2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION"

Transkript

1 Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

2 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side i 1. INTRODUKTION Læsevejledning Forkortelser EXECUTIVE SUMMARY Thematic and methodological focus for the evaluation Programme and strategy The good project Programme and project administration Programme performance Output Outcome Impact Unexpected effects Distribution and consumption, N+2 and cost effectiveness Socio-economic framework Innovation Mainstreaming Additionality Gender mainstreaming Empowerment National and transnational partnership function Conclusion SAMMENFATNING Tematisk og metodisk fokus for evalueringen Program og strategi Det gode projekt Program- og Projektadministrationen Programmets resultater Output Outcome Impact Uforudsete effekter Fordeling og forbrug, N+2 og omkostningseffektivitet Socioøkonomisk rammesætning... 39

3 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side ii Innovation Mainstreaming Additionalitet Kønsligestilling Empowerment Funktionen af de nationale og transnationale partnerskaber Konklusion TEMATISK OG METODISK FOKUS FOR EVALUERINGEN Tematisk fokus for evalueringen Metodisk fokus for evalueringen Læring som det metodiske fokus Formålet med lærende evaluering Dataindsamling Individuelle interview Casestudier Spørgeskemaundersøgelse OPUS DREAM Desk research Innovationsværksted Afsluttende aktiviteter Konteksten for slutevalueringen af EQUAL-programmet PROGRAM OG STRATEGI EQUAL-programmets hovedformål og europæiske kontekst Sammenligning mellem EQUAL og Vækst med vilje Baggrunden for Vækst med vilje Vækst med vilje -strategiens mål og prioriteter Sammenhængen mellem EQUAL-programmet og Vækst med vilje Konklusion: Samspil mellem de to strategier EQUAL og dansk arbejdsmarkedspolitik EQUAL-programmets konkrete udmøntning og relevansen heraf Projektindhold Løbende projektændringer Sammensætning af projektdeltagere Opfølgning på øvrige anbefalinger fra midtvejsevalueringen Styrkelse af programrelevansen Hvad kan fremtidige Socialfondsindsatser lære af EQUALprogrammet? Konklusioner og anbefalinger i forhold til program og strategi... 86

4 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side iii 6. DET GODE PROJEKT Forberedelsesfasen/ansøgningsfasen Gennemførelsesfasen Afslutningsfasen Hvad kan en kommende Socialfondsperiode lære af EQUALprogrammet? PROGRAM- OG PROJEKTADMINISTRATIONEN Organiseringen af program- og projektadministrationen i EQUAL Projekternes tilfredshed med program- og projektadministrationen Projekternes tilfredshed med ansøgningsproceduren Forbedringer af sagsbehandlingen Overvejelser om genansøgning Konklusion og anbefalinger Programovervågningsudvalget (POU) Konklusion og anbefalinger Informationsindsats Den centrale informationsstrategi Officielle hjemmesider Ekstern assistance Pressedækning Anbefalinger Controllerfunktionen Controllerfunktionens ansvar, kompetence og faglige kvalifikationer Planlægning, controllerbesøg og afrapportering Anbefalinger Revisionen Revisionens omfang Revisors kompetencer og faglige kvalifikationer Revisors rådgivningsydelser Anbefalinger OPUS Anbefalinger Konklusion Hvad kan fremtidige Socialfondsindsatser lære af EQUALprogrammet? PROGRAMMETS RESULTATER Programmets resultater Årets resultater: output sammenlignet med tidligere år Årets resultater: Outcome sammenlignet med tidligere år Årets resultater: Impact sammenlignet med tidligere år. 141

5 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side iv Opfølgning på uforudsete sideeffekter Programmets resultater i forhold til de overordnede mål Fordeling og forbrug samt N Opfølgning på omkostningseffektivitet Sammenligning med et uden EQUAL scenario Hvad kan fremtidige Socialfonds-indsatser lære af EQUALprogrammet? Konklusion og anbefalinger SOCIOØKONOMISK RAMMESÆTNING Innovation Implementering af anbefalinger vedrørende innovation Efterlevelse af kravet om innovation Effekten af kravet om innovation Konklusion og anbefalinger Mainstreaming Operationalisering af begrebet mainstreaming Vertikal mainstreaming Horisontal mainstreaming Barrierer for mainstreaming Konklusion og anbefalinger Additionalitet Forståelse af additionalitet opfølgning på midtvejsevalueringen Konklusion og anbefalinger Kønsligestilling Opfølgning på midtvejsevalueringen: Forskellige kønsligestillingsaspekter Effekter på kønsligestillingen i Danmark Konklusion og anbefalinger Empowerment Opfølgning på midtvejsevalueringen projekternes anvendelse af empowerment-princippet Merværdi og effekt af empowerment-princippet Konklusion og anbefalinger Hvad kan fremtidige Socialfondsindsatser lære af EQUALprogrammet? FUNKTIONEN AF DE NATIONALE OG TRANSNATIONALE PARTNERSKABER Partnerskabernes særlige rolle Indgåede partnerskaber Mainstreaming

6 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side v 10.3 Partnerskabernes merværdi Konklusion Hvad kan fremtidige Socialfondsindsatser lære af EQUALprogrammet? LITTERATUR LISTE OVER EQUAL-PROJEKTER DER HAR MODTAGET SPØRGESKEMAER I FORBINDELSE MED SLUTEVALUERINGEN211

7 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 1 1. INTRODUKTION Den Europæiske Socialfond er sammen med EU s øvrige strukturfonde skabt for at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem landene i EU. Socialfonden består af tre programmer, hvor EQUAL-programmet, som evalueres i denne rapport, har særskilt fokus på ligestilling. Formålet med EQUALprogrammet er at bekæmpe forskelsbehandling og uligheder på arbejdsmarkedet, og programmet sigter mod både arbejdsløse og personer i arbejde. EQUAL er partnerskabsorienteret, og et projekt med støtte fra EQUAL-programmet foregår som et tværnationalt samarbejde med mindst to danske partnere og mindst to udenlandske samarbejdspartnere. Med 222 mio. kr. fordelt over årene er EQUAL det mindste af Socialfondens programmer. Af disse 222 mio. kr. er 209 mio. kr. til projekter, mens de resterende 13 mio. kr. er til teknisk assistance (TA-midler). Projekter under EQUAL ansøges og administreres centralt hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. EQUAL er opdelt i fire hovedtemaer: Forbedring af integration og muligheder på arbejdsmarkedet for indvandrere og flygtninge og deres efterkommere (ca. 33 % af midlerne) Nedbrydning af det kønsopdelte arbejdsmarked (ca. 32 % af midlerne) Forbedring af integration og muligheder på arbejdsmarkedet for socialt marginaliserede, herunder fysisk og psykisk handicappede (ca. 17 % af midlerne) Forbedring af asylansøgeres integration og muligheder på arbejdsmarkedet (ca. 7 % af midlerne) Socialfondens EQUAL-program omfatter alle EU s medlemslande og er et vigtigt finansielt redskab til bekæmpelse af forskelsbehandling og uligheder på arbejdsmarkedet på tværs af grænser. Denne rapport indeholder resultaterne af slutevalueringen af EQUALprogrammet i Danmark, som er gennemført i perioden fra april til september

8 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side Evalueringen er udarbejdet af DMA/Research og NIRAS Konsulenterne i samarbejde med revisionsfirmaet KPMG på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST). Rapporten er dermed et led i den samlede evaluering af Mål 3- programmet og Fællesskabsinitiativet EQUAL under Den Europæiske Socialfond (ESF) i Danmark Der er tale om en programevaluering, hvor det er program- og projektadministrationen samt programmets samlede effekt, som evalueres. Rapporten er dermed den sidste i en række på fem evalueringsrapporter for EQUAL-programmet, hvor den første - ex-ante evalueringen vurderede EQUAL-programmets relevans og gav en række anbefalinger i forlængelse heraf rapporten havde herefter fokus på erfaringer fra forberedelsesfasen, herunder forbedringer af program- og projektadministrationen, etablering af nationale og transnationale partnerskaber, udvikling af retningslinier for projektevaluering, innovation, samt sammenhængen mellem EQUAL, NAP en og ESS rapporten udgjorde en midtvejsevaluering af programmets gennemførelse og fokuserede under denne overskrift på program- og projektadministration, programmets foreløbige resultater (herunder også additionalitet, mainstreaming, kønsligestilling, empowerment og funktionen af partnerskaber), omkostningseffektivitet samt uforudsete effekter. Endvidere indgik en vurdering af programmets relevans med henblik på at vurdere behovet for reprogrammering, samt en opfølgning på ex ante-evalueringens anbefalinger. Endelig var 2004-rapporten en analyse af i hvilken retning programmet bevægede sig forud for den afsluttende periode med udgangspunkt i anbefalingerne fra midtvejsevalueringen. Hvor det i midtvejsevalueringen primært var muligt at vurdere programmets effekter på kort sigt, søges det i slutevalueringen at vurdere programmets mere langsigtede effekter. Som det vil fremgå af kapitel 8, er der imidlertid væsentlige udfordringer forbundet med en sådan vurdering af langsigtede effekter. Det skyldes, at EQUAL-programmet langt fra endnu afsluttet, og hele puljen af projekter fra anden ansøgningsrunde samt en del af mainstreamingprojekterne mangler således endnu at komme til udfoldelse ud over forberedelsesfasen. Evaluator har således forsøgt at vurdere, hvorvidt grundlaget for langsigtede effekter af programmet og projekterne er til stede, og har fremsat anvisninger for hvad man med fordel kan gøre i den resterende del af perioden for at fremme realiseringen af sådanne langsigtede effekter. Evalueringen er fremadrettet i sine anbefalinger, og hensigten er, at EBST kan indarbejde de forslag, som findes særligt hensigtsmæssige i indeværende programperiode, og tage andre op til overvejelse i planlægningen af en kommende Socialfondsperiode.

9 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 3 Årets evaluering er som nævnt en slutevaluering, hvorfor der er tale om en ganske omfattende evaluering. Den omfatter dels en generel opfølgning på midtvejsevalueringen (fokus nr. 1 nedenfor), og dels berøres 7 temaer, som alle på den ene eller anden måde vedrører programmets resultater (fokus nr. 2 8 nedenfor). Endelig behandles en række særlige fokusområder vedrørende programmets relevans (fokus nr nedenfor). Alle disse fokusområder indgår også i den parallelle evaluering af Mål 3-programmet. Slutevalueringen indeholder således følgende: 1. Opdatering af midtvejsevalueringen [gennemgående i hele rapporten] 2. Resultater: En samlet vurdering af programmets resultater i forhold til de overordnede mål og indflydelsen på dansk arbejdsmarkedspolitik, herunder en sammenligning med et uden EQUAL scenario [behandles i kapitel 5 og 8] 3. Innovation: Konklusion på, hvorvidt programmet har levet op til intentionen om innovation, hvilken effekt det har haft, herunder hvordan det har bidraget med nyskabelser til det danske arbejdsmarkeds aktører og til dansk arbejdsmarkedspolitik. Endvidere en vurdering af, hvilken merværdi kravet om innovation har bibragt det danske arbejdsmarkeds aktører og dansk arbejdsmarkedspolitik [behandles i kapitel 9] 4. Mainstreaming: Vurdering af, i hvilket omfang der er sket en horisontal og vertikal mainstreaming af gode resultater [behandles i kapitel 9] 5. Additionalitet: Konklusion på, i hvilken grad programmet har levet op til kravet om additionalitet [behandles i kapitel 9] 6. Kønsligestilling: Konklusion på, hvilken effekt indarbejdelse af kønsligestillingsaspektet i projekterne har haft på kønsligestillingen i Danmark [behandles i kapitel 9] 7. Empowerment: Konklusion på, i hvilket omfang empowerment princippet har været anvendt i projekterne og hvilken merværdi og effekt, det har haft [behandles i kapitel 9] 8. Transnationalitet: Vurdering af, hvilken merværdi de transnationale samarbejder har tilført de danske projekter og dermed resultatet af programmet. Endvidere en vurdering af, hvilken effekt samarbejdet har haft på mainstreamingen [behandles primært i kapitel 10, men vil overlappe med kapitel 9 vedr. mainstreaming og kapitel 8 vedr. særligt fokus på geografi] 9. Særligt fokus på Regeringens vækststrategi Vækst med vilje, herunder en undersøgelse af, i hvilket omfang Socialfonden har været med til at understøtte Regeringens vækststrategi Vækst med vilje [behandles i kapitel 5]

10 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side Særligt fokus på geografi, herunder en undersøgelse af, i hvilket omfang Socialfonden har været med til at understøtte udviklingen i udkantsområder i Danmark [behandles i kapitel 8] 11. Særligt fokus på Det gode projekt, herunder identifikation af typiske og gennemgående karakteristika ved gode projekter [behandles i kapitel 6] 1.1 Læsevejledning I kapitel 2 præsenteres et engelsk summary. I kapitel 3 præsenteres sammenfatningen, som opsummerer de vigtigste elementer i evalueringens resultater. Herefter indeholder kapitel 4 en gennemgang af det tematiske og metodiske fokus for evalueringen. I kapitel 5 behandles emnet program og strategi, hvor programmets relevans og strategiens potentiale vurderes med udgangspunkt i programmets samspil med øvrige indsatser på det danske arbejdsmarked samt dets indflydelse på dansk arbejdsmarkedspolitik. I kapitel 6 præsenteres det gode projekt, dvs. evaluators bud på, hvilke særlige karakteristika der kendetegner gode projekter. Disse særlige karakteristika ved gode projekter opdeles på projektfaser og vurderes at være forudsætninger for vellykkede Socialfondsprojekter. I det efterfølgende kapitel 7 vurderes program- og projektadministrationen. Kapitlet indeholder en vurdering af de barrierer og muligheder, som det administrative set up indebærer, og evaluerer tillige kontrol og revision af projekterne. Programmets resultater er hovedtemaerne for kapitel 8. Her fokuseres på henholdsvis de langsigtede, de mellemlange og de kortsigtede resultater og effektiviteten i programmet. I kapitel 9 behandles den socioøkonomiske rammesætning og resultater. Her berøres temaerne innovation, additionalitet, mainstreaming, kønsligestilling og empowerment. Kapitel 10 beskæftiger sig med funktionen af de transnationale partnerskaber. Fælles for kapitel 5 samt 7 10 er i øvrigt, at de alle indeholder en opfølgning på midtvejsevalueringen.

11 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side Forkortelser AF EBST EES ESF EPD ETG FAQ IKT NAP NAP incl. NTG PAE PGU POU TA-midler VEU Arbejdsformidlingen Erhvervs- og Byggestyrelsen European Employment Strategy (den europæiske beskæftigelsesstrategi) Den Europæiske Socialfond Enhedsprogrammeringsdokument Europæiske Tematiske Grupper Frequently Asked Questions Informations- og kommunikationsteknologi National Action Plan (Danmarks nationale handlingsplan for beskæftigelsen 2004) Danmarks nationale handlingsplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2003/2005 Nationale Tematiske Grupper Projektadministrerende enhed Projektgodkendelsesudvalg Programovervågningsudvalg Midler til teknisk assistance Voksen- og efteruddannelsesområdet

12 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 6 2. EXECUTIVE SUMMARY 2.1 Thematic and methodological focus for the evaluation The main purpose of this final evaluation of the EQUAL programme is to investigate what has come out of the programme, i.e. performance, effects and value added. The evaluation will focus on what existing and future initiatives can learn from the EQUAL programme at programme and initiative level. The evaluation includes the following themes: Update of the mid-term evaluation (interdisciplinary throughout the evaluation) Focus on performance (output, outcome and impact) Focus on the implementation of central Social Fund concepts such as innovation, mainstreaming, additionality, gender mainstreaming, empowerment and transnationality Assessment of the correspondence between EQUAL and the Government s employment initiative (including Vækst med vilje (Growth on Purpose) and Flere i arbejde (More People in Work)) Focus on the good project and support for development in fringe areas First, the methodological focus of the final evaluation has been learning. Secondly, the final evaluation is in the nature of an ex post evaluation with a higher degree of documentation and control and thus a relatively greater use of quantitative methods and increased focus on effects. Given the relatively small size of the EQUAL programme, its status as a test lab and the subsequent concentration of activities on relatively few products, a one-sided focus on the survey results that can be generated by quantitative methods will not do justice to the EQUAL programme. Therefore, the quantitative parts of the data collection are generally supplemented by qualitative data to enable the two kinds of information to be consistently assessed together.

13 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 7 Data collection consists of a questionnaire survey among the projects, register data from the Danish National Labour Market Authority s DREAM register, individual interviews with the Danish National Agency for Enterprise and Housing, members of the Programme Monitoring Committee (PMC) and the Project Approval Committee (PAC), accountant (Deloitte) as well as the National Support Structure (NSS), case studies among four selected projects, desk research and a final innovation workshop. 2.2 Programme and strategy EQUAL is the smallest of the Social Fund programmes. Within the framework of the EQUAL programme a total of DKK 222m have been allocated in Denmark, of which DKK 209m are for projects and the remaining DKK 13m are TA funds. If we add the national co-financing, the projects under the programme total at least DKK 500m. At the time of final evaluation 44 projects have been launched, and grants for projects in phase 3 are still outstanding. The main purpose of the EQUAL programme is defined as follows: The purpose of EQUAL is to create new methods to combat against discrimination and inequalities of any kind in relation to the labour market through trans-national cooperation. In connection with EQUAL the social and occupational integration of asylum seekers must be duly considered 1. For that purpose the EQUAL programme is divided into the following four themes, under which the 44 EQUAL projects exist: 1. Refugees and immigrants 2. Gender mainstreaming 3. Marginalised persons 4. Asylum seekers Whereas the EQUAL programme primarily works in the form of granting financial support to a number of different projects aimed at promoting equal opportunities on the labour market through application and approval rounds in a kind of test lab, the Government s other employment initiatives, including the 2002 Vækst med vilje (Growth on Purpose) focuses more on establishing competitive growth conditions by means of legislation, reforms and structural changes in the areas of tax, entrepreneurship, labour market, research and education. As part of Growth on Purpose the Government also adopted a labour market re- 1 The EQUAL Community Initiative Programme

14 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 8 form in 2002, Flere i arbejde (More People in Work), which, together with the Spring Package of 2004 ensures flexible rules and financial means for the employment policy initiatives. Add to this a number of Government initiatives aimed at the EQUAL programme s target groups, which are not specifically incorporated in Growth on Purpose but which illustrate a general awareness of the weak groups on the labour market. Growth on Purpose can be seen in the context of a number of OECD studies having identified four areas, called growth drivers, that are assessed to have a decisive impact on innovation and thus a country s ability to utilise globalisation proactively. These growth drivers concern (1) human resources, (2) building up of knowledge and sharing of experience, (3) information and communication technology and (4) entrepreneurship activities. One of the questions of the evaluation is therefore to which extent the EQUAL programme promotes the development of these growth drivers. The overall assessment is that, whereas Growth on Purpose has its primary focus on the demand side of the labour market, and More People in Work has a shared focus on the demand and supply sides, the EQUAL programme mainly focuses on the supply side of the labour market. When looking into the interaction between the EQUAL programme and the Government s other employment initiatives, including primarily Growth on Purpose, it must be called to mind that the EQUAL programme precedes the Government s two principal employment reforms in time. At the strategic level the EQUAL programme is thus not adapted to the Government reforms just as no clear influence from the EQUAL programme on the Government s growth strategy can be established. As said there are a total of 44 EQUAL projects. Of the 38 2 projects presented on the Social Fund homepage (www.socialfonden.net), 22 work on strengthening the possibility of weak groups to enter the labour market through active participation in the different projects. 14 of these 22 projects work with refugees and immigrants, whereas the remaining eight work with various aspects of gender mainstreaming. Although these projects are within the Growth on Purpose focus area of increasing and maintaining the supply of labour, none of the EQUAL projects work direct at supporting the four growth drivers which are actually the primary goal for the Government s growth strategy. 2 In the first round there were no requirements to publish the project on the homepage. Therefore, not all first round projects have published information on the homepage. Besides, two projects from round two had not published a product description on at the time of final evaluation.

15 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 9 Apart from the 22 projects above, seven EQUAL projects have an educationrelated aim. Growth on Purpose also includes an education-related aim, but in comparison the EQUAL projects are far more experimental as Growth on Purpose aims at developing existing education initiatives. In general, EQUAL projects typically focus on the labour market s weak groups, whereas Growth on Purpose is far more focused on the strong groups. The remaining EQUAL projects work with method development as well as knowledge gathering and dissemination in a broad sense. The aim of these projects is very close to research, which is outside the specific growth-generating aim of Growth on Purpose. The evaluator generally finds that the Government s employment initiatives on the one hand and the EQUAL programme on the other are implemented as parallel strategies and work as supplementary initiatives. The various strategies have a common overall goal but use partly different, partly overlapping ways of reaching this goal. The mutual influence is relatively small however a few EQUAL projects have had to make minor adjustments of objective, target group and contents of the project as a result of the change of political framework. In the light of the above and the fact that there is still higher unemployment among the target groups of the EQUAL programmes than in the rest of the population the evaluator finds that the EQUAL programme s target group definition is still relevant, not least because EQUAL, with its focus on weak unemployed persons and vulnerable groups, supplements the national employment initiatives in relation to these groups. The evaluator thus finds that the future-oriented strengthening of the programme relevance is first and foremost to be found in the mainstreaming of the project experiences, ensuring that these are to a higher degree integrated in other national initiatives. With the termination of the EQUAL programme it is of particular importance to embed the experiences gained by the EQUAL projects as regards integration of weak target groups outside the framework of the Social Fund and/or build on these in a coming Social Fund period. 2.3 The good project The purpose of the special focus on the good project is to define the special quality indicators that characterise the good project with a view to increasing the probability that Social Fund projects commenced will in future be of superior quality. The intention is to identify common traits of previously implemented Social Fund projects that have been successful within their respective priorities/themes. The chapter is the same for the Objective 3 and EQUAL programmes and is based on the following data sources:

16 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 10 A total of 12 case studies of eight Objective 3 projects and four EQUAL projects, respectively, which the National Agency for Enterprise and Housing and the Programme Administrative Units (PAU) have identified as particularly successful. The projects cover all Objective 3 priorities and EQUAL s themes Two focus group interviews with project managers from all four priorities under the Objective 3 programme Questionnaire data gathered among the majority of the Objective 3 and EQUAL projects granted during the period Based on these data sources it has been possible to identify a number of common traits in the projects which have stood out by achieving results beyond what was expected at project start. The common traits identified which apply to Objective 3 as well as EQUAL in the good project could be categorised in the three phases that characterise the course of a project, the preparation phase, the implementation phase and the concluding phase. The table sums up the main common traits of the good project. These can be considered as a number of quality indicators which can profitably be used when selecting and approving Social Fund projects in a coming period.

17 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 11 Figure 2.1: Quality indicators of the good project Quality indicators of the good project The preparation phase Project idea: The project must be substantiated in actual needs The project must have a clearly defined and motivated target group There should be a motivated project group who believes in the idea more than one fiery soul The project idea should have political/organisational backing Basis of experience, project description, cooperation agreements and management: Gathering of experience the project should build on internal and/or external experience The project should involve participants, case workers and stakeholders at all levels The project description should be detailed Success criteria and effect goals should be laid down in advance There is a need for motivated and committed partners It is an advantage to involve several foreign partners An efficient steering group should be set up joint ownership The employer channel should be prepared and should know the risk Finance and administration: It is an advantage to scrutinise rules and demands for finances and administration It is an advantage to participate in OPUS and auditing courses Realistic budgeting it is an advantage to have sufficient administrative resources The implementation phase The concluding phase Project management: There is a need for a committed project manager who has resolve It is important to continuously monitor budget and administrative assignments A connection between plan and practice should be ensured Network and partners: Networks must be cultivated contact to the participants own networks and backing Sounding boards and professional networks should be used Exchange of experience it is an advantage to hold evaluation meetings with other project managers Flexibility in the implementation: There should be continuous dialogue with participants and partners on adaptation/improvement of the project There should be ongoing guidance and consulting of course participants individual Follow-up and continuation: A final period should be introduced to enable the project to be concluded in good time Use an individual sounding board a final helping hand is an advantage Focus on aftercare and follow-up retention of the unemployed person Existing professional networks, experience groups, thematic groups etc. should be utilised and new ones established for continuation purposes Proactive mainstreaming Early strategy for mainstreaming of experience is an advantage Evaluations or inspiration catalogue is an advantage Dissemination of experience and communication of results is an advantage conferences, presentations, press, TV, etc.

18 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side Programme and project administration As of February 2004, the National Agency for Enterprise and Housing has been divided into two competence areas in relation to EQUAL: The administrative authority, which handles the overall programme administration The project administration, which handles work in connection with applications and the further contact to the projects. This division has made the administration more uniform and less vulnerable to staff replacements. Furthermore, in 2004 it has been decided to place a higher priority on the mainstreaming initiatives vertically as well as horizontally: Through the establishment and outsourcing of the National Support Structure (NSS) to COWI the projects have been able to apply for and receive support and guidance from the NSS in relation to the development partnerships, the horizontal mainstreaming and the vertical mainstreaming (via dissemination through the National Agency for Enterprise and Housing and the PMC). Since no new application round has been planned, the information activities are no longer aimed at getting new projects for which to apply. Therefore, on conclusion of EQUAL, the information activities are primarily made up of the assignments included in the mainstreaming obligations of the NSS, including getting existing projects to apply for funds for special mainstreaming activities. With clear guidelines for the cooperation between the NSS and the National Agency for Enterprise and Housing, the recommendations from the mid-term evaluation have been followed up on. The questionnaire survey also shows that the projects have generally become more satisfied with the elements in the programme and project administration as well as the application procedure since However, the evaluator finds that in particular the direct contact between the projects and the programme and project administration could be increased so that the National Agency for Enterprise and Housing for example carried out more project visits and/or had the possibility to participate in specific project activities. An early project visit in the preparation phase would ensure the case worker a deeper knowledge of the project and provide a certain project management effect to the extent that it would ensure the programme and project administration increased insight into whether the project activities initiated are actually in agreement with the expectations as to contents at the time of making the grants. In that way project visits would be expected to have a certain educational effect. It will further increase the administration s insight into how the program develops and enable more contents management of the programme instead of primarily control of how the money is

19 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 13 spent. In other words, it will enable increased control of programme output, outcome and impact in addition to the control on input, which already takes place. As for the role of the Programme Monitoring Committee (PMC), the 2003 midterm evaluation has indicated insufficient involvement and activity on the part of the committee in relation to what is stated in the executive order on the PMC s roles and responsibilities. The National Agency for Enterprise and Housing has ensured that formalities are complied with, that the Agency s secretariat services have been significantly strengthened and that, all in all, the PMC has played a more active role. However, it is still a question of whether the PMC is sufficiently capable of forming the link between the EQUAL programme in Denmark and the interests and thus backing which the members represent. One of the reasons for the relatively low activity is that the PMC meetings do not always have a high priority in the participant organisations. Some members find that the meetings are not sufficiently profitable and some believe that the decisions are given in advance. Furthermore, several PMC members find that focus at the PMC meetings should be more on project contents and the progress of programme contents. In the remaining part of the programme period the information activities in relation to the EQUAL programme is very much attached to the obligations of the NSS. The clear tender material in connection with the outsourcing is an expression of the National Agency for Enterprise and Housing having strengthened the information activities in agreement with the recommendations from the midterm evaluation. Furthermore, the search function on has been improved with more possibilities for specifications, and the projects have continued the positive trend of publishing material and information on the projects on the site. Attempts have been made to further strengthen the controller function since the mid-term evaluation, and it has become more structured and systematised than before. Also, the number of controller visits has increased since the mid-term evaluation and reporting to the PAU has been significantly increased. Auditing has also been strengthened through introduction of concluding auditing visits based on sample surveys following the ordinary control visit. As part of the compliance with the mid-term evaluation s recommendations, official newsletters are now regularly published by the National Agency for Enterprise and Housing. The newsletters deal with such issues as topical and special bookkeeping and accounting matters of relevance to the projects. OPUS is generally the subject of much criticism among the projects. In particular the fact that OPUS cannot communicate with common accounting programs

20 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 14 hampers the administration. Still, the evaluators has found that a number of improvements have been made of OPUS since the mid-term evaluation; the new version has been updated with a number of useful features, and the National Agency for Enterprise and Housing has published very user-friendly instructions for OPUS. In respect of the administrative requirements for the projects, the evaluator believes that in a future Social Fund period it would be an advantage to reduce the administrative requirements for the projects and at the same time reconsider the expediency of the Danish co-financing model. On the whole the evaluator finds that the project and programme administration has been improved as a result of the internal reorganisation and the establishment of the NSS, the drawing up of instructions for OPUS and the systematisation of the information activities and mainstreaming initiatives. The controller and auditing function has been strengthened as well. However, it is not yet possible to see all the results of the systematisation of the information activities and mainstreaming initiatives. In the 2002, 2003 and 2004 evaluations the evaluator has called for more involvement of and increased commitment from the PMC. This year s evaluation repeats this recommendation. EQUAL funds have now been granted for 44 projects and no further projects will initiated. However, it will be expedient if the PMC follows the effects and performance already achieved and to be achieved in future as a result of the projects initiated. The PMC thus potentially plays a very central role in the vertical mainstreaming of the programme performance. This is not least seen in the light of the significance of the vertical mainstreaming of the performance and experience of the EQUAL projects in the last part of the programme period in particular with a view to adding real value to the results and experience achieved. Such strengthening may be based on the already implemented systematic inquiry among PMC members as to which type of information and experience they and their backing are most interested in getting together with a reminder of the responsibility that the executive order has placed on the PMC. 2.5 Programme performance EQUAL performance must be assessed with certain reservations, as the programme is comparatively small and as it is a matter of venture capital provided for projects in a test lab. Furthermore, the final evaluation is conducted some time before the conclusion of the programme. In that way it is possible to draw on experience from this period in preparation of the next Social Fund period, but it also limits the possibilities of making final conclusions on programme performance. The projects from the second round have not had the time to develop,

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere