Sådan søger man visum til Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan søger man visum til Danmark"

Transkript

1 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver indehaveren ret til at indrejse og opholde sig i Danmark og de øvrige Schengenlande i en kort periode (højst 90 dage) pr. halvår. Statsborgere i visumpligtige lande skal have en sådan tilladelse for at kunne indrejse i Schengenområdet. En liste over visumpligtige lande kan findes på udlændingemyndighedernes informationsportal Hvordan inviterer man en udlænding til Danmark? I mange tilfælde kan udlændinge kun meddeles visum til Danmark, hvis det dokumenteres, at de pågældende er blevet inviteret af en herboende person eller en virksomhed/organisation med adresse her i landet. I sådanne sager skal udlændingen som udgangspunkt medbringe en invitation fra værten i Danmark, når ansøgningen indgives. Der findes særlige invitationsblanketter til dette formål (én blanket til brug for privatbesøg og én blanket til brug for forretningsbesøg og kulturelle besøg). Invitationsblanketterne kan findes på For at sikre den kortest mulige sagsbehandlingstid anbefaler vi, at man anvender disse invitationsblanketter. Hvor skal visumansøgningen indgives? En ansøgning om visum skal indgives af ansøgeren via en repræsentation i udlandet. Der kan være tale om en dansk ambassade, et dansk generalkonsulat eller en udenlandsk ambassade, der behandler visumansøgninger på Danmarks vegne (repræsentationsaftale). Information om danske repræsentationer og om repræsentationsaftaler med andre lande kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside Ansøgningen skal som udgangspunkt indgives ved en repræsentation i dét land, hvor ansøgeren har sin lovlige bopæl. Dog kan ansøgningen indgives i et andet land, hvor ansøgeren (midlertidigt) har lovligt ophold, hvis valget af dette ansøgningssted begrundes. Som altovervejende hovedregel skal ansøgeren møde personligt op på repræsentationen i forbindelse med ansøgningens indgivelse. Det vil ofte være nødvendigt at bestille tid i forvejen. Mange danske repræsentationer, der dækker store geografiske områder, har indgået aftaler med private bureauer, der kan tage imod visumansøgninger og videreformidle dem til repræsentationen (outsourcing), således at ansøgerne ikke behøver at rejse langt for at indlevere deres ansøgninger personligt. Det bemærkes, at en ansøgning, der indleveres via et privat bureau, først anses for indgivet, når den modtages på repræsentationen.

2 Hvornår skal visumansøgningen indgives? En ansøgning om visum kan tidligst indgives tre måneder før den planlagte indrejsedato. Hvis ansøgningen indleveres tidligere, vil den blive afvist af repræsentationen, og ansøgeren vil blive bedt om at komme tilbage på et senere tidspunkt. Det anbefales, at ansøgningen indgives 2-3 måneder før den ønskede indrejse Hvad skal visumansøgningen indeholde? Ved indgivelse af visumansøgningen skal ansøgeren indlevere følgende: Et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema. Skemaet Application for Schengen visa kan findes på Et udfyldt og underskrevet tillægsansøgningsskema. Skemaet Application for Schengen visa supplementary information kan findes på En invitationsblanket, som er udfyldt af værten i Danmark. Kan findes på Et pas eller andet rejsedokument. Dokumentet skal være gyldigt i mindst tre måneder ud over det påtænkte visumophold, det skal være udstedt inden for de seneste ti år, og det skal indeholde mindst to tomme sider. Et pasfoto af udlændingen. Fotoet skal være 35 mm x 45 mm (hovedet mellem 30 og 36 mm fra hagespids til hårtop). Billedet skal være vellignende og taget lige forfra. Optagelse af fingeraftryk, såfremt der er mulighed herfor på repræsentationen. Betaling af visumgebyr. Gebyret er som udgangspunkt 60. Relevant dokumentation, dvs. dokumentation for rejsens formål, dokumentation for logi, dokumentation for tilstrækkelige midler til underhold og hjemrejse, samt information der giver mulighed for at vurdere, om udlændingen har til hensigt at udrejse af Schengenområdet i overensstemmelse med dét visum, der ansøges om. Bevis for rejsesygeforsikring. Forsikringen skal gælde for hele Schengenområdet og dække hele visumperioden. Mindstedækningen skal være på Hvis en ansøgning er mangelfuld, vil repræsentationerne i visse tilfælde afvise at tage sagen under behandling. Dette gælder i følgende situationer: Hvis der ikke indleveres et Schengen-ansøgningsskema, hvis der ikke indleveres et gyldigt rejsedokument, hvis der ikke indleveres et pasfoto, eller hvis der ikke betales visumgebyr. Hvis ansøgningen lider af andre mangler, vil sagen blive taget under behandling, og ansøgeren (eller værten i Danmark) vil blive anmodet om at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Sagsbehandlingen vil således blive påbegyndt, men der må påregnes længere sagsbehandlingstid på grund af manglerne ved ansøgningen. Bemærk: Invitationsblanketterne på udlændingemyndighedernes hjemmeside indeholder en nærmere vejledning om, hvilke oplysninger og hvilken dokumentation, der skal indleveres (afhængigt af visumbesøgets art). Hvis man anvender disse blanketter og vedlægger den

3 dokumentation, der nævnes i den tilhørende vejledning, vil kravene til dokumentation derfor normalt være opfyldt hvilket vil forkorte sagsbehandlingstiden. Hvem behandler visumansøgningen? Ansøgninger indgivet ved danske repræsentationer Når en visumansøgning indleveres ved en dansk repræsentation, gennemgår repræsentationen sagen og vurderer, om der umiddelbart kan meddeles visum. Repræsentationen kan selv udstede visum (bona fide), hvis det vurderes, at der ikke er nogen immigrations- eller sikkerhedsrisiko forbundet med at imødekomme ansøgningen. Vurderingen heraf foretages ud fra et konkret skøn i hver enkelt sag. Der kan bl.a. lægges vægt på ansøgerens personlige og sociale forhold, på de generelle forhold i ansøgerens hjemland samt på tendenser til visummisbrug i det pågældende land/område. Hvis repræsentationen vurderer, at der ikke umiddelbart kan meddeles visum, indsendes ansøgningen (elektronisk) til Udlændingeservice i Danmark. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis repræsentationen vurderer, at ansøgningen kræver nærmere undersøgelser, at visum bør betinges af økonomisk sikkerhedsstillelse, eller ikke umiddelbart kan imødekommes med et bona fide visum. Ansøgninger indgivet ved udenlandske repræsentationer Når en visumansøgning indleveres ved en udenlandsk repræsentation, der behandler visumsager på Danmarks vegne, vil repræsentationen vurdere, om der umiddelbart kan meddeles visum. Vurderingen heraf foretages på baggrund af det pågældende lands egen nationale visumpraksis. Hvis repræsentationen vurderer, at der ikke umiddelbart kan meddeles visum, indsendes ansøgningen til Udlændingeservice i Danmark. Denne postgang kan tage nogen tid. Ansøgninger der indsendes til Udlændingeservice Hvis en visumansøgning indsendes til Udlændingeservice, foretages der en gennemgang af sagen, ligesom der eventuelt indhentes yderligere oplysninger. På baggrund af undersøgelserne vurderes det, om der kan meddeles visum i henhold til praksis (som beskrevet i visumpraksisnotatet). Det bemærkes, at repræsentationerne ikke har kompetence til at meddele afslag i visumsager. Afslag meddeles således af Udlændingeservice. Hvor lang er sagsbehandlingstiden? Der skal som udgangspunkt træffes afgørelse i en visumsag inden for 15 dage. Dog må sagsbehandlingstiden være op til 30 dage i sager, der kræver nærmere undersøgelser, og i sager, hvor ansøgningen er indgivet via en udenlandsk repræsentation. Undtagelsesvist må sagsbehandlingstiden være op til 60 dage i særligt komplicerede sager, hvor der er behov for yderligere dokumentation. Sagsbehandlingstiden begynder at løbe på dét tidspunkt, hvor ansøgningen indleveres til en repræsentation (forudsat at ansøgningen ikke afvises på grund af mangler, jf. ovenfor). Bemærk: Hvis der sammen med visumansøgningen indleveres en invitationsblanket af den type, der findes på udlændingemyndighedernes hjemmeside, vil det normalt betyde, at sagen er fuldt oplyst allerede på ansøgningstidspunktet, hvilket vil sige, at der som udgangspunkt ikke vil være behov for at indhente yderligere oplysninger fra referencen. Dette vil forkorte sagsbehandlingstiden

4 betydeligt. Hvis invitationen ikke indleveres fra begyndelsen, må der derimod påregnes en længere sagsbehandlingstid, idet oplysningerne i så fald må indhentes på myndighedernes initiativ. Hvor kan man klage? Klage over behandlingen ved danske repræsentationer i udlandet Klager over behandlingen ved danske ambassader og generalkonsulater kan indgives til det danske Udenrigsministerium. Klagen kan sendes til: Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K En repræsentations beslutning om at videresende en sag til Udlændingeservice betragtes ikke som en afgørelse og kan således ikke påklages særskilt. Endvidere kan en repræsentations afgørelse om at afvise en ansøgning heller ikke påklages til anden administrativ myndighed. Klage over behandlingen ved udenlandske repræsentationer Klager over behandlingen ved udenlandske repræsentationer kan indgives til det pågældende lands Udenrigsministerium. Klage over behandlingen hos Udlændingeservice Klager over behandlingen hos Udlændingeservice samt klager over afgørelser i visumsager truffet af Udlændingeservice kan indgives til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (Integrationsministeriet). Klagen kan sendes til: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Holbergsgade 6, 1057 København K Hvilke regler gælder der for udstedelse af visum? Visumforordningen Spørgsmålet om visumpligt er reguleret i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 med senere ændringer (visumforordningen). Forordningen fastlægger således, hvilke nationaliteter der er visumpligtige, og hvilke nationaliteter der er fritaget for krav om visum. Visumkodeksen Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeksen) indeholder en række regler vedrørende procedurerne for behandling af visumansøgninger. Visumkodeksen fastlægger bl.a., hvor og hvornår en visumansøgning kan indgives, hvilke krav der stilles til ansøgningen, og hvor lang sagsbehandlingstiden må være. Reglerne i visumkodeksen gælder for alle visumsager, uanset om ansøgningen behandles af en repræsentation i udlandet eller af udlændingemyndighederne i Danmark. Håndbog om behandling af visumsager Visumkodeksen suppleres af en håndbog (Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas), der indeholder vejledende retningslinjer for den praktiske anvendelse

5 af visumkodeksen. Håndbogen er ikke bindende for myndighederne, men indeholder væsentlige fortolkningsbidrag og tilstræber en ensartet anvendelse af reglerne. Udlændingeloven Udlændingeloven (lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009, som ændret ved lov nr af 27/12/2009) indeholder overordnede regler om visum. Loven omfatter bl.a. bestemmelser, der implementerer visumforordningen og visumkodeksen i dansk ret. Herudover indeholder loven en række bestemmelser vedrørende visums gyldighed, forskellige typer af visum samt sanktioner i tilfælde af visummisbrug. Loven regulerer derimod ikke det overordnede spørgsmål om, hvornår der skal meddeles visum, og hvornår der skal meddeles afslag på visum. Udlændingebekendtgørelsen Udlændingebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 635 af 24. juni 2008 med senere ændringer) indeholder bl.a. regler om de grundlæggende betingelser for udstedelse af visum samt om muligheden for at meddele nationalt begrænset visum. Visumpraksisnotatet Notat fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om visumpraksis, gældende fra den 5. april 2010 (visumpraksisnotatet) indeholder nærmere retningslinjer for, hvornår udlændingemyndighederne i Danmark skal meddele visum, og hvornår der skal meddeles afslag på visum. Notatet beskriver den praksis, der danner grundlaget for sagsbehandlingen hos Udlændingeservice og Integrationsministeriet, hvorimod notatet ikke regulerer den sagsbehandling, der foretages ved repræsentationer i udlandet.

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere