SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE"

Transkript

1 SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE FOKUSAREAL OPFYLDT SANDGRAV LEDØJETOFTEN 49, 2765 SMØRUM ETAPE KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data: Udgivelsesdato : 15. juni 2012 Revision : 01 Projekt : Udarbejdet : Malene B. Jensen Kontrolleret : Mikkel M. Poulsen

2 12 København Frederiksund, 1220 Motorring 4 Tværvej N Miljøtekniske undersøgelser Supplerende forureningsundersøgelse Opfyldt sandgrav, Ledøjetoften 49, 2765 Smørum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 HISTORIK Stamoplysninger Tidligere undersøgelser 3 4 MILJØTEKNISKE UNDERSØGELSER 4 5 RESULTATER Jordprøver 5 6 SAMMENFATNING 6 7 HENVISNINGER 6 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3 : Oversigtsplan Boreprofil Analyserapporter r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\jord\ 8-ansøgninger\supplerende undersøgelse, ledøjetoften 49\ _suppl. afrapp_mje_ doc

3 12 København Frederiksund, 1220 Motorring 4 Tværvej N Miljøtekniske undersøgelser Supplerende forureningsundersøgelse Opfyldt sandgrav, Ledøjetoften 49, 2765 Smørum Side 2 1 INDLEDNING Vejdirektoratet (herefter VD) bygger for tiden 12 København Frederikssund, 1220 Motorring 4 Tværvej N, som er en forlængelse af Frederikssundsmotorvejen (M12) på en ca. 6 km strækning mellem Motorring 4 og Tværvej N (etape 1220) samt tilstødende veje. Realiseringen af projektet betyder, at der ved ekspropriation skal erhverves arealer fra de berørte grunde. Ekspropriationsforretningen er gennemført primo Grontmij A/S har tidligere foretaget en forureningsundersøgelse af opfyldningen på et areal beliggende Ledøjetoften 49, 2765 Smørum. Lokaliteten har fokusareal nr Der blev ved undersøgelsen fundet forurening i fyldlaget. Undersøgelsen er afrapporteret i /1/. På baggrund af undersøgelsen er en del af arealet blevet kortlagt på vidensniveau 2. Nærværende notat er en supplerende undersøgelse i forbindelse med ansøgning om 8-tilladelse, der er søgt for at bortgrave forureningen. Figur 1.1. Placering af opfyldt sandgrav Ledøjetoften 49, 2765 Smørum 1: Copyright Vejdirektoratet og Kort & matrikelstyrelsen (G2-93). Selve motorvejen og de tilhørende anlæg etableres nord for fokusområdet, mens støjvolden etableres på den sydlige del. Grunden ligger uden for Egedal Kommunes områdeklassificering og i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 2 FORMÅL Den supplerende forureningsundersøgelse har til formål yderligere at belyse de muligt forurenende stoffer i det materiale, der er benyttet til at opfyldning på arealet. Resultater skal således indgå i det grundlag, som Egedal Kommune har til rådighed for at udarbejde deres tilladelse til gravearbejder i det kortlagte areal i henhold til 8 i Jordforureningsloven. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\jord\ 8-ansøgninger\supplerende undersøgelse, ledøjetoften 49\ _suppl. afrapp_mje_ doc

4 12 København Frederiksund, 1220 Motorring 4 Tværvej N Miljøtekniske undersøgelser Supplerende forureningsundersøgelse Opfyldt sandgrav, Ledøjetoften 49, 2765 Smørum Side 3 3 HISTORIK 3.1 Stamoplysninger Stamoplysninger Lokalitetens adresse Ledøjetoften 49, 2765 Smørum Matr. nr. 11b Ledøje By, Ledøje Koordinater (UTM32) N = , E = Koordinater (DKTM3) N = , E = Fokusarealnummer Grundejer Gunnar Søndergaard Grundejers adresse Ledøjetoften 49, 2765 Smørum Grundejers telefonnummer Kontaktperson Gunnar Søndergaard Kontaktpersons adresse Ledøjetoften 49, 2765 Smørum Kontaktpersons telefonnummer Nuværende arealanvendelse Landbrugsareal Kortlægningsstatus Grunden er delvist kortlagt på vidensniveau 2 Områdeklassificeret Ikke områdeklassificeret Grundvandsinteresser Ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Historik? i dag: Landbrugsareal Tidligere undersøgelser Forureningsundersøgelse, /1/. Tabel 3.1. Stamoplysninger 3.2 Tidligere undersøgelser I juli 2011 blev der udført forureningsundersøgelse på arealet med søgerender og prøvegravninger, hvor der blev påvist forurening i med kulbrinter og tjærestoffer i jordprøver fra fyldlaget /1/. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\jord\ 8-ansøgninger\supplerende undersøgelse, ledøjetoften 49\ _suppl. afrapp_mje_ doc

5 12 København Frederiksund, 1220 Motorring 4 Tværvej N Miljøtekniske undersøgelser Supplerende forureningsundersøgelse Opfyldt sandgrav, Ledøjetoften 49, 2765 Smørum Side 4 4 MILJØTEKNISKE UNDERSØGELSER Grontmij A/S har foretaget undersøgelse på lokaliteten i juni Den udførte undersøgelse har omfattet udførelse af en 6 boring, samt udtagning og analyse af jordprøver. Boringen er placeret ca. midt i arealet med opfyldning. Boringen er udført til 4 m u.t. Placering af boringen fremgår af situationsplanen i bilag 1. Under borearbejdet er jordlagene karakteriseret med hensyn til tekstur, farve, lugt og forureningsindikationer. Der er udtaget jordprøver i dybderne 0,2 m u.t., 0,5 m u.t. samt for hver halve meter herefter ned til 4 m u.t. Boreprofilet er vedlagt i bilag 2. Der blev fundet affald i fyldjorden, herunder tegl, ned til 1,8 m u.t. Fra 1,8-2,2 m u.t. er der truffet et tørvelag. Herunder er der truffet intakte lag af sandet ler ned til 3,8 m u.t. og leret sand ned til 4,0 m u.t., hvor boringen blev stoppet. Der blev ikke konstateret tegn på vand i de gennemborede jordlag og boringen blev derfor ikke filtersat. Der kunne således ikke udtages en vandprøve fra boringen. Jordprøverne fra dybderne 0,2, 0,5, 1, 1,5 og 2 m u.t., svarende til fyldlaget samt tørvelaget, er analyseret for kulbrinter, BTEX, tjærestoffer (7 stk.), 6 tungmetaller, phenoler samt pesticider (9 stk. regionspakke 1). Den valgte pesticidpakke svarer til de pesticider regionerne har udvalgt, som relevante at analysere for i Danmark på landbrugsarealer /2/. Boringens X,Y koordinater er indmålt med GPS i UTM32. Koordinaterne fremgår af boreprofilet i bilag 2. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\jord\ 8-ansøgninger\supplerende undersøgelse, ledøjetoften 49\ _suppl. afrapp_mje_ doc

6 12 København Frederiksund, 1220 Motorring 4 Tværvej N Miljøtekniske undersøgelser Supplerende forureningsundersøgelse Opfyldt sandgrav, Ledøjetoften 49, 2765 Smørum Side 5 5 RESULTATER Alle kemiske analyser af jordprøver er foretaget af MILANA. Analysemetoderne benyttet ved de akkrediterede laboratorieanalyser fremgår af analyserapporter vedlagt i bilag Jordprøver Udvalgte resultater af jordprøver er sammenfattet i nedenstående tabel 5.1. Prøve Dybde Kulbrinter Tungmetaller PAH C6-C10 C10-C15 C15-C20 C20-C40 Total Cadmium Chrom Kobber Nikkel Bly Zink Benz(a)pyr en Dibenz(a,h) -anthracen m u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS Sum af 7 PAH er B101 0,2 < < < < i.p. 0, ,039 0,011 0,23 B101 0,5 < < < < i.p. 0, ,014 < 0,07 B101 1 < < < < i.p. 0,07 6,1 8, ,035 0,01 0,19 B101 1,5 < < < < i.p. 0,1 8,1 5, < < i.p. B101 2 < < < < i.p. 1, ,1 0,31 6,1 Tabel 5.1. Udvalgte analyseresultater af jordprøver for parametrene kulbrinter, tungmetaller og PAH er i.p. : Ikke påvist < : under detektionsgrænsen Fed skrift: koncentration over Miljøstyrelsens grænseværdi for ren jord. Prøve Dybde Chlorerede opløsningsmidler Phenoler Tetrachloethylen (TCE) Nedbrydningdprodukter af TCE Phenoler Phenol 3-/4- methylphenol Sum af phenoler m u.t. mg/kg TS mg/kg TS B101 0,2 < i.p. i.p. < < < B101 0,5 < i.p. i.p. < < < B101 1 < i.p. i.p. < < < B101 1,5 < i.p. i.p. < < < B ,011 i.p. påvist 0,069 0,051 0,12 Tabel 5.2 Udvalgte analyseresultater af jordprøver for parametrene chlorerede opløsningsmidler og phenoler. v i.p. : Ikke påvist < : under detektionsgrænsen Fed skrift: koncentration over Miljøstyrelsens grænseværdi for ren jord. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\jord\ 8-ansøgninger\supplerende undersøgelse, ledøjetoften 49\ _suppl. afrapp_mje_ doc

7 12 København Frederiksund, 1220 Motorring 4 Tværvej N Miljøtekniske undersøgelser Supplerende forureningsundersøgelse Opfyldt sandgrav, Ledøjetoften 49, 2765 Smørum Side 6 Der er kun påvist koncentrationer af de undersøgte stoffer over Miljøstyrelsens grænseværdier for ren jord i prøve B101 2,0 m u.t. I denne prøve er der påvist kraftig forurening med bly (1050 mg/kg TS), samt lettere forurening med cadmium (1,0 mg/kg TS) og tjærestofferne benz(a)pyren (1,1 mg/kg TS), dibenzo(a,h)anthracen (0,31 mg/kg TS) samt total PAH (sum af 7 stoffer) på 6,1 mg/kg TS. I jordprøven B101 2,0 m u.t. er der desuden påvist spor af metaller, tetrachlorethylen og phenoler, men alle under Miljøstyrelsens grænseværdier for ren jord. Jordprøverne (fra 0,2-1,5 m u.t.) overholder Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for ren jord. Der er i de analyserede jordprøver herfra ikke påvist indhold over detektionsgrænserne af kulbrinter, BTEX, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf, phenoler eller pesticider. 6 SAMMENFATNING Der er i den supplerende boring B101 fundet affald i fyldjorden, herunder murbrokker ned til 1.8 m. u. t. De kemiske analyser af jorden viser, at jorden ikke var forurenet ned til 1,5 m u.t. Jorden er i 2 m u.t. er forurenet med bly, cadmium, benz(a)pyren, dibenz(a,h)antracen og PAH`er. På baggrund af de udførte analyser ved den supplerende undersøgelse samt den tidligere udførte undersøgelse, vurderes det at de parametre det er relevant at analysere for ved fremtidige prøvetagninger er kulbrinter, tjærestoffer og tungmetaller. De stoffer, der kun er konstateret spor af, vurderes ikke at være relevante at analysere for, da de påviste koncentrationer er tæt ved detektionsgrænsen. Der er desuden ikke påvist nedbrydningsprodukter af TCE i jordprøverne. 7 HENVISNINGER /1/ Forureningsundersøgelse, fokusareal opfyldt sandgrav Ledøjetoften 49, 2765 Smørum. Etape 1220, 12 København Frederikssund >>> Motorring 4 Tværvej N. Udført ag Grontmij A/S, december /2/ Jordforureningsinfo nr. 1, 2012 s. 18 Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august Videncenter for Jordforurening. r:\projects\glo\22\ \06_output\300 miljøteknik generelt - environmental general\jord\ 8-ansøgninger\supplerende undersøgelse, ledøjetoften 49\ _suppl. afrapp_mje_ doc

8 Bilag 1 Oversigtsplan

9

10 Bilag 2 Boreprofil

11 BOREPROFIL Sagsnavn: 12 København-Frederiksund, 1220 Initialer: MJE Lokalitet: Ledøjetoften 49, 2765 Smørum Dato: Sagsnummer: Side 1 af 1 Prøvesæt: Sidste prøvenr. i sidste prøvesæt: Prøve Borings navn Udtaget Dybde Geologi Lugt PID Bemærkninger Blandekl. (m u.t.) (ppm) (GPS-koordinater) prøve B ,3: Muld, sandet, brunt, fyld UTM32 N: : Sand, tegl, brunt, fyld E: ,6-1.8: Sand, tegl, lerpartikler, brunt, fyld : Tørv : Ler, sandet, gulbrunt, intakt 3.8-4: Sand, let leret, gulbrunt, intakt

12 Bilag 3 Analyserapporter

13 TEST Reg. nr. 361 Grontmij A/S Granskoven Glostrup Mikkel Mühle Poulsen ANALYSERAPPORT Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: MJE Jord Sagsnummer: Kunde: Grontmij A/S, Granskoven 8, 2600 Glostrup Prøvested:, Ledøjetoften 49,, 2765 Smørum RESULTATER FOR PRØVE Parameter - Enhed Metode Akk / / / / /12 Kommentar nr: *1 *1 *1 *1 *1 - Prøve ID - - B101 B101 B101 B101 B101 Dybde m u.t Emballage - - Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Bly, Pb mg/kg TS DS259/ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259/ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259/ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259/ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259/ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259/ICP Tørstofindhold % DS PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008/AK181 påvist påvist påvist i.p. påvist BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1/ VKI 2010 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. Kulbrinter VKI GC/FID/pentan AK120 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. Benzen mg/kg TS REFLAB 1/ VKI 2010 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 Toluen mg/kg TS REFLAB 1/ VKI 2010 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 Ethylbenzen mg/kg TS REFLAB 1/ VKI 2010 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 Xylener mg/kg TS REFLAB 1/ VKI 2010 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 Sum af BTEX # mg/kg TS REFLAB 1/ VKI 2010 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 Naphtalen mg/kg TS REFLAB 1/ VKI 2010 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008/AK < Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008/AK < Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008/AK < Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008/AK < Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008/AK < < PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008/AK i.p. 6.1 Halogenerede kulbrinter - VKI/Reflab1 AK206 i.p. i.p. i.p. i.p. påvist Trichlormethan (chloroform) mg/kg TS VKI/Reflab1 AK206 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,1,1-trichlorethan mg/kg TS VKI/Reflab1 AK206 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Tetrachlormethan mg/kg TS VKI/Reflab1 AK206 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Trichlorethylen mg/kg TS VKI/Reflab1 AK206 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Tetrachlorethylen mg/kg TS VKI/Reflab1 AK206 <0.010 <0.010 <0.010 < Nedbrydningsprod. af TCE: # - GC/MS/SIM/xylen AK88 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. Vinylchlorid # mg/kg TS GC/MS/SIM/xylen AK88 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,1-dichlorethylen # mg/kg TS GC/MS/SIM/xylen AK88 < < < < < trans-1,2-dichlorethylen # mg/kg TS GC/MS/SIM/xylen AK88 < < < < < cis-1,2-dichlorethylen # mg/kg TS GC/MS/SIM/xylen AK88 < < < < < ,2-dichlorethan # mg/kg TS GC/MS/SIM/xylen AK88 < < < < < ,1-dichlorethan # mg/kg TS GC/MS/SIM/xylen AK88 < < < < < Phenoler # - GC/MS/DCM AK 150 i.p. i.p. i.p. i.p. påvist Phenol # mg/kg TS GC/MS/DCM AK 150 <0.050 <0.050 <0.050 < methylphenol (o-cresol) # mg/kg TS GC/MS/DCM AK 150 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 < /4-methylphenol(m/p-cresol) # mg/kg TS GC/MS/DCM AK 150 <0.050 <0.050 <0.050 < ,6-dimethylphenol # mg/kg TS GC/MS/DCM AK 150 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 < ,4-dimethylphenol # mg/kg TS GC/MS/DCM AK 150 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 < ,5-dimethylphenol # mg/kg TS GC/MS/DCM AK 150 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 < ,4-dimethylphenol # mg/kg TS GC/MS/DCM AK 150 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af 2 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

14 TEST Reg. nr. 361 Sum af phenoler # mg/kg TS GC/MS/DCM AK 150 <0.050 <0.050 <0.050 < Pesticider, Regioner, jordpakke 1 - GC/LC/MS i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. Simazin # mg/kg TS GC/MS/SIM AK. 90 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Atrazin # mg/kg TS GC/MS/SIM AK. 90 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Dichlobenil # mg/kg TS GC/MS/SIM AK. 90 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Terbutylazin # mg/kg TS LC/MS/SIM AK. 90 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,6-Dichlorbenzamid (BAM) # mg/kg TS GC/MS/SIM AK. 90 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Captan # mg/kg TS GC/MS/SIM AK. 90 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Malathion # mg/kg TS GC/MS/SIM AK. 90 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Parathion-ethyl mg/kg TS GC/MS/SIM AK. 90 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Parathion-methyl # mg/kg TS GC/MS/SIM AK. 90 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Kulbrinter n-c6 - n-c10 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 Kulbrinter > n-c10 - n-c15 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 Kulbrinter > n-c15 - n-c20 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 Kulbrinter > n-c20 - n-c35 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <25 <25 <25 <25 <25 Total kulbrinter 2010 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. Prove KOMMENTARER *1 Ingen kommentar Mikkel West-Nørager MILANA Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk Tlf , Fax SagsID: Udskrevet: af 2 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres. Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE FOKUSAREAL 122-39-11 OPFYLDT SANDGRAV LEDØJETOFTEN 49, 2765 SMØRUM ETAPE 122 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data: Udgivelsesdato : 5. december 211 Revision

Læs mere

Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal

Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal 28.06.2017 17-0436 Ina Ibro/ Sven Ulrich Bertelsen Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal SAG : Skolevej 1D, 9574 Bælum, matr. nr. 1bx Bælum By, Bælum. EMNE : Undersøgelse af jorden i forbindelse

Læs mere

Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og

Læs mere

Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r, 146a og 146b Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling,

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Roskilde Kommune Miljøteknisk Notat Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. 14. november 2017 Sag: 17-07-01 / CBS GeoMiljø

Læs mere

!"#$ %$& ''(%)" '$ *+'$ #, '-.*

!#$ %$& ''(%) '$ *+'$ #, '-.* !"#$ %$& ''(%)" '$ *+'$ #, '-.*!""###$% /0!"#$ %$& ' ' 1' " ' 2%3' 4 *' $ 0 " $' 5" $" )" $ 2) $4 2 6 # 2(4! 7' 0&" 8%! 94 ''(%)" '$*+'$ #, '-.* /0!"#$ %$& ' "# $$ :%)(%)" '$%% ) ; ) %#!& $ ) ('$% " :%%!!

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Bilag 1 - Situationsplaner

Bilag 1 - Situationsplaner 17 Bilag 1 - Situationsplaner N B302! 158 ( B123 B301 B303 L303 L302 L301 Område 3.1 LB304 L306 L304 # L109 L305 LB309 ( B124 L308 L309 L307 Område 3.2 Strømningsretning L312 L310 L311 ( B125 L314 # L110

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER Kirkegade 14, Gudme Rekvirent: Svendborg Kommune Dato: 14. december 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1140 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv.

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. Bilag 1 Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. 0 250 500 meter 0 0 0 0 Midlertidigt filter for porevand Boring, tidl., filtersat Boring, ny, ikke filtersat Boring, ny, filtersat Undersøgelsesområde

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Åbjerg Vandværk Amba Vestervej 22 3600 Frederikssund Att.: Formand Michael Tofte Version: 1 Modtaget: 01-12-2017 Påbegyndt: 01-12-2017 Ordrenr.: 413970 Sagsnavn Åbjerg vv Lokalitet: Åbjerg Vandværk Prøvested:

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse Højbovej 5, 3730 Nexø

Indledende forureningsundersøgelse Højbovej 5, 3730 Nexø Indledende forureningsundersøgelse Højbovej 5, 3730 Nexø Indledende forureningsundersøgelse Bornholms Regionskommune Registreringsblad Lokalitetsnummer: 400-00049. NIRAS-sagsnr.: 207654. Rekvirent: Titel:

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Omfattende forureningsundersøgelse

Omfattende forureningsundersøgelse Omfattende forureningsundersøgelse Kirkebjerg Allé 4-6, 2600 Glostrup Matr. nr. 8 az og 8 aæ, Glostrup By, Glostrup Udført af: DMR Rådgivende Ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S For: Glostrup Kommune

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib / Mikkel Mühle Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen. : Bilag 1: Oversigtsplan Bilag 2: Analyseresultater.

Miljøteknisk notat. : Eva Zib / Mikkel Mühle Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen. : Bilag 1: Oversigtsplan Bilag 2: Analyseresultater. Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

MILJØNOTAT. Sag nr.: /ISA Dato: 9. august 2017

MILJØNOTAT. Sag nr.: /ISA Dato: 9. august 2017 Sag nr.: 117175/ISA Dato: 9. august 2017 MILJØNOTAT Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Rundinsvej 7 og 11, og Møllestien 3, 8 og 10,, matr. nr. 7ab, 7ah, 7bq, 7ck, 12m, 12æ og 7000v, 1. Indledning

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/FOE Nr.: 2 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/FOE Nr.: 2 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Bistrupvej 137 Sag nr.: 4787.03 Emne: Miljøundersøgelser Udført/kontrol: MAP/FOE Nr.: 2 Dato: 2011-08-24 Rev.: 2011-08-26 1. Baggrund og formål Københavns Kommune planlægger salg af ejendommen

Læs mere

Bilag 1 LANDINSPEKTØRPLAN DONG 115 119 149 184a 404 R 1 NR 101 2090 2301 2000 5500 2110 14000 Islands Brygge Nyt skel i igangværende sag fra LE34 X=-72.179,54 Y=138.230,14 80a P Y=138150 X=72200 X=-72.206,22

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Silkeborg Kommune Vej & Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att: Brita Skovlyst Sagsnr.: Dato: 2016-1033 2. februar 2017 Notat vedr. miljøteknisk tilsyn ifm. opgravning af jerntromler,

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på Kildebækvej 26, 3660 Stenløse del af matr. 23c Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på Kildebækvej 26, 3660 Stenløse del af matr. 23c Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på Kildebækvej 26, 3660 Stenløse del af matr. 23c Stenløse By, Stenløse. 24. oktober 2012 Sag: 1205701 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse på Ryttergården - Smørumnedrevej 5-9, 2765 Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse på Ryttergården - Smørumnedrevej 5-9, 2765 Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse på Ryttergården Smørumnedrevej 59, 2765 Smørum. 31. oktober 2016 Sag: 1604802 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 3941, 3450 Allerød.

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Kilen Losseplads. Grundvandsmonitering 2013

Kilen Losseplads. Grundvandsmonitering 2013 Kilen Losseplads. Grundvandsmonitering 2013 Jessen Kilen Losseplads, Struer Lokalitets nr. 671-00001 15-08-2013 Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26, 8800 Viborg Tlf. 7841 1925 Miljø Udgivelsesår

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport, rev. 2 Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. 11. april 2016 Sag: 16-015-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3 Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning Stamspor til Østhavnen, Sporrenovering Miljøundersøgelser af sidespor ved stationering km 13,5 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Nordre Havnekaj, 53 Kerteminde Rekvirent: Nordre Havnekaj Dato:. marts 9 DMRsagsnr.: 74 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Børge Jensens Plads, 58

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE SKOLEVEJ 4, 6640 LUNDERSKOV

FORURENINGSUNDERSØGELSE SKOLEVEJ 4, 6640 LUNDERSKOV FORURENINGSUNDERSØGELSE SKOLEVEJ 4, 6640 LUNDERSKOV Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 22. marts 2017 DMR-sagsnr.: 2017-0107 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Kokbjerg 14, 6000 Kolding

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-31. Tidligere autoophug. Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

ANALYSERAPPORT 21262/10 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 21262/10 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE Åbjerg Vandværk v. Vestervej 22 3600 Frederikssund Formand Michael Tofte ANALYSERAPPORT 21262/10 Version: 1 Udtaget: 18-05-2010 1450 Modtaget: 18-05-2010 Påbegyndt: 18-05-2010 Udtaget af: LAB/JBE Råvand

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og formål. 2. Undersøgelsesmetodik

NOTAT. 1. Indledning og formål. 2. Undersøgelsesmetodik NOTAT Projekt Alling Å naturgenopretning. Okkerundersøgelse Kunde Naturstyrelsen Notat nr. 1 Dato 2012-02-16 Til Fra Kopi til Naturstyrelsen Rambøll, Dorte Harrekilde Randers Kommune, Favrskov Kommune

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Undersøgelse af forurening på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Januar / 2011 Notat Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening. Sag nr M. Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening. Sag nr M. Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup Franck Miljø- & Geoteknik Miljøteknisk notat - Screening Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup 30. maj 2017 Version 1. Flemming P. Nielsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Rumlig interpolering af store datamængder om jordforurening i København

Rumlig interpolering af store datamængder om jordforurening i København GANDALF Rumlig interpolering af store datamængder om jordforurening i København Vingsted, marts 2018 GANDALF GANDALF projekt Udvikling af metoder til Chemical Fingerprinting på jord- og sedimentprøver

Læs mere

København Havn, Redmolen

København Havn, Redmolen København Havn, Redmolen Ansøgning om ny udledningstilladelse Geo projekt nr. 200155 Rapport 5, 2018-08-17 Geo ansøger hermed, på vegne af By & Havn (Bygherre) om ny udledningstilladelse for grundvandssænkningen

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Notat. Sag : Åvænget Bassiner. Tekst start Rev A: Emne : Prøvetagning og analyse af sediment

Notat. Sag : Åvænget Bassiner. Tekst start Rev A: Emne : Prøvetagning og analyse af sediment M:\14811\11_MILJO\1103, Sedimentprøver\20180110, Åvænget bassiner, Notat vedr analyse af sediment.docx Notat Sag : Åvænget Kunde : Tekst start Notat nr. : Rev A: Herning Kommune Miljønotat 1 Emne : Prøvetagning

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen By & Havn Data om kvælstofindhold på dmolen Bilag EKJ-sag 15-0261 Bilag 1 Analyserapport fra dmolekanalen TEST g. nr. 361 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Kjartan Butzbach AALYSERAPPORT

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Jordhåndteringsplan Horsens, den 10. marts 2015 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Miljøtekniske undersøgelser - Revision 1 Maj 2015 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato: 28.09.2015 Version:

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Matrikel 89i, Assens Markjorder Rekvirent: Assens Kommune Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1411 Din rådgiver gør en forskel Børge Jensens Plads 1, 5800 Nyborg Tlf. 4076

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

MARIAGER HAVN (BYGGEMODNING BOLIG)

MARIAGER HAVN (BYGGEMODNING BOLIG) MAJ 2017 MARIAGER HAVN (BYGGEMODNING BOLIG) UNDERSØGELSESRAPPORT Bilag 5 ADRESSE COWI A/S Visionshuset Visionsvej 52 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2017 MARIAGER HAVN

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Forsyning Helsingør-Vand A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Att.: Jørgen Winkel Svendsen Udskrevet: 29-01-2019 Version: 1 Modtaget: 15-01-2019 Påbegyndt: 15-01-2019 Ordrenr.: 484336 Sagsnavn Espergærde

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Ølsted Strand Vandværk Frederikssundsvej 167 3310 Ølsted Att.: Henriette Høeg Udskrevet: 05-07-2017 Version: 1 Modtaget: 21-06-2017 Påbegyndt: 21-06-2017 Ordrenr.: 397693 Sagsnavn Ølsted Strand vv Lokalitet:

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Situationsplan med prøvelokaliteter. Analyseresultater

Situationsplan med prøvelokaliteter. Analyseresultater KØBENHAVNS KOMMUNE, SOCIALFORVALTNINGEN SCREENING FOR JORDFORURENING OLIEFABRIKSVEJ 2 KASTRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATANOTAT

Læs mere

Undersøgelserne skal bruges til at beslutte, om der skal udføres afværge i form af ventilation under bevægelsesrummet i kælderen.

Undersøgelserne skal bruges til at beslutte, om der skal udføres afværge i form af ventilation under bevægelsesrummet i kælderen. Sag nr.: 114044/LJ Dato: 26. juni 2014 NOTAT Afrapportering af grundvandsundersøgelser udført i juni 2014 samt risikovurdering i forhold til indeklima opfyldelse af vilkår 4 til sikring af indeklima i

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord)

Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/12 2007. Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Bilag 1 Udtagning af prøver Prøverne skal enten udtages på opgravningsstedet

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

MILJØTEKNISKE UNDERSØ- GELSER AF FOKUSAREALER

MILJØTEKNISKE UNDERSØ- GELSER AF FOKUSAREALER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON MILJØTEKNISKE UNDERSØ- GELSER AF FOKUSAREALER ETAPE 50610 506 SYDMOTORVEJEN GEDSER >>> NYKØBING FALSTER OMFARTSVEJ GMDK Data Udgivelsesdato : 09. december 2011

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere