2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION"

Transkript

1 Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

2 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side i 1. INTRODUKTION Læsevejledning Forkortelser EXECUTIVE SUMMARY Thematic and methodological focus for the evaluation Programme and strategy The good project Programme and project administration Programme performance Output Outcome Impact Unexpected effects Distribution and consumption, N+2 and cost effectiveness Socio-economic framework Innovation Mainstreaming Additionality Gender mainstreaming Empowerment National and transnational partnership function Conclusion SAMMENFATNING Tematisk og metodisk fokus for evalueringen Program og strategi Det gode projekt Program- og Projektadministrationen Programmets resultater Output Outcome Impact Uforudsete effekter Fordeling og forbrug, N+2 og omkostningseffektivitet Socioøkonomisk rammesætning... 39

3 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side ii Innovation Mainstreaming Additionalitet Kønsligestilling Empowerment Funktionen af de nationale og transnationale partnerskaber Konklusion TEMATISK OG METODISK FOKUS FOR EVALUERINGEN Tematisk fokus for evalueringen Metodisk fokus for evalueringen Læring som det metodiske fokus Formålet med lærende evaluering Dataindsamling Individuelle interview Casestudier Spørgeskemaundersøgelse OPUS DREAM Desk research Innovationsværksted Afsluttende aktiviteter Konteksten for slutevalueringen af EQUAL-programmet PROGRAM OG STRATEGI EQUAL-programmets hovedformål og europæiske kontekst Sammenligning mellem EQUAL og Vækst med vilje Baggrunden for Vækst med vilje Vækst med vilje -strategiens mål og prioriteter Sammenhængen mellem EQUAL-programmet og Vækst med vilje Konklusion: Samspil mellem de to strategier EQUAL og dansk arbejdsmarkedspolitik EQUAL-programmets konkrete udmøntning og relevansen heraf Projektindhold Løbende projektændringer Sammensætning af projektdeltagere Opfølgning på øvrige anbefalinger fra midtvejsevalueringen Styrkelse af programrelevansen Hvad kan fremtidige Socialfondsindsatser lære af EQUALprogrammet? Konklusioner og anbefalinger i forhold til program og strategi... 86

4 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side iii 6. DET GODE PROJEKT Forberedelsesfasen/ansøgningsfasen Gennemførelsesfasen Afslutningsfasen Hvad kan en kommende Socialfondsperiode lære af EQUALprogrammet? PROGRAM- OG PROJEKTADMINISTRATIONEN Organiseringen af program- og projektadministrationen i EQUAL Projekternes tilfredshed med program- og projektadministrationen Projekternes tilfredshed med ansøgningsproceduren Forbedringer af sagsbehandlingen Overvejelser om genansøgning Konklusion og anbefalinger Programovervågningsudvalget (POU) Konklusion og anbefalinger Informationsindsats Den centrale informationsstrategi Officielle hjemmesider Ekstern assistance Pressedækning Anbefalinger Controllerfunktionen Controllerfunktionens ansvar, kompetence og faglige kvalifikationer Planlægning, controllerbesøg og afrapportering Anbefalinger Revisionen Revisionens omfang Revisors kompetencer og faglige kvalifikationer Revisors rådgivningsydelser Anbefalinger OPUS Anbefalinger Konklusion Hvad kan fremtidige Socialfondsindsatser lære af EQUALprogrammet? PROGRAMMETS RESULTATER Programmets resultater Årets resultater: output sammenlignet med tidligere år Årets resultater: Outcome sammenlignet med tidligere år Årets resultater: Impact sammenlignet med tidligere år. 141

5 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side iv Opfølgning på uforudsete sideeffekter Programmets resultater i forhold til de overordnede mål Fordeling og forbrug samt N Opfølgning på omkostningseffektivitet Sammenligning med et uden EQUAL scenario Hvad kan fremtidige Socialfonds-indsatser lære af EQUALprogrammet? Konklusion og anbefalinger SOCIOØKONOMISK RAMMESÆTNING Innovation Implementering af anbefalinger vedrørende innovation Efterlevelse af kravet om innovation Effekten af kravet om innovation Konklusion og anbefalinger Mainstreaming Operationalisering af begrebet mainstreaming Vertikal mainstreaming Horisontal mainstreaming Barrierer for mainstreaming Konklusion og anbefalinger Additionalitet Forståelse af additionalitet opfølgning på midtvejsevalueringen Konklusion og anbefalinger Kønsligestilling Opfølgning på midtvejsevalueringen: Forskellige kønsligestillingsaspekter Effekter på kønsligestillingen i Danmark Konklusion og anbefalinger Empowerment Opfølgning på midtvejsevalueringen projekternes anvendelse af empowerment-princippet Merværdi og effekt af empowerment-princippet Konklusion og anbefalinger Hvad kan fremtidige Socialfondsindsatser lære af EQUALprogrammet? FUNKTIONEN AF DE NATIONALE OG TRANSNATIONALE PARTNERSKABER Partnerskabernes særlige rolle Indgåede partnerskaber Mainstreaming

6 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side v 10.3 Partnerskabernes merværdi Konklusion Hvad kan fremtidige Socialfondsindsatser lære af EQUALprogrammet? LITTERATUR LISTE OVER EQUAL-PROJEKTER DER HAR MODTAGET SPØRGESKEMAER I FORBINDELSE MED SLUTEVALUERINGEN211

7 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 1 1. INTRODUKTION Den Europæiske Socialfond er sammen med EU s øvrige strukturfonde skabt for at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem landene i EU. Socialfonden består af tre programmer, hvor EQUAL-programmet, som evalueres i denne rapport, har særskilt fokus på ligestilling. Formålet med EQUALprogrammet er at bekæmpe forskelsbehandling og uligheder på arbejdsmarkedet, og programmet sigter mod både arbejdsløse og personer i arbejde. EQUAL er partnerskabsorienteret, og et projekt med støtte fra EQUAL-programmet foregår som et tværnationalt samarbejde med mindst to danske partnere og mindst to udenlandske samarbejdspartnere. Med 222 mio. kr. fordelt over årene er EQUAL det mindste af Socialfondens programmer. Af disse 222 mio. kr. er 209 mio. kr. til projekter, mens de resterende 13 mio. kr. er til teknisk assistance (TA-midler). Projekter under EQUAL ansøges og administreres centralt hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. EQUAL er opdelt i fire hovedtemaer: Forbedring af integration og muligheder på arbejdsmarkedet for indvandrere og flygtninge og deres efterkommere (ca. 33 % af midlerne) Nedbrydning af det kønsopdelte arbejdsmarked (ca. 32 % af midlerne) Forbedring af integration og muligheder på arbejdsmarkedet for socialt marginaliserede, herunder fysisk og psykisk handicappede (ca. 17 % af midlerne) Forbedring af asylansøgeres integration og muligheder på arbejdsmarkedet (ca. 7 % af midlerne) Socialfondens EQUAL-program omfatter alle EU s medlemslande og er et vigtigt finansielt redskab til bekæmpelse af forskelsbehandling og uligheder på arbejdsmarkedet på tværs af grænser. Denne rapport indeholder resultaterne af slutevalueringen af EQUALprogrammet i Danmark, som er gennemført i perioden fra april til september

8 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side Evalueringen er udarbejdet af DMA/Research og NIRAS Konsulenterne i samarbejde med revisionsfirmaet KPMG på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST). Rapporten er dermed et led i den samlede evaluering af Mål 3- programmet og Fællesskabsinitiativet EQUAL under Den Europæiske Socialfond (ESF) i Danmark Der er tale om en programevaluering, hvor det er program- og projektadministrationen samt programmets samlede effekt, som evalueres. Rapporten er dermed den sidste i en række på fem evalueringsrapporter for EQUAL-programmet, hvor den første - ex-ante evalueringen vurderede EQUAL-programmets relevans og gav en række anbefalinger i forlængelse heraf rapporten havde herefter fokus på erfaringer fra forberedelsesfasen, herunder forbedringer af program- og projektadministrationen, etablering af nationale og transnationale partnerskaber, udvikling af retningslinier for projektevaluering, innovation, samt sammenhængen mellem EQUAL, NAP en og ESS rapporten udgjorde en midtvejsevaluering af programmets gennemførelse og fokuserede under denne overskrift på program- og projektadministration, programmets foreløbige resultater (herunder også additionalitet, mainstreaming, kønsligestilling, empowerment og funktionen af partnerskaber), omkostningseffektivitet samt uforudsete effekter. Endvidere indgik en vurdering af programmets relevans med henblik på at vurdere behovet for reprogrammering, samt en opfølgning på ex ante-evalueringens anbefalinger. Endelig var 2004-rapporten en analyse af i hvilken retning programmet bevægede sig forud for den afsluttende periode med udgangspunkt i anbefalingerne fra midtvejsevalueringen. Hvor det i midtvejsevalueringen primært var muligt at vurdere programmets effekter på kort sigt, søges det i slutevalueringen at vurdere programmets mere langsigtede effekter. Som det vil fremgå af kapitel 8, er der imidlertid væsentlige udfordringer forbundet med en sådan vurdering af langsigtede effekter. Det skyldes, at EQUAL-programmet langt fra endnu afsluttet, og hele puljen af projekter fra anden ansøgningsrunde samt en del af mainstreamingprojekterne mangler således endnu at komme til udfoldelse ud over forberedelsesfasen. Evaluator har således forsøgt at vurdere, hvorvidt grundlaget for langsigtede effekter af programmet og projekterne er til stede, og har fremsat anvisninger for hvad man med fordel kan gøre i den resterende del af perioden for at fremme realiseringen af sådanne langsigtede effekter. Evalueringen er fremadrettet i sine anbefalinger, og hensigten er, at EBST kan indarbejde de forslag, som findes særligt hensigtsmæssige i indeværende programperiode, og tage andre op til overvejelse i planlægningen af en kommende Socialfondsperiode.

9 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 3 Årets evaluering er som nævnt en slutevaluering, hvorfor der er tale om en ganske omfattende evaluering. Den omfatter dels en generel opfølgning på midtvejsevalueringen (fokus nr. 1 nedenfor), og dels berøres 7 temaer, som alle på den ene eller anden måde vedrører programmets resultater (fokus nr. 2 8 nedenfor). Endelig behandles en række særlige fokusområder vedrørende programmets relevans (fokus nr nedenfor). Alle disse fokusområder indgår også i den parallelle evaluering af Mål 3-programmet. Slutevalueringen indeholder således følgende: 1. Opdatering af midtvejsevalueringen [gennemgående i hele rapporten] 2. Resultater: En samlet vurdering af programmets resultater i forhold til de overordnede mål og indflydelsen på dansk arbejdsmarkedspolitik, herunder en sammenligning med et uden EQUAL scenario [behandles i kapitel 5 og 8] 3. Innovation: Konklusion på, hvorvidt programmet har levet op til intentionen om innovation, hvilken effekt det har haft, herunder hvordan det har bidraget med nyskabelser til det danske arbejdsmarkeds aktører og til dansk arbejdsmarkedspolitik. Endvidere en vurdering af, hvilken merværdi kravet om innovation har bibragt det danske arbejdsmarkeds aktører og dansk arbejdsmarkedspolitik [behandles i kapitel 9] 4. Mainstreaming: Vurdering af, i hvilket omfang der er sket en horisontal og vertikal mainstreaming af gode resultater [behandles i kapitel 9] 5. Additionalitet: Konklusion på, i hvilken grad programmet har levet op til kravet om additionalitet [behandles i kapitel 9] 6. Kønsligestilling: Konklusion på, hvilken effekt indarbejdelse af kønsligestillingsaspektet i projekterne har haft på kønsligestillingen i Danmark [behandles i kapitel 9] 7. Empowerment: Konklusion på, i hvilket omfang empowerment princippet har været anvendt i projekterne og hvilken merværdi og effekt, det har haft [behandles i kapitel 9] 8. Transnationalitet: Vurdering af, hvilken merværdi de transnationale samarbejder har tilført de danske projekter og dermed resultatet af programmet. Endvidere en vurdering af, hvilken effekt samarbejdet har haft på mainstreamingen [behandles primært i kapitel 10, men vil overlappe med kapitel 9 vedr. mainstreaming og kapitel 8 vedr. særligt fokus på geografi] 9. Særligt fokus på Regeringens vækststrategi Vækst med vilje, herunder en undersøgelse af, i hvilket omfang Socialfonden har været med til at understøtte Regeringens vækststrategi Vækst med vilje [behandles i kapitel 5]

10 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side Særligt fokus på geografi, herunder en undersøgelse af, i hvilket omfang Socialfonden har været med til at understøtte udviklingen i udkantsområder i Danmark [behandles i kapitel 8] 11. Særligt fokus på Det gode projekt, herunder identifikation af typiske og gennemgående karakteristika ved gode projekter [behandles i kapitel 6] 1.1 Læsevejledning I kapitel 2 præsenteres et engelsk summary. I kapitel 3 præsenteres sammenfatningen, som opsummerer de vigtigste elementer i evalueringens resultater. Herefter indeholder kapitel 4 en gennemgang af det tematiske og metodiske fokus for evalueringen. I kapitel 5 behandles emnet program og strategi, hvor programmets relevans og strategiens potentiale vurderes med udgangspunkt i programmets samspil med øvrige indsatser på det danske arbejdsmarked samt dets indflydelse på dansk arbejdsmarkedspolitik. I kapitel 6 præsenteres det gode projekt, dvs. evaluators bud på, hvilke særlige karakteristika der kendetegner gode projekter. Disse særlige karakteristika ved gode projekter opdeles på projektfaser og vurderes at være forudsætninger for vellykkede Socialfondsprojekter. I det efterfølgende kapitel 7 vurderes program- og projektadministrationen. Kapitlet indeholder en vurdering af de barrierer og muligheder, som det administrative set up indebærer, og evaluerer tillige kontrol og revision af projekterne. Programmets resultater er hovedtemaerne for kapitel 8. Her fokuseres på henholdsvis de langsigtede, de mellemlange og de kortsigtede resultater og effektiviteten i programmet. I kapitel 9 behandles den socioøkonomiske rammesætning og resultater. Her berøres temaerne innovation, additionalitet, mainstreaming, kønsligestilling og empowerment. Kapitel 10 beskæftiger sig med funktionen af de transnationale partnerskaber. Fælles for kapitel 5 samt 7 10 er i øvrigt, at de alle indeholder en opfølgning på midtvejsevalueringen.

11 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side Forkortelser AF EBST EES ESF EPD ETG FAQ IKT NAP NAP incl. NTG PAE PGU POU TA-midler VEU Arbejdsformidlingen Erhvervs- og Byggestyrelsen European Employment Strategy (den europæiske beskæftigelsesstrategi) Den Europæiske Socialfond Enhedsprogrammeringsdokument Europæiske Tematiske Grupper Frequently Asked Questions Informations- og kommunikationsteknologi National Action Plan (Danmarks nationale handlingsplan for beskæftigelsen 2004) Danmarks nationale handlingsplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2003/2005 Nationale Tematiske Grupper Projektadministrerende enhed Projektgodkendelsesudvalg Programovervågningsudvalg Midler til teknisk assistance Voksen- og efteruddannelsesområdet

12 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 6 2. EXECUTIVE SUMMARY 2.1 Thematic and methodological focus for the evaluation The main purpose of this final evaluation of the EQUAL programme is to investigate what has come out of the programme, i.e. performance, effects and value added. The evaluation will focus on what existing and future initiatives can learn from the EQUAL programme at programme and initiative level. The evaluation includes the following themes: Update of the mid-term evaluation (interdisciplinary throughout the evaluation) Focus on performance (output, outcome and impact) Focus on the implementation of central Social Fund concepts such as innovation, mainstreaming, additionality, gender mainstreaming, empowerment and transnationality Assessment of the correspondence between EQUAL and the Government s employment initiative (including Vækst med vilje (Growth on Purpose) and Flere i arbejde (More People in Work)) Focus on the good project and support for development in fringe areas First, the methodological focus of the final evaluation has been learning. Secondly, the final evaluation is in the nature of an ex post evaluation with a higher degree of documentation and control and thus a relatively greater use of quantitative methods and increased focus on effects. Given the relatively small size of the EQUAL programme, its status as a test lab and the subsequent concentration of activities on relatively few products, a one-sided focus on the survey results that can be generated by quantitative methods will not do justice to the EQUAL programme. Therefore, the quantitative parts of the data collection are generally supplemented by qualitative data to enable the two kinds of information to be consistently assessed together.

13 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 7 Data collection consists of a questionnaire survey among the projects, register data from the Danish National Labour Market Authority s DREAM register, individual interviews with the Danish National Agency for Enterprise and Housing, members of the Programme Monitoring Committee (PMC) and the Project Approval Committee (PAC), accountant (Deloitte) as well as the National Support Structure (NSS), case studies among four selected projects, desk research and a final innovation workshop. 2.2 Programme and strategy EQUAL is the smallest of the Social Fund programmes. Within the framework of the EQUAL programme a total of DKK 222m have been allocated in Denmark, of which DKK 209m are for projects and the remaining DKK 13m are TA funds. If we add the national co-financing, the projects under the programme total at least DKK 500m. At the time of final evaluation 44 projects have been launched, and grants for projects in phase 3 are still outstanding. The main purpose of the EQUAL programme is defined as follows: The purpose of EQUAL is to create new methods to combat against discrimination and inequalities of any kind in relation to the labour market through trans-national cooperation. In connection with EQUAL the social and occupational integration of asylum seekers must be duly considered 1. For that purpose the EQUAL programme is divided into the following four themes, under which the 44 EQUAL projects exist: 1. Refugees and immigrants 2. Gender mainstreaming 3. Marginalised persons 4. Asylum seekers Whereas the EQUAL programme primarily works in the form of granting financial support to a number of different projects aimed at promoting equal opportunities on the labour market through application and approval rounds in a kind of test lab, the Government s other employment initiatives, including the 2002 Vækst med vilje (Growth on Purpose) focuses more on establishing competitive growth conditions by means of legislation, reforms and structural changes in the areas of tax, entrepreneurship, labour market, research and education. As part of Growth on Purpose the Government also adopted a labour market re- 1 The EQUAL Community Initiative Programme

14 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 8 form in 2002, Flere i arbejde (More People in Work), which, together with the Spring Package of 2004 ensures flexible rules and financial means for the employment policy initiatives. Add to this a number of Government initiatives aimed at the EQUAL programme s target groups, which are not specifically incorporated in Growth on Purpose but which illustrate a general awareness of the weak groups on the labour market. Growth on Purpose can be seen in the context of a number of OECD studies having identified four areas, called growth drivers, that are assessed to have a decisive impact on innovation and thus a country s ability to utilise globalisation proactively. These growth drivers concern (1) human resources, (2) building up of knowledge and sharing of experience, (3) information and communication technology and (4) entrepreneurship activities. One of the questions of the evaluation is therefore to which extent the EQUAL programme promotes the development of these growth drivers. The overall assessment is that, whereas Growth on Purpose has its primary focus on the demand side of the labour market, and More People in Work has a shared focus on the demand and supply sides, the EQUAL programme mainly focuses on the supply side of the labour market. When looking into the interaction between the EQUAL programme and the Government s other employment initiatives, including primarily Growth on Purpose, it must be called to mind that the EQUAL programme precedes the Government s two principal employment reforms in time. At the strategic level the EQUAL programme is thus not adapted to the Government reforms just as no clear influence from the EQUAL programme on the Government s growth strategy can be established. As said there are a total of 44 EQUAL projects. Of the 38 2 projects presented on the Social Fund homepage (www.socialfonden.net), 22 work on strengthening the possibility of weak groups to enter the labour market through active participation in the different projects. 14 of these 22 projects work with refugees and immigrants, whereas the remaining eight work with various aspects of gender mainstreaming. Although these projects are within the Growth on Purpose focus area of increasing and maintaining the supply of labour, none of the EQUAL projects work direct at supporting the four growth drivers which are actually the primary goal for the Government s growth strategy. 2 In the first round there were no requirements to publish the project on the homepage. Therefore, not all first round projects have published information on the homepage. Besides, two projects from round two had not published a product description on at the time of final evaluation.

15 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 9 Apart from the 22 projects above, seven EQUAL projects have an educationrelated aim. Growth on Purpose also includes an education-related aim, but in comparison the EQUAL projects are far more experimental as Growth on Purpose aims at developing existing education initiatives. In general, EQUAL projects typically focus on the labour market s weak groups, whereas Growth on Purpose is far more focused on the strong groups. The remaining EQUAL projects work with method development as well as knowledge gathering and dissemination in a broad sense. The aim of these projects is very close to research, which is outside the specific growth-generating aim of Growth on Purpose. The evaluator generally finds that the Government s employment initiatives on the one hand and the EQUAL programme on the other are implemented as parallel strategies and work as supplementary initiatives. The various strategies have a common overall goal but use partly different, partly overlapping ways of reaching this goal. The mutual influence is relatively small however a few EQUAL projects have had to make minor adjustments of objective, target group and contents of the project as a result of the change of political framework. In the light of the above and the fact that there is still higher unemployment among the target groups of the EQUAL programmes than in the rest of the population the evaluator finds that the EQUAL programme s target group definition is still relevant, not least because EQUAL, with its focus on weak unemployed persons and vulnerable groups, supplements the national employment initiatives in relation to these groups. The evaluator thus finds that the future-oriented strengthening of the programme relevance is first and foremost to be found in the mainstreaming of the project experiences, ensuring that these are to a higher degree integrated in other national initiatives. With the termination of the EQUAL programme it is of particular importance to embed the experiences gained by the EQUAL projects as regards integration of weak target groups outside the framework of the Social Fund and/or build on these in a coming Social Fund period. 2.3 The good project The purpose of the special focus on the good project is to define the special quality indicators that characterise the good project with a view to increasing the probability that Social Fund projects commenced will in future be of superior quality. The intention is to identify common traits of previously implemented Social Fund projects that have been successful within their respective priorities/themes. The chapter is the same for the Objective 3 and EQUAL programmes and is based on the following data sources:

16 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 10 A total of 12 case studies of eight Objective 3 projects and four EQUAL projects, respectively, which the National Agency for Enterprise and Housing and the Programme Administrative Units (PAU) have identified as particularly successful. The projects cover all Objective 3 priorities and EQUAL s themes Two focus group interviews with project managers from all four priorities under the Objective 3 programme Questionnaire data gathered among the majority of the Objective 3 and EQUAL projects granted during the period Based on these data sources it has been possible to identify a number of common traits in the projects which have stood out by achieving results beyond what was expected at project start. The common traits identified which apply to Objective 3 as well as EQUAL in the good project could be categorised in the three phases that characterise the course of a project, the preparation phase, the implementation phase and the concluding phase. The table sums up the main common traits of the good project. These can be considered as a number of quality indicators which can profitably be used when selecting and approving Social Fund projects in a coming period.

17 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 11 Figure 2.1: Quality indicators of the good project Quality indicators of the good project The preparation phase Project idea: The project must be substantiated in actual needs The project must have a clearly defined and motivated target group There should be a motivated project group who believes in the idea more than one fiery soul The project idea should have political/organisational backing Basis of experience, project description, cooperation agreements and management: Gathering of experience the project should build on internal and/or external experience The project should involve participants, case workers and stakeholders at all levels The project description should be detailed Success criteria and effect goals should be laid down in advance There is a need for motivated and committed partners It is an advantage to involve several foreign partners An efficient steering group should be set up joint ownership The employer channel should be prepared and should know the risk Finance and administration: It is an advantage to scrutinise rules and demands for finances and administration It is an advantage to participate in OPUS and auditing courses Realistic budgeting it is an advantage to have sufficient administrative resources The implementation phase The concluding phase Project management: There is a need for a committed project manager who has resolve It is important to continuously monitor budget and administrative assignments A connection between plan and practice should be ensured Network and partners: Networks must be cultivated contact to the participants own networks and backing Sounding boards and professional networks should be used Exchange of experience it is an advantage to hold evaluation meetings with other project managers Flexibility in the implementation: There should be continuous dialogue with participants and partners on adaptation/improvement of the project There should be ongoing guidance and consulting of course participants individual Follow-up and continuation: A final period should be introduced to enable the project to be concluded in good time Use an individual sounding board a final helping hand is an advantage Focus on aftercare and follow-up retention of the unemployed person Existing professional networks, experience groups, thematic groups etc. should be utilised and new ones established for continuation purposes Proactive mainstreaming Early strategy for mainstreaming of experience is an advantage Evaluations or inspiration catalogue is an advantage Dissemination of experience and communication of results is an advantage conferences, presentations, press, TV, etc.

18 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side Programme and project administration As of February 2004, the National Agency for Enterprise and Housing has been divided into two competence areas in relation to EQUAL: The administrative authority, which handles the overall programme administration The project administration, which handles work in connection with applications and the further contact to the projects. This division has made the administration more uniform and less vulnerable to staff replacements. Furthermore, in 2004 it has been decided to place a higher priority on the mainstreaming initiatives vertically as well as horizontally: Through the establishment and outsourcing of the National Support Structure (NSS) to COWI the projects have been able to apply for and receive support and guidance from the NSS in relation to the development partnerships, the horizontal mainstreaming and the vertical mainstreaming (via dissemination through the National Agency for Enterprise and Housing and the PMC). Since no new application round has been planned, the information activities are no longer aimed at getting new projects for which to apply. Therefore, on conclusion of EQUAL, the information activities are primarily made up of the assignments included in the mainstreaming obligations of the NSS, including getting existing projects to apply for funds for special mainstreaming activities. With clear guidelines for the cooperation between the NSS and the National Agency for Enterprise and Housing, the recommendations from the mid-term evaluation have been followed up on. The questionnaire survey also shows that the projects have generally become more satisfied with the elements in the programme and project administration as well as the application procedure since However, the evaluator finds that in particular the direct contact between the projects and the programme and project administration could be increased so that the National Agency for Enterprise and Housing for example carried out more project visits and/or had the possibility to participate in specific project activities. An early project visit in the preparation phase would ensure the case worker a deeper knowledge of the project and provide a certain project management effect to the extent that it would ensure the programme and project administration increased insight into whether the project activities initiated are actually in agreement with the expectations as to contents at the time of making the grants. In that way project visits would be expected to have a certain educational effect. It will further increase the administration s insight into how the program develops and enable more contents management of the programme instead of primarily control of how the money is

19 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 13 spent. In other words, it will enable increased control of programme output, outcome and impact in addition to the control on input, which already takes place. As for the role of the Programme Monitoring Committee (PMC), the 2003 midterm evaluation has indicated insufficient involvement and activity on the part of the committee in relation to what is stated in the executive order on the PMC s roles and responsibilities. The National Agency for Enterprise and Housing has ensured that formalities are complied with, that the Agency s secretariat services have been significantly strengthened and that, all in all, the PMC has played a more active role. However, it is still a question of whether the PMC is sufficiently capable of forming the link between the EQUAL programme in Denmark and the interests and thus backing which the members represent. One of the reasons for the relatively low activity is that the PMC meetings do not always have a high priority in the participant organisations. Some members find that the meetings are not sufficiently profitable and some believe that the decisions are given in advance. Furthermore, several PMC members find that focus at the PMC meetings should be more on project contents and the progress of programme contents. In the remaining part of the programme period the information activities in relation to the EQUAL programme is very much attached to the obligations of the NSS. The clear tender material in connection with the outsourcing is an expression of the National Agency for Enterprise and Housing having strengthened the information activities in agreement with the recommendations from the midterm evaluation. Furthermore, the search function on has been improved with more possibilities for specifications, and the projects have continued the positive trend of publishing material and information on the projects on the site. Attempts have been made to further strengthen the controller function since the mid-term evaluation, and it has become more structured and systematised than before. Also, the number of controller visits has increased since the mid-term evaluation and reporting to the PAU has been significantly increased. Auditing has also been strengthened through introduction of concluding auditing visits based on sample surveys following the ordinary control visit. As part of the compliance with the mid-term evaluation s recommendations, official newsletters are now regularly published by the National Agency for Enterprise and Housing. The newsletters deal with such issues as topical and special bookkeeping and accounting matters of relevance to the projects. OPUS is generally the subject of much criticism among the projects. In particular the fact that OPUS cannot communicate with common accounting programs

20 Slutevaluering af EQUAL-programmet Side 14 hampers the administration. Still, the evaluators has found that a number of improvements have been made of OPUS since the mid-term evaluation; the new version has been updated with a number of useful features, and the National Agency for Enterprise and Housing has published very user-friendly instructions for OPUS. In respect of the administrative requirements for the projects, the evaluator believes that in a future Social Fund period it would be an advantage to reduce the administrative requirements for the projects and at the same time reconsider the expediency of the Danish co-financing model. On the whole the evaluator finds that the project and programme administration has been improved as a result of the internal reorganisation and the establishment of the NSS, the drawing up of instructions for OPUS and the systematisation of the information activities and mainstreaming initiatives. The controller and auditing function has been strengthened as well. However, it is not yet possible to see all the results of the systematisation of the information activities and mainstreaming initiatives. In the 2002, 2003 and 2004 evaluations the evaluator has called for more involvement of and increased commitment from the PMC. This year s evaluation repeats this recommendation. EQUAL funds have now been granted for 44 projects and no further projects will initiated. However, it will be expedient if the PMC follows the effects and performance already achieved and to be achieved in future as a result of the projects initiated. The PMC thus potentially plays a very central role in the vertical mainstreaming of the programme performance. This is not least seen in the light of the significance of the vertical mainstreaming of the performance and experience of the EQUAL projects in the last part of the programme period in particular with a view to adding real value to the results and experience achieved. Such strengthening may be based on the already implemented systematic inquiry among PMC members as to which type of information and experience they and their backing are most interested in getting together with a reminder of the responsibility that the executive order has placed on the PMC. 2.5 Programme performance EQUAL performance must be assessed with certain reservations, as the programme is comparatively small and as it is a matter of venture capital provided for projects in a test lab. Furthermore, the final evaluation is conducted some time before the conclusion of the programme. In that way it is possible to draw on experience from this period in preparation of the next Social Fund period, but it also limits the possibilities of making final conclusions on programme performance. The projects from the second round have not had the time to develop,

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Læsevejledning... 2 1.2 Forkortelser... 3

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Læsevejledning... 2 1.2 Forkortelser... 3 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Læsevejledning... 2 1.2 Forkortelser... 3 2. EXECUTIVE SUMMARY... 4 2.1 Overall conclusion... 4 2.2 Programme and strategy... 6 2.2.1 The ex ante evaluation...

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

PROMIS a short introduction. Morten Kvistgaard, international consultant

PROMIS a short introduction. Morten Kvistgaard, international consultant PROMIS a short introduction Morten Kvistgaard, international consultant mkv@evaluators.eu PROMIS P = PROJECT R = RESULT O = ORIENTED M = MANAGEMENT I = INFORMATION S = SYSTEM WHAT IS PROMIS? An effective

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Initiatives by the Danish Minister for Gender Equality Charter for more women in management

Initiatives by the Danish Minister for Gender Equality Charter for more women in management Initiatives by the Danish Minister for Gender Equality Charter for more women in management September 26. 2009 In the private sector females constitute just 5.4 % of the absolute top managers. The share

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration 29 august 2017 Martha Lewis In connection with an initiative from Sustainable Build, Henning Larsen has

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere