Vil du ikke rejse alene?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du ikke rejse alene?"

Transkript

1 & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr Vil du ikk rjs aln? Vil du md n tur til Club La Santa på Lanzarot? Har du lyst til at kombinr motion, hygg og socialt samvær md andr aktiv singlr? Kan du rjs august, august, august, dcmbr (singl og bikug), januar, april, 25.april-2. maj llr 18. april-2. maj? Du bstmmr slv, hvor aktiv du vil vær i løbt af ugn. Dr r tilbud til all: dygtig Grn Tam instruktørr, mulighd for at køb sig til massag, afslapning vd pooln, golf, tag n tur rundt på øn på mountainbik llr i n ljt bil. Ja, du kan også dltag i n af d mang udflugtr, Club La Santa llr singltur.dk arrangrr. Dr vil bliv arrangrt vlkomstmiddag på ankomstdagn (mod kstra btaling) og to til tr andr fælls aftnspisningr ntn på stdt llr udnfor komplkst, som jg tilbydr at arrangr. Jg har ignnm min mang år på øn fåt t stort lokalt ntværk jg gør brug af. Hrudovr kan all andr bidrag md god idr og initiativr til fællsskabt båd mht. aftnprogram og også i dagtimrn. Jg bookr tnnis, badminton, padltnnis- og squashbanr til gruppn, så vi kan spill og hav dt sjovt sammn i løbt af ugn. Dt samm md bachvolly. Jg tilbydr cykltur på mountainbik og racr til forskllig stdr på øn og vandrtur() til vulkanr, vinområdt La Gria mm. Jg bookr banr til os i dn olympisk pool. Og n kajaktur i lagunn og på t paddlboard kan du også prøv. Tilbuddn kan varir fra hold til hold. Dr vil bliv sat opslag på n tavl i rcptionn ugn ignnm, så gruppn vd, hvad dr forgår og hvor du kan tilmld dig d forskllig aktivittr som jg tilbydr. S på t ksmpl på t ugprogram. Bmærk ugprogrammt kan skift fra ug til ug, mn så har du n fornmmls af, hvordan n singlug kan s ud. Opslagstavln r også t rdskab for dig til at ftrlys tnnis- llr cyklmakkr mm. Dt r vigtigt at du slv har lyst til at bidrag til fællsskabt, da dt ikk r chartr tur, hvor alt r programlagt hjmmfra. Og dt r hllr ingn datingtur, hvor målt r at find dn nst n. Idn md turn r at - tivio Fitnss Bik - Fiv a sid - Fodboldstadion - Badminton - Håndbold - Bordtnnis - Vollyball - Løb - Triathlon - Duathlon R o

2 hav n god ug sammn md massr af god fællsoplvlsr. Og hvor dt r hlt lgalt at mld til og fra på d forskllig aktivittr; dr r ingn forvntningr til, at all skal lav dt samm llr vær sammn hl tidn. På d tidligr tur har aldrsfordlingn vært mllm ca. 30 og 65 år og dt har vært fint! Dr r typisk dltagr md på turn; på august turn pljr dr at vær ml dltagr. Tovholdr r Lon Jakobsn, indhavr af ljmulticonsult.dk og singltur.dk. Turn lavs i samarbjd md Club La Santa, som også r tknisk arrangør. (www.clublasanta.dk). Kommntarr fra tidligr tur: Ann 41 år: En fantastisk ug - fuld af sød og positiv mnnskr, massr af grin, lg, god mad... Og så fik jg lig n ny passion md - racrcykling. Dt var så skønt at cykl rundt på dn smukk ø, at jg har købt n racr og nu drønr rundt hrhjmm md stor bgjstring. Jg glædr mig til næst tur md Lon - så skal øn udforsks ndnu mr på racrn. Mariann 35 år: Tusind tak for n supr fd ug md singltur.dk på Club La Santa - dt har vært fantastisk! All var fra startn åbn og imødkomn - dt var tydligt, at vi all var dr md samm formål og havd lyst til at bidrag til fællsskabt. Dn afslappnd atmosfær og Lons god humør får dt hl til at kør fra startn. Allrd undr intromødt blv d først aftalr for ugn lavt på kryds og tværs i gruppn - og dt fortsatt hl ugn, hvad ntn dt gjaldt n cykltur, afslapning vd pooln, fællsspisning llr n tur på diskotk. Club La Santa r t fantastisk std md alt, hvad t sportshjrt bgærr - og Lon krydrr ugn md mulighd for bl.a vinsmagning, gåtur på vulkan, tapas på lokal rstaurantr mv. Jg har mødt nogl hlt fantastisk mnnskr, som jg r sikkr på, at jg nok skal s ign. Dt var først gang jg var på Club La Santa md singltur.dk, mn dt r hlt sikkrt ikk sidst gang - opsparingn til næst tur r startt Dort 55 år : Hvad får man for 700 kr. nu om stundr? Dt var jg mr nd spændt på, da jg tog af std mod La Santa. Lad mig md dt samm konkludr: Dt r mgt læng sidn, jg har brugt min png så godt på at btal t dltagrgbyr! Først og vigtigst skaffd dt mig nm kontakt til næstn 50 prsonr, dr som jg slv, grn vill hav n aktiv fri i godt vjr. All snakkd md all. All dltog i forskllig aktivittr, og dt var mgt sjældnt at jg dukkd op til n aktivitt udn at dr var nogl af min ny vnnr til std. Dt var også vigtigt for mig, at hav nogn at hygg mig md om aftnn,hvor jg llrs godt kan bliv lidt dprimrt ovr at s på all familirn hygg sig sammn. Lon, tovholdr for og arrangør af vors singl tur, havd allrd indn afgang forslag til 4 aftnarrangmntr. Rstn arrangrd vi i størr llr mindr gruppr i løbt af frin. Ud ovr aftnturn havd Lon arrangrt forskllig udflugtr, og rsrvrt divrs banr til tnnis, skumtnnis, badminton, squash, kajakkr, kanor og mgt andt godt. Og sidst mn ikk mindst d 3 rlativt ltt cykltur som Lon guidd. På dn først tur dltog næstn all. Eftr d først 8 km skilt to hold sig ud og kørt vidr: t virkligt hardcor hold til n lang bjrgtur, t andt hold til n lidt mindr strabadsrd tur - og så os andr som still og roligt rulld nd til La Santa ign. Hr arrangrd Lon lynhurtigt t lill kursus for n af d andr dltagr og mig som havd kørt på citybiks. Dt r absolut ikk smart på dn bjrgrig ø - så t racrkursus var sagn. Så st i bakspjlt r dt nok dn oplvls, som vil giv mig dt størst udbytt på længr sigt. Dt var intt mindr nd fdt! Aldrssprdningn var stor. Dn yngst dltagr var først i tyvrn d ældst i startn af trssrn. Dt gnrd ingn! All kom md bidrag: n var spinning instruktør - t kursus blv stablt på bnn. D mst rfarn cyklryttr kørt op og nd langs all os nybgyndr og gav god råd og opmuntrnd tilråb, når vi var vd at giv op. Ligsom d få mini triatlondltagr, som fik n hånd og tilråb md på vjn. Dr var også t nathold. Altså dm som ud ovr fuld powr hl dagn også orkd at fst dt mst af nattn. Hr mått jg dog mld pas! Dt var alt i alt n fantastisk ug. Jg må af std ign! Tak til dig Lon - og all jr andr, som jg lært at knd. Nils - 41 år: Dt var bstmt md sommrfugl i mavn, at jg mldt mig til singl-turn på La Santa, mn sommrfugln fik hurtigt vingr at flyv md, for all havd dt samm mål md turn, nmlig at hav n aktiv og sjov fri md plads til afslapning, som alt sammn forgik i dt tmpo, man slv havd lyst til. Folk kom lynhurtigt i snak md hinandn, og dr blv grint og jokt til dn stor guldmdalj. Dt r dn bdst fri, jg har vært på til dato. Lisbth - 37 år: Jg havd n fantastisk sommrfri på CLS som dltagr på n af Lons singltur i august Jg hav-

3 d læng ovrvjt sådan n tur, mn dt tog lidt tid, indn jg gjord alvor af dt. Jg havd bsøgt Club La Santa n dl gang før og vidst, at stdt var nogt for mig, mn hvordan vill dt vær at rjs md så mang frmmd mnnskr? Da jg sad i mtron på vj til lufthavnn på afrjsdagn var min mav fuld af sommrfugl. D sommrfugl forsvandt dog ligså snart jg havd sagt hj til d først - allrd dr kunn jg mærk, at dt vill bliv godt.turn r tilrttlagt, så dr båd r plads til fællsskab og individull ting- ja du bstmmr slv hvor mgt du vil vær dl af gruppn. Dr r dagligt arrangrt fælls aktivittr, mn du dltagr kun, hvis lystn r dr. Dt god vd at rjs i n grupp r, at dr altid r nogn dr vil dt samm du kan altid find n makkr til n tnniskamp, til n cykltur, til at das vd pooln md, llr til at drikk n kold øl md om aftnn. Og så blivr du inspirrt til andr ting nd du pljr vd at vær dl af så stor n grupp - jg fik prsonligt ovrskrdt n dl grænsr på dnn tur, og dt vill jg ikk havd gjort, hvis jg kun havd vært afstd md t par vnindr. Dt var rart at oplv, hvor åbn folk var og hvordan all vill hinandn trods aldrsforskl, intrssr osv. Dr var n djlig positiv stmning på hl turn og dnn stmning blv skabt af all dltagrn, mn også af Lon. Lon r n fantastisk arrangør dr r tjk på tingn og hun udstrålr så mgt varm og nrgi. Dt r bstmt ikk sidst gang, at jg har dltagt på n af diss tur jg var høj af bgjstring, da jg kom hjm. Turn r lagrt som n uforglmmlig tur hos mig. Så siddr du lig nu og ovrvjr, så kan jg kun sig mld dig til og få n oplvls du snt vil glmm. Kirstn - 53 år: Jg tog chancn og mldt mig til turn for singlr. Jg vill grn aln på fri, så jg tænkt, at dtt måsk var nogt for mig. Dt var dt så absolut. Jg dlt ljlighd md n kvind på samm aldr, som jg fik dt rigtig godt sammn md. I dt hl tagt var dt n fantastisk grupp af djlig åbn og sjov mnnskr. Allrd dn først aftn var snakkn i gang og dn fortsatt ugn ud. Sportstilbudn var mang og alsidig, så dr var nogt for nhvr. Dagn ignnm fik jg massr af motion, og om aftnn var dt så lattrmusklrns tur, - aldrig har jg grint så mgt i n hl ug. Dt var n rigtig djlig fri. Anna-Karina - 31 år: Turn var n mgt positiv oplvls, som vi båd kan takk Lon og Club La Santa for. Allrd på først dagn fik Lon os all 25 rystt godt sammn, hvor hovdingrdinsn for dtt var ovrblik og humor. Mulighdrn var stor da 25 mnnskr har mang forskllig intrssr indnfor sport. Lon arrangrd aftnarrangmntr for os, også md andr af hnds god lokal kontaktr. Alt i alt fik vi all n på oplvrn vd at rjs md hnd. Kunn ikk gørs så godt på 2-mands hånd. Vi r all nig om dt ikk r sidst gang, vi rjsr i dtt rgi. Club La Santa rummr alt, hvad n sportstoss kan tænk sig. Grn tam r profssionll og altid parat til at hjælp. Slv stdt r paradis! Will b back. An - i 30 rn: Jg havd n lidt undrlig fornmmls i mavn, da jg kom til Billund. Tænk at rjs sammn md så mang mnnskr, jg ikk kndt i forvjn. Dt gik mgt hurtigt ovr, indn jg fik st mig om, kom Lon og tog imod mig, og to skundr ftr havd hun præsntrt to andr pigr for mig, som var på min gn aldr. Så var frin allrd godt i gang. Lon r fantastisk til at skab n rigtig god stmning lig fra startn. Club La Santa r t idlt std at tag hn, hvis man ikk kndr nogn. Man kommr lynhurtigt til at knd hinandn via spil llr aktivittr. Dr r jo slvfølglig også tid til at snakk og hygg sig vd pooln, nogn liggr dr mr nd andr. Dt r dt god vd Club La Santa, dr r plads til all. Jg r hlt solgt, jg skal hurtigst muligt til ClubLa Santa ign. Lidt facts: Club La Santa r kndt for sin prfkt rammr om n aktiv ug. Dt flott sports - og familicntr fra 1983 r bliggnd på Lanzarot ud for Vstafrikas kyst, og takkt vær golfstrømmn, liggr tmpraturn på bhaglig gradr årt rundt. Drfor r stdt dn prfkt ramm om n tur for singlr, dr har lyst til at kombinr sol, hygg, fysisk aktivitt og socialt samvær. Sportsaktivittrn omfattr bl.a.: tnnis, squash, badminton, mountainbik, racr, vandgymnastik, windsurfing, kajak, styrktræning, bodybik, bodycombat, mini tri, svømning, pilats, løb, fitball, stp, boksning, ultimat cor, dp watr aqua, AB-Attack og mgt mgt mr. Diss aktivittr r inkludrt i prisn, dog skal du btal t mindr gbyr for lj af cykl sko til bodybik. Hrudovr r dr t lækkrt wllnsscntr, som kan bnytts mod btaling. Du har mulighd for at mdbring

4 din gn cykl og golfudstyr mod kstra btaling. All aktivittr lds dygtigt og profssionlt af d mang instruktørr fra Grn Tam. Dr r massr af turnringstilbud, du kan dltag i, hvis du har lyst. Tilbuddn gældr for all nivaur, så du kan dltag, også slv om du r bgyndr. Du kan også få gratis undrvisning på all mulig hold og på tr forskllig nivaur, så dr r nok at giv sig til på CLS. Dr r n stor swimmingpool, hvor dr r rigligt md solsng. Du kan også vælg at svømm i dn olympisk pool. Dr vil vær mulighd for at udforsk øn på gn hånd llr dltag i udflugtr, arrangrt af Club La Santa. Aftnprogrammt r n blanding af hygg og samvær samt flot (og gratis) aftnundrholdning, udflugt til La Santa by llr bsøg n af d 3 barr samt diskotkt på Club La Santa. Vi har fællsspisning minimum 4 aftnr mod kstra btaling. Praktisk informationr: All afrjsr forgår om morgnn fra Billund og Købnhavn. Snst mødtid og hjmkomst tid frmgår af rjsbvist. Hjmkomst om aftnn. Dcmbr månd dcmbr 1 ug v/3 voksn i gul A ljlighd kr ug v/2 voksn i gul A ljlighd kr ug v/1 voksn i gul A ljlighd kr Dltagrgbyr for bik ugn r 800 kr. Bmærk at du gratis kan dltag i singlugns program, når du r på bik ugn. S vnligst særskilt flyr og bskrivlsn af bik ugn på Januar månd januar 1 ug v/3 voksn i Sport 1 ljlighd kr ,- 1 ug v/2 voksn i Sport 1 ljlighd kr ,- 1 ug v/1 voksn i Sport 1 ljlighd kr ,- April månd april 1 ug v/3 voksn i Sport 1 ljlighd kr ,- 1 ug v/2 voksn i Sport 1 ljlighd kr ,- 1 ug v/1 voksn i Sport 1 ljlighd kr ,- Udovr prisr til ophold & rjs kommr dr t tillæg på 700 kr. for at dltag i slv singlugn. Bookr du 2 sammnhængnd ugr, r dt 1100 kr i tillæg, dvs. du får 300 kr. rabat i ug 2. Bløbt btals sammn md dpositum til rjsn til arrangørn og tovholdr, Lon Jakobsn. August månd august 1 ug v/3 voksn i gul A ljlighd kr pr. prson 1 ug v/2 voksn i gul A ljlighd kr pr. prson 1 ug v/1 voksn i gul A ljlighd kr pr. prson august 1 ug v/3 voksn i gul A ljlighd kr pr. prson 1 ug v/2 voksn i gul A ljlighd kr pr. prson 1 ug v/1 voksn i gul A ljlighd kr pr. prson august 2 ugr v/3 voksn i gul A ljlighd kr pr. prson 2 ugr v/2 voksn i gul A ljlighd kr pr. prson 2 ugr v/1 voksn i gul A ljlighd kr pr. prson 25.april-2. maj 1 ug v/3 voksn i Sport 1 ljlighd kr ,- 1 ug v/2 voksn i Sport 1 ljlighd kr ,- 1 ug v/1 voksn i Sport 1 ljlighd Kr ,- 18. april-2. maj 2 ugr v/3 voksn i Sport 1 ljlighd kr ugr v/2 voksn i Sport 1 ljlighd kr ugr v1 voksn i Sport 1 ljlighd kr Forpljning: Du kan vælg at bstill dn imponrnd morgnbufft i Club La Santas Bufftrstaurant Alantico. Prisn r kr. 585,- kronr pr. prson pr. ug. Dr pljr at vær n dl af singlrn, dr vælgr dnn løsning. Dr r rsrvrt bord, så gruppn kan sidd sammn. Om aftnn har vi mulighd for fællsspisning på stdt llr i La Santa by og har du lyst til at lav mad slv n aftn, kan du gør dt i ljlighdn llr bstill tak away.

5 Ljlighdr: 2 prsonr dlr n ljlighd, hvor dn n sovr i stun llr bgg i sovværlst, dt r nkltsng. Dr r også mulighd for at vær 3 prsonr i n ljlighd. Dtt krævr at du slv kndr d to andr, dr skal bo i ljlighdn og dr skal books indn dadlin 1 månd før afrjs. Du kan også vælg at bo aln. Prisrn afhængr af antal prsonr i ljlighdn. Dt optimal r at vær 2 voksn i ljlighdn, hvis man ikk kndr hinandn llr ikk har vært på CLS tidligr. Husk at oplys, om du ønskr at dl md n llr to andr fra gruppn og vt. navnt/navnn på vdkommnd. Vi håbr, at tallt går op i følg ønskr og antal dltagr, mn dt løsr vi, når vi kommr så langt. Dltagrn sætts sammn i ljlighdrn i forhold til aldr, så vidt muligt ca. 3 ugr før afrjs. Dr r altid n blanding af gngangr og ny dltagr. Gngangrn r god til at tag godt imod d ny og hjælp md at find rundt, giv tips til, hvad dr r sjovt at prøv ja i dt hl tagt hrskr dr n god og uforml stmning på turn. Hvis du har valgt at bo sammn md n andn fra gruppn og ikk kndr vdkommnd, anbfalr jg, at I i fællsskab findr ud af, hvordan I skal bo i ljlighdn: om I bgg skal dl sovværlst llr om n af jr skal sov i stun. Dt r n god start på frin at tag n snak om dtt før dr pakks ud spcilt i dt tilfæld, hvor dn n ankommr før dn andn, hvis I kommr fra hhv. Billund og Kastrup. Dr r rsrvrt gul A ljlighdr til gruppn til og md august turn. Ønskr du n andn typ ljlighd, oplys dtt vd booking og spørg om prisn på dtt kstra tillæg. Club La Santas Gul ljlighdr finds på all tagr - d har all balkon/trrass, mn liggr i dn indr dl af komplkst oft udn udsigt. Club La Santas Grønn ljlighdr har n bdr bliggnhd nd d Gul ljlighdr. D har all balkon/trrass, dog kan dr på grund af forskllig bliggnhd ikk garantrs udsigt fra all balkonr/trrassr. Club La Santas Rød ljlighdr, har dn absolut bdst bliggnhd, md fri udsigt fra balkon/trrass. Fra og md dcmbr turn har jg rsrvrt sport 1 ljlighdr til grupprn, da katgorin ændrs pga. rnovringsarbjdt afslutning. Vors 2-værlssljlighdr har 2 nkltsng i sovværlst og n sovsofa i stun. Dr r max. plads til 3 voksn og 1 barn undr 15 år. Dt funktionll klædskab sikrr plads nok til bagag og sportsudstyr. Stun åbnr op til n privat trrass md bord, stol og tørrsnor. Badværlst r ntn md badkar llr brusr. Køkknt r udstyrt md 2 kogpladr, kølskab, lkdl og mikroovn sammn md d almindlig køkknrdskabr, du kan forvnt af n friljlighd. All ljlighdr har tlfon. Sikkrhdsboks, TV og DVD-afspillr kan ljs i rcptionn. Håndklædr skifts dagligt og ljlighdn blivr rngjort 5 dag om ugn. Ønskr du n opgradring til comfort 1 ljlighd, kan du gør dt mod kstra btaling. Oplys vnligst dtt vd booking. Diss rnovrd 2-værlssljlighdr har 2 nkltsng i sovværlst og n sovsofa i stun. Dr r max. plads til 3 voksn og 1 barn undr 15 år. Dt funktionll klædskab sikrr plads nok til bagag og sportsudstyr. Stun åbnr op til n privat trrass md bord, stol og tørrsnor. Badværlst r md brusr llr badkar. Køkknt r udstyrt md 2 kogpladr, kølskab, lkdl og mikroovn sammn md d almindlig køkknrdskabr, du kan forvnt af n friljlighd. All ljlighdr har tlfon og hårtørrr. Sikkrhdsboks, TV og DVD-afspillr kan ljs i rcptionn. Håndklædr skifts dagligt og ljlighdn blivr rngjort 5 dag om ugn. Ønskr du n opgradring til comfort 1 md udsigt, kan dtt gørs mod kstra btaling. Oplys vnligst dtt vd booking. Diss rnovrd 2-værlssljlighdr har 2 nkltsng i sovværlst og n sovsofa i stun. Dr r max. plads til 3 voksn og 1 barn undr 15 år. Dt funktionll klædskab sikrr plads nok til bagag og sportsudstyr. Stun åbnr op til n privat trrass, hvor du kan nyd udsigtn ovr dt omkringliggnd områd. Dr r bord, stol og tørrsnor på trrassn. Badværlst r md brusr llr badkar. Køkknt r udstyrt md 2 kogpladr, kølskab, lkdl og mikroovn sammn md d almindlig køkknrdskabr, du kan forvnt af n friljlighd. All ljlighdr har tlfon og hårtørrr. Sikkrhdsboks, TV og DVD-afspillr kan ljs i rcptionn. Håndklædr skifts dagligt og ljlighdn blivr rngjort 5 dag om ugn.

6 Prisrn inkludrr: Flyrjs tur/rtur md Jt tim fra Købnhavn og Jt Tim fra Billund Ophold udn forpljning - all sportsfacilittr til fri disposition. Transfr fra Lanzarots Lufthavn (Arrcif) til Club La Santa Mad ombord på flyt Tovholdrsrvic før og undr rjsn, hrundr tilbud om fælls arrangmntr af sportslig og social karaktr Bidrag til rjsgarantifondn All lufthavnsskattr Prisrn inkludrr ikk: Afbstillingsforsikring (frivillig kr.) Dækkr i tilfæld af dokumntrt sygdom før afrjs Frirjsforsikringr (hør nærmr hos Club La Santa) Evt. tilslutningsbus til lufthavnn i Købnhavn llr Billund Tilmlding og btaling: Dpositum på kr samt administrationsgbyr btals 8 10 dag ftr bstilling af rjsn rstbløbt forfaldr først 60 dag før afrjsn. Tilmldingn r bindnd. Turn gnnmførs vd min. 15 tilmldt prsonr n månd før afrjsdato. I vil hør fra mig min. 1 månd før afrjs vdr. dltagrantallt. Vd vt. aflysning tilbagbtals din png llr du kan vælg at rjs slv (dog udn at btal tovholdrgbyr). Dr r rsrvrt ugs pladsr fra hhv. Billund og Kastrup og 6 2 ugrs pladsr fra Kastrup og fra Billund. Diss r rsrvrt indtil 2 mdr. før afrjs. Eftr dtt tidsrum ovrtagr CLS kontort i Billund diss pladsr til offntlig salg. ftr ankomst og før turn vil jg snd infomails og dltagrlist til dltagrn. Du bstmmr slv om du vil md på n dltagrlist. Hr kan du oplys om du vt. kan tilbyd samkørsl til lufthavn i DK llr har brug for transport. Du vil også modtag praktisk info om turns singl program, udflugtstilbud, om CLS gnrlt og hvad dr r godt at mdbring på turn. Modtagr du ikk n mail fra mig llr får t opkald snst 1 mdr. før afrjs, så skal du kontakt mig. Og har du bookt og vi ikk har vært i dialog indn, så snd mig lig n mail, så jg r klar ovr at du har bookt n rjs i singltur.dk rgi. Ydrligr info: Information om turns indhold hos Lon Jakobsn via -mail mobil llr på dk Dt r bdst at snd n mail, da jg oft r i udlandt. Information om forsikringr, ljlighdr, booking og brochurr og tilmlding til singl ugn hos Bnjamin på Club La Santa kontort (tlfon llr Indn du bstmmr dig, kan du hnt inspiration på og Md vnlig hilsn Lon Jakobsn og Club La Santa Informationsmød: Dr afholds informationsmød på Club La Santa umiddlbart Læs mr om Singltur på: singltur.dk Fritidspool - Børnpool - Golf - Tnnis - Atl krskol - Windsurfing - Kajak - Stangspring - Activio Fitnss Bik - Fiv a sid - Fodbolds Rowing - Squash - NRG Stp - Strtch & R Club La Santa Billund Lufthavn Passagrtrminaln Billund Tlf Body Toning - Ls Mills Bodycombat - Taiji Q spool - Børnpool - Golf - Tnnis - Atltik -

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Gammel institution får ny energi

Gammel institution får ny energi Tirsdag dn 4. augus 2015 105. årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Dette nyhedsbrev indeholder: Formandens spalte Besøg hos Allbacken En stor tak til Roskilde Skiklub KLUBAFTEN MED SPISNING den 30/4 Vil du være med til at gøre Skiburgeren

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere