Forsidefotos: DenmarkMediaCenter.com og Sportsagency for Sport Event Denmark (VM i landevejscykling, Challenge Copenhagen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsidefotos: DenmarkMediaCenter.com og Sportsagency for Sport Event Denmark (VM i landevejscykling, Challenge Copenhagen)"

Transkript

1

2 Titel: Turismeøkonomisk effektmåling af sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder Forsidefotos: DenmarkMediaCenter.com og Sportsagency for Sport Event Denmark (VM i landevejscykling, Challenge Copenhagen) ISBN: Forfattere: Christian Ørsted Brandt VisitDenmark Lone Allentorp Callard Wonderful Copenhagen Birgitte Schultz Sport Event Denmark Oktober

3 Forord Denne vejlednings 2. udgave er udarbejdet af VisitDenmark, Wonderful Copenhagen og Sport Event Danmark. Internationale sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder står i disse år højt på dagsordenen både nationalt og lokalt. Danmark har således i de senere år været vært for en række store internationale begivenheder som FNs Klimakonference, IOC kongres og World Outgames og senest VM i landevejscykling, men også for en mængde mindre begivenheder af sportslig-, kulturel- eller erhvervsmæssig karakter rundt om i landet. Det store fokus på begivenheder skaber samtidig et behov for indsigt i begivenhedernes afledte økonomiske effekter lokalt og nationalt. Ikke bare effekter for det private erhvervsliv, men også for lokale og nationale myndigheder, som for offentlige midler ofte er stærkt involverede i både tiltrækning og afvikling af begivenheder. Formålet med denne vejledning er at sætte private og offentlige beslutningstagere på nationalt, regionalt og lokalt niveau bedre i stand til at vurdere de umiddelbare turismeøkonomiske effekter af enkeltstående begivenheder af erhvervsmæssig, kulturel eller sportslig karakter. Specifikt er det vejledningens sigte at sætte analytikere o.l. i stand til at prognosticere og/eller evaluere de samlede turistøkonomiske effekter af nævnte typer begivenheder. Med turismeøkonomiske effekter menes der alene de umiddelbare kortsigtede økonomiske effekter fra de turister, der i det enkelte tilfælde deltager i begivenheden, enten som tilskuere, udøvere, erhvervsdrivende eller andet. Dermed omfatter denne vejledning ikke effekter af lokale deltageres forbrug og de mere langsigtede effekter af fx social eller brandingmæssig karakter. Det er forfatternes ønske, at der ved at stille denne vejlednings metoder og værktøjer til rådighed, bidrages til skabelsen af et opdateret, ensartet og vidensbaseret grundlag at vurdere de umiddelbare turismeøkonomiske gevinster for både det offentlige Danmark og de private aktører i danske begivenheder. Godt udbytte! 2

4 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 AFSNIT 1. FREMGANGSMÅDER TIL EFFEKTBEREGNING... 5 AFSNIT 2. TILFØRT TURISMEOMSÆTNING KRITERIER FOR TILFØRT TURISMEOMSÆTNING BEREGNING AF TILFØRT TURISMEOMSÆTNING... 7 AFSNIT 3. TILFØRT TURISMEOMSÆTNINGS AFLEDTE EFFEKTER BESKRIVELSE AF AFLEDTE SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER... 9 AFSNIT 4. ANVENDELSE AF PROGNOSEARK ETABLERING AF TILFØRT TURISMEOMSÆTNING ETABLERING AF AFLEDTE EFFEKTER AFSNIT 5. VEJLEDNING TIL DATAINDSAMLING EVALUERINGSPROCES AF BEGIVENHEDER UDVÆLGELSE AF RESPONDENTER INDSAMLING AF DATA - SPØRGESKEMA BILAG 1. CASES

5 Læsevejledning Denne vejledning er bygget op som et teoretiske såvel som et praktisk værktøj til vurdering af de turismeøkonomiske effekter af en begivenhed. Afsnit 1 beskriver et antal fremgangsmåder der kan anvendes, når den turismeøkonomiske effekt af en begivenhed skal vurderes. Afsnit 2 gennemgår princippet om tilført turismeøkonomi og metoder til vurdering af dens størrelse i forbindelse med en begivenhed. Afsnit 3 gennemgår principperne om turismeøkonomiens afledte samfundsøkonomiske effekter. Afsnit 4 gennemgår prognoseværktøjet, som er et separat Excel regneark, der kan anvendes til enkle estimater af turismeomsætning og dens afledte samfundsøkonomiske effekter. Afsnit 5 viser eksempler på spørgeskemaer, som kan anvendes til gennemførelse af deltagerundersøgelser, samt eksempler på gennemførte begivenhedsanalyser. Vejledningen bygger på følgende hovedkilder: Undersøgelser af deltagerprofiler 1 ved begivenheder af kultur, erhvervsmæssig og sportslig karakter, samt generelle turistundersøgelser af turister i Danmark i regi af VisitDenmark, Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen m.fl. Modelberegninger af de samfundsøkonomiske effekter af turismeomsætning i den regionale ligevægtsmodel, LINE, som drives i fællesskab af VisitDenmark, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, de regionale vækstfora m.fl. Definitioner på begivenheder, indsamlingsmetoder mv. bygger på Handbook of Marketing Evaluation Methodologies, udgivet af European Travel Commission i Se side 6 for definition af en deltager 4

6 Afsnit 1. Fremgangsmåder til effektberegning Denne vejledning giver forskellige alternativer til hvordan en beregning af en begivenheds turismeøkonomiske effekter kan gennemføres. For at vælge den bedst egnede metode er der typisk to forhold som skal afklares: 1) Hvor stor præcision ønskes det at få i effektberegningen. Jo højere præcision der ønskes, desto flere resurser skal der anvendes på undersøgelser og modelberegninger i forbindelse med den specifikke begivenhed. I denne vejledning anvises både beregningsmetoder med høj præcision og nogle med lav præcision. 2) Hvornår ønskes effektberegningen gennemført. Hvis effektberegningen skal gennemføres ex ante, dvs. før begivenheden har fundet sted, er det begrænset hvor stor præcision der kan opnås, da alle nøgletal bygger på budgetter og ikke realiteter. Hvis effektberegningen skal gennemføres ex post, dvs. efter at begivenheden er overstået, gives der mulighed for højere præcision, da der kan gennemføres specifikke undersøgelser i forbindelse med begivenheden, baseret på realiteter. I denne vejledning anvises der effektberegningsmetoder til både ex ante og ex post vurderinger. Vejledningen opstiller fire alternative fremgangsmåder til at vurdere den tilførte turistøkonomi fra en begivenhed og de afledte samfundsøkonomiske effekter. De fire femgangsmåder er skitseret herunder i tabel 1.1. Tabel 1.1 Alternative beregningsmuligheder Alternativ Tilført turismeøkonomi fra deltagere, findes ud fra: Tilført økonomisk afledte samfundseffekter, findes ud fra: Timing for anvendelse Præcision 1 Nøgletal fra vejledning Prognosemodel Før/efter begivenhed * 2 Ad hoc deltagerundersøgelse Prognosemodel Efter begivenhed *** 3 Nøgletal fra vejledning Ad hoc modelberegning i LINE/Turisme Før/efter begivenhed ** 4 Ad hoc deltagerundersøgelse Ad hoc modelberegning i LINE/Turisme Efter begivenhed **** 5

7 Afsnit 2. Tilført turismeomsætning 2.1 Kriterier for tilført turismeomsætning Første skridt i en beregning af en begivenheds turismeøkonomiske effekter er fastlæggelse af, hvor meget tilført turismeomsætning, der havner i et værtsområde som følge af begivenheden fra ikke-lokale deltagere. Den tilførte turismeomsætning er derefter grundlaget for at kunne beregne de afledte samfundsøkonomiske konsekvenser (se herom i kapitel 3). For at der kan være tale om en tilført turistomsætning til et område som følge af en begivenhed, skal følgende tre kriterier være opfyldt (i-iii): i. Forbruget skal stamme fra deltagere ii. Deltagerne skal være uden for sædvanligt miljø iii. Deltagerne skal opholde sig i værtsområdet hovedsaglig som følge af begivenheden (i) (ii) (iii) En deltager dækker alle former for tilknyttede personer til en begivenhed; tilskuere, amatørsportsfolk, konferencegæster, officials, artister, professionelle sportsfolk, presse etc. Bidrag fra fx virksomheder er ikke en del af den turismeøkonomiske effekt beskrevet i denne vejledning, men indtægter som evt. skal behandles separat. Hvornår en deltager er uden for sædvanligt miljø er til diskussion. I denne vejledning anbefales følgende definition: deltageren skal have transporteret sig min. 20 km til begivenheden hjemmefra eller komme tilrejsende fra udlandet. Alternativt kan det lades op til deltageren selv i forbindelse med en deltagerundersøgelse at vurdere, om de befinder sig uden for sædvanligt miljø. Kun forbrug fra deltagere, som opholder sig i værtsområdet hovedsaglig som følge af begivenheden på dagen, betragtes som begivenhedsskabt omsætning tilført værtsregionen. Hvis ikke begivenheden er hovedårsagen til, at deltageren befinder sig i området, kan begivenheden ikke tages til indtægt for den tilførte omsætning. Hvilke deltagere, der i forbindelse med en begivenhed opfylder de tre ovenstående kriterier (i-iii), kan fx afdækkes med en deltagerundersøgelse (se spørgeskemaer i eksempel kapitel 4). Ved en ex ante effektberegning er der ikke mulighed for en deltagerundersøgelse, og det må i det enkelte tilfælde vurderes, hvor meget af det begivenhedsskabte forbrug, der vil stamme fra deltagere, som opfylder kriterierne (i-iii). 6

8 2.2. Beregning af tilført turismeomsætning I dette afsnit beskrives mere i detaljer hvordan den tilførte turismeøkonomiske omsætning i praksis beregnes. Den tilførte turismeomsætning er udgangspunktet for den efterfølgende beregning af afledte samfundsøkonomiske effekter. Tilført turismeomsætning til et værtsområde omfatter deltagernes samlede forbrug i værtsområdet til alle fornødenheder umiddelbart før, under og efter begivenheden (ekskl. transport til og fra værtsregionen), så længe kriterierne jf. afsnit 2.1 er opfyldt i tidsrummet for forbruget. Jo mere detaljeret den tilførte turismeomsætning kan opdeles på produkter, desto mere præcist kan det fastslås, hvilke brancher og offentlige instanser, der nyder økonomisk gavn af en given begivenhed. Hvis en del af det begivenhedsskabte turismeøkonomi ikke finder sted i værtsområdet, som fx deltageres transportudgifter til og fra begivenheden eller overnatning uden for værtsområdet, skal det ikke medregnes i den tilførte turismeomsætning til værtsområdet, men behandles separat. Som minimum anbefales det at dele forbruget på følgende kategorier: dagligvarer i detailhandel (føde- og drikkevarer, tobak) restaurant, café og lign. forlystelser, attraktioner og lign.* lokal transport varige forbrugsgoder (shopping) overnatning øvrige vare- og tjenesteydelser. Omfattet er derfor dagligvarer i detailhandel, restauration o.l., forlystelser/attraktioner o.l., lokal transport, varige forbrugsgoder (shopping), overnatning og andre varer og tjenester. Forbruget omfatter tillige forudbetalte varer og tjenester i værtsområdet. *Herunder medtages indtægter fra adgangsbilletter til begivenheden og forbrug på dennes område, så længe denne omsætning vurderes at skulle dække omkostninger direkte forbundet med begivenheden. Om dette er tilfældet, kan i praksis være vanskeligt at afklare i det enkelte tilfælde. Deltagerforbruget afhænger typisk meget af, om det er en sports- eller erhvervsbegivenhed, om det er professionelt eller fritidsbaseret og om det er danske eller udenlandske deltagere det drejer sig om. Tabel 2.1 neden for viser eksempler på allerede undersøgte deltagerforbrug for forskellige typer begivenheder, som kan anvendes til benchmark eller direkte i prognosemodellen i de tilfælde, der ikke gennemføres en deltagerundersøgelse i forbindelse med en begivenhed. 7

9 Tabel 2.1 Udvalgte deltagerforbrug fra undersøgelser Begivenhed Deltagertype Deltagerforbrug pr døgn Erhvervsbegivenhed: Rotary Convention i København (2008) Sportsbegivenhed: World Outgames i Købernhavn (2009) Sportsbegivenhed: VM i idrætsgymnastik i Århus (2006) Kulturbegivenhed: Copenhagen Jazzfestival (2004) Deltager (udenlandsk/dansk) Aktiv (udenlandsk/dansk) Aktiv (udenlandsk/dansk) Tilskuer (udl./dansk med overnatning) Tilskuer (udl./dansk med overnatning) Tilskuer (udl./dansk uden overnatning) kr kr./870 kr. 990 kr./120 kr kr./880 kr kr./450 kr. 740 kr. / 260 kr. Døgnforbrug indgår som en central regneenhed i vedlagte prognoseark, og tabellen herover kan tjene til inspiration og benchmark. 8

10 Afsnit 3. Tilført turismeomsætnings afledte effekter 3.1. Beskrivelse af afledte samfundsøkonomiske effekter Når der for en begivenhed er etableret en tilført turismeomsætning i et værtsområde (se kapitel 2), vil det have en række afledte samfundsøkonomiske effekter på bl.a. værditilvækst, beskæftigelse og skatteprovenuer, ikke bare i værtsområdet, men også i resten af landet, gennem de økonomiske og arbejdskraftmæssige strømme. Når der opstår et tilført turismeforbrug i et værtsområde, vil der ikke bare være effekter i de brancher og virksomheder som direkte afsætter varer og tjenesteydelser til deltagere i en begivenhed, men også i de brancher og virksomheder, som underleverer til disse etc. Endelig vil der for de lønkroner, der tjenes som følge af begivenheden, i både direkte og indirekte tilknyttede erhverv atter skabes en efterspørgsel, som igen skaber værdi og effekt etc. Disse mekanismer og sammenhænge er modelleret i den regionale ligevægtsmodel, LINE, som anvendes af Visitdenmark til at beregne den samlede turismes direkte, indirekte og inducerede effekter (tilsammen afledte effekter) lokalt og nationalt. Denne vejledning stiller udvalgte resultater fra den regionale ligevægtsmodel, LINE, til rådighed, således at det er muligt at estimere størrelsesordnen af de afledte samfundsøkonomiske effekter ud fra en given tilført turismeomsætning uden brug af ad hoc særanalyser (se Alternativ 1 og 3 i tabel 1). LINE modellen stiller tre afledte samfundsøkonomiske nøgletal til rådighed, som også formidles i denne vejledning: - Den afledte bruttoværditilvækst per branche - Den afledte beskæftigelse per branche - Det afledte skatteprovenu på provenutype Derudover indeholder modellen en kommunal dimension, dvs. alle effekter kan allokeres efter, hvilken kommune de havner i. Bruttoværditilvækstseffekten betegner den del af en omsætning, der resterer til aflønning af arbejdskraft og forrentning, efter afholdelse af faste udgifter. Den afledte bruttoværditilvækst vil i første instans være forbundet med brancher, som er direkte forbundet med salg af varer og tjenesteydelser til deltagerne. I indirekte og inducerede led vil bruttoværditilvæksten brede sig til forsyningsbrancher og anden forretningsservice. Beskæftigelseseffekten betegner det antal årsværk som den begivenhedsskabte deltageromsætning afledt skaber i de direkte, indirekte og inducerede led. Mens den direkte beskæftigelseseffekt overvejende skabes i brancher med direkte salg til deltagerne, vil de indirekte og navnlig de inducerede effekter, overvejende ende i diverse forsyningsbrancher og anden forretningsservice. Bemærk at beskæftigelsen opgøres på ar- 9

11 bejdssted, dvs. i dén kommune hvor arbejdsstedet ligger og ikke i den kommune hvor medarbejderen eventuelt bor. Det offentlige provenu, betegner det provenu, som den begivenhedsskabte deltageromsætning tilfører stat, regioner og kommuner. Det offentlige provenu udgøres hovedsagelig af moms og afgifter på det direkte deltagerforbrug af varer og tjenesteydelser, sekundært af selskabsskatter fra virksomhederne og indkomstskatter (stat, kirke, kommuneskat) som følge af den øgede beskæftigelse. Som hovedregel vil den overvejende del af de afledte effekter havne i den kommune, hvori begivenheden finder sted (de såkaldte intra effekter). Den øvrige del af effekterne vil følge de økonomiske og beskæftigelsesmæssige strømme til nabokommuner og længere væk i landet (de såkaldte inter effekter). Der er dog stor variation mellem de enkelte kommuners fordeling af intra og inter effekter ved en given tilført turismeomsætning. Dette hænger sammen med kommunens selvforsyningsevne forhold til de varer, tjenesteydelser og arbejdskraft, der efterspørges i forbindelse med begivenheden. Tommelfingerregler for den tilførte turismeøkonomis afledte effekter på værditilvækst, beskæftigelse og skatteprovenu indgår i prognoseark, se beskrivelse heraf i afsnit 4. 10

12 Afsnit 4. Anvendelse af prognoseark 4.1. Etablering af tilført turismeomsætning Som hjælp til etablering af den tilførte turismeomsætning er der i tillæg til denne vejledning udarbejdet et såkaldt prognoseark, som er et regneark med forudfyldte oplysninger om døgnforbrug for forskellige deltagertyper. Med tilføjelse af brugerens mængdeangivelser omregnet i deltagerdage, kan udregnes en samlet tilført turismeomsætning. Beregning eller estimation af antallet af deltagerdage i forbindelse med en begivenhed er ofte vanskeligt i praksis. Der vil oftest være mange forskellige typer deltagere ved en begivenhed, hver med deres profil i forhold til forbrug, antal deltagerdage etc. Fx vil der i forbindelse med en sportsbegivenhed være stor forskel på profilen af hhv. tilskuere, professionelle deltagere, pressefolk og officials. Der vil i mange tilfælde skulle gives kvalificerede gæt på profilen af hver deltagertype. I den sammenhæng må prioriteringen være, at den gruppe med størst repræsentativitet beskrives mest indgående Etablering af afledte effekter I det supplerende prognoseark til denne vejledning findes tommelfingerregler for den tilførte turismeomsætnings afledte effekter i hhv. bruttoværditilvækst, skatteprovenuer og beskæftigelse. De afledte effekters størrelse er baseret på gennemsnit af turismens afledte effekter i landets fire største byers kommuner i LINE/RTSA Valget af København, Aarhus, Aalborg og Odense som beregningsgrundlag, skyldes at internationale begivenheder i Danmark typisk finder sted her og at turismens generelle sammensætning i netop disse kommuner, ligger tættest på profilen at deltagersammensætningen ved en international sports-, erhvervs- eller kulturbegivenhed. Den spredning af afledte effekter til hhv. værtskommune og resten af landet, bygger dermed også på den gennemsnitlige profil af de fire kommuners modelresultater i RTSA/LINE Anvendes derfor prognosearket til fastlæggelse af de afledte effekters størrelse og spredning jf. alternativ 1 og 2 (se tabel 1, side 4), er det altså under to primære antagelser: - at effekterne spreder sig som i de pågældende kommuner, hvilket er kommuner med et veludviklet erhvervs- og befolkningsgrundlag og dermed selvforsyningsgrad i forhold til efterspørgselen. - at deltagersammensætningen og forbrugsprofilen matcher turistforbrugets sammensætning for de fire kommuner, dvs. med en relativ stor erhvervsturismeandel og kommercielt overnattende turisme. De afledte effekter i det medfølgende prognoseark er derfor alene tommelfingerregler, som kan ligge langt fra det faktiske billede for en konkret begivenhed i en værtskommune. Et mere præcist estimat på de 11

13 afledte effekter, kan fås ved at foretage en kommunespecifik modelkørsel i RTSA/LINE 2008 (henvendelse til VisitDenmark). I praksis startes der i prognosearket med at etablere en tilført turismeomsætning til et værtsområde, fordelt på turismeomsætning fra udenlandske deltagere og turismeomsætning tilført fra danske deltagere. Årsagen til, at turismeforbruget skal deles mellem danske og udenlandske deltagere, er, at de afledte effekter er forskellige. I prognosearket vil der på baggrund af den tilførte turismeomsætning automatisk blive beregnet en størrelsesorden for de afledte effekter. En oversigt over tommelfingerregler for de afledte effekter pr tilført turismekrone, fordelt på dansk og udenlandske tilført turismeomsætning og mellem værtsområdet og landet under eet kan ses herunder i tabel 4.1. I eksemplet herunder er der tilført 100 mio. kr. i tilført turismeforbrug til et værtsområde. Eksemplet har både en variant, hvor det er dansk omsætning og en variant, hvor det er udenlandsk omsætning. De afledte effekter er forskellige alt efter, om det er dansk eller udenlandske omsætning, der tilføres og om det er effekter for værtskommunen eller for landet som helhed. I eksemplet med den danske omsætning er den afledte bruttoværditilvækst af de 100 mio. kr. for værtskommunen 52 mio. kr. Da der ikke er tilført Danmark noget ude fra, er nettoeffekten for hele landet nul. Er turismeomsætningen på 100 mio. kr. derimod tilført fra udenlandske deltagere, er der udover en værtskommunal effekt på 52 mio. også en landseffekt på yderligere 23 mio. kr., eller i alt 75 mio. kr. Det samme gælder for skatteprovenuet, men her er endvidere udpenslet den del af provenuet, som tilfalder værtskommunen selv i form af kommunale indkomstskatter. Ud af en tilført turismeomsætning på 100 mio. kr. ender altså 3 mio. i selve værtskommunens kasse. Endelig er der de afledte effekter i beskæftigelse, som måles i årsværk. Her er der en værtskommunal effekt på 97 årsværk for hver 100 mio. kr. der tilføres i forbrug, mens der i tilfælde af, at omsætningen er udenlandsk, kommer en yderligere landseffekt på 52 årsværk til, i alt 149 årsværk eller kr. pr årsværk. 12

14 Tabel 4.1 Tommelfingerregler til turismeomsætningens afledte samfundsøkonomiske effekter Danske deltageres turistomsætning Udenlandske deltageres turistomsætning Nettoeffekt Nettoeffekt i hele værtskom- i hele lan- Nettoeffekt i Nettoeffekt i værtskommunen landet munen det Turismeomsætning direkte tilført en værtskommune (mio. kr.) Afledt bruttoværditilvækst (mio. kr.) Afledte skatteprovenuer (mio. kr.)* - heraf til værtskommunen (mio. kr.)** Afledt beskæftigelse (årsværk) Kilde: VisitDenmark (RTSA/LINE 2008). *Svarende til offentlige provenuer der skabes i værtskommunen. ** Kommunal indkomstskat (ekskl. kommunal andel af selskabsskat, ejendomsskatter og grundskyld). 13

15 Afsnit 5. Vejledning til dataindsamling 5.1. Evalueringsproces af begivenheder Effektmåling af begivenheder fra dataindsamlingen til den endelige afrapportering er illustreret i nedenstående model. Processen foregår i fire trin: Dataindsamling Beregning og analyse Output/resultater Afrapportering Figur 5.1 Evalueringsproces af begivenheder å 1. Dataindsamling (input) 2. Beregning vha. 3. Output model 4. Afrapportering Beslutte indsamlingsmetode f.eks. interview, spørgeskema & forbered spørgsmål Gennemfør undersøgelse af deltagere i begivenheden Deltager profil (præferencer, demografi mv.) Resultatberegninger på baggrund af vejledning og/eller konsekvensberegninger i LINE modellen Værditilvækst nationalt og kommunalt Omsætning fordelt på forbrugskomponenter Beskæftigelseseffekt (årsværk) kommunalt og nationalt Offentlige provenu fordelt på stat, og kommune Rapport skrivning / Power Point præsentation Dette afsnit giver en vejledning i indsamling af data til beregning af en given begivenheds turistomsætning, dvs. trin 1 i modellen herover. Der gives desuden et eksempel på et spørgeskema (se afsnit 5.2), som kan anvendes til gennemførelse af deltagerundersøgelse, samt cases (se bilag 1) på gennemførte begivenhedsanalyser. 5.2 Udvælgelse af respondenter Alle kvantitative og kvalitative analyser baseres på et fastsat minimum af respondenter, således at undersøgelsen bliver repræsentativ og graden af stikprøveusikkerhed kan estimeres. 14

16 I tabel 5.1 herunder er listet det anbefalede antal respondenter, der bør indhentes information fra for at sikre et repræsentativt udsnit af totalpopulationen. Tabel 5.1 Anbefalet antal respondenter Antal deltagere i alt i begivenheden Anbefalet antal respondenter i undersøgelsen < Minimum Minimum 400 > Minimum interviews Nedenstående viser tommelfingerregel for tilfældig stikprøveusikkerhed. Således at forstå, at viser en stikprøve, at f.eks. 30 pct. af respondenterne er dagsturister, er det reelle tal med N = 400 mellem 25 pct. og 35 pct. Tabel 5.2 Stikprøveusikkerhed N = 100 medfører 10 pct. usikkerhed N = 400 medfører 5 pct. usikkerhed N = 1600 medfører 2,5 pct. usikkerhed (N= stikprøvestørrelsen) Graden af henholdsvis danske og udenlandske deltagere kan variere meget fra begivenhed til begivenhed. Ud fra ovenstående forslåede antal respondenter i tabel 5.1 er det muligt at underinddele i følgende segmenter: Danske lokale deltagere (dvs. inden for sædvanligt miljø/bosat i værtskommunen) Danske deltagere uden for sædvanligt miljø/bosat uden for værtkommunen med/uden overnatning Udenlandske deltagere med/uden overnatning. Ønskes yderligere segmentering f.eks. på de enkelte nationaliteter skal man sikre sig, at man får et repræsentativt deludsnit. Er deludsnittet meget homogent, (dvs. respondenterne har samme nationalitet og samme funktion/rolle) anbefales et deludsnit på minimum 25 respondenter. 15

17 Udvælgelse af respondenter Udvælgelsen af respondenterne skal ske tilfældigt inden for de forskellige undergrupper. Dette er ekstremt vigtigt for at opnå et så repræsentativt udsnit som muligt. Boksen herunder lister en række anbefalinger / områder, man bør være opmærksom på for at sikre et repræsentativt udsnit. Tabel 5.3 Udvælgelse af respondenter Anbefalinger ved udvælgelse af respondenter: - Tilfældig udvælgelse (f.eks. hver 5. person) - Udvælgelsen bør ske fra flere lokaliteter på det sted, hvor begivenheden afvikles. - Bemærk specielt ved sportsbegivenheder kan der være såkaldte hviledage, hvor respondenternes forbrug kan være højere end på andre begivenhedsdage. - Bemærk specielt ved sportsbegivenheder kan hele sektioner eller tribuner være forbeholdt sponsorer med atypisk forbrugsmønster - Udvælgelse fordelt på hele tidsrummet for begivenheden (evt. over flere dage) og tilfældigt (fx hver 10. eller den næste person, som opholder sig på et bestemt punkt) - Vær opmærksom på butikkers lukkedage, hvorved deltagernes forbrug kan være lavere på disse dage (typisk weekendevents) 5.3 Indsamling af data - spørgeskema Til brug i forbindelse med indsamling af data er der udarbejdet en generel spørgeramme (se herunder). Udover dette spørgeskema, som indeholder alle obligatoriske ( need to know ) spørgsmål, er det naturligvis muligt at supplere med yderligere spørgsmål, som er relevante for den specifikke undersøgelse. Brugen af denne spørgeramme gør det muligt at beregne begivenhedens turismeomsætning og efterfølgende økonomiske effekter, jf. denne vejledning. Det er naturligvis muligt at kombinere spørgsmålene på forskellig vis samt slette eller tilføje yderligere. Spørgerammen bør dog som minimum kunne opfylde nedenstående mål. Metoden er her tiltænkt som værende korte personlige interviews, men anden metode kan naturligvis bruges f.eks. online spørgeskema, som udsendes til respondenterne efter indsamling af adresser. Spørgerammens mål er at: Profilere deltagere efter relevante karakteristika (sociodemografi etc.) 16

18 Kvantificere fordelingen mellem lokale og ikke-lokale kommende danske 2 og udenlandske deltagere i begivenheden. Det er vigtigt at fastslå denne fordeling, da de samfundsøkonomiske effekter alene skabes af de ikke-lokale deltageres forbrug. Fordele deltagerne efter formål med besøg (turister, deltagere, presse mv.) Kvantificere andelen af turister med overnatning på destinationen. Kvantificere fordelingen mellem overnatninger og dagsbesøg. Bestemme det gennemsnitlige døgnforbrug under opholdet pr. forbrugskategori. Bestemme andelen af deltagere, for hvem begivenheden er målet for/hovedårsagen til rejsen. Bestemme andelen af deltagere, der forlænger opholdet før/efter begivenheden (opholdslængde). Bestemme overnatningsformen (hotel, vandrerhjem, camping, privat overnatning mv.) Forslag til en generel spørgeramme med obligatoriske (need to know) spørgsmål er opstillet herunder. 2 Dvs. personer uden for sædvanligt miljø og uden for værtskommunen/regionen (20 km. væk) 17

19 Tabel 5.4 Spørgeramme I Generel information om interview og respondent Begivenhed: Dato for interview: Hvor finder interviewet sted: Navn på interviewer: Respondentens køn: Mand Kvinde Intro: Goddag mit navn er [XXXX] jeg kommer fra [XXXX]. Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse af de besøgendes adfærd ved denne begivenhed på vegne af XXXX. Må jeg i den forbindelse ulejlige dig med nogle spørgsmål, som tager max. X antal minutter at besvare? II Spørgsmål 1. Screening spørgsmål Er du i XX [navn på by/kommune] i forbindelse med XX [navn på begivenheden]? Alternativ formulering Er XX [navn på begivenheden] hovedårsagen til at du befinder dig i XX [navn på by/kommune]? Ja: Nej Hvis nej afbrydes interviewet 2. Hvad er dit nuværende bopælsland? Land: Hvis Danmark gå til spg. 2a ellers spg.3 2.a Screening spørgsmål Hvilken kommune (evt. region) bor du i? Kommune/region: Hvis værtskommune/region afsluttes interview 3. Hvad er din primære rolle i forbindelse med XX [navn på begivenhed]? a) Aktiv deltager/udøver): b) Tilskuer / pårørende: c) Presse/media: d) Andet: Ovennævnte kan er erstattes af andre roller efter relevans 4. Hvor mange overnatninger forventer du at Antal overnatninger: 18

20 have i værtkommunen og eller anden del af Danmark i forbindelse med XX [navn på begivenhed]? 5. Hvilken overnatningsform benytter du primært under selve begivenhedsopholdet? Ingen (antal dagsbesøg): Hvis ingen gå til spg. 6 Hotel: Vandrerhjem: B&B/private værelser: Familie/venner: Camping: Lejet feriehus: Andet: 6. Hvor mange penge har du brugt/forventer du at bruge personligt i indeværende døgn (24 timer) på følgende forbrugskategorier? Bemærk: eksklusivt forbrug på entrébilletter og/eller registreringsgebyrer til begivenheden. (se note 1) 1. Overnatning: 2. Restaurant/café/burgerbar: 3. Dagligvare i detail (føde- og drikkevare, tobak): 4. Entré udflugter/forlystelser (attraktioner, museer mv.): 5. Lokal transport (benzin, taxi, billetter til bro, bus, tog, etc.): 6. Shopping: 7. Øvrige varer og tjenesteydelser, f.eks. frisør, tlf., merchandise: 8. Andet: Valuta, hvis ikke DKK: CHECK spørgsmål 7. (Hvis dagsturist spring over spg. 7) Hvor meget afviger det seneste døgns forbrug fra dit gennemsnitlige forbrug under opholdet? Du kan svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget lavere end dit normale forbrug, 3 dit normale forbrug og 5 meget mere end dit normale forbrug under opholdet. a) Meget lavere (50-100%) b) Noget lavere (20 50%) c) Ca. på samme niveau d) Noget højere (20-50%) e) Meget højere (50-100%) f) Ved ikke 19

21 Note 1: Dette forbrug er forbrug eksklusiv udgifter til evt. entrébilletter og/eller registreringsgebyrer. Det samlede beløb for entré/registreringsgebyr indhentes fra arrangørerne hvis muligt. Hvis ikke muligt kan der suppleres med nedenstående to spørgsmål: 1. Hvor mange begivenhedsdage har du købt billet til? Antal dage: 2. Hvor mange penge har du brugt på din(e) entrébilletter / registreringsgebyr i alt (alle dage)? Beløb i DKK (evt. anden valuta): 20

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

EM i springning, dressur og para-dressur Tilskueroplevelse og turismeøkonomiske effekter

EM i springning, dressur og para-dressur Tilskueroplevelse og turismeøkonomiske effekter EM i springning, dressur og para-dressur Tilskueroplevelse og turismeøkonomiske effekter VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse EM i springning, dressur og para-dressur Forord Den 20.-25. august 2013 løb det

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

EM i herrehåndbold. Tilskueroplevelse og turismeøkonomiske. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

EM i herrehåndbold. Tilskueroplevelse og turismeøkonomiske. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse EM i herrehåndbold 2014 Tilskueroplevelse og turismeøkonomiske effekter VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse EM i herrehåndbold 2014 Forord Den 12. til 26. januar 2014 blev EM i herrehåndbold spillet på

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm) Udgivet af: VisitDenmark Juni 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Sanne Dissing Analysemedarbejder

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Evaluering af Giro-starten 2012. - Tilskueroplevelse, turismeomsætning og markedsføringseffekter

Evaluering af Giro-starten 2012. - Tilskueroplevelse, turismeomsætning og markedsføringseffekter Evaluering af Giro-starten 2012 - Tilskueroplevelse, turismeomsætning og markedsføringseffekter Giro starten 2012 i Danmark Forord I maj 2012 fik Giro d Italia den nordligste start nogensinde, da cykelløbet

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab;

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab; Mellem på den ene side Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget (kommunen) og på den anden side World Outgames 2009 (Selskabet) er der Præambel Idet kommunen sammen med Fonden Wonderful Copenhagen

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/kultur-og- Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXR.

http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/kultur-og- Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXR. Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2011. Publikumsanalyse

Copenhagen Jazz Festival 2011. Publikumsanalyse Copenhagen Jazz Festival 2011 Publikumsanalyse Indledning Copenhagen Jazz Festival Hvert år siden 1979 har Copenhagen Jazz Festival sat jazzen på dagsordenen i en udstrækning, som genren ikke oplever på

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere