HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?"

Transkript

1 HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? (Ikke fortroligt) 1

2 1) Indledning.. 4 2) Problemformulering 4 3) Afgrænsning. 5 4) Metode og disposition.. 6 5) Datamateriale og kildekritik. 7 6) Prisudvikling på en familiehuse ) Økonomiske tiltag, som indirekte kan have haft indflydelse på prisudviklingen.11 8) Teorier om spekulation og fundamentals.14 9) Fundamentals i min analyse a: Renten 17 9 b: Skattetrykket.20 9 c: Ledighed 23 9 d: Løn e: BNP.27 9 f: Forbruget.28 9 g: Olien ) Grundmodel 35 11) Hvilke forhold har i øvrigt indflydelse på udviklingen i prisen på en familiehuse? ) Har dagens boligejer økonomiske problemer? ) Familiens Danmarks køb af en familiehus i Hvad var deres rådighedsbeløb og formue ud fra familiens valg af lånetyper? ) Hvad er der sket med familiens rådighedsbeløb og formue ved fald i renten 2

3 uden omlægning af lån? ) Hvad er der sket med familiens rådighedsbeløb og formue ved fald i renten med løbende omlægning af lån? ) Hvad sker der med familiens rådighedsbeløb og formue ved stigning i renten? Er der årsager, der kan imødegå yderligere fald i priserne? ) Hvad kan man gøre for at udjævn priserne? ) Konklusion.67 11) Litteratur og kildehenvisning 69 12) Bilag 70 3

4 Indledning..1: Boligpriserne har de seneste 10 år været svingende først stigende og siden 2007 faldende. Boligen er både familiens hjem og en økonomisk omkostning, som påvirkes af ændringer i samfundsøkonomien. Jeg er blevet nysgerrig efter at finde ud af, hvad der er mulige årsag til udsvingene i boligpriserne og svinger de mere end forventet, om jeg selv kan konstruere en mulig model og hvordan udviklingen har påvirket familiens rådighedsbeløb og formue og vil påvirke familiens rådighedsbeløb og formue frem i tid. Har det været naturligt med udsving i priserne, når man kigger på de årsager, der kan have indflydelse på priserne renten, ledigheden, BNP, skattetryk med videre? Jeg har fundet frem til en fiktiv familie, som har købt bolig i Det er yderst interessant for mig at se på, hvordan deres rådighedsbeløb og formue var ved købet ud fra forskellige valg af finansiering, hvordan begge har udviklet sig efter købet både med og uden optimal omlægning af deres gæld siden købet, om værdien af boligen har udviklet sig som given teori lægger op til og hvordan rådighedsbeløb og formue kan udvikle sig fremover med udgangspunkt i dag? Afslutningsvis vil jeg kort byde ind på, hvad man kan gøre for at begrænse udsvingene i boligpriserne. Problemformulering..2: Jeg vil i opgaven belyse prisudviklingen på ejerboliger og undersøge, hvad de primære årsager har været til, at vi har oplevet prisændringer. Samtidigt vil jeg analysere, hvilken påvirkning en renteændring kan have på friværdien i en ejerbolig med udgangspunkt i en boligejers økonomi, herunder hvilke økonomiske konsekvenser, det kan have på ejerens formue og rådighedsbeløb afhængig af, hvilken lån ejeren har. Min opbygning af opgaven er som følger: Hvordan har prisudviklingen været på ejendomsmarkedet siden 2000? og hvilke samfundsøkonomiske tiltag har der kort beskrevet været i samme periode? 4

5 Hvilke faktorer påvirker prisdannelsen på enfamiliehuse og kan ændringer i disse forklare prisudviklingen? Har dagens boligejer økonomiske problemer? Familien Danmarks rådighedsbeløb og formue ved køb af enfamiliehus i 2006 ud fra forskellige lånetyper. Hvad sker der med familiens rådighedsbeløb og formue ved fald i renten fra køb til nu uden løbende omlægning lån og med løbende omlægning af lån? Hvad sker der med familiens rådighedsbeløb og formue på sigt ved stigning i renten? AFGRÆNSNING..3: Jeg analyser udelukkende familier, hvor enfamiliehus er familiens helårsbolig og i Danmark der er ikke taget højde for mulige, forskellige udviklinger regionalt. Data og analyser på det samlede boligmarked er anvendt, hvis de ikke har været til rådighed for enfamiliehuse markedet separat. Analysen dækker perioden , da den er den nyeste periode med forskellige udviklinger. Familiens økonomi er bygget op ud fra fiktive indtægter og udgifter og analysen gælder alene denne families økonomi. Mangel på opdateret litteratur og modeller er nogle steder suppleret med egne vurderinger og modeller. Jeg har taget udgangspunkt i, at renten er en yderst vigtig faktor for udvikling af priserne. Renten kan dog ikke så alene, hvad analysen også når frem til og er grunden til, at jeg i min model for årsager til udvikling i priserne inddrager udviklingen i ledigheden, og væksten. Under beregningerne af rådighedsbeløb har jeg beregnet rådighedsbeløb til at være det samme ved køb i 2006 og i dag 2011 ved uændret rente for overskuelighedens skyld og fordi, jeg er mere er interesseret i at, hvordan ændringer i renten ændre rådighedsbeløbet. Jeg er også gået ud fra at varigheden på obligationerne er den samme efter samme grund. 5

6 METODE.4: I afsnit 6 og 7 forholder jeg mig til prisudviklingen på en familiehuse og hvilke samfundsmæssige tiltag der kort beskrevet har været i samme periode internationalt som nationalt. I afsnit 8 redegør jeg for nogle af de teorier om grund til prisudvikling, som jeg finder interessante. I afsnit 9 beskriver jeg de fundamentals, som jeg har udvalgt ud fra, hvad jeg tror på, der har indflydelse på prisudviklingen og forholder mig til, om der virkeligt er sammenhæng årtiet tilbage. I afsnit 10 har jeg lavet min egen grundmodel ud fra de fundamentals, som jeg mener har mest indflydelse på prisudviklingen og går modellen igennem trinvis. I afsnit 11 bliver de svært målbare fundamentals beskrevet, der kan have indflydelse på priserne. I afsnit 12 beskriver jeg og forholder mig kort til, om dagens boligejer har økonomiske problemer. I afsnit analyserer jeg, hvordan en families rådighedsbeløb og formue har udviklet sig ved forskellige lånetyper siden køb af en familiehus i 2006 med og uden aktiv omlægning af lån i perioden og giver mit bud på, hvordan familiens formue kan udvikle sig frem i tid. I afsnit 17 kommer jeg kort med mit bedste bud på, hvad man kan gøre for at udjævne priserne. Talmaterialet i forholdet mellem udviklingen i priser og mulige årsager er indekset for at give bedst muligt overblik med indeks 100 for Jeg har ikke vedlagt familiens økonomiberegning som bilag, da jeg mener det ikke er interessant, men mener taget udgangspunkt i familiens rådighedsbeløb ud fra køb. 6

7 DATAMATERIALE OG KILDEKRITIK 5: Jeg har valgt at benytte umiddelbart tilgængeligt datamateriale. Datamaterialet kommer hovedsagligt fra Danmarks Statistik. Hvis det ikke har været fyldestgørende, har jeg sekundært gjort brug af Realkreditrådet. Jeg har ingen grund til at betvivle på validiteten af de data, som ligger til grund for min analyse og egne beregninger med udgangspunkt for tal fra begge. Økonomiberegning for familien ved køb i 2006 er hentet fra en rigtig beregning i 2006 på en fiktiv familie og en reel salgsopstilling. Økonomiberegningen er lavet i Danske Bank og salgsopstillingen er vedlagt som bilag. Jeg har heller ikke her nogen grund til at betvivle på rigtigheden af beregningerne. Derudover har jeg gjort brug af publiceret analyser og avisartikler. Det er min vurdering, at kilderne er objektive dog kan et minimum af subjektivitet næppe undgås. Prisudviklingen på enfamiliehuse : 7

8 Indeks for udviklingen i kontantpriser, almindelig handel, hele landet enfamiliehuse. 2006= ,4 56,9 60,2 62,5 64,4 70,1 82, ,9 101,1 87,1 Kilde: Danmarks Statistik 120 indeks indeks 20 0 Udsvingene i boligpriserne har i det seneste årti været markante i både opadgående og nedadgående retning. Tidligere blandt andet i 1980erne svingede priserne også en del, men ikke helt så meget som i perioden fra 2005 til Som det fremgår af tallene steg priserne på enfamiliehuse kraftigt fra 2004 til Bare tre år senere var de faldet kraftigt igen. Boligpriserne følger generelt udviklingen i en lang række samfundsøkonomiske forhold fundamentalt. F.eks. skyldes stigningen i boligpriserne frem mod 2006 i høj grad faldende rente, som normalt virker med en vis forsinkelse, og at samfundsøkonomien udviklede sig gunstigt. Prisstigningerne var på ingen måde et dansk fænomen. Mange andre lande har haft lignende udvikling på boligmarkedet i samme periode. I Danmark har også de afdragsfrie lån og skattestoppet haft en vis betydning. Udviklingen på boligmarkedet har stor indvirkning på den samlede samfundsøkonomi. I perioder med høj økonomisk aktivitet og efterspørgsel stiger de reale boligpriser, mens udviklingen i boligpriserne normalt er mere moderat, når væksten og efterspørgslen er lavere. Forventningerne har også spillet en rolle for prisudsvingene. Der var en udbredt tro på, at prisen på boliger ville fortsætte opad og opad. En sådan tro kan virke selvforstærkende. De forventninger 8

9 til prisudviklingen på boligmarkedet, der herskede i årene op til vendepunktet, fremstår i dag ret optimistiske og bidrog givet til de voldsomme prisstigninger. Prisstigninger, der ikke har realøkonomisk grundlag, vil før eller siden, blive korrigeret. Priserne vil med andre ord falde igen. I Danmark vendte boligmarkedet også igen. Det skete i 2007 som følge af, at renten steg igen, at der blev bygget mange nye huse og at stemningen blandt potentielle boligkøbere skiftede. I foråret 2008 var den almindelige forventning, at boligpriserne ville være moderat vigende de næste par år. Men prisfaldet blev markant forstærket af finanskrisen i efteråret 2008 med dertil hørende stramning i kreditgivningen. I løbet af under et år fra 2008 til 2009 faldt priserne med 14%. Siden 2009 har boligmarkedet stabiliseret sig. Der bliver igen handlet flere boliger og priserne er steget svagt., dog mindre end stigninger i de almindelige forbrugerpriser. De mere stabile og svagt stigende priser skyldes blandt andet et meget lavt renteniveau og øgede disponible indkomster. Stabiliseringen ventes at holde i En lignende stabilisering er sket internationalt og i enkelte lande endda i fremgang. OECD forventer i overvejende grad, at nationale boligmarkeder i de kommende år stabiliserer sig eller bliver genoprettet delvist. Forklaringen er blandt andet det fortsat lave renteniveau. Den internationale opgang og nedgang i boligpriserne efter 2000 adskiller sig fra tidligere boligcykler ved at være stærkere og udsvingene har fulgt hinanden tættere end tidligere. Prisudviklingen hænger her sammen med en global tendens til sammenfaldende renteudvikling og konjunkturcykler. Siden midten af 190erne ses en tendens til samvariation i den europæiske og amerikanske styringsrente, hvilket afspejler sig i renterne på boligfinansiering. En tilsvarende synkron renteudvikling kan ikke genfindes i samme omfang i perioden før midten af 1990erne. Rentedannelsen er tæt forbundet mellem landene og de nationale boligpriser bestemmes i høj grad af den internationale rentedannelse. Faldende renter er således en forklarende faktor for boligprisstigninger frem til omkring Dog begyndte renten i USA at stige i 2004 to år før boligmarkedet toppede. Siden midten af 1990erne er der sket stigning i samvariation i de industrialiserede landes konjunkturudsving. Når landenes konjunkturcykler bliver mere sammenfaldende, vil der også ske en tættere samvariation i den internationale rentedannelse. 9

10 Siden 1980erne er der sket liberalisering på markederne for boligfinansiering. Det er blevet muligt for potentielle boligkøbere at få adgang til større udvalg af lånefinansiering og flere har fået adgang til at lånefinansiere boligkøb. Derved er fleksibiliteten på boligmarkedet blevet styrket. IMF (Den Internationale Valutafond) har i 2008 lavet et markedsliberaliseringsindeks og udarbejdet en simpel rangorden af lande her ud fra. Udvalgte resultater som følger: Lån i friværdi Gratis refinansiering Typisk belåningsgrad i % Typisk løbetid i år Realkreditobl. I % af alle lån Mortgage backed securities % af alle lån USA Ja Ja ,1 Danmark Ja Ja ,5 0,1 Holland Ja Ja ,7 4,6 Sverige Ja Ja ,1 0,9 Norge Ja Nej UK Ja Begrænset ,9 6,4 Kilde: Danmarks Statistik Danmark ligger højt i rangordenen, hvilket især hænger sammen med, at der i Danmark i modsætning til de fleste andre lande er et veludviklet marked for realkreditobligationer. Det er vanskeligt at pege på en sammenhæng mellem markedsliberalisering og boligprisudviklingen. Det bedste sammenligningsgrundlag for at undersøge sammenhængen mellem begge er sammenholde udviklingen i begge. Da der ikke findes data for udviklingen i i markedsliberaliseringsindekset, er en sådan sammenligning ikke mulig. Sammenholdes niveauet for markedsliberalisering med udviklingen i boligpriserne, er det vanskeligt at pege på en klar sammenhæng mellem fleksible lånemuligheder til boligforhold og boligprisudviklingen. Udviklingen på boligpriserne på lidt længere sigt er vanskelig at forudsige og vil blandt andet afhænge af renteudviklingen og ledigheden. Selv hvis boligpriserne fra og med 2012 stiger med cirka 1,5 % årligt hvilket svarer til gennemsnitstigninger de seneste 4 årtier vil der gå ca. 15 år før de reale boligpriser er tilbage på 2007 niveauet. 10

11 ØKONOMISKE TILTAG, SOM INDIREKTE KAN HAVE HAFT INDFLYDELSE PÅ PRISUDVIKLINGEN..7: 2003: Realkreditinstitutter og banker indfører en ny type realkreditlån med afdragsfrihed i op til 10 år 2005: OECD fremlægger en rapport om dansk økonomi, der på linie med de danske vismænd anbefaler reformer, hvis velfærdssamfundet skal bevares. OEDC ønsker bl.a. at afskaffe eller begrænse efterlønnen, nedsætte indkomstskatten og til gengæld at hæve afgifter og ejendomsskatter. 2006: Prisen på olie sætter ny rekord. Prisstigningen skyldes bl.a. risikoen for en konflikt mellem de vestlige lande og det olieproducerende Iran, som mistænkes for at udvikle en atombombe. Også den kraftige økonomiske vækst i Kina har været med til at drive oliepriserne opad og benzinprisen er nu over 10 kr. De økonomiske vismænd advarer mod risiko for overophedning af økonomien med dertil hørende større inflation og forringet konkurrenceevne. 2007: Den amerikanske boligkrise trækker kort tid efter tænder ud i de store internationale banker. Den største bank i Schweiz, UBS, afskriver 10 milliarder dollar på grund af de såkaldte subprime lån givet til huskøbere med lav kreditværdighed. De faldende boligpriser i USA har gjort mange husejere insolvente og ude af stand til at afdrage på deres lån. I samme periode vurderer de økonomiske vismænd, at finanspolitikken skal strammes. Der er betydelig risiko for, at den nuværende højkonjunktur ender i overophedning ved at give skattelettelser og øge de offentlige udgifter. 2008: Den amerikanske stat overtager de to største realkreditinstitutter. Fanny Mae og Freddie Mac, som er på vej til at kollapse. De to sidder på halvdelen af alle amerikanske realkreditudlån. 11

12 Kort tid herefter bliver USA ramt af den værste finansdag siden 9/11. Det store fald i aktiekurserne kommer efter USA's fjerdestørste investeringsbank Lehman Brothers måtte indgive konkursbegæring, da Den Amerikanske Centralbank afviser at hjælpe dem ud af deres krise. Kollapset i den amerikanske storbank sender rystelser i gennem USA og kurserne på Wall Street falder. Krisen har en afsmittende negativ effekt på børskurserne i hele verden herunder den danske. For at forbedre likviditeten på finansmarkederne har centralbankerne rundt om i verden pumpet 180 mia. dollar ud på pengemarkederne. Det gælder centralbankerne i Europa, USA, Japan, England, Canada og Schweiz. Økonomer vurderer, at det er den største aktion nogensinde. For at hindre en omfattende økonomisk krise i USA godkendes en finansiel redningspakke til 700 mia. dollar. Lovforslaget øger blandt andet garantien for borgernes opsparing i bankerne. Formålet er at genskabe tilliden til den amerikanske finansverden. I Danmark er Bankpakke 1 klar. Aftalen betyder, at bankerne skal bidrage med 35 mia. for at redde eventuelle nødlidende banker. Regeringen spænder desuden en statsgaranti ud under systemet, så bankkundernes indskud sikres. Branchen skal de næste to år koncentrere sig om konsolidering. Aftalen er sikret med et bredt politisk flertal. På samme tidspunkt kom regeringen og pensionsbranchen med hjælp (redningspakke) til realkredit og pensionsselskaberne for at bremse tendensen til faldende kurser og stigende rente. Pensionskasserne skal sætte mindre til side og ikke sælge helt så mange realkreditobligationer på et tidspunkt, hvor realkreditterne har det skidt. Der kommer ny amerikansk redningspakke. Den amerikanske centralbank fremlægger en plan, hvor der bruges 800 mia. dollar på at sikre kreditten til forbrugere og erhvervsliv. De 600 mia. dollar skal bruges på at købe gæld af realkreditselskaberne, bl.a. Freddie Mac og Fannie Mae. Desuden kommer centralbanken med en hjælpepakke på 200 mia. dollar til at støtte lån fra private og mindre virksomheder. 2009: I starten af 2009 kommer der skuffende tal fra Danmarks Statistik for erhvervstilliden herunder specielt for serviceerhvervene, rekord mange konkurser og en stigende arbejdsløshedsprocent det danske aktieindeks, C20 indekset, dykker. 12

13 Bankpakke 2 (kreditpakken) er nu på plads. Pakken skal modvirke, at virksomheder og borgere havner i kreditklemme, hvor de ikke kan låne i penge og realkreditinstitutterne til sunde projekter. Op til 100 mia. kr. fordeles. Staten tilbyder penge og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud på op til 100 mia. kr. Der er grundlæggende tale om et lån, der skal forrentes med mellem 9 og 12 pct. Og tilbagebetales. Bankerne skal opfylde nogle betingelser for at kunne låne, f.eks. er der krav om solvens, pengene skal tilbagebetales til Staten hurtigst muligt, Staten skal have øget indblik i bankernes finansielle styrke mm. På samme tidspunkt kommer en økonomisk redningspakke på plads i USA. Den lyder på 789 mia. og omfatter skattelettelser og investeringer, der skal redde den økonomiske økonomi. Også i Danmark kommer en omfattende skatteomlægning Forårspakke 2.0 som skal indfases over 10 år fra 2010 til skatten på arbejde nedsættes. I forsommeren finder de 20 største økonomier i verden fælles fodslag på G20 topmøde i London. De når frem til seks fælles punkter for at skubbe verdensøkonomien i gang igen. Landene er bl.a. enige om at tilføre Den Internationale Valutafond og Verdensbanken samlet 1000 mia. dollar. Dette vil tredoble valutafondens reserver, som trængte lande kan låne. G20 landene når også til enighed om, hvordan finansmarkedet skal reguleres. De kræver bl.a. bedre kapitalgrundlag i bankerne, begrænsning af bonuspakkerne i finanssektoren, regulering af de såkaldte hedgefonde og andre aktører samt sanktioner overfor lande, som fungerer som skattely. 2010: Bankpakke 3 kommer der skal afløse bankpakke 1, som udløber 30. september. Bankpakke 1 giver en generel statsgaranti, så ingen kunder med almindelig bankarrangementer taber penge i tilfælde af bankkrak. Den aftale erstattes af bankpakke 3 i form af indskydergaranti på kr pr. kunde. Medio året når EU`s finansministre til enighed om en stor hjælpepakke, der skal holde hånden under eurolandene med økonomiske problemer. Sikkerhedsnettet har en samlet værdi på 750 mia. euro. To tredjedele kommer fra EU og eurolandene, mens de sidste 250 mia. euro bliver stillet til rådighed af Den Internationale Valutafond. Ud over Grækenland er bl.a. Spanien og Portugal i store økonomiske problemer. 13

14 Sammenfatning: Fra 1999 og frem til 2007 har der været støt stigende kontantpriser på enfamiliehuse, hvor efter priserne faldt frem til Som beskrevet påvirker (verdens)økonomiske samfundsændringer prisudviklingen på enfamiliehuse. Siden 1980erne er der sket afgørende ændringer i vilkår for den økonomiske politik her i landet. Nogle af disse ændringer er kommet til os udefra. Andre er bestemt af indenlandske forhold, men begge slags ændringer spiller en rolle for konjunkturforløb og prisudviklingen på enfamiliehuse. I øjeblikket befinder boligmarkedet sig i en situation med faldende priser på enfamiliehuse. Vi hører gennem forskellige medier, at grunden til alle økonomiske ulykker for tiden er finans og kreditkrisen og at samfundet på forskellig vis forsøger at løse udfordringen via finans og/eller pengepolitiske tiltag. Men kan vi være mere specifikke og via forløb og statistik se, om der er specielle faktorer, som påvirker priserne på enfamiliehuse.? Teorier om spekulation og fundamentals 8: Nu er der igen stor fokus på, om priserne på enfamiliehuse vil falde eller stige? Boligpriserne er på vej op siger ejendomsmæglerne og mange økonomer fra banker og realkredit. Nej, nej, det er helt forkert. Priserne er tværtimod på vej ned påstår økonomiske vismænd og andre eksperter. Den historiske udvikling viser, at priserne bevæger sig i et cyklisk mønster, men hvad får priserne til at ændre sig? Er det købers forventning til den fremtidige prisudvikling, der styrer priserne og/eller er der andre bagvedliggende, grundlæggende forhold der spiller ind? Der er forskellige økonomiske teorier, modeller og studier om emnet og lavet mange analyser af udviklingen i huspriserne for at fastslå hvilke faktorer, der har størst indflydelse på priserne. Nogle økonomer som f.eks. Robert Shiller mener, at fundamentals ikke kan forklare hele prisudviklingen, men at priserne på kort sigt fastsættes via autokorrrelation i priserne fra år til år og via spekulation. 14

15 Katinka Hort lavede i 1990 en analyse af prisudviklingen på svenske parcelhuse fra 1970 til analysen viser, at priserne følger et sammenhængende mønster, hvilket ifølge hende ikke kun gælder for Sverige. I hendes analyse når hun frem til, at priserne på KORT SIGT har samme trend er prisen steget 4% året før, er der stor sandsynlighed for, at prisen også stiger 4% året efter og modsat ved fald og på LANG SIGT er styret af ændringer i fundamentals. Katinka Hort redegør for, hvordan prisudviklingen for boliger bedre beskrives af forventninger i markedet end ændringer i fundamentals. Der er derfor en tendens til, at ændringer i fundamentals slår igennem på langt sigt, mens ændringer i prisen på kort sigt skal forklares ud fra forventninger til markedet. Hun nævner i sin analyse, at en af grundene til, at det forholder sig sådant er, at udbuddet af boliger er givet på kort sigt, da det tager tid at bygge nye. En prisstigning der teoretisk vil resultere i nyopførelse af boliger vil ikke i nuet dæmpe prisstigningen, da det tager tid at bygge nyt. Generelt er økonomer enige om, at udviklingen i fundamentels på sigt er bestemmende for prisudviklingen, men der er forskel økonomerne i mellem om, hvilke fundamentals, der tillægges størst betydning. Når priserne på lang sigt stiger mere end det, der kan forklares ud fra fundamentals, vil/bør priserne før eller siden falde tilbage mod et langsigtet ligevægtsniveau jævnfør Katinka Hort. I Danmark findes der flere økonomiske modeller til brug for analyse af den fremtidige udvikling af boligpriserne bl.a. ADAM (Danmarks Statistik) og SMEC (Det økonomiske Råd). Modellerne er makroøkonomiske, som er værktøjer til brug for analyse og prognose for dansk økonomi herunder udvikling i boligpriserne. Modellerne kræver en del forudsætninger for at kunne prognosticere den fremtidige udvikling i priserne, idet kommende års udvikling i bagvedliggende, grundlæggende forhold som f.eks. indkomst, inflation, skattetryk, rente, arbejdsløshed, demografi, forbrugertillid, byggeomkostninger, BNP med videre FUNDAMENTALS ikke kan forudsiges med sikkerhed. Modellerne er derfor alene et estimat. 15

16 Modellerne er alle bygget op om, at kontantprisen på boliger bestemmes af den ligevægts skabende pris baseret på udbud og efterspørgsel. Udbuddet er på kort sigt lig den eksisterende boligbeholdning, hvilket skyldes, at det årlige nybyggeri normalt kun udgør en meget lille del af boligbestanden. Samt at planlægnings og opførelses tiden er forholdsvis lang. Boligefterspørgslen afhænger af en række forskellige faktorer som disponibel indkomst, skattetryk, renteniveau med videre. Fælles for modellerne er, at faktorerne i boligefterspørgslen ændres løbende, mens det årlige nybyggeri er yderst beskedent i forhold til det samlede boligudbud. Svingninger i boligefterspørgslen kan derfor ikke på kort sigt imødegås af tilsvarende ændringer i boligudbuddet og dermed slår ændrede efterspørgselsforhold direkte igennem på boligens pris. Sammenfatning: Der findes forskellige økonomiske modeller, teorier og studier, som forklaring på trenden på boligmarkedet. Nogle økonomer mener, at udviklingen i boligpriser på kort sigt kan forklares ud fra spekulation og på lang sigt ud fra ændringer i fundamentals. Vægtningen er dog svær at afgøre. Fundamentals i min analyse.9: 16

17 Jeg vil i min analyse ikke benytte økonomiske modeller, men i stedet nogle af de fundamentals, der indgår i modellerne, da det for mig er mere interessant at undersøge, om der på lang sigt virkelig er sammenhæng (forskudt?) mellem ændringer i fundamentals og ændringer i priser på enfamiliehuse, når man kigger bagud i tiden. Jeg har valgt følgende fundamentals til at indgå i min analyse: Renten. Skattetryk. Ledighed. Løn. BNP Privatforbruget. Olien Disse er valgt ud fra en forventning om, hvad der historisk set kan forklare prisudviklingen på enfamiliehuse. RENTEN 9 a: En vigtig del af beslutningsgrundlaget inden køb af enfamiliehus er: Hvad koster boligen? likviditetsmæssigt? det vil sige hvad bliver brutto/nettoydelse pr. måned?. En vigtig faktor i det regnestykke er, hvilken rente skal (del af) købesummen forrentes med? Køber skal i dag ved ønske om ejerskiftelån generelt godkendes økonomisk af pengeinstitut/kreditforening til at kunne afvikle størst muligt obligationslån med fast rente over 30 år og evt. kombineret med boliglån med fast/variabel rente og begge med afvikling. Det er derfor nok så vigtigt for regnestykket og økonomien, hvad rentesats den gældende realkreditobligation og banklån har. Køber kan efter godkendelsen sammensætte sin endelige finansiering og løbetid på lån normalt annuitetslån, rentetilpasningslån eller rentetilpasningslån med loft evt. kombineret med afdragsfrihed som denne ønsker. 17

18 Valg af lånetype er en individuel beslutning, som bestemmes efter låntagers risikovillighed, tidshorisont og forventninger til renteudviklingen. Uanset hvilken lånetype køber vælger, vil renteniveauet altid have betydning for ydelsen for køber. Køber har en brutto/nettoydelse pr. måned at købe bolig for, hvorfor stigende rente derfor alt andet lige vil medføre faldende efterspørgsel efter ejerbolig og dermed faldende pris på et enfamiliehus. Lavere rente har den modsatte effekt. Renteændringer påvirker ikke kun købers økonomi ved købet, men også den fremtidige efterspørgsel. Renten skal sørge for ligevægt mellem låntagers efterspørgsel efter penge og långivers tilbud af samme. Når låntager skal vurdere de enkelte lånetypers fordelagtighed, afhænger denne af sammenhængen mellem renteniveau og løbetid. Rentestrukturen vil typisk være med laveste rente på obligationer med lav rente og højere rente på obligationer med lang løbetid. Danmark er ikke med i den fælles valuta og har derfor sin egen pengepolitik, som dog er præget af udviklingen i kronekursen ligger tæt på udviklingen i euroen. I Danmark har Nationalbanken ansvaret for pengepolitikken og via pengepolitikken styrer Nationalbanken renten i Danmark. Pengepolitikken er indrettet efter at holde en stabil kronekurs over for euroen og er således afhængig af den førte pengepolitik i eurolandene. Hvis renten hæves i eurolandene følger Nationalbanken efter. Ændringer i renten er bl.a. et værktøj, som Den Europæiske Centralbank (ECB) og Nationalbanken tager i brug over for uønsket vækst i økonomien og/eller inflationen. Har vi for lille vækst i økonomien sættes renten ned for at stimulere væksten og modsat ved for høj vækst. Stiger priserne og dermed inflationen over det mål, man har aftalt sig frem til, kan man imødegå prisstigninger ved at sætte renten op og modsat. Når der er vækst i euro landene, bør højkonjunktur derfor alt andet lige føre til stigende efterspørgsel efter arbejdskraft og varer, hvilket vil få lønmodtagerne og vareproducenterne til at gennemtvinge løn og prisstigninger. Dette fører til stigende inflation og efterfølgende 18

19 rentestigninger. I perioder med lavkonjunktur vil inflationen og dermed renten på sigt være faldende. Indeks for udviklingen i kontantpriser, almindelig handel, hele landet enfamiliehuse (2006 = 100) og rentesatser, nominelt Kontantpriser 60,2 62,5 64,4 70,1 82, ,9 101, en.fam. huse Kort rente % 3,91 3,04 2,48 2,45 2,94 4,18 4,72 4,64 1,71 Lang rente % 6,4 5,66 5,45 4,97 4,44 5,24 5,94 5,19 4,68 Kilde: Danmarks Statistik Danmark har fra 2000 til 2006 haft en lav og faldende rente, hvilket har haft en effekt på prisudviklingen stigende priser på enfamiliehuse. Og modsat fra 2006 til 2009, hvor renten har været stigende og haft indflydelse på faldende priser. Renteændringer vil derfor alt andet lige slå igennem på ændringer i priserne på enfamiliehuse. Effekten er dog meget afhængig af om renteændringer var ventet eller ikke. Var ændringen ventet, vil markedet alt andet lige allerede have reageret på kurserne og dermed på forhånd tilpasset 19

20 renten. Er ændringen pludselig, vil markedet reagere. Tekniske beregninger fra bl.a. Syddansk Universitet når frem til, at stiger renten 1% point, vil priserne kunne falde med op til 8% alt andet lige herunder den generelle økonomiske situation, forbrugertillid og forventninger. Jeg vil siden hen lave min egen undersøgelse om emnet. Renteændringer kan ramme låntager forskudt. Skal man i nuet optage lån, kender man renten i nuet. Skal man have refinansieret sit 1 årige rentetilpasningslån som ca. 50% af låntagerne i kreditforeningen har kommer afregningen først, når lånet skal refinansieres typisk omkring nytår. Selv om realkreditinstitutterne er begyndt at sprede deres refinansiering af boliglån, så er december stadig den måned, hvor den helt store mængde af rentetilpasningslån får ny rente. SKATTETRYKKET 9 b: Skattetrykket kan beregnes på forskellige måder. Der findes ingen teoretisk rigtig måde. Der offentliggøres derfor flere mål for det. Skattetryks mål skal under alle omstændigheder altid tolkes med forsigtighed. Det mest anvendte skattetryks mål kaldes det traditionelle skattetryk og kan udregnes som: Samlede skatter og afgifter/bruttonalproduket i markedspriser x 100. De markant største skatteindtægter stammer direkte fra indkomst og formueskatterne, som i 2009 udgjorde ca. 63 % af de samlede skatter. Indkomst og formueskatter er direkte skat af indkomst optjent af personer og virksomheder og skatter af tilknyttet ejerskab af formuer. Indeks for udviklingen i kontantpriser, almindelig handel, hele landet enfamiliehuse og skattetrykket. 2006= Kontantpriser, 60,2 62,5 64,4 70,1 82, ,9 101,1 87,1 en.fam.hus. Skattetryk 97,6 96,4 96,8 98,8 102, , ,8 Kilde: Danmarks Statistik 20

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe I orkanens øje Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise Redigeret af: Kristian Weise og Malthe Munkøe Med bidrag fra: Joseph E. Stiglitz Finn Østrup Jan Kæraa og Mia Rasmussen Torben M. Andersen

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DANSKE REALKREDITLÅNTAGERES RISIKOBILLEDE

DANSKE REALKREDITLÅNTAGERES RISIKOBILLEDE Institut for Finansiering Hovedopgave HD(F), nr. 24 Opgaveløser: Vejleder: Rico Elverlund Karsten Poul Jørgensen DANSKE REALKREDITLÅNTAGERES RISIKOBILLEDE med fokus på den stigende andel af rentetilpasningslån

Læs mere