BALANCENS KUNST. En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames. Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALANCENS KUNST. En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames. Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft"

Transkript

1 BALANCENS KUNST En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft Vejleder: Jesper Strandgaard Pedersen Copenhagen Business School, cand.merc.(kom), 2007 Censor: Afleveret:

2 Balancens kunst En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft Vejleder: Jesper Strandgaard Pedersen Copenhagen Business School, Cand.merc.(kom.), 2007 Antal anslag i opgaven:

3 ABSTRACT INTRODUCTION Creating, planning and staging a major international event is no easy task. Large scale events are, by nature, complex productions and the risk of their failure is, accordingly, considerable. Such an outcome, often with the world watching, would be devastating for the reputation and branding of the host country. It is therefore of utmost importance that the organization responsible for the event, in most cases a temporary and independent project organization, is up to the task in such a way as to maximize the likelihood of the event s success. MOTIVATION & RESEARCH QUESTION Research on more traditional organizations stress that organizational culture plays a significant role for the effectiveness, and hence the success, of an organization. This is especially the case if an organization aligns its culture and the conditions under which it is to perform. Yet almost no research has been conducted on culture in event organizations. In order to shed more light on this gap in the literature, I have used Outgames, a newly established event organization, as a case study to investigate the following research question: What kind of organizational conditions and organizational culture characterize the newly established event organization Outgames and how does the organizational culture support the organizational conditions? OUTGAMES ORGANIZATIONAL CONDITIONS Basing my analysis on Lundin & Söderholm s (1995) temporary organizations, I conclude that one overarching organizational condition is prevalent for Outgames a paradox between a creative focus and a control focus This paradoxical condition presents two challenges for Outgames culture: 1) The simultaneous demand for the organization to be creative and control focused from project start to project finish, and 2) an inevitable cultural change is required where the organization must transition from a predominantly creative focus in the event s early phases to a mainly control and stability focus in its later phases. OUTGAMES ORGANIZATIONAL CULTURE Next, I analyse the cultural characteristics of Outgames based on Schein (2004) and Cameron & Quinn (2006). I conclude that Outgames seems to be dominated by a very strong entrepreneurial and creative culture which focuses on team work and innovation, most likely influenced in its creation by the organization s facilitating, motivating and creative leader. According to Cameron &

4 Quinn s Competing Values Framework the culture of Outgames can therefore be characterized as a clan- and adhocracy culture. DOES THE CULTURE SUPPORT THE CONDITIONS? Much seems to point in the direction that Outgames culture does not support the two identified challenges presented by the paradoxical condition between creativity and control. In this respect, Outgames has an unbalanced culture favouring creativity over control. Likewise its team members and leader exercise the same preference for creativity instead of control. This indicates that the culture of Outgames is not able to encourage behaviours which are simultaneously creative and control focused throughout the duration of the project. Furthermore, Outgames might find it difficult to initiate the cultural change required during the project because the cultural traits of an organization at inception tend to persist throughout its lifetime. Complicating matters more, the time available for effectively transforming Outgames culture, i.e. to a control focus, is very short, a mere two and a half years, and is known to be a struggle even when much larger time windows are available for traditional organizations. Both of these challenges indicate that Outgames will, short of an effective transition, encounter problems when the need for more control, stability and routine arises in the project s later phases. CONCLUSION Consequently, the director of Outgames and the event team must be very aware of how to cope with the paradox between creativity and control if they want to increase their chances of producing a successful event that can positively add to the reputation of Denmark in the globalized world. This leads me to propose the following advice to Outgames:! Outgames should complement the existing workforce with more control- and structure minded employees and do their best to include the world views of the new employees in the existing culture! The director should constantly be aware of the need to change/adjust the organizational culture through his leadership style! An internal awareness of the necessity to be more control- and structure focused should be created in the team! Outgames support groups should closely observe how the organization continually handles the paradoxical condition between creativity and control.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INTRODUKTION... 7 Problemfelt... 9 Problemformulering Begrebsafklaringer Specialets komposition Afgrænsning Empirisk afgrænsning Analytisk afgrænsning Præsentation af Outgames DEL 2: METODE...20 Valg af undersøgelsesdesign Valg af undersøgelsesmetoder Semistrukturerede interviews Observationsnoter Sekundærdata OCAI-instrumentet Valg af analysemetoder Validitet og reliabilitet Metodekritik DEL 3: TEORETISK AFSÆT...32 Eventorganisationer Fænomenet organisationskultur Organisationskultur som succesfaktor The Competing Values Framework... 41

6 DEL 4: ANALYSE...45 Analyse 1: de Organisatoriske vilkår Opgaven Tiden Teamet Forandring Delkonklusion på vilkårsanalysen Analyse 2: Organisationskulturen Kant og kreativitet som dominerende træk Åben og demokratisk ledelsesstil Fladt hierarki og kreative individer i teamet Åbent og fordomsfrit arbejdsmiljø Delkonklusion på kulturanalysen DEL 5: DISKUSSION...73 Kreative processer fremmes på bekostning af kontrol Er en forandring af kulturen mulig? DEL 6: KONKLUSION...81 Kreativitet vs. kontrol et paradoksalt vilkår En kreativ kultur i Outgames Outgames må have fokus på kulturen DEL 7: PERSPEKTIVERING...85 DEL 8: LITTERATURLISTE...88

7 FIGUR- OG TABELOVERSIGT FIGURER: F i g u r 1: Specialets komposi t i o n ( e g e n t ilblivelse) F i g u r 2: Scheins kulturanalyseni v e a u e r (egen t i l b l i v e l s e ) F i g u r 3: Sammenhængen ml. organisationskultur og vilkår F i g u r 4: The Competing V a l u e s F r a m e w ork of culture (Quinn 1988; Cam e r o n & Quinn 2006) 4 2 F i g u r 5: Usikkerhed og kompleksitet forbu nd e t m e d events (Shone & Parry 2004) F i g u r 6: Eventorganisationens projektfaser ( egen t i l b l i v e l s e e f t e r Bowdin 2006) F i g u r 7: Vilkårets krav t i l organisationsku l t u r e n s e g enskaber (egen tilblivelse) F i g u r 8: Organisationskulturprofil for Outgames ( egen tilblivelse) TABELLER: T a b e l 1: Empirioversigt T a b e l 2: Forskellen mellem tilbagevend e n d e og u n ikke opgaver (Lundin & Söd e r h o l m ) 3 5 T a b e l 3: Interviews T a b e l 4: Sekundærdata

8 DEL 1: INTRODUKTION

9 DEL 1: INTRODUKTION I oplevelsesøkonomien konkurrerer såvel byer, regioner, nationer som hele verdensdele om at efterkomme det moderne menneskes ønske om unikke og spændende oplevelser (Lund, Nielsen, Goldsmith, Dahl & Martinsen 2005: 33). I oplevelsesøkonomien er nationers, regioners og byers evne til at brande sig gennem oplevelser desuden blevet fremhævet som en afgørende faktor for at sikre den økonomiske vækst i et globalt konkurrencepræget marked. En bestemt type oplevelser skiller sig ud som en potentiel mulighed for at opnå succes i oplevelsesøkonomien. Det drejer sig om store internationale events med potentiale til at tiltrække sig både mediernes, sponsorernes og turisternes interesse. I Danmark har vi gennem de seneste år set store events, som fx H.C. Andersen året 2005 og MTV Awards 2006, og der tales sågar om Danmark som potentiel værtsnation for OL i Den danske regering har ligeledes proklameret, at den ønsker at tiltrække flere store internationale events og at den vil være med til at professionalisere håndteringen af dem (Regeringen 2003). Netop håndteringen af store internationale events kan vise sig at være en markant udfordring. Konsekvenserne af en fejlslagen event kan være store og give grimme ridser i branding-lakken både lokalt og internationalt. Det skyldes, at det ofte er skatteydernes penge, der er på spil, samt at mange forskellige interessenter er involverede i de store events. Som eksempel på dette kan nævnes den store HCA event i 2005, hvor sekretariatschef Lars Seeberg måtte gå af som følge af eventens markante underskud. Underskuddet og sekretariatschefens fratrædelse førte til en del negativ presseomtale, hvilket ikke just var positivt for den forventede branding-effekt af eventen. Ansvaret for at arrangere en stor international event udlægges ofte til, hvad man kan betegne som en midlertidig, selvstændig projektorganisation (herefter blot eventorganisation ). Det er en organisationsform, som er kendetegnet ved en afgrænset levetid, som eksisterer uafhængigt af en moderorganisation, og som er skabt med det ene formål at løse et konkret projekt. (Løwendahl 1995). Der er med andre ord tale om en speciel organisationsform, som i højere og højere grad også vinder udbredelse i andre sammenhænge end events - fx i IT industrien, designbranchen og biotekindustrien (Whitley 2006: 84). Det skyldes, at den midlertidige selvstændige organisationsform opfylder de krav, nutidens og fremtidens turbulente verden stiller til innovation og kreativ nytænkning (Lundin & Steinthorsson 2003). 8

10 DEL 1: INTRODUKTION En eventorganisation, som har til opgave at indfri de mange forventninger i forbindelse med afviklingen af en stor international event, står overfor en stor udfordring, hvilket forskeren Preben Melander illustrerer: De ledelsesmæssige udfordringer ligger således i at få ensemblet af aktører til at levere det unikke og sublime færdige resultat til tiden under åbne og ofte kritiske produktionsvilkår. Tit vil opgaven være kompleks, målene uklare og procesforløbet åbent og delvist improviserbart. Dertil kommer, at kompetencerne undervejs skal afklares og integreres, de usikre ydre påvirkninger skal identificeres og gøres forudsigelige, de ofte sparsomme ressourcer af tid, faciliteter og penge skal udnyttes optimalt etc. (Melander 2005/2006: ). Spørgsmålet om, hvordan en eventorganisation kan håndtere så kompleks en udfordring som Preben Melander skitserer, fører mig videre til specialets problemfelt. PROBLEMFELT Bag den næste store internationale enkeltstående event i Danmark, står eventorganisationen Outgames, som skal arrangere verdens største sports- kultur- og menneskerettighedsevent målrettet mod homoseksuelle World Outgames 2009 (herefter blot WOG) Outgames står netop overfor de store udfordringer, som Melander nævner i ovenstående citat, og det er derfor ingen overraskelse, når direktøren i eventorganisationen bruger følgende to metaforer for den udfordring Outgames for med at arrangere eventen (WOG): Eventorganisationen må kunne bygge flyet, mens det er i luften og den må - ligesom humlebien vise, at den kan flyve med alle odds imod sig! (Bilag 1: 7-8) Denne nærmest paradoksale udfordring peger på to forskningsmæssigt interessante spørgsmål:! Kan en eventorganisation tænkes at være underlagt organisatoriske vilkår af særlig paradoksal karakter (jf. allegorien bygge/flyve flyet )?! Hvilke(n) faktor(er) kan tænkes at have indflydelse på, om organisationen kan håndtere disse vilkår og i sidste ende få skabt en succesfuld event? Vender man blikket mod forskningen i eventorganisationer og midlertidige organisationer generelt, finder man desværre ikke umiddelbart svaret på ovenstående spørgsmål. Hovedparten af den forskning, som er foretaget omkring eventorganisationer fokuserer enten på de helt lav-praktiske 9

11 DEL 1: INTRODUKTION færdigheder omkring planlægningen af en event eller mere bredt på eventens rolle i samfundet (fx Shone & Parry 2004; Van der Wagen 2005; Bowdin 2006). Det samme er tilfældet for forskningen i midlertidige organisationer og organisationer i kreative industrier generelt, som også er meget begrænset (Løwendahl 1995; Lampel, Lant & Shamsie 2000; Bechky 2006). Med andre ord ser der ud til at være et forskningsmæssigt hul, når interessefeltet er eventorganisationer, deres organisatoriske vilkår og håndteringen af disse vilkår. Derfor finder jeg det specielt spændende at fordybe mig i netop dette emne. Man kan umiddelbart pege på en lang række faktorer, som kan tænkes at have indflydelse på, om en eventorganisation formår at håndtere de vilkår, den er underlagt. Man kan fx pege på konkrete faktorer som økonomien, markedsføringsindsatsen, organisationens IT-systemer eller på mere abstrakte faktorer som lederen, teamet eller måske organisationens kultur. Faktisk påpeger en af de fremmeste eventforskere, at en eventorganisations kultur kan være en mulig årsag til fejlslagne events, men samtidig understreger han også, at organisationskultur i relation til eventorganisationer er et stort set uudforsket felt (Getz 2002; Getz 2007: 263). Dette bekræfter min egen research også, idet jeg kun er stødt på to studier af organisationskultur i noget, der ligner eventorganisationer, nemlig midlertidige organisationer i turistsektoren (Mullins, Meudell & Scott 1993; Meudell & Gadd 1994). Som et resultat af den manglende forskning i organisationskultur i relation til eventorganisationer ved man meget lidt om, hvordan sammenhængen er mellem eventorganisationens kultur og håndteringen af de vilkår, den er underlagt. Rettes synsvinklen mod kulturforskningen i traditionelle organisationer, så er billedet et ganske andet. Siden 80 erne er organisationskultur, af såvel forskere som virksomhedsledere, blevet tilskrevet en væsentligere betydning for traditionelle organisationers succes (Schultz 1990: 15; Martin 2002: 8). Det skyldes, at organisationskultur kan opfattes som en mekanisme, der kan styre og påvirke organisationsmedlemmernes adfærd, og derved influere på organisationens evne til at håndtere sine givne vilkår og ultimativt nå sine mål (Schein 2004). Et interessant resultat af forskningen i organisationskultur i traditionelle organisationer er, at det har vist sig, at hvis en organisation skal fungere effektivt, så må dens kultur være tilpasset de givne organisatoriske vilkår. Stiller vilkårene fx krav til organisationens kreativitet og omstillingsparathed, så må organisationskulturen fremme en dynamisk og fleksibel adfærd i organisationen, mens vilkår der stiller krav til organisationens udvikling af rutiner og procedurer må fremme en mere struktur- 10

12 DEL 1: INTRODUKTION og kontrolopbyggende adfærd (Cameron & Quinn 2006:35). Tilpasningen af kulturen til de organisatoriske vilkår er desuden specielt vigtig at foretage i organisationens etableringsfase, fordi den oprindelige kultur ofte vil præge organisationen i resten af dens levetid, og fordi forandring af organisationskultur er en vanskelig opgave (Schein 1983; Schein 2004). Dette leder mig tilbage til eventorganisationen Outgames. Outgames blev etableret i januar 2007, og i løbet af foråret blev der ansat et ledelsesteam på seks personer til at løse opgaven med at udvikle, planlægge og afholde WOG-eventen. Fra etableringen i januar 2007 havde ledelsesteamet godt 2½ år til åbningsceremonien den 25. juli 2009 i København. Overføres den teoretiske sammenhæng mellem organisationskultur og organisationens vilkår fra forskningen i traditionelle organisationer direkte til Outgames, så opstår følgende teoretiske hypotese: En afgørende faktor for at WOG-eventen bliver en succes er, at organisationskulturen i Outgames bedst muligt understøtter de organisatoriske vilkår. Denne hypotese fører mig frem til følgende: PROBLEMFORMULERING Hvad karakteriserer de organisatoriske vilkår i den nyetablerede eventorganisation Outgames, hvilken organisationskultur kendetegner Outgames, og hvordan understøtter organisationskulturen de organisatoriske vilkår? Besvarelsen af denne problemformulering lægger op til, at der foretages en todelt analyse i specialet, som afslutningsvis samles i en diskussion. I den første analyse vil jeg undersøge de organisatoriske vilkår, som kendetegner den nyetablerede eventorganisation Outgames. I den forbindelse vil jeg undersøge en hypotese om, at de organisatoriske vilkår har en paradoksal natur, og derfor vil kræve modsatrettede egenskaber af organisationens kultur. Den anden analyse behandler spørgsmålet om, hvilken organisationskultur der kendetegner den nyetablerede eventorganisation Outgames. Organisationskultur er et fænomen, der ikke tidligere har været undersøgt i forhold til en eventorganisation, hvilket jeg derfor vil gøre i denne analyse. 11

13 DEL 1: INTRODUKTION Efterfølgende samles de to analyser i specialets diskussionsafsnit, hvor jeg ser nærmere på om, og i givet fald hvordan de organisatoriske vilkår understøttes af den nyetablerede organisationskultur i Outgames. Er der tale om et match mellem organisationskulturen og de organisatoriske vilkår, eller peger de i hver sin retning - og hvad kan konsekvenserne heraf tænkes at være for Outgames? Inden jeg påbegynder selve besvarelsen af specialets problemformulering, finder jeg det hensigtsmæssigt først at introducere de væsentligste begreber fra problemformuleringen, og derefter give en oversigt over specialets komposition. BEGREBSAFKLARINGER Tre begreber, der alle kræver en nærmere introduktion, indgår i specialets problemformulering. Det drejer sig om begreberne eventorganisation, organisatoriske vilkår og organisationskultur. Eventorganisation Begrebet eventorganisation er selvkonstrueret, og der findes derfor ikke nogen entydig definition på begrebet. Grundlæggende mener jeg, at begrebet refererer til den organisation, som står bag udviklingen, planlægningen og afholdelsen af en stor enkeltstående international event. I dette tilfælde Outgames, som står bag WOG-eventen. Fordi Outgames har en afgrænset levetid, er et selvstændigt uafhængigt anpartsselskab og har til formål at skabe en event, hvilket kan sammenlignes med et projekt (Løwndahl 1995: 347), definerer jeg begrebet eventorganisation som: En midlertidig, selvstændig projektorganisation. På undersøgelsestidspunktet bestod Outgames af et ledelsesteam på seks personer. I opgaven benyttes betegnelserne (event)organisationen og ledelsesteamet vilkårligt om de seks personer set som ét hele. Betegnelserne organisationsmedlemmerne og teammedlemmerne benyttes vilkårligt om personerne i ledelsesteamet. Organisatoriske vilkår Begrebet organisatoriske vilkår er et rummeligt begreb, der bedst kan forstås, som de betingelser en eventorganisation er underlagt, når den skal håndtere udviklingen, planlægningen og afholdelsen af en stor enkeltstående international event. Derfor ligger mit fokus på vilkår inden for rammerne af selve eventorganisationen, og ikke på fx forholdet mellem eventorganisationen og de eksterne interessenter eller samfundet generelt. 12

14 DEL 1: INTRODUKTION Organisationskultur Organisationskulturbegrebet er vanskeligt at definere. Det skyldes, at forståelsen ofte debatteres og skaber uenighed i forskningsmæssige kredse (Martin 2002). I dette speciale har jeg valgt at anskue kultur som en variabel ved organisationer, der kan undersøges, ændres og påvirkes. Denne forståelse af kulturbegrebet falder i tråd med Edgar H. Scheins organisationskultur-teori, og dermed også hans definition af begrebet organisationskultur: A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems (Schein 2004: 17). En mere uddybende gennemgang af Scheins kulturbegreb findes i DEL 3: Teoretisk afsæt. 13

15 DEL 1: INTRODUKTION SPECIALETS KOMPOSITION Nærværende første del af specialet er DEL 1: Introduktion, hvor de indledende afsnit er blevet brugt til at sætte rammen om specialets problemfelt. Efter dette afsnit om specialets komposition følger yderligere to afsnit, som hhv. afgrænser specialet yderligere i forhold til empiri og teori samt giver en grundlæggende præsentation af specialets caseorganisation Outgames. Herefter påbegyndes selve hoveddelen af specialet, som følger nedenstående struktur: Figur 1: Specialets komposition (egen tilblivelse) 14

16 DEL 1: INTRODUKTION I DEL 2: Metode gives en redegørelse for den fremgangsmåde jeg har anvendt til besvarelse af specialets problemformulering. Der redegøres for mit valg af et single-casestudie som undersøgelsesdesign, anvendelsen af semistrukturerede interviews, observationsnoter fra interviewene, sekundærdata og Cameron & Quinns (2006) Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI-instrumentet) som undersøgelsesmetoder, samt for valget af meningskondensering som analysemetode. I DEL 3: Teoretisk afsæt følger en præsentation af specialets teoretiske fundament. Grundlæggende tager jeg udgangspunkt i tre forskellige teorier, som tjener hvert sit formål: 1. Lundin & Söderholms (1995) teori om midlertidige organisationer inddrages for at skærpe forståelsen af eventorganisationen som en midlertidig organisation med henblik på at analysere de organisatoriske vilkår i Outgames. 2. Edgar H. Scheins (2004) kulturteori inddrages som grundlag for min forståelse af organisationskulturbegrebet og for kulturens rolle og funktion i en organisation. 3. Cameron & Quinns teori (2006) om The Competing Values Framework (CVF-modellen) inddrages til brug i såvel kulturanalysen som i specialets diskussion. I DEL 4: Analyse påbegyndes specialets to analyser. Der foretages først en analyse af de organisatoriske vilkår, der kendetegner Outgames, hvorefter der tegnes en karakteristik af organisationskulturen i Outgames. I DEL 5: Diskussion samles de to analyser i en syntese, hvor jeg undersøger om og hvordan, de organisatoriske vilkår understøttes af organisationskulturen i Outgames. I DEL 6: Konklusion besvares specialets problemformulering på baggrund af diskussionen, og i DEL 7: Perspektivering foldes konklusionen ud i et bredere perspektiv. 15

17 DEL 1: INTRODUKTION AFGRÆNSNING For at gøre specialets fokus tydeligere følger her en kort redegørelse for de empiriske og analytiske valg og fravalg, der er truffet i forbindelse med udformningen af specialet. EMPIRISK AFGRÆNSNING I en eventorganisation som Outgames må det forventes, at der inddrages et stort net af frivillige, interessenter, sponsorer, politikere, kulturinstitutioner, mv. i løbet af projektet. Jeg har imidlertid valgt udelukkende at undersøge vilkår og kultur i Outgames ud fra det ledelsesteam, som var nedsat på undersøgelsestidspunktet i maj I maj 2007 bestod ledelsesteamet i Outgames af seks faste medarbejdere, og man var i gang med at ansætte en ny kommunikationsdirektør. Derfor er kommunikationsdirektøren ikke med i min undersøgelse. Baggrunden for kun at se på ledelsesteamets seks medlemmer er, at jeg udelukkende er interesseret i at analysere de organisatoriske vilkår, som er givet for ledelsesteamet og den kultur, som ledelsesteamet indledningsvist har skabt. Sidstnævnte er specielt interessant, bl.a. fordi Schein (1983) peger på, at den kultur, som er skabt af og blandt en organisations ledelsesteam, i sidste ende kan have stor indflydelse på organisationens effektivitet og succes og fordi en organisationskultur er vanskelig at forandre senere hen (Schein 2004). Tidsmæssigt har jeg afgrænset mig til en undersøgelsesperiode på kun én måned (maj 2007). Denne afgrænsning skyldes, at problemformuleringen lægger op til en undersøgelse af vilkår og kultur i en nyetableret eventorganisation, samt de ovenfor nævnte årsager til, hvorfor den indledningsvist skabte kultur er specielt interessant at undersøge. Den tidsmæssige afgrænsning betyder, at analyserne kun giver et øjebliksbillede af de såvel organisatoriske vilkår som af kulturen i Outgames. Selve skabelsen af organisationskulturen i månederne op til undersøgelsestidspunktet og organisationskulturens udvikling i Outgames over tid, er således ikke en del af dette speciale. ANALYTISK AFGRÆNSNING I problemfeltet stillede jeg spørgsmålet, om en eventorganisation kan tænkes at være underlagt organisatoriske vilkår af særlig paradoksal karakter? Dette spørgsmål vil være styrende for min analyse af de organisatoriske vilkår i Outgames, hvorfor formålet med analysen alene er at undersøge, om der ud fra Lundin & Söderholms fire basiskoncepter (Opgave, Tid, Team og Forandring) kan identificeres vilkår som indikerer, at Outgames er underlagt et eller flere 16

18 DEL 1: INTRODUKTION grundlæggende paradoksale vilkår. Det er således ikke min hensigt at identificere og analysere samtlige organisatoriske vilkår for en eventorganisation. Idet jeg har valgt at foretage en karakteristik-kulturanalyse, som skal tegne et overordnet billede af kulturen i Outgames, har jeg valgt at afgrænser mig fra at anvende den del af Scheins kulturteori, som omhandler analyse af kultur (clinical research model). Scheins analysetilgang er fravalgt, fordi den forekommer mere passende til en undersøgelse, der har til formål at foretage en mere dybdeborende og altomfattende analyse af en organisations kultur, end ønsket er her. I kulturanalysen og diskussionsafsnittet anvender jeg endvidere Cameron & Quinns CVF-model. CVF-modellen er imidlertid en generisk model, der kan anvendes til analyse af mange forskellige organisationsfænomener. Her anvender jeg den udelukkende i forbindelse med kulturanalysen. PRÆSENTATION AF OUTGAMES Her følger en kort præsentation af specialets caseorganisation Outgames. Præsentationen er tænkt som baggrundsinformation i forhold til specialets analyser og diskussion. Rettighederne til WOG-eventen ejes af den internationale sportsorganisation Gay and Lesbian International Sports Association (GLISA), og blev første gang afholdt i 2006 i Montreal. Eventen består i sin grundform af fem dele: Et sports-, kultur- og menneskerettighedsprogram samt en åbnings- og afslutningsceremoni, men kravene til selve indholdet og udformningen af disse fem dele er imidlertid meget frie 1. Dog er det største element i eventen sportsprogrammet, hvorfor WOG-eventen er blevet omtalt som et homo-ol (Jyllands-Posten ). I Montreal deltog over idrætsudøvere i eventen, der var 50 fastansatte til at arrangere eventen og mere end 5000 frivillige hjalp til under selve begivenheden. Eventen havde et samlet budget på ca. 160 mio. kr., men desværre blev eventen ikke så succesfuld som forventet, hvilket resulterede i en konkurs med et underskud på ca. 30 mio. kr. 2 (Statusrapport august 2007). Dette er én af årsagerne til, at Outgames opgave med at arrangere WOG-eventen i København er specielt interessant. 1 Ifølge Tommy Kristoffersen som var med i gruppen der fik WOG-eventen til København (Bilag 7: 37-39) 2 og 17

19 DEL 1: INTRODUKTION Bag WOG 2009 i København står tre centrale parter: Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen (WoCo) samt det kombinerede nationale og internationale LGBT-miljø (The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender community). Af såvel juridiske årsager, som for at opnå tydelige ansvars- og beslutningslinier parterne imellem, valgte man at oprette eventorganisationen Outgames som ansvarlig for den praktiske udvikling, planlægning og afholdelse af WOG-eventen. Outgames blev oprettet som et anpartsselskab, hvor alle anparterne ejes af Wonderful Copenhagen 3, og Outgames er derfor et selskab med egen ledelseskompetence og økonomisk ansvar. Outgames har et forventet budget på 60 mio. kr. til at arrangere WOG-eventen, hvoraf de 20 mio. kr. er indskudt som startkapital af Københavns Kommune. Resten skal Outgames selv finansiere gennem sponsorater, entréindtægter mv. Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen ansatte 8. januar 2007 Uffe Elbæk som direktør i Outgames. (Outgames drejebog v : 24). Efter Uffe Elbæks tiltræden i Outgames påbegyndtes en hurtig opbygning af organisationens ledelsesteam, som på undersøgelsestidspunktet, udover Uffe Elbæk, bestod af:! Økonomidirektør Per Hermansen! Sportsdirektør Tommy Kristoffersen! Kulturdirektør Michael Steensgaard! Sekretariatsleder Charlotte Gregersen! Fundingdirektør Carsten Jensen Udover ledelsesteamet var der på undersøgelsestidspunktet tilknyttet to såkaldte følgegrupper : En politisk gruppe ved Martin Geertsen og Carsten Haurum fra Københavns Kommune og en organisatorisk ved Trine Fromberg, Martin Bender og Ole Andersen fra Wonderful Copenhagen. Formålet med følgegrupperne er at de skal fungere som sparringspartnere for Outgames. 3 I praksis ejes anparterne dog af Københavns Kommune, idet Wonderful Copenhagen er Københavns Kommunes turistorganisation. 18

20 DEL 1: INTRODUKTION I løbet af de første levemåneder formulerede ledelsesteamet i Outgames følgende succeskriterier for WOG-eventen: World Outgames 2009 skal! opfattes som en unik og relevant begivenhed af både deltagerne og den almindelige københavner.! tiltrække 8000 betalende deltagere til København (+ øvrige tilrejsende).! have et neutralt økonomisk resultat.! have produceret noget af varig værdi for København og dens borgere, efter arrangementet er afviklet.! have styrket og vitaliseret det københavnske og det danske LBGT-miljø.! have etableret nye relationer og netværk på tværs af såvel den private, den offentlige som den frivillige sektor.! have styrket Københavns profil som en progressiv, international, tolerant storby. (Outgames drejebog v : 4) Ledelsesteamet var på undersøgelsestidspunktet i gang med at præcisere succeskriterierne yderligere, men som udgangspunkt er ovenstående succeskriterier de endelige mål. Derfor betragter jeg i dette speciale - Outgames som en succes, hvis de opnår ovenstående succeskriterier. 19

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Strategisk Risikostyring / - ledelse

Strategisk Risikostyring / - ledelse Strategisk Risikostyring / - ledelse - Eksempler fra det virkelige liv" Risikobegrebet hvordan bliver det strategisk? Styring eller ledelse? Helhed eller specialfokus? Nogle konkrete eksempler. Læring

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledning til de tilsynsførende

Vejledning til de tilsynsførende Psychosocial Risk Assessments Vejledning til de tilsynsførende The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic 2012 With support from the European Union Før tilsynet Der skal vælges arbejdspladser

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Kulturelle selvfølgeligheder. Cathrine Hasse, DPU, Aarhus Universitet caha@dpu.dk, DSR 18. marts 2013

Kulturelle selvfølgeligheder. Cathrine Hasse, DPU, Aarhus Universitet caha@dpu.dk, DSR 18. marts 2013 Kulturelle selvfølgeligheder Cathrine Hasse, DPU, Aarhus Universitet caha@dpu.dk, DSR 18. marts 2013 Hvad er kultur i sygeplejerske professionen? Hvad er kultur? Hvad er kultur i forhold til selvfølgeligheder

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere