- Konceptudvikling i en partnerskabsånd - Søren Gyllström. Louise Dyhre Helles. Sara Kvetny. Bo Thomasen. Vejleder: Ian Wisler-Poulsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Konceptudvikling i en partnerskabsånd - Søren Gyllström. Louise Dyhre Helles. Sara Kvetny. Bo Thomasen. Vejleder: Ian Wisler-Poulsen"

Transkript

1 STORBYENS EVENT - Konceptudvikling i en partnerskabsånd - af Søren Gyllström Louise Dyhre Helles Sara Kvetny Bo Thomasen Vejleder: Ian Wisler-Poulsen Performance Design - Roskilde Universitetscenter - modul

2 KAPITEL1/PROBLEMFELT&METODE 4 MOTIVATION 4 OPLEVELSESØKONOMI 4 PROBLEMFELT 5 PROBLEMFORMULERING 6 VIDENSKABSTEORI 6 FORHOLDETMELLEMTEORIOGEMPIRI 7 VALGAFTEORI 7 OPLEVELSESØKONOMISKTEORI 8 KONCEPTUDVIKLINGSTEORI 9 PARTNERSKABSTEORI 9 STORBY,EVENTS,BRANDINGOGBORGERINDDRAGELSE 10 AFGRÆNSNING 10 KAPITEL2/KONCEPTUDVIKLING 11 FIREGRUNDLÆGGENDEPRÆMISSERFORKONCEPTUELOPDAGELSE 11 DESYVFASERIKONCEPTUELOPDAGELSE 13 INTERESSENTANALYSE 15 DELKONKLUSION 17 KAPITEL3/KULTUR OGERHVERVSSAMARBEJDER 18 HVADERPARTNERSKABER 18 KULTUROGERHVERVSSAMARBEJDEIDAG 19 ETNYTKONKURRENCEPARAMETER/ÆNDREDEMARKEDSVILKÅR 20 HVADERDERIDETFORVIRKSOMHEDEN? 21 KOMMUNIKATIONAFVÆRDIER 22 INDHOLDSPRODUKTIONOGDESIGN 23 ORGANISATIONSUDVIKLING 23 IMPROVISATIONOGNYTÆNKING 23 HVADERDERIDETFORKULTURLIVET? 24 OPMÆRKSOMHEDOGSYNLIGHED 24 NYEPROFESSIONELLEVÆRDIER 24 NYEKOMPETENCER 25 UDFORDRINGERVEDKULTUR/ERHVERVSSAMARBEJDER 25 SAMMENFATNING KULTUROGERHVERV 27 DELKONKLUSION 28 KAPITEL4/EVENTS,BY,BORGERE&BRANDING 29 OPLEVELSESØKONOMIISTORBYEN 29 EVENTDEFINITIONER 30 EVENTIMPLIKATIONER 31 SOCIALE/LOKALSAMFUNDSMÆSSIGEIMPLIKATIONER 32 ØKONOMISKEIMPLIKATIONER 33 POLITISKEIMPLIKATIONER 34 UDVIKLINGSMÆSSIGEIMPLIKATIONER 35 STORBYKULTUROGBORGERE 36 STORBY 36 KULTURENSBETYDNINGFORSTORBYENOGBORGERNE 37 BORGERINDDRAGELSE 38 KRITIKAFFLORIDA 39 2

3 BRAND,IMAGEOGTURISME 39 BYENSOMBRAND? 39 HVADERETBRAND? 40 CASE SARCELONA 42 DELKONKLUSION 43 KAPITEL5/KONCEPTUDVIKLINGAFSPECIALEVENTSISTORBYER 45 PRÆMISSER 45 MODIFIKATIONER 45 MODELLEN 46 FASE1:MISSION 46 FASE2:INTERESSENTANALYSE 47 FASE3:ANALYSEAFOMVERDENEN 49 FASE4:INDLEVELSEIBRUGERVERDENEN 50 FASE5:IDÉUDVIKLING 51 FASE6:KONKRETISERING 51 FASE7:EKSEKVERING 52 KAPITEL6/AFSLUTNING 54 KONKLUSION 54 KULTUR OGERHVERVSSAMARBEJDE 54 BORGERINDDRAGELSE 55 BYENSBRAND 55 PERSPEKTIVERING 56 LITTERATURLISTE 57 BILAG 59 BILAG1 LNTERVIEWMEDMETTEKIER,KOMMUNIKATIONSCHEFFORÅRHUSFESTUGE,8.MAJ BILAG2 L ONCEPTUDVIKLINGSMODEL 59 Abstract Theaimofthisprojectistodevelopanewapproach(model)toorganizinglarge scaleevents in big cities. Initiating with a brief overview of the concept experience economy, the report focusesonthreemainthemes:conceptdevelopment,partnershipsandthecharacteristicsof bigcities.chaptertwoexplainsaprocessofconceptdevelopment:conceptualdiscovery,and combines this theory with an element of in depth stakeholder analysis. Chapter three explores business/cultural partnerships as an alternative means of corporation which containsexcitingperspectivesoninnovationandimprovisationinthebusinessaswellasthe culturalsphere.chapterfourconcernstheuniqueconditionsinvolvedwhenstaginganevent inalargercity.heretakingintoconsiderationthateventscanbeusedasaninstrumentincity marketing,duetothesignificantrolecultureplayinthedevelopmentofcitiesandtheimage of cities. The main challenges and perspectives within this framework are identified as: Facilitating coorporation between sphere s with little or no prior experience with partnerships and analyzing and incorporating the city and its various stakeholders. These challengesarecombinedtoformanewstructureforconceptdevelopment. 3

4 Kapitel1/Problemfelt&metode Motivation DenneprojektrapporttagersitudspringiendiskussionomkringKøbenhavnsomkultur og oplevelsesby. Hovedstaden emmer af kultur, og det er her man finder det største udbud af kulturelle begivenheder i Danmark. Wonderful Copenhagen, byens officielle turistorganisation, formulerer det således: København har en blomstrende teaterscene med opera ognytskuespilhus.lægdertilmasserafspændendemuseer,sportsstævner,optog,festivalerog gæstenderockstjerner,ogduharenby,deraldrigsover 1.Detkanaltsåudledes,atKøbenhavni højgradforsøgeratbrandesigsometcentrumforkulturogoplevelser,ligesommanbruger mangeressourcerpåatudbyggekongresfaciliteter,fordermedattiltrækkeyderligereturister tilbyen.mansatserf.eks.ogsåiøjeblikketpåmadfestivalencopenhagencooking,copenhagen MusicWeek,CPHCatwalkogandrelignendekulturfestivaler.Dereraltsåetstærktfokuspå oplevelsesøkonomiikøbenhavn. Oplevelsesøkonomi Menhvadkarakterisererenoplevelse,oghvaddækkerbegrebetoplevelsesøkonomiegentlig over? Oplevelser er in, og hvad der er in, kan man tjene penge på. Det er således ikke kun eventbureauer, der tænker i kroner og oplevelser. I alle brancher, lige fra turisme med rejseoplevelser,kulturinstitutioner,traditionelleservicevirksomhederogregional kommunal byudvikling, bliver der tænkt i oplevelser og events for at møde markedet med originale tilbud. En af årsagerne er, at den gennemsnitlige danske befolkning har fået flere penge mellem hænderne, og som følge deraf har behovene ændret sig fra udelukkende at omfatte mad i munden og tøj på kroppen, til også at inkludere unikke oplevelser og muligheder for selviscenesættelse (Lund et. al. 2005: 25 26). Overflod er blevet kendetegnende for samfundet,ogkonkurrencenerpåbaggrundderafintensiveret,oghertilhardenteknologiske udviklingmedførtheltnyemuligheder.detteernogleafhovedårsagernetilfremkomstenaf oplevelsesøkonomien (Pine & Gilmore 1999: 5). Når priser og kvalitet er ens, er det oplevelsen,derskaberenbetydeligdelafværdien. 1http://www.visitcopenhagen.dk/turist/hvad_sker_der_i_byen/begivenheder 4

5 Forfatternetildendanskeintroduktionafoplevelsesøkonomien Følelsesfabrikken mener,at en oplevelse eksisterer, når den bliver gengivet som fortælling. Det vil sige, at hvis den har gjortetstortnokindtryktil,atmanreflektereroverogitalesætterden,erdenforskelligfra den begivenhedsløse og hverdagsagtige underholdning og dermed en oplevelse. Oplevelsesøkonomienerpådennebaggrunddetatskabeetmarked,derkanleveredisseoplevelser,og dettemarkeddækkeroveretstortpotentialeogeristadigvækst(lundetal.2005:32 33). Ifølge den danske regerings publikation, Danmark i kultur og oplevelsesøkonomien 5 nye skridt på vejen, stammede 16 % af Danmarks samlede eksport fra kultur og oplevelsesøkonomien i 2001, og beskæftigede 12% af arbejdsstyrken(omregnet til fuldtidsstillinger). Talleneerfradesidsteofficiellestatistikker,somerblevetoffentliggjort,menregeringener pt.igangmedatudarbejdenyedefinitionerognyetal 2.Detteerenvigtigindikatorpå,atder findesuudnyttetpotentialeindenforoplevelsesøkonomi. Problemfelt Projektetharsidendenindledendefase,hvorfokusvarpåatudvikleenkøbenhavnskfestuge, taget en drejning imod at skabe en konceptudviklingsmodel for special events (defineres senere), som forsøger at sammensmelte teorier fra forskellige felter alt sammen i en oplevelsesøkonomiskkontekst.endetaljeretoguddybetkapitelgennemgangfindesimetode ogvidenskabsteorikapitletumiddelbartefterproblemformuleringen. Nårdetdrejersigommulighedenforatskabeenstørrespecialeventienstorby,deridette projektsoptikideeltsetskalinddragebådekulturlivet,erhvervslivetogbyensborgere,erder store udfordringer, idet empiriske undersøgelser viser, at samarbejdet på tværs af disse grupper på nuværende tidspunkt ikke er optimalt (se Partnerskabskapitlet samt afsnittet Borgerinddragelse). Vi vil i vores undersøgelser af disse udfordringer især fokusere på to områder: Kultur/erhvervspartnerskaber samt Byens Brand (kodeord: Metropol, kulturliv, image,storby,events&branding).arbejdetmedpartnerskabermellemkulturlivogerhvervsliv er inddraget, idet der i krydsfeltet mellem disse to modsætningsfyldte områder findes mange muligheder for økonomisk udvikling, samt udvikling på mange andre fronter (se ligeledes partnerskabskapitlet). Kort sagt dækker partnerskabstanken over en udvikling af sponsorattankegangen (en virksomhed giver penge til kulturaktør mod at opnå synlighed i 2OplystafKulturministerietpr.telefon,d.7.april2008 5

6 forbindelse med denne aktørs aktiviteter), med fokus på at bruge hinandens kompetencer aktivtindenforensegenvirksomhed 3. Somdetfremgårafkapitletomkultur/erhvervssamarbejdersenereidennerapport,erderen langrækkeargumenterfor,hvordanvirksomhederkandragenytteafatarbejdesammenmed kreativebrancher,ogidetkoncept,somvisøgeratfremkommemed,erdetetbredtudsnitaf de kreative/kulturelle brancher, der kan ses som samarbejdspartnere. Der er ligeledes en række muligheder ved partnerskaber for kulturelle/kunstneriske aktører det være sig økonomiskeogkreative.mereheromsenere. Iarbejdetmedoplevelserogeventsliggerderogsåenspændendedimensioniforholdtilat udvikle og brande byen med den hensigt at tiltrække nye kreative borger og for at understøtte eventuelle målsætninger om at brande byen som oplevelses og kulturby. Rapporten afsluttes med en opstilling af en model for udvikling af større special events i storbyer,forklaretogeksemplificeretienkøbenhavnskkontekst. Problemformulering Ovenståendelederfremtilfølgendeproblemformulering: Hvilkeudfordringerogperspektiverliggerikonceptudviklingenafstørreeventsi storbyer,deraktivtinvolvererbådekulturlivet,erhvervslivetogbyensborgere? Videnskabsteori Videnskabsteoretisksettagerviidetteprojektudgangspunktienhermeneutisktilgang.Det betyder, at vi erkender vores egen forforståelse i behandlingen af de forskellige teorier og problemstillinger. Set i lyset af vores forforståelse omkring oplevelsesøkonomien som en præmis,ervibevidsteom,atdeøvrigeteoriertolkesidennespecifikkekontekst.deterda også denne sammenstilling af forskelligartede teorier i et oplevelsesøkonomisk perspektiv, der har været katalysator for dette projekt. Det er samtidig en konsekvens af vores videnskabsteoretiske tilgang, at vores resultat for så vidt kun er valide i forhold til de helt 3Herbådeenkulturelinstitution/virksomhedogalmindelige,kommerciellevirksomheder. 6

7 specifikke områder, som vi har valgt at arbejde med (Fuglsang & Olsen 2004: 522). Det vil sige,atdenmodel,somvikonstruerersomresultatafvoresarbejde,kunkanbrugesitilfælde, hvor de inddragede områder (kultur/erhvervssamarbejder, byudvikling og branding etc.) harbetydning.videnogverdenogvidenomverdenforståshersomværendesocialtformet, fordideterigennemforandringsprocesser,atvirkelighedenregistreresogskabes.ontologisk set er det ikke muligt at bedrive neutral forskning, da dette kun vil kunne afdække statiske tilstandeogikkeenverdenibevægelse. Forholdetmellemteoriogempiri Projektrapporten er i høj grad teoretisk funderet, jf. vores indledende ønske om at skabe et instrument ud fra teori, der med inspiration fra forskellig empiri, skal kunne anvendes i praksis. Inspirationen til dette arbejde er inspireret af et virksomhedsanalytisk paradigme, nemlig virksomheden eller i vores tilfælde arbejdet med en special event som værende underkraftigindflydelseudefra(åbentperspektiv,jf.scott2003);fraandrekulturelletiltag, men også i forhold til erhvervsliv, samfundsøkonomien, byudvikling osv. Empirien, som primært er hentet fra forskellige publikationer fra den københavnske turist og oplevelsesorganisation Wonderful Copenhagen, artikler samt et interview med Århus Festugeskommunikationschef,brugestilatsættedeteoretiskediskussionerireliefsamttilat validereogkommemedperspektiverpåteorierne. Valgafteori Idetfølgendegivesetoverblikoverdeteorier,somanvendesirapporten,ogderredegøres for deres formål og relevans i forhold til problemformuleringen. Inden da er projektrapportensopbygningvisualiseretidennemodel: 7

8 Figur1 Projektdesign Detskalbemærkes,atselverammen(tragten)eroplevelsesøkonomi.Determedfuldtoverlæg, atdeleafdetreboldeliggerudenforrammen,idetteoriområderneisigselvgårudoverat dreje sig om oplevelsesøkonomi (jf. ønsket om at anvende teorier fra andre områder end oplevelsesøkonomi).derforerderogsådeleafdeteoriervianvender,somikkebehandlesi dennerapport. Oplevelsesøkonomiskteori De anvendte teorier om oplevelsesøkonomi er især hentet fra amerikanske Pine& Gilmore, somerophavtilbegrebet,samtdendanskeudgivelse Følelsesfabrikken,somerdetførste seriøse forsøg på at indkredse feltet i en dansk kontekst. Som tidligere nævnt er oplevelsesøkonomiendenoverordnederammeogpræmisfordetteprojekt,ogharprimærttil formålatbidragetilforståelsenfordetfelt,somvoresarbejdebeskæftigersigmed. 8

9 Konceptudviklingsteori Den primære teori om konceptudvikling er hentet i Merit & Nielsens bog Vinderkoncepter, særligt fremgangsmetoden Konceptuel Opdagelse. Præmisserne for denne fremgangsmåde, samtdennesopbygningitrin,dannersamtidigudgangspunktforvoresmodelislutningenaf rapporten.modellenharfokuspå,at afdækkediversebrugerbehov,markedsmulighedersamt interne og eksterne partneres situation, og herfra skabe en løsningsvision og et samlet løsningskoncept (frakapitletsindledning).elementerneframodellensøgeskombineretmed deøvrigeteoriretninger(partnerskabsteoriogteorieromudviklingogbrandingafstorbyer). Denne teori suppleres desuden med elementer fra bogen Aktiv Projektledelse, hvorfra vi anvenderenmetodetilinteressentanalyse. Partnerskabsteori I kølvandet på oplevelsesøkonomiens indtog i forskeres, politikeres og erhvervslivets bevidsthed, er der sket en ændring i opfattelsen af oplevelser og dermed kulturens betydning for økonomiske markeder. Indledningsvis anvendes Professor ved CBS, Niels Åkerstrøm Andersen, til at forklare forskellene på gængse kontraktlige samarbejder og partnerskaber.vigtigtheriereksempelvisbevidsthedenom,atderipartnerskaberliggeren 2.ordensbevidsthedomfremtidigtsamarbejde,medpladstilimprovisationogomstillingtil nye situationer, og at partnerskaber adskiller sig fra normale kontraktforhold. Efter præsentationen inddrages mere empirisk funderede undersøgelser, fra eksempelvis Bernadette McNicholas og Julius Nørbo (NyX), som demonstrerer partnerskaber mellem kultur ogerhvervsaktører.detervigtigtatnævne,atvoresdefinitionafetpartnerskaberet kompromis mellem Åkerstrøm Andersen meget abstrakte indgangsvinkel og de mere pragmatiske og empirisk baserede definitioner. En anden væsentlig ingrediens i PartnerskabskapitleteranvendelsenafrapportenDenKreativeAlliance,udarbejdetafAdvice Analyse. Rapporten indeholder dels en opsummering af erfaringer fra kultur/erhvervssamarbejder,menogsåenrækkeeksemplerogmodeller,somervæsentligeforforståelsenaf partnerskaber. Det overordnede formål med dette kapitel er at argumentere for, hvorfor et element af tættere og mere forpligtende samarbejde mellem kultur og erhverv, kan være værdatindtænkeiplanlægningenafenspecialevent. 9

10 Storby,events,brandingogborgerinddragelse Teorierne, som inddrages i dette kapitel, er sammensat af en række forskellige områder. Kapitletindledesmedendefinitionafbegrebetevent,udfrablandtandreGrahamBerridge. Herudover inddrages Shone & Parry til at demonstrere en mere detaljeret måde at kategorisereeventsudfra.formåleterdelsatspecificere,hvadbegrebeteventdækkeroveri dennerapport,menogsåatanalysereforskelligemuligeimplikationerafeventsforstorbyen. HereftertagesafsætiMalcolmMiles CitiesandCultures,ietforsøgpåatopstilleendefinition af storbyen, som går ud over statistiske, historiske facts og bevæger sig hen imod at se på kulturensrolleogborgerneslivsverden.dennebevægelsefrafactstilindholdargumenterfor detvæsentligevedatinddragestorbyensborgereiplanlægningenafenspecielevent(dogi varierendegrad)udfraendiskussionafbegrebetsymbolsk/kulturelkapital.hertilanvendes blandt andre Richard Floridas teori om den kreative klasses opståen og indflydelse. Afslutningsvis diskuteres mulighederne for at brande storbyen, samt fordele og ulemper herved. Dette eksemplificeres med et konkret eksempel på storbybranding (fra Barcelona), somviserdelokaleogturismemæssigekonsekvenserheraf. Afgrænsning Idennerapportharviafgrænsetosfraatbeskæftigeosmedkonkrete,økonomiskeanalyser detbegrænsersigtiloverordnedebetragtningeriforbindelsemedandreafdeanalyserende deleafrapporten.fravalgetergjortpåbaggrundafenvurderingafområdetsrelevans.ikkeat økonomisk planlægning og overvejelser ikke er en umådelig vigtig del af arbejdet med at planlægge events i den størrelsesorden, som vi forsøger at opstille en model for. Det er derimodikkenyt,ogformåletmedkombinationenafteoriområderidennerapporternetop at fokusere på det nye. Økonomiske forhold begrænser sig derfor til at blive berørt i partnerskabskapitlet, kapitlet om branding af storbyer, samt eksemplificeringen af vores modelsidstirapporten. 10

11 Kapitel2/Konceptudvikling Detteafsnitdannerbasisfordenmodel,somopstillesikapitel5.Udgangspunktetermetoden Konceptuel Opdagelse, som er en metode baseret på front end udvikling dvs. fokus er på igangsættelsenafetgiventprojekt,ogstammerfrabogenvinderkoncepterafsørenmeritog Trine Nielsen. Metoden har primært til hensigt at skabe et solidt og afklaret grundlag til et brugbartkonceptgennematafdækkediversebrugerbehov,markedsmulighedersamtinterne og eksterne partneres situation, og herfra skabe en løsningsvision og et samlet løsningskoncept.metodenerderforsnarerevisionsdrevetogfokuseretpåatskabebærende ideer,enddenerproduktudviklingsorienteret(merit&nielsen2006:79).herefterinddrages en metode til interessentanalyse et særlig vigtigt fokus i nærværende projekt fra bogen AktivProjektledelse. FiregrundlæggendepræmisserforKonceptuelOpdagelse KonceptuelOpdagelsebyggerførstogfremmestpåfiregrundlæggendepræmisser:1)Fokus på oplevelser og helheder, 2) vedholdende brugerinvolvering, 3) at tænke ud af løsningsboksenog4)designogvisualisering. Den første grundlæggende præmis fokus på oplevelse og helheder er skabt ud fra den forestilling, at vi lever i en verden med mange påvirkninger og indtryk, og hvis man som udbyder vil trænge igennem med sine ydelser og budskaber, er det nødvendigt at skabe og levereetkraftfuldtogkonsistenthelhedsudtryk.løsningenerattænkeprodukterogservices som koncepter og helheder snarere end som enkeltstående fragmenter: Konceptuel Opdagelse handler om at tænke i helheder og om at skabe relevante oplevelser for brugeren fordi brugernesvurderingafvoresprodukterogydelserberorpå,hvordandeopleverdem (ibid.:28). Måden at implementere dette kan ske ved at undersøge sine forventede brugeres behov og ønsker. Herefter følger et systematisk arbejde med de kvalitative faktorer dvs. brugernes sanseligeogubevidsteoplevelseafdekoncepter,sommanstræbermodatudvikle.dettesker særligt i metodens tredje fase Indlevelse i brugerverdenen, men findes som et fokus gennem heleforløbet. 11

12 Den anden grundlæggende præmis er vedvarende brugerinvolvering, da brugernes tilfredshedisidsteendeermålestokforetkonceptsbæredygtighed,ogdenheltfundamentale forudsætning for, at man kan bygge en forretning herpå. Derfor er det nødvendigt at forstå, hvadderdrivermennesker,hvaddergørdemlykkelige,oghvordandeleverderesliv.måden at involvere sine brugere kan typisk ske gennem enten passiv observation, aktiv iagttagelse, dialog, aktiv medvirken eller brugerstyret udvikling, alt afhængig af, hvilken form for tilbud man som konceptudvikler har. Den brugerstyrede tilgang skal danne det fundamentale grundlagfordetøvrigeudviklingsarbejdeforatkonceptetisidsteendeskallykkes. Den tredje grundlæggende præmis at tænke ud af løsningsboksen handler om at udvide perspektivet for forståelsen af brugerne, markedspotentialet og løsningsmulighederne. Det væsentligeherer,atudfordrekendteideerogopfattelsersamtatopsøgenyemulighederog indsigterfremforatforbedrekendteprincipperogerfaringer.nyskabelseerifokus,hvilket ogsåindebærer,atmanarbejdermedflereparallelleløsninger,indtilmanersikkerpåatens løsningskoncepterdet,derskalarbejdesvideremedidetailudviklingen. Detsidsteafdefiregrundlæggendepræmisserforatnåettræfsikkertkoncept,fokusererpå mulighederne ved at anvende design og visualiseringer som et værktøj til forståelse, konkretisering og dialog, både internt i konceptudviklings gruppen men også eksternt til målgruppenogsamarbejdspartnere.medvisualiseringmenesalleformerforfotos,tegninger, grafikoglignende. Ud fra disse fire præmisser opstilles en syv faser lang og konkret metode, der tilsammen udgør en systematisk måde at opsøge ens muligheder og øge træfsikkerheden for ens konceptudvikling. Metodens syv faser er ikke i sig selv hverken opsigtsvækkende eller nye. Mendeersatsammenienbestemtrækkefølge,somforfatterneargumentererfor,atmanskal følge. Metodenbyggerpådetfasteprincip,atmanikkebørigangsætteidégenerering,førman hardannetsigetførsteoverblikoverdestrategiskeogmarkedsmæssigeomverdensforhold,og manharindlevetsigibrugernesforhold. 12

13 DesyvfaseriKonceptuelOpdagelse Figur2 Visualiseringafdesyvfaser I de tre indledende faser åbne afsæt, omverdensanalyse og indlevelse i brugerverdenen sigterprocessenisærpånyeindsigterogløsninger,gennemindflydelseoginspirationudefra. Orienteringen er både mod kunder og brugere, konkurrenter og eksperter, marked og forskningsverdensamtteknologiogdesign. Fase 1 det åbne afsæt har til formål at skabe et optimalt afsæt for de videre aktiviteter fremtilensendelige vinderkoncept.retningenforensprojektskalfastlæggesidennefase, og der skal anlægges et problemudfordrende og åbent fokus, der tager udgangspunkt i at opsøge brugerne, og udvide projektsynsvinklen til at omfatte større helheder og koncepter. Der skal lægges vægt på at udvide idé og løsningsmulighederne. For at komme videre skal der herske en indledende forståelse af opgavens kritiske præmisser og projektteamet, eksterneressourcerogsamarbejdspartnerevælgesogigangsættes(ibid.:98 123). Faseto analyseafomverdenen harsomfokusatenhverudviklingsprocesbørstartemed engrundigresearch.dennefasesformålerderforatidentificereensstrategiskemuligheder på markedet, konkurrencestrukturer, strategiske gab og potentielle spring i den markedsmæssige såvel som den teknologiske udvikling. Omverdensanalysen benytter sig af tre analyseområder til at definere ens konceptpotentiale: 1) Omverdensanalyse, 2) Livsverdensanalyseog3)Brugerverdensanalyse. Omverdensanalysens formål er at kortlægge efterspørgsels, konkurrence og teknologibevægelserne. Dvs. vi bevæger os her primært på et makroniveau, der omhandler markedet, segmenter, konkurrenter og teknologier. Livsverdensanalysen og brugerverdensanalysen har begge deres fokus på mikroniveau nemlig brugerne. I 13

14 livsverdensanalysen er fokus på ens målgruppe, deres værdier, drømme, ambitioner og behov,ogpåomenskonceptgivermeningfordem.dethandlerheromatfåkontakttilsine brugereogforstådemogderesvirkelighedf.eks.gennemenhumanistisk/sociologisktilgang. Fase3 Brugerverdensanalysen harsitfokuspåsamspilletmellembrugernesrolleogens produkt, og på hvad brugere anvender af produkter, services og information i en given situation. Hovedformålet med både fase to og tre er at identificere nye konceptmuligheder ved at fokusere på muligheder frem for begrænsninger. Fase to fokuserer mere på de makroorienterede analyser, mens fase tre tager udgangspunkt i brugernes oplevelser(ibid.: ). Fase fire Idéværksted er fikspunktet for den kreative og udfordrende proces, hvor der arbejdes systematisk med at skabe nye løsningsvisioner og ideer på de udfordringer eller problemer, som man har identificeret i de tidligere faser. Fasen er opdelt i tre trin: 1) Iscenesættelse af den kreative proces, 2) Idéskabelse og 3) Idévurdering. Slutprodukter er udvalgteløsningsidéerogideertilløsningselementer,sommanvurderer,erhensigtsmæssige atarbejdevideremed. Fasefem Konceptudvikling erenudviklingafdengodeidé,somnaturligvisergrundkilen tiludviklingafethvertvinderkoncept,menforatdengodeidékanrealiseres,skaldeudvalgte ideer fra fase fire i denne fase konkretiseres og afprøves. I praksis består et koncept ikke udelukkende af selve ideen, men også af eksempelvis distributionsformer og processer, kommunikationmedmarkedet,denvalgteprissætningogfinansieringsform(ibid.:197).fase fireogfasefemerfaser,somihøjeregradsamlerprojektteamettilinternrefleksion,analyse ogudvikling.detkanmankuntilladesig,nårmandelsarbejderudfraensolidbrugeranalyse, ogdelsnårmanefterfølgendetestersineideerpåbrugerneifase6. Fase seks Konceptvalidering er det stadie i udviklingsprocessen, hvor man tester de bærendeideerogkoncepter,derblevudvikletogkonkretiseretidenforegåendefase(ibid.: 224).Fokuserpåværdiogrealiserbarhedogpåatindhentebruger feedback,somkandanne grundlagfordenvidereudvikling.derkanhurtigtdannesmangemyterogvrangforestillinger 14

15 internt i et projektteam, som en systematisk dialog med brugerne og deres vurdering af de nyudvikledeideerkanpunktere. Fase7iKonceptuelOpdagelseer eksekvering,somerdenfase,hvormanbeslutteromens konceptskaludlevesellerbegraves.kortsagtskalmantræffeenaffølgendebeslutninger: 1. Atafslutteprojektetoguddragedenvæsentligstelæringmedhenblikpåanvendelsei forbindelsemedfremtidigeinitiativer. 2. Undersøge, om man ønsker at foretage endnu en iteration af Konceptuel Opdagelse, medhenblikpåatforbedrekonceptetyderligere. 3. Overdrage projektet til detailudvikling og realisering i den operative organisations almindeligeudviklings ogdriftsprocedurer. Hvis beslutningen falder på at afslutte projektet er det som oftest fordi der ikke er identificeret nye og tilstrækkelige interessante opdagelser og muligheder i forbindelse med omverdens,livsverdens ellerbrugerverdensanalyserne,ellerderikkeeridentificerettilpas lovendeløsningskoncepter,ogmulighederneforatfindenyeansesforudtømte(ibid.:245). Hvismanønskeratforetageendnueniteration,erdetsomoftestfordidereridentificeretså interessante nye opdagelser i form af behov, indsigter i brugernes mening og markedsåbninger, at det vurderes interessant og udbytterigt at supplere oplysningerne og/eller identificere løsningsmuligheder hertil. Eller hvis der er udviklet et lovende løsningskoncept, som dog skal konkretiseres yderligere, for at det kan vurderes bedre og eventuelteksekveresidenoperativeorganisationefterfølgende. Interessentanalyse I skabelsen af en special event er det vigtigt, at tilstrækkelig mange interessenter bakker op om projektet. Interessenter er en betegnelse for de personer eller grupper af personer, der hareninteresseiprojektet.interessentererfraprojektetsstartvigtigeatindtænke,ligesom måden,hvorpådeskalhåndteres,erdet.dettekangøresgennemeninteressentanalyse,hvori etoverblikoverhvemderernødvendigeogvæsentligeiforholdtilrealiseringenafprojektet, 15

16 samtinteressenternesforskelligemotiveroginteresserkanbliveklargjort.udarbejdelsenaf en interessentanalyse er ydermere en analyse af, hvilke aftaler der skal gennemføres, hvis projektetskallykkes. En veludført interessentanalyse kan påvirke følgende forhold i udviklingen af et eventkoncept: Formål, projektmål og succeskriterier, idet disse mål gerne skulle være genkendelige ogattraktivefordevæsentligsteinteressenter. Organisering af projektet, idet interessenterne kan inddrages i styregrupper, arbejdsgrupperogreferencegrupper. Valg af fremgangsmåde, idet interessenterne kan blive involveret gennem interview, spørgeskemaer,høringsprocedurermv. Identifikationafopmærksomhedsområder,hvordeprojektansvarligeformulerernogle af de konflikt og risikoområder, som projektet rummer i forhold til bestemte interessenter. Detersomregelmuligtatidentificereallerelevanteinteressentersamtatkarakteriserederes forventninger og holdninger til projektet ved hjælp af brainstorming (Andersen et.al. 1999: 103).Forhverinteressenterdetisærvigtigtatfastslå,hvilkenindflydelseinteressentenhar på projektet, og i hvor høj grad interessenten skal være aktivt medvirkende. Forfatterne til bogen Aktiv Projektledelse skelner mellem fire typer interessenter: Gidselgruppen, Ressourcegruppen,GråeminencerogEksterne. De interessenter, der er vigtige for projektets succes, men som ikke har stor indflydelse, er gidslerne eksempelvis målgruppen for produktet/eventen. Disse skal informeres tidligt i projektet. Ressourcegruppen har stor indflydelse på projektets udformning, og er vigtig for gennemførelsen.gruppenerogsåvigtigatinvolverefrastarten,hvilketindebærerbrugafintensivog dialogbaseretkommunikation,f.eks.iformafpersonligeinterviews,møder,workshopssamt inddragelseiarbejdsgrupperogstyregrupper(ibid.:106). 16

17 Gråeminencerkanværeledereelleropinionsdannere,somiførsteomgangmåskeikkeharen storrolleiprojektet,mensomsenereiforløbetbliverafgørendeathavemed,dadekontrollerer ressourcer eller påvirker personer, som er nødvendige for projektets gennemførelse (Ibid.: ). De eksterne interessenters medvirken er ikke nødvendig, og de har heller ikke nogen indflydelse som sådan i udarbejdelsen af ens projekt. Disse interessenter kan dog være gavnligeatorientereomprojektet,entenvianyhedsbreveelleromtaleafprojektetiforskelligemedier(ibid.:107). Delkonklusion Som nævnt i indledningen danner Konceptuel Opdagelse udgangspunkt for vores vision: At udvikle et værktøj til at håndtere konceptudviklingen af større special events i storbyer. Det fremgårafovenstående,atmodellenerrelativfokuseretpåatfastholdefasernesrækkefølge, men eftersom dette projekt har særligt fokus på vedvarende brugerinvolvering(præmis 2 i Konceptuel Opdagelse), vil modellen blive modificeret med særligt fokus herpå i Kapitel 5. Dette var også argumentet for at fremhæve og uddybe vores fokus på interessenter i det foregående.iarbejdetmedinteressentergælderdet,ideeltset,omatfåinteressenternetilat støtte op omkring projektet, og i værste fald forhindre at interessenterne modarbejder projektet. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, er det vigtigt at gøre sig klart, hvor store interesser projektet er oppe imod. Interessentanalysen er særlig relevant i forhold til dette projekts fokus, både i forhold til partnerskaber og borgerinddragelse, og vil blive uddybet i gennemgangenafkonceptudviklingsmodellensidstirapporten. 17

18 Kapitel3/Kultur ogerhvervssamarbejder Dettekapitelhartilformålatafklare,hvorledeserhvervslivetogkulturlivetkandragefordele af hinandens kompetencer. Vi redegør for en række tendenser, som belyser, hvorfor kulturlivetkanværeetnytogattraktivtkompetencefeltforerhvervslivetogomvendt hvilke tilbudogkompetencererhvervslivetkangivekulturlivet,samthvilkefordeleogulemperder eventueltkanværeieterhvervs ogkulturlivssamarbejde. IndledningsvisdefinerespartnerskabstankensgrundprincippervedhjælpafNielsÅkerstrøm Andersen. Hans definition af partnerskaber er dog ikke eneste udgangspunkt for dette projekts definition, men er en glimrende måde at demonstrere forskellen mellem partnerskaber og almindelige, kontraktbaserede samarbejder. Efterfølgende sættes partnerskaber i forbindelse med kultur og erhvervssamarbejder, hvor det eksemplificeres, hvad virksomheder og kulturelle aktører kan få ud af partnerskaber. Herefter belyses en række barriererogudfordringer,ogsomafslutningpåkapitletuddragespointerogrelevantedeletil brugivoreskonceptudviklingsmodelforstørrekulturellebegivenhederistorbyer. Hvaderpartnerskaber Begrebet partnerskab bruges i daglig tale som betegnelse for en række forskellige samarbejdsformer og relationer mellem virksomheder, ofte baseret på netværksrelationer. Ifølge Niels Åkerstrøm Andersen skal partnerskaber ses som: ( ) et skrøbeligt svar på den tiltagende differentiering og omstillingshastighed overalt i vores samfund (Andersen 2006: Bagsiden). Filosofiskseterpartnerskaberenmådeatarbejdesammenpå,derkanansesforatværeen mere fri samarbejdsform sammenlignet med gængse kontraktforhold. De er specielt anvendelige i situationer, hvor det er mere hensigtsmæssigt at kunne improvisere, og hele tiden kunne omstille sig til nye situationer og ændrede markedsvilkår en reaktion på det postmoderne og omskiftelige samfund. Der er altså tale om et spring fra samarbejde på almindeligekontraktvilkår(ifølgenedenståendemodelsamarbejderaf1.orden)til2.ordens 18

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE...

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE... Abstract Med projektet ønsker vi at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende i det oplevelsesorienterede samfund. Her er der særligt fokus på, hvordan nutidens forbrug og forbruger karakteriseres

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed 5. semesterprojekt Gruppens medlemmer: Kristine Branebjerg: 50974 Martin Jacobsen: 49114 Nanna Madsen: 49020 Antal anslag / sider : 163.037 / 68 ns Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter Eksamensnummer: 410571 Vejleder: René Franz Henschel 1. maj 2013 Institut: Business and Social Science Århus Universitet Juridisk Institut Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Videnledelse i et teoretisk og praktisk perspektiv

Videnledelse i et teoretisk og praktisk perspektiv Bachelorprojekt Bachelor i Informationsvidenskab og kulturformidling Vejleder: Lektor Camilla Moring Forfatter: Bo Ingemann bo.ingemann@gmail.com Antal ord: 11.859 Videnledelse i et teoretisk og praktisk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere