BALANCENS KUNST. En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames. Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALANCENS KUNST. En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames. Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft"

Transkript

1 BALANCENS KUNST En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft Vejleder: Jesper Strandgaard Pedersen Copenhagen Business School, cand.merc.(kom), 2007 Censor: Afleveret:

2 Balancens kunst En undersøgelse af vilkår og kultur i eventorganisationen Outgames Kandidatafhandling af Mikkel Bechshøft Vejleder: Jesper Strandgaard Pedersen Copenhagen Business School, Cand.merc.(kom.), 2007 Antal anslag i opgaven:

3 ABSTRACT INTRODUCTION Creating, planning and staging a major international event is no easy task. Large scale events are, by nature, complex productions and the risk of their failure is, accordingly, considerable. Such an outcome, often with the world watching, would be devastating for the reputation and branding of the host country. It is therefore of utmost importance that the organization responsible for the event, in most cases a temporary and independent project organization, is up to the task in such a way as to maximize the likelihood of the event s success. MOTIVATION & RESEARCH QUESTION Research on more traditional organizations stress that organizational culture plays a significant role for the effectiveness, and hence the success, of an organization. This is especially the case if an organization aligns its culture and the conditions under which it is to perform. Yet almost no research has been conducted on culture in event organizations. In order to shed more light on this gap in the literature, I have used Outgames, a newly established event organization, as a case study to investigate the following research question: What kind of organizational conditions and organizational culture characterize the newly established event organization Outgames and how does the organizational culture support the organizational conditions? OUTGAMES ORGANIZATIONAL CONDITIONS Basing my analysis on Lundin & Söderholm s (1995) temporary organizations, I conclude that one overarching organizational condition is prevalent for Outgames a paradox between a creative focus and a control focus This paradoxical condition presents two challenges for Outgames culture: 1) The simultaneous demand for the organization to be creative and control focused from project start to project finish, and 2) an inevitable cultural change is required where the organization must transition from a predominantly creative focus in the event s early phases to a mainly control and stability focus in its later phases. OUTGAMES ORGANIZATIONAL CULTURE Next, I analyse the cultural characteristics of Outgames based on Schein (2004) and Cameron & Quinn (2006). I conclude that Outgames seems to be dominated by a very strong entrepreneurial and creative culture which focuses on team work and innovation, most likely influenced in its creation by the organization s facilitating, motivating and creative leader. According to Cameron &

4 Quinn s Competing Values Framework the culture of Outgames can therefore be characterized as a clan- and adhocracy culture. DOES THE CULTURE SUPPORT THE CONDITIONS? Much seems to point in the direction that Outgames culture does not support the two identified challenges presented by the paradoxical condition between creativity and control. In this respect, Outgames has an unbalanced culture favouring creativity over control. Likewise its team members and leader exercise the same preference for creativity instead of control. This indicates that the culture of Outgames is not able to encourage behaviours which are simultaneously creative and control focused throughout the duration of the project. Furthermore, Outgames might find it difficult to initiate the cultural change required during the project because the cultural traits of an organization at inception tend to persist throughout its lifetime. Complicating matters more, the time available for effectively transforming Outgames culture, i.e. to a control focus, is very short, a mere two and a half years, and is known to be a struggle even when much larger time windows are available for traditional organizations. Both of these challenges indicate that Outgames will, short of an effective transition, encounter problems when the need for more control, stability and routine arises in the project s later phases. CONCLUSION Consequently, the director of Outgames and the event team must be very aware of how to cope with the paradox between creativity and control if they want to increase their chances of producing a successful event that can positively add to the reputation of Denmark in the globalized world. This leads me to propose the following advice to Outgames:! Outgames should complement the existing workforce with more control- and structure minded employees and do their best to include the world views of the new employees in the existing culture! The director should constantly be aware of the need to change/adjust the organizational culture through his leadership style! An internal awareness of the necessity to be more control- and structure focused should be created in the team! Outgames support groups should closely observe how the organization continually handles the paradoxical condition between creativity and control.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INTRODUKTION... 7 Problemfelt... 9 Problemformulering Begrebsafklaringer Specialets komposition Afgrænsning Empirisk afgrænsning Analytisk afgrænsning Præsentation af Outgames DEL 2: METODE...20 Valg af undersøgelsesdesign Valg af undersøgelsesmetoder Semistrukturerede interviews Observationsnoter Sekundærdata OCAI-instrumentet Valg af analysemetoder Validitet og reliabilitet Metodekritik DEL 3: TEORETISK AFSÆT...32 Eventorganisationer Fænomenet organisationskultur Organisationskultur som succesfaktor The Competing Values Framework... 41

6 DEL 4: ANALYSE...45 Analyse 1: de Organisatoriske vilkår Opgaven Tiden Teamet Forandring Delkonklusion på vilkårsanalysen Analyse 2: Organisationskulturen Kant og kreativitet som dominerende træk Åben og demokratisk ledelsesstil Fladt hierarki og kreative individer i teamet Åbent og fordomsfrit arbejdsmiljø Delkonklusion på kulturanalysen DEL 5: DISKUSSION...73 Kreative processer fremmes på bekostning af kontrol Er en forandring af kulturen mulig? DEL 6: KONKLUSION...81 Kreativitet vs. kontrol et paradoksalt vilkår En kreativ kultur i Outgames Outgames må have fokus på kulturen DEL 7: PERSPEKTIVERING...85 DEL 8: LITTERATURLISTE...88

7 FIGUR- OG TABELOVERSIGT FIGURER: F i g u r 1: Specialets komposi t i o n ( e g e n t ilblivelse) F i g u r 2: Scheins kulturanalyseni v e a u e r (egen t i l b l i v e l s e ) F i g u r 3: Sammenhængen ml. organisationskultur og vilkår F i g u r 4: The Competing V a l u e s F r a m e w ork of culture (Quinn 1988; Cam e r o n & Quinn 2006) 4 2 F i g u r 5: Usikkerhed og kompleksitet forbu nd e t m e d events (Shone & Parry 2004) F i g u r 6: Eventorganisationens projektfaser ( egen t i l b l i v e l s e e f t e r Bowdin 2006) F i g u r 7: Vilkårets krav t i l organisationsku l t u r e n s e g enskaber (egen tilblivelse) F i g u r 8: Organisationskulturprofil for Outgames ( egen tilblivelse) TABELLER: T a b e l 1: Empirioversigt T a b e l 2: Forskellen mellem tilbagevend e n d e og u n ikke opgaver (Lundin & Söd e r h o l m ) 3 5 T a b e l 3: Interviews T a b e l 4: Sekundærdata

8 DEL 1: INTRODUKTION

9 DEL 1: INTRODUKTION I oplevelsesøkonomien konkurrerer såvel byer, regioner, nationer som hele verdensdele om at efterkomme det moderne menneskes ønske om unikke og spændende oplevelser (Lund, Nielsen, Goldsmith, Dahl & Martinsen 2005: 33). I oplevelsesøkonomien er nationers, regioners og byers evne til at brande sig gennem oplevelser desuden blevet fremhævet som en afgørende faktor for at sikre den økonomiske vækst i et globalt konkurrencepræget marked. En bestemt type oplevelser skiller sig ud som en potentiel mulighed for at opnå succes i oplevelsesøkonomien. Det drejer sig om store internationale events med potentiale til at tiltrække sig både mediernes, sponsorernes og turisternes interesse. I Danmark har vi gennem de seneste år set store events, som fx H.C. Andersen året 2005 og MTV Awards 2006, og der tales sågar om Danmark som potentiel værtsnation for OL i Den danske regering har ligeledes proklameret, at den ønsker at tiltrække flere store internationale events og at den vil være med til at professionalisere håndteringen af dem (Regeringen 2003). Netop håndteringen af store internationale events kan vise sig at være en markant udfordring. Konsekvenserne af en fejlslagen event kan være store og give grimme ridser i branding-lakken både lokalt og internationalt. Det skyldes, at det ofte er skatteydernes penge, der er på spil, samt at mange forskellige interessenter er involverede i de store events. Som eksempel på dette kan nævnes den store HCA event i 2005, hvor sekretariatschef Lars Seeberg måtte gå af som følge af eventens markante underskud. Underskuddet og sekretariatschefens fratrædelse førte til en del negativ presseomtale, hvilket ikke just var positivt for den forventede branding-effekt af eventen. Ansvaret for at arrangere en stor international event udlægges ofte til, hvad man kan betegne som en midlertidig, selvstændig projektorganisation (herefter blot eventorganisation ). Det er en organisationsform, som er kendetegnet ved en afgrænset levetid, som eksisterer uafhængigt af en moderorganisation, og som er skabt med det ene formål at løse et konkret projekt. (Løwendahl 1995). Der er med andre ord tale om en speciel organisationsform, som i højere og højere grad også vinder udbredelse i andre sammenhænge end events - fx i IT industrien, designbranchen og biotekindustrien (Whitley 2006: 84). Det skyldes, at den midlertidige selvstændige organisationsform opfylder de krav, nutidens og fremtidens turbulente verden stiller til innovation og kreativ nytænkning (Lundin & Steinthorsson 2003). 8

10 DEL 1: INTRODUKTION En eventorganisation, som har til opgave at indfri de mange forventninger i forbindelse med afviklingen af en stor international event, står overfor en stor udfordring, hvilket forskeren Preben Melander illustrerer: De ledelsesmæssige udfordringer ligger således i at få ensemblet af aktører til at levere det unikke og sublime færdige resultat til tiden under åbne og ofte kritiske produktionsvilkår. Tit vil opgaven være kompleks, målene uklare og procesforløbet åbent og delvist improviserbart. Dertil kommer, at kompetencerne undervejs skal afklares og integreres, de usikre ydre påvirkninger skal identificeres og gøres forudsigelige, de ofte sparsomme ressourcer af tid, faciliteter og penge skal udnyttes optimalt etc. (Melander 2005/2006: ). Spørgsmålet om, hvordan en eventorganisation kan håndtere så kompleks en udfordring som Preben Melander skitserer, fører mig videre til specialets problemfelt. PROBLEMFELT Bag den næste store internationale enkeltstående event i Danmark, står eventorganisationen Outgames, som skal arrangere verdens største sports- kultur- og menneskerettighedsevent målrettet mod homoseksuelle World Outgames 2009 (herefter blot WOG) Outgames står netop overfor de store udfordringer, som Melander nævner i ovenstående citat, og det er derfor ingen overraskelse, når direktøren i eventorganisationen bruger følgende to metaforer for den udfordring Outgames for med at arrangere eventen (WOG): Eventorganisationen må kunne bygge flyet, mens det er i luften og den må - ligesom humlebien vise, at den kan flyve med alle odds imod sig! (Bilag 1: 7-8) Denne nærmest paradoksale udfordring peger på to forskningsmæssigt interessante spørgsmål:! Kan en eventorganisation tænkes at være underlagt organisatoriske vilkår af særlig paradoksal karakter (jf. allegorien bygge/flyve flyet )?! Hvilke(n) faktor(er) kan tænkes at have indflydelse på, om organisationen kan håndtere disse vilkår og i sidste ende få skabt en succesfuld event? Vender man blikket mod forskningen i eventorganisationer og midlertidige organisationer generelt, finder man desværre ikke umiddelbart svaret på ovenstående spørgsmål. Hovedparten af den forskning, som er foretaget omkring eventorganisationer fokuserer enten på de helt lav-praktiske 9

11 DEL 1: INTRODUKTION færdigheder omkring planlægningen af en event eller mere bredt på eventens rolle i samfundet (fx Shone & Parry 2004; Van der Wagen 2005; Bowdin 2006). Det samme er tilfældet for forskningen i midlertidige organisationer og organisationer i kreative industrier generelt, som også er meget begrænset (Løwendahl 1995; Lampel, Lant & Shamsie 2000; Bechky 2006). Med andre ord ser der ud til at være et forskningsmæssigt hul, når interessefeltet er eventorganisationer, deres organisatoriske vilkår og håndteringen af disse vilkår. Derfor finder jeg det specielt spændende at fordybe mig i netop dette emne. Man kan umiddelbart pege på en lang række faktorer, som kan tænkes at have indflydelse på, om en eventorganisation formår at håndtere de vilkår, den er underlagt. Man kan fx pege på konkrete faktorer som økonomien, markedsføringsindsatsen, organisationens IT-systemer eller på mere abstrakte faktorer som lederen, teamet eller måske organisationens kultur. Faktisk påpeger en af de fremmeste eventforskere, at en eventorganisations kultur kan være en mulig årsag til fejlslagne events, men samtidig understreger han også, at organisationskultur i relation til eventorganisationer er et stort set uudforsket felt (Getz 2002; Getz 2007: 263). Dette bekræfter min egen research også, idet jeg kun er stødt på to studier af organisationskultur i noget, der ligner eventorganisationer, nemlig midlertidige organisationer i turistsektoren (Mullins, Meudell & Scott 1993; Meudell & Gadd 1994). Som et resultat af den manglende forskning i organisationskultur i relation til eventorganisationer ved man meget lidt om, hvordan sammenhængen er mellem eventorganisationens kultur og håndteringen af de vilkår, den er underlagt. Rettes synsvinklen mod kulturforskningen i traditionelle organisationer, så er billedet et ganske andet. Siden 80 erne er organisationskultur, af såvel forskere som virksomhedsledere, blevet tilskrevet en væsentligere betydning for traditionelle organisationers succes (Schultz 1990: 15; Martin 2002: 8). Det skyldes, at organisationskultur kan opfattes som en mekanisme, der kan styre og påvirke organisationsmedlemmernes adfærd, og derved influere på organisationens evne til at håndtere sine givne vilkår og ultimativt nå sine mål (Schein 2004). Et interessant resultat af forskningen i organisationskultur i traditionelle organisationer er, at det har vist sig, at hvis en organisation skal fungere effektivt, så må dens kultur være tilpasset de givne organisatoriske vilkår. Stiller vilkårene fx krav til organisationens kreativitet og omstillingsparathed, så må organisationskulturen fremme en dynamisk og fleksibel adfærd i organisationen, mens vilkår der stiller krav til organisationens udvikling af rutiner og procedurer må fremme en mere struktur- 10

12 DEL 1: INTRODUKTION og kontrolopbyggende adfærd (Cameron & Quinn 2006:35). Tilpasningen af kulturen til de organisatoriske vilkår er desuden specielt vigtig at foretage i organisationens etableringsfase, fordi den oprindelige kultur ofte vil præge organisationen i resten af dens levetid, og fordi forandring af organisationskultur er en vanskelig opgave (Schein 1983; Schein 2004). Dette leder mig tilbage til eventorganisationen Outgames. Outgames blev etableret i januar 2007, og i løbet af foråret blev der ansat et ledelsesteam på seks personer til at løse opgaven med at udvikle, planlægge og afholde WOG-eventen. Fra etableringen i januar 2007 havde ledelsesteamet godt 2½ år til åbningsceremonien den 25. juli 2009 i København. Overføres den teoretiske sammenhæng mellem organisationskultur og organisationens vilkår fra forskningen i traditionelle organisationer direkte til Outgames, så opstår følgende teoretiske hypotese: En afgørende faktor for at WOG-eventen bliver en succes er, at organisationskulturen i Outgames bedst muligt understøtter de organisatoriske vilkår. Denne hypotese fører mig frem til følgende: PROBLEMFORMULERING Hvad karakteriserer de organisatoriske vilkår i den nyetablerede eventorganisation Outgames, hvilken organisationskultur kendetegner Outgames, og hvordan understøtter organisationskulturen de organisatoriske vilkår? Besvarelsen af denne problemformulering lægger op til, at der foretages en todelt analyse i specialet, som afslutningsvis samles i en diskussion. I den første analyse vil jeg undersøge de organisatoriske vilkår, som kendetegner den nyetablerede eventorganisation Outgames. I den forbindelse vil jeg undersøge en hypotese om, at de organisatoriske vilkår har en paradoksal natur, og derfor vil kræve modsatrettede egenskaber af organisationens kultur. Den anden analyse behandler spørgsmålet om, hvilken organisationskultur der kendetegner den nyetablerede eventorganisation Outgames. Organisationskultur er et fænomen, der ikke tidligere har været undersøgt i forhold til en eventorganisation, hvilket jeg derfor vil gøre i denne analyse. 11

13 DEL 1: INTRODUKTION Efterfølgende samles de to analyser i specialets diskussionsafsnit, hvor jeg ser nærmere på om, og i givet fald hvordan de organisatoriske vilkår understøttes af den nyetablerede organisationskultur i Outgames. Er der tale om et match mellem organisationskulturen og de organisatoriske vilkår, eller peger de i hver sin retning - og hvad kan konsekvenserne heraf tænkes at være for Outgames? Inden jeg påbegynder selve besvarelsen af specialets problemformulering, finder jeg det hensigtsmæssigt først at introducere de væsentligste begreber fra problemformuleringen, og derefter give en oversigt over specialets komposition. BEGREBSAFKLARINGER Tre begreber, der alle kræver en nærmere introduktion, indgår i specialets problemformulering. Det drejer sig om begreberne eventorganisation, organisatoriske vilkår og organisationskultur. Eventorganisation Begrebet eventorganisation er selvkonstrueret, og der findes derfor ikke nogen entydig definition på begrebet. Grundlæggende mener jeg, at begrebet refererer til den organisation, som står bag udviklingen, planlægningen og afholdelsen af en stor enkeltstående international event. I dette tilfælde Outgames, som står bag WOG-eventen. Fordi Outgames har en afgrænset levetid, er et selvstændigt uafhængigt anpartsselskab og har til formål at skabe en event, hvilket kan sammenlignes med et projekt (Løwndahl 1995: 347), definerer jeg begrebet eventorganisation som: En midlertidig, selvstændig projektorganisation. På undersøgelsestidspunktet bestod Outgames af et ledelsesteam på seks personer. I opgaven benyttes betegnelserne (event)organisationen og ledelsesteamet vilkårligt om de seks personer set som ét hele. Betegnelserne organisationsmedlemmerne og teammedlemmerne benyttes vilkårligt om personerne i ledelsesteamet. Organisatoriske vilkår Begrebet organisatoriske vilkår er et rummeligt begreb, der bedst kan forstås, som de betingelser en eventorganisation er underlagt, når den skal håndtere udviklingen, planlægningen og afholdelsen af en stor enkeltstående international event. Derfor ligger mit fokus på vilkår inden for rammerne af selve eventorganisationen, og ikke på fx forholdet mellem eventorganisationen og de eksterne interessenter eller samfundet generelt. 12

14 DEL 1: INTRODUKTION Organisationskultur Organisationskulturbegrebet er vanskeligt at definere. Det skyldes, at forståelsen ofte debatteres og skaber uenighed i forskningsmæssige kredse (Martin 2002). I dette speciale har jeg valgt at anskue kultur som en variabel ved organisationer, der kan undersøges, ændres og påvirkes. Denne forståelse af kulturbegrebet falder i tråd med Edgar H. Scheins organisationskultur-teori, og dermed også hans definition af begrebet organisationskultur: A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems (Schein 2004: 17). En mere uddybende gennemgang af Scheins kulturbegreb findes i DEL 3: Teoretisk afsæt. 13

15 DEL 1: INTRODUKTION SPECIALETS KOMPOSITION Nærværende første del af specialet er DEL 1: Introduktion, hvor de indledende afsnit er blevet brugt til at sætte rammen om specialets problemfelt. Efter dette afsnit om specialets komposition følger yderligere to afsnit, som hhv. afgrænser specialet yderligere i forhold til empiri og teori samt giver en grundlæggende præsentation af specialets caseorganisation Outgames. Herefter påbegyndes selve hoveddelen af specialet, som følger nedenstående struktur: Figur 1: Specialets komposition (egen tilblivelse) 14

16 DEL 1: INTRODUKTION I DEL 2: Metode gives en redegørelse for den fremgangsmåde jeg har anvendt til besvarelse af specialets problemformulering. Der redegøres for mit valg af et single-casestudie som undersøgelsesdesign, anvendelsen af semistrukturerede interviews, observationsnoter fra interviewene, sekundærdata og Cameron & Quinns (2006) Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI-instrumentet) som undersøgelsesmetoder, samt for valget af meningskondensering som analysemetode. I DEL 3: Teoretisk afsæt følger en præsentation af specialets teoretiske fundament. Grundlæggende tager jeg udgangspunkt i tre forskellige teorier, som tjener hvert sit formål: 1. Lundin & Söderholms (1995) teori om midlertidige organisationer inddrages for at skærpe forståelsen af eventorganisationen som en midlertidig organisation med henblik på at analysere de organisatoriske vilkår i Outgames. 2. Edgar H. Scheins (2004) kulturteori inddrages som grundlag for min forståelse af organisationskulturbegrebet og for kulturens rolle og funktion i en organisation. 3. Cameron & Quinns teori (2006) om The Competing Values Framework (CVF-modellen) inddrages til brug i såvel kulturanalysen som i specialets diskussion. I DEL 4: Analyse påbegyndes specialets to analyser. Der foretages først en analyse af de organisatoriske vilkår, der kendetegner Outgames, hvorefter der tegnes en karakteristik af organisationskulturen i Outgames. I DEL 5: Diskussion samles de to analyser i en syntese, hvor jeg undersøger om og hvordan, de organisatoriske vilkår understøttes af organisationskulturen i Outgames. I DEL 6: Konklusion besvares specialets problemformulering på baggrund af diskussionen, og i DEL 7: Perspektivering foldes konklusionen ud i et bredere perspektiv. 15

17 DEL 1: INTRODUKTION AFGRÆNSNING For at gøre specialets fokus tydeligere følger her en kort redegørelse for de empiriske og analytiske valg og fravalg, der er truffet i forbindelse med udformningen af specialet. EMPIRISK AFGRÆNSNING I en eventorganisation som Outgames må det forventes, at der inddrages et stort net af frivillige, interessenter, sponsorer, politikere, kulturinstitutioner, mv. i løbet af projektet. Jeg har imidlertid valgt udelukkende at undersøge vilkår og kultur i Outgames ud fra det ledelsesteam, som var nedsat på undersøgelsestidspunktet i maj I maj 2007 bestod ledelsesteamet i Outgames af seks faste medarbejdere, og man var i gang med at ansætte en ny kommunikationsdirektør. Derfor er kommunikationsdirektøren ikke med i min undersøgelse. Baggrunden for kun at se på ledelsesteamets seks medlemmer er, at jeg udelukkende er interesseret i at analysere de organisatoriske vilkår, som er givet for ledelsesteamet og den kultur, som ledelsesteamet indledningsvist har skabt. Sidstnævnte er specielt interessant, bl.a. fordi Schein (1983) peger på, at den kultur, som er skabt af og blandt en organisations ledelsesteam, i sidste ende kan have stor indflydelse på organisationens effektivitet og succes og fordi en organisationskultur er vanskelig at forandre senere hen (Schein 2004). Tidsmæssigt har jeg afgrænset mig til en undersøgelsesperiode på kun én måned (maj 2007). Denne afgrænsning skyldes, at problemformuleringen lægger op til en undersøgelse af vilkår og kultur i en nyetableret eventorganisation, samt de ovenfor nævnte årsager til, hvorfor den indledningsvist skabte kultur er specielt interessant at undersøge. Den tidsmæssige afgrænsning betyder, at analyserne kun giver et øjebliksbillede af de såvel organisatoriske vilkår som af kulturen i Outgames. Selve skabelsen af organisationskulturen i månederne op til undersøgelsestidspunktet og organisationskulturens udvikling i Outgames over tid, er således ikke en del af dette speciale. ANALYTISK AFGRÆNSNING I problemfeltet stillede jeg spørgsmålet, om en eventorganisation kan tænkes at være underlagt organisatoriske vilkår af særlig paradoksal karakter? Dette spørgsmål vil være styrende for min analyse af de organisatoriske vilkår i Outgames, hvorfor formålet med analysen alene er at undersøge, om der ud fra Lundin & Söderholms fire basiskoncepter (Opgave, Tid, Team og Forandring) kan identificeres vilkår som indikerer, at Outgames er underlagt et eller flere 16

18 DEL 1: INTRODUKTION grundlæggende paradoksale vilkår. Det er således ikke min hensigt at identificere og analysere samtlige organisatoriske vilkår for en eventorganisation. Idet jeg har valgt at foretage en karakteristik-kulturanalyse, som skal tegne et overordnet billede af kulturen i Outgames, har jeg valgt at afgrænser mig fra at anvende den del af Scheins kulturteori, som omhandler analyse af kultur (clinical research model). Scheins analysetilgang er fravalgt, fordi den forekommer mere passende til en undersøgelse, der har til formål at foretage en mere dybdeborende og altomfattende analyse af en organisations kultur, end ønsket er her. I kulturanalysen og diskussionsafsnittet anvender jeg endvidere Cameron & Quinns CVF-model. CVF-modellen er imidlertid en generisk model, der kan anvendes til analyse af mange forskellige organisationsfænomener. Her anvender jeg den udelukkende i forbindelse med kulturanalysen. PRÆSENTATION AF OUTGAMES Her følger en kort præsentation af specialets caseorganisation Outgames. Præsentationen er tænkt som baggrundsinformation i forhold til specialets analyser og diskussion. Rettighederne til WOG-eventen ejes af den internationale sportsorganisation Gay and Lesbian International Sports Association (GLISA), og blev første gang afholdt i 2006 i Montreal. Eventen består i sin grundform af fem dele: Et sports-, kultur- og menneskerettighedsprogram samt en åbnings- og afslutningsceremoni, men kravene til selve indholdet og udformningen af disse fem dele er imidlertid meget frie 1. Dog er det største element i eventen sportsprogrammet, hvorfor WOG-eventen er blevet omtalt som et homo-ol (Jyllands-Posten ). I Montreal deltog over idrætsudøvere i eventen, der var 50 fastansatte til at arrangere eventen og mere end 5000 frivillige hjalp til under selve begivenheden. Eventen havde et samlet budget på ca. 160 mio. kr., men desværre blev eventen ikke så succesfuld som forventet, hvilket resulterede i en konkurs med et underskud på ca. 30 mio. kr. 2 (Statusrapport august 2007). Dette er én af årsagerne til, at Outgames opgave med at arrangere WOG-eventen i København er specielt interessant. 1 Ifølge Tommy Kristoffersen som var med i gruppen der fik WOG-eventen til København (Bilag 7: 37-39) 2 og 17

19 DEL 1: INTRODUKTION Bag WOG 2009 i København står tre centrale parter: Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen (WoCo) samt det kombinerede nationale og internationale LGBT-miljø (The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender community). Af såvel juridiske årsager, som for at opnå tydelige ansvars- og beslutningslinier parterne imellem, valgte man at oprette eventorganisationen Outgames som ansvarlig for den praktiske udvikling, planlægning og afholdelse af WOG-eventen. Outgames blev oprettet som et anpartsselskab, hvor alle anparterne ejes af Wonderful Copenhagen 3, og Outgames er derfor et selskab med egen ledelseskompetence og økonomisk ansvar. Outgames har et forventet budget på 60 mio. kr. til at arrangere WOG-eventen, hvoraf de 20 mio. kr. er indskudt som startkapital af Københavns Kommune. Resten skal Outgames selv finansiere gennem sponsorater, entréindtægter mv. Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen ansatte 8. januar 2007 Uffe Elbæk som direktør i Outgames. (Outgames drejebog v : 24). Efter Uffe Elbæks tiltræden i Outgames påbegyndtes en hurtig opbygning af organisationens ledelsesteam, som på undersøgelsestidspunktet, udover Uffe Elbæk, bestod af:! Økonomidirektør Per Hermansen! Sportsdirektør Tommy Kristoffersen! Kulturdirektør Michael Steensgaard! Sekretariatsleder Charlotte Gregersen! Fundingdirektør Carsten Jensen Udover ledelsesteamet var der på undersøgelsestidspunktet tilknyttet to såkaldte følgegrupper : En politisk gruppe ved Martin Geertsen og Carsten Haurum fra Københavns Kommune og en organisatorisk ved Trine Fromberg, Martin Bender og Ole Andersen fra Wonderful Copenhagen. Formålet med følgegrupperne er at de skal fungere som sparringspartnere for Outgames. 3 I praksis ejes anparterne dog af Københavns Kommune, idet Wonderful Copenhagen er Københavns Kommunes turistorganisation. 18

20 DEL 1: INTRODUKTION I løbet af de første levemåneder formulerede ledelsesteamet i Outgames følgende succeskriterier for WOG-eventen: World Outgames 2009 skal! opfattes som en unik og relevant begivenhed af både deltagerne og den almindelige københavner.! tiltrække 8000 betalende deltagere til København (+ øvrige tilrejsende).! have et neutralt økonomisk resultat.! have produceret noget af varig værdi for København og dens borgere, efter arrangementet er afviklet.! have styrket og vitaliseret det københavnske og det danske LBGT-miljø.! have etableret nye relationer og netværk på tværs af såvel den private, den offentlige som den frivillige sektor.! have styrket Københavns profil som en progressiv, international, tolerant storby. (Outgames drejebog v : 4) Ledelsesteamet var på undersøgelsestidspunktet i gang med at præcisere succeskriterierne yderligere, men som udgangspunkt er ovenstående succeskriterier de endelige mål. Derfor betragter jeg i dette speciale - Outgames som en succes, hvis de opnår ovenstående succeskriterier. 19

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Service EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Kontrol Økonomi AF MAJA KASPERSEN OG LEA WILLUMSEN FORVALTNING

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Titel: En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Title: A holistic approach to access management and authorisation concepts in ERP systems Kandidatafhandling for

Læs mere

INNOVATION i den offentlige sektor

INNOVATION i den offentlige sektor INNOVATION i den offentlige sektor ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2007 Speciale i Forvaltning, Ledelse og organisation Af Pernille Bekke, Lone Buch & Signe Nørgaard Haagensen Vejleder: Anders Larsen Forord

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Modebloggere som stakeholdere

Modebloggere som stakeholdere CBS November 2012 Anine Arnild Typeenheder: 129.727 Sider: 72 Modebloggere som stakeholdere Vejleder: Pernille Schnoor/IKL Cand.ling.merc - En analyse af kommunikationen mellem virksomheder og modebloggere

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

DESIGNERS & FRIENDS Den innovative organisations livscyklus. Maja Irene Feveile Hauge

DESIGNERS & FRIENDS Den innovative organisations livscyklus. Maja Irene Feveile Hauge DEN INNOVATIVE ORGANISATIONS LIVSCYKLUS THE LIFECYCLE OF AN INNOVATIVE ORGANISATION, Vejleder: Anders Peter Hansen Gruppe 13, hus 20.1 Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed 5. semesterprojekt Gruppens medlemmer: Kristine Branebjerg: 50974 Martin Jacobsen: 49114 Nanna Madsen: 49020 Antal anslag / sider : 163.037 / 68 ns Vejleder:

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

besværlige frivillige?

besværlige frivillige? Speciale udarbejdet i foråret 2013 under kandidatuddannelsen International Virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet Hvad stiller man op med besværlige frivillige? En undersøgelse af frivilligfyring

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Social Media Strategi

Social Media Strategi Social Media Strategi En empirisk undersøgelse af sociale medier, der belyser hvorfor og hvordan virksomheder skal arbejde strategisk med sociale medier Af Adil Mirzakhanova Aarhus School of Business and

Læs mere

Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter

Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter Håndtering af usikkerhed i film- og byggeprojekter

Læs mere

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Global softwareudviklin Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Rasmus Eskild Jensen, 190181-raej Helle Tolderlund Storm, 260585-htst Vejledere:

Læs mere

Dansk ledelse i Kina - kulturelle udfordringer og løsningsmetoder

Dansk ledelse i Kina - kulturelle udfordringer og løsningsmetoder Dansk ledelse i Kina - kulturelle udfordringer og løsningsmetoder Speciale udarbejdet af: Annabeth Haumann (Geografi og Virksomhedsstudier) Tina Futtrup Borg (Geografi og Offentlig Administration) Vejledt

Læs mere