde A gælder På hver parcel må kun opføres og indrettes én bolig i form af åben lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse) Det på kortbilag 3 skraverede areal udlægges til fælles friareal og må ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre bygninger til fritidsformål, legeredskaber og nødvendige tekniske installationer. For Delområde B gælder Delområdet må kun anvendes til tæt lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende. For Delområde C gælder 17

17 3.5.1 Delområdet må kun anvendes til tæt lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med retningslinjer angivet under de enkelte delområder. For Delområde A gælder Ved udstykning til åben lav bebyggelse i delområde A skal grundstørrelsen være på min. 700 m 2. For Delområde B gælder Ved udstykning til tæt lav bebyggelse i delområde B skal grundstørrelsen være på min. 200 m 2. For Delområde C gælder Ved udstykning til tæt lav bebyggelse i delområde C skal grundstørrelsen være på min. 200 m 2. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 For alle delområder gælder at garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, som ikke indgår som en del af en beboelsesbygning, højst må være i 1 etage og med en taghældning på højst 30 grader. For Delområde A gælder Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige Boligbebyggelse skal opføres i 1 eller 1½ etage med sadeltag og en taghældning på grader Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet Beboelsesbygninger og carporte skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,35. For Delområde B gælder Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage med sadeltag og en taghældning på grader Bebyggelseshøjden må ikke overstige 6,0 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet Der kan opføres carporte nærmere skel mod vejen Kirsebærhaven end 2,5 m såfremt de fremstår som åbne carporte med min. 3 åbne sider. Der kan opføres 1 carport pr. bolig Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5. For Delområde C gælder Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige Boligbebyggelse skal opføres i max 1,5 etager evt. med trempel. Maksimal højde på trempel er 1,0 m Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel Der kan opføres carporte nærmere skel mod vejen Kirsebærhaven end 2,5 m såfremt de fremstår som åbne carporte med min. 3 åbne sider. Der kan opføres 1 carport pr. bolig Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Til tagmateriale må kun anvendes teglsten, betontagsten eller tagpap. 6.2 Tage skal udføres i ikke reflekterende materiale, og der må ikke bruges glaserede eller engoberede tagsten med en glansværdi over 10 18

18 6.3 Der kan opsættes solfangere, solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solvarme. Det er en forudsætning at anlæggene integreres i bygningsfladerne og i øvrigt tilpasser sig bygningens arkitektur. 6.4 Skiltning må ikke være større end 0,2 m 2 og må ikke være placeret højere end 1,0 m. over terræn. Til skiltning må ikke anvendes lysende eller reflekterende materialer. For Delområde A gælder Boligbebyggelse skal opføres i teglsten eller træ Facader i teglsten skal fremtræde med vandskuret, pudset eller blank mur Facader med træbeklædning skal fremstå malede Bestemmelser om materialer omfatter ikke mindre bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende, hvor andre bygningsmaterialer og farver må benyttes. For Delområde B gælder Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og udhuse skal udformes i samme stil og af ensartede materialer Boligbebyggelse skal opføres i rød teglsten og fremtræde med blank mur. For Delområde C gælder Boligbebyggelse skal opføres i teglsten eller træ Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og udhuse skal udformes i samme stil og af ensartede materialer. 7 Vej, sti og parkeringsforhold 7.1 Alle veje og stier udlægges som privat fællesveje og stier. 7.2 Der udlægges areal til veje og stier som vist på kortbilag En sti til brandvej til skolen er etableret på fællesarealet og skal vedligeholdes med en bredde på mindst 3,0 m. 7.4 Køretøjer med tilladt totalvægt over kg må ikke parkere på veje hverdag i tidsrummet fra kl. 18 til 06, samt lørdage, søndage og helligdage. 7.5 Campingvogne kan henstilles på veje i forbindelse med klargøring i op til 24 timer. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. For Delområde A gælder Veje er udlagt, og skal vedligeholdes, med en kørebanebredde på 5,0 m Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser på hver ejendom. For Delområde B gælder Veje er udlagt, og skal vedligeholdes, med en kørebanebredde på 5,0 m Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser ved hver bolig. For Delområde C gælder Nye veje skal udlægges med en bredde på 8,0 m. og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 m. Veje skal i øvrigt anlægges med en tværprofil som vist på illustration A Ny bebyggelse skal have fælles vejadgang fra Sandbyvej. Der må således ikke etableres direkte adgang til Sandbyvej fra tilstødende ejendomme På den sydlige del af delområdet (se kortbilag 3) skal der udlægges areal til vejforsyning til det tilstødende lokalplanlagte boligområde. Det er dog kun nødvendigt at anlægge den strækning, der er nødvendig til betjening af delområdets ejendomme Der skal udlægges areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladser kan placeres ved de enkelte boliger, som fælles parkering eller som en kombination af disse. 8 Friarealer 19

19 8.1 De på Kortbilag 3 skraverede arealer udlægges til fælles friareal og må ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre bygninger til fritidsformål, legeredskaber og nødvendige tekniske installationer. 8.2 I skel mod veje skal der plantes levende hegn i en afstand af min. 30 cm fra skel. Der kan suppleres med trådhegn. 8.3 Inden for lokalplanområdet må campingvogne kun opstilles kortvarigt i sommerhalvåret og ikke i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Opstilling skal ske indenfor egen ejendom. 8.4 Lystbåde og andre fartøjer med en længde over 5 m må ikke opstilles inden for lokalplanområdet. For Delområde A gælder Inden for de skraverede arealer på Kortbilag 4 må hegnets højde ikke overstige 1,8 m mens træer og anden beplantning ikke må overstige en højde på 6,0 m. 9 Tekniske anlæg 9.1 Bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. Ny bebyggelse, der skal opføres som lavenergibyggeri, er dog ikke omfattet af tilslutningspligt jf. planlovens 19 stk Området skal vandforsynes fra alment vandværk. 9.3 Regn- og spildevand skal tilsluttes offentlig kloak. 9.4 Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. 9.5 Ledningsanlæg, herunder til belysning, må kun fremføres som jordkabler. 9.6 Private antenner og paraboler skal placeres således at den øverste kant ikke er placeret højere end 1,8 m over terræn og ikke er synlig fra vej. 9.7 Belysning ved veje og stier skal bestå af lav parkbelysning med nedadrettet belysning. 10 Lavenergibebyggelse 10.1 Nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes på udstykkers foranledning tidligst muligt og senest når 75 % af parcellerne er afhændet Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af veje, stier og det fælles friareal. Grundejerforeningen skal desuden sørge for drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg Vedtægter, og ændringer i disse, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på det fælles friareal Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved at optage lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver. 12 Forudsætninger for ibrugtagen 12.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes alment vandværk Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak. 20

20 13 Aflysning af lokalplaner 13.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge ophæves Lokalplan B207.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge, lyst den , i sin helhed. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Lokalplanen udlægger et område til off entlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål) 15 Midlertidige retsvirkninger 15.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen. 16 Vedtagelsespåtegnelse Lokalplan 8.01 er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den 27. juni

8.01 Kirsebærhaven i Gislinge Spørgsmål til planen Planens status Formål og indhold Redegørelse Bestemmelser Bilag Baggrund Formål Lokalplanområdet

8.01 Kirsebærhaven i Gislinge Spørgsmål til planen Planens status Formål og indhold Redegørelse Bestemmelser Bilag Baggrund Formål Lokalplanområdet 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge Spørgsmål til planen Planens status Formål og indhold Redegørelse Bestemmelser Bilag Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Kommuneplan 2007-2018 Eksisterende

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Byråd den 3. oktober 2012 Planafdelingen Oktober 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 4.16.8. Brandvænget 36 Hedehusene

Lokalplan 4.16.8. Brandvænget 36 Hedehusene Brandvænget Brandhøjgårdsvej Lokalplan 4.16.8 Brandvænget 36 Hedehusene 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.8 Indhold: 3 Redegørelse Indledning områdets beliggenhed. 3 Områdets beliggenhed 3 Baggrund

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

14.07 Lægehus Regstrup Spørgsmål til planen Planens status Formål og indhold Redegørelse Bestemmelser Bilag Baggrund Formål Nuværende forhold

14.07 Lægehus Regstrup Spørgsmål til planen Planens status Formål og indhold Redegørelse Bestemmelser Bilag Baggrund Formål Nuværende forhold 14.07 Lægehus Regstrup Spørgsmål til planen Planens status Formål og indhold Redegørelse Bestemmelser Bilag Baggrund Formål Nuværende forhold Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2007-2018

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

14.07 Lægehus Regstrup 2 Spørgsmål til planen 2 Planens status 2 Formål og indhold 2 Redegørelse 2 Bestemmelser 2 Bilag 2 Baggrund 2 Formål 3

14.07 Lægehus Regstrup 2 Spørgsmål til planen 2 Planens status 2 Formål og indhold 2 Redegørelse 2 Bestemmelser 2 Bilag 2 Baggrund 2 Formål 3 14.07 Lægehus Regstrup 2 Spørgsmål til planen 2 Planens status 2 Formål og indhold 2 Redegørelse 2 Bestemmelser 2 Bilag 2 Baggrund 2 Formål 3 Nuværende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Borgerinddragelse

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan Et nyt boligområde på Lavendelvej. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L11700

Lokalplan Et nyt boligområde på Lavendelvej. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L11700 Lokalplan 1.17 Et nyt boligområde på Lavendelvej Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 21.01.2003 3011501L11700 LOKALPLAN 1.17 - ET NYT BOLIGOMRÅDE PÅ LAVENDEL VEJ Delnr. 2 ca. 1192 m 2 Delnr. 15

Læs mere