Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia"

Transkript

1 Fredericia kommune Gothersgade 7000 Fredericia Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia Generelt til indsigelserne: Min eneste interesse er at skabe et så smukt byggeri, og hjem til min familie, tilpasset gaden og området, inden for de rammer som lokalplanen, så vidt muligt giver. Jeg vil meget gerne være imødekommende, bl.a. ved at begrænse altanen i dybden til 2,5 meter, og sætte værn op imod siderne, f.eks. som væg af satineret glas, der gør at Vi ikke kan kigge ind til naboerne. Jeg opfordre til dialog, på en konkret og saglig måde, og jeg vil gerne være imødekommende overfor evt. indsigelse der må være relevante. Hermed bygherre`s bemærkninger til de forskellige indsigelser: Indsigelse fra forskellige naboer: Etablering af garagen er for at skabe parkering af egen bil på egen grund. Dette betyder blot, at der vil være 1 bil mindre parkeret i gaden. Dvs. parkeringsbelastningen i gaden vil være den samme som ellers. Bilen holder bare i garagen, i stedet for i gaden. Se i øvrigt lokalplan 32, 4, stk. 4.2 Bygningens højde og udformning er tegnet ud fra de rammer og regler der er angivet i lokalplan 32, - 6, stk , stk , stk. 6.8 Facadeudtrykket er afstemt efter linjerne i gadeforløbet, både i forhold til højde og udtryk. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at Vi opfatter gadeforløbet, herunder højderne som meget varierende.

2 I forhold til æstetik, så kan dette vel altid diskuteres!!!??? Det er min hensigt at skabe en bygning der passer ind i området, herunder gadeforløbet, og samtidige bidrage positivt til nutiden. Arkitektur er med at bidrage til at fortælle historie om, hvordan Vi mennesker lever lige nu. Vi er alle sammen forskellige, og det er jo bl.a. det som arkitekturen skal være med til at fortælle og bidrage til. Det er forskelligheden der er med til at bidrage til mangfoldigheden, der skaber det smukke i Vores samfund, og i Vores miljøer. Indsigelse fra Dalegade 27: Det er med det tegnede byggeri, min intension, at bevare helhedsindtrykket i gadeforløbet, og bidrage positivt til udviklingen af gaden, herunder intensionerne i lokalplan 32. Det er bl.a. derfor, at samtlige paragraffer i lokalplanen overholdes, for så vidt angår højder og udformning. Bygningen er blot en nyfortolkning, i forhold til de rammer der er sat op i lokalplanen, og i forhold til den øvrige del af gadeforløbet. Der er, efter min opfattelse, ingen dispensationer fra lokalplanen, i forhold til udtrykket i gadeforløbet, samt den øvrige meget varierede bebyggelse i karre`en. Der er ingen dispensationer i forhold til højder. Indsigelse fra Fredericia Fjernvarmeværk: Jeg kan sagtens forstå opfattelsen af bygningen`s udseende og udtryk kan gi` mulighed til forundring. Jeg vil tillade mig at henvise til håndskitseret gadeforløb, der langt mere tydeligt giver indtryk af, hvordan byggeriet vil fremstå i sammenhængen og gadeforløbet. Jeg vil formode, at disse billeder kan afhjælpe den usikkerhed der er opstået. En stereotyp digital tegning er sjældent et godt og retvisende billede af en situation. At der søges dispensation for bebyggelses pct. i område B, skal ses i lyset af, at der netop på denne grund tidligere har været bebyggelse i dette område. Der søges der ud over dispensation for byggeri ud i dette område, da der generelt i lokalplan afgrænsningen er bebyggelser i byggefelt B, hvorfor det er en dispensation ud fra lighedsprincippet. Der ud over skal bemærkes, at den del af bygningen der ligger i byggefelt B er sænket, hvorfor facaderne imod naboen imod nord blot vil være ca. 1,7 meter over naboens terræn.

3 En dispensation for bebyggelses procenten vil ikke ha` nogen betydningen for hverken udtrykket i gaden, eller området som helhed, uanset man som mennesker vil være i området eller gård-rummene bag ejendommen. Indsigelse fra Dalegade 36, 1 sal: Historisk set er der en byggeteknisk og designmæssig udvikling, i den måde der skabes boliger. Den bygning jeg påtænker at opføre i Dalegade 34 er designet efter rammerne i lokal 32, men i et nutidigt design, og det er min opfattelse, at bygningen vil bidrage positivt til gadeforløbet. Det skal der ud over bemærkes, at nutidige krav til isolering, ventilation, samt andre krav i byggeloven gør, at bygninger generelt vil blive opført højere end tidligere (ældre bygninger), da krav til energirammer, ventilations kanaler m.v. skal overholdes. Dalegade 36, 2 sal: Indsigelse fra Dalegade 36: Opfattelsen af at kiphøjden er 4 meter højere end nr. 36 er ikke korrekt. Bygningen der påtænkes opført, er som nævnt i mine kommentarer her over, skabt ud fra rammerne i lokalplan 32. Højden i nr. 34 vil max. være 3 meter over kippen i nr. 36, og kiphøjden vil være inden for de rammer som angivet i lokalplan 32. Ejendommen`s højde er bl.a. skabt for at imødekomme kravene i byggeloven til bl.a. isolering, ventilation m.v. I forhold til altanen, så er jeg indstillet på, at begrænse størrelsen af denne, for at minimere indbliksgener imod naboer, herunder at foretage de nødvendige tiltag, for at undgå, at Vi kan kigge ind til naboerne. Blot til information, så har mange naboerne altaner og hævede opholds arealer, der gør, at naboerne kan kigge lige ned i naboers haver, her under Vores (også fra nr. 36). Dette vil Vi ikke ha` nogle indsigelser imod. I forhold til dispensation fra bebyggelses procenten i område B vil jeg her henvise til ovenstående bemærkninger. Der vil IKKE komme sort glaseret tegl på hverken tag eller facade. Taget vil blive beklædt med tegl, i lighed med andre bygninger i lokalplan afgrænsningen, og facaden vil fremstå pudset med vandrette bånd, jf. lokalplanen 7, stk. 7., 7.3 og 7.5. Et glasbånd er, jf. Fredericia kommune teknisk forvaltning vandret liggende. Der er ingen vandretliggende glasbånd i facaden.

4 Indsigelse fra Dalegade 36, Lindtofte ejendomme: I forhold til etablering af garage, så henviser jeg til min ovenstående kommentar til forskellige naboer. Det er min vurdering, at der kun skal dispenseres for bebyggelses procenten i område B. De øvrige dele af bygningen overholder rammerne i lokalplan 32. Såfremt ejeren af nabobygningen på nogen punkter føler sig generet, så vil jeg meget gerne høre konkrete punkter, hvorpå han føler sig generet, og jeg vil i så tilfælde i videst mulig omfang tage hensyn hertil. Indsigelse fra Dalegade 32 (Hans Jørgen Jochumsen): Kommentarerne til 6.3: Jeg overholder rammerne her. 6.4: Der vil ikke være en synlig påvirkning, set fra vejen. Fra gårdsiden vil der være en synlig ændring, dog inden for lokalplanens rammer, bortset fra bebyggelses procenten, som jeg søger dispensation for. 6.5: Der vil ikke kunne opstå skyggevirkninger på ejendommen Dalegade 36, da denne ligger syd for ejendommen Dalegade 34. Der er ingen bebyggelse i byggefelt A, og bebyggelsen i byggefelt B er blot i 1 etage, hvorfor den ikke vil genere nr. 36, mere end de tidligere bygninger gjorde. I byggefelt B og C søges dispensation for bebyggelse procenten, og arealet (bebyggelses procenten) i dette felt vil blive nogenlunde som, og i lighed med nr. 36 (2 ½ etage). Til de sidste bemærkning på denne indsigelse, vil jeg henvise til kommentarer her over. Det er korrekt, at bygningen vil kunne give skyggegener for Dalegade 32. Jeg har tidligere forsøgt med et mindre hus (projekt), hvor jeg havde forsøgt at tage hensyn til bl.a. skyggeforhold på / ved Dalegade 32. Dette blev afvist ved teknisk forvaltning, med begrundelsen, at daværende forslag ikke opfyldte rammerne og hensigten i lokalplanen. Derfor denne bygning, der så opfylder rammerne og hensigten i lokalplanen. Ud over højden på bygningen (som holdes inde for lokalplanens rammer), så vil nærværende bygning ikke kunne genere naboen i nr. 32, specielt set i lyset af, at udbygningen vil være sænket på en måde, så den blot vil være ca. 1,7 meter over nr. 32 terræn (have).

5 I forhold til indbliksgener, så er jeg som tidligere nævnt indstillet på at imødekomme ønsker fra naboerne, med bla. afskærmning med et ikke gennemsigtigt materiale, dog under gensidigt hensyn, og med et blik til stort set samtlige nabo ejendomme, der både har altaner, og store og meget synlige trappe konstruktioner klistret ukritisk på facaderne. Altanen på huset opføres iht. lovgivningen, både i forhold til afstand til skel, samt udformning. Generelt i forhold til kommentarerne fra nr. 32, -så synes jeg det er værd at bemærke, at bor man inde i byen, så skal man kunne tåle naboer, og der vil til enhver tid være en form for indbliks mulighed. -dette bør man vide, og ha` med i tankerne, når man flytter ind til byen. Indsigelse fra Dalegade 23 (Lone Haulund): Jeg som bygherre har kun til sinde at gøre tingene smukkest muligt, til mindst gene for alle. I forhold Lone`s kommentarer, i forhold til hendes eget hus, herunder begrænsninger, så er det 2 forskellige lokalplaner. Jeg kan dog være i tvivl om, hvorvidt de tiltag der er gjort på denne ejendom (valg af vinduer, døre og tagsten) er i over enstemmelse med rammerne i en lokalplan. Kommentaren tilladelse til byggeri af denne type ; så må jeg alene sige, at det er et nutidigt byggeri, tilpasset omgivelserne på en måde så byggeriet overholder rammerne i lokalplanen, bortset fra bebyggelsesprocenten. I forhold til kommentaren til garagen, så er det jf. mine kommentarer ovenfor, parkering af bil på egen grund, hvilket erstatter plads på gaden. Indsigelse fra Dalegade 23 (Michael Heidemann): Huset bliver ikke det højeste i gaden, men en bygning der overholder rammerne i lokalplanen. Kommentaren til farven på taget: Det er vel en personlig holdning. Jeg mener, at jeg har fået udformet en bygning i et udtryk der vil fremstå harmonisk, og dog moderne, som en flot kontrast til de gamle huse. Min nye bygning, og de ældre huse vil gensidigt understøtte hinanden, og gøre, at hver enkel bygning vil fremstå som noget særligt. Bemærkningen til 4, fra Dalegade 23. Dalegade 23 vil ikke på noget tidspunkt kunne se udbygningen, (den bageste del af bygningen, hvorfor denne ikke kan være til gene for beboerne

6 her i. Det uanfægtet, så er det korrekt, at jeg søger dispensation for bebyggelses procenten til denne del. I forhold til kommentarerne til bebyggelsesprocenten, så vil jeg blot henvise til kommentarerne oven for. At dette byggeri vil ødelægge den sammenhæng Fredericiakommune og bevaringsfonden har forsøgt at udvikle må jo betragtes som en personlig holdning fra nr. 23, og bør ses som en usaglig personlig holdning. 4. At facaden giver en rodet symmetri, vil jo være en personlig opfattelse. Jeg tror der er andre der vil sige det modsatte. 5. Det er 2 forskellige lokalplaner. 6. Der bygges ikke længere ind end byggefelt B, hvorfor der ikke overskrides nogle regler i forhold til lokalplanen. Reglen med 2,5 meter gælder i parcelhuskvarterer, og ikke i by områder. Derimod er det en uskreven regel, at facader i gademiljøer bygges sammen, og ud i skel. (Dit hus er jo også bygget sammen med nabohuset!!!). 7. Det er vist en meget personlig holdning, som ikke burde fremgå af en indsigelse. 8. Garagen inde på egen grund erstatter parkeringspladsen ud i gaden, hvorfor dette ikke belaster den øvrige del af p- mulighederne. Med venlig hilsen Michael Thomsen

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32. NOTAT - Indkomne bemærkninger til ansøgning om dispensation til opførelse af bolig, dalgade 34 Teknik & Miljø 9. januar 2019 Sags-ID: 18/6147 Sagsbehandler: Helle Aarre Notatet indeholder et resumé af

Læs mere

Notat - Vurdering af indsigelser

Notat - Vurdering af indsigelser Notat - Vurdering af indsigelser Laulundgade 3, 7400 - Opførelse af etageboliger Adresse: Laulundgade 3, 7400 Herning Dato: 16-05-2018 Sagsnr: 02.34.02-P19-107-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen Projektet

Læs mere

Til Esbjerg Kommune Planafdelingen Torvegade Esbjerg Att: Pernille Muus Daugaard. Vedr. Kongensgade 5 redegørelse efter naboorientering

Til Esbjerg Kommune Planafdelingen Torvegade Esbjerg Att: Pernille Muus Daugaard. Vedr. Kongensgade 5 redegørelse efter naboorientering Til Esbjerg Kommune Planafdelingen Torvegade 30 6700 Esbjerg Att: Pernille Muus Daugaard Vedr. Kongensgade 5 redegørelse efter naboorientering Dato: 08.11.2018 Sag. nr.: 1830 Int.: MB Mail: mb@lolk.dk

Læs mere

Partshøring og naboorientering

Partshøring og naboorientering 1 - Partshøring og naboorientering TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

Oversigt over indsigelser

Oversigt over indsigelser Oversigt over indsigelser Afsender Indsigelser og bemærkninger Forvaltningens kommentarer Ændringer Indbliksgener fra B3. Ønsker ugennemsigtigt glas på nord facade. Forvaltningen vurderer ikke der vil

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

iæ/c Jeg må således på det kraftigste gøre indsigelse mod projektet. m.v.h. Inger Bonde Dalegade 27 Tlf

iæ/c Jeg må således på det kraftigste gøre indsigelse mod projektet. m.v.h. Inger Bonde Dalegade 27 Tlf OZ9Ir601. 61060l LUL Høringssvar,Sag nr. :18/6147, Dalegade 34. Efter flere års søgning efter et gammelt byhus, lykkedes det for min mand og jeg at finde og købe vort hus i Dalegade 27 for et år siden.

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

Frederiksberg Kommune Den 16. september 2015 Bygge, Plan og miljø Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg J. nr

Frederiksberg Kommune Den 16. september 2015 Bygge, Plan og miljø Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg J. nr Frederiksberg Kommune Den 16. september 2015 Bygge, Plan og miljø Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg J. nr. 02.00.00-P19-112-14 Vedrørende nabohøring Frederiksvej 1A På vegne af beboerne

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 - Oversigt over høringssvar m.v. Jr. Nr. AC 14/2649

Lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 - Oversigt over høringssvar m.v. Jr. Nr. AC 14/2649 Lokalplan 32 for Skenkelsøvej 30 - Oversigt over høringssvar m.v. Jr. Nr. AC 14/2649 Nr. afsender indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1a Bo og Gitte Jørgensen Skenkelsøvej

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1182 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner,

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Med baggrund i bygherrernes alder søges der om et hus i ét plan uden niveauspring og med terrasse i samme niveau som gulvet i boligen.

Med baggrund i bygherrernes alder søges der om et hus i ét plan uden niveauspring og med terrasse i samme niveau som gulvet i boligen. Sag nr.: Mødedato: 4. november 2009 TEKNISK UDVALG REFERAT Cirius-sag nr.: 2009/42238 Sagsbehandler: jql Ansøgning om opførelse af nyt enfamiliehus. Pileurtvej 16, Rødding Baggrund Viborg Kommune har modtaget

Læs mere

Indstilling. Høegh-Guldbergs Gade 33 ny beboelsesejendom. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Høegh-Guldbergs Gade 33 ny beboelsesejendom. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume E + N Arkitektur A/S har søgt om principiel tilladelse til at opføre en

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

Bebyggelse må ikke gives en højde, der overstiger 13 meter over det omgivende terræn, jf. 6.2.

Bebyggelse må ikke gives en højde, der overstiger 13 meter over det omgivende terræn, jf. 6.2. Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk NABOORIENTERING Matr. nr. 4bc Lillerød By, Lillerød, Fritz Hansens Vej 23, Teater

Læs mere

1 Bygningens størrelse. Der klages over bebyggelsen voluminøse karakter, at bygningen har 3 etager og parkeringskælder og elevator

1 Bygningens størrelse. Der klages over bebyggelsen voluminøse karakter, at bygningen har 3 etager og parkeringskælder og elevator Skema over indsigelser og bemærkninger Nr. Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser. By- og Miljøområdet har følgende bemærkninger til indsigelserne 1 Bygningens størrelse Der klages

Læs mere

Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet af Nørre Allé 78 og Lollandsgade 3, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet af Nørre Allé 78 og Lollandsgade 3, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. februar 2017 Etageboligbebyggelse, Nørre Allé 78/Lollandsgade 3, Aarhus C Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

A. Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

A. Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 4. Forvaltningens bemærkninger til høringssvar I forbindelse med byggeansøgning om indretning af 21 boliger på Rådmandsgade 53A, 2200 København N,

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

DSB Telegade Taastrup 15. januar 2016

DSB Telegade Taastrup 15. januar 2016 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk DSB Telegade 2 2630 Taastrup 15. januar 2016 Naboorientering Matr.nr. : 15 f Buddinge

Læs mere

Side: 1 af 5 Dato: Rathsacksvej 8 Sag nr.: 259

Side: 1 af 5 Dato: Rathsacksvej 8 Sag nr.: 259 Side: 1 af 5 Emne Respons ved bemærkninger til nabohøring vedr. Rathsacksvej 8 Dato 03.10.2018 uge 40 Sted Frederiksberg C Udarbejdet af Ene Cordt Andersen Andersen & Sigurdsson Arkitekter ECA Fordeling

Læs mere

Myndigheds projekt. Nybyggeri Stranden 34a Kolding Bygherre: Sine og Carsten

Myndigheds projekt. Nybyggeri Stranden 34a Kolding Bygherre: Sine og Carsten Myndigheds projekt - Bygherre: 17-12-2018 AS.0-01 600 15525 Projektdata: 4586 Benævnelse: Matr. nr: Delnr.2 af 3d 2700 Adresse: Grundareal: 787m2 Solceller Min. iht. energi ramme beregning Boligareal:

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60

Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne Jørgensen, Nørregade 60 Høringssvar 1a: Hanne

Læs mere

Bebyggelsesprocent. By- og Miljøområdet vurderer, at der er tale om en udskiftning af en tagetage til en ny etage.

Bebyggelsesprocent. By- og Miljøområdet vurderer, at der er tale om en udskiftning af en tagetage til en ny etage. Godthåbsvej 26-28 - Skema over indsigelser Antal Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser. By- og Miljøområdet har følgende bemærkninger til indsigelserne 18 Bebyggelsesprocent -

Læs mere

Fredericia 3.oktober 2013. Indsigelser og kommentarer til Planforslagene,

Fredericia 3.oktober 2013. Indsigelser og kommentarer til Planforslagene, Frank Pedersen Emne: Lokalplan nr:327 Købmagergades skole. Dato: 3. oktober 2013 11:07:32 Fredericia 3.oktober 2013 Indsigelser og kommentarer til Planforslagene, 1. Der gives på ingen måde oplysning i

Læs mere

Inden kommunen træffer afgørelse i sagen, har du som nabo mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Inden kommunen træffer afgørelse i sagen, har du som nabo mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Dato: 8. februar 2019 Naboorientering om dispensationer på Næstvedvej 42, 4100 Ringsted (Brohuset) Dette brev er en supplerende naboorientering grundet en fejl i vores udsendelsessystem ved første naboorientering.

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Jeg har på den baggrund set lidt på Frederikslunds planmæssige historik og det langstrakte byggesags forløb.

Jeg har på den baggrund set lidt på Frederikslunds planmæssige historik og det langstrakte byggesags forløb. Hej Jan, Jeg forstod under jeres besigtigelse torsdag, at kommunen muligvis kan tænkes at genoptage byggesagen, dette mere end et år efter udstedelse af byggetilladelse. Dette kommer i høj grad bag på

Læs mere

FORELØBIG HELHEDSVURDERING

FORELØBIG HELHEDSVURDERING FORELØBIG HELHEDSVURDERING Sagsnummer: 02.34.02-P19-60-19 Ejendommen: Adresse Matrikel nr.: Ejendomsnr.: Sorøvej 23A, 7400 Herning 1ARL, Herningsholm, Herning Jorder 282313 TEKNIK OG MILJØ Byggeri og Ejendomsdata

Læs mere

Nr. Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser By- og Miljøområdet har følgende bemærkninger til indsigelserne

Nr. Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser By- og Miljøområdet har følgende bemærkninger til indsigelserne Nr. Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser By- og Miljøområdet har følgende bemærkninger til indsigelserne Bent Schrøder, Mikko Hollmén Olesen m.fl. Mindre lysindfald Der vil være

Læs mere

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 11.C34.1 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møl- Kommuneplantillæg nr 55 til Herning Kommuneplan

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 11.C34.1 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møl- Kommuneplantillæg nr 55 til Herning Kommuneplan INDHOLD Høringssvar af den 28. marts 2019 fra Norconsult- Skovhus Arkitekter på vegne af bygherre Resume af det indkomne ændringsforslag Forvaltningens kommentarer INDSIGELSESDOKUMENT Lokalplan nr. 11.C34.1

Læs mere

Vi har modtaget brev om naboorientering dateret 21. juni 2016 i ovenstående sag.

Vi har modtaget brev om naboorientering dateret 21. juni 2016 i ovenstående sag. Hvidovre Kommune Kultur, Miljø & Vækst Plan- og Miljøafdelingen Multihuset Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att.: Anne Mette Lassen Sagsnr.: 16/15137. Hvidovre, d. 30. juni 2016 Vi har modtaget brev om naboorientering

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 19. september 2018 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Skema over indsigelser Nr. Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser. Ansøger har valgt at kommentere indsigelserne

Skema over indsigelser Nr. Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser. Ansøger har valgt at kommentere indsigelserne Skema over indsigelser Nr. Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser. Ansøger har valgt at kommentere indsigelserne under ét: 1 Skyggepåvirkning / skyggegener Vores lyse lejligheder

Læs mere

Helhedsvurdering pga. mere end et enfamiliehus på en parcel, jf. deklaration af , samt mere end 12 m udhusbebyggelse ved skel

Helhedsvurdering pga. mere end et enfamiliehus på en parcel, jf. deklaration af , samt mere end 12 m udhusbebyggelse ved skel TR Boligbyg ApS Rådyrvej 49 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kirsten Olsen Dir: +4579755685 Mob: e-mail: Kirsten.Olsen @Hedensted.dk Sagsnr. 02.34.00-P19-3-18 23.8.2018 Helhedsvurdering

Læs mere

Indstilling. Frederiksgade 52, Århus C opførelse af tilbygning til boligformål. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13.

Indstilling. Frederiksgade 52, Århus C opførelse af tilbygning til boligformål. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2006 Frederiksgade 52, Århus C opførelse af tilbygning til boligformål Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) Punkt 6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) 2017-027562 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Tilladelse til at opføre en ny etagebebyggelse med 28 boliger og dagligvarebutik på Vesterbro Torv 1A

Tilladelse til at opføre en ny etagebebyggelse med 28 boliger og dagligvarebutik på Vesterbro Torv 1A Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. marts 2015 Ny etagebebyggelse, Vesterbro Torv 1A Tilladelse til at opføre en ny etagebebyggelse med 28 boliger og dagligvarebutik

Læs mere

Dispensationer og afslag, samt nedrivningstilladelser med bevaringsværdi 4, som er behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget

Dispensationer og afslag, samt nedrivningstilladelser med bevaringsværdi 4, som er behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget Dispensationer og afslag, samt nedrivningstilladelser med bevaringsværdi 4, som er behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget 1.+2. kvartal 2018 Sag nr. Adresse Sag vedrørende 17/19087

Læs mere

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her: planid=

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her:   planid= KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 28. september 2017 Sagsnr. 2017-0310966 NABOORIENTERING Dokumentnr. 2017-0310966-4 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 432 Carlsberg

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. januar 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Foretræde for Teknisk Udvalg, mandag d. 22. maj 2017: Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Vi er de kommende ejere af ejendommen beliggende Krathusvej 7, 8240 Risskov,

Læs mere

Frederikssund Kommune 22. august 2016 Torvet Frederikssund Att: TEAM BYGGESAG - Henrik Fomsgaard m.fl.

Frederikssund Kommune 22. august 2016 Torvet Frederikssund Att: TEAM BYGGESAG - Henrik Fomsgaard m.fl. Frederikssund Kommune 22. august 2016 Torvet 2 3600 Frederikssund Att: TEAM BYGGESAG - Henrik Fomsgaard m.fl. Tak for dialogmødet d. 15. august 2016 vedrørende byggeriet på Bruhnsvej 22, 3600 (deres sagsnr.

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 3. maj 2019 Bilag 5 til høringssvar I forbindelse med byggeansøgning om indretning af i alt 32 ungdomsboliger og etablering tagterrasse

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 31-05-2018 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med besigtigelse på Soløsevej 46A kl. 17.00. Derefter fortsætter mødet

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. 17-12-2013 Sags id.: 13/6839 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 327, Boliger og erhverv samt offentlige funktioner i tidligere Købmagergade Skole. Fredericia Byråd har

Læs mere

Ny bebyggelse, Søborg Hovedgade DISPOSITIONSFORSLAG HERNING, D SAG NR

Ny bebyggelse, Søborg Hovedgade DISPOSITIONSFORSLAG HERNING, D SAG NR SAG NR. 06.125 HERNING, D. 27.05.2009 DISPOSITIONSFORSLAG Ny bebyggelse, Søborg Hovedgade INDHOLDSFORTEGNELSE 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Indholdsfortegnelse Arkitektonisk Beskrivelse Situationsplan

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord DATO 29.08.2017 Indsigelse vedr. lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv, Digtervejen Nord Calum har som bygherre fremsendt en række punkter i lokalplanprocessen, som forvaltningen ikke har reageret på inden

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

dispositionsforslag. arkitektur proces. Søparken. 25 nye almene boliger i Ansager

dispositionsforslag. arkitektur proces. Søparken. 25 nye almene boliger i Ansager 22.05.2019 - dispositionsforslag Søparken 25 nye almene boliger i Ansager arkitektur proces Nyt boligområde i det østlige Ansager På kanten mellem land og by I tæt samarbejde med Alfabo og Ansager Byudvikling

Læs mere

Beskrivelse af byggeriet. Disponering:

Beskrivelse af byggeriet. Disponering: Illustrationsplan af mulig fremtidig bebyggelse og pladsdannelse Beskrivelse af byggeriet Disponering: Bebyggelsen indeholder 3 enkeltstående blokke A, B og C alle i 3 etager med flade - eller næsten flade

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

thurøvej

thurøvej thurøvej 13-15 Skitseforslag 03.02.2015 1 EKSISTERENDE FORHOLD Frederiksberg er en tæt og stort set færdig bygget by, og kommunegrænsen er hele vejen omkranset af København. Derfor er det på Frederiksberg

Læs mere

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger.

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 20. maj 2015 Orientering Vi har modtaget et byggeprojekt som er omfattet af lokalplan og servitut og herefter følger en beskrivelse af hvilke bestemmelser,

Læs mere

Det ansøgte dobbelthus har 1 etage med udnyttet tagetage (1 ½ etage).

Det ansøgte dobbelthus har 1 etage med udnyttet tagetage (1 ½ etage). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 20-11-2017 Sagsnr. 2017-0355010 Bilag 8 Koreavej 8 Teknik- og Miljøforvaltningen har den 23. august 2017 modtaget en ansøgning om

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2014-38628 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Notat - Forvaltningens gennemgang af de udtalelser modtaget ved naboorienteringer om byggeri på Trekroner Centervej 50

Notat - Forvaltningens gennemgang af de udtalelser modtaget ved naboorienteringer om byggeri på Trekroner Centervej 50 Emner i nabo-udtalelser Parkeringsforhold Forvaltningens bemærkninger I forbindelse med første naboorientering var der væsentlig flere bemærkninger angående parkeringsforhold. Der er modtaget færre bemærkninger

Læs mere

Hvidovre Kommune Multihuset Høvedstensvej Hvidovre Att: Sarah Adnan Hamid Aljumaily. Den 22. december 2016

Hvidovre Kommune Multihuset Høvedstensvej Hvidovre Att: Sarah Adnan Hamid Aljumaily. Den 22. december 2016 Hvidovre Kommune Multihuset Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Sarah Adnan Hamid Aljumaily Den 22. december 2016 Naboorientering vedr. nyt enfamiliehus i to etager, Hvidovre Strandvej 59 Tak for det tilsendte

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 20. april 2018 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Vejledning om lovliggørelse af byggeri Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Dette er en kort vejledning til dig, der skal søge om lovliggørende tilladelse til allerede opført

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Med venlig hilsen / Best regards Kurt Larsen. Søvejen 75, Vitved Skanderborg Tel: Mobil:

Med venlig hilsen / Best regards Kurt Larsen. Søvejen 75, Vitved Skanderborg Tel: Mobil: Fra: Kurt Larsen [mailto:kurt@ku-holding.dk] Sendt: 18. december 2014 19:53 Til: Byggeri, BLF (fællespostkasse) Emne: Nygade 29-31 Har pr. E post modtaget ansøgning om dispensation fra Lokal plan. 1. Man

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

Generelle forhold for den ansøgte bebyggelses samlede omfang og indvirkning på omgivelserne: Grundens bredde er ca. 22 meter.

Generelle forhold for den ansøgte bebyggelses samlede omfang og indvirkning på omgivelserne: Grundens bredde er ca. 22 meter. Internt notatark Carsten Christensen Dalsgårdsvej 18 9000 Ålborg Dato: 29-11-2018- Sagsnr.: 2018-1636 - Journal.nr: 18/24244 Helhedsvurdering, sags nr. 2018-1636 Vedr. : Fastlæggelse af niveauplan og overskridelse

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere