Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl på Nørre Allé 32, 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2."

Transkript

1 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og Århus, den 22. okt Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl på Nørre Allé 32, 2. sal Dagsorden: 1. Formalia: a) Valg af dirigent og referent. FS indstiller hhv. Mikkel og Kristian b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 10, Se bilag 1 2. Navnerunde Der ønskes en kort præsentation af hinanden 3. Meddelelser a. Formandskab b. Vagtbureau c. Medicinerladens bestyrelse d. ACUTA e. Lokal medlemsfordelsudvalg f. Mentorordning g. Andre lokale udvalg h. Hovedforeningen/Hovedbestyrelsen i. Overenskomstudvalg j. Lægevikargruppen k. Uddannelsespolitisk udvalg l. Andre Hovedforeningsudvalg m. FADLs Forlag 3. Lukket punkt 4. Orientering om udvalg og konstitueringer FADLs struktur og udvalg vil kort blive gennemgået og herefter er der konstitueringer til udvalg. Se bilag 2 og 3 5. Parlamentarikerkompensation 6. Evt. Spisning Husk følgende datoer:

2 Med venlig hilsen Formandskabet Såfremt du er forsinket eller forhindret i at møde op, bedes du melde afbud til Nikolaj på eller Bilag Bilag 1 - Referat af repræsentanskabsmøde 10, Bilag 2 - Introduktion til udvalg i Århus kredsforening Bilag 3 - Oplæg til forretningsorden for Århus kredsforening

3 Bilag 1 Ikke-godkendt referat repræsentantskabsmøde nr. 10 Mødet blev afholdt fredag den 16. oktober 2009, kl på Nørre Allé 32, 2. sal Dagsorden: 1. Formalia: d) Valg af dirigent og referent. FS indstiller hhv. Nikolaj og Ronni godkendt e) Godkendelse af dagsorden Godkendt, med den tilføjelse at FS fremlægger f) Godkendelse af referat af repræsentantskabsmøde 9, se bilag 1: Godkendt med den rettelse, at første sætning i meddelelse fra VB slettes. 2. Meddelelser n. Formandskabet: Nørre allé: Har indhentet tilbud på udbygning af huset, hvilket er blevet en smule dyrere. Vi overskriver kr. ex moms. Michael har desuden noget ekstra han gerne ville have lavet, i.e. gangbro og ventilation. Summa 3,76 mio. kr. i anlæggelse ex moms. Mht. finansiering, har vi snakket med revisoren om at låne pengene i VB dette skal diskuteres til Vagtbureauet generalforsamling. o. Vagtbureau: Nihil p. Medicinerladens bestyrelse: Kigget regnskab igennem og det ser ikke optimalt ud. Der er en del udgifter til ansatte, regskabsbistand og advokat i forbindelse med afskedigelse. q. ACUTA: Vil gerne have nye computere, da de nuværende ikke fungerer. Derudover r. Lokale medlemsfordelsudvalg (MFU): Har et møde med banken snart. Har opdateret aftalerne. s. Mentorudvalgt: Der sker ikke så meget. Anne har været til forelæsning og præsenterer udvalget. t. Andre lokale udvalg u. Hovedforeningen/Hovedbestyrelsen: Har tabt sagen og har valgt at anke. Har skiftet advokat. Har desuden holdt seminar, som gik på hvor hovedbestyrelsen skal arbejde i fremtiden. v. Overenskomstudvalg: Har haft enkelt møde omkring sammenfatning af overenskomst forhandlingerne. w. Lægevikargruppen: Nihil. x. Uddannelsespolitisk Udvalg: Møde i starten af november. Arbejder særligt med det øgede optag. UPU er stavet forkert i dagsordenen, og det bedes rettet i fremtiden. y. Andre Hovedforeningsudvalg z. FADLs Forlag 3. Lukket punkt 4. Intro til nye rep medlemmer Siger meget klart, til GF at det er meget vigtigt at man forbereder sig til dette, eftersom det bestemmer hvad man kommer til at lave kommende år. Derudover udsendes skriftligt materiale (forretningsorden og udvalgspræsentation) en uge før. 5. Regnskab og budget for foreningen Regnskab og budget ser fine ud. Ronni fremlægger og har snakket med den kritiske revision. Det samlede overskud efter skat er 1,6 mio. kr. for kredsen og et underskud i medicinerladen på ca kr.

4 Underskudgarantier: Vi Indskærper at ansøgningerne ikke har overholdt tidspunkterne. Vi indstiller de fire underskudsgarantier på kr. hver. Kontingent: Vi fastholder kontingentet, og derved laver en de facto sænkning svarende til inflationen. Ronni fremlægger regnskab og gennemgår de kritiske revisorers kommentarer. 6. Generalforsamling Eva har lavet en plan for fordelingen af arbejdsopgaver i aften. Der kommer en præsentation af udvalg, hvor vi forklarer hvilke udvalg vi har og eksplicit fortæller hvordan man kommer. Diskussionspunktet: ACUAT har ikke været opreklameret eller på dagsordenen, og kan derfor ikke være et diskussionspunkt. Vi tager lidt om ACUTA under fremtidigt arbejde. Det bliver fremlagt ret nøgternt, og så kan folk komme med inputs til hvad repræsentantskabet kan arbejde med i det kommende år, og foreslå til næste generalforsamling. Ronni præsenterer emnet meget kortfattet. Revisor: Vi indstiller at vi fortsætter med vores nuværende. Kritisk revisor: Der indstilles 650 kr. 7. Parlamentarikerkompensation Der er ikke modtaget nogen ansøgninger. 8. Dato for konstituerende repræsentantskabsmøde Det bliver torsdag d. 29. oktober kl Evt. Nihil.

5 Bilag 2 Introduktion til Udvalg i FADL Århus kredsforening Formandskabet (FS) Hvorfor det er fedt: FS fungerer som forretningsudvalg for Århus Kredsforening. Det er her den daglige drift styres, og det er her man kommer i kontakt med stort set alle grene af foreningen. Udvalgets primære arbejdsopgave: At være organisatorisk tovholder og sikre at foreningen fungerer. Indkalde til repræsentantskabsmøder. Typen af arbejde: Organisation og ledelse. Udvalgets arbejdsform: Arbejdet er meget præget af møder og opfølgning på projektor. Derudover kommer dagligdagsproblemer (fx indkøb af møbler) som man tage stilling til. Holder møder mellem repræsentantskabsmøderne og forbereder disse, bla. Ved at sikre at der kommer nogle konkrete oplæg som repræsentantskabet kan tage stilling til. Fordeler internt arbejdsopgaver mellem sig. Nogen gange sidder man med i andre udvalg, for at følge op på at der sker noget i dem. Antal personer i udvalget: 4 (Formand, næsteformand, politisk kasserer og menigt FS medlem). Arbejdsbelastningen i udvalget: Er meget varierende. Man skal beregne at man skal holde et FS møde for hvert repræsentantskabsmøde. Derudover tager udvalget de sager op som kommer løbende, og som det er nødvendige at reagere på. Derfor kan arbejdsbelastningen være meget svingende. Hvad har udvalget beskæftiget sig mest med i det sidste år?: Drive foreningen. Har haft mange opgaver omkring del FADL debatten. Vagtbureauets bestyrelse (VB) nb. Vælges på vagtbureauet generalforsamling Hvorfor det er fedt: Her får man lov til virkeligt at bestemme over sit eget studiejob. Bestyrelsen fastlægger de linjer som vagtbureauet skal udvikle efter. Udvalgets primære arbejdsopgave: Være virksomhedsbestyrelse for vagtbureauet. Typen af arbejde: Bestyrelsesarbejde, herunder håndterer ansatte. Udvalgets arbejdsform: Mødes ca. fire gange om året med de eksterne bestyrelsesmedlemmer og direktøren for at diskuterer vagtbureauet drift. Her diskuteres, hvordan Antal personer i udvalget: 3 personer, heraf en formand. Arbejdsbelastningen i udvalget: Afhænger af hvordan det går i vagtbureauet og hvilke udfordringer det står overfor (lønforhandlinger eller ekstern konkurrence). Hvad har udvalget beskæftiget sig mest med i det sidste år?: At få den nye bestyrelse på plads og prøve at finde ud af hvad man kunne gøre ved vagtsituationen.

6 Medicinerladens bestyrelse (ML) Hvorfor det er fedt: Kan du lide at sælge bøger? Synes du det er fedt at dine kollegaer har en boghandel de kan gå til? Så er medicinerladens bestyrelse noget for dig. Her Udvalgets primære arbejdsopgave: At styre medicinerladen. Typen af arbejde: Bestyrelsesarbejde, herunder håndterer ansatte. Derudover arrangerer gårdfest. Udvalgets arbejdsform: Holder møder ca. 4 gange om året. Diskuterer strategi for hvordan man kan optimerer driften af medicinerladen og sikre at den fungerer for vores medlemmer. Antal personer i udvalget: 3 personer, heraf en formand. Derudover en ekstern. Arbejdsbelastningen i udvalget: Afhænger af de forhold som gør sig gældende i medicinerladen. Størst omkring gårdfesten og semesterstart. Hvad har udvalget beskæftiget sig mest med i det sidste år?: At få laden på fode igen, problemer med ansatte og indkørsel af et nyt EDB system. Mentorordningen Hvorfor det er fedt: Man får en mulighed for at hjælpe andre studerende der af den ene eller anden grund har brug for en hjælpende hånd. Møde andre mennesker udenfor repræsentantskabet, da der også sidder eksterne medlemmer i udvalget. Blive bedre til mundtlig og skriftlig formidling. Udvalgets primære arbejdsopgave: Holde mentorordningen kørende fx formidle kontakt mellem mentees og mentorer samt at reklamere for ordningen i Acuta og til forelæsninger. Typen af arbejde: Organisering og oplysningsarbejde. Udvalgets arbejdsform: Holder møde ca. en gang pr. måned hvor det meste arbejde laves. Herudover lidt selvstændigt arbejde med at sende mails rundt, aftale møder mv. Antal personer i udvalget: 3 rep.medlemmer og en ekstern. Der er indtil videre ingen begrænsning på antal i udvalget. Arbejdsbelastningen i udvalget: Der er møde ca. en gang pr. måned. Ved studiestart er der lidt ekstra arbejde, med mundtlig og skriftlig reklame. Hvad har udvalget beskæftiget sig mest med i det sidste år?: Opstartet mentorordningen med opdatering af hjemmeside, rekruttering af mentees og mentorer, produktion af oplysningsmateriale samt mundtlig reklame til rus-introer.

7 Medlemsfordelsudvalget (MFU) Hvorfor er det fedt: Ved at sidde i dette udvalg er du med til at bestemme, hvor hverdagen skal gøres lettere for dine medstuderende. Er det banken, forsikringen eller et billigt fitnessabonnement der klarer sagen. Du får også en helt anderledes vinkel på virksomheder og lærer, at forhandle frem til en aftale til fordel for både dig OG modparten. Det er også altid en fordel, at kende ejeren og medarbejderne i din bank eller favoritbutik. Udvalgets primære arbejdsopgave: Medlemsfordelsudvalget står for at gøre det lidt federe i hverdagen for de lægestuderende. Det gør vi ved, at forhandle særlige aftaler med bl.a. bank, forsikringsselskab og almindelige butikker. Arbejdet går konkret ud på at udpege nye mulige fordele, fastholde og opbygge gode relationer til virksomhederne, forhandle de konkrete aftaler og formidle dem ud til medlemmerne. Udvalget arrangerer også vinsmagning og oplysningsaften om fx pension eller boligkøb. Typen af arbejde: Udvalget arbejder konkret, forstået på den måde at der i starten af et nyt udvalgsår lægges en plan for nye og gamle aftaler. Herefter fordeles ansvarsområder, så en eller to står for kontakten til den enkelte virksomhed fx bank og er hovedansvarlig for initiativerne her. Hver enkelt har stor frihed til at sætte lige præcis sit præg, og i dette udvalg er en fælles indsats det vigtigste. Udvalgets arbejdsform: På møderne laves mestendels planlægning og sparring, men en gang julekortskrivning op til jul er også set. Dermed også sagt at det meste arbejde foregår selvstændigt eller i små grupper imellem møderne. Antal personer i udvalget: I udvalget sidder 5 personer. Arbejdsbelastningen i udvalget: Arbejdsbelastningen er relativ lille, men varierer alt efter om der skal laves nye aftaler, arrangementer og for hvilke aftaler man er ansvarlig. Arbejdet kan planlægges så det lægges udenfor eksamensperioder. Hvad har udvalget beskæftiget sig mest med i det sidste år?: Udvalget har det sidste år beskæftiget sig mest med at informere om de eksisterende aftaler til medlemmerne. Hovedbestyrelsen (HB) Hvorfor det er fedt: Hvis du har lyst til at arbejde med den overordnede drift af foreningen og samarbejdet mellem de tre byer, så er dette forummet. Her får man lov til at gøre sin indflydelse gældende på landsplan, og får lov til at arbejde med emner som berører alle i de tre byer. Udvalgets primære arbejdsopgave: At være det overordnede styrende organ for hovedforeninge, som er en sammenslutning af de tre kredsforeninger. Typen af arbejde: Bestyrelsesarbejde (ledelse, økonomi & styring) såvel som politiske debat. Udvalgets arbejdsform: Der holdes møder ca. 10 gange om året, og det er heri det primære arbejde ligger. Alt efter hvilke arbejdsopgaver man tager i hovedforeningen vil ens arbejdsbyrde varierer fra kun at komme forberedt til møderne, til mere end godt er. Antal personer i udvalget: 3 personer (hvoraf en er formanden for kredsforeningen). Derudover 3 suppleanter. Arbejdsbelastningen i udvalget: Der er ca. et møde om måneden i semestermånederne i de tre byer, så man må påregne en del rejseaktivitet. Derudover kan man også skulle til seminare/andre møder i forbindelse med sit hovedbestyrelsesarbejde. Hvad har udvalget beskæftiget sig mest med i det sidste år?: i det sidste år er gået en del tid med snakke overenskomst og hvor enige om var med OU/LVG. Derudover har del FADL debatten fyldt en del og endeligt har den kære 4-års regel været et tilbagevendende debatpunkt. Arbejdet i udvalget bliver i utrolig høj graf formet af hvad der sker i FADL på det pågældende tidspunkt.

8 Overenskomstudvalget (OU) & Lægevikar gruppen (LVG) Hvorfor det er fedt: Det er her det virkelige fagforeningsarbejde ligger. Udvalgene forhandler overenskomst for hhv. SPV/VT området og lægevikar området. Det er her du virkeligt kommer ind under huden på overenskomsten og lærer hvordan det politiske spil fungerer. Udvalgets primære arbejdsopgave: At indsamle krav til forhandlingerne fra medlemmerne og sikre det bedst mulige resultat. Typen af arbejde: Variere efter hvilken fase af overenskomstforhandlingerne man er i. Imellem forhandlingerne indsamles krav fra medlemmerne vis forskellige stunt. Jo tættere man kommer overenskomstens udløb, jo mere går man over i strategisk arbejde. Udvalgets arbejdsform: Indsamler krav, holder forberedende startegimøder og seminarer. Deltage i forhandlingerne (kun nogen). Antal personer i udvalget: 3 medlemmer og 3 suppleanter i hvert udvalg. Arbejdsbelastningen i udvalget: Spidsbelastningen ligger helt klart omkring overenskomstforhandlingerne. Under kravindsamling er den ikke så hård. Hvad har udvalget beskæftiget sig mest med i det sidste år?: At få forhandle overenskomsten på plads. Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU) Er du også frustreret over de nedskæringer og forværringer der sker flere steder under og efter medicinstudiet og søger du et sted hvor du aktivt kan bidrage med dine idéer til hvordan fremtidens medicinstudium skal se ud? Så er UPU noget for dig! Vi diskuterer og formulerer FADLs holdning vedrørende uddannelse præ- og postgraduat. I udvalget arbejder vi med både aktuelle enkeltsager (f.eks. øget optag) og mere generelt (den kliniske basisuddannelse). UPU er et nationalt udvalg under Hovedbestyrelsen og har derfor repræsentanter fra alle tre uddannelsesbyer, fra både FADL og MR. Møderne afholdes på skift i de tre byer og udvalget indebærer derfor nogen rejseaktivitet. Meget af arbejdet foregår mellem møderne og på møderne aftales hvad der er sket siden sidst og hvordan vi arbejder videre. Man bestemmer derfor selv arbejds-mængden og -opgaver. Der er to repræsentanter og to suppleanter i udvalget fra FADL Århus. Arbejdsmængden er stærkt varierende afhængigt af hvilke aktuelle sager der er oppe og hvor meget man engagerer sig i. UPU er derudover FADLs observatører i forskellige udvalg i Yngre Læger og Lægeforeningen. Det seneste år har udvalget beskæftiget sig særligt med det øgede optag af studerende og konsekvenserne heraf.

9 Bilag 3 Oplæg til forretningsorden for Århus kredsforening Mødernes afholdelse og indkaldelse 1. Møderne indkaldes med mindst en uges varsel af formanden per mail til alle medlemmer af repræsentantskabet. 2. Referatet fra det sidste repræsentantskabsmøde udsendes til repræsentantskabet så snart det forelægger. 3. Formandskabet laver et oplæg til en mødekalender for repræsentantskabet. 4. På hvert møde vælges en dirigent til at lade mødet og føre talerliste, samt en referent til at referer mødet. Konstituering 5. Det konstituerende møde er det først afholdte repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen og indkaldes af den afgående formand. 6. Før det konstituerende møde skal de valgte medlemmer af repræsentantskabet have modtaget skriftlig information om: Dagsorden for det konstituerende møde, oversigt over udvalg og et oplæg til en forretningsorden. 7. På det konstituerende møde nedsættes repræsentanter til alle lokale og national udvalg dog ikke til vagtbureauet, da dette har en særskilt generalforsamling. Stemmeprocedurer 8. Beslutninger træffes i repræsentantskabet ved simpelt flertal. 9. Såfremt to forslag ville erstatte hinanden er de sidestillede. Enten stemmer man om disse efter princippet om det mest vidtgående ført. Alternativt anvendes det sideordnede princip. 10. Ved personvalg afholdes der altid skriftlige afstemninger. Personvalg 11. Hvis der kun er opstillet det antal kandidater til en post som skal vælges, vælges disse ved akklamation, såfremt ingen kræver tillidsafstemning. Ethvert medlem af repræsentantskabet kan kræve en tillidsafstemning. 12. Når der er opstillet flere kandidater end der skal vælges, får hver kandidat mulighed for en kort mundtlig præsentation af sig selv.

10 13. Der kan på ingen måde holdes støttetaler. 14. Man kan altid opstille in absentia. Såfremt man opstiller in absentia, har man lov til at få læst en præsentation op af mødets dirigent.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Tilstede: Nikolaj, Jakob, Mikkel, Søren, Jill, Marianne, Louise, Sofie, Anne, Betty. MR: Peter Dalsgård,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere