Wismann Property Consult A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wismann Property Consult A/S"

Transkript

1 1 Revurdering 2009 af ejendommen tilhørende AB Kornblomsten Beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen, København.

2 2 1. Rekvirent: AB Kornblomsten Jørgen Bregninge Kornblomstvej 5 st th 2300 København S 2. Vurderingsmand: Lars Wismann, projektchef og direktør Statsaut. ejd. mgl. & valuar MDE Wismann Property Consult A/S Vesterbrogade 2D, København V. Tlf.: Mobil.: CVR.: Vurderingsobjekt: Ejendommen beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen, København. 4. Vurderingsformål: Rekvirenten skal bruge denne vurdering til ansættelse af ejendomsværdien på en andelsboligforenings ejendom jf. Andelsboligloven 5 stk. 2 litra b) jf. nedenstående, hvor lovteksten er anført: ABL 5. Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge. Stk. 2. Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue: a) Anskaffelsesprisen. b) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. c) Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter 2 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme. Stk. 3. Til de i stk. 2 anførte værdier kan lægges værdien af forbedringer udført på ejendommen efter anskaffelsen eller vurderingen. 5. Vurderingstema: Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom ud fra den værdi som ejendommen efter valuarvurdering skønnes at have pr. 28. februar 2009 med en ledig bolig.

3 3 6. Dokumenter og bilag: Vi har bl.a. modtaget kopi af følgende bilag: Ejendomsvurdering pr. 01. oktober 2006 BBR oversigt Vedtægter Referat fra generalforsamling Årsregnskab 2007 Ejendommens forsikringspapirer. Vi har den 5. marts 2009 beset ejendommen ude fra. 7. Tingbogen Vi har den 9. marts 2009 gennemgået tinglysninger på ejendommens og har ikke fundet byrder eller rettigheder, som væsentligt påvirker ejendommens prissætning eller omsættelighed. 8. Forudsætninger: at der ikke påhviler ejendommen uoplyste rettigheder og byrder at de vurderede arealers anvendelse er lovlig, herunder at bygninger og installationer er lovligt opført og/eller indrettet at, der på ejendommen ikke er jordforening 9. Forsikringer: Foreningen er forsikret i Almindelig Brand Forsikring kundenr Forsikringen omfatter bygningsbrand, byggeskader, glas og sanitet, svamp og insektskader og hus- og grundejerforsikring mm. Ejendommen er forsikret på almindelige vilkår. 10. Lokalplaner: Området er ikke omfattet af Københavns Kommunes lokalplaner. 11. Beskrivelse: Ejendommen består af 2 bygninger; en hovedbygning, der anvendes til beboelse og erhverv og et udhus, der anvendes til opmagasinering og redskabsrum. Hovedbygningen er opført i Udhuset er opført i Begge bygninger er opført i mursten, hovedbygningen har tagdækning af tegl mens udhuset har tagdækning af andet materiale. Ejendommen har ifølge BBR et samlet bebygget areal på 842 m 2, et grundareal på m 2 et samlet bygningsareal på m 2. Det samlede boligareal udgør m 2 mens det samlede erhvervsareal udgør 113 m 2. Ejendommen har kælder på 418 m 2. Udhusets areal udgør 20 m 2. Tagetagen udgør 418 m 2, som p.t. ikke er udnyttet. Hovedbygningen er opført med kælder, stueetage, etage. Der er 7 hovedtrapper og 7 køkkentrapper. Der er ikke elevator. Udhuset er opført en tidligere garagebygning i ét plan uden kælder.

4 4 Der er på ejendommen 72 boliglejemål på mellem på m 2. Alle boliglejemål og erhvervslejemålet er forsynet med fjernvarme. Alle lejligheder har køkken bad og WC. Ejendommen fremstår i en middel vedligeholdelsesmæssig stand. 12. Anvendelse: Ejendommen anvendes hovedsagelig til bolig. Erhvervslejemålet udlejes til daginstitution. Ejendommens grundareal andrager ifølge den offentlige ejendomsvurdering mp 2. Det usædvanlige store grundareal skyldes at ejendommen matrikulært har andel i vejarealerne i nabolaget. 13. Beliggenhed: Ejendommen er attraktivt beliggende i det rolige kvarter mellem Amagerbrogade og Københavns Universitet, centralt for indkøb og transport. Ejendommen ligger knap 250 m fra Amagerbrogade, ca. 500 m fra Metrostation Amagerbro, 700 m fra Københavns Universitet og DR Byen. Amager har i de seneste 10 år oplevet et markant karakterløft og betragtes i dag med sin centrale beliggenhed og smukke istandsatte ejendomme som en af de mest eftertragtede bydele til beboelse. Kvartererne bag Amagerbrogade er kendetegnet ved deres præg af ro, hygge og grønne villahaver, næsten som en provins midt i metropolen.

5 5 14. Omkostningsbestemt husleje (skyggebudget/beregnet): Ifølge BBR er der 72 boliger. Ejendommen vil som boligudlejningsejendom være omfattet af Lov om Omkostningsbestemt husleje. Nedenfor er beskrevet lejeindtægt ved beregnet omkostningsbestemt husleje for boliger på 443 kr./ m 2. AB Kornblomsten Antal m Antal lejligheder 72 Ejendomsværdi ansat pr. m2 600 Vurdering Afkast 15. alm. Vurdering Anslået værdi= 7% af offentlig vurdering Afkast Driftsudgifter: Regnskab 2007 Ejdomsskatter og renovation mm Renholdelse Afkast plus drift m2 Husleje bolig prgf. 18 måles pr. m2 i ejeren lomme prgf. 18 B måles pr. m2-, i GI Summa Fordeles pr. m2 omkostningsbestemt husleje 98 Administration pr. lejlighed Omkostningsbestemte leje ex. Forbedringsforhøjelser pr. m Individuelle forbedringer der tilhører grundejer pr. lejl % Omkostningsbestemt leje Omkostninger Nettoleje Tillæg for prgf. 18, (idet Grundejer ikke skal bruge likviditet til udlæg til GI) Ny nettoleje Henlæggelser til fornyelser fra 1994 (skøn): 18 18B Fjernvarme Køleskabe gaskomfur Porttelefon Antenneanlæg Vaskeri /3 af dette beløb Beløb til henlæggelse pr. m2 17,76 Plus indeksering fra ,07% 29,07% 5,16 Summa beløb afkast pr. m2. 22,92 22,92 22,92 Paragraf 18 ansat pr. m2. 56,79 Paragraf 18B ansat pr. m2. 50,80 79,71 73,72 Fra 1. januar 1995 blev satserne for hensættelser forøget med en andel af de tekniske installationer. Denne andel er ikke medregnet.

6 6 AB Kornblomsten areal antal årlig leje leje pr. m2 Omkostningsbestemt boligleje Omkostninger-2006 excl. GI Erhvervsleje -markedsmæssig Nettoleje Kontant depositum som boligudlejningsejendom areal depositum Boliglejer, anslået depositum svarende til 3 mdr. husleje Erhvervslejer anslået depositum svarende til 6 mdr. husleje I alt Forrentning på nettoleje: 1,01% 15. Driftsbudget, aktuel Indtægter i flg. årsregnskab 2007 Boligafgift -andele Lejeindtægt - erhverv/bolig Vaskeri Antenne Øvrige indtægter Summa Omkostninger i flg. årsregnskab 2007 Ejendomsskatter mm El-afgift Vandafgift Varmeforbrug Vedligehold Forsikring mm Ejendomservice, renholdelse, snerydning mm Bestyrelsesudgifter Mødeudgifter mm Indvendig vedligeholdelse Valuar Revisor Kontorhold mm Administration Advokat Abonnementer og kontingenter Gebyrer KabelTV-mm Summa Renteomkostninger i flg. årsregnskab 2007 Renteudgifter Renteudgifter 2. prio Renteindtægter Nettorenter Offentlig vurdering: Ejendommen har en offentlig vurdering pr på kr heraf grundværdien på kr Generelt virker de offentlige vurderinger i Københavnsregionen noget tilfældige. De varierer fra kr /m 2 til kr /m 2 og der ses eksempler på ejendomme, hvor den offentlige vurdering fra til d er uforandret. Andre ejendomme er den offentlige vurdering typisk forhøjet 130 %. Skat kommenterer ikke sine vurderinger men oplyser, at den enkelte grundejer har lov til at klage.

7 7 17. Uudnyttet udviklingspotentiale: Der skønnes at være et udviklingspotentiale på ejendommen i form af udvikling af loftsetagen. Da arealet af en eventuelle udvidelse ikke er fastlagt, er det ikke indregnet i vurderingen. 18. Værdien af en ledig lejlighed: Lejlighederne i ejendommen har en gennemsnitlig størrelse på 68 m 2 med en vurderet markedsværdi på ca. kr / m 2, såfremt lejligheden var en ejerlejlighed. Boligarealerne i AB Kornblomsten er i den kontante handelsværdi værdiansat til kr /m 2 svarende til 67 % af m 2 -prisen på tilsvarende m 2 -størrelse i tilsvarende ejerlejlighedsforeninger. Værdien af en ledig lejlighed udgør herefter kr Referenceværdierne er dokumenteret i værdiberegning ud fra 4 tilsvarende ejerlejligheder udbudt af anerkendte ejendomsmæglere medlemmer af DE. 19. Afkastprocenterne: Det forholder sig desværre således, at der ikke er en markedskonform reference for, hvad afkastprocenten (yielden) bør være på en boligejendom beliggende i København. Derimod er der en høj konformitet, hvad angår m 2 -prisen for boligarealer. Det kan dokumenteres at ca. 75 % af alle boligejendomme, der handles, købes af lejerne for at stifte en ny andelsboligforening. For de nye andelshavere er den meget lave omkostningsbestemte husleje uinteressant, da den ikke gælder for andelshavere. Afkastprocenterne indretter sig efter hvilken m 2 -pris som markedet er villig til at betale og dette er vel dokumenteret i udbuddet af aktuelle ejendomme. Det er af samme grund at afkastprocenter varierer fra 0,39 % til 4,50 % på 21 tilfældigt udvalgte ejendomme udbudt til salg i Københavnsregionen i 2007/08: Afkastprocent (yield) 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Ordrupvej Overgaden oven Vandet Dr. Prismes Vej Prinsesse Maries Allé 9 Godthåbsvej Kronprinsesse Sofies Vej Koldinggade Nyelandsvej Upsalagade Upsalagade Åboulevard Viborggade Odinsvej Egegade Ewaldsvej Fyensgade Amiciesvej Vølundsgade Søgårdsvej Amagerbrogade Mellemtoftevej

8 8 Når afkastprocenten er 4,40% ganges nettolejen/afkastet med 22,7 gang, frem for 0,4% hvor nettoleje ganges med 250 gange. Det siger sig selv, at en høj nettolejen må afstedkomme en høj afkastprocent om modsat. Først dokumenteres den markedsmæssige m 2 pris, dernæst beregnes afkastprocenten og ikke omvendt. Boligareal kr/m2-pris Ordrupvej Søgårdsvej Odinsvej Mellemtoftevej Amagerbrogade Åboulevard Vølundsgade Fyensgade Ewaldsvej Egegade Viborggade Upsalagade Upsalagade Koldinggade Nyelandsvej Kronprinsesse Sofies Vej Godthåbsvej Prinsesse Maries Allé 9 Dr. Prismes Vej Amiciesvej Overgaden oven Vandet Det fremgår tydelige af ovenstående graf, at m 2 -prisen for de udbudte ejendommen ligger omkring kr /m 2 +/- 25%. I modsætning hertil var variansen i afkastprocenten +/ %. Det er derfor en modelfejl, når valuaren begynder med en afkastprocent for at slutte med en m 2 -pris. Som det fremgår af foranstående grafer, så er det tydeligt at den gennemsnitlige m 2 -pris for boligejendomme udbudt ligger på i gennemsnit kr /m 2. Det er naturligvis muligt, at fremvise andre eksempler end de 21 vi her har fremlagt, men vi mener at vores analyse er så solid og uangribelig, at ingen bør kunne angribe den uden at fremlægge dokumentation herfor. Wismann Property Consult A/S har analyseret 64 af vore kollegers udbudte boligudlejningsejendomme. Generelt kan det udledes af vores analyse, at ejendomme med en meget lav omkostningsbestemt husleje, som det typisk er tilfældet for andelsboligforeningers ejendomme, er der en meget lav afkastprocent helt ned til 0,39 %. Når lejen er lav f.eks. kr. 555/m 2, så har ejeren af ejendommen et større lejestigningspotentiale end hvis lejen er høj f.eks. kr. 700/m 2. Derfor vil investor acceptere et lavere

9 9 startafkast ved en lav leje end ved en høj leje. Derimod for ejendomme med meget erhverv eller helt nyopførte boligejendomme kan afkastprocenten komme helt op på 4-5 %. Der er dog ingen tommefingerregler udover at ejendommene i reglen i 2008 værdiansættes til ud fra en m 2 -pris, der ligger på % af m 2 -prisen for tilsvarende ejerboliger i området. Hvad afkastprocenten så bliver, er helt irrelevant, da køberen typisk er lejerne, der stifter en ny andelsboligforening. I 2006 blev efter vore oplysninger ca. 75 % af alle de 33 ejendomme som JØP solgte omdannet til nye andelsboligforeninger. Afkastprocenterne varierer fra: Afkastprocenter på ejendomme i udbud ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Ordrupvej Kongelystvej Kirkevej Jyllingevej Frederikssundsvej Arnesvej Bytoften Vigerslevvej Mellemtoftevej Folehaven Frederikssundsvej Dortheavej Amagerbrogade Vølundsgade Solitude Ewaldsvej Østbanegade Upsalagade Nyborggade Nyelandsvej Kronprinsesse Sofies Vej Godthåbsvej Borups Allé Sankt Knuds Vej Amiciesvej Gammel Kongevej Dannebrogsgade Dantes Plads Overgaden oven Vandet Store Kongensgade Store Kongensgade Rosengården Nyhavn Enhver andelshaver, administrator eller revisor, der sidder med en andelsboligforenings valuarrapport i hånden bør derfor sikre sig, at værdien er dokumenteret med reference og oplysninger om, hvad tilsvarende ejendomme udbydes til. 20. Andelsboliger eller ejerboliger: I Københavnsområdet findes der ca andelsboliger. Især andelsboligforeninger med ejendomme påbegyndt opført før 01. juli 1966, ejendomme, der ikke er fredet eller ejendomme med en meget høj liebhaverværdi f.eks. boligblokke lige ud til Øresund, er % billigere at bo i for andelshaverne målt på den samlede månedlige boligydelse frem for tilsvarende ejerboliger. Mange steder f.eks. i Bro-kvartererne findes ofte ejendomme fuldstændig identiske, hvor den ene er en Ejerlejlighedsforening og den anden er en Andelsboligforening. Den eneste væsentlige forskel er at medlemmerne i Andelsboligforeningerne ejer et værdipapir; an-

10 10 delsbeviset, der giver ret til at leje en særlig lejlighed, og i Ejerforeningerne er hver enkelt lejlighed særskilt matrikuleret. Bofællesskabet i de to boligformer er næsten identisk. Alle sædvanlige driftsmæssige omkostninger såsom, forsikring, udvendig vedligeholdelse, renholdelse, administration, udarbejdelse af regnskab, økonomisk rådgivning er den samme for andelsboligformen som for ejerboligformen. I reglen koster det ca. kr /m 2 i driftsmæssige omkostninger at drive en sædvanligt vel vedligeholdt ejendom. Der er dog en klar tendens til, at andelsboligforeningernes ejendomme ud fra en byggeteknisk standard ofte fremstår i bedre stand end ejerforeningernes ejendomme. Private grundejeres ejendomme fremstår ofte langt ringere stand end de to før nævnte ejere. Det er typisk de private grundejeres ejendomme, der handles, da det yderst sjældent ses at andelsboligforeninger opløser sig selv for at sælge ejendommen. Når andelsbeviserne stadig er så billige som de er og det er billigere at bo i en andelsboligforening end i en ejerlejlighedsforening, så skyldes det, at prisen på andelsbeviserne har en lovmæssig styret regulering med maksimalpriser. Det er således, at en bolig i andelsboligforeningen AB Kornblomsten er ca. 33 % billigere i månedlig boligydelse end en tilsvarende bolig i samme område som er beliggende i en Ejerboligforening. Det kan illustreres ved efterfølgende regneeksempel, hvor alle indlagte værdier er de faktiske værdier ud fra vores valuarvurdering. AB Kornblomsten Hvad koster det at bo i en lejlighed andelsboliger ejerboliger Areal Kontant handelspris pr. m Driftsomkostninger pr. m Kontant købesum Rente før skat i % 6,5% 6,0% Skat 34% 34% Netto rente 4,29% 3,96% Ejerboligskat Boligydelse beregnet minimum Samlet boligydelse Boligydelse pr. måned Ekstra boligydelse 0% 33% Ekstra boligydelse pr. måned i kr I regneeksemplet er det reguleret til en sammenlignelig model, hvor de to boligformer har taget udgangspunkt i samme driftsmæssige omkostninger og i gældfri ejendomme. 21. Den generelle prisudvikling for boligudlejningsejendomme. Prisstigningerne ventedes ifølge cheføkonom Steen Bocian Danske Bank, ifølge avisartikel i Berlingske d. 16. august 2006, at nå en historisk rekord i 2006 med en værdistigning på 21,6 % i forhold til Samlet for hele 2006 blev der i Danmark realiseret prisstigninger på boligmarkedet på 19 %. I første kvartal 2007 er der for første gang i 15 år set faldende priser i København på

11 11 ejerlejligheder. Hvad angår boligudlejningsejendomme, der er investeringsejendomme, er der professionelle folk i branchen der uden henvisning til dokumentation i aktuelle handler har udtalt sig både om faldende og stigende priser. Som eksempel på hvor diffust markedet er, så udtalte Claus Hald partner i Home Erhverv torsdag d i Børsen, at sælgerne måtte sætte priserne % ned for, at udbuddet var realistisk. Samme firma Home Erhverv havde dog samtidigt en ringe vedligeholdt ejendom i Sjællandsgade til salg for kr. 27 mio., uanset at samme ejendom blev handlet sidste gang d til en pris af kr Dette svarer til en stigning på 20 % efter 1½ års ejerskab, udbudt af en ejendomsmægler, der hævdede at priserne skulle reguleres % ned. De faktiske salg viser imidlertid en anden tendens, nemlig at priserne på boligudlejningsejendomme i perioden indtil 2007 har været svagt stigende, og i perioden 2007 til 2008 svagt faldende. Over hele perioden har der været en svag stigende tendens. Hverken stigning eller fald kan betragtes som signifikant, så konklusionen må være, at prisen pr. m 2 i boligudlejningsejendomme ikke har ændret sig væsentligt i perioden 2005 til Vores beregning er foretaget på baggrund af en række handler ca. 65 i perioden Vores materiale indeholder alene to handler i 2008, hvilket skyldes at handelspriserne først offentliggøres i forbindelse med tinglysning af skøder, hvilket kan ligge adskillelige måneder efter handlen er afsluttet. Udvikling i priser pr. m 2 i perioden Boligudlejningsejendomme i Københavnsområdet m2 boligareal -pris Afsluttede handler Trendlinie

12 Valuarvurdering Ifølge Dansk Ejendomsmæglerforenings vurderingscirkulære om værdiansættelse af andelsboligforeningers boligudlejningsejendomme, skal der udover ejendommens markedsmæssige værdi, medregnes værdien af en ledig lejlighed. Herudover kan medregnes værdien af et eventuelt udviklingspotentiale, der ikke har været beskrevet ved seneste udbud på ejendommen af den formidlende ejendomsmægler. Det skal bemærkes at uanset, at der foretages en afkastberegning, så forholder det sig således ved den markedsmæssige værdiansættelse for boligudlejningsejendomme, at disse kun i mindre udstrækning værdiansættes ud fra det driftsmæssige afkast, men i større udstrækning værdiansættes ud fra den forventede værdistigning. Boligudlejningsejendomme i København handles typisk på afkast, der ligger på niveau 0,7-2,5 % p.a. Når der er købere til disse priser så skyldes det, at boligudlejningsejendomme over de sidste 50 år i gennemsnit er steget 11 % p.a. Vores nyeste analyser af værdiudviklingen på andelsboligforeningers ejendomme peger på, at disse over tid har en stærkere stigning i den kontante handelspris end boligudlejningsejendomme, der ejes af private grundejere. Dette skyldes, at andelsboligforeningerne generelt investerer flere penge i vedligeholdelse og bygningsmæssig udvikling end tilfældet er for private grundejere. I andelsboligforeninger ses hyppigt nye tage, tagrender, nedløbsrør, termoruder, fælles vaskeri, tagterrasser, nye renoverede hovedtrapper, bagtrapper måske endda jacuzzi i kælderen m.m. I private grundejeres boligudlejningsejendomme er det reglen frem for undtagelsen, at der kun bruges ressourcer på vedligehold og kun når tingene går i stykker, og bygningsmæssig forbedring er kun aktuelt såfremt at det medfører forbedringsforhøjelseshusleje. AB samlede offentlig aktuel kontant samlet stigning AB i Stiftet efter købesummer vurdering handelsværdi værdistigning % p.a. antal % % % % % 2 Summa * Denne tabel er et udtog af analyse af 26 tilfældige andelsboligforeninger. Uden at være uforsigtig, kan man derfor som tommefingerregel konkludere, at en andelsboligforening efter mere en 10 års ejerskab til ejendommen typisk vil have en ejendom, der grundet den bedre tekniske tilstand. Dette vil medføre at denne ejendom typisk vil have en kontant handelsværdi, der gør den % mere værdifuld en den tilsvarende boligudlejningsejendom, der aldrig har været anvendt til andet end boligudlejningsejendom. Valuaren er i sin vurdering af den kontante handelsværdi forpligtet til at vurdere værdien af en over middel teknisk tilstand på ejendommen, frem for en ejendom, hvor grundejeren igennem årene kun har udført det absolut mest nødvendige. I dagens marked er det typisk således, at boligudlejningsejendomme handles til priser, der ligger tæt på værdien % af tilsvarende m 2 priser for tilsvarende arealer i ejerlejlighedsejendomme.

13 13 Det er valuarens opgave jf. ABL 5 stk. 2. litra b, at værdiansætte ejendommen ud fra den kontante handelsværdi. Den kontante handelsværdi som vurderet af valuaren må være den samme, hvad enten ejendommen skal handles eller den ikke skal handles. Denne mulighed for andelsboligforeningen til at anvende valuarmetoden har af lovgiverne haft til formål at bringe andelshaverne i en position, hvor de ikke presses til at opløse foreningen og sælge ejendommen for at få værdien af deres investering/ejendom frem i lyset. Et andet formål har været at undgå, at tilkøbende andelshavere er blevet mødt med et krav om yderligere betalinger under bordet. Jørgen Møller, Dansk Ejendomsmæglerforening skrev således i Børsen Bolig fredag d. 5. januar 2007, at værdiansættelsen skal tage udgangspunkt i, hvad tilsvarende ejendomme handles til. Det er derfor vores holdning, at valuaren er forpligtet til at kunne dokumentere den af valuaren vurderede kontante handelsværdi ud fra reference til tilsvarende ejendomme handlet i det samme område eller i den samme by indenfor en rimelig periode i forhold til vurderingsdatoen. Den af valuaren ansatte kontante handelsværdi er en øjebliksvurdering. Det er vores fortolkning at en afvigelse ud fra referencehandler på +/ % vil kunne accepteres. Såfremt, at valuaren bevæger sig udover dette vurderingsinterval mener vi, at man kan spørge om valuaren nu også har udført sin opgave og/eller om han har optrådt ansvarspådragende. Valuaren er jf. ABL 5 stk. 2 litra b ikke berettet til selv at anlægge et andet vurderingstema end den kontante handelsværdi. Valuaren må således ikke ændre på vurderingstemaet og værdiansætte lavere eller højere end den kontante handelsværdi, f.eks. ved at gradbøje vurderingstemaet med ord som forsigtig eller konservativ. Værdiansættelse af andelsboligforeningens ejendom til den kontante handelsværdi kan medføre, at andelsboligforenings medlemmer især de gamle foreninger med kun lille eller ingen gæld kan komme i en situation, hvor den beregnede andelskrone let kommer op i flere mio. kr. Det er dog ikke valuaren, der beslutter andelskronen, men derimod andelsboligforeningens medlemmer. Den maksimale andelskrone bliver derfor, som det er lovens intension, til en maksimalpris og ikke en garantipris. Tilsvarende gør sig allerede i dag gældende for meget dårligt beliggende lejligheder i en andelsboligforening. Typisk er der samme andelskrone uanset om en andel giver ret til at leje en lejlighed i foreningen, der ligger lige ved siden af en hashklub, ovenpå en massageklub og lige ud for en stærkt trafikeret holdeplads for omnibusser eller om andelen giver ret til at leje en lejlighed i samme ejendom beliggende på 5. sal med dejlig terrasse med udsigt over havnen. I takt med at andelshaverne udnytter deres økonomiske interesse f.eks. ved at benytte sig af muligheden for at beregne andelskronen efter valuarmetoden, da må andelshaverne forvente, at ventelisterne vil skrumpe radikalt ind, at det kan blive nødvendigt med et professionelt salg af andelen f.eks. ved anvendelse af ejendomsmægler samt at vi måske kommer til at se et marked for andelsboliger.

14 Referencepriser: Aktuelle handler med boligudlejningsejendomme Ejendomme Postnummer Købesum Areal bolig Areal erhverv m2-pris bolig m2-pris erhverv Handelsdato Kjeld Langes Gade Dronningens Tværgade Elmegade Istedgade Falkoner Alle Mølle Allé Nrd.Frihavnsgade Sankt Knuds Vej Hospitalsvej Poppelgade J.E.Ohlsens Gade Agnetevej Klosterstræde Hostrups Have Ole Suhrs Gade Nyborggade Gennemsnit Tabellen viser et udsnit af vores registrerede handler med boligudlejningsejendomme beliggende i København og Frederiksberg. Tabellen indeholder kun en enkelt handel indgået i 2008, da der som tidligere nævnt nemt kan gå flere måneder før skøde tinglyses, og salgsprisen dermed bliver offentlig. For at få en tendens på prisniveauet i 2008 på de aktuelle handelspriser, specielt København S og SV, har vi undersøgt priser på boligudlejningsejendomme, der pt. er til salg i netop dette område. Dog er det ikke ualmindeligt, at den udbudte pris ligger over den faktiske købspris. Ejendomme til salg i København S og SV. ( ) Adresse Opført Vurdering Udbudspris Areal bolig Areal erhverv m2-pris bolig m2-pris erhverv Afkastprocent Amagerbrogade ,19% Chrismas Møllers Plads ,28% Frederikssundsvej ,10% Dortheavej ,17% Skoleholdervej ? Rentemestervej ? Peter Holms Vej ,27% Gennemsnit Jeg har i 2006 været involveret i 15 forskellige boligejendomme beliggende i Valby solgt primo april-august 2006 af to pensionskasser. Disse ejendomme er handlet til priser på mellem kr /m 2 og kr /m 2. Kendetegnende for salget af disse ejendomme er, at de typisk ikke har været annonceret i relevante medier, de er blevet solgt i løbet af få dage og de er alle solgt til udbudsprisen. Det er derfor nærliggende, at ingen af de 15 solgte ejendomme har opnået den markedspris, der ville have været muligt, hvis havde været udbudt til en mere ambitiøs pris, med en bred markedsføring til nationale og internationale kunder, med den åbenhed, der kendetegner et effektivt marked. Det kan undre mig, at det stadig er en udbredt opfattelse, at der opnås de bedste priser på salg af investeringsejendomme, når salget sker i det skjulte. Til eksempel blev Scala bygningen på Vesterbrogade solgt i foråret 2006 til en pris på omkring kr. 350 mio. Få

15 15 dage senere blev samme ejendom videresolgt med en fortjeneste på ca. kr. 50 mio. Havde denne ejendom været udbudt i fuld offentlighed, så havde sælger formentligt selv opnået denne avance i stedet for at den nu faldt i hatten på en mellemhandler. 24. Hvor stor en nøjagtighed bør der være på en valuarvurdering: Vi er os bekendt eneste valuar der i vore rapporter anfører, at valuarvurderingen bør ligge indenfor +/ %. Vi har kendskab til juridiske artikler, der på tilsvarende vis, har behandlet hvor meget et skøn må afvige indenfor de acceptables grænser. Disse artikler opererer med et skøn indenfor +/- 30%. I forhold til vores vurdering kan man derfor anlægge følgende følsomhed: AB Kornblomsten kr. Valuarværdi -30% -15% 15% 30% Kontant handelsværdi Boliger, værdi pr. m Erhverv, værdi pr.m Besvarelse Der er indhentet referencepriser på tilsvarende ejerlejligheder i Københav S og her ligger markedsværdierne på fire udvalgte ejerlejligheder på i gennemsnit kr /m 2. Det har ikke været os muligt at fremskaffe aktuelle referencehandler på tilsvarende ejendomme handlet i 2008, da der i dette år kun blev gennemført meget få handler. Generelt er det vores erfaring, at priserne på boligudlejningsejendomme kun har været svagt faldende eller stagnerende. Ejendommen vurderes ud fra vurderingstemaet til markedsværdien for en boligudlejningsejendom med 1 ledig lejlighed, der ikke tidligere har været ejet af en Andelsboligforening: Markedsværdi areal i m2 m2-pris i kr. markedsværdi Grundareal Samlet boligareal Antal boliglejligheder Uudnyttet tagareal Kælder Erhvervsareal Skur Værdi af en ledig lejlighed Vedligeholdelsesefterslæb Samlet valuarvurdering Ejendommens aktuelle markedsværdi er derfor afrundet: kr skriver kroner ottiottemillionerkroner 00/100 Forrentning på nettoleje: 1,01%

16 16 Ejendomsværdiens fordeling: Grundstykket: kr Bygningen kr Installationer kr Kontant handelsværdi kr Habilitetserklæring: Nærværende vurdering er afgivet efter bedste evne og overbevisning, og vi kan erklære, at vi ikke har nogen interesse i denne sag udover nærværende vurderingsforretning. 27. Copyright: Denne vurderingsforretning må ikke uden vores skriftlige samtykke anvendes af andre end rekvirenten, til andre formål end angivet i vurderingsformålet og må ikke gengives helt eller delvist. Vurderingsrapporten må ikke udleveres til andre uden tilladelse fra Wismann Property Consult A/S. Vurderingsrapporten kan umiddelbart udleveres til samtlige medlemmer af andelsboligforeningen samt potentielle købere af andelsbeviser. 28. Indsigelser eller forespørgsler til indholdet i valuarrapporten: Såfremt medlemmer af andelsboligforeningen, ejendomsadministrator, revisor eller andre måtte have indsigelser til eller forespørgsler til indholdet i vores valuarrapport, bedes disse rettet direkte til den ansvarlige valuar hos Wismann Property Consult A/S. 29. Dato og underskrift: København den 11. marts 2009 Som vurderingsmand: Wismann Property Consult A/S Lars Wismann, projektchef & direktør cand. merc., statsaut. ejd. mgl. & valuar MDE Se i øvrigt vores hjemmeside:

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København 1 Tilrettet efter administrators indvendinger over vores skøn samt DE s sekretariats anmodning om en opfyldelse af alle formelle krav til en valuarrapport jf. DE s bekendtgørelse! Anonymiseret med hensyn

Læs mere

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28 Matr. nr. 15 c Frederiksberg Ref.: V.3974 Rekvirent: advokat Torben Winnerskjold på vegne Andelsboligforeningen Duegården

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Kontakt os på lw@wismann-as.dk (mobil 4088 1998) og modtag en gratis uforpligtende analyse om jeres økonomiske muligheder, minimal boligydelse

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Herudover tilbyder jeg medlemmerne at formidle salg af deres andele på følgende vilkår:

Herudover tilbyder jeg medlemmerne at formidle salg af deres andele på følgende vilkår: www.wismann-as.dk, CVR: 28 31 27 17, Vesterbrogade 2 D, 5. sal, 1620 København V, Tlf..: 7020 1658, fax.: 7020 1657, e-mail: lw@wismann-as.dk, Lars Wismann, cand. merc. stats. aut. ejd. mgl & valuar MDE

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

VURDERING AF EJENDOMMEN

VURDERING AF EJENDOMMEN Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Vurd. nr. 06-518 VURDERING AF EJENDOMMEN Beliggenhed..: Lyngbyvej 38-60 / Omøgade 2-6 / Sejrøgade 1-5, 2100 København Ø Matrikelnr

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet!

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet! HD-studiet i Finansiel rådgivning Afgangsprojekt forår 2013 Uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet Udarbejdet af: Ina Nørlund Pedersen Vejleder: Karsten Jørgensen Copenhagen Business School 1 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012 Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 19. august 2012 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte og gode billige boligmæssige

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Andelsboligforeninger 2011

Andelsboligforeninger 2011 Copenhagen Business School Kandidatafhandling: Cand.merc.(jur.) Andelsboligforeninger 2011 - en boligform under forandring Cooperative housing 2011 a form of housing in transition Udarbejdet af: Katarina

Læs mere

B O L S J E F A B R I K K E N

B O L S J E F A B R I K K E N BOLSJEFABRIKKEN IBI udbyder ejerlejligheder i Bolsjefabrikken til salg. Lejlighederne sælges til eget brug, som forældrekøb eller som investeringsobjekt med udlejning for øje. INDHOLD 3 4 5 6 7 10 12 14

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere