Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Café Hjerterummet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Café Hjerterummet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Café Hjerterummet Anmeldt tilsyn November

2 Indholdsfortegnelse bemærkninger og anbefalinger grundlag Oplysninger Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sundhed, kost og motion Sprogbrug og omgangsformer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Rammer for arbejdet Belægning Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Kompetenceudvikling Eksternt samarbejde Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger BDO Kommunernes Revision

3 1 BDO har på vegne af Ishøj Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Cafeen. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Cafe Hjerterummet er, at borgerne tilbydes et kvalificeret aktivitets- og samværstilbud med en fagligt engageret ledelse og personale. Tanken om, at borgerne kan komme sig helt eller delvist, kommer til udtryk i det daglige arbejde gennem de små skridt strategi. Borgerne giver da også under interviewet udtryk for de små successer og tilfredshed med tilbuddet. Det er tilsynets, at de fysiske rammer i Cafeen er velegnede til formålet, og der er lagt vægt på en indbydende, hyggeligt og funktionel indretning. Cafeens lokaler fremstår velholdte med et tilfredsstillende rengøringsniveau. Tilsynet vurderer, at Cafeens pædagogiske referenceramme og anvendte metoder med baggrund i en recovery orienteret tilgang og social rehabilitering, er i overensstemmelse med målgruppens behov. Den recovery orienterede tilgang er medvirkende til at understøtte borgerens behov, ønsker og identitetsfølelse, og det er tilsynets, at Recovery tankegangen er dybt forankret i personalegruppen. Via individuelt udarbejdede arbejdskontrakter, og systematisk opfølgning af disse, sikres borgerne den nødvendige støtte, og det er tilsynets, at disse redskaber medvirker til at fremme borgernes motivation til at komme videre i sit liv. Det er endvidere tilsynets indtryk, at arbejdet i Cafeen bidrager til positive resultater for borgerne i forhold til beskæftigelse og opbygning af sociale relationer. Cafeen tilbyder borgerne et individuelt tilrettelagt beskæftigelses tilbud, som afspejler en arbejdsplads, hvor fokus udover beskæftigelse har fokus på opbygning af sociale relationer og personlig udvikling. Borgerne er sikret formel indflydelse gennem Cafebestyrelsen, og på det uformelle plan er borgerne sikret indflydelse gennem de daglige evalueringer. Det er endvidere tilsynets indtryk, at borgerne oplever at blive hørt i forhold til ændringer, nye tiltag samt planlægning af arrangementer i arbejdet. Tilsynet vurderer, at der er relevant fokus på at tilbyde en varieret og alsidig kost, og på de dilemmaer, der eksisterer i relation til sund kost og borgernes selvbestemmelse. Der arbejdes gennem dialog og med en mentorordning med henblik på at kunne balancere i forhold til dette dilemma. Det er endvidere tilsynets, at medarbejderne gennem motivations arbejde og forskellige initiativer sikrer borgerne tilbud om motion. Det er tilsynets indtryk, at der eksisterer en god sprogbrug og omgangsform i Cafeen samt at medarbejderne er opmærksomme på de udfordringer, som borgerne typisk har i forholdet til mad og indtagelse af mad. Derudover er det tilsynets, at borgerne oplever, at det er givende at arbejde i cafeen og at personalet giver dem god støtte i hverdagen. Det er tilsynets, at Cafeen har en stabil personalegruppe, og at Cafeens interne samarbejde er velfungerende. Der er ledelsesmæssigt fokus på at styrke og udvikle samarbejdet både internt og eksternt, og det er tilsynets indtryk, at ledelsens opfordring til åben dialog understøtter samarbejdet i en positiv retning. I forlængelse af dette er det tilsynets, at arbejdsmiljøet er kendetegnet ved åbenhed og dialog om de udfordringer der eksisterer i relation til de psykiske belastninger, der kan være i arbejdet. Derudover er der gode muligheder for kompetenceudvikling. Endelig er det tilsynets, at Cafeen har et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere samt at den innovative tænkning omkring borgernes mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet prioriteres højt. 2

4 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkningen, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger. Anbefalinger Tilsynet gav ikke anledning til nogen anbefalinger. Påbud Ingen påbud 2 grundlag 2.1 Oplysninger Adresse Kløvervænget 72, 2625 Vallensbæk Leder Kim Schørling og Pia Dylov Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt aktivitetstilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 104 Antal pladser og belægningsgrad 26 pladser Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. dag kr Fra 2012 vil prisen pr. dag for eksterne borgere være kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er Kløverengens borgere og eksterne borgere med svære sindslidelser samt psykosociale handicap. Størstedelen af borgerne har mange og lange indlæggelser i behandlingspsykiatrien bag sig. Målgrupperne har som hovedregel behov for medicinsk behandling med individuelle behov for psykosociale indsatsformer som supplement til den medicinske behandling. (kilde: hjemmeside) 3

5 Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af: 3 pædagoger 1 Tjener på Barsel, ansat i hendes stilling en ufaglært medhjælper 1 kok 1 køkkenassistent Derudover er der ansat 4 medarbejdere/borgere i caféen. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Tirsdag den 8. november 2011 kl Deltagere i interviews Ledelse: Faglig leder Pia Dylov, ansat siden 2004, uddannet afspændingspædagog, suppleret med lederuddannelse Medarbejdere: Teamkoordinator, uddannet socialpædagog, ansat 4 år heraf 1½ år som teamkoordinator Medarbejder, uddannet pædagog, ansat 2 år Borgere: Borger, arbejdet i Cafeen i ½ år Borger, arbejdet i Cafeen i ½ år BDO blev vist rundt på stedet af: BDO gik selv rundt. Tilsynsførende Lene Thorius (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) Karin Hjortkjær (Chefkonsulent, AAE forvaltning) 2.2 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Tilsynet foretaget af BDO den 18. januar 2011 gav ikke anledning til anbefalinger rettet mod Cafeen. Tilsynet har ingen bemærkninger Opfølgning fra andre tilsyn Cafeen har haft et brandtilsyn siden sidste tilsyn. I forbindelse med tilsynet fik Cafeen en påtale grundet en manglende røgalarm i udekøkkenet. Levnedsmiddelstyrelsen har været på tilsyn i maj, hvor Cafeen fik tildelt en 4

6 elitesmiley. Ved samme tilsyn fik cafeen godkendt et køkken i Kløverengen 84 til produktion. Egenkontrollen af køleskabe blev ligeledes godkendt. Der er en fast procedure, hvor natpersonalet tjekker køleskabene. Det er kokken, som har det overordnede ansvar for egenkontrollen. Tilsynet har ingen bemærkninger. 2.3 Fysiske rammer Cafeen ligger som del af Kløverengen 72 delt op i to afdelinger. Der er to indgange til Cafeen en fra selve huset og en direkte fra gaden, som udefrakommende borgere benytter. Den anden afdeling af Cafeen ligger inde i huset og er til Kløverengens borgere, som har lyst til at sidde for sig selv. I afdelingen, som både udefrakommende borgere og Kløverengens borgere benytter, er hyggeligt indrettet med små cafeborde og cafestole og rummer selve buffeten. Over bordene hænger pendler udsmykket med små røde sodavandsflasker, som afgiver et varmt lys. Ved indgangen fra selve huset er ophængt en kalender over november og decembers arrangementer, som borgerne kan deltage i. Den anden afdeling har tilsvarende pendler, cafeborde og dybe røde lænestole og store planter. Der er fra denne afdeling direkte udgang til atriumgården. Begge afdelinger af Cafeen indbyder til hygge og samvær. Cafeens lokaler remstår velholdte, ligesom rengøringsniveauet er tilfredsstillende. Der er direkte tilknyttet to køkkener til Cafeen. Det ene er produktionskøkkenet. Det andet fungerer som grovkøkken. Cafeen har desuden et produktionskøkken i 84. Det skal tages i brug i forbindelse med en udvidelse af produktionen. Køkkenet er godkendt til produktion af Levnemiddelstyrelsen. Borgerne fortæller under interviewet, at intentionen er at få Cafeen til at fungere som en rigtig cafe, hvor der skal være pænt og hyggeligt. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer i Cafeen er velegnede til formålet samt at der er lagt vægt på en indbydende, hyggeligt og funktionel indretning. 2.4 Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Cafeen tilbyder Kløverengens borgere samt borgere som er dagbrugere beskæftigelse, som tager afsæt i et recovery perspektiv. Dette betyder, at der er tiltro til at, at sindslidende borgere kan komme sig helt eller delvist. Mange af borgerne har lange indlæggelser i det psykiatriske behandlingssystem bag sig, og har brug for støtte til at komme tilbage til en hverdag, og her udgør beskæftigelse i et individuelt tilrettet timetal et væsentligt element i 5

7 borgerens recoveryproces. I Cafeen bliver der oprettet stillinger, som er individuelt tilrettet den enkelte borger. I forbindelse med, at borgeren kommer i beskæftigelse, får borgeren en mentor, som spørger ind til, hvilke ønsker borgeren har. Mentorens opgave er at hjælpe borgeren til at identificere og prioritere mål samt at præsentere valgmuligheder, for til sidst at hjælpe borgeren til at træffe et valg om beskæftigelse, der præcist passer den enkelte. En medarbejder udtrykker det således Vi er alle lige, men derfor skal vi ikke behandles ens. De små skridts strategi kommer til udtryk gennem den systematiske månedlige opfølgning for at understøtte forløbet, hvor troen på at handling giver forvandling. Mentor og borger følger i fællesskab op på fremskridt, motivation og eventuel regulering af mødetider. I forlængelse heraf oplyser medarbejderne, at der er meget opsøgende arbejde for at fastholde motivationen fx hjælp til at stå op om morgenen og møde på arbejdet. Opbygning af sociale netværk er et andet bærende element i recovery tanken. Det gør Cafeen gennem etablering af løbehold, hvor personalet løber sammen med borgerne. Det sker med baggrund i en viden om, at motion er medvirkende til at give mere energi og kan være motiverende for yderligere fremskridt. Personalet løber også de dage, hvor der ikke deltager borgere, for at vise, at der er kontinuitet i løbeholdet. Derudover understøttes opbygningen af sociale netværk ved, at personale og borgere i fællesskab arrangerer fester, bowling og rejser. Medarbejderne oplyser, at arrangementerne er poplære med mange deltagere. Personalet deltager også i spisningen i Cafeen. For at signalere åbenhed og nærvær sætter medarbejderne sig aldrig ved samme bord, hvilket indbyder til at borgerne sætter sig sammen med den medarbejder, som de oplever sig mest tryg ved. Tilsynet observerer under frokost i Cafeen, som er godt besøgt af både borgere og medarbejdere, at snakken går hyggeligt ved bordene, og at en borger målrettet går hen og sætter sig ved samme bord som en medarbejder. Tilsynet vurderer, at Cafeens pædagogiske referenceramme og anvendte metoder med baggrund i den recovery orienterede tilgang er i overensstemmelse med målgruppens behov. De små skridts strategi er med til at underbygge borgernes udvikling hen mod at komme sig helt eller delvist. Tilsynet vurderer ligeledes, at recovery tanken er dybt forankret i personalegruppen Pædagogiske planer Medarbejderne oplyser, der udarbejdes arbejdskontrakter med borgerne, inden de påbegynder arbejdet i Cafeen. Arbejdskontrakten udarbejdes i samarbejde med mentor, kontaktperson og borger. I forbindelse med indgåelsen af arbejdskontrakten bliver der spurgt ind til, hvilken jobfunktion borgeren ønsker, hvad vedkommende har brug for af hjælp og støtte til at kunne arbejde i cafeen samt hvor mange timer vedkommende kan arbejde. Arbejdsplanerne bliver revideret en gang om måneden, hvor der bliver fulgt op på antal timer og målsætning. Arbejdsplaner fungerer som et værktøj til at kunne fastholde borgeren i de succeser, der kommer undervejs, og er med til at fremme motivationen. Arbejdsplanerne er desuden medvirkende til at holde fokus på den del af borgeren, som formår at arbejde og fungere i et beskæftigelsesperspektiv. 6

8 Medarbejderne oplyser, at der ligger en udfordring for motivationsarbejdet for de borgere, som er på kontant hjælp. De får i modsætning til de borgere, som er på pension ikke et økonomisk udbytte af at arbejde i Cafeen. Medarbejderne fortæller om en dagbruger på kontanthjælp, der trods det faktum, at han ikke tjener noget ved at arbejde i Cafeen, bevidst ønsker at arbejde for at komme videre i livet. Medarbejderne oplyser, at alle borgere kommer på hygiejnekursus, når de begynder at arbejde i Cafeen. Adspurgt fortæller en borger, at det er en mentor, som står for revideringen af arbejdskontrakten sammen med borgeren. Mentoren kan komme med forslag til ændringer/nye tiltag, men det er borgeren, som bestemmer indholdet i aftalen. Borgeren fortæller endvidere, at arbejdskontrakten primært relaterer sig til antal timer og behov for særlig støtte. Det kan fx være hjælp til at komme op morgenen. Borgeren har lige fået sin arbejdskontrakt revideret og er gået op i timer fra to dage om ugen til fire dage om ugen hver anden uge. Tidligere var hun tilkaldevagt. Borgeren er meget tilfreds med den udvikling, som hun selv oplever der sker i relation til beskæftigelse og til opbygning af sociale relationer. Tilsynet vurderer, at borgerne via individuel udarbejdelse af arbejdskontrakter, og systematisk opfølgning af disse sikres den bedst mulige støtte, og er medvirkende til at fremme borgernes motivation til at komme videre i sit liv. Det er endvidere tilsynets indtryk, at arbejdet i Cafeen bidrager til positive resultater for borgerne i forhold til beskæftigelse og opbygning af sociale relationer. 2.5 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Cafeen har åbent fra kl De første borgere påbegynder arbejdet kl. 8. Hvis en borger har sovet over sig, bliver de kontaktet enten af personalet i Cafeen eller af deres kontaktpædagog. I tilfælde af sygdom eller en dårlig dag skal de ringe inden deres vagt og melde sig syge. Det er muligt for borgeren at møde senere, hvis det er bedre den pågældende dag. Medarbejderne pointerer, at Cafeen fungerer som en arbejdsplads. Der er således en skarp adskillelse mellem det pædagogiske arbejde i teamene og det pædagogiske arbejde i beskæftigelsesdelen. Det betyder, at der er emner som drøftes med borgerens mentor og emner som drøftes med det pædagogiske personale i huset. I lighed med andre arbejdspladser arrangeres der firmaudflugter, bowling mm. Det er arbejdspladsen, som tager af sted og ikke bostedet. Årsagen til denne skelnen er del af rehabiliteringsfilosofien, hvor borgeren skal rehabiliteres til at opfatte sig som aktiv medborger og ikke som klient. Medarbejderne fortæller, at arrangementerne har vist, at borgerene er gode til at drage omsorg for hinanden og at de viser ressourcer, som ikke kommer frem til dagligt. Arrangementerne er i forlængelse af recovery tanken med til at styrke fællesskabet, danne netværk og skabe venskaber. Transporten til de forskellige arrangementer foregår i viddes mulige omfang med offentlige transportmidler for at styrke en aktiv deltagelse. Medarbejderne oplyser, at arrangementerne er en stor succes, og at mange 7

9 derfor også deltager. De to borgere, som tilsynet interviewer, arbejder begge i Cafeen. Deres arbejdstider er individuelt tilrettelagt. Derfor arbejder den ene borger to timer hver dag og den anden borger veksler mellem ulige og lige uger med seks timers vagter på to dage, og fire dage om ugen. Den ene borger fortæller, at når hun møder på vagt rydder hun op og tørrer borde af for at skabe de rette rammer i Cafeen. Arbejdsopgaverne består desuden af kundebetjening, borddækning og opvask. Der er altid to på arbejdet, så det er muligt at veksle mellem opgaverne. Begge borgere giver udtryk for at være glade for at arbejde i Cafeen. Den ene borger supplerer med, at arbejdet i Cafeen bidrager til en følelse at være værdsat, og at arbejdet rent faktisk har en betydning. Borgeren oplyser desuden, at personalet gode til at rose og støtte borgerne i arbejdet. Begge borgere er også glade for at Cafeen åbner mulighed at møde og snakke med andre mennesker. Tilsynet vurderer, at Cafeen tilbyder borgerne et individuelt tilrettelagt beskæftigelses tilbud, som afspejler en arbejdsplads, hvor fokus udover beskæftigelse har fokus på opbygning af sociale relationer og personlig udvikling Medindflydelse og kommunikation Cafeen har en bestyrelse, som består af ledelse, teamkoordinator og fire borgere. Bestyrelsen mødes to gange om året og drøfter om tilbuddet er som det skal være, eller om der skal iværksættes nye tiltag. Inden møderne har borgerne sammen med de øvrige borgere drøftet, hvilke nye tiltag de kunne ønske eller, hvad der kunne forbedres mm. Ledelsen fortæller, at et tiltag, som er drøftet på mødet, er det nye køkken i 84. Køkkenet åbner mulighed for en udvidelse af Cafeens produktion, blandt andet syltning. Et andet tiltag er etableringen af flere arrangementer på foranledning af borgernes ønsker. Der drøftes ligeledes indholdet af arrangementerne og menuen. På det mere uformelle plan, nævner medarbejderne, at den daglige evaluering er en vigtig del af at det at få indflydelse. I forlængelse heraf kan det fx være en drøftelse af arbejdsgange, hvor borgeren får direkte mulighed for medindflydelse. Medarbejderne ser derfor den daglige evaluering, som et værktøj til at opøve borgernes kompetencer. Ligeværdighed mellem personale og borgere er et vigtigt element, oplyser medarbejderne. Der er ingen af de interviewede borgere, som deltager i Cafebestyrelsen. De oplever alligevel at have indflydelse på nye tiltag/menu/arrangementer. En af borgerne fortæller, at der altid bliver lyttet til gode ideer fx filmaften, bowling. Tilsynet vurderer, at borgerne er sikret formel indflydelse gennem Cafebestyrelsen, og at borgerne på det uformelle plan er sikret indflydelse gennem de daglige evalueringer. Tilsynet vurderer endvidere, at borgerne oplever at blive hørt i forhold til ændringer, nye tiltag samt planlægning af arrangementer i arbejdet. 8

10 2.5.3 Sundhed, kost og motion Cafeen udbyder et varieret udbud i menuen. Det spænder lige fra mormormad over vegetarmad til hallah. Borgerne har mulighed for at tilmelde sig tre forskellige typer madordning, alt efter om de vil være på fuld kost, have kombineret med et eller to måltider. 90 % af borgerne er tilsluttet ordningen. Generelt er kosten et dilemma, da mange spiser junkfood og samtidig får medicin, som bevirker, at de spiser meget. Medarbejderne fortæller, at det er en balance, hvornår mentorerne kan gå ind og tale med borgerne om kosten. Det er et særligt dilemma, da flere af borgerne har spiseforstyrrelser; overspisning og anoreksi. Borgerne har selv ytret ønske om mere grønt i menuen. Cafeen sørger altid for et sundt alternativ, når der ex er kage og chips. Cafeen har oprettet et løbehold, hvor intentionen dels er at have fokus på det energigivende i at motionere dels at have fokus på det sociale element. Løbeholdet har udviklet sig til succes, hvor medarbejderne deltager sammen med borgerne. Medarbejderne fortæller, at en del borgerne tager i Fitnesscenter. Enten tager de selv derhen eller aftaler at følges med en anden borger. For at nå dertil har personalet i en periode typisk taget med borgerne hen til Fitnesscenteret, indtil de selv er parate til selv at tage derhen. Under interviewet med borgerne fortæller de, at de er opmærksomme på effekten af sund kost og motion, men at det omvendt kan være svært at bibeholde motivationen. De oplever, at medarbejderne er gode til at støtte dem i sunde initiativer uden at de føler sig presset. Tilsynet vurderer, at der er relevant fokus på at tilbyde en varieret og alsidig kost, og på de dilemmaer, der eksisterer i relation til sund kost og borgernes selvbestemmelse. Der arbejdes gennem dialog og mentorordning med at balancere i det dette dilemma. Det er endvidere tilsynets, at medarbejderne gennem motivations arbejde og forskellige initiativer sikrer borgerne tilbud om motion Sprogbrug og omgangsformer Medarbejderne fortæller, at Cafeen er et åbent forum, hvor der eksisterer megen humor. Der er lavet en regel om, at der ikke må tales om sygdom, det betragtes som noget der berører intimsfæren, og skal derfor drøftes med kontaktpersonerne ude i teamene. Medarbejderne oplever, at der er en god omgangsform borgerne imellem, og personale og borgere imellem. Personalet er meget bevidste om fx ikke at sætte sig sammen i en gruppe, men sætter sig forskellige steder i cafeen for at signalere tilgængelighed overfor borgerne. Desuden er personalet opmærksomme på ikke at være formynderisk overfor borgernes madvaner. Medarbejderne beskriver, at de forsøger at motivere borgerne til at spise varieret, og at de arbejder med sociale normer, fx om hvordan tager man mad fra en buffet. Mange borgere har været indlagt det meste af deres ungdomsliv og skal derfor have støtte til at indgå i sammenhænge, hvor der indgår mad. På hospitaler serveres der typisk 9

11 portionsanrettet mad, hvorfor der ikke er stor erfaring med buffeter. Borgerne fortæller, at Cafeen er et dejligt sted at være og at personalet er gode at tale med. Det er desuden borgernes oplevelse, at personalet giver god støtte i det daglige arbejde. Borgerne fortæller, at de gerne hjælper hinanden dels med at komme ind i arbejdet dels i selve arbejdsprocesserne. Tilsynet vurderer, at der er en god sprogbrug og omgangsform i Cafeen samt at medarbejderne er opmærksomme på de udfordringer, som borgerne typisk har i forholdet til mad og indtagelse af mad. Derudover er det tilsynets, at borgerne oplever, at det er givende at arbejde i cafeen og at personalet giver dem god støtte Medicinhåndtering Personalet i Cafeen udlever ikke medicin og der må ikke indtages medicin i Cafeen. Medicinen bliver opbevaret i teamene, og udleveres som udgangspunkt der. Personalet i Cafeen har alle været på kursus i medicinhåndtering. Tilsynet har ingen bemærkninger Magtanvendelse og konflikthåndtering Medarbejderne oplyser, at der ikke har været magtanvendelser i Cafeen. Der er stort fokus på at arbejde med et forebyggende perspektiv. En medarbejder oplyser, at vedkommende ved ansættelsen er blevet introduceret til regler og procedure vedr. magtanvendelser. Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en konfliktforebyggende praksis, og at der er kendskab til regler og procedurer vedr. magtanvendelser. 2.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Rammer for arbejdet Cafeen hører organisatorisk ind under Job og Netværk, som er en del af Kløverengen. Cafeen har således samme virksomhedsplan og samme personalepolitik som Kløverengen. Virksomhedsplanen er 2 årige og beskriver de indsatsområder, som stedet internt skal arbejde med gennem 2011 og Indsatsområderne for Cafeen, er at få flere borgere med sindslidelse i arbejde, at udvikle det recovery orienterede miljø samt at formidle Cafeens arbejde. Leder oplyser, at indsatsområderne er godt i gang med at blive implementeret. Kløverengens værdier; faglighed, ansvarlighed og respekt er indeholdt i planen. Mission og vision bliver ligeledes beskrevet i planen. Personalepolitikken er fra 2010 og skal revideres. Ledelsen afventer imidlertid, 10

12 at Ishøj Kommune vedtager den generelle personalepolitik, som forventes at være mere værdibaseret end tidligere. Den eksisterende personalepolitik er en god håndbog til allerede ansatte og nyansatte. Tilsynet observerer under forberedelsen, at der er divergens mellem oplysninger på Tilbudsportalens og i Virksomhedsplanen vedrørende det juridiske grundlag for Cafeen. Leder er opmærksom på dette, og oplyser, at der afholdes møde den 25. november 2011 omkring opdatering af oplysningerne på Tilbudsportalen Tilsynet vurderer, at rammerne for Cafeens arbejde og personale fremgår klart i Virksomhedsplanen samt i personalepolitikken. Tilsynet bemærker, at oplysninger på Tilbudsportalen skal revideres, herunder oplysninger vedr. det juridiske grundlag for Cafeen Belægning Målgruppen er Kløverengens borgere og eksterne borgere med sindslidelser. Der er tilsluttet i alt 24 borger i caféen som bruger den daglig. Derudover kommer der 4 eksterne borgere, som spiser i cafeen. Ingen bemærkninger Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Leder oplyser, at personalegruppen i Cafeen er meget stabil. Der er for tiden en medarbejder på barsel. Der er sidst ansat en kok for et år siden. Sygefraværet ligger på 9,5 %. Tilsynet får udleveret sygefraværsstatistikken. Ved ny ansættelser har Cafeen i lighed med Kløverengen et 4 ugers introduktions program, hvor medarbejderne følger det øvrige personale. Hvis en nyansat føler sig usikker efter de 4 uger, kan forløbet forlænges. Nyansatte får udleveret Kløverengens personalepolitik og værdier, som de forventes at sætte sig ind i. Faglig leder gennemgår funktionsbeskrivelsen, og personalet formidler værdierne i det daglige arbejde til den nyansatte. Tilsynet vurderer, at Cafeen har en stabil personalegruppe samt at introduktionsprogrammet og funktionsbeskrivelser er medvirkende til sikre kontinuitet og stabilitet i personalegruppen Internt samarbejde og kommunikation Cafeen har planlagte teammøder hver 3. uge og månedlig supervision. Leder oplyser, at samarbejdet mellem teamene og Cafeen skal styrkes. Det påtænkes at introducere de forskellige medarbejdergruppers funktionsbeskrivelser for henholdsvis mentorer og kontaktpersoner, således at funktionerne står klart for de forskellige medarbejdergrupper. Der er fremover planlagt møder på tværs af Firmaet og Cafeen, da der eksisterer en gråzone mellem, hvilke områder de forskellige medarbejdergrupper skal varetage. Firmaet og Cafeen har to forskellige kulture. Firmaet har ansat håndværkere 11

13 og i Cafeen er der ansat pædagoger. Meningen er, at pædagogerne skal fungere som konsulenter og håndværkerne skal formidle håndværket Medarbejderne udtrykker tilfredshed med samarbejdet i teamet. Medarbejderne oplever, at kommunikationen er præget af åbenhed både fra personalets og fra ledelsens side. Tilsynet vurderer, at der eksisterer et velfungerende internt samarbejde samt at der ledelsesmæssigt bliver taget initiativer til at styrke og udvikle samarbejdet både internt og eksternt Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Den seneste APV undersøgelse er netop afholdt. I den forbindelse har der været afholdt en temadag omkring resultatet. Både ledelse og personale oplevede en åben dialog på dagen i forhold til udfordringer i arbejdsmiljøet. Faglig leder oplyser, at ledelsen opfordrer medarbejderne til at give feedback, hvis der er udfordringer/problemer i det daglige arbejde. Medarbejderne oplyser, at de oplever at have et godt arbejdsmiljø i Cafeen. Omkring det daglige motivationsarbejde kan der ligge en udfordring for personalet i at skulle være konstant på i forhold til borgerne, men at personalet er gode til at støtte hinanden. Medarbejderne oplyser, at der ikke er nogen problemer i forhold til vold og trusler fra borgerne. Tilsynet observerer, at der er ophængt brandinstrukser og slukningsmateriale i Cafeen. Tilsynet vurderer, at arbejdsmiljøet er kendetegnet ved åbenhed og dialog om de udfordringer der eksisterer i relation til de psykiske belastninger, der kan være i arbejdet Kompetenceudvikling På baggrund af APV undersøgelsens resultat skal kokken og håndværkerne i Firmaet på en værkstedsassistent uddannelse. Årsagen til dette, er at de har ønsket at få et større indblik i det pædagogiske arbejde med borgerne. Kurset er af 14 dages varighed. Det pædagogiske personale i Cafeen får jævnligt supervision. Faglig leder oplyser, at der både fra personalets og ledelsens side er et ønske om at blive bedre til at få borgerne videre ud på det ordinære arbejdsmarked. Det indebærer, at personalet skal uddannes i at være opsøgende i forhold til arbejdsmarkedet. Faglig leder vurderer, at der er overensstemmelse mellem borgernes behov og personalets kompetencer, og at Cafeen har et yderst visionært personale. Medarbejderne oplyser, at alle medarbejdere har mulighed for at deltage i temadage, hvor det er relevant i forhold til jobfunktionen. På en af de fremtidige temadage er emnet stemmehøring, med deltagelse af det pædagogiske personale i Cafeen. Medarbejderne oplever, at de bliver hørt i forhold til nye emner til temadagene. Derudover fortæller medarbejderne, at der er ledelsesmæssigt fokus på udvikling af det faglige arbejde, og at ledelsen derfor er åbne overfor 12

14 kompetenceudvikling. Tilsynet vurderer, at ledelsen iværksætter relevante initiativer, der kan imødekomme medarbejdernes efterspørgsel på kompetence udvikling Eksternt samarbejde Medarbejderne oplever, at samarbejdet med kommunerne fungerer godt. Medarbejdere og faglig leder oplyser, at der fremtidigt skal ske en udvidelse af samarbejdet med virksomheder, således at borgerne lettere kan komme ud i praktik og/eller beskæftigelse. Tilsynet vurderer, at Cafeen har et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere samt at der eksisterer en innovativ tænkning omkring borgernes mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet. 13

15 3 Formål og metode 3.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ishøj Kommune ikke i BDO s tilsyn. 3.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 14

16 3.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 3.1 BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Gode og tilfredsstillende forhold Dette betyder, at den leverede ydelse og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder og almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Forholdene på stedet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Gode og tilfredsstillende forhold kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger, som angiver at at og evt. angiver hvordan stedet kan arbejde med yderligere kvalitetsforbedring. En bemærkning kan også påpege forhold, som tilsynet bemærker og som vil være relevant at følge op på ved det næste tilsyn. Ikke tilfredsstillende forhold Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder og/eller almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Ikke tilfredsstillende forhold giver anledning til anbefalinger om hvilke områder, der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Kritisable forhold Dette betyder, at den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder samt almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Kritisable forhold giver anledning til, at tilsynet kontakter forvaltningen i forlængelse af tilsynet og i den skriftlige rapportering anbefaler tilsynet kommunen at give et påbud. 15

17 4 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Chefkonsulent BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen København V 4.1 BDO Kommunernes Revision BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 16

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Cafe Hjerterummet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Cafe Hjerterummet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Cafe Hjerterummet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Under Elmen Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Kløverengen. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Kløverengen. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Kløverengen Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Birkegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Birkegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING z INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Birkegården Anmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3 2.1 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK h INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Lucernevejens Børnehave Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere