Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)"

Transkript

1 Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej 6 (1 bolig) Hesselvej 7 (1 bolig) Troldhøjvej 14 (1bolig) Højbyvej 19 (1 bolig) Højbyvej 23 (1 bolig) Oddenvej 130 (1 bolig) Nygårdsvej 48 (1 bolig) Klintvej 2 (1 bolig) Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afdelingsleder Sanne Ferdinandsen og områdeleder Margit Beuchert Seniorkonsulent Bjarne Spanggaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved seniorkonsulent Bjarne Spanggaard og udført den 9. oktober Tilsynet er gennemført ud fra samtaler med afdelingsleder Sanne Ferdinandsen og områdeleder Margit Beuchert. Der er ved denne lejlighed gennemført en fysisk gennemgang af stedet og der blev spist frokost sammen med en mindre gruppe af beboere og en medarbejder. I et forsøg på en højere grad af inddragelse af de sociale tilbud i den praktiske gennemførelse af tilsynet, herunder ligeledes i dialogen om indholdet i rapporterne, har Granhøjen inden tilsynsbesøget haft lejlighed til at gennemgå og udfylde dele af den af tilsynet anvendte interviewguide. Kommentarerne derfra er gennemgået og drøftet med stedet, og indgår i denne rapport. Tilsynsrapporten har været til høring på Granhøjen Tjørneparken. Om tilsynets helhedsindtryk Botilbuddet Tjørneparken og Lumsås indgår som en del af en større koncern, med flere selvstændige organisationer og socialøkonomiske virksomheder, som hver især bidrager med forskellige opgaver i koncernen. På trods af organisationens størrelse er der en god og stærk sammenhængskraft, med en overordnet klar professionel og veldefineret faglig profil. Om de gennemførte tilsyn i Granhøjens enkelte enheder og her Tjørneparken og Lumsås kan det siges, at der vurderes at være et generelt højt fagligt niveau med engagerede medarbejdere der brænder for det de foretager sig. Der er en synlig ledelse, herunder et mellemlederniveau der aktivt deltager i møder med de lokale afdelinger og som understøtter den organisatoriske sammenhæng mellem de enkelte enheder og de centrale støttefunktioner. Der er udarbejdet en virksomhedsplan med organisationsbeskrivelse og strategi for , med mål for dokumentation af Granhøjens indsatser og resultater med SIP (Sociale Indikator Programmer), international certificering af organisationen (ISO 9001) og andre mål om implementering af opgaver og rutiner relateret til personale og ikke mindst til brugerne. Granhøjens beboere har i efteråret 2012 deltaget i en brugertilfredshedsundersøgelse, der er udført af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Der er etableret en rigtig god og informativ hjemmeside og et intranet, som internt fungere med nye onlineværktøjer, der kommunikativt tilfredsstiller alle Granhøjens nødvendige informations, kommunikations og administrative behov. Alle Granhøjens bo og beskæftigelsestilbud er koblet op herpå. Samlet vurdering Tjørneparken er et længerevarende botilbud til voksne borgere fra 18 år og opefter jf. 108 i Lov om Social Service. Tjørneparken er, ligesom botilbuddene Lumsås og Grundtvigsvej, et tilbud til borgere med et længerevarende og mere omfattende behov for pleje og omsorg, men hvor Tjørneparken dog rummer den tungeste gruppe af borgere. Der er tale om beboere med vanskeligheder, som følelsesmæssige skader samt psykiske og/eller sociale tilpasningsvanskeligheder og med omfattende behov for hjælp til almindelige daglige funktioner og/eller behandling, som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Beboerne kan i tilknytning hertil have forskellige psykiatriske lidelser. Granhøjen beskriver generelt, at deres pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang med en systemisk og narrativ indfaldsvinkel, hvor praktisk arbejde, behandling og undervisning betragtes som forskellige dele af den samme proces. I Tjørneparken får beboerne en dagligdag med faste rutiner og menneskeligt nærvær. Der lægges vægt på at skabe en naturlig og god hverdag, som giver beboerne mulighed for tryghed og udvikling i en samværsform under særlige beskyttede forhold. Der er fokus på beboernes stærke sider, deres evner og færdigheder. Der arbejdes på vedligeholdelse af det allerede indlærte og på at videreudvikle den enkeltes ressourcer. Forudsigelighed er vigtigt for at beboerne kan finde egne rammer og egen struktur i hverdagen. Interviewguide tilsyn 2/26

3 Der er god overensstemmelse mellem de udsagn der fremkom under samtalen og de oplysninger tilsynet på forhånd havde indsamlet. Tilsynet fik, ligesom ved tidligere besøg, et indtryk af botilbuddet Tjørneparken som et rummeligt tilbud med kompetente medarbejdere med stor tålmodighed og tolerance samt et stort engagement. Udvikling og fornyelse har været generelle fokuspunkter på Granhøjen gennem mange år, hvilket ved dette tilsynsbesøg både organisatorisk og dokumentationsmæssigt slår igennem også i Granhøjens lokale tilbud, her Tjørneparken og Lumsås. Der er styr på medicinhåndtering, procedurer omkring magtanvendelse og dokumentationen i forhold til kommunerne, handleplaner, statusrapporter og de strategiske planer i forhold til det fremadrettede arbejde med beboerne er fulgt med. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk mærkninger Forbedringsområder og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger mulige problemer af betydning Kritisk tilstand afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen Organisation og drift: Ingen Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Ingen Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen Interviewguide tilsyn 3/26

4 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed Grundlag og vurdering 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Botilbuddet Tjørneparken, er en særskilt afdeling af et tidligere kommunalt plejehjem, beliggende centralt i Nr. Asmindrup i naturskønne omgivelser i Odsherred Kommune med gode tog og busforbindelser. Botilbuddet Tjørneparken har også selv en bus til kørsel af beboerne. Fra 1. januar 2014 vil Botilbuddet Lumsås blive lagt under Tjørneparken. Lumsås er en afdeling for en gruppe borgere med svære og sammensatte vanskeligheder, hvor et særligt kendetegn er ikke at kunne have, eller som har meget vanskelig ved en for intens social tæthed og bor således under begrænset skærmede forhold. Botilbuddet Lumsås består af en række selvstændige boliger, som primært er beliggende omkring Lumsås i den nordlige del af Sejerøbugten i Odsherred. Organiseringen af denne sammenlægning er allerede påbegyndt i efteråret 2013, hvorfor Lumsås er taget med i denne rapport. 1.b Indretning Bygningerne er renoveret i 2009 og tilbyder 22 store, handicapvenlige værelser på 21 m2 med eget bad og toilet. Derudover er der ca. 368 m2 fællesarealer med fælleskøkken, fælles spisestue, 2 kontorer og mødelokaler. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Rammerne er god udnyttet. 1.d Sikring af flugtveje Flugtveje er frie og i god stand. 1.e Alarmer Der er opsat røgalarmer, som løbende bliver tjekket i forbindelse med eftersyn af brandmateriel. 1.f Andet 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 4/26

5 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Tjørneparken og boligerne i Lumsås er ikke omfattet af det kommunale bygningssyn. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger 2.c Planlagt vedligeholdelse 2.d Andet (Evt anden offentlig myndighedstilsyn, rapporter e.l. 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er ophængt let overskuelig krise og beredskabsplan, som anfører hvordan der skal handles og hvem der skal kontaktes i tilfælde af brand eller ulykke. Beredskabsplan gennemgås jævnligt med både medarbejdere og beboere. Beredskabsplanen er en del af stedets APV, og der er udleveret små kort med vejledning til medarbejderne omkring akuthjælp. Mikkel Helmig Kjærsgaard er Granhøjens sikkerhedsansvarlige. Han er uddannet brandmand og har ansvaret for det samlede beredskab, herunder brandmateriel og kurser i brandslukning og førstehjælp. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Der har ikke været gennemført evakueringsøvelse. 3.c Brandtilsyn Der foretages løbende kontrol af om materiellet er intakt og på plads i alle afdelinger, samt om flugtveje er tilgængelige, herunder også i de selvstændigt beliggende boliger i afdelingen Lumsås. Der har været gennemført lokalt brandtilsyn i januar Interviewguide tilsyn 5/26

6 Tilsynet har tidligere gjort opmærksom på, at det kommunale beredskab skal kontaktes med henblik på evt. offentligt brandsyn. På forespørgsel oplyses det, at Tjørneparken ikke er omfattet af offentligt brandsyn. 3.d Brandøvelse Se 3e. 3.e Førstehjælp Samtlige medarbejdere har, og skal gennemføre, førstehjælpskursus og elementært brandøvelseskursus. Der gennemføres opfølgningskurser hvert 2. år. Hvert år i november/december gennemføres førstehjælpskursus, for nogen som opdatering af tidligere kurser. Kurserne er rettet mod både beboere, medarbejdere. Føromtalt medarbejder er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre disse kurser. 3.f Andet Mikkel Helmig Kjærsgaard er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre kurser i førstehjælp og elementært brandøvelse. Kurserne er rettet mod både beboere, medarbejdere og eksterne kursister. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Botilbuddet Tjørneparken benytter sig i høj grad af Tjørneparkens storkøkken, som er et selvstændigt produktionskøkken. Køkkenet producerer primært mad til beboere i Granhøjens eget regi, herunder altså også beboerne i botilbuddet Tjørneparken. Tjørneparkens køkken er omfattet af Fødevarestyrelsens fødevarekontrol og er tildelt en Elite Smiley b Andet 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 6/26

7 Organisation, drift og forretningsgange 5 Drifts og udviklingsaftale Grundlag og vurdering 5.a Opfølgning på drifts og udviklingsaftale Tjørneparken er godkendt 22 beboere og Lumsås er godkendt med 10 pladser, begge i henhold til Lov om Social Service. 5.b Udviklingstendenser I forbindelse med omorganiseringen (fusionen af Granhøjens 7 tilbud efter SEL 107 til ét samlet tilbud med 7 afdelinger, herunder ændrede bestyrelsesforhold), er bestyrelsesforholdene ligeledes faldet på plads på Granhøjens længerevarende botilbud jf. SEL 108, altså på Tjørneparken, Lumsås og Grundtvigsvej Der er forholdsvis stor efterspørgsel efter pladser til beboere til målgruppen. Når beboerne får somatiske problemstillinger og/eller de har behov for længerevarende støtte i skærmet regi, så er Tjørneparken et godt alternativ til traditionelle plejecentre. Der er struktur, ro og rummelighed på stedet. 5.c Projekter Udvikling og fornyelse har været generelle fokuspunkter på Granhøjen gennem mange år, hvilket ved dette tilsynsbesøg både organisatorisk og dokumentationsmæssigt slår igennem også i Granhøjens lokale tilbud. Således indgår Tjørneparken og Lumsås i Granhøjens igangværende projekter, oplistet herunder: Dokumentation: Granhøjen dokumenterer indsatser og resultater med SIP, (Sociale Indikator Programmer), som styres af CFK, Region Midtjylland. Der er andet år Granhøjen dokumenterer med SIP, og det betyder at der er kommet flere data, så evt. udvikling eller ændring i tilstanden kan registreres. Brugertilfredshedsundersøgelse: Der er udarbejdet undersøgelse af beboertilfredsheden, som ligeledes er gennemført og bearbejdet af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, se Granhøjens hjemmeside. Certificering: Granhøjen er i en proces med at blive internationalt certificeret, en såkaldt ISO Arbejdet foregår i samarbejde med Dansk Standard. Processen er startet ultimo 2012 og hele 2013 er brugt til at udvikle organisationsstrukturen og implementere nye opgaver og rutiner. Der er udviklet en kvalitetsledelseshåndbog, som er grundlaget for en præaudit, der forventes at skulle fortages primo Interviewguide tilsyn 7/26

8 Virksomhedsplan: Der er udarbejdet en virksomhedsplan med organisationsbeskrivelse og strategi for Der foreligger en status for virksomhedsplanen december Takstblad: Der arbejdes fortsat med takstblad for 2014, som tager udgangspunkt i beboernes funktionsniveau. 5.d Andet Implementering af dokumentationsmetoden SIP betyder at der kan genereres individuelle rapporter for den enkelte beboer, som kan supplere den pædagogiske handleplan. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Der er fremsendt regnskab for 2012 for Tjørneparken til Odsherred Kommune. Bemærkninger til dette samt budget 2014 drøftes på særskilte møder mellem Granhøjens øverste ledelse, Granhøjens eksterne revision samt tilsynet. 6.b Andet Trekroner Revision A/S reviderer regnskab. 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Tilbuddets økonomi administreres af en ekstern økonomiafdeling (Kilden), som er beliggende på Granhus i Annebergparken 38, 4500 Nykøbing Sj. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Interviewguide tilsyn 8/26

9 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Tilbuddet får udsendt aconto beløb, som afdelingslederen administrerer efter interne retningslinjer. 7.e Andet 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne Der er i Tjørneparken aktuelt 21 indskrevne borgere. Tjørneparken er godkendt til at modtage 22 borgere. I botilbuddet Lumsås er indskrevet 4 borgere. 8.b Alder Beboerne er aktuelt i alderen mellem 25 og 67 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Tjørneparken er et længerevarende botilbud til voksne borgere fra 18 år og opefter jf. 108 i Lov om Social Service. Tjørneparken er, ligesom botilbuddene Lumsås og Grundtvigsvej, et tilbud til borgere med et længerevarende og mere omfattende behov for pleje og omsorg, men hvor Tjørneparken dog rummer den tungeste gruppe af borgere. Der er tale om beboere med vanskeligheder, som følelsesmæssige skader samt psykiske og/eller sociale tilpasningsvanskeligheder og med omfattende behov for hjælp til almindelige daglige funktioner og/eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Beboerne kan i tilknytning hertil have forskellige psykiatriske lidelser. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Ingen. Interviewguide tilsyn 9/26

10 8.e Andet 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Den bærende idé på Granhøjen er, at alle har noget at byde på, og at alle har en plads at udfylde. For langt de fleste beboere giver det større selvværd og en tro på, at man uanset problemernes omfang har en chance for at klare sig i tilværelsen. På Granhøjen er man fælles om ansvaret for at sikre ligeværdige relationer både indbyrdes og beboere og ansatte imellem. 9.b Pædagogisk målsætning På Tjørneparken går en stor del af tiden med at vedligeholde det allerede indlærte, og lære at mestre de varige problematikker beboerne har. Personalet arbejder også med at få den enkelte til at træffe egne valg og søge indflydelse i sociale sammenhænge. Det er vigtigt, beboerne ikke føler, de er institutionaliseret under deres ophold. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Formålet er minimum at fastholde den enkeltes funktionsniveau, og gerne at videreudvikle strategier for at håndtere en tilværelse med kroniske lidelser. 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Målet er en hverdag, hvor beboerne omgås andre og så vidt muligt lærer at indgå i et fællesskab, og bevare en god livskvalitet. 9.e Andet Granhøjen har et behandlerteam bestående af terapeuter og psykologer, som jævnligt samles med afdelingsleder og områdeleder for det enkelte tilbud, hvor de sikre sammenhæng i og koordinering af indsatsen for den enkelte borger. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 10/26

11 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er beboerens tilknytning til medarbejderne organiseret Hver beboer får tildelt en kontaktperson. 10.b Deltager beboerne i praktiske opgaver Ja, alle beboere bidrager efter evne. 10.c Har beboerne faste pligter Ja, alle beboere bidrager efter evne. 10.d Beboermøder/husmøder Der afholdes husmøder 1 gang ugentlig, hvor aktiviteter drøftes. 10.e Medindflydelse Der er løbende dialog og alle har stor medindflydelse på, hvordan samarbejdet skal tilrettelægges. 10.f Samtale med beboerne Beboerne har samtale med kontaktpersonen én gang ugentligt, men foregår mere uformelt. Heri kan også indgå spørgsmål i forhold til handleplan, med mål og delmål. 10.g Andet 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE Ikke aktuelt 11.a Udbetaling af lomme og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge 11.c Anden udbetaling til brugerne Interviewguide tilsyn 11/26

12 11.d Skriftlig procedure 11.e Andet 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Alle beboere udarbejder i samarbejde med medarbejderne et budget, til hjælp for at styre den enkeltes økonomi. Der oprettes to konti i banken, hvor den ene er spærret og den anden som en åben rådighedskonto. Budgetterne bliver gennemgået med pågældendes sagsbehandler. Alle generelle retningslinjer fremgår af Granhøjens Blå Bog En praktisk pædagogisk vejledning. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Ja, beboerne er bekendt med disse procedurer. Mange har brug for hjælp og for dem udarbejdes en skriftlig aftale om administration af pågældendes økonomi. Der kan være dilemmaer forbundet med en aftale om administration beboermidler, hvorfor disse kan drøftes i forbindelse dialogen som finder sted i visitationen. 12.c Anden udbetaling til brugerne Der sker kun anden udbetaling, hvis det er aftalt med kommunen, eksempelvis udbetaling af rådighedsbeløb. 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab Sagsbehandler (Granhøjens egen) varetager administrationen i forhold til kommunen og bogholderiet varetager regnskab for den enkelte borger. 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Beboerne indbetaler hver måned til fælles kostkasse, som der bliver aflagt regnskab for 1 gang om måneden. Rengøring bliver primær betalt af bofællesskabet. Rejser bliver betalt af beboer selv. Tur i svømmehal, bowling mm bliver betalt af bofællesskabet. Interviewguide tilsyn 12/26

13 12.f Andet (eks. revision) Der er én gang om året, revisionsbesøg i forhold til årsregnskaberne. 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Granhøjen benytter sig derfor af Voksenudredningsmetoden (VUM), som skal sætte standarder for indskrivningen på Granhøjens botilbud. Metoden giver mulighed for konkret vurdering af borgerens behov for støtte og de økonomiske overvejelser indgår således som en integreret del af sagsbehandling og visitation. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Inden for de første 3 måneder udarbejder Granhøjen en pædagogisk handleplan, baseret på anbringende kommunes 141 handleplan. Efter de første 6 måneder skrives en statusrapport, og efter det første år en behandlingsplan. Derudover udarbejdes, statusrapporter, ydelsesbeskrivelser mm efter behov. 13.c Løbende justering af planerne Statusrapporter skrives minimum én gang om året, med udgangspunkt i de punkter der fremgår af den pædagogiske handleplan. Når der er ændringer, i hvilke områder der skal arbejdes med (målene for den enkelte beboer), udarbejdes en revideret pædagogisk handleplan. Behandlingsplanen revideres hvert 2. år. 13.d Andet 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 13/26

14 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagtimerne er primært afsat til dagbeskæftigelse, oftest gennem Nygårdens samværs og beskæftigelsestilbud. For nogen kan det betyde, at man går på arbejde, dog i en beskyttet beskæftigelse, og for andre et samværstilbud med forskellige aktiviteter, måske også af mere kreativ karakter. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Der er en god behandlingsmæssig sammenhæng i botilbud og dagbeskæftigelse, som giver beboerne den nødvendige støtte og det mentale rum til udvikling med afsæt i egne præmisser. 14.c Eksterne aktiviteter Nogle beboere har mulighed for at gå til hånde i Tjørneparkens køkken. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse 14.e Andet 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der er et stort fokus på kosten i Tjørneparken, som i alle Granhøjens tilbud, ligesom der er fokus på sund og nærende kost i køkkenet på Tjørneparken, hvor beboerne får deres mad leveret fra. I Lumsås foregår madlavningen i boligerne med støtte fra medarbejderne og borgerne supplere jævnligt med besøg i Tjørneparkens fælles spiserum/kantine. 15.b Tilberedning centralt/lokalt For Botilbuddet Tjørneparken primært tilberedt centralt til levering lokalt. 15.c Kostplan Interviewguide tilsyn 14/26

15 15.d Brugers indflydelse og medvirken Medarbejderne i Tjørneparken går op i beboernes kost, ligesom der er stort fokus på omsorgsdelen og støtte i forhold til beboernes beskæftigelsestilbud. 15.e Andet 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Er ikke drøftet. 16.b Seksualoplysning/undervisning 16.c Prævention 16.d Andet 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Det er ikke tilladt at indtage og/eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer på Tjørneparken. 17.b Politik for området Hvis en beboer overtræder reglen inviteres til dialog og samarbejde omkring det videre ophold. Der arbejdes med at få beboeren til at tage ansvar for om vedkommende fortsat ønsker at opholde sig på Tjørneparken. Tjørneparken har ikke vanskeligheder i forhold til dette spørgsmål. 17.c Andet 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 15/26

16 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Granhøjen har beskrevet værdier, hvor tilgangen hertil ikke skelner mellem mennesker på baggrund af den etniske oprindelse. Der skelnes mellem mennesker ud fra ideen om, at vi alle kommer fra forskellige kulturer, og arbejdet består i at forstå den kultur, og på den måde blive i stand til at skabe samarbejde. 18.b Integration 18.c Forældresamarbejde, tolk 18.d Andet 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Medicinhåndteringen er forankret i Skovhus Privathospital. Der foreligger retningslinjer for medicinhåndtering, som kontrolleres og opdateres af sygeplejerske fra Skovhus Privathospital. 19.b Opbevaring Ordinationen foregår fra Skovhus, som indledende samarbejder med tidligere ordinerende læge. Medicinen opbevares i medicinskab og doseres i ugeæsker. Der er udpeget en medicinansvarlig på Det Gamle Kogeri, som deltager i medicinmøder og opfølgningskurser. 19.c Er reglerne kendte og følges de Der afholdes månedlige møder for de medicinansvarlige på Granhøjens botilbud, hvor evt. problemstillinger og ny lovgivning, ny viden om medicin drøftes. 19.d Andet 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 16/26

17 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Hvor hæve/sænke senge er udleveret vedligeholdes disse af Hjælpemiddelcentralen. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler 20.c Andet 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Som udgangspunkt er borgerne selvhjulpne. Er der særlige forhold, hvor der betales for ekstraressourcer, beskrives og vurderes disse med henblik på den løbende opfølgning. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. 21.c Smitsomme sygdomme 21.d Brug af engangshandsker Der benyttes håndsprit hvor det er påkrævet. 21.e Rengøringsplaner 21.f Andet 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 17/26

18 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Granhøjen har en opdateret hjemmeside, hvor alle afdelinger fremgår. Der udfærdiges løbende information til beboere, pårørende og kommuner m.fl. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Granhøjen har etableret et internt kommunikationssystem, Planner4You. Planner4You er et nyt onlineværktøj, der tilfredsstiller alle Granhøjens nødvendige informations, kommunikations og administrative behov. Alle Granhøjens bo og beskæftigelsestilbud er koblet op herpå. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Interne retningslinjer og vejledninger fremgår af den Blå Bog En praktisk pædagogisk vejledning og en Personalehåndbog, som ligger på intranettet. 22.d Andet 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Granhøjen har ingen pårørenderåd. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd 23.c Tilgængelighed 23.f Andet Granhøjen vægter dialog og samarbejde højt, og anser netværket for en væsentlig del af arbejdet på stedet. Der afholdes netværksmøder min. 1 gang årligt (gerne 2 gange) og altid efter behov, ligesom der 12 gange årligt afholder pårørendedage og andre fællesarrangementer. Interviewguide tilsyn 18/26

19 For de der har mulighed for det, er der hjemme dag(e) hos pårørende hver 6 uge, med aftale om centralt opsamlingssted i Tjørneparkens bus. Der er endvidere jævnlig telefonkontakt. Granhøjen afholder ind i mellem fagkurser, hvor også pårørende tilbydes at deltage. 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Sidste referat er et statusreferat, hvor det primære formål har været, at få endelige underskrifter på nye vedtægter og forretningsorden efter fusionering, samt underskrifter på budget b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Der foreligger vedtægter, forretningsorden og sidste referat fra bestyrelsesmøde den 20. september c Tilgængelighed 24.d Andet 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole Ikke aktuelt 25.a Godkendelse af undervisningsplaner 25.b Årlig opsamling og rapportering 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem Interviewguide tilsyn 19/26

20 25.d Andet 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Tjørneparken har udført 3 magtanvendelser siden sidste tilsynsbesøg. Magtanvendelsen er indberettet til relevante kommuner og tilsynet. Ja Nej Bemærkninger: Granhøjen benytter sig som udgangspunkt ikke af magtanvendelser. Når det sker, har Granhøjen beskrevet procedure for, hvordan disse situationer håndteres. 26.c Andet (herunder evt. statistik) Der undervises løbende i spørgsmålet om magtanvendelse og der er udarbejdet en skriftlig vejledning, som er tilgængelig for alle bostederne på beboerdatabasen i Planner4You. En magtanvendelse vil blive fulgt op konkret i forhold til brugeren og for medarbejderen gennem supervision og personalemøder. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Der er i sommeren 2013 indgået 1 klage fra lokal borger i Nr. Asmindrup. Sagen er behandlet af kommunen. Ingen Interviewguide tilsyn 20/26

21 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager 27.e Andet 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Personaleforhold og arbejdsmiljø 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Granhøjens medarbejdere er tværfagligt sammensat, og består af bl.a. pædagoger, terapeuter, sundhedsfagligt personale, håndværkere m.v. Granhøjen vægter uddannelse højt, og alle pædagogiske medarbejdere gennemgår en 3årig uddannelse i systemisk og narrativ teori og metode. 28.b Brug af vikarer 28.c Personaleflow En lang række af Granhøjens medarbejdere har været ansat i Granhøjens regi i en årrække. Da organisationen rummer så mange tilbud er der god mulighed for jobrotation både mellem botilbuddene samt i beskæftigelsen. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Områdelederen for botilbuddene er ansvarlig for at der sker en løbende tilpasning af antal medarbejdere og beboere i de enkelte botilbud, således at dette modsvarer godkendte normering og aktuel belægning. Afdelingsleder udarbejder i samarbejde med teamleder og personalet vagtplaner løbende. Interviewguide tilsyn 21/26

22 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Der foreligger stillingsbeskrivelser alle medarbejdere på det udførende niveau. Det gælder således for afdelingsledere, teamledere og projektmedarbejdere. Projektmedarbejdere er her det pædagogiske personale, som indgår i dagligdagen på de enkelte af Granhøjens botilbud. Granhøjens personalehåndbog og stillingsbeskrivelser skal ses i en sammenhæng med ansættelseskontrakten. 28.f Lokalaftaler 28.g Andet 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Der er udarbejdet en Personalehåndbog for alle Granhøjens medarbejdere, ligesom der er udarbejdet den Blå bog til det pædagogiske personale. Heraf fremgår opgaver og vejledninger om forskellige personaleforhold samt praktisk pædagogiske forhold. Er tidligere udleveret til Tilsynet. 29.b Personalemøder Der afholdes løbende personalemøder, som udgangspunkt 1 gang ugentlig, hvor også områdeleder, supervisor og/eller forstander deltager efter behov. Dagsorden vil altid indeholde faste punkter, som beboere, medicin og nyt fra ledelsen. 29.c MUS Det er teamlederen, der afholder MUS samtaler med projektmedarbejderne, mens afdelingsleder afholder LUS samtaler med teamleder. 29.d Kursusfordeling Alle Granhøjens pædagogiske medarbejdere gennemgår en 3 årig uddannelse i systemisk og narrativ teori og metode, ligesom medarbejderne løbende deltager i relevante kurser, herunder bl.a. førstehjælp og elementær brand, magtanvendelse, konflikthåndtering, narrativ skriftlighed, medicinhåndtering, kurser omkring specifikke problematikker (f.eks. borderlinebehandling, ADHD m.v.). Interviewguide tilsyn 22/26

23 29.e Supervision Granhøjens medarbejdere modtager løbende supervision af såvel interne som eksterne supervisorer. Der er desuden etableret et centralt behandlerteam på tværs af Granhøjens botilbud, bestående af bl.a. supervisorer, terapeuter, områdeleder og forstander, som kontinuerligt samarbejder omkring tilrettelæggelse og tilpasning af behandlingsindsatsen for den enkelte beboer. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere 29.g Problemer i strukturen Den organisatoriske sammenhæng mellem de enkelte enheder og de centrale støttefunktioner, sikres af områdeleder og de 3 afdelingsledere, samt gennem synlig ledelse og konkret brug af kommunikationssystemet. 29.h Andet Der er desuden etableret et centralt behandlerteam på tværs af Granhøjens botilbud, bestående af bl.a. supervisorer, terapeuter, områdeleder og forstander, som løbende samarbejder omkring tilrettelæggelse og tilpasning af behandlingsindsatsen for den enkelte beboer. Der er desuden et samarbejde med lægekonsulent, psykiater. 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Der er udarbejdet skriftlig vejledning omkring sygefravær og procedure ved sygemelding i Granhøjens personalehåndbog, som udleveres til alle medarbejdere, og som er tilgængelig på Granhøjens intranet. 30.b Politik ved højt fravær Granhøjen er meget opmærksom på medarbejdernes trivsel, og forsøger via kontinuerlig sparring og supervision at undgå længerevarende sygdom. Granhøjen har desuden tegnet sundhedsforsikringer til alle medarbejdere, som skal sikre medarbejderne den bedst tænkelige hjælp og behandling i tilfælde af sygdom. Interviewguide tilsyn 23/26

24 30.c Andet 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Der er udarbejdet skriftlig rygepolitik i henhold til lovgivningen. Er set af tilsynet. Granhøjen har desuden tidligere tilbudt rygestopkurser til de ansatte. 31.b Andet 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Der er en skriftlig politik på området og fremgår af Personalehåndbogen. Det er ikke tilladt for medarbejdere at være påvirkede af alkohol og/eller andre rusmidler i arbejdstiden. 32.b Andet 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Granhøjens Botilbud arbejder med udarbejdelse af en kompetenceplan, som forventes færdig i foråret Aktuelt indgår kompetenceudvikling i medarbejdernes individuelle MUS samtaler. Interviewguide tilsyn 24/26

25 33.b Interne kurser Se pkt. 29 d. 33.c Eksterne kurser Se pkt. 29 d. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne Der er gennemført APV i foråret Der er på alle Granhøjens botilbud stort fokus på arbejdsmiljøet både det fysiske og psykiske, og der er udarbejdet en APV på hvert botilbud, som løbende drøftes og følges op i overensstemmelse med lovgivningen. 34.b Fysisk arbejdsmiljø 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler 34.d Psykisk arbejdsmiljø Som en del af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø gennemgår alle pædagogiske medarbejdere kurser i bl.a. konflikthåndtering, som bidrager til at klæde medarbejderne bedst muligt på til det daglige arbejde med beboerne. Derudover har Granhøjen indgået aftale med et akutkriseberedskab, som er til rådighed og kan tilkaldes alle døgnets 24 timer 365 om året, såfremt der er behov for dette. Interviewguide tilsyn 25/26

26 34.e Arbejdsulykker 34.f Andet 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 26/26

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynrapport. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynrapport. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynrapport 2013 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. november 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap Handicapvirksomheden Blok E Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tilsyn 2007 Telefon Direkte Fax Mail Web 4820 5000 4820 5272 4820 5274 4820 5529 Alice.warming@hav.regionh.dk Jette.pedersen@hav.regionh.dk www.regionh.dk

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Anmeldt socialfagligt tilsyn 2009

Anmeldt socialfagligt tilsyn 2009 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Anmeldt socialfagligt tilsyn 2009 Tilbuddets navn: Sødisbakke Havndalsvej 7-9, 9550 Mariager

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere