Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt Revideret december 2012 Pkt , og 11.9 Revideret november 2013 Pkt Tilføjet november 2013

2 Indhold 1 Grundlag for vedtægten 2 Vedtægtens områder 3 Definitioner 4 Spildevandsforsyningens organisation 5 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 6 Tilslutningsbidrag 6.1 BIDRAGSPLIGTIGE EJENDOMME 6.2 NY EJENDOMSDANNELSE 6.3 TILSLUTNINGSBIDRAGETS STØRRELSE 6.4 INDEKSREGULERING 6.5 REDUCERET TILSLUTNINGSBIDRAG 6.6 TILSLUTNINGSBIDRAGETS FORFALDSTIDSPUNKT 7 Udtræden 7.1 TILBAGEBETALING AF TILSLUTNINGSBIDRAG 7.2 ØKONOMISK KOMPENSATION VED UDTRÆDELSE AF SPILDEVANDS- FORSYNINGEN 7.3 GENERHVERVELSE AF TILSLUTNINGSRET- OG PLIGT 8 Tilslutning og overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg 9 Spildevandsforsyningens overtagelse af spildevandsanlæg etableret ved byggemodning 10 Kontraktligt medlemskab 11 Vandafledningsbidrag 11.1 BIDRAGSPLIGTIGE EJENDOMME 11.2 VANDAFLEDNINGSBIDRAGETS STØRRELSE 11.3 BIDRAGSPLIGTIGE VANDMÆNGDER 11.4 BOLIGER 11.5 ERHVERVSEJENDOMME 11.6 LANDBRUGSEJENDOMME 11.7 INDEKSREGULERING 11.8 REDUCERET VANDAFLEDNINGSBIDRAG 11.9 EFTERGIVELSE AF VANDAFLEDNINGSBIDRAG 12 Særbidrag 12.1 VANDAFLEDNINGSBIDRAGET VED SÆRBIDRAG 12.2 PRØVEUDTAGNING 13 Vejbidrag 13.1 VEJBIDRAG FOR STATSVEJE 13.2 KOMMUNALT VEJBIDRAG 14 Tilledning af forurenet pladsvand fra erhvervsejendomme 15 Målerdata 16 Spildevand m.v. afleveret på renseanlæg 17 Betalingsforhold 18 Ikrafttræden 2

3 Forord Denne betalingsvedtægt gælder for ejendomme, der er tilsluttet Spildevandsforsyningens spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kloakforsyningen under Hørsholm Vand ApS. Spildevandsforsyningen vedtager budgetter til brug ved fastsættelse af takster og bidrag. Spildevandsforsyningen er ligeledes ansvarlig for udarbejdelse og godkendelse af regnskabet for spildevandsanlæggene. Taksterne fremgår af takstbladet for Hørsholm Vand ApS, som godkendes af kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune. Forhold vedrørende tømningsordningerne er beskrevet i selvstændige regulativer. Regulativet og takstbladet udleveres vederlagsfrit af Hørsholm Vand ApS. 1 Grundlag for vedtægten Spildevandsforsyning drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for spildevandsanlæg. Denne betalingsvedtægt er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.. 2 Vedtægtens områder 2.1 Vedtægten gælder for Spildevandsforsyningens eksisterende og kommende spildevandsanlæg inden for rammerne af den til enhver tid gældende spildevandsplan for Hørsholm Kommune. 2.2 Under Spildevandsforsyningen hører spildevandsanlæg, der er tilsluttet - eller kontraktligt tilknyttet Spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. 2.3 I de kloakerede områder, som henhører under Spildevandsforsyningen, er forsyningen forpligtet til at føre stikledningen frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. 2.4 Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland er i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 pligtige til at tilslutte sig Spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. 3

4 3 Definitioner 3.1 Ved spildevand forstås alt vand - herunder regnvand - der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra veje og andre befæstede arealer. 3.2 Ved spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og behandling af spildevand - herunder regnvand - i forbindelse med udledning til recipient. 3.3 Ved spildevandsforsyningens spildevandsanlæg forstås anlæg, der betjener flere ejendomme, og hvor Hørsholm Vand ApS har ansvaret for drift og vedligeholdelse, herunder som direkte eller indirekte ejer af anlægget. 3.4 Ved fælles, private spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, hvor det ikke er Hørsholm Vand ApS, som har ansvaret for etablering, drift og vedligeholdelse, og hvor spildevandsanlægget betjener flere ejendomme. 3.5 Ved private spildevandsanlæg forstås anlæg som ovenfor, men som kun betjener én ejendom. Private spildevandsanlæg omfatter alle anlæg på den enkelte ejendom og anlæg uden for denne, som ikke er spildevandsforsyningens anlæg. Anlæg, der ifølge kontrakt med grundejeren udføres og drives af Hørsholm Vand ApS, skal alligevel henregnes til private spildevandsanlæg. 3.6 Afgrænsningen mellem spildevandsforsyningens og privat kloaksystem er ved (første) ejendomsskel. 3.7 Ved tilslutning af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne spildevandsanlæg til det spildevandsforsyningens anlæg. 3.8 Ved påligning forstås opgørelse over for en grundejer af et grundstykkes tilslutningsbidrag for deltagelse i Spildevandsforsyningen i henhold til betalingsvedtægtens bestemmelser. 3.9 Normalvandforbruget er den vandmængde, der danner udgangspunkt for beregning af vandafledningsbidraget ved boligenheder i de tilfælde, hvor der ikke afregnes efter vandmåler. Normalvandforbruget er: for parcelhuse for lejligheder for sommerhuse 170 m 3 /år 170 m 3 /år 70 m 3 /år 3.10 Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændig køkken i f.eks. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, hvorfra der kun afledes husspildevand Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der afleder andet end husspildevand til det spildevandsforsyningens anlæg. 4

5 3.12 Ved vandafledningsbidrag forstås det årlige bidrag fra tilsluttede ejendomme eller fra ejendomme med kontraktlig medlemskab til Spildevandsforsyningen. Vandafledningsbidraget kan opdeles i en fast og en variabel del Ved kontraktligt medlemskab forstås en ejendom, der ikke rent fysisk er tilsluttet det spildevandsforsyningens ledningsanlæg m.v., men som har indgået kontrakt med Spildevandsforsyningen om at udføre, drive og vedligeholde ejendommens spildevandsanlæg Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. 4 Spildevandsforsyningens organisation Spildevandsforsyningen er en del af Hørsholm Vand ApS, som er et selskab ejet af Hørsholm Kommune. 5 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 5.1 Spildevandsforsyningen vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Spildevandsforsyningens udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Spildevandsforsyningens forventede udgifter og indtægter. Regnskabsåret følger kalenderåret. 5.2 Spildevandsforsyningens regnskab omfatter udgifter til drift - herunder behandling og slutanbringelse af restprodukter fra rensningsanlæg m.v. -, vedligeholdelse og administration af de spildevandsanlæg, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandsanlægget, udgifter til udbygning af disse anlæg samt indtægter fra afledere af spildevand og tilslutningsbidrag. 5.3 Under driftsudgifterne hører udgifter til drift, vedligeholdelse og administration af spildevandsanlæg samt til forrentning og afdrag af optagne lån. 5.4 Spildevandsforsyningens kan opspare midler til fremtidige anlægsudgifter vedrørende spildevandsanlæggenes udbygning i overensstemmelse med den til enhver tid vedtagne investeringsplan. 5.5 Spildevandsforsyningens udgifter dækkes af engangsbidrag som tilslutningsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. 5

6 6 Tilslutningsbidrag 6.1 BIDRAGSPLIGTIGE EJENDOMME Tilslutningsbidrag opkræves fra ejendomme, der ligger inden for kommunens kloakopland, og som ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et Spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Tilslutningsbidrag betales endvidere for ejendomme, der er kontraktretligt tilknyttet kloakforsyningen efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 7 a. 6.2 NY EJENDOMSDANNELSE Såfremt der inden for et kloakeret område ved udstykning dannes en ny ejendom, kan der opkræves tilslutningsbidrag i overensstemmelse med reglerne nedenfor Ved udstykning fra en ejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Spildevandsforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse Ved ændring i beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen på det bidrag, der kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye ejendomme efter ændring i beregningsgrundlaget og det bidrag, der kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme før ændringen Hvis en ejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen efter pkt. 6.5 om reduceret tilslutningsbidrag, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på baggrund af dette lavere bidrag Ved udstykning kan det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet selvstændigt for den frastykkede ejendom Hvis en erhvervsejendom matrikulært udvides herunder ved arealoverførelse med et areal, der ikke tidligere har været kloakeret, opkræves der ligeledes et supplerende tilslutningsbidrag svarende til forskellen på det, der kunne opkræves for ejendommen før den matrikulære udvidelse og det bidrag, der kan opkræves efter den matrikulære udvidelse Hvis beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom i landzone ændres, opkræves der tilsvarende supplerende tilslutningsbidrag svarende til forskellen mellem det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet for ejendommen før ændringen i beregningsgrundlaget og det bidrag, der kan opkræves efter ændringen i beregningsgrundlaget. 6.3 TILSLUTNINGSBIDRAGETS STØRRELSE Tilslutningsbidraget opkræves på baggrund af antallet af boligenheder på den enkelte ejendom. 6

7 Tilslutningsbidraget fastsættes til kr. ekskl. moms pr. boligenhed i overensstemmelse med lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. af 7. juni For erhvervsejendomme fastsættes tilslutningsbidraget til kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. For grundstykker mindre end 800 m 2 betales for min. 800 m 2. Ejendomme med blandet bolig og erhverv skal dog som minimum betale for antallet af boligenheder For erhvervsejendomme i landzone beregnes et tillagt grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent For ejendomme, der er tillagt ret til at udnytte et nærmere afgrænset areal til bebyggelse med videre i erhvervsmæssig øjemed, beregnes tilslutningsbidraget ud fra det afgrænsede areal, der må udnyttes erhvervsmæssigt I områder, hvor der alene kan tilsluttes husspildevand, er tilslutningsbidraget 60 % af det ovenfor anførte tilslutningsbidrag. 6.4 INDEKSREGULERING Ovennævnte bidrag er gældende for 1998 og reguleres derefter hvert år efter DANVA s beregnede indekstal til regulering af tilslutningsbidrag - pr. 2. kvartal året forud Som basis anvendes indeks pr. 2. kvartal 1997 på 109, REDUCERET TILSLUTNINGSBIDRAG Der kan i specielle tilfælde gives dispensation fra standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktiske afholdte udgifter til detailledningsanlægget. 6.6 TILSLUTNINGSBIDRAGETS FORFALDSTIDSPUNKT Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når der foreligger tilslutningsmulighed, eller der er indgået et kontraktligt medlemskab. Tilslutningsbidrag ved fælles private spildevandsanlæg og ved byggemodning forfalder til betaling, når der foreligger tilslutningsmulighed til Spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Pålignede, ikke betalte tilslutningsbidrag reguleres indtil betalingstidspunktet efter samme indeks som standardtilslutningsbidraget. 7

8 7 Udtræden 7.1 TILBAGEBETALING AF TILSLUTNINGSBIDRAG Spildevandsforsyningen kan tillade, at nogle ejendomme under visse forudsætninger kan udtræde af kloakoplandet. Spildevandsforsyningen vurderer ændringen af tilslutningsforholdene ud fra tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold. I sådanne tilfælde kan der blive tale om hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Ved udtræden af kloakoplandet skal der foreligge en tilladelse fra kommunen til alternativ afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand. Tilbagebetaling er betinget af, at der fremvises dokumentation for, at den alternative afledning er etableret Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag kan komme på tale, hvis en ejendom, der er tilsluttet Spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, udtræder af kloakoplandet. Udtrædelse kan ske helt, ved at hverken spildevand og tag- eller overfladevand ledes til det offentlige spildevandsanlæg. Udtrædelse kan tillige ske delvis ved at spildevand renses og afledes lokalt eller ved at tag- og overfladevand nedsives på egen ejendom. I områder, der er separatkloakeret, eller der er planlagt til separatkloakering, tilbagebetaler spildevandsforsyningen ikke tilslutningsbidraget for tag- og overfladevand Størrelsen af det tilbagebetalte tilslutningsbidrag kan ikke overstige det beløb, der maksimalt kan opkræves ved en ny tilslutning på tilbagebetalingstidspunktet. 7.2 ØKONOMISK KOMPENSATION VED UDTRÆDELSE AF SPILDEVANDS- FORSYNINGEN Hvis spildevandsforsyningen har foretaget særlige investeringer til behandling af én virksomheds spildevand og virksomheden udtræder af spildevandsforsyningen, kan der opkræves en kompensation til dækning af spildevandsforsyningens udgifter til denne særlige investering. Kompensationen kan ikke overstige de anslåede udgifter ved at tillade en udtrædelse. 7.3 GENERHVERVELSE AF TILSLUTNINGSRET- OG PLIGT Hvis en ejendom, der - helt eller delvis - har fået ophævet tilslutningsretten og pligten, generhverver tilslutningen, kan der opkræves et fornyet tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan fastsættes på baggrund af de faktiske omkostninger, der har været i forbindelse med den fornyede tilslutning Der kan maksimalt opkræves tilslutningsbidrag svarende til bidrag ved en ny tilslutning. Såfremt der ved ejendommens udtrædelse er sket tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i henhold til reglerne i pkt. 7.1, skal det nye tilslutningsbidrag som minimum andrage et beløb svarende til det beløb, der blev tilbagebetalt ved udtrædelse (indeksreguleret). 8

9 8 Tilslutning og overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg 8.1 Spildevandsforsyningen kan overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen inddrages ejendomme i området under betalingsvedtægten. 8.2 Spildevandsforsyningen godtgør ejeren for anlæggets værdi. Ejerne afholder eventuel restgæld for områdets spildevandsanlæg. 8.3 Ved overtagelsen fastsættes værdien af det eksisterende anlæg samt de nødvendige renoveringsarbejder. 8.4 Renoveringsudgifterne kan afholdes som tilslutningsbidrag, der dog højst andrager standardtilslutningsbidrag minus værdien af det eksisterende anlæg. 8.5 Ved beregning af anlæggets værdi forudsættes en afskrivningsperiode på 20 år, således at der normalt ikke ydes godtgørelse for et anlæg, der er mere end 20 år gammelt. 8.6 I mangel af enighed afgøres spørgsmålet om værdien af det eksisterende anlæg af taksationskommissionen. 9 Spildevandsforsyningens overtagelse af spildevandsanlæg etableret ved byggemodning 9.1 Hvis Spildevandsforsyningens skal overtage spildevandsanlæg, som er etableret ved byggemodning, skal der indgås aftale herom, inden anlægsarbejdet iværksættes. Aftalen skal blandt andet tage stilling til arbejdets udførelse, betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. 10 Kontraktligt medlemskab 10.1 Et kontraktligt medlemskab af Spildevandsforsyningen forudsætter, at der indgås en skriftlig kontrakt mellem Spildevandsforsyningen og ejeren af ejendommen. Medlemskabet kan kun indgås med ejere af helårsboliger, og kun såfremt ejendommen har fået et påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 30 om at foretage en forbedret rensning af spildevandet Kontrakten regulerer Spildevandsforsyningens og grundejerens forpligtigelser i forbindelse med medlemskabet Såfremt ejeren ønsker et mere omkostningskrævende anlæg, end det der følger med Spildevandsforsyningens tilbud, må ejeren selv bekoste differencen Som betaling for medlemskabet opkræves et standardtilslutningsbidrag i overensstemmelse med reglerne i kapitel 3. Tilslutningsbidraget dækker udelukkende udgifter til etablering af nedsivningsanlæg eller rensningsanlæg, idet udgifter til nødvendige ledninger og bundfældningstanke er Spildevandsforsyningen uvedkommende. 9

10 10.5 Herefter opkræves der fra ibrugtagning af spildevandsløsningen vandafledningsbidrag efter spildevandsforsyningens takstblad. Ejendommens ejer afholder selv udgifter til el- og vandforbrug til drift af anlægget (f.eks. nedsivning eller minirensningsanlæg). 11 Vandafledningsbidrag 11.1 BIDRAGSPLIGTIGE EJENDOMME Alle ejendomme og arealer, der omfattes af vedtægten og er tilsluttet Spildevandsforsyningens spildevandsanlæg eller har indgået kontraktligt medlemskab, betaler vandafledningsbidrag. Vandafledningsbidraget kan opdeles i et fast bidrag pr. stikledning frem til hver ejendoms grundgrænse og et variabelt enhedsbidrag pr. m3, og dækker såvel anlægs- som driftsudgifter VANDAFLEDNINGSBIDRAGETS STØRRELSE Bidraget fastsættes én gang årligt for det kommende regnskabsår på grundlag af Spildevandsforsyningens budget. Bidragenes størrelse godkendes af Hørsholm Kommunes Kommunalbestyrelse og må ikke overstige det prisloft, der fastsættes i medfør af vandsektorloven. Den faste del af vandafledningsbidraget kan fastsættes fra 0 kr. til maksimalt 30 gange den variable kubikmetertakst og må ikke overstige 500 kr. inkl. moms pr. år. Bidragenes størrelse fremgår af et takstblad gældende for hvert enkelt år BIDRAGSPLIGTIGE VANDMÆNGDER Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug, dog med efterfølgende nærmere bestemmelser. Rigtighed af måleroplysninger for ejendomme, der er tilsluttet alment vandforsyning, afgøres af vandforsyningen. Måleroplysninger for ejendomme, der har egen boring, og hvor disse måleroplysninger indgår i beregningen af vandafledningsbidraget kan til enhver tid kontrolleres af Spildevandsforsyningen. For eventuel udnyttelse af regnvand, der opsamles og genanvendes til toiletskyl m.v., betales vandafledningsbidrag såfremt vandet tilledes kloaksystemet BOLIGER For boliger, hvor der enkeltvis eller for samlet bebyggelse er installeret godkendt vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For boliger uden vandmåler betales i overensstemmelse med normalvandforbruget. Der meddeles ikke fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand til havevanding eller lignende. 10

11 11.5 ERHVERVSEJENDOMME For erhvervsejendomme m.v. beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Erhvervsvirksomheder skal ikke betale vandafledningsbidrag for vandforbrug af vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Erhvervsvirksomheder må i sådanne tilfælde godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget, f.eks. ved hjælp af bimåler. Det kan godkendes, at vandforbruget i nogle tilfælde beregnes på grundlag af måling i afløbet af vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Der meddeles ikke fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand til havevanding eller lignende LANDBRUGSEJENDOMME Ikke spildevandsproducerende landbrugsejendomme uden vandmåler betaler årligt vandafledningsbidrag efter normalvandforbruget på 170 m3 pr. boligenhed. Spildevandsproducerende landbrug uden vandmåler betaler årligt vandafledningsbidrag for 85 m3 udover beboelsen. For landbrugsejendomme med vandmåler beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Landbrugsejendomme med vandmåler med dyrehold må etablere bimåler for ikke at betale for vandforbrug, der drikkes af dyrene. Vandforbrug i malkerum med afløb til kloaksystemet må ikke være omfattet af bimåleren. Der meddeles ikke fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand til havevanding eller lignende INDEKSREGULERING Ovennævnte maksimale grænse for den faste del af vandafledningsbidraget er gældende for 1998 og reguleres derefter hvert år efter Danmarks Statistiks udarbejdede byggeomkostningsindeks - regulerings-indeks for boligbyggeri - pr. 1. juli året forud. Som basis anvendes indeks pr. 1. juli 1997 på

12 11.8 REDUCERET VANDAFLEDNINGSBIDRAG Efter en konkret vurdering kan der nedsættes eller fritages for betaling af vandafledningsbidrag i nedenstående tilfælde. Ved afværgepumpninger kan vandafledningsbidraget efter en konkret vurdering nedsættes, hvis tilledningen sker til spildevands-eller fællesledning. Ved afværgepumpninger kan der efter en konkret vurdering fritages for betaling af vandafledningsbidrag hvis tilledningen sker til en regnvandsledning. Ved filterskyllevand / kølevand kan vandafledningsbidraget efter en konkret vurdering nedsættes. I tilfælde som nævnt i 2a stk. 3 i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvor en virksomhed kun gør brug af og derfor alene skal betale for rensningen, idet virksomheden selv har bekostet ledningen til fremføring af spildevandet til renseanlægget EFTERGIVELSE AF VANDAFLEDNINGSBIDRAG I tilfælde af brud på vandledningen efter vandmåleren, kan der ske eftergivelse af vandafledningsbidrag for vandspildet, når Forbrugeren straks efter opdagelsen af bruddet har truffet foranstaltninger til at stoppe bruddet. Det kan sandsynliggøres, at vandspildet ikke er ledt til kloakken VANDAFLEDNINGSBIDRAG EFTER TRAPPEMODELLEN Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m 3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m 3 (takst 2) samt vandforbrug på over m 3 (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m³ henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med m³. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens 2 b. 12

13 Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Kubikmetertaksterne som følge af trappemodellen skal fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden , som følger: Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst Vandafledningsbidraget desuagtet ejendommens anvendelse - opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Hørsholm Vand. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug. 1. Boligenheder For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på m³ betaler for de første 500 m³ efter den højeste takst (takst 1), for de næste m³ betaler efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende m³ betaler efter den laveste takst (takst 3). Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke ledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler. 3. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke ledes til spildevandsanlægget. Vilkår nævnt under punkt 2 finder anvendelse. 13

14 4. Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst Ejendomme med mere end et kundenummer Såfremt en virksomhed har afgivet oplysninger om mere end et kundenummer (måler), skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre vandforbruget pr. ejendomme (ejendomsnummer) for de oplyste kundenumre samlet, når den variable del af vandafledningsbidraget for ejendommen beregnes. Eksempel på af regning efter trappemodellen: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er m³. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst 2. Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning. Ejendommens endelige afregning bliver således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³afregnes efter takst 1, og m³afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst 2. Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning. Eksempel på afregning ved ejendom med 2 målere: Hvis en virksomhed har 2 målere på en ejendom der fx viser hhv. et forbrug på 700 m 3 og 1200 m 3 skal taksterne fastsættes således: Forbrug i alt 1.900m 3. Takst 1 * 500 m 3, Takst 2 *1.400 m 3 14

15 12 Særbidrag 12.1 Der kan opkræves særbidrag som et forureningstillæg under hensyn til det fra virksomheden afledte spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. Særbidraget beregnes ud fra de ekstra omkostninger, behandlingen af det pågældende spildevand medfører på spildevandsanlægget. Der opkræves særbidrag for tilledning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, såfremt disse forureningskomponenter forekommer i større koncentrationer end i almindeligt husspildevand, og såfremt disse stoffer medfører ekstra omkostninger ved behandlingen VANDAFLEDNINGSBIDRAGET VED SÆRBIDRAG Ved beregning af vandafledningsbidraget anvendes den gennemsnitlige værdi af forureningsfaktoren (F) for de udtagne prøver i det pågældende år. Vandafledningsbidraget beregnes ud fra den opgjorte vandmængde og den gennemsnitlige værdi af forureningsfaktoren (F). Det samlede vandafledningsbidrag ved særbidrag beregnes som det normale vandafledningsbidrag gange forureningsfaktoren (F) Kommunalbestyrelsen kan tillade, at nogle ejendomme under visse forudsætninger kan udtræde af kloakoplandet. I sådanne tilfælde kan der blive tale om hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag PRØVEUDTAGNING Prøveudtagning og efterfølgende laboratorieundersøgelser af prøverne til bestemmelse af de værdier, der indgår i beregningen af forureningsfaktoren, foretages i forbindelse med vilkårene i tilslutningstilladelsen til virksomheden. 15

16 13 Vejbidrag 13.1 VEJBIDRAG FOR STATSVEJE For de vejarealer, hvorfra der tilledes spildevand til det offentlige spildevandsanlæg, betales et årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde, der beregnes til 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsanlægget KOMMUNALT VEJBIDRAG For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et samlet kommunalt bidrag til Spildevandsforsyningen, der fastsættes som en procentdel af regnskabsårets udgifter til etablering af kloakledningsanlæggene. Efter betalingsloven må vejbidraget højst udgøre otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Den gældende procentsats fremgår af takstbladet. 14 Tilledning af forurenet pladsvand fra erhvervsejendomme 14.1 Nogle firmaer har forurenende produktion udendørs, hvorfor afvandingen fra arealet vil give uacceptabel tilledning til regnvandssystemet. Det forurenede regnvand skal derfor tilledes spildevandssystemet. Der skal ansøges om særskilt godkendelse af afledning fra disse arealer Ud over afregning af vandafledningsbidrag efter målt vandforbrug skal der betales vandafledningsbidrag for en årlig vandmængde på 0,25 m³ pr. m² plads, hvorfra der tilledes regnvand til spildevandssystemet. Alternativt kan afregning foretages ud fra godkendt måling i afløbet. 15 Målerdata 15.1 Tilsluttede og tilknyttede brugere af Spildevandsforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Spildevandsforsyningen Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Spildevandsforsyningen efter lovens 7b, stk. 1, fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen Udgiften til anskaffelse, indbygning, vedligeholdelse og kontrol af vandmålere er Spildevandsforsyningen uvedkommende. Udgiften afholdes af grundejeren i det omfang, den ikke afholdes af vandværket. Spildevandsforsyningen kan kræve kontrol af vandmålerens funktionsdygtighed. 16

17 16 Spildevand m.v. afleveret på renseanlæg For spildevand, spildevandsslam og fedt m.v., som afleveres på rensningsanlæg, betales et bidrag fastsat i et takstblad for det enkelte budgetår. 17 Betalingsforhold 17.1 Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag påhviler den til enhver tid værende tinglyste ejer af ejendommen Spildevandsforsyningen kan udskrive regninger til brugerne, men giver ikke derved afkald på den tinglyste ejers hæftelse som nævnt ovenfor i pkt Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, som ikke betales rettidigt, tillægges renter og rykkergebyr efter gældende regler herom. 18 Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft den 1. november 2013, og samtidig ophæves den tidligere vedtægt af 1. december Vedtægten kan til enhver tid erstattes af en ny vedtægt, der er udarbejdet i medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 17

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Januar 2014 2/36 INDHOLD Forord 4 1.Vedtægtens område... 1.1.Vedtægtens dækningsområde... 1.2Forsyningspligt mv... 2.Budget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere