Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder"

Transkript

1 Juli 2012 Forfatter: Silas Dahlgaard-Povlsen Vejleder: Frank Thinggaard Lempelse i regnskabspligten for mikroenheder - En analyse af de økonomiske konsekvenser for mikro-enhederne, ved en dansk implementering af EU s nye regnskabskrav om et forkortet årsregnskab H a n d e l s h ø j s k o l e n, A a r h u s U n i v e r s i t e t E r h v e r v s ø k o n o m i s k I n s t i t u t c a n d. m e r c. a u d

2 Executive Summary This thesis examines the economic consequences for Danish micro-entities, if the new EU accounting rules in 2012/6/EU are fully implemented in Denmark. Marts 21st 2012, the European Parliament and the European Council agreed to simplify the accounting rules for Europe s smallest companies. The new directive (2012/6/EU) inserts an article 1a into the Fourth Directive (78/660/EEC), which introduces micro-entities as a separate company category and gives the EU- Member States the opportunity to exempt these entities from certain accounting requirement within the Fourth Directive, and thereby drastically simplifying the financial statement. This means that micro-entities will only be required to draw up a very simplified balance sheet and profit and loss account. Additionally the notes requirements will be changed to an absolute minimum. The EU goal, by simplifying these accounting rules, is to reduce the administrative burden for the micro-entities, which will free up money that instead can be used to invest in the companies themself. Both in Denmark and other European countries, critics has argued that the simplification of the accounting rules, will not result in a reduction of the administrative burden for the micro-entities, but instead the entities will meet additional information requirements from various users of the their financial statement, which will result in additional costs. Especially meeting the information requirements from banks will be subject to extra costs, because banks will not allow a financial statement with fewer information, when carrying out their credit scoring. The micro-entities might also meet additional information requirements from customers and suppliers, and at the same time could face additional costs in relation to higher interest rates, statistical data collection and adapting to the new rules. If the new simpler accounting rules are fully implemented to into the Danish regulation, this will result in a yearly reduction of the administrative burden of around kr Meeting the information requirements of the banks and others will result in minimum extra costs of kr , but could in reality be a lot higher. Only having extra cost of kr implies that there is no extra cost in relation to 1

3 customers, suppliers, higher interest rates, statistical data collection and adaption to the new rules. In the best case scenario, this means that micro-entities will only to able to save kr , by changing to the new simpler accounting rules. Even though some micro-entities might experience savings of up to kr , this thesis concludes that most micro-entities that only draw up a simplified financial statement will have costs that exceed the direct savings. 2

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Struktur og metode Kildekritik Definitioner Definition på administrative byrder Definition på mikro-enheder Baggrundsinformation Eksisterende lempelsestiltag EU-Kommissionen Rambøll-måling High Level Group A European Economic Recovery Plan Revision af regnskabsdirektiver Fjerde regnskabsdirektiv Generelt behov for lempelse i de administrative byrder Behov for lempelse på EU-niveau Specifikt behov for mikro-enheder Problemets omfang i tal Delkonklusion Nuværende regnskabsregulering for mikro-enheder Ledelsesberetning Fjerde regnskabsdirektiv Årsregnskabsloven Balancen Fjerde regnskabsdirektiv Årsregnskabsloven Resultatopgørelsen Fjerde regnskabsdirektiv Årsregnskabsloven

5 5.4 Noteoplysninger Fjerde regnskabsdirektiv Årsregnskabsloven Egenkapitalopgørelsen Offentliggørelse Fjerde regnskabsdirektiv Årsregnskabsloven Hvilke elementer er mest byrdefulde? Ændring af fjerde regnskabsdirektiv Lovgivning i EU Udarbejdelsesprocessen af 2012/6/EU Indhold af direktivændring 2012/6/EU Gennemgang af ændringerne i fjerde regnskabsdirektiv Lempelse fremfor fritagelse Betydning for danske mikro-enheders årsregnskab Ny regnskabsklasse Sammenligning af nuværende og nye regnskabskrav Beskrivelse af de væsentligste ændringer Delkonklusion Argumenter for og imod lempelserne EU Belgisk rapport FSR danske revisorer Finansrådet Dansk Aktionærforening Dansk Industri Potentielle yderligere informationer og ekstra omkostninger Hvem er regnskabsbrugerne? Bankernes anvendelse af information i en kreditvurderingssituation Den finansielle faktor De øvrige faktorer Bankernes nuværende informationsbehov i forhold til de nye regnskabskrav Potentielle yderligere oplysninger

6 9.3.2 Omkostninger forbundet med yderligere oplysninger til bankerne Andre regnskabsbrugers informationsbehov Kunder og leverandører Statistiske bureauer Omstillingsomkostninger Samlede ekstra omkostninger Direkte besparelse i forhold til de ekstra omkostninger Delkonklusion Konklusion Forventet direkte besparelse for en dansk mikro-enhed Indholdet af det forkortede årsregnskab Regnskabsbrugernes krav om ekstra oplysninger Vil mikro-enheder opnå en økonomisk gevinst ved implementering af fjerde regnskabsdirektivs artikel 1a? Litteraturliste Bilag

7 1 Indledning Den 21. marts 2012 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union 1 et ændringsforslag (2012/6/EU) til Ministerrådets fjerde direktiv 2, hvis formål var en nedsættelse af de administrative byrder for EU's mindste virksomheder, de såkaldte mikro-enheder 3. Udformningen af den endelig lovtekst var en del af en længere proces, som startede ved EU-Kommissionens oprindelige ændringsforslag (2009/0035 COD) tilbage i De vedtagne ændringer giver medlemslandene mulighed for at nedsætte oplysningskravene i forbindelse med virksomhedernes årsregnskab. Dette omfatter bl.a. en forkortet balance og resultatopgørelse, samt en markant reduktion af notekravene. Ændringen var et led i EU's overordnede målsætning om at nedsætte virksomhedernes administrative byrde, hvor man valgte at tage udgangspunkt i de mindste virksomheder, bl.a. med det nye regnskabsreguleringsprincip Think small first 4. I Danmark har der i fagkredse løbende været en debat omkring forslaget. Der er især blevet stillet spørgsmålstegn ved, om det i sidste ende vil have positive eller negative konsekvenser for de omfattede virksomheder. Dette skal ses i lyset af at mikro-enhedernes samarbejdspartnere bl.a. anvender årsregnskabet til at vurdere virksomhedens finansielle stilling. Hvis årsregnskabet kommer til at indeholde færre oplysninger, vil denne vurdering skulle ske på et ringere grundlag. Det argumenteres derfor, af forslagets modstandere, at mikro-enhederne dermed vil blive mødt af et hav af nye informationskrav fra disse samarbejdspartnere, for at opretholde informationsniveauet hvorpå vurderingen af mikro-enheden sker. 5 Modstanderne har især argumenteret at bankerne ikke vil acceptere årsregnskaber med færre oplysninger. Især ikke i en tid hvor der er ekstra fokus på kreditværdighed. At imødekomme de ekstra informationskrav, som alt andet 1 Omtales herefter som Ministerrådet 2 Omtales herefter som fjerde regnskabsdirektiv. 3 Se definition på mikro-enheder i afsnit EU-Kommissionen (2008), Opinion of the High Level Group, s. 5 5 The Administrative Simplification Agency (2010), Administrative burden and other factors influencing the annual filing of finanicial statements (Management summary), s. 3 6

8 lige er omfattet af ekstra omkostninger, vil kunne anses som en ny byrde for virksomhederne, hvilket vil betyde at én byrde bare erstatter en anden. 6 Denne afhandling vil bl.a. forsøge at besvare om mikro-enhederne reelt vil opleve nye byrder og i så fald om disse byrder underminerer besparelserne ved lempelserne i regnskabskravene. For at finde ud af dette, undersøges bankernes behov for ekstra oplysninger, hvor der tages udgangspunkt i de specifikke nøgletal, som anvendes i deres finansielle analyse af mikro-enhederne. Om bankerne vil afkræve ekstra oplysninger, som vil medføre ekstra omkostninger for mikroenheder, afhænger af om det forkortede regnskab indeholder de specifikke tal, som bankerne anvender til at beregne de enkelte nøgletal, der er forbundet med deres regnskabsanalyse. Ønsker bankerne ikke at nedsætte informationsniveauet og indeholder det forkortede regnskab ikke tilstrækkelig information til at opretholde det ønskede niveau, vil dette, alt andet lige, betyde nye byrder for mikro-enhederne og dermed nye omkostninger. 1.1 Problemformulering Det overordnede formål med afhandlingen er at belyse de økonomiske konsekvenser for mikro-enhederne, hvis de vedtagne lempelser i 2012/6/EU implementeres fuldt ud i den danske regnskabslovgivning (ÅRL). Her vil der især være fokus på de direkte besparelser, ved at udarbejde et forkortet regnskab, sat i forhold til de ekstra omkostninger virksomhederne afholder for at tilfredsstille regnskabsbrugernes informationsbehov. Afhandlingens overordnede problemformulering er følgende: Vil en fuld implementering af de regnskabsmæssige lempelser i 2012/6/EU, være en økonomisk besparelse for danske mikro-enheder? Til at svare på denne problemstilling, vil følgende underspørgsmål blive belyst: Hvad er den forventede besparelse for mikro-enhederne, ved en dansk implementering af de lempeligere regnskabskrav i 2012/6/EU? 6 Børsen (2011), Lempet regnskabspligt kan give bagslag 7

9 Hvad er indholdet af det forkortede årsregnskab og hvor stor er forskellen til de nuværende regnskabskrav i ÅRL? Vil regnskabsbrugerne afkræve yderligere oplysninger, udover hvad det forkortede regnskab indeholder, og i så fald hvilke? Hvad er omkostningerne ved at opfylde regnskabsbrugernes mulige behov for yderligere information? 1.2 Afgrænsning For at opretholde et vist niveau af relevans gennem hele afhandlingen, er der foretaget en række afgrænsninger. Dette medfører en forudsætning om at læseren har et vist kendskab til faget regnskab og den hertil relevante lovgivning (fx fjerde regnskabsdirektiv og ÅRL). I afhandlingen vil der i alle sammenhænge blive taget udgangspunkt i mikroenhederne, medmindre andet direkte fremgår af teksten. Derfor vil beskrivelsen af de nuværende regnskabskrav i ÅRL udelukkende blive foretaget ud fra reglerne for regnskabsklasse B. Yderligere vil der i afhandlingen ikke blive taget stilling til regnskabsreglerne i syvende regnskabsdirektiv, da lempelserne i 2012/6/EU udelukkende omhandler regnskabsreglerne i fjerde regnskabsdirektiv. Samtidig indeholder syvende regnskabsdirektiv allerede bestemmelser, som gør det muligt at fritage bl.a. mikro-enheder fra dette direktiv. 7 I forbindelse med beskrivelse af baggrundsinformation i kapitel 3, vil der udelukkende være en kort gennemgang af de væsentligste tiltag, i relation til lempelse i de administrative byrder. Dette skyldes primært pladsmangel og er derfor blevet nedprioriteret, da det ikke er essentielt for afhandlingens specifikke problemstilling. Ved analysering af de økonomiske konsekvenser for mikro-enhederne, er der udelukkende fokus på mikro-enheder, som har behov for at opnå finansiering via bankerne. Der bliver derfor ikke taget stilling til de økonomiske konsekvenser for mikro-enheder, som enten ikke har behov for ekstern finansiering eller som opnår finansieringen på anden vis. Det antages at langt hovedparten af mikro-enhederne har behov for netop finansiering fra bankerne. 7 Rådets syvende direktiv, 83/349/EØF, Artikel 6, stk. 1 8

10 I gennemgangen af den nuværende regnskabsregulering vil der primært blive redegjort for kravene til udarbejdelse og præsentation, og ikke reglerne for fx indregning og måling. Dette skyldes at lempelserne i 2012/6/EU udelukkende omhandler regler for udarbejdelse og præsentation, med en enkelt undtagelse omkring dagsværdiregulering. De nye regler om dagsværdiregulering vil blive redegjort for, sammen med de øvrige regler i 2012/6/EU. I forbindelse med den teoretiske beskrivelse af bankernes anvendelse af nøgletal i kreditvurderingsprocessen, vil der ikke blive redegjort for nøgletallenes udregning. De specifikke elementer, som anvendes til at beregne de enkelte nøgletal, fremgår dog af tabel De anvendes her til at belyse om det forkortede årsregnskab indeholder tilstrækkelig information til at udregne de enkelte nøgletal. Derudover fremgår beregningsmodeller for de anvendte nøgletal i bilag 4. Den tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelse fik i 2004 udarbejdet en AMVABmåling (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder), som kortlagde hvilke omkostninger danske virksomheder havde i forbindelse med forskellige elementer af årsregnskabet udarbejdet efter ÅRL. Denne måling er som udgangspunkt oplagt at anvende i forbindelse med denne afhandling. Den anvendes dog udelukkende til at identificere hvilke elementer af årsregnskabet, der er mest byrdefuld at udarbejde, samt til en generel fastsættelse af omkostningsniveauet for ekstern assistance ved udarbejdelse af årsregnskabet. Dette skyldes at den administrative byrde i målingen opdeles på de overordnede elementer i årsregnskabet, som fx aktiver, passiver, resultatopgørelse osv. De nye lempelser i 2012/6/EU, gælder udelukkende for reglerne omkring dele af disse elementer, hvorved det er umuligt at fastslå om præcist disse lempelser vil påvirke de identificerede byrder i AMVAB-målingen. Sideløbende med EU s arbejde med at lempe i de administrative byrder for mikroenhederne, er der hos IASB udarbejdet en IFRS-standard for SMV erne. Der er i afhandlingen ikke medtaget information, som relaterer sig til denne standard. Dette skyldes primært følgende: Kapitel 8 indeholder argumenter for og imod lempelse i regnskabspligten for mikro-enhederne. Der kunne her drages paralleller til tilsvarende argumenter for og imod IFRS-standarden. Disse argumenter ville dog ikke have betydning for kapitlet eller afhandlingen, da tilsvarende argumenter 9

11 er belyst vha. andre kilder. Der var hermed ikke noget nyt at tilføje, i denne forbindelse. At trække på information fra IFRS-standarden ville være mere relevant ved en mere overordnet problemstilling, hvor man fx undersøgte de generelle tendenser inden for international regnskabsregulering for SMV erne. 1.3 Struktur og metode Afhandlingens overordnede problemstilling søges besvaret ud fra en retsdogmatisk tilgang, dvs. at der tages udgangspunkt i en beskrivelse af gældende ret. 8 Dette omfatter både regnskabsreguleringen for mikro-enheder i fjerde regnskabsdirektiv og ÅRL. Med afsæt i den hidtidige regnskabsregulering, foretages en redegørelse af indholdet af de nyligt vedtagne ændringer til fjerde regnskabsdirektiv (2012/6/EU). Ud fra det retsdogmatiske udgangspunkt foretages en analyse af de økonomiske konsekvenser for mikro-enheder, såfremt at de nye regler implementeres fuldt ud i Danmark. Denne analyse foretages bl.a. ved at inddrage oplysninger om regnskabsbrugernes informationsbehov, som så sammenlignes med de nye EUregler for indholdet af mikro-enhedernes årsregnskab. Såfremt at regnskabsbrugerne ønsker at opretholde deres nuværende informationsbehov, vil forskellen mellem disse to svare til de ekstra oplysninger, som regnskabsbrugerne vil afkræve mikro-enhederne. For at estimere omkostningerne ved at udarbejde de ekstra oplysninger, indhentes der priser fra et revisionsselskab, da det antages at de fleste mikro-enheder anvender revisorer til det meste regnskabsrelaterede arbejde. Der vil i forbindelse med regnskabsbrugernes informationsbehov, primært være fokus på bankernes behov. Dette skyldes, som beskrevet i indledningen, at modstandere af lempelserne hovedsageligt har argumenteret for, at især denne regnskabsbruger kan påføre mikro-enhederne ekstra omkostninger ved at afkræve yderligere dokumentation for virksomhedernes finansielle stilling. Bankernes specifikke informationsbehov belyses vha. af artiklen Kreditværdighed i praksis. 8 Blume, P. (2006), Juridisk metodelære, 4. udgave, Jurist- og Økonomiforbundet, s

12 For at belyse de økonomiske konsekvenser, tages der udgangspunkt i de estimerede ekstra omkostninger, som så sammenlignes med EU s forventning til de enkelte virksomheders direkte besparelse, ved udelukkende at udarbejde et forkortet årsregnskab efter reglerne i 2012/6/EU. 1.4 Kildekritik I afhandlingen beskrives bankernes regnskabsanalyse, som en analyse af den finansielle faktor. Til at belyse hvad dette indebærer, er der anvendt artiklen Kreditværdighed i praksis fra Ved at anvende en artikel fra 1994 er der risiko for, at kreditvurderingsprocessen siden da har ændret sig. Der har derfor været behov for at få bekræftet indholdet af bankernes finansielle analyse. Til dette er der foretaget et interview med erhvervsrådgiver hos Jyske Bank, Lauridsen, L. Han har kunne bekræfte at fremgangsmåden beskrevet i Kreditværdighed i praksis, svarer til den måde hvorpå Jyske Bank analyserer den finansielle faktor. Den eneste væsentlige forskel er, at Jyske Bank meget sjældent anvender gældsrenten som en del af analysen. Derudover opdeler Jyske Bank, på samme måde som beskrevet i artiklen, kreditvurderingen i en finansiel, en samfundsøkonomisk og en personlig del. Banken anvender dog andre betegnelser. En anden kandidatafhandling, som også bekræfter bankernes anvendelse af denne fremgangsmåde, er udarbejdet af Knudsen, O. 9 I denne afhandling er foretages en empirisk undersøgelse, som også bekræfter bankernes anvendelse af de finansielle nøgletal, som er anvendt i denne afhandling. For at få estimeret revisoromkostningerne for udarbejdelse af et forkortet regnskab samt de ekstra oplysninger, som er beskrevet i afsnit , er der taget kontakt til et revisionsselskab. Revisionsselskabet har ønsket at være anonymt og fremgår derfor i fodnoterne som revisor. De estimerede revisoromkostninger i afhandlingen, er udelukkende på baggrund af information fra et revisionsselskab, hvilket kan være problematisk, da dette ene selskab ikke kan give det fulde billede af priserne på markedet. Kontaktpersonen har dog en vis erfaring og kendskab til det generelle prisniveau. Spørgsmålene, som er fremsendt til denne person fremgår af bilag 6. 9 Knudsen, O. (2009), Revisors rolle i kreditvurderingen ved långivning til klasse B-virksomheder 11

13 2 Definitioner 2.1 Definition på administrative byrder EU-kommissionen har i sit arbejde for lempelse af de administrative byrder, beskrevet disse byrder ud fra to typer 10 : Administrative omkostninger, som er uafhængige af virksomhedens størrelse. Uoverensstemmelse mellem kravene i fjerde regnskabsdirektiv og regnskabsbrugernes informationsbehov. Administrative omkostninger, som ikke ændrer sig i forhold til virksomhedens størrelse vil, alt andet lige, være markant mere byrdefulde for små virksomheder i forhold til store virksomheder. Manglende overensstemmelse mellem regnskabskravene og regnskabsbrugernes informationsbehov, betyder reelt at der udarbejdes regnskabsinformation med det eneste formål at opfylde regnskabskravene. Denne type information vil dermed ikke blive udarbejdet såfremt der ikke var lovkrav herom. 11 Begge typer omkostninger er i princippet byrder for alle virksomheder, uanset størrelse. Dog øges relevansen, jo mindre virksomheden er Definition på mikro-enheder Ved udarbejdelsen af forslaget om lempelse i regnskabspligten for mikro-enheder, har man fra EU s side fastsat grænser for hvornår en virksomhed betegnes som en mikro-enhed. Som det beskrives i afsnit 6.2. har grænserne løbende ændret sig i udarbejdelsesprocessen. I det endelige ændringsforslag anses virksomheden for værende en mikro-enhed, når denne på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende tre grænser: Balancesum: (ca. kr. 2.6 mio.) Nettoomsætning: (ca. kr. 5.2 mio.) 10 EU-Kommissionen (2009), SEC(2009)206, Impact assessment, s Den Europæiske Union (2007), IP/07/1373, VP Verheugen: Tell us if red tape makes your life difficult via new website 12 Egen tilvirkning 12

14 Gns. antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 10 Man valgte at betegne disse virksomheder som mikro-enheder af den eneste grund, at man i EU-regi i en anden forbindelse, allerede anvendte betegnelse mikro-virksomheder. Grænserne for disse mikro-virksomheder er markant højere end grænserne for mikro-enhederne ovenfor. 13 På nuværende tidspunkt hører mikro-enhederne i Danmark dog fortsat under kategorien for små virksomheder, hvilket vil sige, at de er en del af regnskabsklasse B. Ligeledes er de også en del af SMV-segmentet. I den danske debat om forslaget anvendes dog ofte betegnelsen mikrovirksomheder. Det må anses, at grunden til dette udelukkende er for at undgå forvirring i debatten, da betegnelse mikro-enheder er et forholdsvist nyt og ukendt begreb. 3 Baggrundsinformation EU har siden 2005 arbejdet med at forbedre den fælles europæiske selskabslovgivning, herunder det fjerde regnskabsdirektiv. Den fælles europæiske lovgivning blev af mange, på daværende tidspunkt, set som indviklet og administrativ tung. For at opnå en bedre europæisk regulering, ønskede man derfor fremover i langt højere grad, at konsultere medlemslandenes private interessenter. 14 Dette kan bl.a. ses i forbindelse med udarbejdelse af 2012/6/EU, hvor lang række af de private interessenter har aktive i debatten. Det har for mange virksomheder været sværere at drive virksomheden under de seneste års finansielle krise. Dette gælder især for SMV-segmentet, som udgør langt hovedparten af den samlede europæiske virksomhedsmasse. På denne baggrund er det naturligt at EU, gennem en årrække og fortsat i dag, fokuserer på at lempe reguleringen for netop disse virksomheder EU-Kommissionen, Henstilling om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, 2003/361/EF, Bilag, Afsnit I, Artikel 2, stk EU-Kommissionen, Better regulation, Simplification, 15 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2011), Europa-Kommissionens forslag til revision af Regnskabsdirektiverne, s. 4 13

15 3.1 Eksisterende lempelsestiltag Med sit initiativ Better Regulation 16 har EU øget sit fokus på forenkling af både den nuværende lovgivning, samt hele processen i forbindelse med udstedelse af nye bestemmelser. Især virksomhederne vil kunne drage fordel af disse forenklinger. I 2007 identificerede EU-Kommissionen 42 lovgivningskrav, som for hele EU-regionen medførte administrative omkostninger for ca. 122 mia. årligt. På denne baggrund iværksatte man en plan (Action Programme) 17 for en forenkling af EU's selskabsreguleringen og derved opnå en reduktion af de administrative byrder på 25% inden udgangen af For at opnå det ambitiøse mål på 25%, har der siden 2007 løbende været en lang række tiltag fra EU s side. De vigtigste af disse er beskrevet nedenfor EU-Kommissionen I tråd med Action Programme offentliggjorde EU-kommissionen i juli 2007 sine overvejelser om hvilke konkrete ændringer til regnskabsdirektiverne, som ville have den største effekt på lempelse af de administrative byrder. Det blev for første gang her foreslået, at indføre mikro-enheder som ny virksomhedskategori i fjerde regnskabsdirektiv. Medlemslandene skulle så have mulighed for at fritage disse virksomheder for regnskabspligten, hvilket ville nedbringe den administrative byrde markant. EU-kommissionen modtog i denne forbindelse kommentarer fra medlemslandene og diverse interessenter. Ca. 59% af disse så positivt på forslaget, som på daværende tidspunkt endnu ikke var et officielt ændringsforslag til fjerde regnskabsdirektiv Rambøll-måling Rambøll fik i 2007, af EU-Kommissionen, til opgave at undersøge virksomhedernes præcise omkostninger i forbindelse med de enkelte informationskrav i EU's 16 EU-Kommissionen, Better regulation, 17 EU-Kommissionen (2007), COM(2007)23, Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union 18 EU-Kommissionen (2009), COM(2009)15, Third strategic review of Better Regulation in the European Union 19 EU-Kommissionen (2009), SEC(2009)206, Impact assessment, s

16 selskabslovgivning. En del af denne undersøgelse fokuserede på mikro-enheders administrative omkostninger, som relaterede sig til det fjerde regnskabsdirektiv. Resultaterne blev offentliggjort i februar High Level Group Ligeledes i 2007 oprettede EU-Kommissionen High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens (HLG), der var en gruppe af uafhængige eksperter, som skulle rådgive EU-Kommissionen i forbindelse med reduktion af de administrative byrder. 21 HLG udtalte i 2007, at flere af regnskabskravene i fjerde regnskabsdirektiv, på samfundsniveau, var mere en forhindring end en hjælp. Virksomhedernes omkostninger direkte forbundet med regnskabskravene var uforholdsmæssigt store, sat i forhold til den gavn som informationerne udgjorde hos regnskabsbrugerne. På denne baggrund anbefalede HLG, at man hurtigst muligt vedtog en mulighed for at fritage mikro-enheder fra regnskabspligten, samt at man foretog et generelt eftersyn af regnskabsdirektiverne, hvor man tog udgangspunktet i de mindste virksomheder, frem for de største A European Economic Recovery Plan Som svar på den finansielle krise er der løbende blevet fremlagt tiltag fra EU, som på den ene eller anden måde har skulle dæmme op for de negative effekter af krisen. Et af disse tiltag var A European Economic Recovery Plan udsendt af EU- Kommissionen i Formålet med planen var, at engagere alle medlemslande i en samlet aktion, som skulle stimulere økonomien både på europæisk og nationalt plan. Man ønskede bl.a. at indføre reformer som skulle forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, samt øge deres modstandsdygtighed overfor fremtidige økonomiske kriser. 23 I denne forbindelse havde man primært fokus på SMVsegmentet, herunder mikro-enhederne. Planen stemte overens med målsætningen 20 Cap Gemini, Ramboll Management (2009), EU Project on Baseline Measurement and Reduction of Administrative Costs 21 EU-Kommissionen, High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens, 22 EU-Kommissionen (2009), SEC(2009)206, Impact assessment, s EU-Kommissionen (2008), COM(2008)800, A European Economic Recovery Plan, s. 5 15

17 i Lissabon Dagsordenen fra 2000, hvor EU-Kommissionen bl.a. forpligtede sig til fremadrettet at indføre lempelser i de administrative byrder for SMV erne. 24 For at forbedre disse virksomheders konkurrenceevne, modstandsdygtighed og forbedre vilkårene for iværksættere, fremsatte EU en række konkrete initiativer, som markant kunne lempe de administrative byrder. Disse var bl.a.: Muligheden for omkostningsfrit at kunne opstarte virksomheder inden for tre dage. Fuldstændigt fritage mikro-enheder fra regnskabspligten. Som en direkte konsekvens af A European Economic Recovery Plan fremlagde EU-Kommission i 2009 et ændringsforslag 25 til det fjerde regnskabsdirektiv. Forslaget indeholdt en fuldstændig fritagelse fra regnskabspligten for mikroenhederne. Dvs. en fuldstændig fritagelse fra at opfylde regnskabskravene i fjerde regnskabsdirektiv. 26 Forslaget gennemgås nærmere i kapitel Revision af regnskabsdirektiver Sideløbende med ændringsforslaget KOM(2009)83, som udelukkende var rettet mod mikro-enhederne, fremsatte EU-Kommissionen i 2011 et generelt forslag 27 til totalrevision af fjerde 28 og syvende 29 regnskabsdirektiv. To af de væsentlige formål med dette forslag var at 30 : Reducere de administrative byrder, primært rettet mod små virksomheder. Øge regnskabernes sammenlignelighed, inden for de respektive regnskabsklasser. EU's ønske om at øge regnskabernes sammenlignelighed har især konsekvens for små virksomheder. På nuværende tidspunkt indeholder regnskabsdirektiverne 24 EU-Kommissionen (2009), SEC(2009)206, Impact assessment, s EU-Kommissionen (2009), KOM(2009)83, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder I denne afhandling anvendes også betegnelsen det oprindelige ændringsforslag. 26 EU-Kommissionen (2008), COM(2008)800, A European Economic Recovery Plan, s EU-Kommissionen (2011), KOM(2011)684/3, om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer 28 Rådets fjerde direktiv, 78/660/EØF 29 Rådets syvende direktiv, 83/349/EØF 30 EU-Kommissionen (2011), KOM(2011)684/3, om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, s. 1 16

18 maksimumbeløbsgrænser for hvornår en virksomhed indgår i kategorierne små, mellemstor eller stor. Dette betyder at medlemslande frit kan sætte grænserne lavere og derved nedsætte antallet af virksomheder, som indgår i de mindste kategorier. Ændringsforslaget indeholder krav om en totalharmonisering af netop disse beløbsgrænser. Yderligere indeholder forslaget krav om totalharmonisering af regnskabskravene for små virksomheder. I de nuværende regnskabsdirektiver er alle regnskabskravene minimumskrav. En totalharmonisering af regnskabskravene vil betyde at medlemslandene hverken vil kunne pålægge de små virksomheder flere eller færre regnskabskrav, end hvad der fremgår af EU s regnskabsregulering Fjerde regnskabsdirektiv Det fjerde og syvende regnskabsdirektiv danner de overordnede rammer for indholdet i årsregnskaberne i alle EU-lande og således også i Danmark, hvor direktiverne er implementeret ved årsregnskabsloven (ÅRL). 33 Det fjerde regnskabsdirektiv blev vedtaget i 1978 med det formål at harmonisere rapporteringsreglerne for virksomheder med begrænset hæftelse, i forbindelse med årsregnskabet. 34 Som nævnt i forrige afsnit er alle reglerne i fjerde regnskabsdirektiv minimumskrav til de enkelte medlemslandes nationale regnskabsregulering. Dette betyder at det står medlemslandene frit at indføre strengene regnskabskrav for fx små, mellemstore eller store virksomheder. Ved den oprindelige udformning af fjerde regnskabsdirektiv, blev der taget udgangspunkt i virksomhedsinteressenterne, hvorved regnskabskravene i direktivet afspejlede deres informationsbehov. Man anså ikke dette informationsbehov for værende vidt forskelligt, alt efter om det var i relation til 31 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2011), Europa-Kommissionens forslag til revision af Regnskabsdirektiverne, s EU-Kommissionen (2011), KOM(2011)684/3, om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, s jf. Årsregnskabsloven, officielle noter 34 EU-Kommissionen (2009), SEC(2009)206, Impact assessment, s. 6 17

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.3.2009 KOM(2009) 83 endelig/2 2009/0035 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr Pontoppidansvej Fredericia. Årsrapport 2014/15

Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr Pontoppidansvej Fredericia. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr. 35843787 Pontoppidansvej

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

J.N.H. Heimburger ApS CVR-nr Filippavej Vester Skerninge. Årsrapport 2015

J.N.H. Heimburger ApS CVR-nr Filippavej Vester Skerninge. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk J.N.H. Heimburger ApS CVR-nr.

Læs mere

OPS Aabybro Skole ApS CVR-nr Klamsagervej Åbyhøj. Årsrapport 2015

OPS Aabybro Skole ApS CVR-nr Klamsagervej Åbyhøj. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk OPS Aabybro Skole ApS CVR-nr. 27005829

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere