Høring over bekendtgørelse om havneforordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over bekendtgørelse om havneforordningen"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Høring over bekendtgørelse om havneforordningen Høringsbrev Indledning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen sikrer anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (herefter havneforordningen ). Havneforordningen finder anvendelse på havne i det transeuropæiske transportnet, også kaldet TEN-T havne. På nuværende tidspunkt er der 26 TEN-T havne i Danmark, som er omfattet af forordningens regler. De 26 TEN-T havne fremgår af bilag 1. Bekendtgørelsen fastsætter en række bestemmelser, som er påkrævet i henhold til havneforordningen. Det drejer sig om bestemmelser om klageadgang, udpegning af den myndighed, der er ansvarlig for behandling af klager, samt sanktioner for overtrædelse af forordningens bestemmelser. Det fremgår således af bekendtgørelsen, at overtrædelse af havneforordningens bestemmelser kan påklages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og at manglende overholdelse af forordningen kan straffes med bøde. Høringsfrist Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse senest den 16. januar Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bemærke, at bekendtgørelsen, der med dette brev sendes i høring, alene fastlægger en række bestemmelser, der følger af havneforordningens ikrafttræden. Bekendtgørelsen afspejler derfor ikke arbejdet i Ekspertudvalget om havneloven, der afleverede sine anbefalinger til en revision af havneloven i maj Havneforordningens formål og baggrund Havneforordningen får virkning fra den 24. marts Sigtet med forordningen er at skabe ens vilkår for at drive og udvikle samtlige TEN-T Side 1 (6)

2 havne i EU. Herved forventes det, at konkurrencen mellem havnene gennem ikke-diskrimination og større gennemsigtighed, vil blive øget. Dette vil samtidig gøre havnene mere effektive, hvilket samlet set vil styrke EU s indre marked på transportområdet. Finansiel gennemsigtighed Forordningen sikrer, at TEN-T havnenes finansielle forbindelser til offentlige myndigheder afspejles på en gennemsigtig måde i havnenes regnskaber. Forordningen stiller således krav til havnenes regnskabsmæssige håndtering af offentlig støtte og til præsentationen af deres regnskaber. Endvidere regulerer havneforordningen en række bestemmelser om havnemyndighedernes opkrævning af havneinfrastrukturafgifter samt om opkrævning af havnetjenestegebyrer. Fælles for disse områder gælder, at gebyrer og takster skal fastsættes på en gennemsigtig, objektiv og ikke-diskriminerende måde. Ligeledes indeholder forordningen bestemmelser om orientering og høring af havnebrugerne ved ændring af gebyrer og takster. Havnemyndighedens beføjelser I henhold til havneforordningen er det muligt at træffe en række afgørelser i forbindelse med administration af havnen og dennes arealer. I Danmark vil denne beføjelse alene ligge hos den pågældende havnemyndighed. I havneforordningens sammenhæng forstås ved havnemyndighed ethvert offentligt eller privat organ, som i henhold til national lovgivning har til opgave eller har beføjelse til at administrere og forvalte havneinfrastruktur og opgaver, herunder koordination og forvaltning af havnetrafik. Ifølge forordningen kan havnemyndigheden således træffe afgørelse om følgende forhold: Fastsættelse af mindstekrav i forbindelse med levering af havnetjenester Begrænsning af antallet af leverandører af havnetjenester Når havnemyndigheden træffer afgørelse om at fastsætte mindstekrav i forbindelse med levering af havnetjenester, kan dette bl.a. omhandle faglige kvalifikationer hos leverandøren eller dennes personale, leverandørens finansielle formåen eller krav til det udstyr, som leverandøren anvender. Fælles for de afgørelser, havnemyndigheden træffer, er, at de skal træffes på et gennemsigtigt, objektivt og ikke-diskriminerende grundlag. Samtidig er havnemyndigheden underlagt en række regler om orientering og høring af havnebrugerne samt offentliggørelse af sine beslutninger. Det er havnemyndighedernes ansvar at sikre, at disse bestemmelser overholdes. For de TEN-T havne, der er organiseret som kommunale havne, kommunale selvstyrehavne eller kommunalt ejede aktieselskaber, forventes Side 2 (6)

3 forordningen ikke at skabe de store ændringer, da disse havne allerede i henhold til de gældende regler agerer som myndighed. For de TEN-T havne, der er privatretligt organiseret, kan havneforordningens ikrafttræden betyde, at havnemyndigheden får en rolle som myndighed, der fremover skal træffe en række afgørelser i henhold til forordningens bestemmelser, fx om fastsættelse af havneinfrastrukturafgift, høring af havnens brugere med videre. Klageadgang og sanktioner Forordningen kræver, at medlemsstaterne tager aktivt stilling til en række forhold, herunder om klageadgang og sanktioner, hvorfor der er behov for at udstede en bekendtgørelse herom. I henhold til bekendtgørelsen er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen myndighed for dels at føre tilsyn med, at forordningen overholdes, og dels for håndteringen af klager over overtrædelse af forordningens bestemmelser. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at styrelsen kan give påbud i forbindelse med manglende overholdelse af en række af forordningens bestemmelser, samt at overtrædelserne kan straffes med bøde. Havneforordningens regler i relation til havneloven Forholdene for de danske erhvervshavne reguleres i dag i havneloven 1. I den sammenhæng er det vigtigt at belyse forskelle mellem havnelovens og havneforordningens bestemmelser. Det udkast til bekendtgørelse, der med dette brev sendes i høring, fastlægger alene en række bestemmelser, der er nødvendige følger af havneforordningens ikrafttræden. Havneloven gælder for alle erhvervshavne i Danmark, mens havneforordningen alene finder anvendelse på havnene i det transeuropæiske transportnet i medfør af TEN-T forordningen 2. På nuværende tidspunkt er der 26 TEN-T havne i Danmark, jf. bilag 1. Formålet med havnelovens bestemmelser er dels at regulere havnenes organisationsformer og dels, hvilke aktiviteter de pågældende havne må foretage sig indenfor organisationsformerne. Formålet med havneforordningen er overordnet set at styrke havnefunktionen og godsmobiliteten, og derfor er der lavet regler for, hvordan TEN-T havne som havnemyndighed kan træffe afgørelser i forbindelse med administration af havnen. 1 Lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU. Side 3 (6)

4 Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervslivet og borgere) Det er vurderet, at det er selve havneforordningen, der medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse lægger således ikke op til økonomiske og administrative konsekvenser, som bebyrder erhvervslivet. Agil erhvervsrettet regulering Principperne for agil erhvervsrettet regulering er ikke fundet relevante i forhold til nærværende bekendtgørelse. Denne vurdering har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsen, som ikke har haft yderligere bemærkninger hertil. Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. marts 2019 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen sendes til vores hovedmailadresse cc. og senest 16. januar 2019, mærket j.nr. TS Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Sadia Akbar Manan på eller Henrik Tornblad på mail Der vedlægges en liste over høringsparterne, jf. bilag 2. Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke orienterer hørte parter, når en bekendtgørelsen er blevet udstedt. Den udstedte bekendtgørelse kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside under Lovstof. Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside Med venlig hilsen Sadia Akbar Manan Specialkonsulent Side 4 (6)

5 Bilag 1: Oversigt over de 26 danske TEN-T havne Aalborg Aarhus Branden Ebeltoft Enstedværkets Havn Esbjerg Fredericia Frederikshavn Fur Fynshav Havn Gedser Færgehavn Helsingør Færgehavn Hirtshals Hov Havn Kalundborg København Køge Nordby (Fanø) Odense Rødby Færgehavn Rønne Sjællands Odde Færgehavn Spodsbjerg Statoil havnen Tårs (Nakskov) Vejle Side 5 (6)

6 Bilag 2: Høringsparter Dansk Erhverv Danske Havne Dansk skibsmæglerforening Danske Regioner Danske rederier DI Transport / Havnevirksomheder DTL ITD Kommunernes Landsforening Speditørforeningen 3F Arbejdstilsynet Erhvervsstyrelsen Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Kystdirektoratet Søfartsstyrelsen Havne: Aalborg Aarhus Branden Ebeltoft Enstedværkets Havn Esbjerg Fredericia Frederikshavn Fur Fynshav Havn Gedser Færgehavn Helsingør Færgehavn Hirtshals Hov Havn Kalundborg København Køge Nordby (Fanø) Odense Rødby Færgehavn Rønne Sjællands Odde Færgehavn Spodsbjerg Statoil havnen Tårs (Nakskov) Vejle Side 6 (6)

Bekendtgørelse om havneforordningen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra:

Bekendtgørelse om havneforordningen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Høringsnotat Bekendtgørelse om havneforordningen 1. Indledning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Læs mere

Hermed fremsendes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udkast til BL 9-25 om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol, 1. udgave, i høring.

Hermed fremsendes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udkast til BL 9-25 om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol, 1. udgave, i høring. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Til høringsparterne Høring over udkast til BL 9-25 Hermed fremsendes Trafik-, Bygge-

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til BL 9-15

Til høringsparterne. Høring over udkast til BL 9-15 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat TS31200-00312 03-07-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til BL 9-15 Hermed fremsendes Trafik-,

Læs mere

Til høringsparterne. Den nye bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder derudover ændringer, der:

Til høringsparterne. Den nye bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder derudover ændringer, der: Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Til høringsparterne Notat BS0400-00248 07-10-2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om arbejdsmiljø i luftfartøjer (Kun ændringer for Færøerne og Grønland)

Høring over udkast til bekendtgørelser om arbejdsmiljø i luftfartøjer (Kun ændringer for Færøerne og Grønland) Til: - Færøernes Landsstyre - Grønlands Selvstyre Cc: - Rigsombudsmanden for Færøerne - Rigsombudsmanden for Grønland Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@tbst.dk www.tbst.dk

Læs mere

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på

Læs mere

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning med droner Trafik-, Bygge-

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BO0103-00038 07-03-2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave.

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til BL-ændringer om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Til høringsparterne Sagsnr.:TS2060100-00070 Dato: 15-04-2019 Sagsbehandler: SAJF Høring over udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Byggeog Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Byggeog Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Byggeog Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Læs mere

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00147 19-04-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige

Til høringsparterne. Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 mmo@tbst.dk www.tbst.dk Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladser Trafik-

Læs mere

Herudover omfatter høringen nogle ændringsforslag til bekendtgørelserne, som har anden oprindelse.

Herudover omfatter høringen nogle ændringsforslag til bekendtgørelserne, som har anden oprindelse. 1 Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.:TS20000-00085 Dato: 01-03-2017 Sagsbehandler: SJO Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser

Læs mere

brændstoffer i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen.

brændstoffer i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00160 Dato: 16-04-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere

Læs mere

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00233 22-03-2019 Til høringsparterne Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Pulje til kollektiv trafik i yderområder. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Pulje til kollektiv trafik i yderområder. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0251 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om Pulje til kollektiv trafik i yderområder 1. Indledning Trafik-, Bygge- og

Læs mere

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest mandag den 19. november 2018 kl

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest mandag den 19. november 2018 kl Til høringsparter Dyresundhed J.nr. 2017-14-31-00336 Ref. AJK Dato: 26-10-2018 Høring over udkast til bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, samt

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Dansk Elbil Alliance

HØRINGSNOTAT. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Dansk Elbil Alliance HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 9. maj 2018 2018-1089 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt

Læs mere

garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af alment byggeri

garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af alment byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Sagsnr.: BO0103-00036 Dato: 14-12-2018 Sagsbehandler: jhan Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Finanstilsynet og Finans Danmark.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Finanstilsynet og Finans Danmark. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering

Læs mere

Styrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER), Aalborg Lufthavn, Værnsfælles Forsvarskommando

Styrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER), Aalborg Lufthavn, Værnsfælles Forsvarskommando Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Ændring af BL 3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer, hvor bilag 1 erstattes af et nyt bilag 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige vej- og jernbaneprojekter

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige vej- og jernbaneprojekter Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Dato 8. maj 2017 Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige

Læs mere

BEK nr 1197 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019

BEK nr 1197 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 BEK nr 1197 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2017-6394 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Høringsnotat. til BL 9-25, Bestemmelser om servicemål for ventetid i sikkerhedskontrol, 1. Indledning

Høringsnotat. til BL 9-25, Bestemmelser om servicemål for ventetid i sikkerhedskontrol, 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bestemmelser om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol 1. Indledning Trafik-, Bygge-

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsen har den 13. september 2016 sendt følgende bestemmelser om luftfart (BL) i høring, hos de i bilag 1 nævnte høringsparter:

Trafik- og Byggestyrelsen har den 13. september 2016 sendt følgende bestemmelser om luftfart (BL) i høring, hos de i bilag 1 nævnte høringsparter: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk J. nr. TS30302-00084 J. nr. TS30302-00089 Høringsnotat BL der vedrører EU-forordning nr. 376/2014 om indberetning

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Tilladelse til tilslutning til sydmolen i Køge Havn

Tilladelse til tilslutning til sydmolen i Køge Havn Køge Kommune Att.. Jens Christian Kaas Nordhavnsvej 40 4600 Køge Sendt elektronisk til:jens.christian.kaas@koege.dk og kontakt@koegekyst.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax

Læs mere

Tilladelse til etablering af midlertidig erhvervshavn/kaj anlæg i Roskilde Fjord

Tilladelse til etablering af midlertidig erhvervshavn/kaj anlæg i Roskilde Fjord SWECO Sendes elektronisk til christinalund.lojtnant@sweco.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Sagsnr.: TS6020103-00162 Dato:09-06-2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

I det følgende refereres de modtagne høringssvar efter emne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommentarer følger i kursiv.

I det følgende refereres de modtagne høringssvar efter emne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommentarer følger i kursiv. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om kompensation til pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område

Læs mere

Til høringsparterne. Høringsbrev. Den 1. april 2016

Til høringsparterne. Høringsbrev. Den 1. april 2016 Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsbrev Høring om tilladelse til test af jernbaneinfrastruktur - ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Erhverv:

Høringssvar fra Dansk Erhverv: Høringssvar fra Dansk Erhverv: Høringssvar fra Danske Regioner: Høringssvar fra DSB: Høringssvar fra Esbjerg Kommune: Høringssvar fra Movia: Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen: 23. november 2018 TEAM JURA

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Tilladelse til etablering af kajakpolo-anlæg ved matrikel nr. 64, Amagerbros Kvarter, Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kajakpolo-anlæg ved matrikel nr. 64, Amagerbros Kvarter, Københavns Havn Bryggens Kajakpolo Att. Martin Møller Dannevirkegade 26 1763 København V E-mail: martin@bryggens-kajakpolo.dk Sendt elektronisk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00189 Dato: 04-12-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme 1. Indledning

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Sagsnr.: TS2010000-00047 Dato 29. november 2017 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Tilladelse til ændring af etape 1 i udvidelse af Rønne Havn

Tilladelse til ændring af etape 1 i udvidelse af Rønne Havn Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12 3700 Rønne Sendt pr. mail til roennehavn@roennehavn.dk, niras@niras.dk og gva@niras.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høringsnotat Sagsnr.: TS20000-00117 Dato: 12-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Til høringsparterne på vedlagte liste J.nr. 19-1224-000001 Ref. KBK Den 3. april 2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Hermed sender

Læs mere

Passagerrettighedsforordningen

Passagerrettighedsforordningen Rapport om håndhævelsen af Passagerrettighedsforordningen 1. juni 2015 Artikel 26 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser

Læs mere

Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - j.nr. TS

Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - j.nr. TS 19. november 2018 Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - j.nr. TS00108-00091 SMVdanmark takker for den modtagne høring. SMVdanmark mener,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. 1.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. 1. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS2060600-00013 Dato: 20-06-2018 Høringsnotat Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra

Læs mere

Høringsnotat. BL 6-08 om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm. 1. Indledning

Høringsnotat. BL 6-08 om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat BL 6-08 om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm 1. Indledning Trafik-,

Læs mere

Følgende organisationer har meddelt, at de ikke har bemærkninger til udkastet:

Følgende organisationer har meddelt, at de ikke har bemærkninger til udkastet: Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om fastsættelse af Københavns Havns søområde 1. Indledning Trafik-, Bygge-

Læs mere

Tilladelse til forlængelse af bådebro ved Nokken i Københavns

Tilladelse til forlængelse af bådebro ved Nokken i Københavns Bryggens Bådelaug Att. Michael Bernhard Sendt elektronisk til: michaelbernhard@me.com Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 bts@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse til forlængelse

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

By og Havn, Anne Frederikke Aage Nordre Toldbod København. Sendt pr. mail til: og

By og Havn, Anne Frederikke Aage Nordre Toldbod København. Sendt pr. mail til: og By og Havn, Anne Frederikke Aage Nordre Toldbod 7 1259 København Sendt pr. mail til: aaa@byoghavn.dk og RALA@arkitema.dk Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

Tilladelse til flytning af et udløb i Sluseholmen i forbindelse med anlæggelse af ny metrostation i Sydhavnen i Københavns Havn.

Tilladelse til flytning af et udløb i Sluseholmen i forbindelse med anlæggelse af ny metrostation i Sydhavnen i Københavns Havn. HOFOR A/S Ved Eiko Steinhauer (Sendt elektronisk) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Tilladelse til flytning af et udløb i Sluseholmen i forbindelse

Læs mere

Rapport af 1. juni 2019 om håndhævelsen i kalenderårene 2017 og 2018 af

Rapport af 1. juni 2019 om håndhævelsen i kalenderårene 2017 og 2018 af Rapport af 1. juni 2019 om håndhævelsen i kalenderårene 2017 og 2018 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser

Læs mere

For Danmark: Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer. og afgifter på luftfartsområdet m.v.

For Danmark: Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer. og afgifter på luftfartsområdet m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelser om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. For Danmark:

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordankre under havnebassinet ved Redmolen i Københavns Nordhavn

Tilladelse til etablering af jordankre under havnebassinet ved Redmolen i Københavns Nordhavn EKJ Rådgivende Ingeniører Blegdamsvej 48 2100 København Ø Sendes elektronisk til: tig@ekj.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Sagsnr.:6020103-00155

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Dato: 05-09-2018 Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs 1. Indledning

Læs mere

DI Bygs kommentarer til j.nr. TS udkast til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

DI Bygs kommentarer til j.nr. TS udkast til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 28. november 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt til info@tbst.dk Kopi til rshj@tbst.dk DI Bygs kommentarer til j.nr. TS00108-00074 - udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Dansk Byggeri og Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Dansk Byggeri og Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer Bekendtgørelse

Læs mere

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt 2004-05 (2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 4. august 2005 003-000239 Folketingsmedlem Morten Homann (SF) har den 18. juli

Læs mere

Afgørelse om at støbning af en beton-bundplade i Aalborg Havn langs kaj nr ikke er VVM-pligtig

Afgørelse om at støbning af en beton-bundplade i Aalborg Havn langs kaj nr ikke er VVM-pligtig Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Sendt pr. mail til henrik.jess@aalborg.dk, info@aalborghavn.dk og ssn@aalborghavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Energi- og Olieforum. Dansk Elbil Alliance

HØRINGSNOTAT. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Energi- og Olieforum. Dansk Elbil Alliance HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 25. januar 2018 2017-6159 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur

Læs mere

Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til skibsophugningsforordningen

Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til skibsophugningsforordningen NOTAT Jord og Affald Ref. likjo Den 26. april 2016 Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til skibsophugningsforordningen./../.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler 1)

Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler 1) BEK nr 855 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-620-00064 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Afgørelse om lovligheden af Vejle Havns bugsering af mudderpram fra Holland til Danmark

Afgørelse om lovligheden af Vejle Havns bugsering af mudderpram fra Holland til Danmark Vejle Havn Att. Knud Vang Nielsen Sydkajen 16 7100 Vejle Sendt elektronisk til: knud@vejleport.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

Tilladelse til igangsættelse af etape 4 i udvidelsen af Vordingborg

Tilladelse til igangsættelse af etape 4 i udvidelsen af Vordingborg Vordingborg Havn Vesthavnen 5 4760 Vordingborg Sendt elektronisk til: LBNE@orbicon.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 bts@tbst.dk www.tbst.dk Tilladelse til igangsættelse

Læs mere

ANMELDELSE AF GENNEMFØRELSESFORAN- STALTNINGER VEDR. NC ER

ANMELDELSE AF GENNEMFØRELSESFORAN- STALTNINGER VEDR. NC ER 1/9 Til Forsyningstilsynet Energinet Myndighedsenheden Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 ANMELDELSE AF GENNEMFØRELSESFORAN- STALTNINGER VEDR. NC

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder. 1.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder. 1. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

Høringsnotat. om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort. 1. Indledning

Høringsnotat. om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS21101-00031 Dato: 07-02-2019 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

A8-0023/149. Begrundelse

A8-0023/149. Begrundelse 2.3.2016 A8-0023/149 149 Betragtning 14 a (ny) (14a) Selv om public service-forpligtelser kan defineres og udpeges af nationale myndigheder, bør en generel forpligtelse, der er fastsat i national eller

Læs mere

Tilladelse til etablering af afkastledning i Skudeløbet i Københavns Nordhavn

Tilladelse til etablering af afkastledning i Skudeløbet i Københavns Nordhavn HOFOR A/S Ørestads Bolulevard 34 2300 København S Sendt elektronisk: maco@hofor.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Erhvervsregulering J.nr Ref. MAESA/LISVI Den 13. august Til høringsparterne

Erhvervsregulering J.nr Ref. MAESA/LISVI Den 13. august Til høringsparterne Til høringsparterne Erhvervsregulering J.nr. 2018-8806 Ref. MAESA/LISVI Den 13. august 2018 Høring over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (tilladelse til ammoniakbehandling af halm og til

Læs mere

Standard: Afgørelse i henhold til Metroloven

Standard: Afgørelse i henhold til Metroloven Standard: Afgørelse i henhold til Metroloven Energinet.dk Sendt elektronisk til Energinet.dk ved Niels Christian Brix: NCB@energinet.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 289/18 5.11.2015 AFGØRELSER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1984 af 3. november 2015 om fastlæggelse af vilkår, formater og procedurer for anmeldelser i henhold til artikel 9, stk. 5,

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse samt tilhørende miljørapport i offentlig høring

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse samt tilhørende miljørapport i offentlig høring NOTAT Erhvervsregulering J.nr. 2018-7378 Den 24. oktober 2018 Høring af ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (selvstændige emissionsfaktorer for avlsorner, præcisering af regler om kontinuitetsbrud samt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Styrelsen har herudover modtaget høringssvar fra DTL-Danske Vognmænd, Chiptuning.nu og AutoConsult.

Styrelsen har herudover modtaget høringssvar fra DTL-Danske Vognmænd, Chiptuning.nu og AutoConsult. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS20000-00080 Dato: 03-05-2016 Høringsnotat Bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen) 1) BEK nr 541 af 22/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

Tilladelse til projektændring i uddybning af nyt færgeleje i Thyborøn Havn

Tilladelse til projektændring i uddybning af nyt færgeleje i Thyborøn Havn Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Sendt elektronisk til lene.bast@lemvig.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse til projektændring

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om VVM vurdering på havneområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om VVM vurdering på havneområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om VVM vurdering på havneområdet 1. Indledning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed 1

UDKAST. til. Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed 1 UDKAST til Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed 1 I medfør af 102, stk. 1 og 117, stk. 1 i jernbanelov, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker.

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker. De Nova Metal ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk Sendt til jimmy@denova.dk og Stine.Jensen@atkinsglobal.com Tilladelse til inddæmning og opfyldning i inderhavnen i Frederiksværk Edvard Thomsens Vej 14

Læs mere