Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivselsundersøgelsen 2010"

Transkript

1 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Frederiksværk Gymnasium og HF Svarprocent: 85% (468/552) Fortroligt

2 Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Del III: Del IV: Del V: Appendiks Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund I forlængelse af styringsanalysen, som Undervisningsministeriet gennemførte forud for de amtskommunale uddannelsesinstitutioners overgang til statslig selveje, blev det af folketinget besluttet, at uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde et årligt ressourceregnskab, der skal give et overblik over den enkelte institutions ressourceallokering og d e heraf opnåede resultater. t Én af de 18 indikatorer som ressourceregnskabet skal omfatte er brugertilfredshed. Brugertilfredshed er en resultatindikator i forhold til den uddannelsespolitiske målsætning om at have uddannelser af høj kvalitet. Indikatorens formål er i Manualen for institutionernes udarbejdelse af ressourceregnskab forklaret således: Brugertilfredshed er en central indikator for den kvalitet, den enkelte institution møder brugerne med. Den er en grundlæggende forudsætning for et godt læringsmiljø og for fastholdelse af brugerne ei uddannelsen. På grund af tilfredshedsmålingers subjektive karakter kan de ikke stå alene som resultatindikator. Tilfredshed vurderes dog i samspil med andre indikatorer at være et godt input for institutionen, som kan sammenlignes fra år til år. Termen Brugertilfredshed bruges ofte, når der er et decideret kundeforhold. Uddannelse er mere end et kundeforhold. Det er et samspil mellem skole og elev/kursist, hvor der skabes rammer for læring, og derfor har vi valgt at kalde målingens hovedindikator for Elevtrivsel. Elever/Kursister der trives, er alt andet lige bedre disponeret for læring, og dermed drejes fokus i målingen væk fra kun at handle om tilfredshed, til også at handle om trivsel og læring. Det er håbet, at denne rapport - udover at være input til Ressourceregnskabet - også kan være et brugbart dialogværktøj til lokalt på uddannelsesstedet at arbejde med trivslen. Rapporten er udar rbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettighederr til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Svarprocenten på Frederi iksværk k Gymnasium m og HF er på 85% Frederiksværk Gymnasium og HF Svarprocenten er på et godt og højt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Resultaterne i rapporten er således et rigtigt godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole I figuren ser du hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 21 på Frederiksværk Gymnasium og HF. Her kan du desuden se hvordan I ligger i forhold til det samlede resultat og den bedste skole indenfor sektoren. Vurderi ing Elevtrivsel 84 Sådan kan der skabes større trivsel på Frederiksværk Gymnasium og HF. Analysen af undersøgelsens svar på Frederiksværk Gymnasium og HF viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Følgende områder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering i Undervisning Fysisk miljø VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende områder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Undervisere Socialt miljø Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan fokusområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Indsatsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på Frederiksværk Gymnasium og HF. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om m, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler førs st de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [3]

4 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [4]

5 Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 84 2 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for Elevtrivsel på Frederiksværk Gymnasium og HF samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte årgange (hvis relevant for uddannelsen). I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen. NB: Den øverste graf på denne side indeholder det samlede 2 lands- og regionsresultat for ALLE uddannelser på skolerne. Graf(erne) her til højre viser lands- og regionsresultat for de uddannelser I har på jeres skole. Der kan derfor være forskel på lands- og regionsgennemsnit i graferne. Eksempelvis har nogle skoler flere uddannelser, mens andre kun har én. Frederiksværk Gymnasium og HF 72 STX (Frederiks- værk Gymnasi- um og HF) 76 STX (Regionsgennemsnit) 75 STX (Landsgennemsnit) årgang 2. årgang 3. årgang Frederiksværk Gymnasium og HF HF (Freder iksværk HF (Regionsgen- HF (Landsgennem- 1. årgang 2. årgang Gymnasiumm og HF) nemsnit) snit) [5]

6 Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Graferne på denne side giver dig et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: Køn NB: I parantesen kan du se hvor mange svar, der falder i den pågældende kategori. "Er du kvinde eller mand?" 72 2 Frederiksværk Gymnasium og HF Kvinde (56%) Mand (44%) Ege et faglige gg niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden på din uddannelse?" Frederiksværk Gymnasium og HF En af de bedste (17%) Få, der er bedre (56%) Mange, der er bedre (25%) For svært (3%) Svært, men jeg klarer mig (46%) Passende (47%) For Let (4%) Har du pjækket? Undladt at aflevere opgaver? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du undladt at aflevere obligatoriske opgave indenfor den seneste måned?" "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" Frederiks- Nej Slet Ja, no gle Ja, 1-3 Ja, 4 dage Nej (57%) Ja, en Ja, flere Ja (16%) Nej (84%) værk ikke få timer dage eller mere gang imellem gange Gymnasium (45%) (41%) (1%) (4%) (7%) og HF (35%) [6]

7 af Elevtrivsel og fokusområder for studieretninger STX - Kunstnerisk STX - Naturvidenskabelig STX - Samfundsvidenskabelig STX - Sproglig STX - Andet STX -Endnu ikke valgt Elevtrivsel Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [7]

8 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Frederiksværk Gymnasium og HF Elevtrivsel Frederiksværk Gymnasium og HF som helhed? Lever op til forventning Anbefale Frederiksværk Gymnasium og HF til andre? Frederiksværk Gymnasium og HF årig HF 1. årgang 1p 1q 1r 2. årgang 2p 2q STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1a 1b 1c 1x 1y 1z 2. årgang 2a 2b 2c 2x 2y 2z 3. årgang 3a 3b 3c 3x 3y * * * 83* >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/ /uddannelser/hold/klasse [8]

9 Elevtrivsel og Motivation på tværs af sektorer og regioner Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan du se hvor Frederiksværk Gymnasium og HF som helhed er placeret mht. trivsel og motivation i forhold til andre skoler Frederiksværk Gymnasium og HF 2. Regionsgns. (Region Hovedstaden) 3. Landsgennemsnit 4. Bedste resultat for skole Øvrige skoler 4 85 EGEN MO OTIVATION ELEVTRIVSEL Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan du se hvor Frederiksværk Gymnasium og HF som helhed er placeret mht. trivsel og motivation i forhold til andre skoler Frederiksværk Gymnasium og HF 2. STX (Frederiksværk Gymnasium og HF) 3. HF (Frederiksværk Gymnasium og HF) 4. STX (Landsgennemsnit) 5. HF (Landsgennemsnit) STX på andre skoler HF på andre skoler 85 EGEN MOTIV VATION ELEVTRIVSEL [9]

10 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Høj ELEVTRIVSEL 3% 68% Lav 12% 17% Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige g personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Frederiksværk Gymnasium og HF 68% 17% 3% 12% Regionsgns. (Region Hovedstaden) 75% 12% 4% 9% Landsgennemsnit 74% 12% 4% 9% [1]

11 af overordnede fokusområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan du se hvordan eleverne bedømmer de 7 fokusområder. Grafen viser resultaterne for de overordnede fokusområder. Fokusområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Organisering Underviser re Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & mate- rialer [11]

12 af overordnede fokusområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Frederiksværk Gymnasium og HF Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Frederiksværk Gymnasium og HF årig HF årgang 63 1p 65 1q 1r årgang 68 2p 69 2q 67 STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 7 1a 68 1b 73 1c 68 1x 72 1y 67 1z årgang 69 2a 67 2b 2c 64 2x 7 2y 72 2z 7 3. årgang 76 3a 3b 75 3c 75 3x 75 3y >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/ /uddannelser/hold/klasse [12]

13 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af fokusområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDE ERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Socialt miljø 75 Undervisere 7 Organisering Undervisning 65 Fysisk miljø Udstyr & materialerr 55 OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKTAFENFORBEDRING FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering Undervisning Fysisk miljø VEDLIGEHOLD Undervisere Socialt miljø TILPAS Egen motivation OBSERVER Udstyr & materialer Sådan tolker du Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af fokusområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning fokusområderne har for trivslen: PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrkerr Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller fo orbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store ef ffekt på den overordnede d trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. [13]

14 Organisering Gennemgang af de syv fokusområder De syv fokusområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider fokusområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte fokusområde. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Organisering Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på Frederiksværk Gymnasium og HF. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Organisering Uddannelsens administration/kontor Uddannelsens ledelse Skolens skemaplanlægning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på Frederiksværk Gymnasium og HF. ng Vurderi Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen,,jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [14]

15 Organisering Prioriteringskort for Organisering 75 TILPAS 121 VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering ing på Frederiksværk Gymnasium og HF. VURDERI ING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 117. Uddannelsens administration/kontor 118. Uddannelsens ledelse 119. Skolens skemapl lanlægning 122. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst TILPAS 12. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 121. Jegfårgodinfo god rmation om aflysninger og ændringer af undervisningen OBSERVER 123. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [15]

16 Organisering Grafen viser det samlede resultat for Organisering på Frederiksværk Gymnasium og HF samt for uddannelsesretningerne og de enkelte årgange. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen. dering Vurd Frederiksværk Gymnasium og HF STX (Frederiks- værk Gymnasi- um og HF) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Frederiksværk Gymnasium og HF HF (Frederiksværk Gymnasiumm og HF) HF (Regionsgennemsnit) HF (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang [16]

17 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 V48 ber resultater på tværs af Frederiksværk Gymnasium og HF V49 3a * 83* 3b c x y Jeg kan selv finde de Jeg får god information om Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra Skolen er konsekvent overfor useriøse informationer om aflysninger og Uddannelsenss Skolens uddannelsen, ændringer af administration/ ko Uddannelsens skemaplanlægnin jeg har brug undervisninge eleverne/kursi Organisering ntor ledelse g for n sterne seriøst Langkær Gymnasium og HF 62, , , Frederiksværk Gymnasium og HF årgang årig HF årgang p q r årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang a * 1b c x * 9* 83* 68 1y z årgang a b c x y z årgang elever/kursiste r 85* * >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/ /uddannelser/hold/klasse [17]

18 Undervisere Undervisere Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på Frederiksværk Gymnasium og HF. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere. g Frederiksværk k Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Undervisere Lærernes/undervisernes fagli- Lærernes/undervisernes en- Lærernes/undervisernes evne ge dygtighed gagement i undervisningen til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på Frederiksværk Gymnasium og HF Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Lærerne/underviserne er godt forberedte Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Vurder ring Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen [18]

19 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere e på Frederiksværk Gymnasium og HF. VURDERI ING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 72. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 75. Lærerne/underviserne motiverer mig VEDLIGEHOLD 7. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 74. Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer 77. Lærerne/underviserne overholder aftaler TILPAS 73. Lærerne/underviserne er godt forberedte 78. Lærerne/undervis serne kommer til tiden OBSERVER 76. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 79. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen [19]

20 Undervisere Grafen viser det samlede resultat for Undervisere på Frederiksværk Gymnasium og HF samt for uddannelsesretningerne og de enkelte årgange. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen. dering Vurd Frederiksværk Gymnasium og HF STX (Frederiks- værk Gymnasi- um og HF) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Frederiksværk Gymnasium og HF HF (Frederiksværk Gymnasiumm og HF) HF (Regionsgennemsnit) HF (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang [2]

21 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 V48 V49 ber resultater på tværs af Frederiksværk Gymnasium og HF Lærerne/un derviserne giver ofte tilbagemeldi Lærernes/u ndervisernes Lærernes/u Lærerne/un derviserne nger på mine Lærerne/un derviserne Lærernes/u engagement nderviserne Lærerne/un anvender Lærerne/un præsentatio Lærerne/un Lærerne/un giver plads ndervisernes i s evne til at derviserne opdateret derviserne ner og min derviserne derviserne til humor i faglige gg undervisnin formidle er godt viden og motiverer arbejdsindsa overholder kommer til undervisnin Undervisere dygtighed gen stoffet forberedte materialer mig ts aftaler tiden gen Langkær Gymnasium og HF 62, , , Frederiksværk Gymnasium og HF årgang årig HF årgang p q r årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang a b c x 89* 89* 9* 86* y z * årgang a b c x * y * z årgang a b 77 3c x y * * * * >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/ /uddannelser/hold/klasse [21]

22 Undervisning Undervisning Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på Frederiksværk Gymnasium og HF. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. g Frederiksværk k Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Undervisning Den undervisning Variationen i de Jeg oplever sam- Vi har indflydelse du modtager undervisningsformer menhæng mellem på undervisningen du modtager fagene i min ud- dannelse Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på Frederiksværk Gymnasium og HF. NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Der er arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne [22]

23 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning TILPAS 89 VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på Frederiksværk Gymnasium og HF. VURDERI ING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 81. Variationen i de undervisningsformer du modtager 83. Vi har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD. Den undervisning du modtager 82. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse 84. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 86. Undervisningen forbereder mig til at læse videre TILPAS 89. Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen OBSERVER 85. Der er arbejdsro i undervisningen 87. Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 88. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet [23]

24 Undervisning Grafen viser det samlede resultat for Undervisning på Frederiksværk Gymnasium og HF samt for uddannelsesretningerne og de enkelte årgange. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen. dering Vurd Frederiksværk Gymnasium og HF STX (Frederiks- værk Gymnasi- um og HF) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Frederiksværk Gymnasium og HF HF (Frederiksværk Gymnasiumm og HF) HF (Regionsgennemsnit) HF (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang [24]

25 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 V48 V49 ber resultater på tværs af Frederiksværk Gymnasium og HF NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem. Vi drøfter Vi bruger Lærerne/u resultatern skolens Jeg bliver Variationen Jeg oplever ndervisere e af læringsplat forstyrret, i de sammenhæ Vi har Jeg lærer Undervisninkoordinerer undervisnin form i når andre Den undervisnin ng mellem indflydelse noget nyt Der er gen tidspunkter gsevaluerin forbindelse elever/kursi undervisnin gsformer fagene i på hver dag arbejdsro i forbereder for ger i med ster bruger Undervisnin g du du min undervisnin på min undervisnin mig til at opgaveafle klassen/på undervisninbærbar pc i g modtager modtager uddannel lse gen uddannelse gen læse videre veringer holdet gen timerne Langkær Gymnasium og HF 62, , , Frederiksværk Gymnasium og HF årgang årig HF årgang p q r årgang p * 2q STX (Alment Gymnasium) årgang a b c x 79* 85* 74* 73 1y z årgang a b c x y z årgang a b c x y * 86* * 78* * * 86* * >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/ /uddannelser/hold/klasse [25]

26 Socialt miljø Socialt miljø Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på Frederiksværk Gymnasium og HF. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø. g Frederiksværk k Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klas- se/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Frederiksværk Gymnasium og HF Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Skolens sociale miljø Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold [26]

27 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på Frederiksværk Gymnasium og HF. VURDERI ING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 14. Skolens sociale miljø 16. Det sociale sammenhold i klassen/på holdet 113. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden VEDLIGEHOLD 19. Skolen er et rart sted at være 112. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 114. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 115. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden OBSERVER 11. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 116. Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold [27]

28 Socialt miljø Grafen viser det samlede resultat for Socialt miljø på Frederiksværk Gymnasium og HF samt for uddannelsesretningerne og de enkelte årgange. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen. dering Vurd Frederiksværk Gymnasium og HF STX (Frederiks- værk Gymnasi- um og HF) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Frederiksværk Gymnasium og HF HF (Frederiksværk Gymnasiumm og HF) HF (Regionsgennemsnit) HF (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang [28]

29 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Frederiksværk Gymnasium og HF LevelNum UnitName V47 V48 V49 ber Skolen laver Skolen Stemningen gode gjorde i min Jeg kan få arrangemen meget for at klasse/på hjælp og ter fx fester, vi skulle føle Jeg føler mit hold er støtte fra café, frivillig Jeg har god Det sociale os godt mig tryg i præget af mine idræt eller kontakt med sammenhold Skolen er et tilpas, da vi min tolerance og klassekamm andet uden elever/kurist Skolens i klassen/på rart sted at startede på klasse/på respekt for erater/medk for er fra andre Socialt miljø sociale miljø holdet være uddannelsen mit hold hinanden ursister skoletiden klasser/hold Langkær Gymnasium og HF 62, , , Frederiksværk Gymnasium og HF årgang årig HF årgang p q r årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang a 81 86* * 74 1b c * 86* x y z * 2. årgang a b c x y z årgang a b c x 92* 89* * 89* 92* y >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/ /uddannelser/hold/klasse [29]

30 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på Frederiksværk Gymnasium og HF. g Frederiksværk k Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Fysisk miljø Skolens fysiske undervisnings- Skolens vedligeholdelse og Skolens indretning og udforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) rengøring seende Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på Frederiksværk Gymnasium og HF. VURDERING 7 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 126. Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 128. Skolens indretning og udseende VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 127. Skolens vedligeholdelse og rengøring OBSERVER [Ingen punkter] [3]

31 Fysisk miljø Grafen viser det samlede resultat for Fysisk miljø på Frederiksværk Gymnasium og HF samt for uddannelsesretningerne og de enkelte årgange. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen. dering Vurd Frederiksværk Gymnasium og HF STX (Frederiks- værk Gymnasi- um og HF) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Frederiksværk Gymnasium og HF HF (Frederiksværk Gymnasiumm og HF) HF (Regionsgennemsnit) HF (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang [31]

32 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNumb UnitName er resultater på tværs af Frederiksværk Gymnasium og HF V47 V48 V49 6 Langkær Gymnasium og HF Frederiksværk Gymnasium og HF 1. årgang 2-årig HF 1. årgang 1p 1q 1r 2. årgang 2p 2q STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1a 1b 1c 1x 1y 1z 2. årgang 2a 2b 2c 2x 2y 2z 3. årgang 3a 3b 3c 3x 3y Skolens fysiske undervisning sforhold (bord, stole, klasselokaler, Skolens vedligeholdel Skolens laboratorier, se og indretning Fysisk miljø værksteder) rengøring og udseende 62, , , * * * * >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/ /uddannelser/hold/klasse [32]

33 Egen motivation Egen motivation Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på Frederiksværk Gymnasium og HF Frederiksværk k Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen motivation. g Egen motivation Din egen indsats i Jeg har relevant Jeg kommer til ti- Jeg afleverer mine Jeg overholder af- undervisningen undervisningsma- den opgaver til tiden taler med lærer- teriale fx bøger og ne/underviserne notater med til timerne De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på Frederiksværk Gymnasium og HF Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 84 2 Din motivation til at lære nyt Jeg er med til at skabe arbejdsro [33]

34 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 9 TILPAS VEDLIGEHOLD 68 Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på Frederiksværk Gymnasium og HF. VURDERI ING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 65. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 67. Jeg afleverer min ne opgaver til tiden 68. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS 66. Jeg kommer til tiden OBSERVER 63. Din egen indsats i undervisningen 64. Din motivation til at lære nyt 69. Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden på Frederiksværk Gymnasium og HF [34]

35 Egen motivation Grafen viser det samlede resultat for Egen motivation på Frederiksværk Gymnasium og HF samt for uddannelsesretningerne og de enkelte årgange. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen. dering Vurd Frederiksværk Gymnasium og HF STX (Frederiks- værk Gymnasi- um og HF) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Frederiksværk Gymnasium og HF HF (Frederiksværk Gymnasiumm og HF) HF (Regionsgennemsnit) HF (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang [35]

36 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName ber resultater på tværs af Frederiksværk Gymnasium og HF V47 V48 V49 6 Jeg har relevant undervisning smateriale fx Jeg overholder Din egen Din Jeg afleverer indsats i motivation bøger og mine aftaler med Egen undervisning til at lære notater med Jeg kommer opgaver til lærerne/und motivation en nyt til timerne til tiden tiden erviserne Langkær Gymnasium og HF 62, , , Frederiksværk Gymnasium og HF årgang årig HF årgang p q r årgang p q STX (Alment Gymnasium) årgang a b * 92* c x y z årgang a b c x 92* 76 91* 97* * 7 2y z årgang a Jeg er med til at skabe arbejdsro 3b * 3c x 83 76* y >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/ /uddannelser/hold/klasse [36]

37 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på Frederiksværk Gymnasium og HF. g Frederiksværk k Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it- udstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under fokusområdet. [37]

38 Udstyr & materialer Grafen viser det samlede resultat for Udstyr & materialer på Frederiksværk Gymnasium og HF samt for uddannelsesretningerne og de enkelte årgange. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen. dering Vurd Frederiksværk Gymnasium og HF STX (Frederiks- værk Gymnasi- um og HF) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang 3. årgang Frederiksværk Gymnasium og HF HF (Frederiksværk Gymnasiumm og HF) HF (Regionsgennemsnit) HF (Landsgennemsnit) 1. årgang 2. årgang [38]

39 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNumb UnitName er resultater på tværs af Frederiksværk Gymnasium og HF V47 V48 V49 6 Langkær Gymnasium og HF Frederiksværk Gymnasium og HF 1. årgang 2-årig HF 1. årgang 1p 1q 1r 2. årgang 2p 2q STX (Alment Gymnasium) 1. årgang 1a 1b 1c 1x 1y 1z 2. årgang 2a 2b 2c 2x 2y 2z 3. årgang 3a 3b 3c 3x 3y Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens itudstyr fungerer godt 62, , , * * 91* >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/ /uddannelser/hold/klasse [39]

40 Del II (fortsat) Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - []

41 Fremtidsplaner Hvad er dine planer efter afslutningen af din nuværende uddannelse på Frederiksværk Gymnasium og HF % 3% 35% ocent Pro 2% 25% 2% 1% 3% 2% 5% 1% % Læse videre Få en uddan- nelsesaftalee Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke Hvilken af disse uddannelser har du overvejet at vælge? (kortere-, mellem-, længerevarende uddannelse eller andet) Procent 5% % 3% 29% 47% 2% 21% 1% % 3% KVU MVU LVU Andet [41]

42 Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til Altid Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Aldrig At tage noter i undervisningen Underholdning i timer- Facebook, film, ne, fx chat, mv. Informationssøgning Individuelt arbejde Gruppearbejde Frederiksværk Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Lærere/undervisere er gode til at bruge comog teknologi i putere undervisningen Lærere/undervisere er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og Internet- tet i undervisningen Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater/ medkursister, når jeg er i skole Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr [42]

43 Del III: Uddybende datagrundlag - Spredningsmål [43]

44 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningsmål I de kommende tabeller er der bl.a. opstillet såkaldte spredningsmål. Spredningsmålet en re-skaleriner et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og : I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og 65. STØRST MULIG SPREDNING MIDDEL MINDST MULIG SPREDNING % 5% 5% Her er man hhv. mest enige, mest uenige i vurderingerne af de forskellige udsagn Spredningstal De 1 spørgsmål, hvor man svarer mest forskelligt Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Skolens it-udstyr fungerer godt Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinandenn Der er arbejdsro i undervisningen Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne De 1 spørgsmål, hvor man er mest enige Den undervisning du modtager På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er dårligst og 1 er bedst, hvilket karakter vil du give skolen som helhed? Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Uddannelsens ledelse Din egen indsats i undervisningen Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Uddannelsens administration/kontor Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Din motivation til at lære nyt [44]

45 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningstal Elevtrivsel På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er dårligst og 1 er bedst, hvilket karakter vil du give skolen som helhed? På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er mindst og 1 er mest, i hvilken grad lever uddannelsen/kurset op til dine forventninger? I hvilken grad anbefaler du skolen til andre? Organisering g Uddannelsens administration/kontor Uddannelsens ledelse Skolens skemaplanlægning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Undervisere Lærernes/undervisernes faglige g dygtighed g Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet Lærerne/underviserne er godt forberedte Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen Undervisning Den undervisning du modtager Variationen i de undervisningsformer du modtager Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer g Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne Socialt miljø Skolens sociale miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinandenn Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende [45]

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (41 besvarelser ud af 432 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (1145 besvarelser ud af 1319 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 97% (2/2) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 62% (2/1141) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 938 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 44% (1253/2) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: % (9343/118) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Espergærde Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (936 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 10 VUC Fyn og Fyns HF-kursus Svarprocent: 89% (13/1903) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (7/9) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (875 besvarelser ud af 193 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 86% (337 besvarelser ud af 39 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1224 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 84 4 71 73 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 96% (717 besvarelser ud af 748 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 VUC Kolding Svarprocent: 87% (546/631) Elevtrivsel 1 VUC Kolding Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 7 71 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (844 besvarelser ud af 954 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser STX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (61 besvarelser ud af 675 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser HHX / HTX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (19 besvarelser ud af 212 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 65% (1164 besvarelser ud af 1789 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 84% (282/336) Områderapport Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Københavns åbne Gymnasium Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (359 besvarelser ud af 482 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (347 besvarelser ud af 35 mulige) Elevtrivsel 1 78 78 [+3] 88 4 2 Elevtrivsel Elevtrivsel - Studieretninger 1 STX - Kunstnerisk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (7 besvarelser ud af 991 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (154 besvarelser ud af 178 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 73 84 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (5 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (335 besvarelser ud af 346 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (6 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: % (6/122) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 354 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser KTS 29 Svarprocent: ikke oplyst (518 besvarelser) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: % (124/11) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere