Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer"

Transkript

1 Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

2 Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have et forretningsgrundlag, der hviler på etiske værdier. Vi har derfor udarbejdet nogle etiske retningslinjer for eventmarketing-bureauer, hvor vi gør opmærksom på den standard, som samfundet og kunderne kan forvente af de eventmarketing-bureauer, der er medlem af Kreativitet & Kommunikation. Indledning - Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer finder anvendelse på eventmarketingbureauer, der er medlem af Kreativitet & Kommunikation. - EACA s Code of Ethics indgår som en del af Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for eventmarketing-bureauer (Bilag). - Retningslinjerne skal sikre professionalisme og derigennem udtrykke, hvad der er god etik for eventmarketing-bureauer. - Det er eventmarketing-bureauets ledelse, der har ansvaret for, at reglerne efterleves på bureauet. Samfund Kreativitet & Kommunikations eventmarketing-bureauer opfatter det private erhvervsliv og den offentlige sektor som betydningsfulde partnere, hvis forhold styrkes gennem tæt og åben dialog. - Et eventmarketing-bureau, der er medlem af Kreativitet & Kommunikation, skal optræde i overensstemmelse med god forretningsskik og med behørig social ansvarsfølelse medvirke til, at lovgivning og kodeks overholdes.

3 - Overordnet bør en event afvikles under hensyn til det samfundsmæssige ansvar og være i overensstemmelse med god markedsføringsskik, ligesom eventmarketing-bureauerne ikke gennem deres handlinger må svække tilliden til branchen. - Et eventmarketing-bureau bør bestræbe sig på, at en event afvikles på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

4 Kunder Kunden er eventmarketing-bureauets opdragsgiver, og for at sikre et konstruktivt samarbejde lægger eventmarketing-bureauet vægt på, at rådgivningen er objektiv, og at samarbejdsformen er ligeværdig, åben og positiv. - Et eventmarketing-bureau vejleder kunden, så dennes interesser varetages på bedste måde. Skønnes det, at en løsning ikke er faglig korrekt, bør kunden gøres opmærksom på dette. - Eventmarketing-bureauet bør medvirke til, at der til eksekveringen af en event er indhentet relevante tilladelser fra private og/eller offentlige myndigheder. - Når eventmarketing-bureauet indgår aftaler på vegne af kunden, bør det handle i overensstemmelse med kundens interesser. - Eventmarketing-bureauet opretholder en høj fortrolighedsgrad over for kunden. - Eventmarketing-bureauet bør gennem samarbejdsformen medvirke til, at eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde. Medarbejdere Eventmarketing-bureauerne er vidende om, at medarbejderne udgør en afgørende ressource i virksomheden. - Eventmarketing-bureauet skal sikre, at dets medarbejdere har kendskab til og handler i overensstemmelse med lovgivning og kodeks. - Eventmarketing-bureauet bør tilstræbe, at medarbejdernes kompetence udvikles i overensstemmelse med markedets krav.

5 Konkurrenter Eventmarketing-bureauet bør iagttage god markedsføringsskik og overholde principperne for loyal konkurrence. Bureauets markedsføring såvel den direkte som den indirekte via optræden i offentlige media må ikke kunne skade branchens eller andre bureauers anseelse. - Eventmarketing-bureauet er forpligtet til kun at konkurrere på grundlag af eventmarketingbureauets egne kvalifikationer. Fremhævelse af et bureaus særlige kvalifikationer eller specialer må ikke indebære en nedvurdering af konkurrenters kvalifikationer eller forretningsprincipper. - I bureaukonkurrencer bør der gøres opmærksom på retningslinjer for bureaukonkurrencer, såfremt disse ikke er overholdt. - Kreativitet & Kommunikations Brancheetiske Nævn kan forelægges sager fra medlemmer af Kreativitet & Kommunikation.

6 Bilag: EACA s Etiske Retningslinier Indledning En høj etisk standard er nødvendig i alle erhvervssektorer i dag. Som fælles organ for reklame- og kommunikationsbranchen i Europa er det EACA s opgave at sikre, at medlemsvirksomhederne har en klar vejledning om de etiske principper, som gælder for os, og at vores samarbejdspartnere og andre interessenter forstår vores forpligtelse til at følge den højeste standard ved udførelsen af vores arbejde. 1. Etik i en rådgivende branche I en rådgivende branche som vores skal det etiske ansvar finde en konsistent balance mellem de eventuelt modstridende interesser, som måtte eksistere mellem vores kunder, deres kunder og samfundet i almindelighed. I dette dokument er det hensigten at definere og prioritere de etiske principper, som vi anerkender og søger at leve op til. 2. Love, retningslinjer og etik Vores branche er reguleret af en omfattende lovgivning, som skal forebygge vildledning og beskytte forbrugerne. Lovgivningen suppleres af en række nationale og branchemæssige kodeks, som til sammen danner et selvregulerende system, der er nemt at opdatere, og som hurtigere end lovgivningen tilpasser sig nye situationer og den teknologiske udvikling. Det selvregulerende system i Europa er baseret på en forudsætning om, at al reklame skal være: - Lovlig, sømmelig, hæderlig og troværdig Både love og kodeks er noget, der bliver pålagt udøverne i vores branche. Etiske standarder har derimod sit udspring fra de udøvere selv, som støtter branchens lovlige og selvregulerende strukturer. Etiske retningslinier tilføjer det ekstra, som love og kodeks ikke kan. De regulerer, hvordan vi arbejder med vores kunder, konkurrenter, kolleger og samfundet i almindelighed. 3. Retningslinjernes tilblivelse Disse retningslinier blev formuleret i samarbejde med The Institute of Communication Ethics i februar 2004 efter en tolv måneders periode med research og høring af vores vigtigste interessenter, herunder: - Kunder, medarbejdere, bureauledere, leverandører, studerende, investorer 4. Overholdelse og ajourføring af retningslinjerne Medlemskab af EACA er betinget af, at organisationer, virksomheder og individer accepterer disse retningslinier, som udgør en minimumsstandard for professionel optræden og handling. Retningslinierne giver vejledning til dem, som kan være ansvarlige for at afgøre spørgsmål og uoverensstemmelser med etiske aspekter.

7 Retningslinjerne vil efter behov blive gennemgået og opdateret en etisk komite, nedsat af EACA s bestyrelse. 5. Anvendelsen af retningslinjerne Vi mener, at alle i reklamebranchen skal have adgang til rådgivning om etiske spørgsmål. Rådgivningen skal både være tilgængelig i virksomheden, på gruppeniveau gennem bureaunetværk og gennem de nationale organisationer for kommunikationsbranchen. I hvert tilfælde skal der være udpeget en person, f.eks. fra kommunikationsafdelingen, personaleafdelingen eller juridisk afdeling, som skal være kompetent til at rådgive om de etiske spørgsmål, der omhandles i retningslinjerne. 6. Løsning af etiske interessemodsætninger Vi erkender, at der kan være situationer, hvor vores forskellige interessenter kan have indbyrdes konkliftende interesser. Hvor sådanne konflikter opstår, forventer vi, at vores medlemmer søger løsninger, som tager hensyn til og prioriterer samfundets, forbrugernes og kundernes interesser og respekterer andre interessentgruppers værdier. 7. Promovering af retningslinjerne Bestyrelsen for EACA er sammen med bureauer og nationale organisationer, der er medlem af EACA, ansvarlige for at udbrede kendskabet til retningslinjerne over for alle relevante aktører inden for reklameområdet og at fastholde opmærksomheden på retningslinjerne med passende mellemrum. EACA vil arbejde for at udbrede undervisning i etik inden for relevante højere uddannelser i reklame og kommunikation. 8. Retningslinjernes kerneværdier Vores retningslinjer er baseret på fem kerneværdier, som også bør danne udgangspunkt for vores personlige optræden: - Integritet - Respekt - Rimelighed - Troværdighed - Høj faglig standard Retningslinjerne og vores interessenter 1. Samfundet og borgerne Vi anerkender vores forpligtelse til at skabe reklame, som er i overensstemmelse med de sociale, økonomiske og miljømæssige principper om bæredygtig udvikling. Vi anerkender desuden, at denne forpligtelse også gælder over for de borgere og samfundsgrupper, der eksponeres for reklame, som måske ikke er udviklet direkte for dem. 2. Forbrugerne Forbrugerne skal kunne regne med, at vores branche handler, ikke blot inden for loven og inden for bogstavet og ånden i globale, nationale og branchemæssige kodeks, men også inden for almindeligt accepterede etiske normer. Vi accepterer, at vores opfattelse af den gennemsnitlige forbruger ikke altid vil være standarden og anerkender, at der er grupper, som f.eks. kan være særligt sårbare, samt at vi

8 omhyggeligt skal vurdere, hvordan reklamer vil blive opfattet, og hvordan samfundet i almindelighed vil reagere på dem. 3. Medierne Vi anerkender, at medierne skal levere uafhængig og afbalanceret information til forbrugerne. Vi accepterer, at vi, når vi placerer reklamer i redaktionelle eller andre medier, ikke skal søge at påvirke uafhængigheden eller balancen i det redaktionelle indhold. En undtagelse vil være de såkaldte advertorials, redaktionelle reklamer, som tydeligt fremstår overfor forbrugerne som fælles udtalelser fra annoncøren og medieejeren. 4. Vores kunder i) Rådgivningsstandarder Vi anerkender vores kunders ret til upartisk rådgivning og service på vores højeste professionelle niveau. I enhver sammenhæng, som vi arbejder i, anerkender vi det etiske krav om at undgå incitamenter eller tilskyndelser, der vil kunne underminere integriteten af forholdet mellem bureau og kunde. ii) Fortrolighed Vi forpligter os til at behandle vores kunders oplysninger fortroligt, hvad enten de er omfattet af en fortrolighedsaftale eller ej. Vi accepterer, at denne forpligtelse også gælder oplysninger modtaget i forbindelse med pitch eller licitationer, der ikke er vundet, eller fra medarbejdere, der har skiftet fra et andet bureau. iii) Gennemsigtighed Vi anerkender et generelt behov for at gøre vore forretningsbetingelser så gennemskuelige som muligt og for at arbejde indenfor den ånd, som den enkelte forretningsaftale er indgået i. iv) Interessekonflikter Vi vedkender os den definition af interessekonflikter, som fremgår af EACA dokumentet EACA Guidelines on Account Conflicts. Hvor der er potentielle konflikter, accepterer vi vores forpligtigelse til informere alle parter herom. Hvor der er aftalt forholdsregler for at undgå sådanne konflikter, vil vi arbejde loyalt inden for disse. 5. Medarbejdere og kolleger Vores medarbejdere er vores hovedaktiv, og vi anerkender nødvendigheden af at byde dem arbejdsbetingelser, uddannelse og aflønning i overensstemmelse med deres værdi for vores virksomhed. Vi anerkender ligeledes forpligtelsen til at sikre vores medarbejdere fuld beskyttelse under lokal og international ansættelses- og arbejdspladslovgivning, herunder ligestilling og beskyttelse mod diskrimination på grund af køn, alder, race, religion eller seksuel orientering. Som ansatte anerkender vi forpligtelsen til at arbejde i vores arbejdsgiveres interesse og i overensstemmelse med principperne i disse retningslinjer. 6. Vores konkurrenter Vi er enige om at konkurrere med andre bureauer på rimelig og hæderlig vis og at behandle vores konkurrenter og deres arbejde med professionel respekt.

9 7. Vores leverandører Vi er enige om at behandle leverandører af enhver slags hæderligt, ikke mindst med hensyn til betalingsvilkår, immaterialret og andre rettigheder. 8. Vores investorer Vi anerkender, at vore investorer har krav på at modtage rigtige informationer inden for almindeligt accepterede regnskabsprincipper, og at de skal ydes enhver hjælp til at forstå og evaluere de omstændigheder, der førte til beslutningen om investering. Retningslinjerne er oversat til dansk og adopteret af Kreativitet & Kommunikation februar 2005.

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere