Kapitel I: Indledning, teser og formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel I: Indledning, teser og formål"

Transkript

1 Kapitel I: Indledning, teser og formål Præsentation af emnet Afhandlingens teser og formål Teserne underbygges Indledning Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv lovgivning navnlig lejelovgivningen Generelt om beskyttelsespræceptiv regulering af erhvervsforhold Forpagtning og leje forskelle og ligheder Beboelseslejemål Erhvervslejemål Forpagterens beskyttelsesinteresse Styrkeforholdet mellem ejer og forpagter Kvalificerende omstændigheder, der kan påvirke styrkeforholdet Forhold, der har begrundet lovgivning om forpagtning i udlandet Ad tese nr. 2 Partsautonomi ctr. lovregulering Hidtidige overvejelser om forpagtningslovgivning i Danmark Anvendelse af standardkontrakter Karakteristik af de anvendte kontrakter Anvendelse af kontrakterne i praksis Sammenfatning: Standardkontrakternes betydning for reguleringsbehovet Hvorfor fravige partsautonomien ved forpagtningsaftaler? Øvrige forhold Sammenfattende om tese nr Ad tese nr. 3 Behov for præcisering af retsstillingen? Retskilder om forpagtning Empiriske undersøgelser Anvendelse af fremmed ret i afhandlingen Fremmed ret som retskilde Geografisk afgrænsning

2 6.3. Sverige Tyskland Holland Plan for fremstillingen Kapitel II: Afgrænsning af forpagtningsbegrebet Er»forpagtningsaftaler«et entydigt begreb? Teoriens anvendelse af begrebet forpagtningsaftaler Systematisering Positiv afgrænsning Negativ afgrænsning Afgrænsning over for landbrugsloven Sammenfatning af teorien Forpagtning i dansk lovgivning Forpagtning i domspraksis Er der behov for at sondre mellem flere typer af forpagtning? Forpagtningsbegreber i fremmed ret Sverige Holland Tyskland Afgrænsning af begrebet»landbrugsforpagtning« Indledning og plan for fremstilling Forskellige inddelinger af jord Erhvervsmæssigt jordbrug som hovedformål Forsvarlig jordbrugsmæssig udnyttelse Lbl. 7 a, stk Forsvarlig erhvervsmæssig udnyttelse Lbl. 7, stk Ret til frugtoppebørsel Erhvervsmæssigt jordbrug som hovedformål En samlet definition af aftaler om landbrugsforpagtning Afgrænsning af landbrugsforpagtningsrettigheder over for andre rettigheder Indledning Leje Leje af hus eller husrum forholdet til lejelovgivningen Leje af fast ejendom, der ikke er omfattet af lejelovgivningen Leje af løsøre Aftaler om lån til brug

3 Finansiel leasing Servitutter Bestyreraftaler Dyrkningsaftaler Arbejdskontrakter og lønmodtagerforhold Løsørekøb Kapitel III: Indgåelse af forpagtningsaftaler Forpagtningsaftalers genstand Indledning Jord og/eller bygninger Løsøre Forpagtningsaftalens indgåelse Indledning almindelige regler om aftalens indgåelse Krav til aftalens form Skriftlige eller mundtlige aftaler? Skriftlige og mundtlige aftaler i praksis Kritik af de danske regler om skriftlighed Hvilket omfang bør skriftlighedskravet have? Krav til aftalens indhold Hvad bør retsfølgen af formmangler være? Krav til aftalens varighed Stempelpligt Tinglysningspligt Særlige krav ved indgåelsen af aftalen Krav til fysiske personer som forpagtere Krav til juridiske personer som forpagtere Kapitel IV: Ejerens og forpagterens hovedforpligtelser Indledning Ejerens hovedforpligtelser Ved lejeforholdets begyndelse Løbende i lejeperioden Forpagterens hovedforpligtelser Betaling af forpagtningsafgift Omsorgspligt Pligt til at tiltræde brugen? Kort om parternes biforpligtelser Sammenfatning de lege ferenda om parternes hovedforpligtelser

4 Kapitel V: Risikospørgsmål, vedligeholdelsespligt og mangler Ejerens hovedforpligtelser Indledning Begrebsbestemmelse Risikofordeling Det almindelige risikobegreb Risikoens overgang Risikoovergang ved lejeaftalens begyndelse Risikoovergang ved lejeaftalens ophør Vedligeholdelse Mangler Forbedringer Risikofordeling og vedligeholdelsespligt i leje- og forpagtningsforhold Indledning og afgrænsning Hovedregel: Ejeren bærer risikoen for hændelig undergang og forringelse Undtagelse 1: Fravigelser ved lov eller på grund af forholdets natur Undtagelse 2: Aftale om, at lejer bærer risikoen Undtagelse 3: Umulighed Undtagelse 4: Caveat emptor Culpøse skader og erstatningsregler Lejers egen culpa Culpa udvist af folk, som lejer svarer for Skade på ejers eller lejers genstande Bevisspørgsmål Almindelige regler om mangler og mangelsbeføjelser i lejeforhold Mangelsbegrebet fortsat Lejerens mangelsbeføjelser Dom til naturalopfyldelse Godtgørelse for lejers egen udbedring af manglen Forholdsmæssigt afslag Ophævelsesret Erstatning Erstatning forudsætter et ansvarsgrundlag Oprindelige mangler Efterfølgende mangler

5 Ansvar for udlejers folk og andre, som udlejer svarer for Lejers egen skyld og tabsbegrænsningspligt Kort om hvad erstatningen omfatter Særligt om erstatning ved hel eller delvis ekspropriation af forpagtede arealer Lejers øvrige beføjelser Udlejers beføjelser ved lejers misligholdelse Dom til naturalopfyldelse Godtgørelse for udlejers egen udbedring af manglen Forholdsmæssigt afslag Ophævelsesret Erstatning De lege ferenda om vedligeholdelsespligt Kapitel VI: Forpagtningsafgiften forpagterens hovedforpligtelse Indledning Fastlæggelse af afgiftens størrelse Aftale om afgiftens størrelse Intet vederlag er aftalt Risikoregler ved betalingsmisligholdelse i tingslejeforhold Forud- eller bagudbetaling af forpagtningsafgiften Gældende ret og praksis De lege ferenda om forud-/bagudbetaling Betalingsterminer Løbedage Indledning Betydningen af løbedage ved for sen betaling Hvornår gælder der løbedage? Aftaler om løbedage i praksis De lege ferenda om løbedage Betaling af skatter, afgifter, gebyrer mv Indledning og afgrænsning Det almindelige udgangspunkt Gældende ret Afgrænsningstvivl Afgifter hvilende på brugen af ejendommen Naturalforpligtelser Ejendomsskatter mv

6 7.8. Forpligtelser over for tredjemand påtaget af ejeren Fravigelse af den udfyldende regel? Afdrag og renter på lån Forsikringer Betaling af nye skatter og afgifter De lege ferenda om skatter og afgifter Afgiftsregulering og ændrede forhold i forpagtningsperioden Metoder til regulering af forpagtningsafgiften De anvendte reguleringsmetoder Forskelle mellem beregningsmetoderne Særlige problemer vedrørende kapitelstakstreguleringen De lege ferenda om afgiftsregulering Genforhandlingsklausuler Forudsætningslæren og aftl Indledning Aftalelovens Forudsætningslæren Sammenfattende om ændrede forhold Momsberegning af forpagtningsafgiften Ejerens misligholdelsesbeføjelser Naturalopfyldelse Forholdsmæssigt afslag Hæveret Erstatning Øvrige misligholdelsesbeføjelser De lege ferenda om ejerens misligholdelsesbeføjelser Kapitel VII: Behov for regulering af forpagtningsaftaler konklusion Indledning Forskellige reguleringsinstrumenter Begrebsbestemmelse og afgrænsning Præceptiv eller deklaratorisk lovgivning Standardkontrakter og almindelige betingelser Sammenfatning skematisk fremstilling Sammenfatning af afhandlingens retspolitiske afsnit behov for regulering? Kontraktsindgåelsen formkrav (afsnit III) Skriftlighedskrav Forpagtningsaftalens maksimale varighed

7 Fordeling af pligt til betaling af stempelafgift Tinglysningspligt Krav til fysiske personer som forpagtere Parternes hovedforpligtelser (afsnit IV) Forpagterens underretnings- og handlepligt Forpagterens pligt til at dyrke jorden Vedligeholdelse og mangler (afsnit V) Generelt behov for ændringer Ændringer i DDL s standardkontrakt Forpagterens retsstilling ved ekspropriation Forpagtningsafgiften (afsnit VI) Forpagtningsafgiftens størrelse Forud- eller bagudbetaling af forpagtningsafgiften Betalingsterminer Løbedage Betaling af skatter, afgifter mv Afgiftsregulering og ændrede forhold Genforhandlingsklausuler Momsberegning Ejerens misligholdelsesbeføjelser Generelt om afhandlingens teser English Summary Appendiks 1: Kontraktsundersøgelsen checkliste Appendiks 2: Leverandører af kontrakter til kontraktsundersøgelsen Litteratur Litteraturforkortelser Andre forkortelser Lovregister Domsregister Stikordsregister

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Afgrænsning af erhvervslejeretten

Afgrænsning af erhvervslejeretten Afgrænsning af erhvervslejeretten Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Afgrænsning af erhvervslejeretten Indplacering i retssystemet Begrebet leje Varig tilknytning til fast ejendom Begrebet lokaler Tidsmæssig

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet Cand.Merc.Jur Juridiske Institut Forfatter: Mads Neumann Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet i relation til prisfastsættelse, undersøgelse af faktiske forhold og andre urigtige oplysninger Handelshøjskolen

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere