Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014."

Transkript

1 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg) Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober Udkastet blev sendt i høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer. Naturstyrelsen har modtaget i alt 26 høringssvar, hvoraf 3 oplyser, at man ikke har bemærkninger til lovforslaget. Følgende høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastet til lovforslaget: KL, DANVA, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre, Dansk Miljøteknologi, Kolonihaveforbundet, Advokatrådet, Assens Kommune, Esbjerg Kommune, Favrskov Kommune, Gribskov Kommune, Guldborgsund Kommune, Herning Kommune, Holbæk Kommune, Lolland Kommune, Nordfyns Kommune, Odense kommune, Svendborg Kommune og Aalborg Kommune. Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkastet til lovforslag: Danske Revisorer, By og Havn samt 3F. Herudover har Naturstyrelsen modtaget høringssvar fra HOFOR, Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe og advokat emeritus Fritz Reuther. Følgende høringsparter har oplyst, at de overordnet set støtter lovforslagets formål: KL, DANVA, Dansk Byggeri, Dansk Miljøteknologi, Danske Kloakmestre, 3F, Advokatrådet, Favrskov, Guldborgsund og Lolland kommuner. Høringssvarene har berørt følgende punkter: 1 Hjælpeordning 1.1 Forholdet til eksisterende økonomiske ordninger (kontraktretligt medlemskab og indefrysningsordningen) 1.2 Kommunens afgørelse om ret og pligt til hjælpeordning 1.3 Indkomstgrænse 1.4 Minimumsfrist Ejerskifte i løbet af minimumsfrist 1.5 Afdragsordning Etablering af spildevandsanlæg Spildevandsselskabers administration

2 1.5.3 Kommunale lån Rentesats Risiko for tab/overvæltning heraf på andre forbrugere Separatkloakering 1.6 Hjælpeordningens ikrafttræden/overgangsregler 2 Spildevandsselskabers overtagelse af drift og vedligehold af stikledninger på privat grund (abonnementsordningen) 2.1 Risiko for tab/overvæltning heraf på andre forbrugere 2.2 LAR-løsninger 2.3 Overtagelse af ejerskab af stikledninger på privat grund Foruden de ændringer, der fremgår af dette notat, er der foretaget mindre indholdsmæssige ændringer og lovtekniske justeringer i udkastet til lovforslaget. I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til de ovennævnte punkter og Naturstyrelsens kommentarer hertil. Ønskes detaljerede oplysninger om høringssvarenes indhold, kan Naturstyrelsen henvise til de vedlagte høringssvar. Nogle af de modtagne høringssvar indeholder bemærkninger angående spørgsmål, som fastlægges nærmere i en udmøntende bekendtgørelse. Naturstyrelsen bemærker hertil, at bekendtgørelsen vil blive sendt i høring med henblik på inddragelse af høringsparterne. De bemærkninger, der er modtaget i forbindelse med høringen af lovforslaget, og som vedrører bekendtgørelsen, er ikke medtaget i høringsnotatet, men vil indgå ved udarbejdelsen af bekendtgørelsen. 1 Hjælpeordning 1.1 Forholdet til eksisterende økonomiske ordninger (kontraktretligt medlemskab og indefrysningsordningen) Herning Kommune spørger til forholdet mellem lovforslaget og de gældende regler om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen efter 7a, stk. 1 og 2, i betalingsloven 1. DANVA anfører, at grundejerne bør vejledes grundigt om, at de ikke med hjælpeordningen opnår ret til, at vandselskabet driver grundejerens spildevandanlæg, når vandselskabet har etableret spildevandsanlæggene som led i afdragsordningen. Hvis grundejeren ønsker, at vandselskabet skal drive og vedligeholde dele af spildevandsanlægget efter etablering, skal grundejeren vælge et kontraktligt medlemskab hos vandselskabet. DANVA spørger til, hvilken status reglerne i lovforslaget skal have i forhold til ejendomsskattelåneloven (den såkaldte indefrysningsordning). I de tilfælde, hvor der er tale om overlap, finder DANVA det hensigtsmæssigt, at der ydes lån til tilslutningsbidrag og eventuelt til spildevandsanlægsarbejder på privat grund efter ejendomsskattelåneloven i stedet for at give afdrag efter modellen omtalt i høringsmaterialet. For så vidt angår spørgsmålet om forholdet til kontraktligt medlemskab fungerer reglerne parallelt, således at ejendomsejeren i kommunens påbud om forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelsesloven (MBL) 30, stk. 1, oplyses om, at ejendomsejeren kan vælge imellem et vedlagt tilbud fra spildevandsselskabet om kontraktligt medlemskab, en hjælpeordning i form af minimumsfrist og 1 Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 2

3 afdragsordning eller en kombination. For at imødekomme ønsket om større klarhed på dette punkt, uddybes dette i bemærkningerne til lovforslaget, hvor også kombinationsmodellen overordnet vil blive beskrevet. Lovforslaget tilsigter ikke at ændre på reglerne om indefrysning af ejendomsskatter. I forbindelse med udarbejdelsen af den udmøntende bekendtgørelse vil der blive taget stilling til samspillet mellem den foreslåede afdragsordning og indefrysningsordningen. 1.2 Kommunens afgørelse om ret og pligt til hjælpeordning DANVA kan tilslutte sig, at det er kommunen, der vurderer, om en grundejer skal have ret til at benytte afdragsordningen. Favrskov Kommune anfører, at lovforslaget lægger op til, at kommunen skal træffe afgørelse om, hvorvidt ejendomsejeren er omfattet af 3 års fristen, enten før meddelelse af endeligt påbud eller på et ikke fastsat tidspunkt inden påbudsfristens udløb. Administrativt vil kommunen foretrække, at der er fastsat ét tidspunkt i lovgivningen. Odense og Assens kommuner påpeger, at kriterierne for, hvornår en kommune bør træffe afgørelse om, at grundejer har ret til at være omfattet af afdragsordningen, bør være enkle at administrere for sagsbehandlere uden den fornødne, faglige baggrund. Svendborg Kommune efterspørger fokus på borgernes eventuelle klagemuligheder og påpeger, at også dette aspekt kan medføre ekstra administration i kommunerne. Endelig anfører advokat emeritus Fritz Reuther, at kommunens påbud efter 30 i miljøbeskyttelsesloven om forbedret spildevandsrensning er i strid med Grundlovens 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed. Vedrørende afdragsordningen fremgår det af lovforslaget, at det forventes, at miljøministeren fastsætter bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om retten til spildevandsselskabets etablering og den medfølgende afdragsordning inden udløbet af fristen i påbuddet, men at kommunalbestyrelsen selv må bestemme, om afgørelsen skal træffes i forbindelse med påbuddets udstedelse eller efter påbuddets udstedelse, men inden udløbet af fristen for at efterkomme påbuddet. For at imødekomme kommunernes ønske om en mere enkel administration af afdragsordningen foreslår Naturstyrelsen at ændre lovforslaget således, at det af lovforslaget fremgår, at der ved bekendtgørelse fastsættes regler om, at kommunerne som udgangspunkt træffer afgørelse om adgang til såvel minimumsfrist som afdragsordning ved det endelige påbud om tilslutning eller om forbedret rensning. Derudover fastsættes det, hvornår ejendomsejeren senest skal anmode spildevandsselskabet om at foranstalte etableringen af det nødvendige spildevandsanlæg. Vedrørende spørgsmålet om klageadgang kan Naturstyrelsen oplyse, at ejendomsejere efter de gældende regler på spildevandsområdet ikke har mulighed for at påklage kommunernes påbud om tilslutning til kloak eller 3

4 forbedret spildevandsrensning efter MBL 28, stk. 4, 2. pkt., og 30, stk. 1, når der er tale om en decentral renseløsning med en kapacitet på under 30 PE. Derudover følger det af den gældende betalingslovs 8, at kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser efter loven ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Lovforslaget falder således under gældende regler om afskæring af klageadgang på spildevandsområdet. For så vidt angår spørgsmålet om foreneligheden af MBL 30 og Grundlovens 73, finder Naturstyrelsen, at spørgsmålet falder uden for lovforslagets anvendelsesområde, idet spørgsmålet vedrører forhold på spildevandsområdet, som ikke ændres med lovforslaget. Spørgsmålet må derfor adresseres på anden vis, f.eks. ved prøvelse ved domstolene. 1.3 Indkomstgrænse KL anfører, at det ikke fremgår, hvordan Naturstyrelsen er kommet frem til det skønnede antal berørte ejendomme, som benyttes i lovbemærkningerne. KL finder på baggrund af egen minianalyse på området, at Naturstyrelsens skøn er markant undervurderet. Svendborg Kommune oplyser, at man ikke har et skøn over, hvor mange ejendomme i kommunen, der kan blive omfattet af afdragsordningen, og anfører, at de på landsplan anslåede 1.750, er vurderet på et meget usikkert grundlag. Guldborgsund og Lolland kommuner oplyser, at det er Guldborgsund Kommunes erfaring, at der ved ca. 4-5 % af påbudssager om tilslutning til kloak ikke er opnået tilslutning ved påbudsfristens udløb (efter påmindelses- og rykkerskrivelser samt orientering om evt. yderligere håndhævelse). Kommunen skønner, at op til % af husejere, der modtager påbud om forbedret spildevandsrensning i Guldborgsund Kommune, vil være omfattet af den foreslåede ordning, hvoraf hovedparten må forventes at ønske at benytte den. Assens og Odense kommuner ønsker, at flere borgere omfattes af afdragsordningen. Assens Kommune foreslår derfor, at husstandsindtægtens maksimum hæves fra kr. til kr., hvis den samlede udgift for påbuddet overstiger kr. Holbæk Kommune bemærker, at det er uklart, hvorvidt den kommunale forvaltning kan dispensere fra den fremsatte indkomstgrænse i tilfælde, hvor hustandens indkomstgrundlag er tæt på grænsen. DANVA spørger, om ejendomsejeren skal realisere eventuelle pensionsopsparinger først, hvis denne har en husstandsindtægt på under kr. DANVA mener, at kommunerne bør foretage en løbende kreditvurdering af grundejeren, og at grundejeren skal være forpligtet til at betale afdragene tilbage over en kortere afdragsperiode eller eventuelt øjeblikkeligt, hvis grundejerens indkomst- eller formueforhold måtte forbedre sig. Guldborgsund og Lolland kommuner anfører, at lovforslaget indebærer koordinering mellem miljømyndigheden, spildevandsselskabet samt borgerservice, der skal kontrollere de økonomiske oplysninger. 4

5 Nordfyns Kommune spørger, om tillægget for hjemmeboende børn i relation til indkomstgrænsen kun gælder børn under 18 år. Guldborgsund Kommune, som er én af de kommuner, der ifølge vandplanerne har det største indsatsbehov over for ejendomme i det åbne land, oplyste i 2012 i forbindelse med Naturstyrelsens undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land, at spildevandsselskabet i kommunen havde sendt opkrævning for tilslutningsbidrag til 600 ejendomme. Heraf blev 48 opkrævninger (svarende til ca. 8 %) sendt til inddrivelse hos SKAT, fordi alle andre forsøg på inddrivelse var forgæves. Herudover havde nogle fået enten lån eller en afdragsordning hos spildevandselskabet. På baggrund af tallene fra Guldborgsund Kommune og oplysninger fra øvrige kommuner med stort indsatsbehov over for ejendomme i den spredte bebyggelse vurderede Naturstyrelsen, at andelen af husejere med stærkt begrænset eller ingen betalingsevne på landsbasis er en smule lavere, formentlig 5 %. I så fald er udgangspunktet 5 % af ejendomme, der i 1. planperiode skal gennemføre forbedret spildevandsrensning, svarende til 1750 husejere på landsplan. Danmarks Statistik oplyser, at familier i ejerbolig (stuehuse, parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse) i Danmark i 2012 havde en husstandsindkomst under kr. før skat. Imidlertid er det, så vidt styrelsen er bekendt, ikke muligt fra dette antal familier at trække de ejendomsejere ud, der samtidig har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning. Der vil derfor være en meget stor del af de ovenfor anførte familier, der ikke har fået et påbud, fordi de enten allerede har en tilfredsstillende spildevandsrensning, fx allerede er tilsluttet et spildevandsselskab, eller fordi de ikke er omfattet af den aktuelle spildevandsindsats i den pågældende kommune. Øvrige variable faktorer, der ikke uden videre kan lægges ind i datatrækningen, er herudover, hvordan den enkelte ejendomsejer har finansieret sit boligkøb og dermed tilstedeværelsen af eventuel friværdi i ejendommen, hvilken type af spildevandsrenseløsning der er påbudt (dyr eller billig løsning), etc. Disse faktorer har stor betydning for, hvorvidt boligejerne har mulighed for selv at lånefinansiere anlægget. Det er Naturstyrelsens vurdering, at selv om det foreslåede renteniveau for afdragsordningen ligger under markedsrenten, er afdragsordningen balanceret på en sådan måde med indkomstgrænse, rente og den lange løbetid, at ejendomsejere, som på anden vis selv kan finansiere, herunder lånefinansiere, opfyldelse af påbud om forbedret spildevandshåndtering, forventes at ville vælge disse alternative muligheder. På den baggrund skønnes det fortsat, at omfanget vil være ca. 5 pct. af de boligejere, der modtager påbud. Vedrørende ønsket fra nogle kommuner om at hæve indkomstgrænsen, kan Naturstyrelsen oplyse, at indkomstgrænsen er fastsat ud fra en betragtning om, at ordningen skal hjælpe økonomisk trængte ejendomsejere. Indkomstniveauet svarer cirka til indkomsten for to pensionister plus ca kr. eller to kontanthjælpsmodtagere plus ca kr. Det forhold, at et eventuelt tab på en afdragsordning kan overvæltes på de øvrige grundejere i et spildevandsselskab, taler for ikke at foretage udvidelser i personkredsen, som kan inddrages under ordningen. Naturstyrelsen finder derfor ikke grundlag for at hæve indkomstgrænsen. 5

6 Naturstyrelsen kan oplyse, at der i lovforslaget ikke er adgang til at dispensere fra indkomstgrænsen. Det er ej heller med lovforslaget hensigten, at der før eller efter kommunens afgørelse af, om ejendomsejeren opfylder kravet om en maksimumindtægt, skal ske yderligere vurdering af ejendomsejerens økonomiske forhold. Det er ejendomsejerens ansvar at afgive de fornødne og korrekte indkomstoplysninger. Såfremt ejendomsejerens økonomiske forhold ændrer sig, mens afdragsordningen løber, har ejendomsejeren mulighed for at foretage ekstraordinære afdrag eller ekstraordinær indfrielse. Det er hensigten, at der vil blive fastsat udmøntende regler herom ved bekendtgørelse. Naturstyrelsen kan bekræfte, at tillægget for hjemmeboende børn i relation til indkomstgrænsen alene gælder børn under 18 år. Det vil blive præciseret i lovforslaget. 1.4 Minimumsfrist Favrskov Kommune anfører, at påbud efter MBL 30, stk. 1, anvendes i andre sammenhænge end ved behov for forbedret rensning som følge af de statslige vandplaner og de på den baggrund udpegede renseklasseoplande, f.eks. til at påbyde udbedring af uacceptable forhold vedr. bundfældningstanke, og at der her vil kunne være tilfælde, hvor det miljømæssigt set ikke er forsvarligt at give en frist på 3 år. Kommunen finder derfor, at der bør være en mulighed for at fravige de 3 år i særlige tilfælde, der ikke har med renseklasseoplande at gøre. KL finder ligeledes, at det fortsat bør være muligt at give påbud med hjemmel i MBL 30, stk. 1, med en frist på under 3 år. Esbjerg Kommune anfører, at fristen på 3 år bør være en maksimumsfrist frem for en minimumsfrist. Nordfyns Kommune spørger til, om der er en øvre grænse for minimumsfristen, og om ejendomsejere både har mulighed for at få en forlænget frist på 3 år til at opfylde påbuddet og en afdragsordning på 20 år. KL og Favrskov, Gribskov, Svendborg og Aalborg kommuner peger på, at tidsfristerne for den forbedrede spildevandsrensning indeholdt i de kommende vandplaner, må samordnes med tidsfristerne i lovforslaget. Guldborgsund Kommune bemærker, at lovforslaget vil medføre, at kommunen ikke kan overholde vandplanernes minimumskrav til spildevandsindsatsen, medmindre der tilføjes nye indsatser som tillæg til gældende spildevandsplan. Kommunen efterspørger derfor en bestemmelse om, at påbud med fristforlængelse kan medregnes som påbud. Gribskov Kommune anfører, at fristforlængelsen for påbud bør være uafhængig af indkomst. DI anfører, at hvis et kollektivt anlæg (spildevandsselskab) bliver etableret, vil en minimumsfrist på 3 år medføre et længerevarende udlæg til investeringer for spildevandsselskabet, såfremt tilslutningsbidraget ikke forfalder samtidig med, at anlægget er etableret. Dette vil ifølge DI medføre øgede omkostninger for de øvrige forbrugere. Endvidere finder DI, at ikke kan udelukkes, at der ikke samtidig vil opstå tekniske vanskeligheder i starten, hvor anlægget med en tilslutningsfrist på 3 år ikke er fuldt belastet. 6

7 Naturstyrelsen kan oplyse, at lovforslaget omfatter alle påbud om forbedret spildevandsrensning udstedt af kommunerne i henhold til MBL 28, stk. 4, 2. pkt., og 30, stk. 1, dog ikke påbud om separatkloakering. Minimumsfristen på 3 år er fastsat for at give økonomisk trængte grundejere, som typisk ikke har mulighed for at skaffe finansieringen til opfyldelse af påbuddene inden for en kortere periode, mulighed for at spare op. Reglerne om minimumsfristen er således både en fordel, fordi de giver ejendomsejerne en chance for selv at sørge for, at tiltagene rent faktisk bliver gennemført, og fordi ejendomsejerne således undgår tilsynsmyndighedens håndhævelsestiltag. Det forventes således, at lovforslaget bl.a. medfører, at flere ejendomme bliver tilsluttet og kan betale tilslutningsbidrag, end det er tilfældet i dag. Med hensyn til tekniske vanskeligheder ved manglende belastning af anlægget vurderer Naturstyrelsen, at det ikke er nyt med længere eller differentierede frister. Kommunerne er allerede i dag forpligtet til at foretage en proportionalitetsvurdering, hvilket kan medføre en frist længere end tre år. Fristen for tilslutning må inddrages i planlægningen af nye anlæg. Lovforslaget medfører ikke en øvre grænse for, hvor lang fristen kan være. Bortset fra, at kommunen i de i lovforslaget nævnte tilfælde ikke kan fastsætte en frist på under 3 år, skal kommunen som hidtil fastsætte fristerne i de enkelte tilfælde ud fra en forvaltningsretlig vurdering, herunder i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Fristen vil således formentlig ofte skulle fastsættes til 3 år eller længere tid, også for ejendomsejere, som ikke omfattes af lovforslagets ændringer. Kommunen skal også fortsat som udgangspunkt fastsætte de enkelte frister i overensstemmelse med den statslige vandplanlægning. Men ved kommunens udøvelse af indsatserne i medfør af den statslige vandplanlægning skal den øvrige lovgivning generelt overholdes, det vil sige også sektorlovgivningens regler om frister, herunder reglerne om den 3-årige minimumsfrist. Ejendomsejere, som ikke har kunnet skaffe den fulde finansiering til opfyldelse af påbuddet, har inden minimumsfristens udløb mulighed for tillige at få en afdragsordning i forbindelse med spildevandsselskabets etablering af spildevandsanlæg på grunden. For så vidt angår spørgsmålet om at gøre minimumsfristen på 3 år uafhængig af indkomstkrav, kan Naturstyrelsen oplyse, at det af hensyn til den statslige vandplanlægning ikke findes hensigtsmæssigt at lade minimumsfristen omfatte alle påbud om forbedret spildevandsrensning. For så vidt angår valget af den foreslåede indkomstgrænse henvises til styrelsens bemærkninger til afsnittet ovenfor om indkomstgrænsen Ejerskifte i løbet af minimumsfrist KL bemærker, at et påbud om forbedret spildevandsrensning også bør være bindende for en senere erhverver af ejendommen, så der ikke som nu skal meddeles et nyt påbud ved ejerskifte. Favrskov Kommune mener ikke, at der i øjeblikket er hjemmel til at tinglyse påbud om forbedret spildevandsrensning, så de bliver bindende ved ejerskifte. Konsekvensen af et ejerskifte er derfor, at kommunen skal meddele nyt påbud med ny rimelig frist for køber. Hvis en stor del af ejendommene i et opland har 7

8 gennemført indsatsen, men der senere skal meddeles påbud til en ny ejer af en ejendom, hvor der blev givet en 3 års frist, kan påbudsforudsætningen om, at vandløbets målsætning ikke er opfyldt, være bortfaldet i mellemtiden grundet naboernes indsats. Det vil betyde, at der ikke kan meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning til en køber, fordi muligheden er forpasset. Favrskov Kommune finder derfor, at en 3 års frist til at foretage forbedret spildevandsrensning bør følges af en bestemmelse, der gør påbuddet bindende for en senere køber af ejendommen. : Efter Naturstyrelsens opfattelse, er der i den gældende lovgivning ikke noget til hinder for, at kommunen kan tinglyse påbuddet på ejendommen. Hvis kommunen tinglyser påbuddet på ejendommen, sikres det, at forpligtelsen til at opfylde påbuddet overgår til erhverver ved ejerskifte. Lovforslaget ændrer ikke på denne mulighed. 1.5 Afdragsordning KL bemærker, at landsforeningen forventer, at afdragsordningen vil belaste økonomien i mindre spildevandsselskaber, når disse skal lægge ud for lån til trængte boligejere. KL og Guldborgsund Kommune kan derfor ikke tilslutte sig den foreslåede afdragsordning, og foreslår i stedet, at der med statslige midler etableres en lånepulje, som trængte boligejere kan benytte sig af. DANVA finder det afgørende, at afdragsordningen ikke finansieres af vandselskaberne, da foreningen finder, at ordningen i givet fald vil stride imod vandsektorlovens princip om adskillelse af myndighed og drift. Også DANVA foretrækker derfor en statslig fond frem for en afdragsordning i regi af spildevandsselskaberne. Kolonihaveforbundet foreslår, at reglerne om finansiering og afdragsordninger også kommer til at omfatte kolonihaveforeninger på lejet jord, eftersom grundejerforpligtelsen ofte påhviler lejerne. Dansk Byggeri finder det uacceptabelt, at omkostninger forbundet med en grundejers spildevandsanlæg, ikke opgøres særskilt for hver enkelt grundejer, men i stedet fordeles ud på alle grundejere, omfattet af ordningen. : Naturstyrelsen vurderer, at en eventuel takststigning som følge af tab på afdragsordningen vil være minimal, se hertil lovforslaget under afsnittet om økonomiske konsekvenser. Det vurderes, at dette tab ikke vil overstige en størrelsesorden, svarende til på landsplan 150 kr. over 20 år for en gennemsnitlig husstand. Et tab på 150 kr. per hussstand over 20 år svarer til et samlet tab på ca. 400 mio. kr. Et sådant tab vurderes således at være højt sat, og vil alene fremkomme, hvis flere end boligejere benytter sig af ordningen, og hvis alle, der benytter sig af ordningen misligholder alle deres afdrag. Det skal i den forbindelse bemærkes, at tallet er udregnet som et landsgennemsnitstal, og at der kan være udsving mellem de enkelte kommuner. Spildevandsselskaberne vil løbende skulle ansøge Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloftet, svarende til de udgifter, der overvæltes til øvrige forbrugere. 8

9 Miljøministeriet vil trække data fra Forsyningssekretariatet og løbende sikre, at tabet som et gennemsnit på landsplan holdes inden for de anførte 150 kr. Idet styrelsen vurderer det som meget usandsynligt, at tabet på landsplan vil overstige det ovenfor anførte, har regeringen ikke planer om at oprette en statslig lånepulje eller lignende. Naturstyrelsen kan videre oplyse, at det er hensigten med lovforslaget, at det fortsat er de ejendomsejere, som modtager påbud om tilslutning og forbedret decentral rensning, som hver især skal afholde de udgifter, der er forbundet med opfyldelse af de enkelte påbud. Der skal derfor ske en opgørelse af de nødvendige omkostninger ved opfyldelse af påbuddene for hver af de omfattede ejendomsejere. Visse ejendomsejerne får blot mulighed for at sprede udgiften ud over længere tid ved at afdrage beløbet til det pågældende spildevandsselskab. De ejere, som accepterer tilbuddet, skal være med til at afholde en del af de samlede omkostninger, som afdragsordningen giver anledning til for spildevandsselskabet, herunder omkostninger som følge af manglende betaling af afdrag. I det omfang de betalte afdrag ikke kan dække et evt. samlet tab fra ubetalte afdrag, kan dette tab væltes over på alle de ejendomsejere, som er tilsluttet spildevandsselskabet. På den måde kan også mindre spildevandsselskaber få dækket et eventuelt tab over de almindelige spildevandstakster. Ordningen finansieres således ikke af spildevandsselskaberne. Denne løsning er valgt som et supplement til de eksisterende regler om indefrysning af ejendomsskatter i låneloven, der allerede i dag, under visse betingelser, giver pensionister m.v. mulighed for at optage lån til tilslutningsudgifter. Vedrørende bemærkningerne fra Kolonihaveforbundet, kan Naturstyrelsen oplyse, at den person, som kommunens påbud om tilslutning eller forbedret decentral spildevandsrensning er adresseret til, er den, der kan være omfattet af lovforslagets hjælpeordning. Hvis det er ejeren af en ejendom, der som driftsansvarlig er adressat for påbuddet, er det ejeren, der kan blive berettiget til at være omfattet af hjælpeordningen. I tilfælde af udlejning afhænger eventuelle indbyrdes økonomiske konsekvenser for parterne af det privatretlige aftaleforhold imellem udlejer og lejer Etablering af spildevandsanlæg HOFOR bemærker, at det bør sikres, at spildevandsselskabet afregner direkte med en afdragsberettiget borgers entreprenør på baggrund af indsendte fakturaer fra borgeren. Desuden anfører HOFOR, at eventuelle momsmæssige aspekter i forbindelse med, at spildevandsselskabet betaler direkte til entreprenøren, bør afdækkes. Guldborgsund Kommune bemærker, at der ved etablering af spildevandsanlæg på privat grund skal tages stilling til ejerforhold i form af drifts- og bygherreansvar. Danske Kloakmestre foreslår 5 ændret således, at sætningen forpligtet til at fremsende tilbud om etablering af de for ændres til forpligtet til at fremsende tilbud om, at der vil blive indgået aftale med et autoriseret kloakfirma om etablering af de for. 9

10 Herning Kommune anfører, at påbud om forbedret spildevandsrensning efter MBL 30 vil indebære, at der etableres en lokal renseløsning på ejendommen, herunder ofte en ny bundfældningstank, for at renseløsningen kan fungere. Kommunen spørger i den forbindelse til, om lovforslaget betyder, at bundfældningstank og øvrige udgifter skal med i tilbuddet om en afdragsordning, selv om det af gældende ret følger, at ejer skal afholde udgifter til ledninger frem til renseanlægget, samt udgifter til elektricitet og etablering og drift af bundfældningstank. Endvidere spørger kommunen til, om ejer skal betale vandafledningsbidrag som ellers forudsat i gældende regler. Lovforslagets bestemmelser om hjælpeordningen medfører, at spildevandsselskabet skal stå for etableringen af de spildevandsanlæg, der er nødvendige til at opfylde påbuddet. Det er således op til spildevandsforsyningsselskabet at entrere med de nødvendige leverandører i forbindelse med selve udførelsen, såvel som det er tilfældet i medfør af de gældende regler om for eksempel kontraktligt medlemskab. Dog består betalingen afdragsordningen i et kontraktforhold imellem ejendomsejeren og spildevandsselskabet. Dette indebærer, at spildevandsselskabet er ansvarlig for, at påbuddet efterkommes. Vedrørende spørgsmålet om moms kan det oplyses, at lovforslaget følger de almindelige momsretlige regler, der gælder for entreprisen. Skatteministeriet oplyser, at det som udgangspunkt betyder, at der skal svares moms ved spildevandsselskabets entrering med en leverandør, og at ejendomsejeren skal betale anlæggets pris inkl. moms som ved alle andre forbrugerkøb. Vedrørende bemærkningerne fra Danske Kloakmestre, kan Naturstyrelsen oplyse, at lovforslaget ikke ændrer på øvrig gældende lovgivning, om autorisationskrav i forbindelse med anlægsarbejder, herunder for rørarbejde m.v. Dette vil blive præciseret i bemærkningerne til lovforslaget. Det er hensigten med lovforslaget, at spildevandsselskabets etablering af spildevandsanlæg og betalingen herfor ved afdragsordningen skal omfatte alle de spildevandsanlæg på ejendommen, som er nødvendige for, at påbuddet opfyldes, herunder nødvendige stikledninger og bundfældningstanke. Hvis der er tale om tilslutning til spildevandsselskabets kloak, eller hvis der er tale om forbedret decentral rensning, og ejendomsejeren både tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab og om afdragsordningen, skal grundejeren udover de aftalte afdrag tillige betale det løbende vandafledningsbidrag fremadrettet fra ibrugtagning af anlægget. I disse tilfælde angår afdragsordningen netop ledningen fra huset og frem til renseløsningen samt tilslutningsbidraget Spildevandsselskabers administration DANVA bemærker, at økonomisk trængte borgere ofte har stor mobilitet, og at 20 år i det lys er lang tid at løbe over for en afdragsordning. Guldborgsund Kommune bemærker, at det bør fremgå af loven eller bekendtgørelsen, at spildevandsforsyningsselskabets udgifter til tinglysning af krav på ejendommen for at sikre kravet ved ejerskifte kan indregnes i administrations- og risikotillægget. Odense Kommune spørger, om grundejer har indflydelse på valg af løsninger omfattet af afdragsordningen, eksempelvis i tilfælde, hvor ejer ønsker en dyrere løsning end den, som forsyningen foreslår. 10

11 DANVA og Odense Kommune anfører herudover, at det bør fremgå af lovforslaget, at grundejeren inden for 1 år efter at have modtaget kommunens påbud, skal have fremsendt dokumentation til kommunen om, at vedkommende opfylder indkomstkravet og ønsker at acceptere en afdragsordning. Ellers kan det afhængigt af påbuddets tidsfrist bl.a. blive vanskeligt for spildevandsselskabet at nå at afdække de fysiske forhold på grundejerens ejendom og etablere det nødvendige anlæg. DANVA bemærker videre, at såfremt vandselskabet etablerer de nødvendige spildevandsanlæg før påbudsfristens udløb, skal det være muligt for kreditor for afdragsordningen at opkræve afdrag og eventuelt tilslutningsbidrag - fra det tidspunkt, hvor grundejerens spildevandsanlæg er tilsluttet vandselskabets kloak, eller hvor vandselskabet har etableret den decentrale renseløsning. Advokatrådet understreger vigtigheden af, at borgere, der tilbydes afdragsordningen, vejledes grundigt om omkostningerne ved at indgå en sådan aftale. DANVA finder, at lovforslaget falder under kreditaftalelovens anvendelsesområde og vejledningspligten heri. Det er hensigten, at det vil blive præciseret i bekendtgørelsen, at spildevandsselskabets udgifter til tinglysning af skadesløsbrevet anses for at være administrationsomkostninger, der som udgangspunkt skal dækkes af de ejendomsejere, som benytter sig af afdragsordningen. På den baggrund finder styrelsen ikke anledning til at afkorte afdragsordningens løbetid, idet formålet med den lange afskrivning er at bringe afdragene ned i en størrelsesorden, der vurderes at være betalelig for de omfattede ejendomsejere. Eftersom spildevandsselskabet efter lovforslaget alene er forpligtet til at stå for etableringen af foranstaltninger, der er nødvendige for opfyldelsen af påbuddet, vil ejendomsejeren som udgangspunkt ikke have indflydelse på spildevandsselskabets valg af løsning. I tilfælde, hvor en ejendomsejer vælger at takke ja til kontraktligt medlemskab efter de gældende regler, giver betalingsloven 7 a mulighed for, at ejendomsejer kan vælge en dyrere løsning, hvis ejendomsejeren selv betaler for forskellen i pris. Det præciseres i lovforslaget, at denne prisdifference ikke kan dækkes af afdragsordningen. Flere høringsparter har peget på, at ejendomsejerne bør have pligt til at indløse deres ret til spildevandsselskabets etablering og den medfølgende afdragsordning inden udløbet af en fastsat frist. Dette for at sikre, at spildevandsselskaberne kan nå at etablere de nødvendige foranstaltninger inden udløbet af påbudsfristen. For at imødekomme dette ønske præciseres det i lovforslaget, at det er hensigten, at miljøministeren fastsætter bestemmelser herom i den udmøntende bekendtgørelse. Det fremgår af lovforslaget, at det er hensigten, at ministeren fastsætter regler om, at tilslutningsbidrag først forfalder ved etablering af de nødvendige spildevandsanlæg, i tilfælde, hvor hjælpeordningen finder anvendelse. Selv om lovforslaget tilsigter at falde uden for disse regelsæts anvendelsesområder, er det hensigten, at den udmøntende bekendtgørelse af hensyn til ejendomsejeren vil opstille krav om, at spildevandsselskabet i tilbuddet 11

12 til ejendomsejeren skal oplyse om en række forhold vedrørende vilkårene for afdragsordningen, herunder om de samlede omkostninger forbundet hermed Kommunale lån HOFOR mener ikke, at spildevandsselskaberne kan optage lån i forbindelse med afdragsordningen efter de nugældende prisloftsregler samt øvrige låneregler for kommunale spildevandsselskaber. DI bemærker, at der i lovforslaget gives mulighed for, at spildevandsselskaberne kan optage lån med kommunegaranti. DI finder i den anledning, at hvis der indføres en obligatorisk afdragsordning, som kommunerne skal give tilsagn til, så skal det samtidig være kommunerne, der administrerer afdragsordningerne og dækker omkostningerne og eventuelle tab. Naturstyrelsen bemærker, at spildevandsselskabernes aktiviteter i forbindelse med afdragsordningen regnskabsudskilles og ikke indgår som en del af prisloftet. Kun spildevandsselskabets eventuelle samlede tab på ordningen vil indgå i prisloftet som en 1:1-omkostning. Prisloftsbekendtgørelsen er derfor ikke til hinder for, at spildevandsselskaberne optager de nødvendige lån. Erhvervs- og Vækstministeriet har tilkendegivet, at den kommunale lånebekendtgørelse medfører, at kassekreditgrænsen i bekendtgørelsens 9, 1, nr. 2, 1. pkt. kan overskrides ved, at spildevandsselskaberne optager lån til etablering af de i medfør af påbuddene nødvendige anlæg, eftersom der uanset at spildevandsselskaberne ikke ejer anlæggene - er tale om anlægsarbejder hvis lånene (evt. puljet) omlægges til lån, jf. bekendtgørelsens 9, stk. 2, 2. pkt Rentesats DANVA anfører, at det er afgørende, at spildevandsvandselskabet kan få dækket alle omkostninger gennem ordningen, herunder omkostninger til sagsbehandling, undersøgelser på grundejerens ejendom, udførelsen af anlæggene, eventuelt tilslutningsbidrag, tinglysning af krav og eventuelle øvrige omkostninger. DANVA og HOFOR bemærker, at lovforslagets udgangspunkt for rentefastsættelsen bør være den 20-årige frem for den 10-årige statsobligation. Guldborgsund Kommune anfører, at den forslåede rentesats på 5,9 % vil være attraktiv for mange af deres borgere og efterspørger en låneordning på markedsvilkår, så ordningen ikke bliver misbrugt. Det præciseres i lovforslaget, at spildevandsselskaber kan få dækket de omkostninger, der er nødvendige for opfyldelse af påbuddet. Naturstyrelsen kan oplyse, at lånenes løbetid ikke behøver at svare til obligationernes løbetid. Valget af 10-årige statsobligationer skyldes, at disse er udtryk for den risikofri rente. Det er Naturstyrelsens vurdering, at selv om det foreslåede renteniveau for afdragsordningen ligger under markedsrenten, er afdragsordningen balanceret på en sådan måde med indkomstgrænse, rente og den lange løbetid, at ejendomsejere, som på anden vis selv kan finansiere, herunder lånefinansiere, 12

13 opfyldelse af påbud om forbedret spildevandshåndtering, forventes at ville vælge disse alternative muligheder Risiko for tab/overvæltning heraf på andre forbrugere DI og DANVA anfører, at man er bekymret for, at der med lovforslaget sker en overvæltning af udgifter mellem de forskellige brugere i en forsynings opland. Dette vil ifølge DI være i strid med forureneren betaler-princippet og vil påføre udgifter til borgere og virksomheder i forsyningens opland, som disse hverken har indflydelse på eller gavn af. Guldborgsund og Lolland kommuner oplyser, at Lolland Kommune har en forventning om et omfang på mindst ejendomme, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning, hvilket vil medføre en betragtelig økonomisk belastning for Lolland Forsyning, som dernæst bliver pålagt de øvrige forbrugere i forsyningsområdet. DANVA spørger til, hvornår der er aktualiseret et sådant tab på en afdragsordning, at det kan overvæltes på de øvrige tilsluttede ejendomsejere herunder hvor stort det skal være. DANVA spørger videre, hvornår det er klart, at det ikke kan opkræves hos de øvrige ejendomsejere omfattet af afdragsordningen, og om et tab skal være forsøgt inddrevet via SKAT. HOFOR spørger, om der gælder et skattemæssigt fradrag for tab som følge af at et eventuelt tab på afdragsordningen overvæltes i tarifferne og resulterer i en skattepligtig tarifforøgelse. Ejendomsejeres manglende betaling af afdrag skal først og fremmest betales af de øvrige ejendomsejere, som er omfattet af afdragsordningen. I det tilfælde, at et eventuelt tab ikke fuldt ud kan dækkes på denne måde, er det rigtigt, at ordningen medfører en risiko for, at et resterende samlet tab overvæltes på alle spildevandsforbrugerne over taksten. Naturstyrelsen vurderer dog, at en eventuel takststigning som følge heraf vil være minimal, se hertil lovforslaget under afsnittet om økonomiske konsekvenser samt høringsnotatets afsnit 1.5. Spildevandsselskaberne vil løbende skulle ansøge Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloftet, svarende til de udgifter, der overvæltes til øvrige forbrugere. Miljøministeriet vil trække data fra Forsyningssekretariatet og løbende sikre, at tabet holdes inden for de anførte rammer. Det kan endvidere oplyses, at overvæltning af tab allerede sker i dag, når spildevandsselskaberne lider et tab ved spildevandsforbrugeres manglende betaling af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag m.v. Dette vurderes ikke at være i strid med forureneren betaler-princippet. Lovforslaget har bl.a. til hensigt at medføre, at flere ejendomsejere faktisk betaler bl.a. tilslutningsbidrag, eftersom udgiften spredes ud over en længere periode. Det skal i øvrigt bemærkes, at det langt fra er alle, der får et påbud om forbedret rensning, der får adgang til afdragsordningen m.v. Skatteministeriet har oplyst, at i det omfang tabet på afdragsordningen er endeligt opgjort og overvæltes på de øvrige tilsluttede spildevandsforbrugere, vil tabet være fradragsberettiget i spildevandsselskabets almindelige regnskab. Det er i denne forbindelse vigtigt, at visse betingelser er opfyldt, herunder at den 13

14 enkelte ejendomsejer i afdragsordningen fortsat hæfter, selvom et eventuelt underskud i afdragsordningen er overvæltet på de almindelige spildevandstakster med henblik på at sikre, at afdragsordningen over tid hviler i sig selv. Se hertil afsnit 2.1 nedenfor. Dette uddybes i lovbemærkningerne. Det bemærkes i den forbindelse, at det skattemæssige fradragstidspunkt for tab på fordringerne, dvs. tidspunktet for tabets realisation, kan afvige fra det tidspunkt, hvor spildvandsforsyningsselskabet bogfører tabet i regnskabet Separatkloakering Dansk Byggeri, Odense og Assens kommuner samt Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe bemærker, at afdragsordningen også bør omfatte separatkloakering. Afdragsordningen omfatter ikke separatkloakering, eftersom det står den enkelte kommune frit for at vælge den løsning til håndtering af tag- og overfladevand, som kommunen mener, er bedst. Den enkelte kommune kan således vælge at pålægge ejendomsejere at separatkloakere, men kan også vælge at håndtere f.eks. øgede vandmængder på anden vis. Det forhold, at et eventuelt tab på en afdragsordning kan overvæltes på de øvrige grundejere i et kloakfællesskab, taler for, at så snæver en personkreds som muligt inddrages under ordningen. I den forbindelse skal det også bemærkes, at forbedret spildevandsrensning retter sig mod landområder, hvor der typisk er faldende ejendomspriser og lavere friværdi. Separatkloakering retter sig derimod mod byområder, hvor der ofte er højere friværdi og dermed bedre lånemuligheder for grundejeren. Naturstyrelsen vil parallelt med lovforslaget udsende en vejledning til kommunerne om de generelle regler om proportionalitet i tidsfrister for påbud. Det skal sikre, at alle borgere, uanset økonomisk formåen, får et rimeligt varsel i forbindelse med påbud. Vejledningen vil derfor også være til gavn for borgere, der har fået krav om separatkloakering. Endelig giver lovforslaget mulighed for, at spildevandsselskabet kan tilbyde grundejere en abonnementsordning, som også kan tage højde for separatkloakering. 1.6 Hjælpeordningens ikrafttræden/overgangsregler Esbjerg kommune ønsker, at de ejendomme, der har overskredet tidsfristen for allerede udstedte påbud om forbedret spildevandsrensning, men ikke har haft råd til at imødekomme det, også omfattes af afdragsordningen. Lovforslaget er ikke til hinder for, at kommunen træffer afgørelse om etablering af afdragsordning i sager, hvor der er udstedt påbud inden lovens ikrafttræden, hvis afgørelsen i øvrigt er i overensstemmelse med de i den udmøntende bekendtgørelse fastsatte regler. 2 Spildevandsselskabers overtagelse af drift og vedligeholdelse af stikledninger på privat grund (abonnementsordningen) 14

15 DANVA og HOFOR bemærker, at det er vigtigt, at spildevandsselskaberne har frihed til at udforme indholdet af drifts- og vedligeholdelsesaftaler af stikledninger på private matrikler samt at in- eller ekskludere separatkloakering i aftalerne. HOFOR anfører videre, at separatkloakering kan gøre abonnementerne meget dyrere og dermed afholde kunder, der ikke har udsigt til separatkloakering fra at indgå i abonnementsordningen. HOFOR og DANVA påpeger desuden, at der er risiko for, at kunder fravælger abonnementsordningen, når separatkloakeringen er gennemført, hvorefter udgiften skal dækkes af det resterende kundegrundlag. I den forbindelse bemærker HOFOR, at der er behov for en ny aftale ved ejerskifte, hvorfor det kan blive vanskeligt for et spildevandsselskab at dække alle udgifter til separatkloakering gennem abonnementsbetalinger. DANVA og KL anfører, at selskaberne skal kunne stille krav om bindingsperiode eller godtgørelse ved udtræden af ordningen, således at grundejeren har mulighed for at melde sig fra ordningen umiddelbart efter, at separatkloakeringen har fundet sted. Favrskov Kommune anbefaler, at abonnementsordningen bliver frivillig for kommunerne/forsyningsselskaberne at oprette, idet kommunen ser en række potentielle uhensigtsmæssigheder ved ordningen, bl.a. uklarhed om ansvarsplacering, vanskeligheder med prissætning af abonnement, urimelig fordeling af udgifter inden for ordningen, behov for karens- og bindingsperioder, uhensigtsmæssig incitamentsstruktur mv. DI er betænkelig ved, at abonnementsordningen kan medføre, at spildevandsselskabet i konkurrence med private kloakmestre skal varetage drifts- og vedligeholdelsesopgaven og tage ansvaret for anlæggets tilstand. Også Danske Kloakmestre og Dansk Byggeri vurderer, at ordningen vil medføre, at spildevandsselskaberne får mulighed for at konkurrere mod private entreprenører på et kerneområde for de private virksomheder, der er autoriserede til at udføre sådanne opgaver. Danske Kloakmestre finder at ordningen er en trussel mod autoriserede kloakmestres eksistensgrundlag. Dansk Byggeri anfører endvidere, at der bør foretages en kontrol med, at spildevandsselskaber medtager alle omkostninger forbundet med drift og vedligehold, når de byder i konkurrence med private virksomheder. Endelig understreger Dansk Byggeri, at bestemmelsen bør præciseres, så det fremgår i overensstemmelse med bemærkningerne, at forsyningsselskaberne udelukkende har mulighed for at tilbyde en abonnementsordning i selskabets eget forsyningsområde. Lovforslagets bestemmelser om abonnementsordningen vedrørende drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg på privat grund indenfor forsyningsområdet, i forbindelse med ejendomsejeres tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg, er en mulighed for spildevandsselskabet. Hvis selskabet vælger at benytte sig af denne mulighed, kan den enkelte ejendomsejer acceptere spildevandsselskabets tilbud herom eller afslå det. 15

16 Det er ikke hensigten, at den til lovforslaget udmøntende bekendtgørelse fastsætter betingelser eller vilkår vedrørende abonnementsordningen. Ordningen skal således reguleres ved frivillige privatretlige aftaler indgået imellem spildevandsselskabet og ejendomsejeren, og ved behov kan selskabet selv fastsætte regler om en eventuel bindingsperiode, om tilbagebetaling af selskabets udgifter til f.eks. separatkloakering i forbindelse med opsigelse af aftalen, om ejendomsoverdragelse etc. under iagttagelse af eventuelle krav i anden lovgivning, f.eks. forbrugerretlige regler. Ligeledes kan også ansvarsplacering og forsikringsforhold berøres. Det fremgår af lovforslagets bestemmelse om abonnementsordningen, at spildevandsselskabet er forpligtet til at konkurrenceudsætte selve udførelsen af driften og vedligeholdelsen. Med hensyn til gældende autorisationskrav m.v. henvises til høringsnotatets afsnit Spildevandsselskabernes finansiering af abonnementsordningen HOFOR bemærker, at perioden i forbindelse med, at abonnementsordningen skal hvile i sig selv, er meget lang. HOFOR bemærker, at der bør udarbejdes bestemmelser, der muliggør optagelse af øget driftslån, for det tilfælde, at abonnementsordningen i en periode giver underskud for selskabet. For det tilfælde at ordningen i en periode giver overskud, bemærker HOFOR, at det bør sikres, at overskuddet kan udgøre en reserve til fremtidige udgifter i spildevandsselskabet. HOFOR mener, at det bør være muligt at dække omkostninger for meget høje udgifter eller kundefrafald over de almindelige takster. HOFOR mener, at abonnementsordningen bør være en hoved- og ikke en sideaktivitet. Uanset hvilken karakter ordningen har, påpeger HOFOR, at omkostninger for den ikke bør kunne ramme den almindelige drift, der er underlagt effektiviseringskrav. Er ordningen en sideordnet aktivitet, bemærker HOFOR, at det skal sikres, at omsætningen ikke indgår i beregningen af den tilladte omsætning for sideordnede aktiviteter. DANVA og HOFOR bemærker, at det i relation til en eventuel reserve i et spildevandsselskab som følge af overskud på abonnementsordningen, bør sikres, at der ikke sker beskatning heraf. Overordnet set er formålet med, at den frivillige ordning hviler i sig selv, at ordningen ikke påvirker andre forbrugerne end dem, der er omfattet af ordningen og derved ikke påvirker spildevandsselskabets takster. Naturstyrelsen bemærker, at ordningen er frivillig og skal finansieres af brugerne af ordningen. Ved behovet for driftslån finder de gældende regler på området anvendelse, herunder med de begrænsninger, der følger af lånebekendtgørelsens 9, stk. 2. Hvile i sig selv-princippet medfører, at overskud og underskud som følge af ordningen skal udlignes. Det er ikke påkrævet, at overskud tilbageføres fra år til år, men at ordningen over en årrække hviler i sig selv. Naturstyrelsen gør ligeledes opmærksom på, at eventuelle overskud fra ordningen vil være skattepligtige. 16

17 2.2. LAR-løsninger DANVA ser positivt på, at vandselskaberne fremadrettet vil kunne varetage drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg på privat grund. DANVA peger imidlertid på, at forslaget kan bidrage til et skævt kloakincitament, idet ordningen ikke inkluderer lokale regnvandsløsninger. Dansk Miljøteknologi opfordrer til, at rammerne for abonnementsordningen udvides til også at kunne omfatte regnvandshåndteringsanlæg såsom faskiner og regnbede med tilslutning til kloak via en vandbremse, når den overordnede planlægning muliggør dette. Det er ikke hensigten, at abonnementsordningen skal vedrøre andet end spildevandsanlæg på ejendomsejerens grund i forbindelse med tilslutning til spildevandsselskabets kloak. Hensigten er bl.a., at spildevandsselskaber bedre kan sikre, at eksisterende stikledninger drives og vedligeholdes på en hensigtsmæssig måde, herunder for at sikre et lukket og forsvarligt sammenhængende rørsystem, på begge sider af grundgrænsen. Det er ikke hensigten, at spildevandsselskaberne skal kunne overtage drift og vedligeholdelse af løsninger til Lokal Afledning af Regnvand på privat grund, der som udgangspunkt ikke har en naturlig tilknytning til spildevandsselskaber. Derudover er det kommunen ikke spildevandsselskaberne eller ejendomsejerne der beslutter, hvorvidt der skal kloakeres, herunder separatkloakeres. Det er også kommunen der, hvis betingelserne herfor er opfyldt, beslutter, om der kan gives tilladelse til afkobling af regnvand fra kloakken i forbindelse med ejendomsejerens egen håndtering af regnvand på grunden. 2.3 Overtagelse af ejerskab af stikledninger på privat grund DANVA og Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe foreslår, at vandselskaberne fremadrettet overtager ejerskab, vedligehold og drift af spildevandsanlæg på privat grund frem til grundsokkel, hvilket vil medføre en forenklet administration, samt sikre en effektivisering af den daglige drift. Modsat er DI bekymret for, at private belægningsarbejder og etablering af f.eks. småhuse potentielt kan blive en udfordring, hvis det sker ovenpå et anlæg, der vedligeholdes og drives af spildevandsselskabet, hvorfor DI finder, at ved opretholdelse af privat eje og drift er ansvarsplaceringen entydig. Det er ikke hensigten med lovforslaget, at spildevandsselskaber skal kunne overtage ejerskabet af spildevandsanlæg på privat grund. Dette af hensyn til såvel ejendomsejeren som spildevandsselskabet. Ved en frivillig abonnementsordning som foreslået i lovforslaget kan spildevandsselskabet således opsige abonnementet, hvis ejendomsejeren misligholder aftalen. Endvidere vil der med den foreslåede ordning være klare linjer omkring ejerforholdene på grunden ved ejerskifte eller ønske om ændret anvendelse af grunden. Endelig opstår der ikke usikkerhed om retsgrundlaget ved private belægningsarbejder og etablering af f.eks. småhuse ovenpå private spildevandsanlæg. 17

18 18

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Bilag til DANVA høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., lov om miljøbeskyttelse

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Oplæg om ny bekendtgørelse, EnviNa Sorø 16. marts, Middelfart 18. marts samt Viborg 23. marts 2015 Torsten Duer, Naturstyrelsen Ny bekendtgørelse Bekendtgørelse

Læs mere

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Afdragsordning mm. på spildevandsområdet Oplæg om ny bekendtgørelse, EnviNa marts 2015 Torsten Duer, Naturstyrelsen Ny bekendtgørelse Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. april 2014 af Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening 2015.01.05 Bilag til DANVA høringssvar på udkast til bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Læs mere

BILAG: Lån og afdragsordninger

BILAG: Lån og afdragsordninger BILAG: Lån og afdragsordninger Mange borgere er ikke i stand til at optage et almindeligt bank- eller realkreditlån, men der findes dog andre lånemuligheder, hvilket Norddjurs Kommune informerer om i forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Energi & Forsyning. November 2014

Energi & Forsyning. November 2014 Energi & Forsyning November 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber. Højesteretsdom vedrørende

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Sag nr. 2015-15: Nye muligheder for afdragsordning mm. på spildevandsområdet

Sag nr. 2015-15: Nye muligheder for afdragsordning mm. på spildevandsområdet Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S 9. Ved Fjorden 18, 4700 Næstved Bestyrelse: Helge Adam Møller, Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson Fraværende:

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Kontor/afdeling Center for Forsyning. Høringsnotat. Dato 27. september J nr /tja, tone

Kontor/afdeling Center for Forsyning. Høringsnotat. Dato 27. september J nr /tja, tone Høringsnotat Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 27. september 2016 J nr. 2016-9565 Energistyrelsen har sendt ændringer til følgende bekendtgørelser i høring fra den 12. 19. september 2016: /tja,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163050 HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.: H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Sjællandsgade\Kontrakt medfinansiering Ringsted EZR 29 09 15.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted Kommune

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Bilag 2 DANVA høringssvar journalnummer 2015-5858 Kommentarer og spørgsmål er i det følgende markeret med Bemærkning og anført med fed rød. Ord, formuleringer eller afsnit, der foreslås udeladt er angivet

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma Den 17. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma Den 17. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00008 Ref. ancma Den 17. februar 2015 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere