Kultur, turisme og event

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur, turisme og event"

Transkript

1 SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV I NORDJYLLAND

2 FREMKOM NY ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV Fokus på fremtidens kompetencebehov er afgørende for den fremtidige udvikling og vækst i Nordjylland. Derfor er det er med stor glæde, at vi præsenterer resultaterne af den nye FremKom 2-analyse. Den første blev offentliggjort første gang i 2008, hvor den gav et billede af det fremtidige kompetencebehov for halvdelen af den nordjyske arbejdsstyrke. FremKom 2 går skridtet videre og giver et billede af fremtidens kompetencebehov for ledere og medarbejdere i hele Region Nordjylland. For at give et godt bud på, hvilke kompetencer, der bliver centrale inden for eksempelvis fødevareområdet, byggeri og offentlig forvaltning har vi med hjælp fra et konsulentfirma været rundt i hele Nordjylland for at tale med ledere og eksperter i både private virksomheder og offentlige organisationer. Resultatet er spændende læsning, som giver stof til eftertanke og gode input til både de, der udbyder og efterspørger kompetenceudvikling. Interessant er det især at se, hvorledes der på tværs af brancher og sektorer i stadig stigende grad efterspørges både stærke faglige og stærke personlige kompetencer. Der er stor opbakning omkring FremKom i Nordjylland, hvor strategiske aktører inden for erhvervs-, uddannelses og beskæftigelsesområdet har samarbejdet omkring at få realiseret FremKom 2-analysen. Det er med til at skabe en sammenhængende indsats, hvor vi samarbejder omkring at løse de udfordringer, som vi har i Nordjylland. Med FremKom 2-analysen er der skabt et godt grundlag for en debat om Nordjyllands udfordringer i forhold til at sikre, at arbejdsstyrken også har de rette kompetencer om fem år. Dernæst også en diskussion af, hvordan vi sammen og hver for sig kan handle på den nye viden, som vi har fået. FremKom 2-analysens resultater kan frit hentes på FremKom s hjemmeside U lla A s tm a n Formand Væ k s t fo r u m N o r d j y l l and E r ik H. Ander sen F ormand D et R eg ionale B eskæ ftig elsesråd

3 INDHOLD 1.1 Indledning Opsummering Kultur, turisme- og eventsektoren i Nordjylland Arbejdskraft- og kompetencebehov Kompetencebehovet Kompetencemæssige udfordringer Forsidebillede: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

4 Foto: Michael Damsgaard 1.1 INDLEDNING I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov inden for kultur-, turisme- og eventsektoren i Nordjylland. Publikationen er del af en større analyse under det såkaldte FremKom 2-projekt, hvis formål er at afdække, hvad der vil være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden i Region Nordjylland. FremKom 2-projektet er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført i , og som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland. Hvor FremKom 1projektet afdækkede virksomhedernes kompetencebehov indenfor seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 50% af det nordjyske arbejdsmarked afdækker Fremkom 2 det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer¹. Projektet har således både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs af sektorer og samtidigt set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer står overfor. Udover at have fokus på regionens forskellige sektorer har der i FremKom 2-projektet også været fokus på at afdække arbejdskraftog kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Arbejdskraftoplandene er defineret ved at være klynger af kommuner, der har en stor gensidig udveksling af arbejdskraft. Projektet er derfor også mundet ud i flere rapporter. Dels en hovedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en række kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår hovedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. Alle rapporter kan frit downloades på FremKom s hjemmeside KULTUR-, TURISME- OG EVENTSEKTOREN ER DEFINERET SOM HOTEL- OG RESTAURATIONSVIRKSOMHEDER SAMT VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER, DER BESKÆFTIGER SIG MED KULTUR OG FORLYSTELSER. Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data via følgende metoder: Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sektorer og oplande. Kvalitative interview med brancheeksperter inden for de 16 sektorer. Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offentlige arbejdsgivere i hele regionen. Kvalitative interview med 60 virksomheder fordelt på de 16 brancher og de fire oplande. Afsluttende workshop, hvor eksperter og interessenter har kommenteret hovedkonklusioner og anbefalinger. Selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er blevet udført af Oxford Research A/S i tæt samarbejde med Region Nordjylland. Ligeledes har FremKom 2-projektets følge- og styregruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og uddannelses- og beskæftigelsesaktører i regionen, løbende været inddraget i analyseprocessen i forhold til at udstikke projektets retning, udvælge og tilpasse metoder samt facilitere kontakter til relevante virksomheder og eksperter til interview, fokusgrupper og workshop. ¹ Ud af de i alt 16 sektorer arbejdsmarkedet er blevet opdelt i, er der blevet udarbejdet rapporter for de 15 sektorer. Der er ikke blevet udarbejdet en sektorrapport for Øvrig produktion, da dette reelt set ikke er en sektor, men en restgruppe af mindre og meget forskelligartede produktionssektorer, der ikke passer ind under de andre sektorer. 4 KULTUR, TURISME OG EVENT

5 1.2 OPSUMMERING Kort opsummeret viser sektorrapporten for den nordjyske kultur-, turisme- og eventsektoren følgende: Med lidt over ansatte (i 2011) hører turisme, kultur og event rent beskæftigelsesmæssigt til blandt de mellemstore sektorer i Nordjylland. Registerbaserede fremskrivninger peger på en moderat vækst på lidt over 2% i beskæftigelsen inden for kultur-, turisme og eventsektoren i Nordjylland frem mod Virksomhederne i sektoren er dog blandt de mindst optimistiske i Nordjylland, hvad angår forventningerne til medarbejdervækst de kommende fem år. Virksomhedernes begrænsede vækstforventninger inden for kultur-, turisme og eventsektoren skyldes formentligt, at mange af de nordjyske virksomheder stadig mærker finanskrisen, hvor mange kunder er blevet meget prisfokuserede samtidigt med, at den internationale konkurrence fra billigere og mere eksotiske destinationer er øget. Eksperter påpeger dog, at Nordjylland har et stort potentiale relateret til turisme, da regionen udbuds- og produktmæssigt står stærkt. Regionen har for eksempel mange enestående naturområder og gode strande. Turismesektoren er desuden en strategisk vigtig sektor for regionen, da den har et stort potentiale som jobskaber i udkantsområder. Generelt forventer virksomhederne særligt at ville efterspørge de mere personlige kompetencer som fleksibilitet, serviceorientering og forretningsforståelse. Netop fordi kultur-, turisme og eventsektoren er en servicesektor, hvor den personlige kontakt til kunderne er hyppig og afgørende for kundernes oplevelse af kvalitet, er det at være serviceminded ofte en kompetence, der vægtes højere end medarbejdernes faglige og tekniske færdigheder. Fra interviewene med kultur-, turisme- og eventvirksomhederne i regionen fremgår det ligeledes, at kompetencer relateret til kvalitetsbevidsthed og æstetik også spiller en stigende rolle. Inden for restaurationssektoren har nogle eksperter og virksomheder desuden nævnt, at de forventer, at der vil blive mangel på faglærte kokke og tjenere. Allerede i dag kan det være en udfordring at få fat på kokke og tjener særligt de dygtige og kreative kokke er der rift om. Eksperter peger desuden på, at sektoren i høj grad vil få behov for ledere, der mestrer moderne ledelsesteknikker. Særligt hotel- og restaurationssektoren har været præget af kæft, trit og retning, men unge medarbejdere gider ikke arbejde under denne ledelsesform længere. Derfor skal ledere i fremtiden være meget bedre til coache og motivere deres medarbejdere samt skabe teamfølelse og arbejdsglæde på arbejdspladsen. KULTUR, TURISME OG EVENT 5

6 1.3 KULTUR, TURISME- OG EVENTSEKTOREN I NORD- JYLLAND Med lidt over ansatte (i 2011) hører turisme, kultur og event rent beskæftigelsesmæssigt til blandt de mellemstore sektorer i Nordjylland. Sammenlignet med resten af Danmark udgør sektorens bruttofortjeneste dog en væsentligt større andel af den nordjyske økonomi og kan således siges at udgøre en regional erhvervsmæssig specialisering². Inden for den nordjyske kultur-, turisme- og eventsektor er det de traditionelle turismeerhverv som hoteller, feriecentre, restauranter og cafeer, som både har den største omsætning og beskæftiger flest medarbejdere. De mere kunst- og eventprægede aktiviteter som musik, kongresser og udstillinger udgør således stadigvæk kun en meget lille del af samlede beskæftigelse inden for sektoren³. Kultur-, turisme- og eventsektoren har været en sektor, der både i Danmark og i Nordjylland har oplevet relativt høje vækstrater siden midt 90 erne. Væksten har dog med undtagelse af hovedstadsområdet som oftest været drevet af øget indenlandsk efterspørgsel. Samtidigt har sektoren oplevet et meget markant fald i omsætningen i forbindelse med finanskrisen. Sektoren er dog så småt ved at komme oven på igen, men generelt er de nordjyske kultur-, turisme- og eventvirksomheder blandt de mere skeptiske i regionen, hvad angår forventninger til fremtidig vækst. Dette skyldes bl.a., at virksomhederne mærker den stigende internationale konkurrence fra billigere og mere eksotiske destinationer, samt at mange kunder som et resultat af krisen er begyndt at forlange mere for færre penge. De interviewede turismeeksperter mener dog, at Nordjylland har et stort potentiale relateret til turisme, da regionen udbuds- og produktmæssigt står stærkt. Regionen har for eksempel mange enestående naturområder og gode strande. Herudover er der et varieret udbud af hoteller, restauranter, cafeer, kroer m.v. i den dyre såvel som i den prisbevidste ende. Ligeledes er der gode forbindelser til regionen fra bl.a. Norge, Sverige og København, og der kommer allerede i dag mange rejsende til regionen. En klar udfordring er dog at få flere af de rejsende til at blive i regionen og opfatte den som et egentligt turistmål og ikke bare en transitregion. Turismesektoren er desuden en strategisk vigtig sektor for regionen, da den har et stort potentiale som jobskaber i udkantsområder. Herudover er det en sektor, som også i fremtiden vil få brug for ufaglært arbejdskraft. Samarbejdet om at markedsføre regionen samt om at udvikle nye og innovative turismeprodukter, der kan tiltrække flere turister til regionen, bør derfor styrkes. Strukturelt oplever sektoren en stigende konsolidering, hvor store og ofte internationale kæder inden for fastfood, cafeer og hoteller vinder markedsandele. Sektoren er dog stadigt domineret af de helt små virksomheder. En anden tydelig tendens er brugen af IKT, herunder især onlineløsninger, der i løbet af de seneste år har forandret sektoren betydeligt. Kunder kan i dag selv booke fly, hotel og restauranter over nettet, ligesom de kan læse anmeldelser og vurderinger af steder og seværdigheder fra andre turister. Sidst men ikke mindst oplever kultur-, turisme-, og eventvirksomhederne, at kunderne i stigende grad ønsker individualiserede oplevelser. Nogle kundesegmenter er også så småt begyndt at efterspørge produkter og services med en klar sundhedsmæssig og miljømæssig profil ligesom gourmetoplevelser og local produce efterspørges af flere og flere kunder. Virksomhederne oplever derfor i stigende grad, at de skal kunne tilbyde mere nuancerede og differentierede produkter og services for at kunne tiltrække kunder, samtidig med at prisen stadig er et vigtigt konkurrenceparameter for de fleste. ²Kilde: Kompetenceudfordringer I Nordjylland: Oplevelseserhvervene, Region Nordjylland 2008 ³Kilde: Kompetenceudfordringer I Nordjylland: Oplevelseserhvervene, Region Nordjylland KULTUR, TURISME OG EVENT

7 Foto: Michael Damsgaard 1.4 ARBEJDSKRAFT- OG KOMPETENCEBEHOV Registerbaserede fremskrivninger peger på en vækst på lidt over 2% i beskæftigelsen inden for kultur-, turisme og eventsektoren i Nordjylland frem mod 2016 (se figur 1 og 2). Sektoren er således blandt de 4-5 sektorer, der ifølge fremskrivninger rent beskæftigelsesmæssigt vil vækste mest i regionen de kommende fem år. Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for kultur, turisme og event i Nordjylland (antal ansatte) Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Turismeforskning 2010 KULTUR, TURISME OG EVENT 7

8 Foto: Bent Næsby Beskæftigelsesvæksten inden for kultur-, turisme og events må dog stadig siges at være forholdsvis moderat særligt hvis man sammenligner med IKT-sektoren, der topper vækstlisten med beskæftigelsesfremgang på næsten 6% frem mod 2016 (se tabel 1) Tabel 1: Ændring i arbejdskraftbehovet i Region Nordjylland fordelt på sektorer Antal ansatte 2011 Antal efterspurgte ansatte 2016 Ændring i procent +/- Fødevarer og støtteerhverv ,0% Møbel, beklædning og støtteerhverv ,8% Kultur, turisme og event ,1% Oplevelsesindustri ,5% IKT ,9% Energi og miljø og støtteerhverv ,6% Transport og støtteerhverv ,8% Byggeri og støtteerhverv ,2% Metalindustri ,6% Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico ,2% Finans, forsikring og videnservice ,0% Handel og forretningsservice i øvrigt ,4% Øvrig produktion ,4% Uddannelse ,8% Pleje og omsorg ,5% Offentlig administration og organisationer ,9% Sektor Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 2010 og Oxford Research 2010 Ser vi på kultur-, turisme- og eventvirksomhedernes egne forventninger til vækst i antal ansatte, er billedet noget delt og farvet af en vis pessimisme. 38,5% svarer således, at de kun i mindre grad forventer vækst i antallet af ansatte, mens 24,6% regner med status quo og 1,5% med et fald. Kun omkring 34% af 8 KULTUR, TURISME OG EVENT virksomhederne forventer i nogen eller høj grad at skulle ansætte flere medarbejdere frem til Virksomhederne i kultur-, turisme- og eventsektoren er således sammen med møbel- og beklædningsindustrien blandt de mindst optimistiske i Nordjylland, hvad angår forventningerne til medarbejdervækst.

9 Figur 2 I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016? 45% 40% 38,5 35% 30% 25% 24,6 20% 15% 10% 15,4 18,5 5% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Kilde: Oxford Research 2011 Slet ikke, vi forventer at være det samme antal som i dag 1,5 Slet ikke, vi forventer at være færre ansatte end i dag Som tidligere nævnt skyldes de meget begrænsede vækstforventninger inden for kultur-, turisme- og eventsektoren formentlig, at mange af de nordjyske virksomheder mærker finanskrisen, hvor mange kunder er blevet meget prisfokuserede, samtidig med at den internationale konkurrence fra billigere og mere eksotiske destinationer er øget. Vækst vil primært ske inden for regionen på trods af stigende internationalisering Kultur-, turisme og eventsektoren er typisk meget afhængig af lokalisering og beliggenhed, og dens produkter og services knytter sig derfor til specifikke steder, hvorfor sektoren af natur er meget stedbunden og kun kan outsource få funktioner relateret til administration og andre back-office funktioner som hjemmeside og it-systemer. Virksomhederne inden for sektoren forventer i forlængelse af dette da også i høj grad primært at ville vækste inden for Region Nordjylland, såfremt de vækster de kommende fem år (se figur 3). Figur 3 Hvis din virksomhed vækster inden for fem år, hvor forventer du primært, at det vil ske? 80% 73,8 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13,8 3,1 0 0 I Region Nordjylland Andre steder i Danmark I Vesteuropa I Østeuropa Uden for Europa Kilde: Oxford Research 2011 Omkring 17% af virksomhederne forventer, at de primært vil vækste uden for regionen. Denne gruppe virksomheder udgøres formentlig af større nationale og internationale hotel og restaurationskæder, for hvem Nordjylland kun er et forholdsvist lille og begrænset marked. KULTUR, TURISME OG EVENT 9

10 10 KULTUR, TURISME OG EVENT

11 1.4.1 KOMPETENCEBEHOVET Kultur-, turisme og eventsektoren adskiller sig fra mange andre sektorer i Nordjylland ved at beskæftige mange ufaglærte. Selvom tendensen også her går i mod en større efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft, herunder bl.a. faglærte kokke og tjenere, forventer virksomhederne inden for sektoren stadig at have et markant behov for ufaglært arbejdskraft i fremtiden. Konsolideringen af sektoren, hvor de store nationale og internationale kæder vokser betyder dog, at sektoren i stigende grad efterspørger uddannet personale inden for økonomi, administration, HR og marketing. Disse arbejdspladser skabes dog langt fra altid i Nordjylland, men ofte i København, Aarhus eller i udlandet, hvor de store hotel- og restaurationskæder har hovedkontorer. Efterspørgslen efter kompetencer på medarbejderniveau inden for turisme ligner overordnet set efterspørgslen blandt de nordjyske virksomheder generelt. Det er således de personlige kompetencer som fleksibilitet, serviceorientering og forretningsforståelse, flest virksomheder efterspørger (se figur 4). Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016? Fleksibilitet 87,7 10,8 Serviceorientering/serviceminded 83,1 15,4 Forretningsforståelse 53,8 33,8 Kreativitet og evnen til at være innovativ 44,6 41,5 Selvledelse 61,5 18,5 Teamwork 46,2 32,3 Evnen til at indgå og aktivt bruge faglige og forretningsmæssige netværk Økonomiske kompetencer 20 30,8 52,3 38,5 IKT brugerniveau 26,2 38,5 Tværfaglighed og kendskab til flere brancher 13,8 40 Sprog og interkulturel forståelse 9,2 38,5 Viden om sundhed, miljø og klima 13,8 32,3 IKT ekspert/udviklerniveau 18,5 26,2 Juridiske kompetencer 1,5 10,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I høj grad I nogen grad Kilde: Oxford Research 2011 KULTUR, TURISME OG EVENT 11

12 De personlige kompetencer, herunder særlig servicemindedhed, blev også allerede fremhævet af turismevirksomhederne i analysen i FremKom 1. Netop fordi kultur-, turisme og eventsektoren er en servicesektor, hvor den personlige kontakt til kunderne er hyppig og afgørende for kundernes oplevelse af kvalitet, er det at være serviceminded ofte en kompetence, der er vigtigere end medarbejdernes faglige og tekniske færdigheder: Det er vigtigt, at det er mennesker, der kan kommunikere, være indlevende og være servicemindede. Det smitter for eksempel også af på de håndværkere, vi ansætter. Det er vigtigt, at de også kan det med service, da de går op ad gæsterne hele tiden. Derfor er service kodeordet for os hele vejen rundt. Og det er de medarbejdere, der ikke er servicemindede og ikke kan med gæsterne, der ryger først så kan de være nok så dygtige til det faglige. Sådan er det bare. Direktør, feriecenter i Region Nordjylland Ved servicemindedhed forstås typisk, at man skal være smilende, udadvendt, imødekommende og vise overskud, samt at man er god til at kommunikere og forstå kundernes behov. En del virksomheder synes, at alt for mange unge i dag mangler dette, og efterlyser, at man fra uddannelsesinstitutionernes side, får sat mere fokus på at gøre unge opmærksomme på, hvad det vil sige at arbejde i et servicefag som turisme. Fra interviewene med kultur-, turisme- og eventvirksomhederne i regionen fremgår det ligeledes, at kompetencer relateret til kvalitetsbevidsthed og æstetik også spiller en stigende rolle. Kvalitet er et vidt begreb, der kan dække over mange ting. Netop derfor er det vigtigt, at medarbejderne er bevidste om, hvad kvalitet er i forhold til den specifikke service eller det produkt, de arbejder med samt hvilke kvalitetsparametre, forskellige kundegrupper går efter. Behovet for kompetencer inden for sprog og interkulturel forståelse ser derimod ikke ud til at fylde meget i den nordjy- 12 KULTUR, TURISME OG EVENT ske kultur-, turisme- og eventsektor. Dette burde dog formentlig være noget, virksomhederne havde mere opmærksomhed på, da internationaleturister fra lande uden for Danmark trods alt spiller en væsentlig rolle for sektoren samtidig med, at vækstpotentialet især ligger i at få tiltrukket flere udenlandske gæster til regionen. På ledelsesniveau er det særligt dybdegående branchespecifik viden, økonomiske og finansielle kompetencer samt evne til at skabe netværk, alliancer og samarbejder, der vil blive efterspurgt af de nordjyske kultur-, turisme- og eventvirksomheder. At evnen til at skabe netværk, alliancer og samarbejder ligger højt på listen passer godt med, at flere eksperter netop har understreget, at nye kultur- og turistprodukter i stigende grad opstår i samarbejde med aktører inden for andre brancher som fødevarer, IKT og oplevelseserhverv. Evnen til at netværke, tænke på tværs og samarbejde blev også fremhævet som en af de vigtigste fremtidige kompetencer for turisme- (og oplevelses-) sektoren i FremKom 1.

13 Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016? Dybdegående faglig/branchespecifik viden 43,1 27,7 Evnen til at skabe netværk, samarbejder og alliancer 35,4 30,8 Økonomiske og finansielle kompetencer 41,5 24,6 Entreprenuerskab (evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativ og projekter) Innovationsledelse (ledelse og styring af innovationsog udviklingprocesser) Viden om IKT 23,1 23,1 21, Viden om sundhed, miljø og klima Supply chain management/styring af underleverandør/ leverandørnetværk Mangfoldighedsledelse (ledelse af personer med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde) 20 16,9 12,3 30,8 30,8 32,3 Juridiske kompetencer 10,8 13,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% I høj grad I nogen grad Kilde: Oxford Research 2011 Eksperter og virksomheder peger desuden på, at sektoren i høj grad vil få behov for ledere, der mestrer moderne og bløde ledelsesteknikker. Særligt hotel- og restaurationssektoren har været præget af kæft, trit og retning, men unge medarbejdere gider ikke arbejde under denne ledelsesform længere. Derfor skal ledere i fremtiden være meget bedre til coache og motivere deres medarbejdere samt at skabe teamfølelse på arbejdspladsen. Herudover er det vigtigt, at der er en god tone mellem medarbejderne, da stemningen mellem medarbejderne ofte vil smitte af på gæsternes oplevelse af stedet: Ledelsesmæssigt har vi brug for flere bløde folk. Det skal være mennesker, der er det gode eksempel. Kvalifikationerne har dermed ændret sig over tid, og her skal lederen ikke længere være konfliktskabende. Den ånd og tone, vi har imellem hinanden, er jo også den, som gæsterne oplever. Derfor er det vigtigt, at folk kan med hinanden, og derfor skal lederen gå forrest. De skal evne at omgås alle, ellers går det ikke. Direktør, feriecenter i Region Nordjylland KULTUR, TURISME OG EVENT 13

14 Kompetenceudvikling og efteruddannelse Virksomhedsinterviewene viser, at virksomhederne inden for kultur, turisme og event er gode til at tilbyde deres medarbejdere kompetenceudvikling og efteruddannelse. Interviewene er dog alle gennemført med lidt større virksomheder, og tidligere undersøgelser har vist, at særligt de mindre virksomheder inden for turismesektoren i meget begrænset grad har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse³. Billedet af en nordjysk kultur-, turisme- og eventsektor som systematisk efteruddanner medarbejderne er derfor nok ikke helt reelt. 4 De typer af efteruddannelse, som de interviewede virksomheder typisk efterspørger og i høj grad også forventer at efterspørge de kommende år, er grundlæggende kurser inden for salg, økonomi og it. Flere af virksomhederne har dog også understreget, at de også i stigende grad tilbyder deres medarbejdere at komme på kurser med fokus på personlig udvikling som et redskab til at øge motivationen, modenhed og arbejdsglæden hos medarbejderne. Se for eksempel: Comprehensive sectoral analysis of emerging competencies and economic activities in the European Union, Oxford Research for EU Kommissionen KULTUR, TURISME OG EVENT

15 1.5 KOMPETENCEMÆSSIGE UDFORDRINGER Kort opsummeret tyder det på, at den nordjyske kultur-, turisme og eventsektor vil opleve en moderat vækst i antallet af ansatte de kommende fem år. Selvom tendensen også her går i mod en større efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft, adskiller sektoren sig fra mange af de andre nordjyske service- såvel som produktionssektorer ved også at forvente at have et markant behov for ufaglært arbejdskraft i fremtiden. Kultur-, turisme- og eventvirksomhederne er overordnet set tilfredse med udbuddet af arbejdskraft i regionen og forventer generelt ikke at få problemer med at skaffe medarbejdere i de kommende år. Virksomhederne efterlyser dog, at unge bliver mere servicemindede og bevidste om, hvad det vil sige at arbejde i en sektor, som lever af at yde god service til sine kunder. Inden for restaurationssektoren har nogle eksperter og virksomheder desuden nævnt, at de forventer, at der vil blive mangel på faglærte kokke og tjenere. Allerede i dag kan det være en udfordring at få fat på uddannede kokke og tjenere. Særligt de dygtige og kreative kokke er der rift om. På ledelsesniveau bliver den helt store udfordring for sektoren at få langt flere ledere, der mestrer moderne ledelsesteknikker. Særligt hotel- og restaurationssektoren har været præget af kæft, trit og retning, men unge medarbejdere gider ikke arbejde under denne ledelsesform længere. Derfor skal ledere i fremtiden være meget bedre til at coache og motivere deres medarbejdere samt at skabe teamfølelse og arbejdsglæde blandt medarbejderne. I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetencemæssige udfordringer for kultur-, turisme- og event-sektoren i Region Nordjylland. KULTUR-, TURISME- OG EVENT-SEKTORENS VÆSENT- LIGSTE KOMPETENCEMÆS- SIGE UDFORDRINGER De interviewede kultur-, turisme- og eventvirksomhederne er overordnet set tilfredse med udbuddet af arbejdskraft i regionen og forventer generelt ikke at få problemer med at skaffe medarbejdere i de kommende år. Virksomhederne efterlyser dog, at unge bliver mere servicemindede og bevidste om, hvad det vil sige at arbejde i en sektor, som lever af at yde god service til sine kunder. Inden for restaurationssektoren har nogle eksperter og virksomheder desuden nævnt, at de forventer, at der vil blive mangel på faglærte kokke og tjenere. På ledelsesniveau bliver den helt store udfordring for sektoren at få langt flere ledere, der mestrer moderne ledelsesteknikker. KULTUR, TURISME OG EVENT 15

16 Kolofon Udgivet af Region Nordjylland, Regional Udvikling Analyse: Oxford Research A/S Design og layout: Weltklasse reklame + pr Tryk: Vester Kopi A/S 1. oplag Januar 2012 Regional Udvikling Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Tlf Mail: Web:

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Fokus på fremtidens arbejdsmarked

Fokus på fremtidens arbejdsmarked Fokus på fremtidens arbejdsmarked En undersøgelse af serviceerhvervene i Hovedstadsregionen. Fokus på fremtidens arbejdsmarked En undersøgelse af serviceerhvervene i Hovedstadsregionen Januar 2004 Forfatter:

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indledning... 3 Resumé... 4 Læsevejledning... 6 Præsentation af klyngen... 8 Det centrale produkt......

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere